0

đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 2 hình học (thầy nguyễn văn lực)

80 1,226 3
  • đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 2 hình học (thầy nguyễn văn lực)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2017, 09:40

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM 12 – TẬP KHỐI ĐA DIỆN MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN THÁNG 01/2017 5A Khoảng cách - Góc KHOẢNG CÁCH – GÓC Câu Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB BC a Biết a3 thể tích khối chóp Khoảng cách h từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng: A h a B h a C h a D h a 2 Câu Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SAC tam giác cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy, đáy tam giác ABC vuông cân B, AB  a Biết góc tạo SC (ABC) 450 Khoảng cách từ SB đến SC bằng: a a a A B a C D 2 Câu Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC vuông A , AB  AC  a , I trung điểm SC , hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng  ABC  trung điểm H BC , mặt phẳng  SAB  tạo với đáy góc 60 Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng  SAB  theo a A a B a C a D a Câu Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC tam giác vuông B Biết BC a SB 2a thể tích khối chóp a Khoảng cách từ A đến (SBC) là: A 2a B 3a C 3a D a Câu Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi vuông góc SA SB SC a Khi khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) bằng: a a a a A B C D 3 Câu Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B biết BC  a , BA  a Hình chiếu vuông góc H đỉnh S mặt phẳng đáy trung điểm cạnh AC biết a3 thể tích khối chóp S.ABC Khoảng cách h từ C đến mặt phẳng (SAB) 2a 66 a 30 a 66 a 30 A h  B h  C h  D h  11 10 11 5A Khoảng cách - Góc Câu Cho tứ diện ABCD có AB  a , AC  a , AD  a , tam giác ABC , ACD , ABD tam giác vuông đỉnh A Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng  BCD  A d  a B d  a 30 Câu Cho tứ diện ABCD có AB AD, biết EF A 600 CD C d  a D d  a 66 11 2a Gọi E, F trung điểm BC a Góc hai đường thẳng AB CD : B 450 C 300 D 900 Câu Cho hình chóp S.ABC Người ta tăng cạnh đáy lên gấp lần Để thể tích giữ nguyên tan góc tạo cạnh bên mặt đáy phải giảm số lần : A B C D Câu 10 Cho hình lập phương ABCD.A ' B 'C ' D ' có cạnh a Khoảng cách hai dường thẳng A'B B'D : a a a A a B C D Câu 11 Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh a Góc CA ' mặt ( AA ' B ' B) 30 Gọi d  AI ', AC  khoảng cách A ' I AC, kết tính d  AI ', AC  theo a với I trung điểm AB A a 210 70 B a 210 35 C 2a 210 35 D 3a 210 35 Câu 12 Cho lăng trụ ABCD.A1B1C1D1 có đáy ABCD hình chữ nhật AB a, AD a Hình chiếu vuông góc điểm A1 mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC BD Góc hai mặt phẳng (ADD1A1) (ABCD) 600 Tính khoảng cách từ điểm B1 đến mặt phẳng (A1BD) theo a A a B a 3 C a D a Câu 13 Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’có AC a, BC 2a, ACB 1200 Đường thẳng A’C tạo với mặt phẳng (ABB’A’) góc 300 Gọi M trung điểm BB’ Tính thể tích khối lăng trụ ABCA’B’C’ khoảng cách hai đường thẳng AM CC’ theo a A a 21 B a C a D a a 17 hình chiếu vuông góc H S lên mặt (ABCD) trung điểm đoạn AB Gọi K trung điểm AD Tính khoảng cách hai đường SD HK theo a? Câu 14 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, SD  A 3a B a C a 21 D 3a 5A Khoảng cách - Góc Câu 15 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB a , cạnh bên SA vuông góc với đáy SA  a Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) A d  a C d  a B d  a D d  a Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tam giác SAB tam giác cân đỉnh S Góc đường thẳng SA mặt phẳng đáy 450 , góc mặt phẳng (SAB) mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD, biết khoảng cách hai đường thẳng CD SA a 8a3 A 4a3 B 2a3 C a3 D Câu 17 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB  a, BC  2a , cạnh bên SA vuông góc với đáy SA  a Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng  SBD  A d  a B d  a 15 17 C d  2a 19 D d  a Câu 18 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a , D 600 SA a3 vuông góc với  ABCD  Biết thể tích khối chóp S ABCD Tính khoảng cách k từ A đến mặt phẳng  SBC  A k 3a B k a C k 2a D k a Câu 19 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng (ABCD) điểm H thuộc cạnh AB cho HB 2HA Cạnh SC tạo với mặt phẳng đáy (ABCD) góc 600 Khoảng cách từ trung điểm K HC đến mặt phẳng (SCD) là: a 13 a 13 a 13 A B C a 13 D Câu 20 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tam giác SAB Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) a 21 a 21 a a A B C D 7 14 Câu 21 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông, biết cạnh AC a 2, SA 2a vuông góc với đáy ,thể tích khối chóp Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) 2a a 4a 3a A B C D 3 3 5A Khoảng cách - Góc Câu 22 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có độ dài cạnh bên 2a , diện tích mặt đáy 4a Tính khoảng cách d từ điểm A đến  SBC  A d  2a B d  a 3 C d  a D d  2a Câu 23 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc S mặt phẳng (ABCD) điểm H thuộc cạnh AB cho HB 2HA, cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy (ABCD) góc 600 Tính khoảng cách h từ trung điểm K đoạn thẳng HC đến mặt phẳng (SCD) A h a 13 B h a 13 C h a 13 13 D h a 130 26 Câu 24 Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, mặt bên tạo với đáy góc 60 Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng: A a B 3a C a D a 2 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1D 2C 3A 4B 5B 6A 7D 8A 9A 10B 11B 12A 13D 14D 15A 16A 17C 18B 19D 20A 21A 22A 23D 24B 5B Thể tích khối chóp THỂ TÍCH KHỐI CHÓP THỂ TÍCH KHỐI CHÓP TAM GIÁC  Chóp có đáy tam giác Câu Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA A V 3a 2 B V 2a Tính thể tích V khối chóp S.ABC a3 C V 3a D V a3 Câu Cho khối chóp S.ABC có cạnh đáy a Tính thể tích khối chóp S.ABC biết cạnh bên 2a A VS ABC  a3 11 12 B VS ABC  a3 C VS ABC  a3 12 D VS ABC  a3 Câu Khố i chóp tam giác đề u có ca ̣nh đáy bằ ng a và ca ̣nh bên bằ ng a có thể tić h bằ ng: A V  a B V  a C V  a D V  a Câu Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy Biết rằng, mặt phẳng  SBC  tạo với mặt phẳng đáy góc 60 Tính thể tích V hình chóp S ABC A V  a3 B V  a3 C V  a3 D V  a3 24 Câu Khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh SA 3a SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) Thể tích khối chóp S.ABC 3a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  4 12 Câu Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC tam giác cạnh a, Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm cạnh AB, góc tạo cạnh SC mặt phẳng đáy (ABC) 300 Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D 8 24 Câu Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy a SA chóp là: A a3 B a3 12 C a3 12 a Thể tích hình D a3 5 5B Thể tích khối chóp Câu Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, hình chiếu vuông góc đỉnh S đáy điểm H cạnh AC cho AH AC , đường thẳng SB tạo với mặt phẳng đáy góc 450 Tính thể tích V khối chóp S.ABC a 15 36 A V a 21 36 B V C V a3 18 a3 36 D V Câu Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB  a, SA  2a Một khối trụ có đáy hình tròn nội tiếp tam giác ABC , đáy lại có tâm đỉnh S Tính thể tích V khối trụ cho a 33 A V  a 33 B V  27 a 33 C V  108 a 33 D V  36 Câu 10 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , hình chiếu vuông góc AC , đường thẳng SC tạo với mặt phẳng đáy góc 600 Tính thể tích V khối chóp S ABC a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 18 đỉnh S đáy điểm H cạnh AC cho AH  Câu 11 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , mặt bên tạo với đáy góc 450 Tính thể tích V khối chóp S ABC A V  a3 12 B V  a3 C V  a3 24 D V  a3 Câu 12 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA  (ABC) Góc SB mặt đáy 600 Thể tích khối chóp S.ABC bằng: A 3a B a3 C a3 12 D 3a Câu 13 Cho hình chóp tam giác S ABC có AB  a , cạnh bên SA tạo với đáy góc 60 Một hình nón có đỉnh S , đáy hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC Tính diện tích xung quanh S xq hình nón cho A S xq  4 a B S xq  2 a C S xq   a2 D S xq   a2 Câu 14 Cho hình chóp S.ABC Người ta tăng cạnh đáy lên gấp lần Để thể tích giữ nguyên tan góc tạo cạnh bên mặt đáy phải giảm số lần là: A B C D Câu 15 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 3a SA vuông góc với đáy, SA  A a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC a3 B 3a C a3 D 3a Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 5B Thể tích khối chóp  Chóp có đáy tam giác vuông Câu 16 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B , AB  a, AC  a , mặt bên SBC tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  a3 B V  a 15 C V  a3 3 D V  a 15 12 Câu 17 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AB a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 300 Gọi M trung điểm cạnh SC Thể tích khối chóp S.ABM bằng: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 18 24 36 Câu 18 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A , AB  a , cạnh bên SA vuông góc với đáy SA  2a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC A R  a B R  a 2 C R  3a D R  a Câu 19 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân đỉnh C, cạnh góc vuông a Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy Biết diện tích tam giác SAB a2 , chiều cao hình chóp bằng: A a B a C a D 2a Câu 20 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh BC a 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy; mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABC) góc 450 Thể tích khối chóp S.ABC theo a a3 a3 a3 a3 A VS ABC  B VS ABC  C VS ABC  D VS ABC  12 Câu 21 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông A, AB a 3, AC a Mặt bên SBC tam giác vuông góc với mặt đáy Tính thể tích khối chóp S ABC a3 2a a3 A a B C D 3 Câu 22 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B biết AB  a ; AC  2a SA  (ABC) SA  a Thể tích khối chóp S.ABC 3a a3 3a A B C 4 D a3 Câu 23 Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông B Cạnh SA vuông góc với đáy, góc ACB 600 , BC khối tứ diện MABC a3 A a SA B a3 a Gọi M trung điểm cạnh SB Tính thể tích C a3 D a3 12 5B Thể tích khối chóp Câu 24 Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vuông cận A, AB a, mặt bên SBC tam giác vuông cận S nằm mặt phẳng vuông O Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V a3 a3 B V C V a D V a3 Câu 25 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, AB a, AC a 2, SA vuông góc với mp đáy Góc tạo (SBC) mặt đáy 300 Thể tích S.ABC A a3 B a3 C a3 D a3 2 Câu 26 Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, AB a Cạnh bên SA vuông góc với đáy SA 2a Gọi M , N , P trung điểm cạnh BC ,CD, DB Thể tích V khối chóp S MNP bằng: a A V 3a B V a3 C V a3 12 D V Câu 27 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB  a, BC  2a, cạnh SA  ( ABC ) SA  a Gọi M , N hình chiếu vuông góc A SB, SC Tính thể tích V khối chóp S AMN A V  a3 36 B V  a3 15 C V  a3 18 D V  Câu 28 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B , AB SA vuông góc với mặt phẳng đáy Biết góc SC a3 30 a , BC a 3,  ABC  600 Thể tích khối chóp S.ABC bằng: A 3a B a 3 C a D a3 3 D 2a 24 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng  Tứ diện Câu 29 Thể tích khối tứ diện cạnh a bằng: A 2a 12 B 2a 2a C Câu 30 Thể tích khối tứ diện cạnh a bằng: a3 a3 3a A B C 8 a3 D 5B Thể tích khối chóp  Chóp có đáy tam giác thường Câu 31 Cho hình chóp S.ABC có SA  SB  SC  a, ASB thể tích khối chóp S.ABC A V  a3 12 B V  a3 Câu 32 Cho hình chóp S.ABC có ASB Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  a3 6 B V  a3 C V  a3 600, ASC CSB C V  600, ASC CSB a3 12 D V  900 Tính a3 12 900, SA  SB  a, SC  3a D V  a3 18 Câu 33 Cho hình chóp S.ABC có SA  SB  SC  a đôi vuông góc với Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) bằng: A a B a C a D a Câu 34 Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, AC AD đôi vuông góc với nhau; AB a 3, AC 2a AD 2a Gọi H, K hình chiếu A DB, DC Tính thể tích V tứ diện AHKD 3 3 A V  B V  a a 21 C V  3 a 21 Câu 35 Hình chóp S.ABC có SA 3a SA  (ABC), AB Thể tích khối chóp S.ABC A a3 B 3a3 C 2a3 D V  BC 3 a 2a, ABC 1200 D 6a3 Câu 36 Cho tứ diện ABCD có AB  a 2, AC  AD  a, BC  BD  a, CD  a Tính thể tích V hối tứ diện ABCD A V  a3 12 12 B a3 C V  a3 24 D V  a3 Câu 37 Cho tứ diện ABCD có AB  2, AC  3, AD  BC  4, BD  5, CD  Tính thể tích V tứ diện ABCD A V  15 B V  15 C V  15 D V  15 Câu 38 Cho khối tứ diện SABC với SA,SB,SC vuông góc đôi SA a, SB 2a, SC 3a Gọi M,N trung điểm hai cạnh AC, BC Thể tích khối tứ diện SCMN tính theo a bằng: a3 2a 3a A B a C D 4 Câu 39 Cho tứ diện ABCD có cạnh BA, BC, BD đôi vuông góc với Cho biết BA 3a, BC BD 2a Gọi M N trung điểm AB AD Tính thể tích khối chóp C.BDNM 2a 3a A V  8a3 B V  C V  D V  a3 7C Mặt phẳng không gian Câu 70 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng    :    song song với (P) là: mặt phẳng (P): x  y  z  m  Khi điều kiện m để A m  B m  R C m  D m  Câu 71 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x n tham số thực đường thẳng (d ) : x y x 1 y  z    1 z my nz , m Tìm tất giá trị m n để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng (d) A m n B m 1 n 2 n C m 12 n 11 D m Câu 72 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình : x y 1 z vuông góc với (P) A m mặt phẳng (P) : 2x B m my 3z C m Với giá trị m d D m Câu 73 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  có phương trình : x 1 y  z 1   Xét mặt phẳng (P): 6x +2y + mz + = 0, m tham số thực Tìm tất 1 giá trị m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng  A m B m C m D m 20 Câu 74 Cho mặt phẳng (P): 3x + 4y + 12 = mặt cầu (S): x2 + y2 +(z - 2)2 =1 Khẳng định sau đúng? A (P) qua tâm mặt cầu (S) B (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) C (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn mặt phẳng (P) không qua tâm (S) D (P) điểm chung với mặt cầu (S) Câu 75 Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho mặt phẳng   : x  y  z   0;    : x  y  z   0;   : x  y   Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A       B        C   / /    D       Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng  Tọa độ điểm, khoảng cách, góc Câu 76 Hình chiếu điểm M(3; -3; 4) mặt phẳng (P): x – 2y + z -1 = có tọa độ: A (1; 1; 2) B (2; 1; 0) C (0; 0; 1) D (3; -3; 4) 65 7C Mặt phẳng không gian Câu 77 Cho mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + = Khoảng cách từ M(t; 2; -1) đến mặt phẳng (P) t  14 t  20 A t  8 B  C t  14 D  t  8 t  2 Câu 78 Điểm đối xứng với điểm M(1; 2; 3) qua mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là: A (1; -2; 3) B (1; 0; 3) C (1; 2; 0) D (0; 0; 3) Câu 79 Điểm M trục Ox cách hai mặt phẳng x  y  z   mặt x  y  z   có tọa độ: A (-4;0;0) B (7;0;0) C (-6;0;0) D (6;0;0) phẳng Câu 80 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm M(1;1;2), gọi N điểm đối xứng M qua mặt phẳng (P), tọa độ N 1 1 1 1 A N B N C N D N , , , , , , , , 3 3 3 3 3 3 Câu 81 Khoảng cách hai mp(P): 2x + y + 2z – = mp(Q): 2x + y + 2z + = A B C D Câu 82 Khoảng cách từ điểm M(2; 1; 2) đến mp(P) : x – 2y – 2z – = là: A B -2 C D -6 Câu 83 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng    : mx  y   m  1 z   điểm A(1;1;2) với giá trị m khoảng cách từ A đến mặt phẳng A m B m C m  D m Câu 84 Góc hai mặt phẳng qua M(1; -1; -1) có mặt phẳng chứa trục Ox ,mặt phẳng chứa trục Oz là: A 300 B 600 C 900 D 450  Diện tích, thể tích Câu 85 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3); B(0; 0; 2); C(1; 0; 0); D(0; 1;0) Tính thể tích khối tứ diện ABCD ? A B C D Câu 86 Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz ,cho điểm không đồng phẳng A  2;1; 1 ; B  0; 2; 1 ; C  0;3;0  ; D 1;0; a  Tìm a để VABCD  A a = B a = C a = -3 D a = -4 Câu 87 Thể tích tứ diện OABC với A, B ,C giao điểm mặt phẳng x  y  z   với trục Ox ,Oy ,Oz là: A 78 B 120 C 91 D 150 Câu 88 Trong không gian Oxyz, cho điểm A  0;0;3 , B 1;1;5  , C  3;0;0  , D  0; 3;0  Diê ̣n tích tam giác ABC là A B C D 66 7C Mặt phẳng không gian Câu 89 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   cắt trục tọa độ A,B,C Diện tích tam giác OAB ( với O gốc tọa độ) A B C D Câu 90 Cho bốn điểm A(3; 0; 0) , B(0; 3; 0) , C(0; 0; 3) , D(4; 4; 4) Độ dài đường cao hạ từ D tứ diện ABCD là: A B 3 C D Câu 91 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ với A(0;0;0), B(a;0;0), D(0;a;0), A’(0;0;a) với a>0 Gọi M, N trung điểm cạnh B’C’ CD Khi A AM BN B 2AM BN C AM BN D AM / /BN Câu 92 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3); B(0; 0; 2); C(1; 0; 0); D(0; 1;0) ; E(2015; 2016; 2017) Hỏi từ năm điểm tạo thành mặt phẳng? A B C D 10 Câu 93 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;0;0) ; B(0;1;0); C(0;0;1) ; D(-2;1;-2) Hỏi có tất mặt phẳng cách điểm đó? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D Có vô số mặt phẳng Câu 94 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD với A(0;0;1); B(0;1;0); C(1;0;0) D(-2;3;-1) Tính thể tích tứ diện ABCD A B C D Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1B 11C 21A 31C 41A 51C 61A 71B 81B 91A 2C 12D 22C 32A 42C 52A 62A 72C 82A 92D 3D 13A 23D 33C 43C 53A 63A 73A 83A 93B 4A 14D 24A 34D 44A 54A 64B 74D 84B 94B 5C 15A 25B 35C 45D 55A 65A 75C 85B 6A 16C 26C 36A 46D 56A 66D 76A 86B 7D 17A 27A 37A 47A 57C 67C 77B 87D 8A 18A 28C 38B 48D 58C 68A 78A 88A 9B 19A 29A 39D 49A 59C 69A 79D 89A 10D 20B 30C 40A 50A 60D 70A 80A 90B 67 7D Mặt cầu không gian MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN  Tọa độ tâm bán kính Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S) : x  y  z2  x  y   Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I  1;2;0  R C I 1;2;0  R 3 B I  1;2;0  R D I 1;2;0  I R Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S ) : x y z 2x 4y 6z Tìm tọa độ tâm I bán kính R (S) A I ( 2; 4; 6) R C I ( 1;2; 3) R B I (2; 4;6) R D I (1; 2; 3) R 58 58 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S ) : x2  y  z  x  y  z   Tọa độ tâm I tính bán kính R ( S ) A I  2; 2; 3 R  20 B I  4; 4;6  R  71 C I  4; 4; 6  R  71 D I  2; 2;3 R  20 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  :  x  2   y  12   z  32  16 Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I (2;1; 3), R  C I (2; 1;3), R  16 B I (2; 1; 3), R  16 D I (2; 1;3), R  Câu Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x  ( y  1)2  ( z  2)2  Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) A I (0;1; 2), R  B I (0; 1;2), R  C I (1;1;2), R  D I (0;1; 2), R  Câu Cho mặt cầu  S  :  x  1   y     z  3  12 Mệnh đề sai A (S) qua điểm N(-3;4;2) B (S) qua điểm M(1;0;1) C (S) có bán kính R 2 D (S) có tâm I(-1;2;3) Câu Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x - 3)2 +(y + 4)2 +(z - 1)2 = 16 Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I(3;-4;1) R B I(-3;4;1) R C I(3;-4;1) R 16 D I(-3;4;1) R 16 68 7D Mặt cầu không gian Câu Gọi (C) giao tuyến mặt cầu  S  :  x  3   y     z  1  100 với mặt phẳng (P): 2x 2y z 2 Tọa độ tâm H bán kính r (C) A H  1;2;3 ; r C H  1; 2;3 ; r B H  1;2; 3 ; r D H  1; 2;3 ; r  Viết phương trình mặt cầu Câu Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz , mặt cầu  S  có tâm I 1;2; 3 qua A 1;0;4  có phương trình: A  x  1   y     z  3  B  x  1   y     z  3  C  x  1   y     z  3  53 D  x  1   y     z  3  53 2 2 2 2 2 2 Câu 10 Phương trình mặt cầu tâm I  2;1; 2  qua điểm A  3;2; 1 có dạng 2 A x  y  z  x  y  z   2 B x  y  z  x  y  z   2 C x  y  z  x  y  z   2 D x  y  z  x  y  z   x 1 y  z    mặt phẳng 3  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I 1; 2; 3 qua A Câu 11 Cho A giao điểm đường thẳng d : A  x  1   y     z  3  21 B  x  1   y     z  3  25 C  x  1   y     z  3  21 D  x  1   y     z  3  25 2 2 2 2 2 2 Câu 12 Mặt cầu tâm I  1;2;0  đường kính 10 có phương trình là: A ( x  1)2  ( y  2)2  z  25 B ( x  1)2  ( y  2)2  z  100 C ( x  1)2  ( y  2)2  z  25 D ( x  1)2  ( y  2)2  z  100 Câu 13 Trong không gian Oxyz cho mặt cầu tâm I (1; 2;3) có đường kính có phương trình là: A  x  1   y     z  3  36 B  x  1   y     z  3  C  x  1   y     z  3  D  x  1   y     z  3  36 2 2 2 2 2 2 Câu 14 Trong không gian Oxyz cho điểm A(2;1;1) mặt phẳng (P): x  y  z   Phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc mặt phẳng (P) A ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  B ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  C ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  D ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  Câu 15 Mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;1) tiếp xúc với mặt phẳng (P): x  y  z         z  1 C  x  1   y     z  1 2 3 2 3 A x   y        z  1 D  x  1   y     z  1 2 9 2 9 B x   y  69 7D Mặt cầu không gian Câu 16 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  3;0; 2  mặt phẳng (P ) : 2x y 2z Phương trình mặt cầu (S) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng  P  A  S  :  x  3  y   z    B  S  :  x  3  y   z    C  S  :  x  3  y   z    D  S  :  x  3  y   z    81 2 2 2 2 Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  P  : x  y  z  19  Phương trình mặt cầu tâm 2 A  x     y     z  3  14 2 C  x     y     z  3  14 A  2; 2; 3 , mặt phẳng A tiếp xúc với mặt phẳng  P  là: B  x     y     z  3  14 2 D  x     y     z  3  14 2 Câu 18 Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho tứ diện ABCD với A 1;6;2  ; B  5;1;3 ; C  4;0;6  ; D  5;0;4  Viết phương trình mặt cầu  S có tâm D tiếp xúc với mặt phẳng  ABC  là: 223  223 B  S  :  x  5  y   z    C  S  :  x  5  y   z   D  S  :  x  5  y   z   2 Câu 223 16  223 A  S  :  x  5  y   z    19 Trong không gian 2 với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  3; 2; 2  , B  3; 2;0  , C  0; 2;1 , D  1;1;  Phương trình mặt cầu  S  tâm A tiếp xúc với mặt phẳng  BCD  là: A  x  3   y     z    14 B  x  3   y     z    14 C  x  3   y     z    14 D  x  3   y     z    14 2 2 2 2 2 2 Câu 20 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC với O(0;0;0), A(1;0;0), B(0;1;0) C(0;0;1) là: 0 A x y z 2x 2y 2z B x y z x y z C x y2 z2 x y z D x y2 z2 2x 2y 2z Câu 21 Trong không gian Oxyz cho điểm A(2; 0; 0); B(0; 4; 0);C(0; 0; 4) Phương trình mặt cầu qua bốn điểm O, A, B,C là: A x y2 z2 2x C x y2 z2 x 4y 2y 4z 2z 0 B x y2 z2 2x D x y2 z2 x 4y 2y 4z 2z 0 Câu 22 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A, B,C A(2; 0; 0), B(2; 4; 0),C(0; 0; 4) Phương trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp OABC ( O góc tọa độ) 2 2 2 A  x  1   y     z  3  14 B  x  1   y     z  3  14 C  x  1   y     z  3  56 2 D  x  1   y     z  3  14 2 70 7D Mặt cầu không gian Câu 23 Cho điểm M(0;4;0), N(2;4;0) P(0;0;4) Viết phương trình mặt cầu (S) qua bốn điểm O(0;0;0), N, M, P A ( x  1)  ( y  2)  ( z  2)  16 B ( x  1)  ( y  2)  ( z  2)  C ( x  1)  ( y  2)  ( z  2)  D ( x  1)  ( y  2)  ( z  2)  16 Câu 24 Cho ba điểm A(1;1;1), B(3; 5;2),C (3;1; 3) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC (O gốc tọa độ) A x 11 B x 11 C x 11 D x 11 y 41 y 41 y 41 y 41 2 2 z 39 14 z 39 14 z 39 14 z 39 14 2 2 2 1427 28 2147 28 2417 28 1247 28 Câu 25 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A( 2;6;0), B (0;6;0), C (0;0;2) Phương trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp OABC (O gốc tọa độ) là: A x  1  ( y  3)  ( z  1)  11 B ( x  1)  ( y  3)  ( z  1)  11 C ( x  1)  ( y  3)  ( z  1)  44 D ( x  1)  ( y  3)  ( z  1)  91 Câu 26 Gọi ( S ) mặt cầu tâm I (2;1; 1) tiếp xúc với mặt phẳng (  ) có phương trình: x  y  z   Bán kính ( S ) bằng: A B C D Câu 27 Cho ba điểm A  3;1;1 , B  0;1;  , C  1;3;1 Viết phương trình mặt cầu  S  qua A, B, C có tâm nằm mặt phẳng  P  : x  y  z   A  x  1   y  1   z    B  x  1   y  1   z    C  x  1   y  1   z    D  x  1   y  1   z    2 2 2 2 2 2 Câu 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt cầu có tâm thuộc trục Ox qua hai điểm A(3; 4; 4) , B ( 4;1;1) là: 23 901 23 901 A x  y  ( z  )  B x  y  ( z  )  36 36 23 901 23 901 C x  y  ( z  )  D x  y  ( z  )  36 36 71 7D Mặt cầu không gian Câu 29 Cho mặt phẳng (P) : x  y  z   hai điểm A(2;0;0), B(3; 1; 2) Viết phương trình mặt cầu (s) có tâm I thuộc mặt phẳng (P) qua điểm A,B gốc tọa độ O A ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  B ( x  1)  ( y  2)  ( z  1)  C ( x  1)  ( y  2)  ( z  1)  14 D ( x  1)  ( y  2)2  ( z  1)  Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho A 1;3;0  ; B  2;1;1  : x 1 y 1 z Phương trình mặt cầu qua A,B có tâm I thuộc đường thẳng      2 2 2 2 2  13    521 2  13   3 25   A  x     y     z    B  x     y     z    5  10    100 5  10   5   2 2  13    521  C  x     y     z    5  10    100  2 2  13   3 25  D  x     y     z    5  10   5  Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x y 1 z hai điểm A(2;1; 0), B( 2; 3;2) Viết phương trình mặt cầu (S) qua hai điểm A, B có tâm thuộc đường thẳng d A (x 1)2 C (x 1) (y 1)2 (y 1) (z (z 2)2 2) 17 B (x 1)2 D (x 1) (y 1)2 (y 1) (z (z 2)2 2) 16 Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm A  2;0; 1 Phương trình mặt cầu  S  tâm A cắt mặt phẳng  P  theo đường tròn có bán kính là: 61 61 2 2 A  x    y   z  1  B  x    y   z  1  9 61 61 2 2 C  x    y   z  1  D  x  2   y   z  1  9 Câu 33 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm M 1; 1;2  Tìm phương trình mặt cầu có tâm nằm trục Ox tiếp xúc với mặt phẳng  P  điểm M A x  y2  z2  x  8y  6z  12  25 C x  y2  z2  16 B x  y2  z2  D x  y2  z2  x  8y  6z  12  36 Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I (1;2  2) mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Phương trình mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P ) theo giao tuyến đường tròn có diện tích 16 là: A ( x  2)  ( y  2)  ( z  3)  36 B ( x  1)  ( y  5)  ( z  3)  C ( x  2)  ( y  5)  ( z  1)  16 D ( x  1)  ( y  2)  ( z  2)  25 72 7D Mặt cầu không gian Câu 35 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I 1; 2; 2  mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt cầu  S  có tâm cầu  S  theo thiết diện hình tròn có chu vi 8 I cho mặt phẳng  P  cắt mặt A  x  1   y     z    25 B  x  1   y     z    16 C  x  1   y     z    16 D  x  1   y     z    25 2 2 2 2 2 2 Câu 36 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,cho mặt cầu (S) có tâm I(3;1;2) mặt phẳng (P) :2x + 2y + z +2 = 0.Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính 2.Viết phương trình mặt cầu (S) A (S): (x+ 3)2 +(y+1)2 +(z+2)2 = 20 B (S): (x- 3)2 +(y-1)2 +(z-2)2 = 20 C (S): (x+ 3)2 +(y+1)2 +(z+2)2 = 18 D (S): (x- 3)2 +(y-1)2 +(z-2)2 = 18 Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0;0; 3), B(2;0; 1) mặt phẳng ( P) : 3x  y  z   Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm đường thẳng AB, bán kính 11 tiếp xúc với mặt phẳng (P) A (S ) : (x  9)2  y  (z 6)2  44 (S )  (x  13)2  y  (z 16)2  44 B (S ) : (x  13)2  y  (z 16)  44 C (S ) : (x  9)2  y  (z 6)2  44 D  x  3   y  3  z  44 2 x 1 y  z   mặt phẳng 1  P  : x  y  z  Gọi  S  mặt cầu có tâm nằm d , tiếp xúc với mặt phẳng  P  Câu 38 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng d : qua điểm A  2; -1;  Biết tâm mặt cầu có cao độ không âm, phương trình mặt cầu  S  là: A  x     y  1   z  1  B  x     y  1   z  1  C  x     y  1   z  1  D  x     y  1   z  1  2 2 2 2 2 2 Câu 39 Trong không gian Oxyz cho A(3; 2;2) (P): 2x + y - 2z + = Mặt phẳng (Q ) song song với mặt phẳng ( P ) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn giao tuyến có bán kính r có phương triǹ h là: A 2x y 2z 0;2x y 2z B 2x y 2z 0;2x y 2z C 2x y 2z 0;2x y 2z D 2x y 2z 0;2x y 2z Câu 40 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; 1;0) mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Gọi I hình chiếu vuông góc A mặt phẳng ( P ) Phương trình mặt cầu qua A có tâm I là: A ( x  1)  ( y  1)  ( z  1)  B ( x  1)  ( y  1)  ( z  1)  C ( x  1)  ( y  1)  ( z  1)  D ( x  1)  ( y  1)  ( z  1)  73 7D Mặt cầu không gian Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng  Vị trí tương đối mặt cầu Câu 41 Trong phương trình sau, phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S): (x – 1)2 + (y +3)2 + (z – 2)2 = 49 điểm M(7, -1, 5) ? A 6x + 2y + 3z – 55 = B 2x + 3y + 6z – = C 6x – 2y – 2z – 50 = D x + 2y + 2z – = Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho I  3; 6;  điểm mặt phẳng  P  : x  y  z  11  Gọi  S  mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng  P  Tọa độ tiếp điểm M mặt phẳng  P  mặt cầu  S  là: A M  2;3;1 B M  3; 2;1 C M 1; 2;3 D M  3;1;  Câu 43 Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – 4y – 6z – = mặt phẳng (P): 4x + 3y – 12z + 10 = Mặt phẳng tiếp xúc với (S) song song với (P) có phương trình là: 4 x  y  12 z  78  4 x  y  12 z  78  A  B  4 x  y  12 z  26  4 x  y  12 z  26  C 4x + 3y – 12z + 78 = D 4x + 3y – 12z – 26 = Câu 44 Trong không gian Oxyz cho mặt cầu  S  có phương trình (S ) : x  y  z  x  y  z  11  cho mặt phẳng  P  có phương trình  P  : x  y  z  18  Mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  đồng thời  Q  tiếp xúc với mặt cầu  S  ,  Q  có phương trình là: A  Q  : x  y  z  22  B  Q  : x  y  z  28  C  Q  : x  y  z  18  D  Q  : x  y  z  12      Câu 45 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz Cho mặt cầu S : x   y  z      16 mặt phẳng P : x  y  z  24  Khoảng cách lớn từ điểm thuộc mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) A  B  C  D 3  Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có phương trình: x2  y  z  x  y  z   mặt phẳng (P): x  y  z  m  Tất giá trị m để mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có chu vi 4 A m  0, m  12 C m  13  6, m  3 13  B m  D m  4, m  8 74 7D Mặt cầu không gian Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I 1; 2;3 mặt phẳng  P  : x  y  z   Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu tâm I, bán kính Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn giao tuyến 7 7  7 A K  ;  ;  , r  B K   ; ;  , r   3 3 3 3 7 7 7 7 C K  ;  ;  , r  D K  ;  ;  , r  3 3 3 3 Câu 48 Trong không gian Oxyz cho đuờng thẳng d mặt cầu (S): (d ) : 2x x 2y 2y z 2z (S ) : x ; y2 z2 Tìm m để d cắt (S) hai điểm M, N cho MN A m 12 B m 10 C m 4x 6y m D m 12 10 Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1A 11A 21A 31A 41A 2D 12B 22D 32C 42C 3A 13B 23C 33B 43A 4A 14A 24D 34D 44D 5A 15B 25A 35D 45C 6A 16B 26D 36B 46A 7A 17B 27C 37B 47C 8A 18D 28D 38D 48C 9D 19A 29B 39A 10C 20A 30A 40C 75 7E Khoảng cách – Góc – Hình chiếu KHOẢNG CÁCH – GÓC – HÌNH CHIẾU KHOẢNG CÁCH  Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Câu Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm M  2;3;1 đến đường thẳng  : x y A z 10 bằ ng B 10 3 C Câu Cho đường thẳng (d) có phương trình O(0;0;0) đến đường thẳng (d) bằng: A B 10 D 10 x y 1 z 1 Khoảng cách từ gốc tọa độ   2 C D Câu Trong không gian Oxyz cho hai điểm A  (2;0;0) , B  (0;0;8) điểm C cho AC  (0;6;0) Tính khoảng cách từ trung điểm I BC đến đường thẳng OA A B C D Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng (P): 2x – y + 3z + = 0; ( Q): x + y – z + = điểm M (1;0;5) Tính khoảng cách d từ điểm M đến giao tuyến hai mặt phẳng (P ) ( Q) A d  14 529 19 B d  C d  529 19 D d  529 19  Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (1;2; 3) mặt phẳng (P ) : x 2y A d 2z Tính khoảng cách d từ M đến (P) B d C d D d Câu Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm A(1;-2;13) Tính khoảng cách d từ A đến (P) A d  B d  C d  D d  Câu Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y   , khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) A d  B d  C d  D d  1 76 7E Khoảng cách – Góc – Hình chiếu Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M( -2;-4;3) mặt phẳng ( P) có phương trình: 2x – y + 2z - = Tính khoảng cách d từ điểm M đến mặt phẳng ( P) A d B d C d D d 11 Câu Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz ,tính khoảng cách từ giao điểm hai đường thẳng  d1   d  tới mặt phẳng (P) với  d1  : A x  y z 1 x 1 y z 1   ;  d2  :   ; 3 1 13 B C 6  P : 2x  y  4z   D Câu 10 Cho điểm E(2; 4;5) , mặt phẳng (P) : x  2y  2z   đường thẳng x 1 y  z  d:   Tìm tọa độ điểm M có hành độ nhỏ nằm đường thẳng d có 1 khoảng cách từ M tới mặt phẳng (P) EM A M(1; 2;3) B M(1; 2;3) C M(17;6;11) D M( 17; 6; 11) Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x - y -3z + = điểm A(1; –2; -3) Khoảng cách d từ A đến (P) A 14 B C 14 D Câu 12 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm A  2; 1;3 Khoảng cách d từ A đến mp(P) là: A d  24 13 B d  24 14 C d  23 14 D d  23 11 Câu 13 Khoảng cách từ A(3 ;-1 ;2) đến mặt phẳng (P) : x  y  z   A 26 21 21 B 21 26 26 26 C 21 D  Khoảng cách hai mặt phẳng Câu 14 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, khoảng cách hai mặt phẳng song song      với    : x + y – z + = A B   : 2x + 2y – 2z + = bằng: Câu 15 Cho hai mặt phẳng: (P): 2x 3y Khoảng cách d hai mặt phẳng (P) (Q) A d = B d = Câu 16 Khoảng (Q): 2x 2y z A cách giưã là: B 17 C 6z mặt 18 D 2 (Q): 2x C 6z 10 11 D d = C d = phẳng 3y (P): 2x 2y z D 77 7E Khoảng cách – Góc – Hình chiếu GÓC Câu 17 Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D( -2; ;-1) Góc hai đường thẳng AB CD là: A 450 B 600 C 900 D 1350 Câu 18 Trong không gian với hệ toạ độ O xyz, cho điểm A(3;2;6),B(3; -1, 0), C(0,-7,0), D(-2, 1; -1) sin góc đường thẳng (d) qua hai điểm A, D mp(ABC) bằ ng A B 10 C 10 D 10 Câu 19 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   đường x  y 1 z    Góc đường thẳng (d ) mặt phẳng ( P ) là: 1 A 45o B 30o C 60o D 120o thẳng (d ) : HÌNH CHIẾU Câu 20 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;1;1) đường thẳng  x   4t  d:  y  2  t Hình chiếu vuông góc điểm A lên đường thẳng d có tọa độ  z  1  2t  A (2; 3; 1) B (2;3;1) C (2; 3;1) D (2;3;1) Câu 21 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(3;-2;5) đường thẳng  x  8  4t  (d):  y   2t Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc điểm (A) lên đường thẳng (d) z  t  A (4;-1;3) B (-4;1;-3) C (4;-1;-3) D (-4;-1;-3) x   t  Câu 22 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  :  y  điểm z   t  A  1;2; 1 Tìm tọa độ điểm I hình chiếu A lên  A I  3;1;2  B I  2;2;2  C I 1;2;1 D I  4;2;1 Câu 23 Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho hai điểm A 1; 2;0  ; B  4;1;1 Độ dài đường cao OH tam giác OAB là: A 19 B 86 19 C 19 86 D 19 Câu 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1, 2, -1); B(0, 3, 4); C(2, 1, -1) Độ dài đường cao từ A đến BC bằng: A B 33 50 C D 50 33 78 7E Khoảng cách – Góc – Hình chiếu   Câu 25 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Cho điểm M 2;7; 9 ; mặt phẳng  P  : x  2y  3z   Hình chiếu vuông góc M mặt phẳng (P) có toạ độ A  2;2;1 B 1;0;0  C  1;1;0  D  4;0;1 Câu 26 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2; 3) mặt phẳng (P): Tọa độ điểm A’ đối xứng với A qua mặt phẳng (P) A A '( 7; 6;1) B A '( 6; 7;1) C A '(7;6; 1) D A '(6; 7;1) Câu 27 Gọi H hình chiếu vuông góc A(2; 1; 1) lên mặt phẳng (P) có phương trình: 16 x  12 y  15 z   Độ dài đoạn AH A 11 25 B 11 C 22 25 D 22 Câu 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD với A(2;3;1), B(1;1;-1), C(2;1;0) D(0;1;2) Tọa độ chân đường cao H tứ diện từ đỉnh A A (2;1; 0) B (1;2;1) C (1;1;2) D (2;1;1) Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   hai điểm A(1;3;2), B(9;4;9) Tìm điểm M (P) cho (MA + MB) đạt giá trị nhỏ A M (1;2; 3) B M (1; 2;3) C M (1;2; 3) D M (1;2;3) Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : d2 : x y z 1 Tìm điểm M  3   69 17 18  A M  ; ;  , N  ; ;   35 35 35   35 35 35   3   69 17 18  C M  ; ;  , N  ; ;   35 35 35   35 35 35  d1 N x y z d2 cho đoạn thẳng MN ngắn  3   69 17 18  B M  ; ;  , N  ; ;   35 35 35   35 35 35   3   69 17 18  D M  ; ;  , N  ; ;  5 5  5  Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8C 9A 10B 11A 12B 13B 14A 15D 16B 17A 18C 19B 20C 21A 22B 23B 24D 25C 26A 27B 28D 29D 30B 79 [...]... a2 3 3 4 a2 3 C 3 D a2 3 Câu 10 Hình trụ có bán kính đáy bằng a, đường sinh bằng a 2 , diện tích xung quanh của nó là: A 2 a 2 B 2 a 3 C 2 a 2 3 D 2 a 2 2 30 6B Mặt trụ Câu 11 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD và A’B’C’D’ Diện tích S bằng : A  a 2 B  2a 2 C  3a 2 D 2 2 a 2 Câu 12 Cho hình. .. một hình nón, biết thiết diện qua trục của nó là một tam gíác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a A  a2 2 2 B  a 2 2 C  a2 2 4 D  a2 2 3 23 6A Mặt nón  Diện tích toàn phần Câu 18 Hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a, diện tích toàn phần là S1 và mặt cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có diện tích S2 Khẳng định đúng là A S1  S 2 B S 2  2 S1 C S1  2 S 2 D Cả A,B,C đều... 3 21 B a 7 3 C a 3 7 D a 3 7 Câu 48 Cho hình lập phương  H  cạnh a , gọi  B  là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của  H  Gọi S1 , S 2 lần lượt là diện tích toàn phần của  H  và  B  Tính tỉ số A S1 3  S2 8 1A 11C 21 D 31C 41B 2A 12A 22 C 32A 42A B 3B 13B 23 B 33C 43A S1 1  S2 2 3 4A 14D 24 D 34B 44D 5C 15A 25 C 35A 45D C 6B 16A 26 C 36A 46A S1 2 3 S2 7B 17B 27 B 37A 47D 8A 18C 28 B... trụ đó A Stp 2 a2 B Stp 4 a2 6 a2 C Stp a2 D Stp Câu 21 Thiết diện đi qua trục của một hình trụ là hình vuông, cạnh 2a Diện tích toàn phần của hình trụ bằng: A 8 a 2 B 6 a 2 C 4 a 2 D 2 a 2 Câu 22 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB 2 và AD 4 Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ Diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó... S.AHK là: a3 a3 a3 A B C D a 3 24 12 6 Câu 70 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 5 SA vuông góc với đáy SA  2a 2 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD 10a 3 2 A 3 a3 2 B 3 C 5a 3 2a 3 10 D 3 2  Chóp có tứ giác đều Câu 71 Khối chóp đều S.ABCD có mặt đáy là A Hình bình hành B Hình chữ nhật C Hình thoi D Hình vuông Câu 72 Nếu một hình chóp tứ giác đều có chiều cao và cạnh đáy cùng... R 2 B 6 R 2 C 4 R 2 D 2 R 2 Câu 8 Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a Gọi H và I lần lượt là trung điểm của AB và CD Quay hình vuông quanh trục IH ta được một hình trụ tròn xoay Tính diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay đó A πa2 B 2 a2 C  a2 2 D  a2 3 Câu 9 Một hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều với tất cả các cạnh bằng a có diện tích xung quanh bằng bao nhiêu ? 2 a2...  a3 2  a3 2  a3  a3 A V  B V  C V  D V  12 3 3 12 Câu 78 Cho (H) là khối chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh bằng a, cạnh bên tạo với đáy một góc 600 Thể tích của (H) bằng: A 1 3 a 6 B 2 3 a 6 C 3 3 a 6 D 6 3 a 6 14 5B Thể tích khối chóp 1B 11C 21 D 31A 41C 51A 61A 71D 2A 12B 22 D 32B 42C 52D 62C 72C 3B 13B 23 C 33B 43C 53A 63B 73D 4C 14A 24 A 34A 44C 54C 64D 74B 5B 15C 25 C 35A 45B 55B... là hình vuông Câu 57 Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SC tạo với đáy một góc bằng 450 Thể tích của khối chóp S.ABCD là a3 2 a3 2 a3 2 3 A B C a 2 D 3 6 2 Câu 58 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và SB A a 3 Thể tích khối chóp S.ABCD là: 3 2 2 B a 3 2 a3 2 C 3 a3 2 D 6 Câu 59 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông,... Câu 57 Cho hình trụ T Một hình nón N có đáy là một đáy của hình trụ, đỉnh S của hình nón là tâm của đáy còn lại Biết tỉ số gữa diện tích xung quanh của hình nón và diện tích xung quanh của 3 hình trụ bằng Gọi  là góc ở đỉnh của hình nón đã cho Tính cos 2 7 2 7 2 2 A cos  B cos  C cos  D cos  9 3 3 3 1A 11D 21 C 31C 41C 51B 2B 12B 22 B 32D 42B 52B 3A 13A 23 A 33D 43B 53C 4B 14C 24 D 34B 44A... tạo thành 9 a 3 9 a 3 27  a 3 27  a 3 A B C D 4 18 4 8 Câu 37 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAB hình nón đỉnh S đáy là đường tròn ngoại tiếp ABCD là: A  a3 3 12 B  a3 2 12 C  a3 2 6 D 600 Thể tích của  a3 3 6 Câu 38 Hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a, thể tích của hình nón là : A a3 3 24 B a3 2 24 C a3 3 12 D a3 2 12 26 6A Mặt nón Câu 39 Thể tích của ... 11C 21 D 31A 41C 51A 61A 71D 2A 12B 22 D 32B 42C 52D 62C 72C 3B 13B 23 C 33B 43C 53A 63B 73D 4C 14A 24 A 34A 44C 54C 64D 74B 5B 15C 25 C 35A 45B 55B 65B 75B 6C 16C 26 D 36A 46B 56B 66A 76B 7B 17D 27 A... 7 2 A cos  B cos  C cos  D cos  3 1A 11D 21 C 31C 41C 51B 2B 12B 22 B 32D 42B 52B 3A 13A 23 A 33D 43B 53C 4B 14C 24 D 34B 44A 54B 5D 15C 25 A 35A 45C 55A 6B 16D 26 D 36A 46C 56D 7D 17A 27 A... tích khối nón có đỉnh tâm O hình vuông ABCD đáy hình tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’ A  a2 B  a3 C  a3 12 D  a2 12 Câu 46 Một hình nón có diện tích xung quanh 20  (cm ) diện tích toàn phần
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 2 hình học (thầy nguyễn văn lực) , đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 2 hình học (thầy nguyễn văn lực) ,