96 bài tập chuyên đề vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào có lời giải chi tiết

29 811 1
96 bài tập chuyên đề  vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào   có lời giải chi tiết

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SstU by xx ` an » 4, TH tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 = TuyenSinh247.com VAT CHAT VA CO CHE DI TRUYEN CAP DO TE BAO Học thích ngay! VAT CHAT DI TRUYEN CAP DO TE BAO Cau 1(Dé thi thir trường chuyên sư phạm Hà Nội năm 2016) Đoạn ADN quanh nucleoxome có đặc điểm A Cuộn quanh 15 vong quanh 161 histon B Chita 15-85 cap nucleotit C Chua 146 cap bazo nito D Soi ADN mach don Câu 2: (Đề thi thử trường THPT Đào Duy Từ năm 2016) Có nhận định NST giới tính động vật ? (1) NST giới tính tôn tế bào sinh dục, không tôn tế bào Xôma (2) Ở tất lồi động vật, có cặp NST XX, đực có cặp NST XY (3) NST giới tính mang gen quy định tính đực (4) NST giới tính có khả tự nhân đơi, phân li, tổ hợp NST thường A B Œ D.4 Câu 3: (Đề thi thử trường THPT Quảng Xương năm 2016) Trong cá mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 700nm? A.Sợi B,vịng xếp cuộn C Sợi nhiễm sắc D cromatit Câu 4: (Đề thi thử trường THPT Quảng Xương năm 2016) Trong phát biéu sau: (1) Nhiễm sắc thê giới tính tồn tế bào sinh dục tế bào xôma (2) Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen quy định tính đực, cịn có gen quy định tính trạng thường (3) O tat lồi động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thê giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY (4) Ở tất lồi động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thê giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới Số phát biêu nhiễm sắc thê giới tính động vật? A.I B2 C.3 D.4 Cau 5(Dé thi thử trường THPT Quảng Xương năm 2016) Nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn cấu tạo nhiễm sắc gồm: ARN Prôtê¡n loại histon ADN Lipit Các thành phần có NST sinh vật nhân chuẩn là: A 2và4 B 2và3 C va3 D va https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHocu ):fps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOn ThiDaiHoc01 Câu 6: (Đề thi thử trường THPT Quảng Xương năm 2016) Trong phát biểu sau, có phát biểu nói NST giới tính động vật NST giới tính có tế bảo sinh dục NST giới tính chủ chứa gen quy định tính trạng giới tính Hợp tử mang cặp NST giới tính XY phát triển thành thê đực NST giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B.2 Câu 7: (Dé thi thie cua truéng THPT Yén Thé nam 2016) C D Trong phát biêu sau, có phát biêu nói vê nhiễm sắc thê giới tính động vật? Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY phát triển thành thê đực Nhiễm sắc thể giới tính có thé bi đột biến cấu trúc số lượng A (4) B (2) C (3) Câu 8: (Đề 0h¡ thứ trường THPT Yên Thế năm 2016) a D (1) Câu trúc siêu hiên vi nhiễm sắc thê gồm ADN prôtê¡n histon xoăn lân lượt theo câp độ A ADN + histôn —> sợi nhiễm sắc > soi co ban > nuclé6x6m — soi crématit > NST B ADN + histôn —› nuclêôxôm —> sợi nhiễm sac —> sợi —> sợi crômatit — NST C ADN + histôn —› sợi —> nuclêôxôm —> sợi nhiễm sắc —> sợi crômatit —> NST D ADN + histôn —> nuclêôxôm —> sợi —> sợi nhiễm sắc — sợi crômatit —> NST Câu 9: (Dé thi thie cua trường THPT Lý Thái Tổ năm 2016) Mức xoăn nhiễm sắc thê A Soi co bản, đường kính 10 nm B.Sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm C Siêu xoắn, đường kính 300 nm D.Crématit, đường kính 700 nm Câu 10(Dé thi thứ sở giáo duc dao tạo Vĩnh Phúc năm 2016) Thành phần hóa học nhiễm sắc thé sinh vật nhân thực gồm A ADN prôtê¡n loại histon B ARN prôtênn loại histon € ARN prôtêin loại histon D ADN prôtêm loại histon Câu 11(Đề thi thử sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc năm 2016) Trong cau truc nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm đoạn ADN nuelêôtit quân quanh phan tử prôtêin histon gọi A soi co ban B sợi nhiễm sắc C nuclé6x6m chứa 146 cặp D crômattt: Cau 12: (Dé thi thie so giao due-dao tao Quang Ninh nam 2016) Khi nói cấu trúc:Siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, phát biểu nảo sau không đúng? A Tại kỉ nguyên phân, nhiễm sắc thê kép gồm cromatit co xoăn cực đại B Cấu trúc siêu xoắn nhiễm sắc thể có đường kính khoảng 30nm C Nhiễm sắc thể có