0

Vaccine cho ca.pdf

6 1,654 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 10:20

Tài liệu chia sẻ về vaccin cho cá. 10/24/20101VI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁKháiKhái NiệmNiệmCácCác chếchế phẩmphẩm sinhsinh họchọc đượcđược điềuđiều chếchế từtừ chínhchính táctácnhânnhân gâygây bệnhbệnh (toàn(toàn phầnphần hayhay mộtmột phần)phần) hayhay sảnsảnphẩmphẩm củacủa chúng,chúng, đượcđược làmlàm giảmgiảm hayhay mấtmất độngđộng lực,lực,khikhi đưađưa vàovào cơcơ thểthể đốiđối tượngtượng đượcđược hưởnghưởng vaccinevaccine(bằng(bằng cáccác phươngphương pháppháp kháckhác nhau)nhau) thìthì khôngkhông cócó khảkhảnăngnăng gâygây bệnhbệnh chocho đốiđối tượngtượng đóđó nhưngnhưng đềuđều cócó khảkhảnăngnăng kíchkích thíchthích sinhsinh miễnmiễn dịchdịch (dịch(dịch thểthể hayhay tếtế bào)bào) VaccineVaccine khikhi đượcđược đưađưa vàovào cơcơ thểthể sẽsẽ kíchkích thíchthích hệhệmiễnmiễn dịchdịch cơcơ thểthể vàvà tăngtăng cườngcường sựsự đềđề khángkháng củacủa cơcơthểthể đốiđối vớivới sựsự lâylây nhiễmnhiễm sausau đóđó gâygây rara bởibởi cáccác táctácnhânnhân gâygây bệnhbệnh đặcđặc hiệuhiệu VI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁTạiTại SaoSao PhảiPhải SửSử DụngDụng VaccineVaccine ChoCho Cá?Cá?PhòngPhòng bệnhbệnh bằngbằng vaccinevaccine cócó nhiềunhiều ưuưu điểmđiểm hơnhơn cáccác biệnbiện pháppháp sửsử dụngdụngthuốcthuốc vàvà hóahóa chấtchất PhòngPhòng bệnhbệnh chocho cácá bằngbằng vaccinevaccine đãđã đượcđược thựcthực hiệnhiện rấtrất hiệuhiệu quảquả trongtrongngànhngành côngcông nghiệpnghiệp nuôinuôi cácá hồihồi SoSo vớivới vaccine,vaccine, việcviệc sửsử dụngdụng khángkháng sinhsinh còncòn nhiềunhiều hạnhạn chếchế nhnhưư:: khảkhảnnăăngng lờnlờn thuốcthuốc củacủa vivi khuẩn,khuẩn, vấnvấn đềđề anan toàntoàn thựcthực phẩmphẩm vàvà môimôi trtrườườngng ViệcViệc sửsử dụngdụng khángkháng sinhsinh thìthì khôngkhông hiệuhiệu quảquả đốđốii cáccác táctác nhânnhân gâygây bệnhbệnhlàlà virusvirus DoDo đóđó hiệnhiện naynay vaccinevaccine làlà sựsự lựalựa chọnchọn tốttốt nhấtnhất đểđể ngănngăn ngừangừa cáccác táctácnhânnhân gâygây bệnhbệnh dodo vivi khuẩnkhuẩn hoặchoặc virusvirus trêntrên cácá Lợi ích kinh tế của việc sử dụng vaccineLợi ích kinh tế của việc sử dụng vaccine(1 ví dụ về nuôi cá chẽm ở Châu Á)(1 ví dụ về nuôi cá chẽm ở Châu Á)KhôngKhông Sử Dụng VaccineSử Dụng Vaccine SửSử Dụng VaccineDụng Vaccine-- SốSố lượng cá (con) 100.000lượng cá (con) 100.000-- Mức độ bảo vệ tương đối (%) 0Mức độ bảo vệ tương đối (%) 0-- Tỉ lệ chết (%) Tỉ lệ chết (%) 3030-- Trọng lượng TB khi thu hoạch (kg) 3Trọng lượng TB khi thu hoạch (kg) 3-- Trọng lượng cá thu hoạch (tấn) Trọng lượng cá thu hoạch (tấn) 210210-- Giá cá bán tại trại (USD/kg) 2,5Giá cá bán tại trại (USD/kg) 2,5-- Tổng giá trị (USD) Tổng giá trị (USD) 525.000525.000100.000100.000959555332852852,52,5712.500712.500LợiLợi ích từ việc sử dụng vaccine:ích từ việc sử dụng vaccine:-- Sản lượng: tăng 75 tấnSản lượng: tăng 75 tấn-- Lợi nhuận: tăng ≈ 180.000 USD Lợi nhuận: tăng ≈ 180.000 USD (sau khi đã trừ chi phí vaccine)(sau khi đã trừ chi phí vaccine)10/24/20102Gây Miễn Dịch Bằng VaccineGây Miễn Dịch Bằng Vaccine Điều Trị Bằng Hóa Chất Hoặc Kháng SinhĐiều Trị Bằng Hóa Chất Hoặc Kháng Sinh-- KhôngKhông hoặchoặc rấtrất ítít tổntổn thấtthất -- ThờiThời giangian phòngphòng bệnhbệnh lâulâu dàidài vớivới chỉchỉ 11--22lầnlần gâygây miễnmiễn dịchdịch -- PhươngPhương pháppháp tắmtắm cócó thểthể gâygây miễnmiễn dịchdịchchocho mọimọi cácá thểthể trongtrong đànđàn -- KhôngKhông cócó phảnphản ứngứng phụphụ độcđộc hạihại -- KhôngKhông tíchtích lũylũy dưdư lượnglượng độcđộc hạihại-- TácTác nhânnhân gâygây bệnhbệnh ítít khikhi “lờn”“lờn” vaccinevaccine -- LuậtLuật pháppháp khôngkhông hạnhạn chếchế vaccinevaccine“an“an toàn”toàn” -- VềVề lýlý thuyếtthuyết cócó thểthể phòngphòng mọimọi loạiloại bệnhbệnh -- KhôngKhông táctác độngđộng xấuxấu đếnđến môimôi trườngtrường -- CáCá chếtchết trướctrước khikhi việcviệc điềuđiều trịtrị cócó táctác dụngdụng -- ThờiThời giangian phòngphòng bệnhbệnh ngắn,ngắn, đòiđòi hỏihỏi sửsử dụngdụngliênliên tụctục -- PhầnPhần lớnlớn khángkháng sinhsinh đượcđược trộntrộn vàovào thứcthức ăn,ăn,nhưngnhưng cácá bệnhbệnh thườngthường bỏbỏ ănăn nênnên việcviệc điềuđiều trìtrìthườngthường khôngkhông đạtđạt hiệuhiệu quảquả caocao -- GâyGây nhữngnhững táctác dụngdụng phụphụ khôngkhông tốttốt trêntrên cácáđượcđược điềuđiều trịtrị (thường(thường gâygây ứcức chếchế sinhsinh trưởng)trưởng) -- CácCác hóahóa chấtchất độcđộc hạihại cócó thểthể tồntồn dưdư trongtrong cácásausau khikhi đượcđược giếtgiết mổmổ -- NhiềuNhiều vivi khukhuẩnẩn “lờn”“lờn” khángkháng sinhsinh -- ViệcViệc sửsử dụngdụng khángkháng sinhsinh trêntrên độngđộng vậtvật đangđangdầndần bịbị hạnhạn chếchế -- ViệcViệc sửsử dụngdụng khángkháng sinh,sinh, hóahóa chấtchất bịbị giớigiới hạnhạnkhikhi cáccác táctác nhânnhân gâygây bệnhbệnh làlà virusvirus -- ViệcViệc sửsử dụngdụng khángkháng sinh,sinh, hóahóa chấtchất cócó thểthể phápháhủyhủy câncân bằngbằng sinhsinh tháithái Ưu Điểm Của Việc Sử Dụng Vaccine So Với Cách Điều Trị Bằng Ưu Điểm Của Việc Sử Dụng Vaccine So Với Cách Điều Trị Bằng Thuốc Và Hóa ChấtThuốc Và Hóa ChấtThànhThành PhầnPhần CủaCủa VaccineVaccine–– KhángKháng nguyênnguyên•• ToànToàn bộbộ vivi sinhsinh vậtvật;; yếuyếu tốtố gâygây bệnhbệnh…… •• KhángKháng nguyênnguyên cócó bảnbản chấtchất proteinprotein vàvà lipopolysaccharidlipopolysaccharid cócó tínhtínhkhángkháng nguyênnguyên mạnh,mạnh, tínhtính đặcđặc hiệuhiệu caocao–– ChấtChất bổbổ trợtrợ (adjuvant)(adjuvant)•• ChấtChất bổbổ trợtrợ củacủa vaccinevaccine làlà nhữngnhững chấtchất cócó hoạthoạt tínhtính kíchkích thíchthích miễnmiễndịchdịch khôngkhông đặcđặc hiệu,hiệu, dùngdùng bổbổ sungsung vàovào vaccinevaccine đểđể nângnâng caocao hiệuhiệulựclực vàvà độđộ dàidài miễnmiễn dịchdịch•• TácTác dụngdụng củacủa chấtchất bổbổ trợtrợ HấpHấp thuthu vàvà lưulưu trữtrữ khángkháng nguyênnguyên trongtrong cơcơ thểthể lâulâu hơn,hơn, khôngkhôngbàibài thảithải nhanhnhanh khángkháng nguyênnguyên TạoTạo kíchkích thíchthích đápđáp ứngứng miễnmiễn dịchdịch khôngkhông đặcđặc hiệuhiệu củacủa cơcơ thểthể GiảmGiảm kíchkích thíchthích phảnphản ứngứng củacủa độcđộc tốtố (nếu(nếu có)có) trongtrong cơcơ thểthểVI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁCácCác PhươngPhương PhápPháp GâyGây MiễnMiễn DịchDịch ChoCho CáCá BằngBằng VaccineVaccineVI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁTiêmTiêmCho ănCho ănNgâmNgâmPhunPhun10/24/20103CácCác PhươngPhương PhápPháp GâyGây MiễnMiễn DịchDịch ChoCho CáCá BằngBằng VaccineVaccine Qua đường miệngQua đường miệngĐượcĐược thựcthực hiệnhiện chủchủ yếuyếu bằngbằng cáchcách trộntrộn vàovàothứcthức ănăn  ƯuƯu điểmđiểmKhôngKhông gâygây stressstress chocho cácá  NhượcNhược điểmđiểm–– LượngLượng vaccinevaccine màmà từngtừng cácá thểthể hấphấp thuthuđượcđược làlà khôngkhông giốnggiống nhaunhau –– TiêuTiêu tốntốn lượnglượng vaccinevaccine lớnlớn –– PhảiPhải chocho ănăn vaccinevaccine trongtrong nhiềunhiều ngàyngày –– HiệuHiệu quảquả thuthu đượcđược chỉchỉ ởở mứcmức trungtrung bìnhbình –– KhảKhả năngnăng bềnbền vữngvững củacủa vaccinevaccine trướctrước sựsựphânphân hủyhủy củacủa cáccác menmen tiêutiêu hóahóa VI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁDẫn truyền qua daDẫn truyền qua daBaoBao gồmgồm cáccác phươngphương pháppháp:: ngâm,ngâm, tắmtắm vàvàphunphun trựctrực tiếptiếp lênlên cácá NgâmNgâm cácá trongtrong dungdung dịchdịch cócó nồngnồng độđộvaccinevaccine caocao trongtrong thờithời giangian rấtrất ngắnngắn(thường(thường khoảngkhoảng 3030 -- 6060 giây)giây) TắmTắm cácá trongtrong dungdung dịchdịch vaccinevaccine cócó nồngnồngđộđộ thấpthấp hơnhơn vớivới thờithời giangian dàidài hơnhơn (thường(thườngtừtừ mộtmột đếnđến vàivài tiếng)tiếng)  ƯuƯu điểmđiểm ThíchThích hợphợp đốiđối vớivới cácá cócó kíchkích cỡcỡ nhỏnhỏ ChiChi phíphí thấpthấp CáCá ítít bịbị stressstress NhượcNhược điểmđiểm ChiChi phíphí caocao đốiđối vớivới cácá cócó kíchkích cỡcỡ lớnlớn ThờiThời giangian bảobảo vệvệ khôngkhông dàidàiCácCác PhươngPhương PhápPháp GâyGây MiễnMiễn DịchDịch ChoCho CáCá BằngBằng VaccineVaccineVI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁ•• Ưu điểmƯu điểm-- CóCó thểthể gâygây miễnmiễn dịchdịch chocho cácá trongtrong mộtmộtthờithời giangian dàidài -- ChoCho phépphép phốiphối hợphợp nhiềunhiều loạiloại vaccinevaccinekháckhác nhaunhau -- TấtTất cảcả cácá trongtrong đànđàn đềuđều nhậnnhận đượcđượcvaccinevaccine vớivới mộtmộtmộtmộtliềuliều lượnglượng thíchthích hợphợp •• NhượcNhược điểmđiểm-- DễDễ gâygây stressstress chocho cácá -- KhôngKhông thểthể ápáp dụngdụng chocho cácá nhỏnhỏ -- ĐòiĐòi hỏihỏi nhiềunhiều thờithời giangian vàvà côngcông sứcsức  TiêmTiêmĐâyĐây làlà phươngphương pháppháp cócó hiệuhiệu quảquả nhấtnhấtđểđể kíchkích thíchthích sảnsản xuấtxuất khángkháng thểthểtoàntoàn thânthân cũngcũng nhưnhư tạotạo nênnên hiệuhiệu quảquảbảobảo vệvệ tốttốt nhấtnhất CácCác PhươngPhương PhápPháp GâyGây MiễnMiễn DịchDịch ChoCho CáCá BằngBằng VaccineVaccineVI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁ10/24/20104VaccineVaccine btbt hothot (Inactivated(Inactivated vaccines)vaccines) cc dựngdựng phph binbin nhtnht trongtrong thythy snsn ToTo rara bngbng cỏchcỏch gõygõy btbt hothot cỏccỏc vivi sinhsinh vtvt gõygõy bnhbnh bngbng húahúachtcht hochoc nhitnhit VaccineVaccine sngsng hochoc cc lmlm yuyu ii (Live,(Live, attenuatedattenuated vaccines)vaccines) ViVi sinhsinh vtvt gõygõy bnhbnh cc nuụinuụi cycy trongtrong phũngphũng thớthớ nghimnghim didiiuiu kinkin cúcú kimkim soỏtsoỏt vv cc lmlm chocho mtmt cc lclc hochoc khkh nngnnggõygõy bnhbnh IntervetsIntervets AquavacAquavac ESCđESCđ phũngphũng bnhbnh dodo EdwarsiellaEdwarsiella ictaluriictaluriVaccineVaccine tiutiu nn v/tiuv/tiu phnphn (Subunit(Subunit vaccines)vaccines) cc hỡnhhỡnh thnhthnh tt cỏccỏc mnhmnh khỏngkhỏng nguyờnnguyờn cúcú khkh nngnng khikhi gigicỏccỏc ỏpỏp ngng minmin dchdch IntervetsIntervets CompactđCompactđ IPNIPN dựngdựng gõygõy chngchng nganga bnhbnh hoihoi tttuyntuyn tyty (Infectious(Infectious PancreaticPancreatic NecrosisNecrosis IPN)IPN)VI. VACCINE CHO CVI. VACCINE CHO CPhõn Loi VaccinePhõn Loi VaccineVaccineVaccine vectorvector tỏitỏi tt hphp (Recombinant(Recombinant vectorvector vaccines)vaccines)cc toto rara bngbng cỏchcỏch cycy cỏccỏc vectorvector cúcú chacha cỏccỏc vtvt liuliu didi truyntruynhochoc nhngnhng phnphn vụvụ hihi caca vivi sinhsinh vtvt gõygõy bnhbnh vovo cc thth nhmnhm totorara khỏngkhỏng thth cc hiuhiuDNADNA vaccinesvaccinescc toto rara bngbng cỏchcỏch ss dngdng nhngnhng plasmidsplasmids chacha ngng nhngnhngthụngthụng tintin biubiu hinhin cỏccỏc cc tớnhtớnh caca khỏngkhỏng nguyờnnguyờn mongmong munmun Vaccine peptide tng hp (Synthetic peptide vaccines)Vaccine peptide tng hp (Synthetic peptide vaccines)LL cỏccỏc epitopesepitopes khỏngkhỏng nguyờnnguyờn cc tngtng hphp vv chacha trongtrong mtmt chtchtmangmang (carrier)(carrier) hochoc mtmt chtcht bb trtr (adjuvant)(adjuvant) thớchthớch hphp AntiAnti--idiotypic vaccines idiotypic vaccines LL vaccinevaccine chacha cỏccỏc khỏngkhỏng thth cc dựngdựng gigi mtmt khỏngkhỏng nguyờnnguyờnVI. VACCINE CHO CVI. VACCINE CHO CPhõn Loi VaccinePhõn Loi VaccineCỏcCỏc yờuyờu cucu bb trớtrớ thớthớ nghimnghim MiMi nhúmnhúm cỏcỏ thớthớ nghimnghim phiphi trờntrờn 2525 con,con, lplp lili phiphi lnln hnhn 22 TT ll nhimnhim bnhbnh nhúmnhúm ii chngchng phiphi trờntrờn 6060%% trongtrong thithi giangiankimkim nhnh TT ll nhimnhim bnhbnh caca nhúmnhúm ss dngdng vaccinevaccine khụngkhụng vtvt quỏquỏ 2424%% CỏCỏ nhimnhim bnhbnh phiphi cc kimkim tratra tonton bb TT ll cỏcỏ nhimnhim bnhbnh dodonguyờnnguyờn nhõnnhõn khỏckhỏc khụngkhụng vtvt quỏquỏ 1010%%VI. VACCINE CHO CVI. VACCINE CHO CCỏc Phng Phỏp ỏnh Giỏ Hiu Qu S Dng VaccineCỏc Phng Phỏp ỏnh Giỏ Hiu Qu S Dng Vaccine10/24/20105PhươngPhương pháppháp tínhtính toántoán hiệuhiệu quảquả củacủa vaccinevaccine HệHệ sốsố bảobảo vệvệ tươngtương đốiđối (Relative(Relative PercentPercent SurvivalSurvival –– RPS)RPS)Tỷ lệ chết của nhóm gây miễn dịchTỷ lệ chết của nhóm gây miễn dịchRPS RPS = 1 = 1 -- x 100x 100Tỷ lệ chết của nhóm đối chứngTỷ lệ chết của nhóm đối chứng** VaccinceVaccince đượcđược xemxem làlà cócó hiệuhiệu quảquả khikhi RPSRPS ≥≥ 6060%%VI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁCác Phương Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng VaccineCác Phương Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng VaccinePhươngPhương pháppháp tínhtính toántoán hiệuhiệu quảquả củacủa vaccinevaccine–– GiaGia tăngtăng liềuliều gâygây chếtchết 5050%% (Lethal(Lethal DoseDose 5050%% -- LDLD5050))•• CôngCông thứcthức tínhtính LDLD5050(theo(theo ReedReed vàvà Muench,Muench, 19381938))LDLD5050 == LiềuLiều thấpthấp nhấtnhất gâygây chếtchết trêntrên 5050%% cácá thểthể -- hệhệ sốsố điềuđiều chỉnhchỉnh (p(p d)d)TỷTỷ lệlệ chếtchết trêntrên 5050%% thấpthấp nhấtnhất–– 5050%%pp dd ==TỷTỷ lệlệ chếtchết trêntrên 5050%% thấpthấp nhấtnhất –– TỷTỷ lệlệ chếtchết dướidưới 5050%% caocao nhấtnhất** VaccineVaccine cócó hiệuhiệu quảquả khikhi LDLD5050củacủa nhómnhóm cácá thíthí nghiệmnghiệm caocao hơnhơn nhómnhóm đốiđối chứngchứng 100100 lầnlầnVI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁCác Các Phương Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng VaccinePhương Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Vaccine ViệcViệc ứngứng dụngdụng vaccinevaccine mởmở rara hướnghướng mớimới trongtrong việcviệc phòngphòng chốngchống bệnhbệnhtrêntrên độngđộng vậtvật thủythủy sảnsản TạiTại Nauy,Nauy, nhờnhờ sửsử dụngdụng vaccinevaccine màmà llượượngng khángkháng sinhsinh dùngdùng phòngphòng trịtrị bệnhbệnhgiảmgiảm rõrõ rệtrệt vàvà tạotạo nênnên sựsự ổnổn địđịnhnh chocho ngàngngàng côngcông nghiệpnghiệp nuôinuôi cácá hồihồi VI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁTriển Vọng Của VaccineTriển Vọng Của Vaccine10/24/20106VI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁTriển Vọng Của VaccineTriển Vọng Của Vaccine . DịchDịch ChoCho CáCá BằngBằng VaccineVaccineVI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁ10/24/20104VaccineVaccine btbt hothot (Inactivated(Inactivated vaccines)vaccines). thểthểVI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE CHO CÁCácCác PhươngPhương PhápPháp GâyGây MiễnMiễn DịchDịch ChoCho CáCá BằngBằng VaccineVaccineVI. VACCINE CHO CÁVI. VACCINE
- Xem thêm -

Xem thêm: Vaccine cho ca.pdf,

Hình ảnh liên quan

 Được Được hình hình thành thành từ từ các các mảnh mảnh kháng kháng nguyên nguyên có có khả khả năng năng khơi khơi gợi gợi các - Vaccine cho ca.pdf

c.

Được hình hình thành thành từ từ các các mảnh mảnh kháng kháng nguyên nguyên có có khả khả năng năng khơi khơi gợi gợi các Xem tại trang 4 của tài liệu.