0

Chuyen de boi duong vat ly 8 ( phan 1)

14 412 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 22:13

CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU-VẬN TỐC I/- Phương pháp giải : 1/- Bài toán so sánh chuyển động nhanh hay chậm: a/- Vật A chuyển động, vật B chuyển động, Vật C làm mốc ( thường mặt đường ) - Căn vào vận tốc : Nếu vật có vận tốc lớn chuyển động nhanh Vật có vận tốc nhỏ chuyển động chậm Ví dụ : V1 = 3km/h V2 = 5km/h Ψ V1 < V2 - Nếu đề hỏi vận tốc lớn gấp lần ta lập tỉ số vận tốc b/- Vật A chuyển động, vật B chuyển động Tìm vận tốc vật A so với vật B ( vận tốc tương đối ) - ( toán không gặp không gặp ) + Khi vật chuyển động chiều : v = va - vb (va > vb ) ∝ Vật A lại gần vật B v = vb - va (va < vb ) ∝ Vật B xa vật A + Khi hai vật ngược chiều : Nếu vật ngược chiều ta cộng vận tốc chúng lại với ( v = va + vb ) 2/- Tính vận tốc, thời gian, quãng đường : S S V= t S = V t t= v Nếu có vật chuyển động : V1 = S1 / t1 S1 = V1 t1 t1 = S1 / V1 V2 = S2 / t2 S2 = V2 t2 t2 = S2 / V2 3/- Bài toán hai vật chuyển động gặp : a/- Nếu vật chuyển động ngược chiều : Khi gặp nhau, tổng quãng đường khoảng cách ban đầu vật A S B S1 Xe A G Xe B ///////////////////////////////////////////////////////// S2 Ta có : S1 quãng đường vật A tới G S2 quãng đường vật A tới G AB tổng quang đường vật Gọi chung S = S1 + S2 Chú ý : Nếu vật xuất phát lúc thời gian chuyển động vật gặp : t = t1 = t2  Tổng quát lại ta có : V1 = S1 / t1 S1 = V1 t1 t1 = S1 / V1 V2 = S2 / t2 S2 = V2 t2 t2 = S2 / V2 S = S1 + S2 (Ở S tổng quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật) b/- Nếu vật chuyển động chiều : Khi gặp , hiệu quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật : S1 Xe A Xe B G S S2 Ta có : S1 quãng đường vật A tới chổ gặp G S2 quãng đường vật B tới chổ gặp G S hiệu quãng đường vật khỏng cách ban đầu vật Tổng quát ta : V1 = S1 / t1 S1 = V1 t1 t1 = S1 / V1 V2 = S2 / t2 S2 = V2 t2 t2 = S2 / V2 S = S1 - S2 Nếu ( v1 > v2 ) S = S2 - S1 Nếu ( v2 > v1 ) Chú ý : Nếu vật xuất phát lúc thời gian chuyển động vật gặp : t = t1 = t2 Nếu không chuyển động lúc ta tìm t1, t2 dựa vào thời điểm xuất phát lúc gặp II BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài : Một vật chuyển động đoạn đường dài 3m, giây 1m, giây thứ 1m, giây thứ 1m Có thể kết luận vật chuyển động thẳng không ? Giải Không thể kết luận vật chuyển động thẳng Vì lí : + Một chưa biết đoạn đường có thẳng hay không + Hai mét vật chuyển động có hay không Bài : Một ôtô phút đường phẳng với vận tốc 60km/h, sau lên dốc phút với vận tốc 40km/h Coi ôtô chuyển động Tính quãng đường ôtô giai đoạn Giải Gọi S1, v1, t1 quãng đường, vận tốc , thời gian mà ôtô đường phẳng Gọi S2, v2, t2 quãng đường, vận tốc , thời gian mà ôtô đường dốc Gọi S quãng đường ôtô giai đoạn Tóm tắt : Bài làm t1 = 5phút = 5/60h v1 = 60km/h Quãng đường mà ôtô : t2 = phút = 3/60h S1 = V1 t1 v2 = 40km/h = 60 x 5/60 = 5km Tính : S1, S2, S = ? km Quãng đường dốc mà ôtô : S2 = V2 t2 = 40 x 3/60 = 2km Quãng đường ôtô giai đoạn S = S1 + S2 = + = km Bài : Để đo khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, người ta phóng lên mặt trăng tia lade Sau 2,66 giây máy thu nhận tia lade phản hồi mặt đất ( Tia la de bật trở lại sau đập vào mặt trăng ) Biết vận tốc tia lade 300.000km/s Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng Giải / Gọi S quãng đường tia lade Gọi S khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, nên S = S//2 Tóm tắt : Bài làm v = 300.000km/s quãng đường tia lade t = 2,66s S/ = v t = 300.000 x 2,66 = 798.000km Tính S = ? km khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng S = S//2 = 798.000 / = 399.000 km Bài : hai người xuất phát lúc từ điểm A B cách 60km Người thứ xe máy từ A đến B với vận tốc v = 30km/h Người thứ hai xe đạp từ B ngược A với vận tốc v2 = 10km/h Hỏi sau hai người gặp ? Xác đònh chổ gặp ? ( Coi chuyển động hai xe ) Giải Gọi S1, v1, t1 quãng đường, vận tốc , thời gian xe máy từ A đến B Gọi S2, v2, t2 quãng đường, vận tốc , thời gian xe đạp từ B A Gọi G điểm gặp Gọi S khoảng cách ban đầu xe Do xuất phát lúc nên gặp thời gian chuyển động t1 = t2 = t A S B S1 Xe A G Xe B ///////////////////////////////////////////////////////// S2 S = 60km Bài làm t1 = t Ta có : v1 = 30km/h S1 = V1 t1 S1 = 30t v2 = 10km/h Ψ S2 = V2 t2 S2 = 10t a/- t = ? Do hai xe chuyển động ngược chiều nên gặp thì: b/- S1 S2 = ? S = S1 + S2 S = 30t + 10t 60 = 30t + 10t Ψ t = 1,5h Vậy sau 1,5 h hai xe gặp Lúc : Quãng đường xe từ A đến B : S1 = 30t = 30.1,5 = 45km Quãng đường xe từ B đến A : S2 = 10t = 10.1,5 = 15km Vậy vò trí gặp G cách A : 45km cách B : 15km Bài : Hai ôtô khởi hành lúc từ hai đòa điểm A B, chuyển động đòa điểm G Biết AG = 120km, BG = 96km Xe khởi hành từ A có vận tốc 50km/h Muốn hai xe đến G lúc xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc ? Giải Gọi S1, v1, t1 quãng đường, vận tốc , thời gian xe máy từ A đến B Gọi S2, v2, t2 quãng đường, vận tốc , thời gian xe đạp từ B A Gọi G điểm gặp Khi xe khởi hành lúc, chuyển động không nghỉ, muốn đến G lúc t = t2 = t S1 = 120km G S2 = 96km v1 = 50km/h A B Bài làm : Thời gian xe từ A đến G t1 = S1 / V1 = 120 / 50 = 2,4h Thời gian xe từ B đến G t1 = t2 = 2,4h Vận tốc xe từ B V2 = S / t = 96 / 2,4 = 40km/h Bài : Một xuồng máy chạy từ bến sông A đến bến sông B cách A 120km Vận tốc xuồng nước yên lặng 30km/h Sau xuồng đến B Nếu : a/- Nước sông không chảy b/- Nước sông chảy từ A đến B với vận tốc 5km/h Kiến thức cần nắm Chú ý : Khi nước chảy vận tốc thực xuồng, canô, thuyền… lúc xuôi dòng : v = vxuồng + vnước Khi nước chảy vận tốc thực xuồng, canô, thuyền… lúc ngược dòng v = vxuồng - vnước Khi nước yên lặng vnước = Giải Gọi S quãng đường xuồng từ A đến B Gọi Vx vận tốc xuồng máy nước yên lặng Gọi Vn vận tốc nước chảy Gọi V vận tốc thực xuồng máy nước chảy Bài làm S1 = 120km vận tốc thực xuồng máy nước yên lặng Vn = 5km/h v = vxuồng + vnước Vx = 30km/h -= 30 + = 30km/h a/- t1 = ? Vn = Thời gian xuồng từ A nước không chảy : b/- t2 = ? Vn = 5km/h t1 = S / V = 120 / 30 = 4h vận tốc thực xuồng máy nước chảy từ A đến B v = vxuồng + vnước = 30 + = 35km/h Thời gian xuồng từ A nước chảy từ A đến B t1 = S / V = 120 / 35 = 3,42h S1 = 120km S2 = 96km t1 = t v1 = 50km/h v2 = ? Bài 7: Để đo độ sâu vùng biển Thái Bình Dương, người ta phóng luồng siêu âm ( loại âm đặc biệt ) hướng thẳng đứng xuống đáy biển Sau thời gian 46 giây máy thu nhận siêu âm trở lại Tính độ sâu vùng biển Biết rằn vận tốc siêu âm nước 300m/s Giải Bài : vật xuất phát từ A chuyển động B cách A 240m với vận tốc 10m/s lúc đó, vật khác chuyển động từ B A Sau 15s hai vật gặp Tính vận tốc vật thức hai vò trí hai vật gặp Giải Gọi S1, v1, t1 quãng đường, vận tốc , thời gian vật từ A đến B Gọi S2, v2, t2 quãng đường, vận tốc , thời gian vật từ B A Gọi G điểm gặp Gọi S khoảng cách ban đầu hai vật Do xuất phát lúc nên gặp thời gian chuyển động : t = t2 = 15s S = 240m S1 Vật A G Vật B ///////////////////////////////////////////////////////// S2 S = 240m Bài làm t1 = t2 = t = 15s a/- Ta có : S1 = V1 t (1 ) v1 = 10m/s S2 = V2 t (2) a/- v2 = ?m/s b/- S1 S2 = ? Do chuyển động ngược chiều, gặp : S = S1 + S2 = 240 (3 ) Thay (1), (2) vào (3) ta : v1t + v2t = 240 10.15 + v2.15 = 240 Ψ v2 = 6m/s b/- Quãng đường vật từ A : S1 = v1.t = 10.15 = 150m Quãng đường vật từ B : S2 = v2.t = 6.15 = 90m Vậy vò trí gặp G cách A : 150m cách B : 90m Bài : Hai vật xuất phát từ A B cách 400m chuyển động chiều theo hướng từ A đến B Vật thứ chuyển động từ A với vận tốc 36km/h Vật thứ hai chuyển động từ B với vận tốc 18km/h Sau hai vật gặp ? Gặp chổ ? Giải Gọi S1, v1, t1 quãng đường, vận tốc , thời gian vật từ A Gọi S2, v2, t2 quãng đường, vận tốc , thời gian vật từ B Gọi G điểm gặp Gọi S khoảng cách ban đầu hai vật Do xuất phát lúc nên gặp thời gian chuyển động : t = t2 = t S1 A B S2 G V1 > V S = S1 – S2 Bài làm S = 400m t1 = t = t a/-Ta có : S1 = V1 t S1 = 10.t v1 = 36km/h = 10m/s S2 = 5.t ( ) v2 = 18km/h = 5m/s S2 = V2 t  Do chuyển động chiều nên a/- t = ?s S = S1 – S2 = 400 (3) b/- S1 S2 = ? (1 ) gặp : Thay (1), (2) vào (3) ta : t = 80s Vậy sau 80s hai vật gặp b/- Quãng đường vật từ A : S1 = v1.t = 10.80 = 800m Quãng đường vật từ B : S2 = v2.t = 5.80 = 400m Vậy vò trí gặp G cách A : 800m cách B : 400m Bài 10 : Hai xe khởi hành lúc 8h từ hai đòa điểm A B cách 100km Xe thứ từ A phía B với vận tốc 60km/h Xe thứ hai từ B với vận tốc 40km/h theo hướng ngược với xe thứ Xác đònh thời điểm vò trí hai xe gặp ? Giải Gọi S1, v1, t1 quãng đường, vận tốc , thời gian xe từ A Gọi S2, v2, t2 quãng đường, vận tốc , thời gian xe từ B Gọi G điểm gặp Gọi S khoảng cách ban đầu hai xe Do xuất phát lúc nên gặp thời gian chuyển động : t = t2 = t S = S1 + S2 Xe A G S2 Xe B S1 Bài làm a/-Ta có : S1 = V1 t S1 = 60.t (1 ) S2 = V2 t  S2 = 40.t ( ) Do chuyển động ngược chiều gặp : S = S1 + S2 = 100 (3 ) Thay (1), (2) vào (3) ta : Thời gian chuyển động : t = 1h Vì lúc khởi hành 8h chuyển động 1h nên gặp lúc 8h + 1h = 9h b/- Quãng đường vật từ A : S1 = v1.t = 60.1 = 60km Quãng đường vật từ B : S2 = v2.t = 40.1 = 40km Vậy vò trí gặp G cách A : 60m cách B : 40m Bài 11: Cùng lúc hai xe xuất phát từ hai đòa điểm A B cách 60km Chúng chuyển động thẳng chiều từ A đến B Xe thứ khởi hành từ a với vận tốc 30km/h Xe thứ hai từ B với vận tốc 40km/h ? a/- Tìm khoảng cách hai xe sau 30 phút kể từ lúc xuất phát ? b/- Hai xe có gặp không ? Tại ? c/- Sau xuất phát 1h, xe thứ tăng tốc đạt tới vận tốc 50km/h Hãy xác đònh thời điểm hai xe gặp Vò trí chúng gặp ? Giải S = 100km t1 = t = t v1 = 60km/h v2 = 40km/h a/- t = ?h b/- S1 S2 = ? A Xe I B Xe II S=60km S1 S2 S/ = S + S2 – S1 Tóm tắt câu a S = 60km t1 = t2 = t = 30 phút = 0,5h v1 = 30km/h v2 = 40km/h S/ = ? km Bài làm Gọi S khoảng cách ban đầu : 60km Gọi S/ khoảng cách sau 30 phút v1 vận tốc xe từ A v2 vận tốc xe từ B Ta có : Quãng đường xe từ A 30 phút S1 = v1.t = 30.0,5 = 15km Quãng đường xe từ B 30 phút S2 = v2.t = 40.0,5 = 20km Vậy khoảng cách hai xe sau 30 phút S/ = S + S2 – S1 = 60 + 20 – 15 = 65 km b/- Hai xe không gặp Vì xe I đuổi xe II có vận tốc nhỏ c/- Hình vẽ cho câu c : A Xe I B Xe II G S = 60km S/1 S/2 S// = S + S/2 - S/1 Bài làm Gọi S khoảng cách sau 1h Gọi S/1, S/2 quãng đương hai xe 1h Gọi S//1, S//2 quãng đường hai xe kể từ lúc xe I tăng tốc lên 50km/h gặp Ta có : Quãng đường xe từ A 1h S/ = v1.t/ = 30.1 = 30km Quãng đường xe từ B 1h S/2 = v2.t/ = 40.1 = 40km Vậy khoảng cách hai xe sau 1h S// = S + S/2 – S/1 = 60 + 40 – 30 = 70 km Quãng đường xe I từ A kể từ lúc tăng tốc S// = v/1.t// = 50.t// (1) Quãng đường xe II từ B kể từ lúc xe I tăng tốc S//2 = v2.t// = 40.t// (2) // Sau tăng tốc khoảng thời gian t xe I đuổi kòp xe II ( v/1 > v2 ) nên gặp : S/ = S//1 – S//2 = 70 (3) Thay (1), (2) vào (3) ta : t// = 7h Vậy sau 7h hai xe gặp kể từ lúc xe I tăng tốc Xe I : S// = v/1.t// = 50.t// = 50.7 = 350km Xe II : S//2 = v2.t// = 40.t// = 40.7 = 280km Vậy chổ gặp cách A khoảng : S/1 + S//1 = 30 + 350 = 380km Cách B khoảng : S/2 + S//2 = 40 + 280 = 320km Tóm tắt câu c S = 60km t/1 = t/2 = t/ = 1h v1 = 30km/h v/1 = 50km/h v2 = 40km/h Tính S/1, S/2 , S/ , S// t//, S//1, S//2? // Bài 12 : Một người đứng cách bến xe buýt đường khoảng h = 75m Ở đường có ôtô tiến lại với vận tốc v1 = 15m/s người thấy ôtô cách bến150m bắt đầu chạy bến để đón ôtô Hỏi người phải chạy với vận tốc để gặp ôtô ? Giải Gọi S1 khoảng cách từ bến đến vò trí cách bến 150m Gọi S2 = h = 75m khoảng cách người bến xe buýt Gọi t thời gian xe cách bến 150m gặp người bến S1 = 150m S2 =h =75m Bến xe búyt Xe ôtô Tóm tắt S1 = 150m v1 = 15m/s S2 = h =75m -Tính v2 = ? m/s Người Bài làm Thời gian ôtô đến bến : t1 = S1 / V1 = 150 / 15 = 10s Do chạy lúc với xe cách bến 150m thời gian chuyển động người xe nên : t1 = t2 = t = 10s Vậy để chạy đến bến lúc với xe người phải chạy với vận tốc : V2 = S / t = 75 / 10 = 7,5m/s Bài 13: Hai xe chuyển động thẳng đường thẳng Nếu ngược chiều sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm 25km Nếu cung chiều sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm 5km Hãy tìm vận tốc xe ? Giải Khoảng cách ban đầu AB A B S1 S2 AB – (S1+ S2 ) Khoảng cách sau 15 phút Sau 15 phút ta có : AB-25 = (AB – S1 + S2) 10 Khi ngược chiều Khoảng cách ban đầu AB S2 A B Khi chiều S1 AB +S2 – S1 Khoảng cách sau 15 phút Sau 15 phút ta có : (lúc đầu – lúc sau = 5) nghóa : AB-(AB-S1 +S2 ) = Từ kiện ta có : Khi ngược chiều : S1 + S2 = 25 (1) Khi chiều : S1 – S2 = (2 ) Mặt khác ta có : S1 = V1t (3) S2 = V2t (4) Thay (3) (4) vào (1) (2) ta V1 = 60km/h V2 = 40km/h Bài 14 : Hai xe chuyển động thẳng từ a đến B cách 120km Xe thứ liên tục không nghỉ với vận tốc V1 = 15km/h Xe thứ hai khởi hành sớm xe thứ 1h dọc đường phải nghỉ 1,5h Hỏi xe thứ hai phải với vận tốc để tới B lúc với xe thứ Giải Do liên tục từ A đến B nên , thời gian xe I : Tóm tắt : t1 = S / V1 = 120/15 = 8h AB = S = 120km V1 = 15km/h Muốn đén B lúc với xe I thời gian chuyển t1 = t động xe II phải : V2 = ?km/h t2 = t1 + – 1,5 = +1 – 1,5 = 7,5h Vậy vận tốc xe II : V2 = S/t2 = 120/7,5 = 16km/h Bài 15: Một canô chạy xuôi dòng sông dài 150km Vận tốc canô nước yên lặng 25km/h Vận tốc dòng nước chảy 5km/h Tính thời gian canô hết đoạn sông Giải Vận tốc thực canô nước chảy : V = Vn + Vcanô = + 25 = 30km/h Thời gian canô hết đoạn sông : t = S / V = 150/30 = 5h 11 CHỦ ĐỀ : CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU VẬN TỐC TRUNG BÌNH I/- Phương pháp giải : - Khi nói đến vận tốc trung bình cần nói rõ vận tốc trung bình tính quãng đường Vì quãng đường khác vận tốc trung bình khác - Vận tốc trung bình khác với trung bình cộng vận tốc, nên tuyệt đối không dùng công thức tính trung bình cộng để tính vận tốc trung bình - Ví dụ : S S1 A C B S2 S1 Ta có : S1 = V1 t1 V1 = t  S2 S2 = V2 t2 V2 = t Hãy tính vận tốc trung bình chuyển động đoạn đường S = AC Vtb = S t S1 + S (công thức đúng) = t +t Không tính : Vtb = V1 + V2 ( công thức sai ) II/- BÀI TẬP : 1/- Một học sinh xe đạp từ nhà đến trường 10 phút Đoạn đường từ nhà đến trường dài 1,5km a/- Có thể nói học sinh chuyển động không ? b/- Tính vận tốc chuyển động Vận tốc gọi vận tốc ? Giải : a/- Không thể xem chuyển động Vì chưa biết thời gian chuyển động vận tốc có thay đổi hay không b/- Vận tốc : Vtb = S t = 1500 = 600 2,5m/s Vận tốc gọi vận tốc trung bình 12 2/- Từ điểm A đến điểm B ôtô chuyển động với vận tốc V = 30km/h Đến B ôtô quay A , ôtô chuyển động với vận tốc V2 = 40km/h Xác đònh vận tốc trung bình chuyển động lẫn Chú ý : ôtô chuyển động từ A đến Bø từ B A chuyển động không đoạn đường lẫn Giải : Vì từ A đến B = S1 = S2 = từ B A S1 S S2 S Ta có : Thời gian từ A đến B : t1 = V = 30 (1 ) Thời gian từ A đến B : t2 = V = (2 ) 40 Thời gian lẫn : t = t1 + t2 (3) Gọi S quãng đường ôtô chuyển động lẫn : S = S1 + S2 = 2S1 = 2S2 (4) Vậy vận tốc trung bình ôtô chuyển động lẫn là: S1 + S 2 S1 S1 + S Vtb = = t + t = S1 + S = S1 + S t V1 V2 V1 V2 S1 2S1V1V2 S1V1V2 S1V1V2 = V2 S1 + V1 S = V S + V S = V S + V S = S (V + V ) 1 2 1 1 V1V2 2V1V2 2.30.40 2400 = (V + V ) = (30 + 40) = 70 = 34,3km/h 30 + 40 V +V Nếu tính trung bình cộng không : Vtb = = = 35km/h 2 S 3/- Một người xe đạp đoạn đường thẳng AB Trên 1/3 đoạn đường đầu với vận tốc 12km/h, 1/3 đoạn đường với vận tốc 8km/h 1/3 đoạn đường cuối với vận tốc 6km/h Tính vận tốc trung bình xe đạp đoạn đường AB S, t , Vtb A S2 , V2 , t2 B S1, V1, t1 Giải : Ta có : S1 = S2 = S3 = S/3 D C S3, V3 , t3 13 S S1 Thời gian hết đoạn đường đầu : t1 = V = 3V 1 (1) S S2 Thời gian hết đoạn đường : t2 = V = 3V (2) 2 S S3 Thời gian hết đoạn đường cuối : t3 = V = 3V 3 Thời gian hết quãng đường S : S S S S 1 t = t1 + t2 + t3 = 3V + 3V + 3V = (V + V + V ) 3 Vận tốc trung bình đoạn đường S : Vtb = S t S = 3V1V2V3 S 1 = ( + + ) V1V2 + V2V3 + V3V1 V1 V2 V3 Thay số : ta Vtb = 8km/h 14 (3) (4) [...]... A B Khi đi cùng chiều S1 AB +S2 – S1 Khoảng cách sau 15 phút Sau 15 phút ta có : (lúc đầu – lúc sau = 5) nghóa là : AB-(AB-S1 +S2 ) = 5 Từ các dữ kiện trên ta có : Khi đi ngược chiều thì : S1 + S2 = 25 (1 ) Khi đi cùng chiều thì : S1 – S2 = 5 (2 ) Mặt khác ta có : S1 = V1t (3 ) và S2 = V2t (4 ) Thay (3 ) và (4 ) vào (1 ) và (2 ) ta được V1 = 60km/h và V2 = 40km/h Bài 14 : Hai xe chuyển động thẳng đều từ a... 1 1 (1 ) S S2 Thời gian đi hết đoạn đường tiếp theo : t2 = V = 3V (2 ) 2 2 S S3 Thời gian đi hết đoạn đường cuối cùng : t3 = V = 3V 3 3 Thời gian đi hết quãng đường S là : S S S S 1 1 1 t = t1 + t2 + t3 = 3V + 3V + 3V = 3 (V + V + V ) 1 2 3 1 2 3 Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường S là : Vtb = S t S = 3V1V2V3 S 1 1 1 = ( + + ) V1V2 + V2V3 + V3V1 3 V1 V2 V3 Thay số : ta được Vtb = 8km/h 14 (3 ) (4 )... 30 1 (1 ) Thời gian đi từ A đến B là : t2 = V = 2 (2 ) 40 2 Thời gian cả đi lẫn về là : t = t1 + t2 (3 ) Gọi S là quãng đường ôtô chuyển động cả đi lẫn về là : S = S1 + S2 = 2S1 = 2S2 (4 ) Vậy vận tốc trung bình của ôtô chuyển động cả đi lẫn về là: S1 + S 2 2 S1 S1 + S 2 Vtb = = t + t = S1 + S 2 = S1 + S 2 t 1 2 V1 V2 V1 V2 2 S1 2S1V1V2 2 S1V1V2 2 S1V1V2 = V2 S1 + V1 S 2 = V S + V S = V S + V S = S (V... + V S = S (V + V ) 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 V1V2 2V1V2 2.30.40 2400 = (V + V ) = (3 0 + 40) = 70 = 34,3km/h 1 2 30 + 40 V +V Nếu tính trung bình cộng thì không đúng vì : Vtb = 1 2 = = 35km/h 2 2 S 3/- Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB Trên 1/3 đoạn đường đầu đi với vận tốc 12km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc 8km/h và 1/3 đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc 6km/h Tính vận tốc... bình - Ví dụ : S S1 A C B S2 S1 Ta có : S1 = V1 t1 V1 = t 1  S2 S2 = V2 t2 V2 = t 2 Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trên đoạn đường S = AC Vtb = S t S1 + S 2 (công thức đúng) = t +t 1 2 Không được tính : Vtb = V1 + V2 2 ( công thức sai ) II/- BÀI TẬP : 1/- Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường mất 10 phút Đoạn đường từ nhà đến trường dài 1,5km a/- Có thể nói học sinh đó chuyển động đều... nhiêu để tới B cùng lúc với xe thứ nhất Giải Do đi liên tục từ A đến B nên , thời gian xe I đi là : Tóm tắt : t1 = S / V1 = 120/15 = 8h AB = S = 120km V1 = 15km/h Muốn đén B cùng lúc với xe I thì thời gian chuyển t1 = t 2 động của xe II phải là : V2 = ?km/h t2 = t1 + 1 – 1,5 = 8 +1 – 1,5 = 7,5h Vậy vận tốc xe II là : V2 = S/t2 = 120/7,5 = 16km/h Bài 15: Một canô chạy xuôi dòng sông dài 150km Vận tốc của
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de boi duong vat ly 8 ( phan 1), Chuyen de boi duong vat ly 8 ( phan 1),