0

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 8

9 960 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:25

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 Môn: toán Thi gian 180 phút Bài 1: (2đ) Cho hàm số: y = x 3 - 32 2 1 2 3 mmx + (m là tham số) a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 b. Xác định m để đờng thẳng y = x cắt đồ thị (cm)tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho AB = BC. Bài 2: (2điểm) Tính tích phân I = dxxx 23 1 0 1 Bài 3: (2điểm) Cho phơng trình: x 2 2 ( m - 1) x + 2m 2 3m + 1 = 0 (m là tham số) Chứng minh rằng khi phơng trình nghiệm thì hai nghiệm của nó thỏa mãn bất đẳng thức. | x 1 + x 2 + x 1 x 2 | 8 9 Bài 4: (2 điểm) Giải bất phơng trình 232 x + 2 + x 3 4 )2)(23( + xx Bài 5: (2điểm) Giải phơng trình sin 3 (x + xsin2) 4 = Bài 6: (2điểm) Cho ABC có: 2 1 sinsin coscos 22 22 = + + BA BA (cotg 2 A + cotg 2 B) Chứng minh rằng ABC cân Bài 7: (2điểm) Tính giới hạn sau: I = 1 lim x 1 57 2 3 + x xx Bài 8: ( 2 điểm) Giải phơng trình x- 5 2 x x-1- 5 2 x 4 - 12 . 2 + 8 = 0 Bài 9: (2điểm) Cho hình chóp S . ABCD trong đó SA (ABCD) và SA = 2; ABCD là hình chữ nhật, AB = 1; BC = 3. Tính khoảng cách giữa 2 đờng thẳng AC và SD Bài 10: (2 điểm) Giả sử x,y là 2 số dơng thỏa mãn điều kiện 6 32 =+ yx Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng x+y. Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn: Toán Bài 1: a) Với m = 1 thì hàm số dạng: y = 2 1 2 3 23 + xx * TXĐ: D = R (0,25) Chiều biến thiên y = 3x 2 3x = 3x(x-1) y = 0 = = 1 0 x x => Hàm số đồng biến trên (- ; 0 ) và (1; + ) Hàm số nghịch biến trên (0;1) Cực trị Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0 , y cđ = 2 1 Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 1, y ct = 0 Giới hạn lim y = - , lim y = + x - x + (0,25) * Tính lồi, lõm, điểm uốn. y = 6 x 3 y = 0 x = 2 1 Dấu của y: x - 1/2 + y - 0 + Đồ thị Lồi Điểm uốn Lõm (1/2;1/4) * B¶ng biÕn thiªn: x - ∞ 0 1/2 1 + ∞ y’ + 0 - 0 + y 1/2 + ∞ 1/4 - ∞ 0 (0,25) §å thÞ : Giao ®iÓm víi trôc ox: (1;0) vµ (-1/2; 0) Giao ®iÓm víi trôc oy: (0; 1/2) (0,25) b) PT hoµnh ®é giao ®iÓm: x 3 - 0 2 1 2 3 32 =+− mxmx (1) §êng th¼ng y = x c¾t ®å thÞ t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt A,B,C ⇔ pt (1) cã 3 nghiÖm ph©n biÖt x A , x B , x C . Theo Vi et ta cã : x A + x B +x C = 2 3 m (2) theo gt AB = BC ⇔ 2 x B =x A + x C (3) Tõ (2) vµ (3) ⇒ x B = 2 m . VËy x = 2 m lµ mét nghiÖm cña (1). Chia f(x) = 323 2 1 2 3 mxmxx +−− cho 2 m x − ta ®îc: f(x) = (x - 2 m ) (x 2 mx 1 - 2 2 m ) - 2 m + 4 3 m . (0,25) x = 2 m là nghiệm của (1) - 2 m + 4 3 m = 0 m=0, m = 2 Khi đó f(x) = (x - 2 m ) (x 2 mx 1 - 2 2 m ) 3 nghiệm phân biệt vì )(x = x 2 mx 1 - 2 2 m 2 nghim trái dấu (0,25) và ( 2 m ) = -1 - 0 4 3 2 m . m vậy: m = 0 ; m = 2 (0,25) Bài 2: I = dxxx .1. 2 1 0 3 Đặt x = sin t, t 2 ; 2 dx = cost . dt (0,5) x = 0 t = 0, x=1 t = 2 ttx cossin11 22 == I = == )(cos.cos).cos1(.cos.sin 2 2 0 22 2 0 3 tdttdttt = 15 2 |)cos 3 1 cos 5 1 ()(cos).cos(cos 2/ 0 352 2 0 4 == tttdtt (0,5) Vậy 15 2 .1. 2 1 0 3 = dxxx (0,5) Bài 3: a) x 2 2(m-1) + 2m 2 3m + 1 = 0 (1) Ta = (m-1) 2 (2m 2 3m + 1) = - m 2 + m (0,25) PT (1) nghiệm 0 - m 2 + m 0 0 m 1 (0,25) Vậy 0 m 1 thì pt (1) nghiệm b) Gọi x 1 , x 2 là các nghiệm của phơng trình (1) Theo Vi ét ta có: x 1 + x 2 = 2(m-1) x 1 . x 2 = 2m 2 3m + 1 (0,25) | x 1 + x 2 + x 1 .x 2 | = | 2m 2 + 2m 2 3m + 1| = | 2m 2 m 1| (0,25) = 2 | m 2 - 2 m - 2 1 | = 2 |(m - 4 1 ) 2 - 16 9 | (0,25) Với 0 m 1 thì ( m - 4 1 ) 2 0 | (m - 4 1 ) 2 - 16 9 | 16 9 (0,25) Vậy | x 1 + x 2 + x 1 . x 2 | 2. 16 9 = 8 9 (0,25) Bài 4: Giải phơng trình 2 23 x + 2 + x 3 4 )2)(23( + xx (1) TXĐ: D = { x R \ x 3 2 } Trên D thì 2 + x > 0, Chia 2 vế của (1) cho 2 + x ta đợc 2 31 2 23 + + x x 4 2 23 + x x (0,25) Đặt t = 4 2 23 + x x , t 0 (0,25) BPT 2t 2 3t + 1 0 0 t 2 1 hoặc t 1 (0,25) * Với 0 t 2 1 thì 4 2 23 + x x 2 1 3 2 x 47 34 (0,25) * Với t 1 thì 4 2 23 + x x 1 x 2 (0,25) Vậy tập nghiệm của BPT (1): T = 47 34 ; 3 2 [ ] + ;2 (0,25) Bài 5: Giải phơng trình sin 3 (x + xsin.2) 4 = §Æt t = x + 4 π th× ph¬ng tr×nh trë thµnh (0,25) sin 3 t = 2 sin (t - 4 π ) ⇔ sin 3 t = sint – cost (0,5) ⇔ sint (1 – cos 2 t) = sint – cost ⇔ cost (1- sint.cost) = 0 (0,5) ⇔       +=⇔+=⇔= =⇔=− π π π π kxktt ttt 42 0cos 2sin 2 1 10cos.sin1 V« nghiÖm (0,5) VËy x = 4 π + π k ( )zk ∈ Bµi 6: BA BA 22 22 sinsin coscos + + = 2 1 (cotg 2 A + cotg 2 B) ⇔ BA BA 22 22 sinsin )sin(sin2 + +− = 2 1 )1 sin 1 1 sin 1 ( 22 −+− BA (0,5) ⇔ 1) sin 1 sin 1 ( 2 1 1 sinsin 2 2222 −+=− + BABA (0,25) ⇔ BA 22 sinsin 2 + = B BA 22 22 sinsin2 sinsin + (0,25) ⇔ 4 A 2 sin . B 2 sin = 222 )sin(sin BA + (0,25) ⇔ ( ) 0sinsin 2 22 =− BA (0,25) ⇔ BA sinsin = (0,5) ⇔ ∆⇒= BA ABC c©n Bµi 7: I = 1 lim → x 1 57 2 3 − −−+ x xx = 1 lim → x 1 25 lim 1 27 2 3 − −− − − −+ x x x x (0,5) = 1 lim → x         +−− +−−− − ++++− ++++−+ → )25)(1( 25)(25( lim )42.7)7()(1( )42.7)7()(27( 2 22 1x 3 3 2 3 3 2 3 xx xx xxx xxx (0,5) = 1 lim x )25)(1( )45( lim )47.2)7()(1( )87( 2 2 1 3 3 2 + ++++ + xx x xxx x x (0,25) = 1 lim x 25 1 lim 472)7( 1 2 1 3 3 2 + + + ++++ x x xx x (0,5) = 12 7 2 1 12 1 =+ (0,25) Bài 8: Điều kiện ;5 x 5 x (0,25) 082.124 515 22 =+ xxxx ( ) 082.62 5 2 5 22 =+ xxxx (0,25) Đặt t xx = 5 2 2 ( t > 0 ) phơng trình trở thành (0,25) 086 2 =+ tt t = 2 hoặc t = 4 (0,5) * Với t = 2 31522 25 2 === xxx xx (t/m) (0,25) * Với t = 4 5 2 2 xx 4 9 254 2 === xxx (t/m) (025) Vậy phơng trình nghiệm x = 3; x = 4 9 (0,25) Bài 9: Phơng pháp tổng hợp: - Từ D dựng Dx // AC - Từ A dựng AF Dx ( F Dx) và AH SF ( H SF) - Dựng HP // FD ( P SD) - Dựng PQ // AH (Q AC) Khi đó PQ là đoạn vuông góc chung của SD và AC. Thật vậy (0,25) Ta có: FD SA FD FA FD (SAF) (0,25) Suy ra FD AH SF AH AH (SFD) (0,25) Do đó: AH FD AH AC mà PQ // AH nên PQ AC (0,25) Hơn nữa: AH (SFD) nên AH SD suy ra PQ SD Vậy ta có: d (AC, SD) = PQ = AH (0,25) Xét tam giác vuông AFD ~ tam giác vuông ABC ta có: 10 3. === AC ADAB AF AC AD AB AF (025) trong tam giác vuông SAF ta có: 36 49 9 10 4 1111 222 =+=+= AFSAAH (0,25) Vậy d (AC,SD) = AH = 7 6 Bài 10: Ta có: y y x x . 3 . 2 32 +=+ (0,5) Theo BĐT Bunhiacopski ta có: ( ) )(6))( 32 (32 2 yxyx yx +=+++ (0,5) 6 625 6 )32( 2 + = + + yx (0,25) Đẳng thức xảy ra khi = =+ 32 6 32 22 yx yx + = + = 6 63 6 62 y x (0,5) VËy min ( ) yx + = 6 625 + t¹i 6 62 + = x (0,25) 6 63 + = y . tổng x+y. Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn: Toán Bài 1: a) Với m = 1 thì hàm số có dạng: y = 2 1 2 3 23 + xx * TXĐ: D = R (0,25) Chiều biến thi n y. Đề thi học sinh giỏi lớp 12 Môn: toán Thi gian 180 phút Bài 1: (2đ) Cho hàm số: y = x 3 - 32 2 1 2 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 8, Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 8,

Từ khóa liên quan