0

KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TÁC ĐẤT CỌC VÀ THI CÔNG BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

262 947 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 06:22

PGS TS NGUYỄN ĐÌNH THÁM (Chủ biên) TS TRẦN HỔNG HẢI ■ ThS CAO THẾ Lực KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TẮC DAT, cọc VÀ THI CÔNG BÊTÔNG TẠI CHỔ m パ- 一 ▲ _ 、 A_ NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT PGS TS NGUYỄN ĐÌNH THÁM (Chủ biên) TS TRẦN HỒNG HAI - ThS CAO THẾ TRựC KỸ THUÂT THI CỐNG XẰY D(MG TẬPI CÔNG TÁC ĐẤT, CỌC VÀ THI CỐNG BÊTỐNG TẠI CHỒ N H À X U Ấ T BẢN K H O A H Ọ C V À KỸ T H U Ậ T J lờ l n ó i đ a u ất lần đầu "Kỹ thuật xây dựng" đóng góp cho việc đào tạo hiểu lớp kỹ sư xây dựng trưởng thành, đồng thời củng góp phần phô biến kiến thức khoa học công nghệ cho sản xuất xây dựng đất nước Trong thời gian qua khoa học kỹ thuật có nhiều tiên bộ, nhiều công nghệ áp dụng đưa công nghệ sản xuất xây dựng nước ta lên tầm cao Vi sau thời gian sử dụng thấy sách cần bổ sung nội dung Đê đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất cập nhật cho chương trìn h đào tạo chúng tỏi tô chức viết "Kỹ thuật th i công xây dựng" Sách viết dựa chủ yếu vào "Kỹ thuật xây dựng" bổ sung phần thực tế đòi hỏi Tuy nhiên sách giáo trin h nên chí trìn h bày nội dung nhăt K hi trìn h bày vấn để trước tiên trang bị cho người đọc nguyên lý cách tư cho kh i tiếp thu áp dụng cỏ hiệu nhất, sau chi tiế t m inh họa cụ Với cách tiếp cận sau tiếp nhận kiến thức từ sách người đọc có the ap dụng kh i găp văn đề với tư logic sáng tạo g iả i quyết, không thụ động bắt trước cách máy móc Người đọc tự tin động sẵn sàng vào kh i vấn đề thực tê đặt m, phù h(ýp với phát triển không ngừng khoa học công nghệ Mục đích sách giáo trin h đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng công trin h song sách giúp cán kỹ thuật xây dựng tham khảo kh i gặp vấn để kỹ thu ật th i công Khoa học công nghệ rấ t rộng lớn ngày phát triền song hiểu biet phạm vi sách có hạn nên khổng thể thiếu sót, tác giá chân thành mong độc giá gần xa góp ý cho lần xuất sau tốt Tác giả MỤC LỤC MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU PhẦN A CÔNG TÁ C Đ Ấ T Chương ỉ ĐẤT VÀ CÔNG TÁC ĐẤT TRONG XÂY DỰNG §1.1 CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC Đ Ấ T §1.2 TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA ĐẤT VÀ Sự ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN KỸ THUẬT THI CÔNG 10 Chương 11 XÁC ĐỊNH KHÔI LƯỢNG CÔNG TÁC Đ Ấ T 17 §2.1 XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CÔNG TRÌNH BĂNG ĐẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC Đ Ấ T 17 §2.2 TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐẤT THEO HÌNH KHỐI 18 §2.3 TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐẤT CỦA CÔNG TRÌNH CHẠY DÀI .19 §2.4 BÀI TOÁN TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐẤT TRONG SAN MẶT BẰNG 22 §2.5 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT THEO MẠNG Ô VUÔNG 24 §2.6 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT THEO MẠNG Ô TAM GIÁC .26 §2.7 XÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHOẢNG CÁCH VẬN CHUYÊN KHI THI CÔNG Đ Ấ T 30 Chương III CÔNG TÁC CHUAN bị v p h ụ c v ụ c h o t h i c ô n g đ ấ t 37 §3.1 CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG Đ Ấ T 37 §3.2 HẠ MỨC NƯỚC NGẨM 39 §3.3 TRẢI LƯỚI ĐO ĐẠC, ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH 45 §3.4 CHỐNG VÁCH Đ Ấ T 47 Chương IV KỸ THUẬT THI CÒNG Đ Ấ T 50 §4.1 THI CÔNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG .50 §4.2 THI CÔNG ĐẮT BẰNG MÁY Đ ÀO 52 §4.3 THI CÔNG ĐẤT BẰNG MÁY CẠP .62 §4.4 THI CÔNG ĐẤT BĂNG MÁY ỦI 65 §4.5 Sự CỐ THƯỜNG GẶP KHI THI CÔNG Đ Ấ T 69 §4.6 ĐẮP VÀ ĐẦM ĐẤT 71 §4.7 AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG ĐẤT 77 CÔNG TÁC ĐẨT CỌC V 入 THI CÔNG BÊTÔNG TAI CHỖ Chương V CÔNG TÁC N ổ MÌN 78 §5.1 BẢN CHẤT CỦA s ự Nổ MÌN VÀ CÁC LOAI THUỐCN ổ 78 §5.2 CÁC DỤNG CỤ Nổ MÌN VÀ CÁC PHƯƠNGPHÁP GÂY N ổ 81 §5.3 TÁC DỤNG CỦA NỔ MÌN 84 §5.4 TỈNH LƯỢNG THUỐC N ổ 88 §5.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP Nổ MÌN 90 §5.6 KỸ THUẬT AN TOÀN KHI NO MÌN 98 Chương Vỉ CÔNG TÁC c ọ c VÀ VÁN c 99 §6.1.CÁC LOẠI CỌC VÀ VÁN c 99 §6.2 THIẾT BỊ ĐÓNG, NÉN c ọ c VÀ VÁN c .106 §6.3 CHỌN BÚA ĐÓNG c ọ c .111 §6.4 CHUẨN BỊ ĐÓNG c ọ c 114 §6.5 KỸ THUẬT ĐÓNG c ọ c 118 §6.6 Sự CỐ THƯỜNG GẶP KHI ĐÓNG c ọ c 119 §6.7 THI CÔNG ĐÀI c ọ c .120 §6.8 NHỮNG LOẠI c ọ c KHÁC 120 §6.9 THI CÔNG CỌC ÉP 122 §6.10 THI CÔNG CỌC ĐÚC TẠI CHỖ .134 Chương VII VẬN CHUYỂN tro ng xây DựNG 144 §7.1.CÁC DANG VẬN CHUYỂN 144 §7.2 VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG SẮT 145 §7.3 VẬN CHUYỂN BẰNG ÕTÔ 147 PhẦN B CONG T A C BETONC VÀ BẺTỎNC CÓT THÉP TO ÀN KHÔI Chmmg VIII CÔNG TÁC VÁN KHUÔN, CỘT CHỐNG VÀ SÀN THAO TÁ C 161 § NHỮNG YÊU CẨU ĐỐI VỚI VÁN KHUÔN, CỘT CHỐNG 161 §8.2 PHÂN LOẠI VÁN KHUÔN 162 §8.3 VÁN KHUÔN BÌNH THƯỜNG c ố ĐỊNH 162 §8.4 CÁC B ộ PHẬN CỦA VÁN KHUÔN 163 §8.5 VÁN KHUÔN ĐỊNH HÌNH LUÂN Lưu (LUÂN CHUYỂN) 171 §8.6 VÁN KHUÔN DI ĐỘNG 177 §8.7 VÁN KHUÔN ĐẶC BIỆT 186 §8.8 CỘT CHỐNG VÀ SÀN THAO TÁC TRONG THI CÔNG BÊTÔNG ĐỔ TẠI CHỖ 189 §8.9 TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN 195 Chương IX CÔNG TÁC CÔT THÉP 200 §9.1 ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN LOẠI THÉP XÂY DỰNG 200 §9.2 GIA CƯỜNG CỐT THÉP 202 MỤC LỤC §9.3 GIA CÔNG NẮN THĂNG, ĐO, CẮT, UỐN CỐT THÉP 206 §9.4 HÀN NỐI CỐT THÉP 208 §9.5 ĐẶT CỐT THÉP VÀO VÁN KHUỒN 214 §9.6 THI CỒNG CỐT THÉP Dự ỨNG L ự c 217 Chương X CÒNG TÁC BÊTÔNG 225 §10.1 CỒNG TÁC CHUẨN BỊ VẬT LIỆU 225 §10.2 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤP PHỐI 226 §10.3 NHƯNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỮA BÊTÔNG 227 §10.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỘN BÊTÔNG 228 §10.5 VẬN CHUYỂN BÊTỒNG 235 §10.6 ĐỒ BÊTỒNG 243 §10.7 ĐẦM BÊTÔNG 249 §10.8 BẢO DƯỠNG BÊTỒNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUỒN 253 §10.9 NHỮNG KHUYỂT TẬT KHI THI CÔNG BÊTỒNG TOÀN KHỐI 255 §10.10 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊTỒNG DƯỚI NƯỚC 257 §10.11 THI CÔNG BÊTÔNG KHỐI LỚN 259 TÀI LIỆU THAM KHẢO 263 PhẦN A CÔNG TÁC ĐẤT Chương I ĐẤT VÀ CÔNG TÁC DAT TRONG XÂY DựNG §1.1 CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÕNG TÁC ĐẤT Trong xây dựng, đa sô" công trình đêu có phần công tác đất Nhiều công tác đất chiem tỷ trọng tương đối lớn nỏ định chất lượng tiến độ th i công công trình, nơi có (lịa hình địa chất phức tạp, thi công đất gặp nhiều khó khăn Nếu tách riêng công tác đất với khôi lượng lớn coi công trình làm (ỈAt Có thể phân loại công trìn h làm đất theo nhiêu cách khác Theo mục đích sử dụng gồm công trìn h đất đê, đập, mương, máng, dường đi, bãi chứa; công trình phục vụ công trìn h khác hô móng, lớp đệm Theo thời gian sử dụng chia loại công trìn h sử dụng lâu dài đê đập, aương sá; loại sử dụng ngắn hạn đê quai, đường tạm h 〇x móng, rãnh thoát nưốc K hi công trìn h ngắn hạn người ta quan tâm đến thòi gian sử dụng công trìn h mùa mưa hay mùa khô Theo phân bô khốỉ lượng công tác người ta chia công trìn h tập trung hô" móng, san mặt ; công trình chạy dài đê, đập, đường sá Trong th i công làm đất, ta thường gặp dạng công tác sau: • Đào hạ độ cao mặt đât tự nhiên xuôVig độ cao th iế t kế Thể tích đất đào thường quy ước dương (V+) JO _ CÔNG TÁC ĐẤT, c o c VÀ THI CÔNG BẼTÔNG TAI CHỖ • Đắp nâng độ cao mặt đất tự nhiên lên độ cao th iế t kế Thể tích đất đắp thường quy ước âm (V^) • San làm phảng diện tích đất Trong san bao gồm đào đắp, lượng đất mặt giữ nguyên, có trường hợp san kết hợp với đào đắp K hi lượng đất m ặt lấy chở đến • H t (bóc) lấy phần đất (không sử dụng) mật đất tự nhiên hớt lớp đất mùn, đất thực vật, đất ô nhiễm Hớt đất đào đất không theo độ cao định mà theo độ dàv lớp đất lấy • Láp làm cho chỗ đất trũng cao khu vực xung quanh Lấp thuộc công tác đắp đất độ cao phụ thuộc độ cao tự nhiên khu vực xung quanh §1.2 TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA ĐẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN KỸ THUẬT THI CÔNG Đất vật thể phức tạp nhiều phương diện, ta xét tấ t tính chất đất (cơ, lý, hoá ) Trong phạm vi sách đê cập đên sô tính chất kỹ thuật đất có ảnh hưởng nhiều đến kỹ thuật th i công đất Các tín h chất trọng lượng riêng, độ ẩm, độ dốc tự nhiên, độ tơi xốp, lưu tôc cho phép, cấp đất Trọng lượng riêng đât trọng lượng đơn vị thể tích đất, xác định bàng công thức = — , kG /cm ';t/m , (1.1) G - trọng lượng đất tích V Trọng lượng riêng đất thể wSự đặc đất Đất có trọng lượng riêng lớn, công lao động chi phí để thi công cao Độ ẩm đât (co) tỷ lệ tính theo phần trăm (%) nước chứa đất Đọ am đất xác định theo công thức co= G ~-G|M 0(),[%] Go (1.2) G, Gị) - tương ứng trọng lượng tự nhiên trọng lượng khô mẫu th í nghiệm Độ ẩm đất ảnh hưởng đến công lao động làm đất lớn Phản A CÔNG TÁC ĐẤT 11 Đat ướt hav khô đểu làm cho th i công khó khăn Mỗi loại đất có độ ẩm thích hợp cho th i công dễ dàng Căn vào độ ẩm người ta chia đất ba loại: đất ướt có độ ẩm co > 30%; đất dẻo 5% < co < 30%; đất khô có độ ẩm co < 5% Trên trường người cán kỹ thuật xác định gần trạng thái ẩm đất cách bốc đất lên tay nám chặt lại buông ra; đất ròi đất khô, đất giữ hình dạng tay không ướt đất ẩm; đất dính bết vào tay hay làm tay ướt đất ướt Độ dốc tự nhiên đất (i) góc lớn mái dốc ta đào (với đất nguyên dạng) hay ta đổ đôVig (đất đắp) mà không gây sụt lở cho đất Độ dốc tự nhiên phụ thuộc vào góc ma sát hạt đất Nó ảnh hưởng lỏn đến biện pháp th i công đào, đắp đất Biết dược độ dốc tự nhiên đất, ta đề phương án th i công phù hợp có hiệu Từ hình 1.1, ta xác định độ dốc tự nhiên cách dễ dàng: i = tga = — B i - độ dốc tự nhiên đất; a - góc mặt trượt; H - chieu cao hô" đào (mái dốic); B - chiều rộng mái dốc Ngược với độ dốc ta có độ thoải m mái dốc ga s / 11 l^ I I fí Ngoài góc ma sát đất, độ dôc mái đào phụ thuộc vào độ dính, tải trọng tác dụng lên mặt chiều sâu hô" đào Càng đào sâu dễ gây sụt lở 12 CÓNG TÁC ĐẤT, CỌC VÀ THI CÔNG BÊTÔNG TAI CHỎ Khi đào đất tạm thời phải tuân theo độ dốc cho phép bảng 1.1 Báng 1.1 Độ dốc lớn cho phép mái dốc đất đào Độ Loại đât dốc cho phép icp H < 1,5m H [...]... của đất dựa vào chi phí lao động để đào lm^ đất; cấp đá dựa vào thời gian khoan một mét dài lỗ khoan Ngoài ra người ta còn phân loại đất theo cụ thể từng loại máy th i công đất Báng 1.3 Phân loại dất theo thi công thủ công Nhóm đất Tên đất Công cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất (1) (2) (3) I - Đất phù sa, cát bổi, đất màu, đất mùn, đất hoang tno, đất đen Dùng xẻng xúc dễ dàng - Đất đói sụt lở hoặc đất. .. ngập xèng 14 CÔNG TÁC ĐẤT, CỌC VÀ THI CÔNG BẾTÔNG TẠI CHỖ Nhóm đát IV Tên đất - Đất đen, đất mùn, ngâm nước mất dính Công cụ tiêu chuẩn xác định nhóm aat Dùng mai xan được - Đất thịt, đất sét pha thịt, pha cát ngân nước nhưng chưa thành bùn - Đất do thản lá cây mọc tạo thành dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ mịn ra, rời rạc như xỉ - Đất thịt, đất sét nặng kết cấu chặt - Đất mặt, sườn đổi có nhiều... theo công thức (2.28), nếu ba độ cao (h ị;h2\ h3) cùng dương thì ghi khối lượng công tác đất vào cột 8; nếu cùng âm ghi vào cột 9; nếu khác dấu ghi vào cột 5 Tính VA theo công thức (2.33), nếu VA dương ghi vào cột 7; nếu âm ghi vào cột 6 và 9 Sau đó tính V = V t - VA được kết quả ghi vào cột 7 và ghi tiếp vào cột 8 hoặc 9 theo dấu tương ứng CÔNG TÁC ĐẤT, c o c VÀ THI CÔNG BẼĨỎNG ĨAI CHỖ... í xây dựng công 38 CÔNG TÁC ĐẤT, c o c VÀ THI CÔNG BẼTÔNG TAI CHỖ trìn h cần phải bỏ và di chuyển đi chỗ khác Việc để lại những viên đá trên mặt bằng do kien trúc sư thie t kế quy hoạch quyết định Có thể phá đá mồ côi bằng mìn Những lớp cỏ, lớp đất màu nên hớt bỏ, chứa vào một chỗ, sau khi xây dựng xong,' sử dụng lại cho phủ lớp trên của các bãi'cây cỏ quy hoạch Những nơi lấp đất. .. áp dụng các công thức từ (2.17) đến (2.21) để xác định H tk; hCT\ Vi của tất cả các đỉnh và các ô vuông CÔNG TÁC ĐẤT, CỌC VÀ THI CÔNG BÊTÔNG TẠI CHỖ 26 Muốn xác định khốỉ lượng đào đắp riêng, để tiện cho việc lập kê hoạch và chỉ đạo th i công, ta chỉ việc cộng riêng các V /+); và cộng riêng các V/ * vào với nhau Vấn đê xác định khu vực đào đắp và khoảng cách vận chuyển sẽ được trìn h bày kỹ ỏ mục sau... CỒNG TÁC ĐẤT TRONG SAN MẶT BẰNG Trong công tác san m ặt bằng ta thường gặp hai loại bài toán: Bài toán 1 là xác định khôi lượng công tác đất trong san mặt bang, nghía là lượng đất trong mặt bằng không thay đổi (y 〇= 0), ta không lấy đi và cũng không đổ thêm đất vào Bài toán 2 là xác định khoi lượng công tác aat trong mặt bằng khi san có lượng đất thay đổi (V〇^ 0); nghĩa là khi san có thể đắp vào (V〇 0 là lượng đất cần đào bỏ đi khi san nền Giá tr ị Z v
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TÁC ĐẤT CỌC VÀ THI CÔNG BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ, KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TÁC ĐẤT CỌC VÀ THI CÔNG BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ,