0

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (6)

7 642 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 10:17

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNG VẬT LÝ 10 1) Ghép nội dung cột bên trái với nội dung cột bên phải để thành câu có nội dung đúng: Sự thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian gọi Vật có kích thước nhỏ so với chiều dài đường gọi Tập hợp tất vị trí chất điểm trình chuyển động tạo thành Vật chọn để xác định vị trí vật khác gọi Hệ trục vuông góc dùng để xác định vị trí vật khác không gian gọi Thời điểm để tính thời gian vật chuyển động gọi Một hệ tọa độ cố định gắn với vật làm mốc đồng hồ đo thời gian gọi a hệ quy chiếu b hệ tọa độ c mốc thời gian d chất điểm đ chuyển động vật e vật làm mốc g quỹ đạo chuyển động h đường cong chuyển động 2) Trường hợp coi vật chuyển động chất điểm? A Viên đạn chuyển động không khí B Trái Đất chuyển động quang Mặt Trời C Viên bi rơi từ tầng thứ tòa nhà xuống đất D Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục 3) Ghép nội dung cột bên trái với nội dung cột bên phải để thành câu có nội dung đúng: Chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình quãng đường Đại lượng tính thương số quãng đường vật chuyển động thẳng khoảng thời gian chuyển động Đơn vị đo tốc độ s = v.t Phương trình xác định thay đổi tọa độ chất điểm theo thời gian Đường biểu diễn phụ thuộc tọa độ chất điểm theo thời gian a công thức tính quãng đường vật chuyển động thẳng b phương trình chuyển động c chuyển động thẳng d đồ thị tọa độ - thời gian đ mét giây (m/s) e phương trình đường g tốc độ trung bình 4) Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = + 50t (x đo km t đo giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm có vận tốc ? A Từ điểm O với vận tốc 4km/h B Từ điểm O với vận tốc 60/h C Từ điểm M cách điểm O 4km với vận tốc 50km/h D Từ điểm M cách điểm O 4km với vận tốc 5km/h 5) Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 5t – 10 (x đo km t đo giờ) Quãng đường chât điểm sau chuyển động ? A - 4km B 4km C – 10km D 10km 6) Trong phương trình đây, phương trình biếu diễn quy luật chuyển động thẳng đều? A x = 3t (m) B x = 3t + 5(m) C v = 5m/s D Cả A,B,C 7) Lúc sáng, môtô từ tỉnh A tỉnh B cách A 100km với vận tốc 40km/h Nếu chọn gốc tọa độ điểm A, chiều dương chiều từ A đến B gốc thời gian lúc phương trình chuyển động môtô phương trình phương trình sau ? A x =100 + 40t (km) B x =100 - 40t (km) C.x = - 40t (km) D x = 40t (km) 8) Như câu 7, tính quãng đường môtô sau 30 phút A 20km B 20m C.120km D 80km 9) Một chất điểm chuyển động thẳng Ở thời điểm t = 1s có tọa độ x = 7m Ở thời điểm t = 3s có tọa độ x = 11m Phương trình chuyển động chất điểm là: A x = 3t + (m) B x = 3t + (m) C.x = 2t + (m) D x = 2t + 11 (m) 10) Đồ thị biểu diễn vật chuyển động thẳng đều? v s s A Đồ thị a,b B Đồ thị b,c C Đồ thị a,c O O O t t t (c) (a) (b) D Đồ thị a,b,c 11) Ghép nội dung cột bên trái với nội dung cột bên phải để thành câu có nội dung đúng: Đại lượng đặc trưng cho tốc độ nhanh chậm chuyển động chất điểm vị trí ứng với thời điểm Đại lượng đo thương số tốc độ biến thiên vận tốc khoảng thời gian vận tốc biến thiên Đơn vị đo gia tốc Đại lượng đặc trưng cho biến thiên vận tốc độ lớn phương, chiều Chuyển động thẳng có vận tốc thay đổi theo thời gian Chuyển động thẳng vận tốc tức thời có độ lớn tăng dần theo thời gian Chuyển động thẳng vận tốc tức thời có độ lớn giảm dần theo thời gian Đại lượng đo thương số độ dài quãng đường vật khoảng thời gian vật hết quãng đường Chuyển động thẳng vận tốc tức thời có độ lớn tăng dần giảm dần theo thời gian 10 v2  v02  2as với v0 a dấu 11 v = v0 + at với tích av0 > 12 x = x0 + v0t + 1/2at2 với x0, v0, a dấu 13 s = v0t + 1/2at2 với tích av dấu a công thức liên hệ đường đi, vận tốc gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần b chuyển động thẳng chậm dần c vận tốc trung bình d công thức vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần đ chuyển động thẳng nhanh dần e phương trình tọa độ chuyển động thẳng nhanh dần f công thức đường chuyển động thẳng nhanh dần g gia tốc chuyển động h chuyển động thẳng biến đổi i vectơ gia tốc k mét giây bình phường (m/s2) l vận tốc tức thời m chuyển động thẳng biến đổi 12) Chọn câu trả lời sai: Một xe đạp chuyển động thẳng quãng đường dài 12,1km hết 0,5 Vận tốc xe đạp là: A 25,2km/h B 7m/s C 90,72m/s D 420m/phút 13) Chọn đáp số đúng: Một ôtô chạy đường thẳng Trên nửa đầu đoạn đường đi, ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 20km/h Trên nửa quãng đường sau, xe chạy với vận tốc không đổi 30km/h Vận tốc trung bình ôtô quãng đường : A 24km/h B 25km/h C 25km/h D Một kết khác 14) Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng chậm dần có: A quỹ đạo đường thẳng B vectơ gia tốc vật có độ lớn số, hướng với vectơ vận tốc C quãng đường vật hàm bậc hai thời gian vật D vectơ vận tốc tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động có độ lớn giảm theo hàm bậc thời gian 15)Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, khởi hành lúc từ hai địa điểm A B cách 120km Vận tốc xe từ A 40km/h, xe từ B 20km/h a Phương trình chuyển động hai xe chọn trục toạ độ 0x hướng từ A sang B, gốc 0A A xA = 40t(km); xB = 120 + 20t(km) B xA = 40t(km); xB = 120 - 20t(km) C xA = 120 + 40t(km); xB = 20t(km) D xA = 120 - 40t(km); xB = 20t(km) b Thời điểm mà xe gặp A t = 2h B t = 4h C t = 6h D t = 8h c Vị trí hai xe gặp A Cách A 240km cách B 120km B Cách A 80km cách B 200km C Cách A 80km cách B 40km D Cách A 60km cách B 60km 16) Chuyển động xe máy mô tả đồ thị hình vẽ bên v(m/s) Chuyển động xe máy chuyển động : A Đều khoảng thời gian từ đến 20s, chậm dần khoảng thời gian từ 60 đến 70s B Chậm dần khoảng thời gian từ đến 20s, nhanh 60 70 t(s) 20 dần khoảng thời gian từ 60 đến 70s C Đều khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần khoảng thời gian từ 60 đến 70s D Nhanh dần khoảng thời gian từ đến 20s, khoảng thời gian từ 60 đến 70s 17) Một vật thả rơi tự từ độ cao 4,9m xuống đất Bỏ qua lực cản không khí, lấy g 9,8m/s2 Vận tốc vật chạm đất bao nhiêu? A v = 9,8m/s B v = 9,9m/s C v = 1,0m/s D v = 9,6m/s 18) Hai vật thả rơi đồng thời từ hai độ cao khác h1 h2 Khoảng thời gian rơi vật thứ gấp đôi khoảng thời gian rơi vật thứ hai Tỷ số độ cao h1 : h2 A B 0,5 C D 19) Phát biểu sau sai ? A Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần B Sự rơi tự rơi tác dụng trọng lực C Ở nơi vật nặng rơi nhanh vật nhẹ D Nếu loại bỏ sức cản không khí, vật ném lên tuân theo định luật rơi tự 20) Một vật thả rơi tự từ độ cao 20m Thời gian để vật rơi chạm đất bao nhiêu.Lấy g = 10m/s2 A s B 2s C 2 s D 4s 21) Một vật rơi tự từ độ cao h, vận tốc lúc chạm đất 45m/s Hỏi độ cao buông vật thời gian rơi ? Lấy g = 10m/s2 A.h = 20m, t = 2s B.h = 45m, t = 3s C h = 101,25m; t = 4,5s D h = 125m; t = 5s 22) Tính quãng đường mà vật rơi tự giây thứ mười ? Lấy g = 10m/s2 A.500m B.95m C 10m D 5m 23) Một vật rơi tự từ độ cao h, giây cuối vật quãng đường 25m Tìm thời gian vật rơi từ độ cao h Lấy g = 10m/s2 A.1s B.2s C 3s D.4s 24)Kim đồng hồ dài ¾ kim phút Tỉ số tốc độ góc hai kim tốc độ dài đầu mút hai kim : A h/min = 1/12; vh/vmin = 1/16 B h/min = 12/1; vh/vmin = 16/1 C h/min = 1/12; vh/vmin = 1/9 D.h/min = 12/1; vh/vmin = 9/1 25) Vệ tinh nhân tạo Trái Đất độ cao 300km bay với vận tốc 7,9km/s Coi chuyển động tròn đều, bán kính Trái Đất 6400km Tốc độ góc, chu kỳ, tần số vệ tinh : A. = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19.10-3Hz B. = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4,19.10-3Hz C. = 1,18.10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88.10-4Hz D  = 1,18.10-3rad/s; T = 5329s; f = 1,88.10-4Hz 26) Biết khoảng cách Trái Đất Mặt Trăng 3,84.10 8m, chu kỳ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất : A. = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19.10-3Hz B. = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4,19.10-3Hz C  = 1,18.10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88.10-4Hz D  = 1,18.10-3rad/s; T = 5329s; f = 1,88.10-4Hz 27) Ghép nội dung cột bên trái với nội dung cột bên phải để thành câu hoàn chỉnh có nội dung Sự phụ thuộc quỹ đạo chuyển động vào hệ quy chiếu thể Sự phụ thuộc vận chuyển động vào hệ quy chiếu thể Vận tốc tuyệt đối Vận tốc tương đối Vận tốc kéo theo Vận tốc tuyệt đối a vận tốc vật hệ quy chiếu đứng yên b vận tốc tương đối cộng với vận tốc kéo theo c vận tốc vật hệ quy chiếu chuyển động d tính tương đối chuyển động đ tính tương đối vận tốc e vận tốc hệ quy chiếu chuyển động với hệ quy chiếu đứng yên 28) Một thuyền chuyển động ngược chiều dòng nước với vận tốc 14km/h so với mặt nước Nước chảy với vận tốc 9km/h Vận tốc thuyền so với bờ : A v = 14km/h B.v = 21km/h C v = 9km/h D v = 5km/h 29) Hai bến sông A B cách 18km theo đường thẳng Vận tốc canô nước không chảy 16,2km/h, vận tốc dòng nước so với bờ 1,5m/s Thời gian để canô từ A đến B trở lại từ B A : A t = 2,2h B t = 2,5h C t = 3,3h D t = 2,24h 30) Hai đầu máy xe lửa chuyển động đường thẳng với vận tốc v1 v2 Hỏi đầu máy chạy ngược chiều vận tốc đầu máy thứ so với đầu máy thứ hai ? A v1,2  v1 B v1,2  v2 C v1,2  v1  v2 D v1,2  v1  v2 31) Một người xe đạp với vận tốc 14,4km/h đoạn đường song hành với đường sắt Một đoàn tàu dài 120m chạy ngược chiều vượt qua người giây kể từ lúc đầu tàu gặp người Hỏi vận tốc tàu bao nhiêu? A 20m/s B 16m/s C 24m/s D.4m/s 32) Như câu 32 tàu chuyển động chiều với người xe đạp vận tốc tàu ? A 20m/s B 16m/s C 24m/s D.4m/s 33) Một xe chạy qua cầu hướng Bắc với vận tốc 8m/s lúc thuyền di chuyển với vận tốc 6m/s chạy hướng Đông qua phía cầu Vận tốc xe thuyền : A 2m/s B 10m/s C 14m/s D Một đáp số khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (6) , Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (6) ,