34 câu SÓNG cơ HAY KHÓ cơ lời GIẢI CHI TIẾT

33 633 0
34 câu SÓNG cơ HAY  KHÓ cơ lời GIẢI CHI TIẾT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... Vinh lần 1- 2016) Trên sợi dây AB dài 1,2 m có sóng dừng với bụng sóng, biên độ bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây v 80 cm/s Biết hai đầu A, B nút sóng Ở thời điểm phần tử điểm M dây cách A 30 cm... biên âm bụng sóng) Chọn C Ví dụ 31 (Anh Sơn – nghệ An – 2016) Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai vị trí cân bụng sóng nút sóng cạnh 6cm Tốc độ truyền sóng daay1,2m/s... có chi u dài l Kích thích dây dao động với tần số f n dây hình thành sóng dừng với bước sóng n (n thuộc số tự nhiên khác không) Biết f n1  f n  (Hz) n 1  n  0, 2m 1 Tốc độ truyền sóng

Ngày đăng: 02/02/2017, 12:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan