0

11 tổng hợp lực định luật newton

2 939 0
  • 11 tổng hợp lực định luật newton

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 17:13

CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM DẠNG 1: TỔNG HỢP LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC 1.Khái niệm lực: -Lực đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng vật lên vật khác mà kết gây gia tốc cho vật làm cho vật bị biến dạng - Đơn vị lực Niutơn (N) - Các lực cân lực tác dụng đồng thời vào vật khơng gây gia tốc cho vật 2.Phép tổng hợp lực - Áp dụng quy tắc hình bình hành r F2 ur uu r uu r F = F1 + F2 r F -Định luật II: -Định luật III: r F 3.Phép phân tích lực Phép phân tích lực phép làm ngược lại phép tổng tổng hợp lực, tn theo quy tắc hình bình hành Tuy nhiên, biết lực có tác dụng cụ thể theo hai phương phân tích lực theo hai phương *Chú ý: r r r r - Nếu: F1 ↑↑ F2 ⇒ F = F1 + F2 (Hình 1) - Nếu: F1 ↑ ↓ F2 ⇒ F = F1 − F2 (hình 2) r r - Nếu: F1 ⊥ F2 ⇒ F = F + F2 (hình 3) 2 r r 2 - Nếu: ( F1 , F2 ) = α ⇒ F = F + F2 + F1 F2 cos α (hình 4) r r α r - Nếu: ( F1 , F2 ) = α , F1 = F2 ⇒ F = F1 cos (hình 4) F2 r r rFr F2F1 F r Fr1 F r F r F2 r F1 *BÀI TẬP : r Bài 1: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1=F2=40N Hãy tìm độ lớn hợp lực F hai diễn lực chúng hợp với góc 0 ; 600 ; 900 ; 1200 ; 1800 Vẽ hình biểu cho trường hợp Nhận xét ảnh hưởng góc α độ lớn hợp lực Bài 2: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F =32N F2=27N Hỏi hợp lực chúng có độ lớn 60N 4N khơng? Tại sao? Bài 3: Tìm hợp lực lực đồng quy (hình 3) uur F2 = 6N uur F1 = 8N (Hình 3) uur F3 =10N uur F4 = 4N ĐS: F = 2 DẠNG : ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN: -Định luật I: Vật khơng chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực r r vật giữ ngun trạng thái đứng n chuyển động thẳng a=0 Ý nghĩa: +Tính bảo tồn vận tốc vật gọi qn tính +Định luật I ĐL qn tính +Chuyển động thẳng gọi cđ qn tính r F → a= → → F m Độ lớn : a = → F AB = − F BA F m Độ lớn : FAB = FBA Đặc điểm lực -phản lực : +Cùng chất +Xuất đồng thời +Trực đối ,khơng cân đặt lên vật khác *BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN : Bài 1: Hãy vẽ lực tác dụng lên khối hộp đặt mặt bàn nằm ngang cho biết lực có tác dụng gì? Bài : Một lực 10N tác dụng lên vật đứng n có khối lượng 20kg thời gian 5s Tính vận tốc qng đường vật sau thời gian 5s ĐS :2,5m/s,6,25m Bài :Một tơ chuyển động đường nằm ngang với tốc độ 10m/s tài xế hãm phanh, tơ chuyển động thêm 10m dừng, khối lượng xe 1tấn Tính lực hãm ĐS :5000N Bài 4:Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần sau 1m có vận tốc 0,5m/s Tính lực tác dụng vào vật ĐS :6,25N Bài 5:Một máy bay phản lực có khối lương 50tấn, hạ cánh chuyển động chậm dần với gia tốc 0,4m/s2 Hãy tính lực hãm ĐS :20 000N Bài 6:Một tơ khơng chở hàng có khối lượng 2tấn, khới hành với gia tốc 0,36m/s2 Ơ tơ chở hàng với gia tốc 0,18m/s2 Biết hợp lực tác dụng vào tơ hai trường hợp Tính khối lượng hàng hóa xe.ĐS:m=2 Bài 7:Một xe tải khối lượng 4tấn Khi khơng chở hàng xe tải bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,3m/s2; có hàng xe tải bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,1m/s2 với lực kéo cũ Tính khối lượng hàng xe ĐS :8000kg Bài 8:Một tơ có khối lượng 3tấn chạy với vận tốc 20m/s hãm phanh Biết từ lúc hãm phanh đến dừng lại thời gian 10s a/ Tính qng đường xe dừng hