0

đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 2 hình học (thầy nguyễn văn lực)

80 1,259 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2017, 09:40

... 11C 21 D 31A 41C 51A 61A 71D 2A 12B 22 D 32B 42C 52D 62C 72C 3B 13B 23 C 33B 43C 53A 63B 73D 4C 14A 24 A 34A 44C 54C 64D 74B 5B 15C 25 C 35A 45B 55B 65B 75B 6C 16C 26 D 36A 46B 56B 66A 76B 7B 17D 27 A... 7 2 A cos  B cos  C cos  D cos  3 1A 11D 21 C 31C 41C 51B 2B 12B 22 B 32D 42B 52B 3A 13A 23 A 33D 43B 53C 4B 14C 24 D 34B 44A 54B 5D 15C 25 A 35A 45C 55A 6B 16D 26 D 36A 46C 56D 7D 17A 27 A... tích khối nón có đỉnh tâm O hình vuông ABCD đáy hình tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’ A  a2 B  a3 C  a3 12 D  a2 12 Câu 46 Một hình nón có diện tích xung quanh 20  (cm ) diện tích toàn phần
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 2 hình học (thầy nguyễn văn lực) , đề cương ôn trắc nghiệm toán lớp 12 năm 2017 tập 2 hình học (thầy nguyễn văn lực) ,