0

Bài 27: Bài thực hành số 2. Tính chất hóa học của Clo

12 22,549 227

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Khí clo sinh ra độc Làm thí nghiệm với một lượng hoá chất nhỏ Khử độc dụng cụ sau thí nghiệm bằng nước vôi. Kiểm tra nút đậy ống nghiệm cho kín, cẩn thận tránh đổ vỡ Dùng bông tẩm dd NaOH loãng đặt trên miệng ống thí nghiệm Nhỏ cồn xung quanh bàn làm thí nghiệm  Hiện t Hiện t ượng ượng : : + Có khí màu vàng lục bay ra. + Có khí màu vàng lục bay ra. + Giấy màu ẩm bị mất màu. + Giấy màu ẩm bị mất màu. Cl Cl 2 2 + H + H 2 2 O HCl + HClO O HCl + HClO → → ← ← 16HCl + 2KMnO 16HCl + 2KMnO 4 4 2KCl + 2 MnCl 2KCl + 2 MnCl 2 2 + 5Cl + 5Cl 2 2 + 8H + 8H 2 2 O O → → ↑ ↑ 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric.  Hãy nêu nguyên tắc điều chế axit clohiđric trong phòng thí Hãy nêu nguyên tắc điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm? nghiệm?  Các bước Các bước tiến hành thí nghiệm? tiến hành thí nghiệm? - Ph - Ph ươ ươ ng pháp Sunfat : Cho NaCl rắn phản ứng với H ng pháp Sunfat : Cho NaCl rắn phản ứng với H 2 2 SO SO 4 4 đặc đặc . . - Kẹp bình cầu trên giá thí nghiệm. - Kẹp bình cầu trên giá thí nghiệm. - Cho vào bình cầu khoảng 2g NaCl và 3ml dung dịch H - Cho vào bình cầu khoảng 2g NaCl và 3ml dung dịch H 2 2 SO SO 4 4 đặc đặc . . - Dẫn khí bay ra từ bình cầu vào ống nghiệm chứa 3ml n - Dẫn khí bay ra từ bình cầu vào ống nghiệm chứa 3ml n ước ước cất . cất . - Đun nhẹ bình cầu bằng - Đun nhẹ bình cầu bằng đèn đèn cồn. cồn. - Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch trong ống nghiệm - Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch trong ống nghiệm quan sát hiện t quan sát hiện t ượng ượng . . - Quan sát hiện t - Quan sát hiện t ượng ượng . . Chú ý: Chú ý: + Dùng NaCl rắn, H + Dùng NaCl rắn, H 2 2 SO SO 4 4 đặc đặc + Hiđroclorua độc, khử độc bằng bông tẩm dd NaOH đặt trên + Hiđroclorua độc, khử độc bằng bông tẩm dd NaOH đặt trên miệng ống nghiệm. miệng ống nghiệm. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric. - Giấy quỳ tím đổi thành màu đỏ - Có khí bay lên ở bình cầu.  PTPƯ: NaCl (rắn) + H 2 SO 4đ NaHSO 4 + HCl → ↑ 3. Thí nghiệm 3: Bài thực nghiệm phân biệt các dung dịch. 3. Thí nghiệm 3: Bài thực nghiệm phân biệt các dung dịch.  Phân biệt 3 dung dịch mất nhãn: HCl, NaCl, HNO Phân biệt 3 dung dịch mất nhãn: HCl, NaCl, HNO 3 3 H H ướng ướng dẫn: dẫn: Đánh Đánh số thứ tự ống nghiệm, trích mẫu thử số thứ tự ống nghiệm, trích mẫu thử Phân loại hợp chất bằng quỳ tím Phân loại hợp chất bằng quỳ tím Nhận ion clorua (Cl Nhận ion clorua (Cl - - ) bằng dd AgNO ) bằng dd AgNO 3 3 Kết quả: Kết quả: Ống (2) chứa HCl Ống (2) chứa HCl Ống (3) chứa HNO Ống (3) chứa HNO 3 3 Ống (1) chứa NaCl Ống (1) chứa NaCl HCl, HNO 3 AgNO 3 Không có kết tủa Kết tủa trắng AgCl . Cl Cl 2 2 + H + H 2 2 O HCl + HClO O HCl + HClO → → ← ← 16HCl + 2KMnO 16HCl + 2KMnO 4 4 2KCl + 2 MnCl 2KCl + 2 MnCl 2 2 + 5Cl + 5Cl 2 2 + 8H + 8H 2 2 O O. nghiệm. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohiđric. 2. Thí nghiệm 2: Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 27: Bài thực hành số 2. Tính chất hóa học của Clo,

Từ khóa liên quan