cầu trúc xoắn qua nhiều cấp độ khác D Đơn vị cấu trúc nhiễm sắc thê nucleoxom Câu 13: (Đề thi thử sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh năm 2016) Điêu sau nói nhiễm sắc thê giới tính ? saga Sa Tunak somnlgypapafTaiLientGuT Dee’ | ví tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Trên nhiễm sắc thể giới tinh chứa gen quy định giới tính B Ở giới nhiễm sắc thê giới tính ln ton thành cặp tương đồng C Ở người, vùng tương đồng nhiễm sắc thê giới tính X Y, gen tồn không thành cặp alen D Trên nhiễm sắc thê giới tính, ngồi gen quy định tính đực, cịn có gen quy định tính trạng thường Cau 14: (Dé thi thir sở giáo dục đào tạo.Bắế Ninh năm 2016) Cấu trúc NST sinh vật.nhân thực:có mức xoắn theo trật tự A phân tử ADN=> sợi bản—> nuclêôxôm—> sợi nhiễm sắc—› crômatit B phân tử ADN— sợi bản—> sợi nhiễm sắc—>nuclêôxôm—* crômatit C phân tử ADN—> nuclêôxôm— sợi bản—> sợi nhiễm sắc—› crômatit D phân tử ADN— nuclêôxôm—> sợi nhiễm sắc—> sợi bản—> crômatit Câu 16: (Đề thi thử sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh năm 2016) Sự di truyền tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể Y quy định có đặc điểm ? A Chỉ truyền giới dị giao tử B.Chỉ di truyền giới đực C Chỉ di truyền giới D Chỉ di truyền giới đồng giao tử Cau 17: (Dé thi thứ trường chuyên Bến Tre năm 2016) Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 30 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoăn) B Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) C Crématit D Soi co ban Cau 18: (Dé thi thứ trường chuyên Bến Tre năm 2016) Hãy xếp trình tự để làm tiêu tạm thời nhiễm sắc thể (NST) tế bào tinh hoan chau chau đực (1) Dùng kéo cắt bỏ cánh, chân châu chấu đực (2) Tay trái cần phần đầu ngực, tay phải kéo phần bụng (tách khỏi ngực) có số nội quan co tinh hoan bung (3) Dua tinh hồn lên phiến kính, nhỏ vào vài giọt nước cất (4) Dùng kim mô tách mỡ xung quanh tinh hồn, gạt mỡ khỏi phiến kính (5) Đậy kính, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mặt kính cho tế bào dàn làm vỡ tế bao dé NST.bung (6) Nhỏ vài giọt oocxê¡n axêtic lên tỉnh hoàn đề nhuộm thời gian 15 - 20 phút (7) Đưa tiêu lên kính dé quan sát: lúc đầu dùng bội giác nhỏ để xác định.các tế bào, sau dùng bội giác lớn hơn; (8) Đếm số lượng qua sát hình thái NST A.(1) (2) (4) (3) (5) (6) B (1) ~ (2) (3) (4) (6) 3G) C.(1) (2) (3) (4) (5) (6) D.(1) ~ (2) (4) (5) 73) (6) (7) (7) 77) 77) (8) 8) 8) (8) Cau 20: (Dé thi thir truong chuyén Hodng Van Thu nam 2016) https://www.facebook com/groups/TaiLicuOnThiDaiHocus ):fps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOn ThiDaiHoc01 Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thé điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 30 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) B Soi co ban C Sợi nhiễm sắc ( sợi chất nhiễm sắc ) D Cromatit Câu 21 : (Đề /hi thử trường chuyên Nguyễn Trãi năm 2016) Thành phần chủ yếu NST sinh vật nhân thực gồm: A B C D ADN ADN ARN ARN Câu 22: mạch mạch mach mạch kép đơn don kép và và protem protein protein protein lơại loại loại loại histon histon histon histon (Đề thi thử trường chuyên Nguyễn Trãi năm 2016) Phát biểu sau NST giới tính khơng đúng? A Trén B NST C tất XY D.NST NST giới tính, ngồi gen quy định tính đực, cịn có gen quy định tính trạng thường giới tính có thé bị đột biến cấu trúc số lượng lồi động vật có vú, cá thê có cặp NST giới tính XX, cá thê đực có cặp NST giới tính giới tính chi tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bảo sinh đưỡng (tế bào xoma) Câu 23(Dé thi thử trường chuyên Nguyễn Trãi năm 2016) Khi noi vé NST giới tính động vật có vú, phát biêu sau đúng? (1) Trên vùng tương đồng NST giới tính, gen nằm NST X khơng có alen tương ứng NST Y (2) Trên vùng không tương đồng NST giới tính X Y, gen tồn thành cặp (3) NST giới tính ton tai tế bào sinh dục, không ton tai tế bào xoma (4) Trên NST giới tính, ngồi gen quy định tính đực cịn có gen quy định tính trạng thường A B.2 Œ.3 D.4 Câu 24: (Dé thi thie trường chuyên Quốc học Huế năm 2016) Khi nói nhiễm sắc thê tế bào nhân thực, có phát biểu sau: (1) Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho nhân đôi nhiễm sắc thé (2) Nhiễm sắc thê vật chất di truyền cấp độ phân tử (3) Thành phần hóa học chủ yếu nhiễm sắc thê ARN prôtêïn (4) Don vi cấu trúc nhiễm sắc thê nuclêôxôm Số phát biểu không A.2 B C Câu 25: (Đề thị thứ trường chuyên Nguyễn Huệ năm 2016) D Nhiễm sắc thê sinh vật nhân thực khơng có chức sau đây? A Lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin truyền B Tham gia q trình điều hịa hoạt động gen thông qua mức cuộn xoắn NST C Phân chia vật chất di truyền cho tế bào trình phân bào D Phản ánh mức độ tiến hóa lồi sinh vật số lượng NST đơn nhân tế bào Câu 26(Đẻ thi thử trường chuyên sư phạm Hà Nội năm 2016) Trong câu trúc nhiễm săc thê sinh vật nhân thực, đơn vị câu trúc gôm đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quân quanh phan tử prôtê¡n histon gọi A.nuclé6x6m B cromatit C sợi nhiễm sắc D sợi https://www.facebook com/groups/TailieuOnThiDaiHoe~ | ví tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 27 (Đề thi thử trường chuyên sư phạm Hà Nội năm 2016) Phân tử ADN mạch thăng liên kết với protein histon tạo NSŠT, KHÔNG A Nắm men B Lúa nước gặp ở: C Nấm linh D Vi khuẩn tả Câu 28 : (Đề thí thử trường chuyên Vinh năm 2016) Một học sinh làm tiêu châu chấu đực, quan sát hình thái sỐ lượng nhiễm sắc thê kính hiển vi thây có 23 nhiêm sắc thê Nhận xét sau học sinh xác? A.Cặp nhiễm sắc thể giới tính châu châu: đực XY B.Bộ nhiễm sắc thể loài là2n=24 C.Do rối loạn giảm phân nên thê mẹ tạo giao tử n — I D.Đây đột biến lệch bội dạng 2n -1 Câu 29: (Đề /hi thử trường chuyên Vinh năm 2016) Bảng sau cho biết số thông tin hoạt động nhiễm sắc thể tế bào lưỡng bội loài động vật: Cột A Hai crômatit khác cặp NŠT Cột B kép tương la.Trao đổi chéo đông bện xoăn vào Hai đoạn NST khác đổi chỗ cho b.Tiếp hợp c Chuyển đoạn không tương hỗ Một đoạn NST gắn vào NST khác d Chuyển đoạn tương hỗ Hai đoạn hai crômatit cặp NST tương đồng đôi chỗ cho Trong phương án tổ hợp ghép đôi, phương án A 1- b; 2- c; 3- d; 4- a B.1-b;2- d;3-c;4-a C 1- a; 2- d; 3- c; 4- b D 1- a; 2- d; 3- b; 4- ¢ Câu 29: (Đề hi thử trường chuyên Vinh năm 2016) Khi nói gen nằm nhiễm sắc thê giới tính, đặc điểm sau không đúng? A Gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X có tượng di truyền chéo B Các gen tôn thành cặp C Vai trị bố, mẹ khơng q trình hình thành kiểu hình đời D Kết phép lai thuận phép lai nghịch khác Câu 30: (Đề thi thử sở giáo dục đào tạo Bắc Giang năm 2016) Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thé A vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thê di chuyền cực tế bào B vị trí duy: xảy trao đổi chéo giảm phân C điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi o D có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thê làm cho nhiêm sắc thê khơng dính vào Cau 31: (Dé thi thir so giao duc dao tao Bac Giang nam 2016), = Trong phát biêu sau, có phát biêu nói vê nhiêm sắc thê giới tính gà? (1) Nhiễm sặc thê giới tính có tê bảo sinh dục (2) Nhiêm sắc thê giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thê giới tính XY phát triển thành thê đực (4) Nhiễm sắc thê giới tính có thê bị đột biến cấu trúc số lượng A.2 B Œ.4 D https://www.facebook com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoeu) ueSEY Gy a * a` ` TH tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 32: (Đề thi thử: trường chuyên Lam Sơn năm 2016) Sau số bậc cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể cấu trúc chúng: I-Các mức cấu trúc siêu hiển vi NST II- Kích thước 1.ADN mạch xoắn kép a- 30nm sợi bản(mức xoắn 1) b- 2nm sợi nhiễm sắc (mức xoắn 2) c- lnm vùng xếp cuộn (mức xoắn 3) d- 700nm cromatit e- 300nm Tổ hợp sau thê mức cấu trúc NST kích thước tương ứng mức đúng? A 1-b; 2-a; 3-c; 4-e; 5-d B 1-b; 2-c; 3-a; 4-e; 5-d C I-c; 2-b; 3-a; 4-e; 5-d D 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 5-e Cau 33(Dé thi thử trường THPT Nghi Lộc năm 2016) Giải thích sau nhiễm sắc thê loài: A Trong tất cá tế bào sinh vật, NST tổn thành cặp NST tương đồng B Mỗi lồi có số lượng NST khác C Lồi tiến hóa số lượng NST lớn D Mỗi lồi sinh vật có NST đặc trưng hình thái , s6 lượng cấu trúc Cau 34(Dé thi thử sở giáo dục đào tạo Kiên Giang năm 2016) Cac NST kép không tách qua tâm động môi NST kép cặp đông dạng phân l¡ ngầu nhiên vê cực dựa thoi vơ sắc Hoạt động nói NST xảy A Kì cuối lần giảm phân I B Kì sau lần giảm phân I C Ki sau cua nguyén phan D Kì sau lần giảm phân II BÀI TẬP VẬT CHẤT DI TRUYÊN CÁP ĐỘ PHÂN TỬ Cau 1: (Đề thi thử trường THPT Yên Dũng năm 2016) Một đoạn sợi nhiễm sắc thê người có 10 nuclêơxơm đoạn ADN nối nuclêơxơm, mơi đoạn nơi có 50 cap nucleotit Hay xác định chiêu dài đoạn ADN ? A 12988 A° B 6494 A° Câu 2: (Đề thi thử trường THPT Diệu Hiền năm 2016) C 3247 A° D.3818 A° Khi quan sát đoạn sợi bản, người ta thấy có 80 phan tt protein histony Theo li thuyết, đoạn có nucleoxom? A B.10 C.7 D.8 Cau 3: (Dé thi the cua treong THPT Han Thuyén nam 2016) _ oo, Trong câu trúc phan tu cua NST sinh vat nhan thuc, soi nhiém sac cua nhiém sac thê có đường kính A 110 AP, B 300 nm C 300 A?, Câu 4(Dé thi thử sở giáo dục đào tạo Quảng Nam năm 2016) D 1Inm Khi quan sát đoạn sợi bản, người ta thấy có 80 phân tử protein histon Theo lí thuyết, đoạn trê có nucleoxom? https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHocu ví tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 10 B.9 C.7 D Cau 5(Dé thi thử trường chuyên Quốc học Huế năm 2016) Một đoạn sợi nhiễm sắc thê người có 10 nuclêơxơm đoạn ADN nôi nuclêôxôm Trong môi đoạn ADN nôi gôm 50 cặp nuclêôtit Chiêu dài đoạn phân tử ADN tương ứng A 4964 (A) B 4962 (A) C 6494 (A) D 1530 (A) Câu 6: (Đề thi thử trường chuyên Vinh năm 2016) Một đoạn xoắn kép ADN ( cầu trúc cợ sợi nhiễm sắc thể) có chiều đài 1,3158§úm tính từ nucleoxom đâu tiên dén nucleoxom cuôi Đoạn ADN nôi nucleoxom băng tương đương 50 cặp nucleotit Sô lượng nueleoxom đoạn ADN nơi nucleoxom có đoạn sợi nhiêm sắc thê nói là: A.20 B 19 C.21 D 19 và va va I9 20 20 21 Cau 7: (Dé thi thử trường chuyên Bến Tre năm 2016) ; Biệt hàm lượng ADN nhân tê bào sinh tính thê lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân môi tê bào kì sau giảm phân II A, Ix, B 0,5x Œ 4x D.2x Cau 8: (Dé thi thử trường THPT Ngô Sÿ Liên năm 2016) Trong mức câu trúc siêu vi nhiêm sắc thê điên hình sinh vật nhân thực, sợi sợi nhiém sac thê có đường kính lân lượt A 30 nm va 11 nm B 11nm va 300 nm C 11 nmyvar30.nm D 30 nm va 300 nm LY THUYET PHAN CO CHE DLTRUYEN CAP DO TE BAO Câu (Đề thi thử trường THPT Đạ Phúc năm 2016) Ngơ lồi sinh sản hữu tính Đột biến phát sinh trình sau truyền cho hệ sau? (L) lần nguyên phân hợp tử; (3) giảm phân để tạo noãn, (2) giảm phân để sinh hạt phẩn; (4) nguyên phân tế bào Phương án là: A 1,2 B 2, C 1, 2, D 1, 2, 3, Câu 2: (Đề thi thử trường THPT Ngô Sỹ Liên năm 2016) ; Trong trình giảm phân tạo giao tử, tugng tiép hợp trao đôi chéo cromatit cặp tương đơng xảy A Kì đầu giảm phân II Œ Kì giảm phân I B Kì đầu giảm phân I D.Ki sau cua giam phan I Cau 3(Dé thi thiestrwong THPT Ngo Sy Lién nam 2016) Su trao đôi chéo không cân cromatit có nguồn gốc cap nhiém sac thé kép tương đồng có thé: A Khơng xảy tượng đột biến B Gây đột biến chuyên đoạn mắt đoạn Œ Gây đột biến đảo đoạn lặp đoạn D Gây đột biến lặp đoạn đoạn Câu 4: (Dé thi thử sở giáo dục đào tạo Bình Thuận năm 2016) Về ý nghĩa ngun phân, có phương án trả lời đúng? https://www.facebook com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoeu) ví tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 (1) Duy trì tình đặc trưng nhiễm sắc thể qua hệ tế bào (2) Tạo biến dị tổ hợp phong phú (3) Tạo giao tử đơn bội từ tế bào lưỡng bội (4) Đảm bảo thay đổi tế bào thể đa bào (5) La co so cua su sinh san vơ tính (6) Cho phép thụ tinh phục hồi nhiễm sắc thê loài A.4.B.3 Œ D.2 Cau 5(Dé thi thử sở giáo dục đào fạo Kiên Giang năm 2016) Khi học nhiễm sắc thê(ĐST), học sinh có phát biểu sau: (1) Trong tắt tế bảo lồi (2) NST có loại: NST thường NST nhiêu cặp NŠT thường cap NST (3) Các lồi khác có sơ lượng NST (4) Mỗi lồi có NST đặc trưng sơ (5) Ở kì ngun phân, NST có sinh vật, NST tồn thành cặp tương đồng giới tính Trong tê bào sinh dưỡng (2n) loại sinh vật thường có giới tính khac Loai nao tiên hóa có sơ lượng NŠTT nhiêu lượng, hình thái, câu trúc câu trúc kép, NST gơm cromatit dính tâm động Những phát biểu nói đúng? A.@),(4.,(5) Câu 6(Để Trong bào thuộc nhóm là: B.(),(2),(4),@G) thi thử sở giáo dục mơ phân chia nhóm giai đoạn X A Pha GI kì đầu C.0),G),@) D (2), (3), (5) đào tạo Quảng Ninh năm 2016) nguyên phân, xét hai nhóm tế bào › Hàm lượng AND tế nửa hàm lượng AND tế bào thuộc nhóm hai Các tế bào tế bào nhóm hai giai đoạn-Y trình phân chia X Y B Kì đầu kì C: PháG2 phaGI D.pha G2 kì đầu Câu 7: (Dé thi thir so giáo dục đào tạo Thanh Hoá năm 2016) Nếu số lượng nhiễm sắc thể tế bào lưỡng bội pha G1 chu kì tế bào 24, số phân tử ADN tế bào kì cuối giảm phân I A 12 B 96 C 24 D 48 Câu 8: (Đề thi thử sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh năm 2016) Khi nói trao đổi chéo nhiễm sắc thể trình giảm phân, nội dung dung ? A Hiện tượng trao đổi chéo xảy crômatit nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể tương đồng đầu giảm phân I kì B Hiện tượng trao đổi chéo xảy cromatit khác nguồn gốc cặp NST tương đồng kì đầu q trình giảm phân I C Hiện tượng trao đơi chéo xảy-rá trong:øiảäm phân phân bố lại vị trí gen nhiễm sắc thể D Trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng, tượng trao đôi chéo ln xảy ví trí định có tính đặc trưng cho lồi Câu 9(Để thi thử trường chuyên sư phạm Hà Nội năm 2016) Các NST kép không tách qua tâm động NST kép cặp đồng dạng phân li ngẫu nhiên cực dựa thoi vơ sắc Hoạt động nói NSŠT xảy A Kì cuối lần phân bảo I B Kì sau lần phân bào II C Kì sau lần phân bao I D Kì sau ngun phân https://www.facebook com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoeu) ví tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 XÁC ĐỊNH SÓ LOẠI GIAO TỬ ĐƯỢC TẠO RA Câu 1(Dé thi thử trường THPT Yên Lạc năm 2016) Có tế bào sinh tỉnh có kiểu gen AaBbDdEe thực giảm phân, biết trình giảm phân bình thường, khơng có đột biên xảy Sơ loại giao tử nhât nhiêu có thê A va B | va 16 C va D va 16 Cau 2: (Dé thi thir truong THPT Ngo Sy Lién nam 2016) Cho biet gen A va B cung nam trén | cap NST cách 30cM Một tê bào sinh tính có kiêu gen Ab/aB tiên hành giảm phân, theo li thuyét sé tao-ra loai giao tu Ab với tỉ lệ A 50% 25% B.25% Œ 30% Cau 3: (Dé thi thử trường THPT Yên Dũng D 15% năm 2016) Hai tế bảo sinh tinh có kiểu gen AaBb xPy Xe giảm phân bình thường xảy hốn vị gen hai tê bào Theo lí thuyêt, sô loại giao tử đa tạo A 16 B C D Cau 4: (Dé thi thử trường chuyên Bến Tre năm 2016) ; , Ba tê bao sinh trứng động vật có kiêu gen AaBbDdEE qua giảm phân bình thường có thê tạo nhiêu nhât kiêu trứng? A.3 B C D.12 Cau 5: (Dé thi the so giao duc dao tao Quang Ninh nam 2016) Giả sử tế bảo sinh tỉnh có kiểu gen Ab/aB Dd giảm phân bình thường có hốn vị gen alen B b Theo lí thuyết, loại giao tử tạo từ tế bào A ABD; ABd; abD, abd AbD; Abd; aBd; Abd B abD; abd Abd; ABD AbD; aBd C ABD; AbD; abd; ABd; Abd; aBd; abD D ABD; AbD; aBd; abd hoac ABd; Abd; aBD; abD Câu 6: (Đề thi thử sở giáo dục đảo tạo Thanh Hoá năm 2016) | Trong trình giảm phân tê bảo sinh tính thê có kiêu gen AB/ab xảy hoán vị gen alen A va a Cho biét khong co dot bien xảy tính theo lý thuyết, sô loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tê bào A bốn loại với tỉ lệ I: 1:1: B hai loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen Œ hai loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen D hai loại với tỉ lệ : l Câu 7: (Đề thi thử trường chuyên Nguyễn Huệ năm 2016) Ộ Trong trình giảm phân ba tê bào sinh tính có kiêu gen AaBb DE/de xảy hốn vị trường hợp sau không xảy ra? A loại với tỉ lệ: 2:2:2:2:1:1:1:1 B 12 loại với tỉ lệ Œ loại với tỉ lệ 3:3:3:3:1z1:1:1 D loai voi ti 1é 1:1: 1:1 Cau 8: (Dé thi thi truong chuyén Nguyễn Huệ năm 2016) Có tế bào sinh tỉnh có kiểu gen AaBb (mỗi gen nằm NST thường) giảm phân bình thường tạo loại giao tử Theo lý thuyết, tỉ lệ loại giao tử tạo A.3:3:1:1 B.1:1:1:1 C.2:2:2:1 D.1:1:2: Cau (Dé thi thir trường chuyên sư phạm Hà Nội năm 2016) Hai tế bào sinh tỉnh có kiểu gen AaBb XP*X* giảm phân bình thường xảy hốn vị gen hai tế bào, giao tử tạo có sức sống, theo lý thuyết, số loại giao tử tối thiểu có thé tạo https://www.facebook com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoeu) ví tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A.I B2 Cau C D 11: (Dé thi thir trường chuyên Vinh năm 2016) Ở ruôi giấm (2n = 8), cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen dị hợp Một thê ruồi giẫm có bơn tê bào sinh trứng giảm phân có thê cho tơi đa loại giao tử? A 16 Cau Một phát NST B 12: (Dé thi thir thê đực mang thấy số lần giảm phân C trường chuyên Quốc học Huế năm cap NST giới tính XY Trong tế bào rối loạn phan li NST lần II Cơ thê cho tối đa A.4 B D 10 2016) trình giảm phân hình thành tính trùng, người ta giảm phân I, nhóm tế bào khác rối loạn phân li loại tinh tring? C D Câu 13: (Đềthi thử cua trwong THPT Yên Thế năm 2016) Có tế bào sinh tỉnh thể có kiểu gen AaBbDd tiễn hành giảm phân bình thường Biết khơng xảy đột biên, theo lí thuyết, sơ loại tinh trùng đa tạo A.6B.S Œ D.2 Câu 14(ĐÐê thi thử trường chuyên Nguyễn Trãi năm 2016) tế bào sinh tỉnh ruồi giấm có kiểu gen Ab/aB Me/mE loại tinh trùng Theo lí thut, tỉ lệ loại tính trùng giảm phân khơng phát sinh đột biến tạo A I:1:1:1 B 1:1:2:2 C 3:3:1:1 D.1I:1:1:1:1:1:1:1 Câu 16 : (Đề thi thử trường chuyên Bến Tre năm 2016) Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen a DdEe giam phan binh thường xảy hoán vi gen ba té bao Theo li thuyét, số loại giao tử tối đa tạo A.2 B.4 C.6 D.8 Cau 17: (Dé thi thử sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc năm 2016) ; Có tê bào sinh tinh có kiêu gen AaBbDdEe thực giảm phân, biệt q trình giảm phân khơng có đột biên xảy Sơ loại giao tử nhât nhiêu nhât có thê tạo A B va C va 16 D va 16 Câu 18: (Đề thi thử trường THPT Lý.Thải Tổ năm 2016) Có tế bào có kiểu genAB/ab Dd EeGgHh tiến hành giảm phân xảy trao đổi đoạn theo lí thuyết, tối đa tạo loại giao tử A.8 B 12 Œ 64 Cau 19: (Dé thi thử: sở giáo dục đào tạo Bình Thuận D 16 năm 2016) Các tê bào phát sinh giao tử vùng chín thê đực có kiêu gen AaBbCc + giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân xảy bình thường có 1/3 số tế bào xảy hoán vi gen Theo ly thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiêu tham gia giảm phân đề thu số loại giao tử tối đa mang gen https://www.facebook com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoeu) ueSEY Gy a * a` ` TH tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Vùng sinh sản cá thê động vật có kiểu gen Ab aB có 250 tế bào tiến hành giảm phân tạo tỉnh trùng Trong số đó, có 40 tế bào xảy trao đơi chéo dẫn đến hoán vị B b Tần số hoán vị gen cá thể A 16% B 32% C 8% Câu 6: (Đề hi thử trường THPT Yên Dũng D 4% năm 2016) trang trại cá giống, đợt cho cá đẻ người ta thu 6000 hợp tử lồi cá ni Các hợp tử nói nguyên phân liên tiếp đợt cần môi trường nội bào cung cấp 4368.10 NST đơn Bộ NST 2n loài là: A 104 B 91 C 108 D 90 Câu 7: (Đề ti thw truong THPT Nghi Léc nam 2016) Trong tế bào sinh dưỡng sinh vật lưỡng bội xét Ì cặp nhiễm sắC thê tương đồng, nhiễm sắc thể có tơng chiêu dài đoạn ADN qn quanh khôi câu histon đê tạo nên nucleoxom 12,410 um Khi tê bào bước vào kỳ nguyên phân, tông sô phân tử protein histon nucleoxom cặp nhiễm sắc thê A 8000 Cau B 4000 C 2000 8(Dé thi thử sở giáo dục đào tạo Bà Rịa — Vũng Tàu , e AB a D 16000 năm 2016) ˆ , neck , Quá trình giảm phân tê bảo sinh tinh có KG Tp XPX" khơng xảy đột biến gen xảy hoán vị alen A alen a Theo lý thuyết, loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A AB X”, Ab X”, aB X“, ab X” AB X°, Ab XP, aB XỶ, ab XP B AB X”, Ab X‘, aB XP, ab X" AB X°, Ab XỶ, aB X”¿áb X” C AB X”, Ab X‘, aB XP, ab X" AB XỶ, Ab X”, aB X, ab X” D AB X”, Ab X”, aB X“, ab X” AB X?; Ab X°, aB XP, ab X” Câu (Đề thi thử trường chuyên sư phạm Hà Nội năm 2016) Ở ruồi giấm, học sinh quan sát trình giảm phân hình thành giao tử tế bào sinhdục có kiểu gen AaBb —X'Y từ ghi vào số thí nghiêm số nhân xét sau đây: (1) Tùy thuộc xếp hàng NST kỳ I mà trình có thé tạo 16 loại giao tử khác (2)Hiện tương hoán vị xảy cap NST= va tao loai giao tu riéng biét lién quan dén cap NST (3) Nếu tạo loại giao tử ABDeY chiếm tỷ lệ 1/2 tổng số giao tir tao (4) Tính trạng đo locus H phối có-Ialen, di truyền liên kết giới tính xuất giới đực Sơ nhận xét xác là: A.1 B2 C.3 D.4 ĐÁP ÁN VAT CHAT DI TRUYEN CAP DO TE BAO Câu 1: Đoạn DNA quanh l nucleoxom có đặc điểm : DNA mạch kép, chứa 146 cặp base nito (146 cặp nucleotit) , cuộn 12 vong quanh 161 histon Dap an C Cau 2:L6i giai https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHocu ueSEY Gy a * a` ` TH tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 NST giới tính tồn tế bào xoma => l sai Khơng phải lồi động vật có cặp XX, đực có cặp XY Ví dụ: chim XY đực XX Ở chây chấu XX đực XO => sai NST giới tính ngồi mang gen quy định giới tính cịn gen quy định tính trạng thường Ví dụ người: Gen quy định tính trạng mù màu, máu khó đơng => sai NST nhân có khả nhân đơi phân l¡ bình thường => Dap an D Câu 3:Lời giải Cấu trúc có đường kính 700-nm cromatit Câu 4:Lời giải 1- - , nên có tượng gen quy định tính trạng thường liên kết với giới tính — sai, vi du nhu chim XY : , XX đực 4-sai NST giới tính giới đực khác Dap an B Câu 5:Lời giải Nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn cấu tạo từ protein loai histon va AND Dap an B Câu 6:Lời giải 1- Sai , NSTgiới tính có tê bào sinh dục tế bào sinh dưỡng 2- Sai, gen quy định giới tính NSŠT cịn chứa các.gen quy định tính trạng bình thường 3- Sai gà NST XY phát triển thành gà mái 4— Đúng , NST giới tính có thê bị-đột biến cau tric số lượng giống NST bình thường khác Câu 7:Lời giải Phát biểu số Phát biểu (1) sai NST giới tính có tế bào Phát biểu (2) sai NST giới tính có chứa gen qui định tính trạng thường Phát biểu (3) sai hợp tử mang cặp NST giới tính XY phát triển thành thê Dáp án D Câu 8§:Lời giải Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sac thé 1a: ADN crômatit — NST + histôn—>nuclêôxôm—sợi bản—>sợi nhiễm sac > soi Dap an D Câu 9:Lời giải Trình tự cuộn xoắn NST : Soi co ban (1Inm) > Soi nhiém sac (30nm) > Siéu xoan sac (300 nm) > Cromatit (700nm) > NST (1400nm) Dap an C Câu 10 : Thành phần hoa hoc cua NST sinh vật nhân thực AND protein loại histon Dap an D Câu 11: Cấu trúc hiển vi sinh vật nhân thức có mức độ cấu tạo sau - Đơn vị câu tạo nên NST nucleoxom https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHocu ueSEY Gy a * a` ` TH tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Mỗi nucleoxom gồm phân tử protein histon quấn quanh 3⁄4 vòng AND tương ứng với 146 cap nucleotit - Cc nucleoxom canh duoc néi voi béi mot doan AND tao chudi nucleoxom ( soi co ban) - Soi co ban (11nm) —> Soi nhiém sac (30nm) —>Cromatit (700nm) —>NST (1400nm) Dap an C Câu 12:Lời giải Phát biểu không B Cấu trúc siêu xoăn NST có đường Kính khoảng 300 nm Đáp án B Câu 13:Lời giải Trén NST giới tính chứa ngịal gen quy định tính trạng thường cịn có gen quy định tính trạng thường => tính trạng di truyền liên kết với giới tính Giới NST giới tính có thê khơng tương đồng, ví dụ gà mái XY Trên vùng tương đồng XY người, gen tồn X có gen tương ứng Y => gen tồn thành cặp tương đồng Dap an D Câu 14:Lời giải Cấu trúc NST nhân thực: phân tử ADN—> nuclêôxôm— sợi bản—> sợi nhiễm sac— cromatit Dap an C Câu 16:Lời giải NST Y khơng định giới đực hay cái, ví dụ gà XY gà mái ruồi giấm XY lại ruồi đực Tuy nhiên Y định giới đồng giao tử hay dị giao tử Nếu gen Y truyền cho giới dị giao tử mà Dap an A Cau 17: Loi giai Mức cấu trúc có đường kính 30nm sợi nhiễm sắc Đáp án B Câu 18: Lời giải Trình tự (1) —3 (2) -*(3) -*(4) —*(6) -*(Š) -(7) (8) Đáp án B Câu 20: Lời giải Mức cấu trúc có đường kính 30nm mức xoăn — sợi chất nhiễm sắc Dap an C Câu 21: Lời giải Thành phần chủ yếu NST sinh vật nhân thực gồm : ADN mạch kép protein loại histon Dap an A Câu 22:Lời giải Phát biểu khơng D NST giới tính tơn tê bao sinh dưỡng tê bào sinh dục Dap an D Câu23:Lời giải https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHocu CUsel đựy ˆ * a` ` TH tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Chỉ có phát biéu (4) Trên cặp NST giới tính, gen tồn thành cặp vùng tương đồng XY không tôn thành cặp vùng không tương đơng XY Mọi loại tế bào bình thường có đủ NST lồi Đó thê tính tồn tế bao Dap an A Câu 24:Lời giải Các phát biêu không 1,2,3 1, câu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện.cho-sự phan li NST Con cau tric mo xoan mdi tao diéu_kién cho su nhân đôi NST 2, NST vật chất di truyền cấp độ tế bào 3, thành phần hóa học chủ yếu NST ADN protein Dap an B Câu 25:Lời giải NST sinh vật nhân thực khơng có chức : phản ánh mức độ tiễn hóa loài sinh vật số lượng NST đơn nhân tê bảo Ví dụ : người có 46NST tinh tinh có 48NST lồi người lồi tiến hóa Đáp án Câu 26:Lời giải Trong cầu trúc NST sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm quanh phân tử histon gọi nucleoxom đoạn AND chứa 146 cặp nu quấn Dap an A Câu 27:Lời giải Nhiễm sắc thể cấu tạo từ AND mạch thăng histon => có sinh vật nhân thực —› sinh vật nhân thực gồm nam men, lúa nước , nắm'linh Vi khuẩn tả sinh vật nhân sơ => chúng có vùng nhân, chứa ADN dạng vịng Đáp án D Câu 28:Lời giải Châu chấu đực có cặp NST giới tính XO tức có NST giới tính X, châu chấu có NST XX => châu chấu có 24 NST Nhận xét xác B Đáp án B Câu 29:Lời giải Phương án 1- b; 2- d; 3- c; 4- a Đáp án B Câu 29:Lời giải Đặc điểm khơng Tà : B Trên cặp NST giới tính XY, có vùng khơng tương đồng với nhẳ mà gen đứng I mình, khơng tơn thành cặp Dap an B Câu 30:Lời giải Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST giúp chúng khơng dính vào Tâm động nơi liên kết với thoi phân bào di chuyên hai cực tế bào https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHocu : tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Điểm khởi đầu chép điểm mà phân tử AND bắt đầu nhân đôi Dap an D Câu 31:Lời giải Các phát biểu đúng: NST giới tính có tất loại tế bảo, ngồi gen quy định giới tính cịn chứa gen quy định tính trạng thường Hợp tử mang XY phát triển thành thể ( ví dụ gà mái XY gà trống XX) Đáp án D Câu 32:Lời giải Tổ hợp là:1:b; 2-c; 3-a; 4-e; 5-d Đáp án B Câu 33:Lời giải Giải thích D A sai, châu chấu, đực có I NST giới tính X B sai, có lồi khác có NST có số lượng NST C sai, ví dụ người có 46 NST tế bào sinh dưỡng bình thường, cịn tỉnh tinh có 48 Đáp án D Câu 34: Đặc điểm kì sau lần giảm phân I Đáp án B Câu 1:Lời giải I1 nucleoxom có 146 cặp nucleotit, có chiều dài 146 x 3,4= 496,4 A° đoạn ADN nối có 50 cap nucleotit, co chiều dài 50 x3;4 = 170 A° Vậy chiều dải đoạn ADN : 10 x496;4+9x 170 = 6494 A° Đáp án B Câu 2:Lời giải Ta có I nucleoxom chứa phân tử protein histon Giữa nucleoxom I phân tử protein histon Theo lý thuyết, đoạn có số nucleoxom (80+1):9=9 Dap an B Câu 3:Lời giải Sợi nhiễm sắc có đường kính 300A, Đáp án C Câu 4: Ta có | nucleoxom chứa § phan tu protein histon Gitra nucleoxom 1a I phân tử protein histon Theo lý thuyết, đoạn trén cé sé nucleoxom (80+1):9=9 Dap an B Cau 5: | doan nucleoxom co 146 cap nu Vay doan DNA có tổng số cặp nu 146 x 10 + x 50 = 1910 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHocu : tps://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Vậy chiều dai doan DNA trén la 1910 x 3,4 = 6494 A° Dap an C Câu 6:Lời giải Giả sử đoạn ADN có x nucleoxom = Như có x — đoạn nơi nucleoxom © 146 cap nu ®© có chiều đài 146 x 3,4 = 496,4 A° đoạn nối tương đương 50 cặp nu © có chiều dai 50 x 3,4 = 170 A° Chiều dài đoạn ADN ; 496,4x + 170(x-1) = 13158 > Vay x = 20 Vay AND 66.20 nucleoxom va co 19 doan néi Dap an A Câu 7:Lời giải Ở kì sau giảm phân II, NST kép phân đôi thành NST tế bào chưa phân li Trong tế bào có NST n đơn Có hàm lượng DNA x Dap an A Câu 8:Lời giải ADN (2 nm) —>sợi nucleoxom I Inm —> sợi chất nhiễm sắc ( 30 nm) — sợi siêu xoắn 300nm —> Cromatit 700 nm Đáp án C DAP AN- LY THUYET PHAN CO CHE DI TRUYEN CAP DO TE BAO Câu 1:Lời giải Các phương án I, 2, Dáp án C sai, đột biễn nguyên phân tế bào đột biến tế bào sinh dưỡng — không di truyền cho hệ sau Câu 2:Lời giải Ki dau I cé tiếp hợp trao đôi chéo cặp NST kép tương đồng Kì I NST xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Ki sau I NST cặp tương đồng phân ly độc lập cực tế bảo Ki dau II ngan, khơng có tượng gi dac biét Đáp án B Câu 3:Lời giải Sự trao đổi chéo khơng cân giữa.2 cromatit có ngồn gốc cặp NST.kép tương đồng có đên gây đột biên lặp đoạn mât đoạn thể dẫn Đáp án D Câu4:Lời giải Ý nghĩa nguyên phân gồm I,4,5 Dap an B Câu 5: Sai, sinh vật nhân sơ mang NŠT đơn bội NŠT giới tính giới dị giao không tồn thành cặp tương đồng 1- Dung https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHocu ye ... II, tế bào kì sau nguyên phân (2) Khi kết thúc trình phân bào hai tế bảo từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội, từ tế bảo tạo hai tê bào lưỡng bội (3) Tế bào có tế bào sinh dưỡng cịn hai tế bào từ tế. .. năm 2016) Ở sinh vật nhân thực, xét nhóm tê bào sinh tinh phân bào bình thường Nhóm I: có tế bào mà tế bào có nhiễm sắc thê đơn phân li cực tế bao Nhóm 2: có tế bào mà tế bào có nhiễm sắc thê... mức cuộn xoắn NST C Phân chia vật chất di truyền cho tế bào trình phân bào D Phản ánh mức độ tiến hóa lồi sinh vật số lượng NST đơn nhân tế bào Câu 26(Đẻ thi thử trường chuyên sư phạm Hà Nội năm

Ngày đăng: 02/02/2017, 13:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan