siêu trọng tâm lý thuyết vât lý 12 ngắn gọn, đầy đủ

17 3.1K 2
siêu trọng tâm lý thuyết vât lý 12 ngắn gọn, đầy đủ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 UNG BU08 Bob's i BET) SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 CHUYEN DE 1: DAO DONG CO eecsesssssssssessesssessesssesssssvcsssssscssesstssusssnssvesussacssesusssuesssssecssessessuesusssecsuesaessesssesees m DAI CUONG VE DAO DONG DIEU HOA .csssssssssssssssssseeesesseeeeeesssssssssnnnmesesseseeseeesssssssssnnuneneeesseeeeeeetee ECON LAC LO on m CON LẮC ĐƠN _— geom = DO THI TRONG DAO DONG DIEU HOA _Ne (0009.90.0199)90 Teena lì n00100101111000110000110000000000 0000001mMP .‹ -£+1 CHUYEN DE 2: SONG CO ƠƠ §2/.\0090/9)/61.0)/6099 m GIAO THOA SÓNG CƠ, - 66 (5Õ 21x xvrrrrrrrrrirD th thi 1003:0020 ca :: `9) (©0900) SƯ [9)2I042E5)57E185)12)9.{07.0đ9):02000ẼẺ2858 6 m DAI CUONG VE DONG ĐIỆN XOAY CHIỂU 22552 2+2S2 552322842 222312112 3271321121171121111E 1111, e0 \(0097.00v/.94)05)0 - CHUYÊN ĐÈ 4: MẠCH DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 2222 2tx12111111 2111211211211 111.1 rrree m SÓNG ĐIỆN TỪ -cccccccccce m TRUYEN THONG BANG SÓNG ĐIỆN TỪ 9:10A4562)6109c9):0390c Sẽ [9510045)E2)551809/9))/68008 0027.7961 1.3444 m HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN : Am" "x / mm MẪU NGUYÊN TU BOHR QUANG PHO NGUYEN TỬ HIDRO m SỰ PHÁT QUANG ' v2 0) 5i0045)E2)57/8:7.v0):7.9 8604256500777 m CẤU TẠO HẠT NHÂN - 11 12 12 15 15 15 16 l6 m LIÊN KÉT TRONG HẠT NHÂN 16 m PHÓNG XẠ TÔ 83:79 80)/60:7v027)08885aa 17 Group face: “Nhóm Luyện Đề” SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 UNG BU08 Bob's i BET) CHUYEN DE 1: DAO DONG CO = DAI CUONG VE DAO DONG DIEU HOA VI Phương trình ly d6 x = A.cos(@t+@) Trong do: ex: ldo e A: biên độ, phụ thuộc cách kích thích e œ: tần sỐ góc ° (ot + 9): pha dao động, để xác định trạng thái dao động(x,v,a) vật thời điểm t e @: pha ban đầu, phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian TL TL #I Mối quan hệ pha giữa: x, va: x—25v—5a * vận tốc nhanh pha ly độ goer [nói ngược lại ly độ chậm pha vận tốc: Ầ ] * gia tốc nhanh pha vận tốc góc ì * gia tốc ngược pha với ly độ I Sơ đồ mô tả dao động -A O +A v=0 a max v max a=0 v=0 a max o-co—c— Vieng > Vieni M Sóng ngang: sóng phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng Sóng ngang truyền chất rắn bề mặt chất lỏng Ví dụ: sóng mặt nước, sóng Sợi dây cao su M Sóng dọc: sóng (rong phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng Sóng dọc truyền i chat ran, long va Vi du: sóng âm, sóng lị xo * Chi ý : Sóng truyền rắn, lỏng, khí; khơng truyền chân khơng m GIAO THOA SONG CO XI Điều kiện giao thoa: phải có nguồn sóng kết hợp (cùng tần số, độ lệch pha không đổi) M Ung dung - tượng giao thoa —> khẳng định tính chất sóng Group face: “Nhóm Luyện Đề” | os | SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 UNG BU08 Bob's i BET) - xác định đại lượng v, f MĨ Hiệu đường * Trong miền gặp hai sóng, điểm có biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến số nguyên lần bước sóng: d,—d, =k^ % Trong miền gặp hai sóng, điểm có biên độ cực tiểu có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến số bán nguyên lần bước sóng: d, —d, = (k + 0,5) m SU PHAN XA SONG M Trên vật cản cô định: pha điểm phản xạ "¬ sóng phản xạ sóng tới có biên độ, tân số, bước sóng ngược P M Trén vat can tw do: séng phan xạ sóng tới cỗ biên độ, tân số, bước sóng pha diém phan xa = SONG DUNG #I Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền sóng * Sự tạo thành điểm bụng: sóng tới sóng phản xạ dao động * Sự tạo thành điểm nút: sóng tới sóng phán xạ dao động ngược pha (khơng dao động) M Ung dung - xác định tốc độ truyền sóng dây, tốc độ âm cột khí - xác định bước sóng À m SĨNG ÂM M Cac khai niệm: *Sóng âm sóng truyền mơi trường khí, lơng, rắn (mơi trường đàn hồi) * Truyền chất khí, lỏng: sóng âm sóng dọc * Truyền chat rắn: sóng âm sóng ngang * Âm nghe (âm thanh) có tần số f(Hz) khoảng từ 16 Hz đến 20.000 Hz * £> 20.000 Hz gọi siêu âm *ƒ< 16 Hz gọi hạ âm KĨ Các đặc trưng sinh lý âm: * Độ cao gắn liền tần số âm f(Hz) * Nhạc âm: có tần số hoản tồn xác định (bản nhạc ) * Tạp âm: có tần số không xác định % Độ fo âm gắn liền với mức cường độ âm L(dB) Âm to mức cường độ âm lớn * Ngưỡng nghe: 0 130(dB) * Âm sắc phụ thuộc đồ thị dao động âm: giúp phân biệt âm nguồn âm khác phát Group face: “Nhóm Luyện Đề” | | SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 99 0i000000940)9/0:1 11)0/ M Hộp cộng hưởng: Muốn âm to hơn, phải dùng nguồn âm kích thích cho khối khơng khí chứa vật rỗng dao động cộng hưởng để phát âm có cường độ lớn Ví dụ: Bầu đàn ghi ta hộp cộng hưởng CHUYEN DE 3: DIEN XOAY CHIEU m ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIEU #I Suy luận từ giản đồ vector: * Mạch có tụ điện C: u chậm pha góc (ngược lại) * Mạch có cuộn cảm L: u nhanh pha góc n (ngược lại) * Mach có điện trở R: u, pha M Gia tri tire thoi: i= Bae Xã #I Hệ số công suất cos@: Hệ số công suất cao sinh nhiều cơng hữu ích.(có lợi) * Cách tăng hệ số công suất * giam I — tang cos~p * mac thém tu dién nham tang dung khang — tang cos Lave M Cong huéng: “an a Đo Z¿= Z¿ = mạch có R >+U =U; R u,1 pha —> =Ũ —> cos@ = Ì * Chi y: *@> — : œ tang —> Z¡ tăng: mạch có tính cảm kháng *@< : giảm — Zc tăng: mạch có tính dung kháng VLC I VLC m CÁC LOẠI MÁY ĐIỆN kĩ Máy phát điện xoay chiều pha * Nguyên tắc hoạt động: dựa tượng cảm ứng điện từ * Cấu tạo: gồm hai phần phần cảm phần ứng - Phần cảm: tạo từ trường - Phần ứng: phần tạo dòng điện + phận đứng yên gọi Stato Group face: “Nhóm Luyện Đề” SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 UNG BU08 Bob's i BET) + phận chuyển động gọi rôto Stato M May phat dién xoay chiéu ba pha * Nguyên tắc hoạt động: dựa tượng cảm ứng điện từ * Cấu tạo: - Phần cảm (Rôto): nam châm điện xoay - Phần ứng (Stato): gồm ba cuộn dây giống đặt lệch 120” vòng tròn €À ‘\ #I Động không đồng * Nguyên tắc hoạt động: Dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay * Ung dụng: Biến đỗi điện thành *% Cấu tạo: Gồm hai phần - Stato: gồm cuộn dây giống quấn lõi sắt, đặt lệch 120° vòng tròn để tạo từ trường quay - Rơto: dạng hình trụ, có tác dụng giống cuộn dây quấn lõi thép (rơto lồng sóc) Chú ý : Tần số quay từ trường (B) tần số dòng điện xoay chiều (f) lớn tần số quay rôto (f) @ < G@, % Ưu điểm động không đồng ba pha: - Cấu tạo đơn giản, dễ chế tao, - Sử dụng tiện lợi khơng cần Mừng: góp điện - Có cơng hiệu suất lớn động chiều, xoay chiều pha M May bién ap * May bién áp thiết bị dùng đề biến đổi hiệu điện (điện áp) xoay chiều mà không làm thay đổi tần số * Nguyên tắc hoạt động: dựa tượng cảm ứng điện từ * Ứng dụng: Truyền tải điện năng, hàn điện, % Cấu tạo: Gồm hai phận - Lỗi thép(sắt): gồm nhiều thép mỏng ghép sát cách điện với để giảm hao phí dịng điện Phucơ gây - Cuộn đây: gơm hai cuộn sơ cập thứ câp làm bang đồng quấn lõi thép + Cuộn dây sơ cấp: cuộn nôi với nguồn điện xoay chiều, gồm N¡ vòng dây + Cuộn dây thứ cấp: cuộn nối với tải tiêu thụ, gồm Na vòng dây Group face: “Nhóm Luyện Đề” | | SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 99 0i000000940)9/0:1 11)0/ Ki Truyền tải điện năng: Để giảm hao phí điện biện pháp thường dùng tăng điện điện áp nơi phat bang cách sử dụng máy biên áp CHUYEN DE 4: MACH DAO DONG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ @M Mach dao d6ng LC: La mach kín cuộn cam L va mắc nối tiếp tụ điện C L —=KC * Cuộn cảm sinh TỪ TRƯỜN G * Tụ điện sinh ĐIỆN TRƯỜNG * Nguyên tắc hoạt động mạch dao động: dựa frợng tự cảm TL I Mối quan hệ pha giữa: q, i: q ~ u—>>i * dịng điện nhanh pha điện tích (điện áp) tụ góc = [nói ngược lại] k⁄Í Năng lượng mạch dao động LC * Năng lượng ĐIỆN TRƯƠNG _tập trung tụ điện *% Năng lượng TỪ TRƯỜNG - tập trung cuộn cảm * Nang lượng ĐIỆN TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG biến thiên điều hoà với ‡_ - T * Trong trình dao động điện từ lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng ngược lại * Năng lượng điện từ tổng lượng ĐIỆN TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG bảo tồn, khơng đổi theo thời gian m SĨNG ĐIỆN TỪ - - MI Môi liên hệ điện trường biên thiên từ trường biên thiên, điện từ trường Từ trường biên thiên theo thời gian sinh điện | Điện trường biên thiên theo thời gian sinh từ trường xoáy biên thiên theo thời gian trường xoáy biên thiên theo thời gian Điện từ trường: trường thông nhát gôm hai thành phân điện trường biến thiên từ trường biển thiên Group face: “Nhóm Luyện Đề” a SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 99 0i000000940)9/0:1 11)0/ M Song điện từ * Quá trình lan truyền điện từ trường khơng gian gọi sóng điện từ: * Đặc điểm: * Lan truyền sóng điện từ tốc độ ánh sáng * Là sóng ngang E_L Bly c = 3.10°m/s (v la phuong truyén song) * Điện trường E từ trường B biến thiên tần số, pha * Truyền rắn lỏng khí chân không * Tuan theo định luật truyền thăng, phản xạ, khúc xạ ánh sáng * Mang nang lượng, nhờ sóng điện từ truyên đên anten làm cho electron tự anten dao động *% Nguồn phát sóng điện từ: vái thé tạo điện trường hay từ trường biến thiên gọi ngn phát sóng điện từ Ví dụ: dây dân điện xoay chiêu, câu dao đóng ngắt mạch điện m TRUN THƠNG BẰNG SĨNG ĐIỆN TỪ M So đồ khối hệ thống phát thu dùng sóng điện từ: Hệ thơng phát Hệ thơng thu © Micrơ © Dao động cao tần O © © © © Biến điệu (trộn sóng) © Khuéch dai cao tần © Anten phat Ị O—>==I 7A 345 Anten thu Chọn sóng Tách sóng Khuéch dai Gm tan © Loa | L ›H›H2 + Giông nhau: có anten Khác nhau: tách sóng trộn sóng #I Nguyên tắc thu sóng điện từ: dựa tượng cộng hưởng Group face: “Nhóm Luyện Đề” SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 99 0i000000940)9/0:1 11)0/ M Phén logi song vé tuyén (bwéc song tang dan, tan s6 gidm dan) 0,01m 10m = ng Sóng © cực ngăn Sóng Sóng ngăn trung Loại sóng Sững dài It bi nuéc hap thu Sống Ban ngày: tâng dign li hap thụ mạnh ong t rung Sóng ngăn (sóng mang) Đặc tính Bước sóng Sóng (m) dài Pham vi sw dung Dùng thơng tin nước Ví dụ: tàu ngâm Sử dụng truyén thông tin vào ban đêm Ban dém: tang dién li phan xa tot Vi du: radio Bi tang dién li phan xa vé mat dat, mat dat phan | Mot dai phat song ngăn với công suât lớn xạ lần thứ hai, tâng điện li phản xạ lân thứ | có thê truyên sóng khắp nơi mặt || ba, đât Sóng dài, sóng trung sóng ngắn hay dùng truyền thanh, truyền hình mặt đất ` Năng lượng lớn nhất, truyền thăng không tầng điện l¡ hấp thụ hay phan xa Sóng cực ngăn bị | Dùng thơng tin vũ trụ, vệ tỉnh I Truyền thông cáp: hạn chế mắt mát lượng, hạn chế gây ô nhiễm môi trường, chất lượng truyền thông cao, CHUYEN DE 5: SONG ANH SANG M Tan sac anh sang: chum anh sang trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc * Nguyên nhân: Chiết suất lăng kính khác với ánh sáng đơn sắc * Ung dung - giai thich tượng cầu vồng - làm máy quang phổ M Anh sang trang: * hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tim *% bị tán sắc qua lăng kính = dãy màu liên tục từ đỏ đến tím Màu đư lệch nhất, màu tìm lệch nhiều XI Ánh đơn sắc: * có tần số xác định (màu sắc xác định) * có bước sóng xác định * khơng bị tán sắc qua lăng kính #I Mối quan hệ chiết suất, vận tốc, bước sóng: V~À~— Group face: “Nhóm Luyện Đề” SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 as > > Vas eam > > Veam van 27 > Vvang Dae > > Viuc eam > > Viam cham > > Voham UNG BU08 Bob's i BET) cin > Vựm = Nas xuyên cm nguy + m PHAN UNG HAT NHÂN Khai niệm Phan wng phan hach Phan wng nhiét hach Là phản ứng hạt nhân nặng hap thụ | Là phản ứng kết hợp hai hạt nhân rât nhẹ nơtron chậm vỡ thành hai hạt nhân trung bình thành hạt nhân nặng Phản ứng dây chuyền: VD: He Đây phản ứng tỏa nắng lượng Nếu k >14 Số na - cao phản ứng phân hạch sh i wae lại ẨNnhonh ‘H+ 1Ñ ~% Đây phản ứng nhiệt độ tỏa lượng, Nếu k >1: số phân hạch tăng lên với toc độ nhanh, | nguồn gốc lượng Mặt Trời, phản ứng dây chuyên trở thành thác lũ không thê không sa0, chê — Đây chê nơ bom ngun tử * Néu k < 1: Phản ứng chuyền không thê xảy * Néu k =1: Phan ứng dây chuyền có thê khống chế Hệ thong gọi tới hạn —- Đâychính chế hoạt động nhà máy điện nguyên tử Giống Khác Đầu phản ứng toả lượng Có thê kiểm sốt Khơng thê kiểm sốt Gây nhiễm mơi trường (tia phóng xạ độc hại gây đột | Không gây ô nhiễm môi trường bién gen, ung thw) Group face: “Nhóm Luyện Đề” ... :: `9) (©0900) SƯ [9)2I042E5)57E185 )12) 9.{07.0đ9):02000ẼẺ2858 6 m DAI CUONG VE DONG ĐIỆN XOAY CHIỂU 22552 2+2S2 552322842 222 3121 12 327132 1121 17 1121 111E 1111, e0 \(0097.00v/.94)05)0 -... 1111, e0 \(0097.00v/.94)05)0 - CHUYÊN ĐÈ 4: MẠCH DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 2222 2tx12111111 21 1121 12 1121 1 111.1 rrree m SÓNG ĐIỆN TỪ -cccccccccce m TRUYEN THONG BANG SÓNG ĐIỆN TỪ 9:10A4562)6109c9):0390c... HẠT NHÂN - 11 12 12 15 15 15 16 l6 m LIÊN KÉT TRONG HẠT NHÂN 16 m PHÓNG XẠ TÔ 83:79 80)/60:7v027)08885aa 17 Group face: “Nhóm Luyện Đề” SIEU TRONG TAM LY THUYET VAT LY 12 UNG BU08 Bob''s

Ngày đăng: 11/02/2017, 13:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan