0

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (12)

3 733 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 10:18

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ Câu Khẳng định sau A Sóng sóng ngang sóng dọc B Sóng âm sóng dọc C Vận tốc truyền âm phụ thuộc tính chất môi trường D A, B, C Câu Khẳng định sau sai A Giao thoa tổng hợp hay nhiều sóng B Sóng dừng sóng tổng hợp sóng tới sóng phản xạ phương truyền C Với sóng dừng, nút điểm cố định D Các sóng kết hợp sóng có phương, tần số, hiệu số pha không thay đổi theo thời gian Câu Cho nguồn sóng kết hợp Biên độ sóng tổng hợp nguồn A cực đại hiệu trình số chẵn lần bước sóng B cực tiểu hiệu trình số lẻ bước sóng C cực tiểu hiệu trình số lẻ nửa bước sóng D A C Câu Lượng lượng sóng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi A cường độ âm B âm sắc C độ cao âm D độ to âm Câu Khẳng định sau A Độ cao âm đặc điểm sinh lý âm phụ thuộc vào tần số B Âm sắc đặc điểm sinh lý âm phụ thuộc vào tần số biên độ C Độ to âm đặc điểm sinh lý âm phụ thuộc vào mức cường độ âm D A, B, C Câu Khẳng định sau không A Đối với sóng dừng, khoảng cách bụng nút liên tiếp nửa bước sóng B Trong giao thoa sóng, biên độ sóng tổng hợp cực đại độ lệch pha số chẵn π C Trong giao thoa sóng, biên độ sóng tổng hợp cực tiểu độ lệch pha số lẻ nửa π D Sự truyền sóng truyền lượng lượng phụ thuộc biên độ dao động sóng Câu Mức cường độ âm tính theo công thức: A L(dB) = lg(I/I0) B L(dB) = lg(I0/I) C L(B) = lg(I/I0)D L(B) = lg(I0/I) Câu Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống khẳng định sau: Âm cao ứng với ……… lớn, âm thấp trầm ứng với ………… nhỏ A tần số B biên độ C pha ban đầu D A B Câu Sóng dọc sóng: A có phương DĐ nằm ngang B có phương DĐ thẳng đứng C có phương DĐ vuông góc với phương truyền sóng D có phương DĐ trùng với phương truyền sóng CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI Sóng truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân không Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử vật chất môi trường hướng theo phương thẳng đứng Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử vật chất môi trường trùng với phương truyền sóng Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử vật chất môi trường vuông góc với phương truyền sóng Sóng học trình lan truyền không gian phần tử vật chất Sóng học dao động học lan truyền môi trường vật chất theo thời gian Sóng học lan truyền biên độ theo thời gian môi trường vật chất đàn hồi Bước sóng quãng đường mà sóng trưyền chu kì Bước sóng khoảng cách hai điểm dao dộng pha phương truyền sóng 10 Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha 11 Sóng ngang có phương dao động nằm ngang 12 Sóng ngang sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng 13 Quá trình lan truyền sóng học trình truyền lượng 14 Quá trình lan truyền sóng học tình lan truyền pha dao động 15 Quá trình lan truyền sóng học trình lan truyền phần tử vật chất không gian theo thời gian 16 Vận tốc truyền sóng học giảm dần môi trường rắn, lỏng khí 17 Vận tốc truyền sóng học môi trường phụ thuộc vào chất môi trường chu kì sóng 18 Những điểm cách số nguyên nửa bước sóng phương truyền dao động pha với 19 Những điểm cách số lẽ lần bước sóng phương truyền sóng dao động ngược pha
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (12) , Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (12) ,