0

Giáo án Vật Lí 9 cả năm

100 1,568 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:25

Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần 1 Tiết 1 CHƯƠNG 1 : ĐIỆN HỌC Bài 1 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm. Khảo sát sự phụ thuộc của cường đồ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế từ số liệu thực nghiệm - Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vàohiệu điện thế 2. Kĩ năng : Mắc mạch điện theo sơ đồ Sử dụng các dụng cụ đo Vẽ và xữ đồ thị 3. Thái độ : Yêu thích môn học II. Chuẩn bị : 1. GV: Bảng phụ ghi nd bảng 1 ( tr 4 SGK) , bảng 2 ( tr 5 SGK) 2. Nhóm HS: 1 Ampekế 1,5 (0,1); 01 vôn kế có GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V, công tắc, nguồn 6V, 7 đoạn đây dẫn. III. Tổ chức hoạt động dạy - học: Trợ giúp c ủa giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Ổn định tổ chức lớp . YC môn học ( sách , vở , đddh ) (3ph) - Giới thiệu ct VL 9. Nêu trọng tâm chương 1 - Đọc SGK tr 3 Chương 1: ĐIỆN HỌC HĐ2: Tổ chức thht (5ph) - Ychs vẽ sđmđ gồm : 1 nguồn điện , 1bóng đèn , 1vôn kế, 1ampe kế, 1khoá K (Vônkế đo hđt giữa 2 đầu bóng đèn , ampe kế đo cđdđ qua đèn) - Vẽ sđmđ ,giải thích cách mắc . Hs khác nhận xét , sữa sai SỰ PHỤ THUỘC CỦA HĐ2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của I vào U - Yêu cầu học sinh tìm hiểu sơ đồ 1.1 Lưu ý hs: + Mắc nt trước // sau + Ampe kế mắc nt, Vol kế mắc // Yêu cầu hs trả lời C1 - Tìm hiểu sơ đồ - Mắc mạch điện theo sơ đồ - Tiến hành đo - Thảo luận trả lời C1 I. Thí nghiệm (Hình 1.1 SGK) Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà HĐ3: Vẽ và sử dụng đồ thị -> Kết luận Đồ thị có đặc điểm gì? Yêu cầu hs trả lời C2 Yêu cầu hs nêu kết luận mối quan hệ giữa I và U Đọc thông báo -> trả lời câu hỏi GV Trả lời C2 Thảo luận nhận xét, rút ra kết luận II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U Kết luận: Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần HĐ4: Củng cố vận dụng - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U? - Đồ thị biểuu diễn mối quan hệ giữa I và U có đặc điểm gì? BTVN: từ 1.1 – 1.4 SBT Đọc “có thể em chưa biết” Trả lời câu hỏi giáo viên Trả lời C3, C4, C5 III. Vận dụng * Ghi nhớ: - Cuờng độ dòng điện chạy qua 01 dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn đó. - Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 01 đường thẳng đi qua góc tọa độ (U = 0, I = 0) Tuần 1 Tiết 2: Bài 2 : ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT OHM I. Mục tiêu - Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng công thức điện trở để giải bài tập - Phương pháp và viết công thức định luật ohm - Vận dụng định luật ohm giải bài tập I. Chuẩn bị Kẻ sẵn bảng ghi giá trị thương sốU/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1,2 II. Tổ chức hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Ôn lại kiến thức Nêu mối liên hệ giữa I và U Đồ thị biểu diễn mối liên hệ có đặc điểm gì?Đặt vấn đề: SGK I tỉ lệ thuận U Là 1 đường thẳng đi qua góc tọa độ. HĐ2: Xác định thương số U/I YC hs trả lời C1C2 Theo dõi hs tính toán Dựa vào bảng 1,2 tính U/I. thảo luận TL C1,C2 HĐ3: Tìm hiểu khái niệm điện trở Đặt: R=U/I (gọi là điện trở dây dẫn) *Lưu ý hs : + cùng 1 dây dẫn thì R không đổi + những dây dẫn khác nhau thì R khác nhau. Khi U tăng n lần thì R có tăng Đọc thông báo khái niệm điện trở , trả lời câu hỏi giáo viên I.Điện trở dây dẫn - Trị số U/I không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó. - Điện trở dây dẫn được xác định bằng công thức : R = I U - kí hiệu điện trở trong sơ đồ mạch điện : - Đơn vị điện trở là : ôm ( Ω ) 1k Ω = 1.000 Ω Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà không? vì sao? U = 3 V; I= 250 mA, hãy tính R 0,5M Ω = ?k Ω =? Ω Hãy cho biết y nghĩa r 1M Ω =1.000.000 Ω * Yn điện trở: điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. HĐ4: Phát biểu và viết công thức định luật Ohm - Hệ thức của định luật Ohm? - Nêu yn và đơn vị từng đại lượng trong công thức - Pb nội dung ĐL Ohm: yc hs dựa vào hệ thức phát biểu Ndung ĐL Ohm Đọc sgk, tlời câu hỏi : -R = U/I - nêu y nghĩa -dựa vào hệ thức phát biểu Ndung ĐL Ohm II. ĐL Ohm 1)Hệ thức ĐL Ohm R U I = I: cường độ dòng điện (A) U:hiệu điện thế (V) R: điện trở dây dẫn( Ω ) 2)Ndung ĐL Ohm Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây và tln với diện trở của dây. HĐ 5. Ccố, vân dụng Từ CT R=U/I có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần không? Vì sao? Ychs lên bảng giải C3,C4 tlời câu hỏi và giải thích III. Vận dụng C4: 1 1 R U I = ; I 2 = = 2 R U 1 3R U ⇒ I 2 = 3 I 1 Tuần 2 Tiết 3: Bài 3 : Thực hành: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I.Mục tiêu - Nêu được cách xđ điện trở từ công thức ĐL Ohm - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm,xđ điện trỏ của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế - Có ý thức cháp hành nghiêm túc quy tắc sdụng các tbị điện trong thí nghiệm II.Chuẩn bị : mỗi nhóm: -1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị -1 nguồn 6 V có thể điều chỉnh 0 – 6 V -1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V -1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,01A - 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài 30 cm - 1 công tắc - Bảng báo cáo III.Tổ chức hoạt động Giáo viên Học sinh HĐ1: Trả lời câu hỏi -Ktra việc chuẩn bị báo cáo của HS - Trả lòi câu hỏi GV - Vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà - Công thức tính điện trở? R = U/ I => U:dcụ đo? Cách mắc? I: dcụ đo? Cách mắc? HĐ2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo -Theo dõi cách mắc -Hdẫn: mắc nt trước, // sau - chú ýhs đọc kq chính xác - Nhắc nhở Hs đều tham gia vào hoạt động -Yc Hs nộp báo cáo *Nhận xét kq, tinh thần và thái độ thực hành - Mắc mđ theo sơ đồ - Tiến hành đo, ghi kq vào bảng - Hòan thành bảng báo cáo - Nộp báo cáo Tuần2 Tiết 4: Bài 4 : ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I.Mục tiêu: - Suy luận để xác định công thức điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và 2 1 2 1 R R U U = - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết. - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số ht và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp II.Chuẩn bị : Hs nghiên cứu bài 4, ôn lại kiến thức lớp 7 Mỗi nhóm:- 3 Điện trở mẫu 6 Ω , 10 Ω , 16 Ω . - 1 Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V - 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A - 1 Nguồn điện - 1 Công tắc - 7 Đoạn dây nối 30 cm III.Tổ chức hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Ôn lại kiến thức Trong mạch nối tiếp cường độ dòng điện qua mỗi đèn có mlh ntn với I? U mc có mlh ntn với U 1 ; U 2 ? I = I 1 + I 2 U = U 1 + U 2 Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà HĐ2: Nhận biết đoạn mạch 2 diện trở mắc nối tiếp YCHS trlời C1,C2 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = I 1 = I 2 (nt) 2 1 2 1 2 2 1 1 R R U U R U R U =⇔=⇒ Dựa vào hình 4.1 thảo luận TL C1,C2 HSCM 2 1 2 1 R R U U = I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp * Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm. I = I 1 = I 2 * Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. U = U 1 + U 2 C2: 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = Ta có: I 1 = I 2 (mắc nt) 2 2 1 1 R U R U =⇒ 2 1 2 1 R R U U =⇒ Vậy: U~R (SGK) HĐ3: Xdct điện trở tđ của đmnt Thế nào là điện trở tương đương của 1 đm? Viết hệ thức liên hệ giữa U và U 1 , U 2 Viết biểu thức U, U 1 , U 2 theo I và R tương ứng Đọc SGK Làm C3 II. Điện trở tương đương của đm nối tiếp 2 1tđ RRR += HĐ4: Thí nghiệm kiểm tra Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm trong SGK theo dõi, ktra các nhóm mắc mđ theo sơ đồ Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn SGK Thảo luận ⇒ KL Đm gồm 2 điện trở mắc nt có điện trở tương đương = tổng các điện trở thành phần 2 1tđ RRR += HĐ5: Vận dụng BTVN: 4.7 → 4.7 SBT Đọc “có thể em chưa biết” HSTL C 4 , C 5 III. Vận dụng Tuần 3 Tiết 5: Bài 5 : ĐOẠN MẠCH SONG SONG II. Mục tiêu - Chứng minh được 1 2 2 1 21 R R I I R 1 R 1 R 1 =+= và tđ - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với điện mạch song song - Vận dụng những kiến thức để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải thích bài tập về đm song song II.Chuẩn bị :Mỗi nhóm - 3 R mẫu (1 là R tđ ; 2 R là mắc song song) - 1 Ampekế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A - Volkế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1A - 1 Công tắc, 1 nguồn 6V, dây dẫn III.Tổ chức hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Ôn lại KT lớp 7 Trong đm song song Cđdđ=? CT? Hiệu điện thế trong đọan mạch song song có mqh ntn với các hdt ở hai Trả lời I. Cđdđ và hđt trong đm song song Trong đm song song cđdđ mc = tổng các cđdđ qua các mạch rẽ. 2 1mc III += Trong điện mạch song song hđt 2 đầu đm bằng hđt giữa 2 đầu mỗi mạch rẽ 2 1mc UUU == Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà đầu các mạch rẽ? HĐ2: Nhận biết được đm // YCHS Tlời C1 Hdẫn HS CM C2 U 1 = I 1 .R 1 U 2 = I 2 .R 2 U 1 = U 2 (song 2 ) ⇔ I 1 .R 1 = I 2 .R 2 ⇒ 2 1 I I = 1 2 R R Tlời C1 Theo hướng dẫn của GV  CM C2 C2: CM 2 1 I I = 1 2 R R Hiệu điện thế 2 đầu R 1 U 1 = I 1 .R 1 Hiệu điện thế 2 đầu R 2 U 2 = I 2 .R 2 Vì đây là đọan mạch song song nên Ta có : U 1 = U 2 ⇔ I 1 .R 1 = I 2 .R 2 ⇒ 2 1 I I = 1 2 R R HĐ3: XDCT R tđ của đm song 2 Hdẫn HS xd cthức: - Viết 3 biểu thức của I - Vì là đm song 2 ta co gì? Thông báo CT mở rộng 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = tđ R U I mc mc = II. Điện trở tương đương của đm song song C3 : 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = ; tđ R U I mc mc = Vì đây là đm mắc song 2 nên I mc = I 1 + I 2 ⇒ tđ R U mc = 1 1 R U + 2 2 R U Mặt khác : 2 1mc UUU == Nên : 21 R 1 R 1 R 1 += tđ ⇒ R tđ = 21 21 RR RR + ⋅ HĐ4: Thí nghiệm kiểm tra Hdẫn HS làm tn o ktra theo SGK Làm thí nghiệm ktra ⇒KL Trong đm mắc song 2 thì nghịch đảo của đtrở tđ bằng tổng các nghịch đảo của từng đtrở thphần. HĐ5 : Vận dụng Hdẫn HS tlời C4, C5 Mở rộng: R 1 = R 2 = …= R n ⇒ R tđ = n R n BTVN :5.1 5.6SBT tlời C4, C5 III. Vận dụng Tuần 3 Tiết 6: Bài 6 : BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM I. Mục tiêu - Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đm gồm nhiều nhát là 3 R II. Chuẩn bị : Bảng kê các giá trị hđt và cđdđ định mức của một số đồ dùng điện trong nhà. III.Tổ chức hoạt động Hướng dẫn Nội dung Bài 1 : R 1 và R 2 được mắc như thế nào? Ampe kế đo đại lượng nào? Vôn kế đo đại lượng nào? Vận dụng CT nào để tính R tđ ? Hdẫn HS tìm cách khác giải. Bài 1 : Tóm tắt R 1 = 5 Ω U mc = 6 V I = 0,5A Giải Điện trở tương đương của mạch tđ R U I mc = ⇒ R tđ = I U mc ⇒ R tđ = 5,0 6 = 12 (Ω) Trêng THCS Th¸i Thuû v v v b b Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà R tđ = ? R 2 = ? Bài 2 : R 1 và R 2 được mắc như thế nào? Ampe kế đo đại lượng nào? Vôn kế đo đại lượng nào? Tính U AB theo R 1 Tính I 2  R 2 Hdẫn HS tìm cách giải khác . Tính R tđ  R 2 Bài 2 : R 1 = 10 Ω I 1 = 1,2A I 2 = 1,8A Giải Hiệu điện thế hai đầu đm AB U AB = U 1 =I 1 .R 1 = 1,2.10 = 12 (V) Cường độ dòng điện qua R 2 I 2 = I – I 1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 (A) Điện trở R 2 2 2 R U I = ⇒R 2 = 2 I U = 6,0 12 = 20 (Ω) U AB = ? R 2 = ? Bài 3 :R 1 , R 2, R 3 được mắc như thế nào? Ampe kế đo đại lượng nào? Tính đại lượng nào trước? R tđ = R 1 + R 23 AB AB R U I 1 = U MB ⇒ I 2 ; I 3 Hdẫn HS tìm cách giải khác Biết I 1 : 2 3 I I = 3 2 R R Và 3 21 III += Tính I 2 và I 3 Củng cố BTVN : 6.16.5 SBT Bài 3 : R 1 = 15 Ω R 2 = R 3 = 30 Ω U AB = 12 V Giải Điện trở tương đương đm MB R MB = 2 2 R = 2 30 = 15 (Ω) Điện trở tương đương đm AB R AB = R 1 + R MB = 15 + 15 = 30 (Ω) Cường độ dòng điện qua R 1 I 1 = I mc = AB R U AB = 30 12 = 0,4 (A) Hiệu điện thế hai đầu đm MB U MB = I.R MB = 0,4.15 = 6 (V) Cường độ dòng điện qua R 2 ; R 3 I 2 = I 3 = 2 MB R U = 30 6 = 0,2 (A) R AB = ? I 1 = ? I 2 = ? I 3 = ? Tuần 4 Tiết 7 Bài 7 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn - Biết cách xđ sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài (l) - Suy luận và tiến hành được thí nghiệmkiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Nêu được đtrở các dây dẫn có cùng tiết diệnvà được làm từ cùng một vật liệu TLT với chiều dài của dây. II. Chuẩn bị :Mỗi nhóm: -Nguồn điện 3 vôn - ctắc, ampe kế (1,5 A- 0,1A) - vôn kế (10V-0,1V) - 3 dây điện trở có cùng tiết diện và được làm bằng cùng một vật liệu:1 dây dài l (4Ω),1 dây dài 2l, 3l - 8 đọan dây nối Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà III. Tổ chức họat động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? YCHS qs H 7.1 TL câu 1 Để xđ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố x nào đó thì ta phải làm gì? QS H 7.1 TL câu 1 Thảo luận trả lời I. XĐ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố khác nhau Để xđ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố x nào đó thì cần phải đo đtrở của các dây dẫn có yếu tố x khác nhau nhưng có tất cả các yếu tố khác như nhau HĐ2 : XĐ sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài YCHS đọc dự kiến cách làm YCHS tiến hành thí nghiệm ktra Theo dõi, ktra việc mắc mđ, ghi kquả đo vào bảng 1 Hướng dẫn thảo luận kquả rút ra KL Thảo luận và nêu dự đóan C1 Tiến hành thí nghiệm ktra so sánh kquả với dự đóan đã nêu và NX ⇒ KL II. Sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài dây dẫn Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một lọai vật liệuthì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây. R ∼ l HĐ3 : Vận dụng YCHS TLời C2, Hướng dẫn làm C3,C4 C4: Vì I 1 = 0,25I 2 = 4 2 I Mà R U I = ⇒R 1 = 4 R 2 ⇔ l 1 = 4 l 2 BTVN : 7.1 7.4 SBT Đọc “ có thể em chưa biết” TLời C2 III. Vận dụng C2 : Khi U = const Theo ĐL Ohm : R U I = Nếu : l  thì R   I (đèn sáng yếu hoặc ko sáng) C4: Vì I 1 = 0,25I 2 = 4 2 I Mà R U I = ⇒R 1 = 4 R 2 ⇔ l 1 = 4 l 2 Tuần 4Tiết 8 Bài 8 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Suy luận được R ∼ S 1 ( trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về điện trở tương đương của đmạch song song) - Bố trí và thực hành được thí nghiệm kiểm tra mqh giữa R và S - Nêu được R ∼ S 1 II. Chuẩn bị : Mỗi nhóm: - 2 đtrở congstăngtan: φ = 0,3mm và φ = 0,6mm ( L = 80mm) - 1 nguồn 6 V - 1 công tắc Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà - 1 ampe kế 1A-0,02A - 1 vôn kế 6V-0,1V - Dây nối III.Tổ chức họat động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Dự đóan về sự phụ thuộc của R vào S *Để xét sự phụ thuộc của R vào S cần phải sử dụng những dây dẫn lọai nào? *Hãy quan sát mđ H 8.1 SGK và tlời C1 *Giới thiệu R 1 ,R 2 , R 3 trong các mđiệnH 8.2  YCHS thực hiện C2 a) R tđ = R b) R tđ = 2 R c) R tđ = 3 R Thực hiện C2 R ∼ S 1 I. Dự đóan sự phụ thuộc của R vào S R ∼ S 1 HĐ 2 : Tiến hành thí nghiệm kiểm tra *Theo dõi , hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm *YCHS đối chiếu kquả thu được với dự đóan ⇒ KL *Mắc mđ theo sơ đồ H 8.3SGK *Tiến hành thí nghiệm Hòan thành bảng 1 *Tính 1 2 S S = 2 1 2 2 d d II. Thí ngiệm kiểm tra ( H 8.3SGK ) * KL : điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ 1 lọai vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây HĐ3 : Vận dụng Hdẫn HS Tlời C3, C4, C5: l 2 = 50m = 2 1 l có S = 0,1mm 2  R = 2 1 R l 2 có S 2 = 0,5mm 2 = 5 S 1 có đtrở là : R 2 = 5 R = 2.5 1 R = 10 1 R R 2 = 10 500 = 50 Ω BTVN: C5,C6, 8.1 8.5 SBT Đọc “ có thể em chưa biết” Làm C3, C4, III. Vận dụng Tuần 5 Tiết 9 Bài 9 :: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Bố trí và tiến hành được thí nghiệm để chứng tỏ R phụ thuộc ρ - So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay căn cứ vào bảng điện trở suất của chúng - Vận dụng CT R = ρ. S l để tính 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. II. Chuẩn bị: mỗi nhóm: - 2 điện trở φ = 0,3mm; l = 1800mm ( nicrom, constantan) - Nguồn , công tắc - Ampekế, vônkế, dây nối III. Tổ chức họat động: Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1 : Tìm hiểu sự phụ thuộc của R vào ρ YCHS TL C1 Hdẫn HS làm thí n o theo các bước a, b, c, d SGK ⇒KL Trả lời C1 Thực hiện thí n o theo các bước SGK ⇒ KL I. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn HĐ 2 : Tìm hiểu về điện trở suất *Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng *Đại lượng đó được xác định ntn? *Đơn vị? *Giới thiệu bảng 1 TB : Khí hiệu, đơn vị điện trở suất ρ cu = 1,7.10 8 Ω.m có nghĩa là gì? Tại sao đồng được dùng để làm lõi dây dẫn? Đề nghị HS làm C2 Đọc SGK tìm hiểu Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Tìm hiểu bảng điện trở suất TL câu hỏi GV Làm C2 II Điện trở suất – Công thức điện trở 1. Điện trở suất: Điện trở suất của 1 vật liệu (hay một chất ) có trị số bằng điện trở của một đọan dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đócó chiều dài 1 mét và có tiết diện 1 m 2 * Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt *Kí hiệu: ρ(rô) *Đơn vị : Ω.m * Ý nghĩa điện trở súât: Nói điện trở suất của đồng là 1,7.10 8 Ω.m có nghĩa là 1 đọan dây dẫn hình trụ được làm bằng đồng có chiều dài 1m, tiết diện 1m 2 thì có điện trở là 1,7.10 8 Ω. HĐ3 : Xd cthức đtrở theo hdẫn C3 * Lưu ý : R ∼ S 1 l = 1m S=1m 2  R = ρ l = 1m S=1m 2  R = ρ.l l = 1m S=1m 2  R = ρ. S l Làm C3 hòan thành bảng 2 theo hdẫn GV 2. Công thức điện trở R = ρ. S l ⇒ ρ= l .SR ⇒ l = ρ SR. ⇒ S = R l. ρ ρ:điện trở suất (Ω.m) l : chiều dài dây dẫn(m) S : tiết diện dây dẫn (m 2 ) HĐ4: Vận dụng YCHS làm C4 BTVN: C5,C6,9.1 9.5 SBT Đọc “ có thể em chưa biết” HS làm C4 III. Vận dụng Tuần 5 Tiết 10 Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỈ THUẬT I. Mục tiêu : - Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc họat động của biến trở. - Mắc được biến trở vào mđ để điều chỉnh cđdđ qua mạch - Nhậ ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật II. Chuẩn bị: * mỗi nhóm: - Biến trở con chạy R max = 20Ω ; I max = 2A - Biến trở than - Nguồn, bóng đèn 2,5V- 1W - ctắc, dây dẫn - 3 đtrở kĩ thuật * Cả lớp : biến trở tay quay Trêng THCS Th¸i Thuû [...]... trên dây tải điện: Ud = I.Rd =9( V ) - Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây trạm cung cấp điện: Uo = U + Ud = 2 29 ( V ) b) – Trong một tháng khu này tiêu thụ lượng điện năng là : A = P.t = 4 ,95 .6.30 = 891 ( kWh ) - Tiền điện phải trả trong 1 tháng T = 891 .700 = 623700 (đồng) c) Lượng điện năng hao phí trên dây tải điện trong 1 tháng: Ahf = I2.Rd.t = 36,5 ( kWh ) Vật9  GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị... Hòan thành báo cáo  GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Vật9 Ngày soạn : 12.11.06 Tuần 11 Tiế 21 SỬ DỤNG AN TÒAN VÀ TIẾT I Mục tiêu : - Nêu và thực hiện được qui tắc an tòan khi sử dụng điện - Giải thích được cơ sở vật của các qui tắc an tòan khi sử dụng điện - Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện II Tổ chức họat động Giáo viên HĐ 1 : Tìm hiểu và thực hiện các qui tắc an... : Treo biển báo “ Tắt điện trước khi ra khỏi nhà” dán ở cửa ra vào C11: D BTVN: 19. 1 19. 5 SBT Đọc “có thể em chưa biết” Sọan bài ôn tập Trêng THCS Th¸i Thuû 2 Các biện pháp tiết kiệm điện năng Cần lựa chọn sử dụng các dụng cụ và thiết bị điện có công suất phù hợp và chỉ sử dụng trong thời gian cần thiết  GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Vật9 Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần 11 Tiế 22 TỔNG KẾT CHƯƠNG... P.t Công suất của đèn : = 432000 s 120h = 120.3600 (s) P = U.I = 220.0,341 = 75,02 (W) a) R=? P=? b) A=? J A=? kWh Vật9 Bài 2 : Đèn sáng bình thường nghĩa là gì? Biến trở và đèn được mắc như thế nào? Ubt + Uđ = 9V ⇒ Ubt = ? Iđ = Ibt = số chỉ ampe kế Bài 2 : Uđ = 6V Pđ = 4,5 W U = 9V t = 10’ = 600 s a) I = ? b) Rb =? Pb = ? c) Ab = ? A = ? Bài 3 : Hãy vẽ sơ đồ mạch điện? Bàn là và đèn được mắc như... mắc nối tiếp, song song, tổng hợp II Tổ chức họat động Kiểm tra 15 phút ( đề và đáp án kèm theo Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9 Hướng dẫn  GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Nội dung Bài 1 : ρ=1,1.10-6 Ω.m l=30m S = 0,3 mm2 = 0,3.10-6 m2 U = 220 V I=? Bài 2 : Đèn và biến trở được mắc như thế nào? (nối tiếp) Để đèn sáng bình thường  cđdđ qua đèn I = 0,6 A a) R tđ = R 1 + R 2 ⇒ R2  R= U I b) l = l=... 4.0,045 d2 3,14 ⇒ d2 = = 3,14 3,14 4 = 0,05 79 ( mm2 ) ⇒ d = 0,24 (mm) 19 : a) – Nhiệt lượng cần ccấp đẻ đun sôi nước o o Qci = m.C(t 2 - t 1 ) = 630000 ( J ) - Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra Qci Q H= ⇒ Qtp = ci = 741176,5 ( J ) Qtp H -Thời gian đun sôi nước là : Q t = ci = 741( s ) = 12 phút 21 giây P b) Điện năng tiêu thụ để đun nước trong một tháng A = Q.2.30 = 44470 590 J = 12,35 ( kWh ) - Tiền điện phải trả... lượng còn lại II Chuẩn bị:mỗi nhóm: - Bóng đèn 12V – 3W, 6W, 10W - Nguồn 6V – 12 V - Công tắc Biến trở 20Ω - 2 A - Ampe kế, vôn kế, dây nối * Cả lớp : các lọai bóng đèn Trêng THCS Th¸i Thuû  GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Vật lý 9 III Tổ chức họat động: Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ 1 : Tìm hiểu công suất định mức của các dụng cụ điện YCHS thực hiệ C1,C2 theo yêu cầu SGK Cho HS qsát các lọai... 1 giá thí nghiệm + 1 sợi dây treo thanh nam châm  GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Vật lý 9 Hoạt động của giáo viên HĐ 1: Giới thiệu chương ( SGK) - YCHS nêu mục tiêu của chương - ĐVĐ ( SGK ) ta nhớ lại đặc điểm của nam châm đã học ở lớp 5 và L7 HĐ 2: Ôn lại khái niệm “từ tính của nam châm” ? Nam châm là những vật có đặc điểm gì? ? Nêu phương pháp lọai sắt ra khỏi hỗn hợp? - YCHS làm thí nghiệm... lớp 7 đã học ? HS: một ống dây có lõi sắt non khi dòng điện chạy qua trở thành nam châm GV: Sắt và thép là vật liệu từ, vậy sắt và thép nhiễm từ có giống nhau không? Tại sao lõi của nam châm điện là sắt non mà không là thép? Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9  GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Giáo viên HĐ 2 : Làm thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt và thép YCHS qsát H 25.1 phát biểu mđích tno * Hdẫn HS... Theo ĐL Jun – Len A = Q ⇔ P.t = m.C.t m.C (t 2 − t1 ) t= = 672 ( s ) P Ngày dạy : Tuần 9Tiết 17 BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ I Mục tiêu : Vận dụng ĐL Jun – Lenxơ để giải được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện II.Tổ chức họat động Trêng THCS Th¸i Thuû  GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Vật lý 9 Hướng dẫn Bài 1 : Đại lượng nào đã cho? Đại lượng nào cần tìm? Tính Qtỏa theo công thức . Tiết 9 Bài 9 :: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Bố trí và tiến hành được thí nghiệm để chứng tỏ R phụ thuộc ρ - So sánh. đtrở kĩ thuật * Cả lớp : biến trở tay quay Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà III. Tổ chức họat động: Giáo viên Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật Lí 9 cả năm, Giáo án Vật Lí 9 cả năm, , Mục tiêu: Tổ chức hoạt động dạy - học: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U, Vận dụng Ghi nhớ: Mục tiêu Tổ chức hoạt động ĐL Ohm 1Hệ thức ĐL Ohm, Vận dụng C4:, Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp Điện trở tương đương của đm nối tiếp Vận dụng Mục tiêu, Điện trở tương đương của đm song song Vận dụng Mục tiêu, Tổ chức họat động Giáo viên XĐ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố khác nhau Sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài dây dẫn Mục tiêu : Chuẩn bị : Mỗi nhóm: Dự đóan sự phụ thuộc của R vào S, Thí ngiệm kiểm tra H 8.3SGK Chuẩn bị: mỗi nhóm: Tổ chức họat động: Chuẩn bị: mỗi nhóm: Tổ chức họat động: Giáo viên Biến trở 1. Tìm hiểu cấu tạo và họat động, Vận dụng Mục tiêu: Tổ chức họat động, Mục tiêu : - Nêu được ý nghĩa của số óat ghi trên dụng cụ điện Tổ chức họat động: Giáo viên Cơng thức tính cơng suất điện Cơng suất tiêu thụ của một dụng cụ điện, Mục tiêu : - Nêu được VD chứng tỏ dòng điện có năng lượng Tổ chức hoạt động Mục tiêu Tổ chức họat động, Mục tiêu : Chuẩn bị: Mỗi nhóm Tổ chức họat động Mục tiêu : - Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện TH điện năng biến đổi thành nhiệt năng, Tổ chức họat động Tổ chức họat động Vận dụng 12 : C 13 : B 14 : D, Mục tiêu : - Mơ tả được từ tính của nam châm Tổ chức họat động Từ tính của nam châm - Nam châm là những vật có đặc tính hút, Vận dụng Mục tiêu : - Mơ tả được thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện Chuẩn bị : mỗi nhóm : - 2 giá thí nghiệm Tổ chức họat động, Vận dụng C4. Đặt kim nam châm dọc theo dây Mục tiêu: - Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh nam châm Tổ chức họat động : ĐVĐ sgk, Tổ chức họat động : ĐVĐ sgk Vận dụng C4: Đầu A: cực nam S Mục tiêu: - Mơ tả được thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt và thép. Chuẩn bị: mỗi nhóm: Tổ chức họat động : HĐ1: Ơn lại kiến thức về nam châm điện:, Nam châm điện Cấu tạo gồm: 1 ống dây bên trong có Vận dụng C4: Vì kéo được làm bằng thép nênkhi Tổ chức họat động : ĐVĐ sgk Tổ chức họat động :, Động cơ điện một chiều trong kĩ thuật. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện: Vận dụng C5: khung quay theo chiều ngược chiều Mục tiêu: Chuẩn bị: Mỗi nhóm:, Tổ chức họat động HĐ1: Chuẩn bị thực hành Dặn dò – hướng dẫn về nhà: Học bài, xem lại nội dung bài thực hành Tổ chức họat động, Mục tiêu: Tổ chức hoạt động Cấu tạo và họat động của đinamơ ở xe đạp. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Có nhiều cách dùng nc để tạo ra dđ trong, Đoạn mạch mắc nối tiếp: Đọan mạch song song : I, Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây Vận dụng: C4, Vận dụng C3: Giống: đều có nam châm Tổ chức họat động - 1 nguồn điện xoay chiều 3V- 6V., Đo U, I của mạch điện xoay chiều. Vận dụng C3: Sáng như nhau vì U, Dặn dò - hướng dẫn về nhà: - Học bài ; làm các câu từ C1  C5. Mục tiêu - Nêu được các bộ phận chính của MBT Tổ chức họat động HĐ1: Phát hiện vai trò của MBT Cấu tạo và họat động của MBT 1. Cấu tạo gồm:, Tdụng làm biến đổi hđt của MBT Tổ chức họat động, Dặn dò - hướng dẫn về nhà: - Học bài ; xem lại tiến trình bài thực hành Dặn dò - hướng dẫn về nhà: - Học bài ; xem lại các bài tập đã giải. Kiến thức trọng tâm Kỹ năng rèn luyện: Chuẩn bị:, Mục tiêu - Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng . Chuẩn bị: mỗi nhóm: Tổ chức họat động HĐ1: ĐVĐ: Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang khơng khí., Vận dụng C7: Ht px ás Tổ chức họat động Vận dụng C3: Chỉ nhìn thấy ảnh của A là B Mục tiêu - Nhận dạng được thấu kính hội tụ., Tổ chức hoạt động : Đặc điểm của thấu kính hội tụ 1. Thí nghiệm SGK Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của tháu kính hội tụ, Mục tiêu - Nhận dạng được thấu kính phân kì Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT 1Thí nghiệm: SGK Cách dựng ảnh . 1. Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi TKHT, Tiêu điểmF Mỗi thấu kính phân kì có hai tiêu điểm F và F’ nằm về hai, Chuẩn bị : - Thấu kính phân kì f = 12cm Mục tiêu Tổ chức họat động, Ảnh của một vật tạo bởi TKHT: TH: Đo tiêu cự của TKHT:, Chuẩn bị: Mơ hình máy ảnh Một máy ảnh bình thường nếu có Chuẩn bị: - Tranh vẽ con mắt bổ dọc Tổ chức họat động Mục tiêu - Nêu được đặc điểm chính của mắt cận và cách khắc phục. Tổ chức họat động, Cấu tạo mắt. 1. Cấu tạo: Điểm cực cận, điểm cực viễn 1. Điểm cực viễn:, Mục tiêu - Trả lời được câu hỏi: kính lúp dùng để làm gì? Mắt cận. 1. Những biểu hiện của tật cận thị: Mắt lão 1. Những đặc điểm của mắt lão. Chuẩn bị: Mỗi nhóm:, Mục tiêu - Vận dụng kiến thức giải các bài tập định tính, định lượng. Kính lúp là gì? Kính lúp là một TKHT có tiêu cự ngắn, dùng để Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp. C3: Ảnh ảo, lớn hơn vật. Vận dụng: C5: Những trường hợp trong thực tế đời sống sử, Mục tiêu Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu., Vận dụng C3: Bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu Chuẩn bị: mỗi nhóm: Tổ chức họat động:, Phân tích ánh sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD. Vận dụng C7: Đây cũng là 1 cách phân tích ánh sáng trắng. Chuẩn bị: Mỗi nhóm: Tổ chức họat động: ĐVĐ SGK, Mục tiêu - Trả lời được câu hỏi tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? Kế luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật., Chuẩn bị Tổ chức họat động Vận dụng C8: tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời. Tổ chức họat động, Tổ chức họat động Năng lượng Ta nhận biết một vật có cơ năng khi nó có khả Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng Vận dụng C5: ĐS: 504000 J Chuẩn bị Tổ chức họat động, Vận dụng C6: Vì trái với định luật bảo tòan năng lượng. Tổ chức họat động Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất SGK Nhiệt điện Trong nhà máy nhiệt điện, nhiệt, Thủy điện. Trong nhà máy thủy điện, thế Chuẩn bị Tổ chức họat động Máy phát điện gió. C1: - Gió thổi cánh quạt, truyền cho cánh, Mắt 1. Cấu tạo: Điểm cực cận: - Điểm cực cận C Mắt cận, mắt lão 1. Những biểu hiện của tật cận thị: Những đặc điểm của mắt lão. - Mắt lão thường gặp ở người già.

Hình ảnh liên quan

1. GV: Bảng phụ ghi nd bảng 1( tr 4 SGK ), bản g2 (tr 5 SGK) - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

1..

GV: Bảng phụ ghi nd bảng 1( tr 4 SGK ), bản g2 (tr 5 SGK) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Dựa vào bảng 1,2 tính U/I. thảo luận TL C1,C2 - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

a.

vào bảng 1,2 tính U/I. thảo luận TL C1,C2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Kẻ sẵn bảng ghi giá trị thương sốU/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1,2 - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

s.

ẵn bảng ghi giá trị thương sốU/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1,2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Bảng báo cáo - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

Bảng b.

áo cáo Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Tiến hành đo, ghi kq vào bảng -Hòan thành bảng báo cáo -Nộp báo cáo - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

i.

ến hành đo, ghi kq vào bảng -Hòan thành bảng báo cáo -Nộp báo cáo Xem tại trang 4 của tài liệu.
Dựa vào hình 4.1 thảo luận TL C1,C2 HSCM 2121RRUU= - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

a.

vào hình 4.1 thảo luận TL C1,C2 HSCM 2121RRUU= Xem tại trang 5 của tài liệu.
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

ng.

độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp Xem tại trang 5 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Bảng kê các giá trị hđt và cđdđ định mức của một số đồ dùng điện trong nhà. - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

hu.

ẩn bị: Bảng kê các giá trị hđt và cđdđ định mức của một số đồ dùng điện trong nhà Xem tại trang 6 của tài liệu.
II. Điện trở tương đương của đm song song C3 : - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

i.

ện trở tương đương của đm song song C3 : Xem tại trang 6 của tài liệu.
*Giới thiệu bảng 1 - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

i.

ới thiệu bảng 1 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hòan thành bảng 1⇒ Nhận xét - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

an.

thành bảng 1⇒ Nhận xét Xem tại trang 16 của tài liệu.
C5: vì hình nhân là 1 thanh nam châm - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

5.

vì hình nhân là 1 thanh nam châm Xem tại trang 25 của tài liệu.
Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ. - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

ph.

ổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ Xem tại trang 29 của tài liệu.
Cho HS quan sát mô hình động cơ điện một chiều. - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

ho.

HS quan sát mô hình động cơ điện một chiều Xem tại trang 39 của tài liệu.
BTBS: 1) Xác định chiều lực từ trong các hình sau:             + + + + + + + - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

1.

Xác định chiều lực từ trong các hình sau: + + + + + + + Xem tại trang 42 của tài liệu.
I. Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

bi.

ến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây Xem tại trang 45 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Mô hình cuộn dây dẫnvà đường sức từ của 1 nam châm - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

hu.

ẩn bị: Mô hình cuộn dây dẫnvà đường sức từ của 1 nam châm Xem tại trang 45 của tài liệu.
Cho HS quan sát mô hình máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay và chỉ ra các bộ phận chính - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

ho.

HS quan sát mô hình máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay và chỉ ra các bộ phận chính Xem tại trang 54 của tài liệu.
* Khe I đúng tâm của bảng chia độ. - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

he.

I đúng tâm của bảng chia độ Xem tại trang 69 của tài liệu.
HĐ3: Hình dạng thấu kính hội tụ Từng HS trả lời C3 - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

3.

Hình dạng thấu kính hội tụ Từng HS trả lời C3 Xem tại trang 71 của tài liệu.
GV:- Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ (vẽ hình) H43.1 ảnh đó cùng chiều - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

ng.

truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ (vẽ hình) H43.1 ảnh đó cùng chiều Xem tại trang 72 của tài liệu.
Hình dạng của TKPK? SS với TKHT trả lời C2 . Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm 44.1SGK trả lời C3 - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

Hình d.

ạng của TKPK? SS với TKHT trả lời C2 . Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm 44.1SGK trả lời C3 Xem tại trang 73 của tài liệu.
Tiến hành thực hành theo nhó m ghi kết quả vào bảng ftb = - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

i.

ến hành thực hành theo nhó m ghi kết quả vào bảng ftb = Xem tại trang 76 của tài liệu.
Vẽ hình, trả lời câu hỏi GV. - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

h.

ình, trả lời câu hỏi GV. Xem tại trang 83 của tài liệu.
Tuần 29 Tiết 57 Bài 51: BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

u.

ần 29 Tiết 57 Bài 51: BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC Xem tại trang 84 của tài liệu.
- Thực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học. - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

h.

ực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học Xem tại trang 85 của tài liệu.
I. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

h.

ế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? Xem tại trang 89 của tài liệu.
quan sát H62. 1+ mô hình trả lời C1 - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

quan.

sát H62. 1+ mô hình trả lời C1 Xem tại trang 97 của tài liệu.
YCHS quan sát H62. 1+ mô hình trả lời C1 - Giáo án Vật Lí 9 cả năm

quan.

sát H62. 1+ mô hình trả lời C1 Xem tại trang 97 của tài liệu.