0

Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 10

6 649 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:25

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 Bảng B Bài I 1.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x 3 -3x +2 (C) 2.Giả sử A,B,C là ba điểm thẳng hàng phân biệt thuộc (C), tiếp tuyến với (C) tại A,B,C tơng ứng cắt lại (C) tại A',B',C'. Chứng minh rằng A',B',C' thẳng hàng. ( Đề ôn luyện số 4 Toán học tuổi trẻ tháng 5/2005) Bài II. 1. Giải hệ phơng trình 1-23 - =++ yxyx yx + + x y = 0 (Đề thi khối A bộ quốc phòng 2002) 2. Giải bất phơng trình: ln 2 1 + x - ln(x 2 -x +1) > 0 (Đề thi khối A bộ quốc phòng 2002) Bài III: 1. Gọi F(x) = 53 xx dx + Bằng phơng pháp thêm bớt vào tử số hãy tính nguyên hàm F(x) trên. (Đề thi Đại học Y khoa năm 1997) 2. Tính I = dxxax 1 1 22 )ln( ++ (đk a # 0) ( Đề ôn luyện số 3 Toán học tuổi trẻ tháng 4/2005) Bài IV: Cho hình chóp SABC đáy ABC là tam giác vuông cân với AB =AC =a. SA=a. Cạnh SA vuông góc với đáy, M là một điểm nằm trên cạnh SB, N nằm trên cạnh SC sao cho MN song song với BC và AN vuông góc với CM. Tìm tỉ số MS/MB. (Đề thi khối A bộ quốc phòng 2002) Bài V: Xét các tam giác ABC. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = 5cotg 2 A +16cotg 2 B + 27 cotg 2 C. ( Đề ôn luyện số 3 Toán học tuổi trẻ tháng 4/2005) Hớng dẫn chấm Bài (6 đ ) CâuI (3 đ ) 1. Tập xác định: R 2. Sự biến thiên: a. y = 3x 2 -3 = 3(x 2 -1) => x =-1 hoặc x = 1 (0.25 đ ) y>0 trên khoảng (-; -1) và (1; +) y<0 với x (-1;1) (0.5đ) b. Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x=-1; y CĐ = y(-1) = 4 Hàm số đạt cực tiểu tại x=1; y CĐ = y(1) = 0 (0.5đ) c. Giới hạn: = y x lim + )2/x 3/x-(1x 323 lim x = - ; = + lim y x = + + )2/x 3/x-(1x 323 lim x = + (0.5đ) d. Tính lồi lõm và điểm uốn y = 6 x ; y= 0 <=> x = 0 x - 0 + y - 0 + đồ thị lồi U(0;2) lõm (0.5đ) e. Bảng biến thiên: x - -1 0 1 + y + 0 - - 0 + y 4 2 + - 0 (0.25đ) 3.Đồ thị: ( Học sinh tự vẽ) Đồ thị: qua A(-2;0) nhận I(0;2) làm tâm đối xứng CâuII:(3 đ ) Giả sử A,B,C là 3 điểm thẳng hàng thuộc đờng thẳng d phơng trình y=ax+b Gọi x 1, , x 2 , x 3 lần lợt là hoành độ các điểm A,B,C thuộc (d). Tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số tại A phơng trình y=(3x 1 2 -3 , )(x- x 1, ) + x 1, 3 -3x 1, + 2 (d 1 ) (0.5 đ ) Phơng trình hoành độ giao điểm của (d 1 ) và (C) là: x 3 -3x +2 = (3x 1 2 -3 , )(x- x 1, ) + x 1, 3 -3x 1, + 2. <=> (x- x 1, ) 2 (x+2x 1 ) = 0 (0.5 đ ) => d 1 cắt (C) lần nữa tại A' hoành độ: x 1 ' = -2 x 1 . Tơng tự B',C' lần lợt hoành độ x 2 ' = -2 x 2 , x 3 ' = -2 x 3 (0.5 đ ) Vì A,B,C hoành độ x i thoã mãn phơng trình ax i + b = x i 3 -3 x i + 2 (i = 1,2,3) mà x i = - x i '/2 =>a(- x i '/2) + b = (- x i '/2) 3 -3(- x i '/2) + 2 (0.5đ) => -4a x i ' + 8b = -x i 3 -12 x i +16 <=> x i ' 3 -3 x i ' + 2 = (4a + 9) x i ' + 18 - 8b hay ba điểm A',B',C' nằm trên đờng thẳng y = (4a + 9) x' + 18 - 8b Bài II (4 đ ) Câu I: điều kiện x+y 0 3x +2y 0 Đặt u = yx + 0 => x y = 2v 2 -5u 2 (0.5đ) v = yx 23 + 0 Ta hệ phơng trình đã cho u v = -1 (0.5đ) u + 2v 2 -5u 2 = 0 u = 2 (0.5đ) v = 3 Vậy x + y = 4 x = 1 3x + 2y = 9  y = 3 (0.5®) Thâa m·n ®iÒu kiÖn C©u II ®iÒu kiÖn x # -1 Ta cã bÊt ph¬ng tr×nh <=>ln 2 1 + x > ln(x 2 -x +1) (0.5®) <=> 1 + x > 2(x 2 -x +1) (1) (0.5®) * NÕu x+1 > 0 <=> x>-1 th× (1) <=> x+1 >2(x 2 -x +1) <=>2x 2 -3x +1<0 <=> 1/2 < x < 1 ( tho· m·n x>-1) (0.5®) * NÕu x + 1 <0 <=> x<-1 th× (1) <=> -x-1 >2(x 2 -x +1) <=>2x 2 -x +3 < 0 ( bÊt ph¬ng tr×nh v« nghiÖm) Tãm l¹i bÊt ph¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm 1/2 < x < 1 (0.5®) Bµi III (5 ® ) C©uI: (2.5 ® ) Ta cã )1( 1 )1( 11 23 22 2353 xx xx xxxx + −+ = + = + (0.5®) = −= + − 323 1 )1( 11 xxxx = + −+ )1( 1 2 22 xx xx 3 1 x - 2 1 1 x x x + + (1®) => F(x) = ∫ ∫∫ +++−−= + + +− − Cxx xx xd x dx dxx )1ln( 2 1 ln 1 1 )1( 2 1 2 22 2 2 3 (1®) C©uII (2.5 ® ) §Æt t= - x => I = ∫ − −+ 1 1 22 )ln( dttat (0.5®) ∫∫∫ −−− ++−== ++ = 1 1 22 1 1 2 1 1 22 2 )ln(lnln dttatdtadt tat a (1®) I = 2lna 2 – I => I = lna 2 (1®) Bµi IV: S N A C M B Cho hệ toạ độ Axyz với A(0,0,0) B(a,0,0) C(0,a,0) S(0,0,a) Giả sử M(x,0,a-x) (0 x a) Do tam giác SAC vuông cân tại A và MS/MB = NS/NC => N(0,x,a-x) (1đ) Vậy AN = (0,x,a-x) CM = (x,-a,a-x) Do AN vuông góc với CM <=>AN. CM = 0 (1đ) => -ax + (a-x) 2 = 0 <=> x 2 - 3ax + a 2 = 0 x = 2 53 => 2 15 = = xa x MB MS (1đ) Bài V:(2đ) F = 5cotg 2 A + 16cotg 2 B + 27 cotg 2 C = (3+2)cotg 2 A +(12+4) cotg 2 B +(9+18) cotg 2 C = (3 cotg 2 A +12 cotg 2 B) + (4 cotg 2 B+9 cotg 2 C) +(18 cotg 2 C + 2 cotg 2 A) (1đ) 12(cotgA cotgB + cotgC cotgB + cotgA cotgC) =12 Đẳng thức xảy ra khi cotgA = 1,cotgB = 1/2, cotgC =1/3 (1đ) . A',B',C' thẳng hàng. ( Đề ôn luyện số 4 Toán học tuổi trẻ tháng 5/2005) Bài II. 1. Giải hệ phơng trình 1-23 - =++ yxyx yx + + x y = 0 (Đề thi khối A bộ quốc. Đề thi học sinh giỏi lớp 12 Bảng B Bài I 1.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x 3 -3x +2 (C)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 10, Đề thi HSG lớp 12 có đáp án đề 10,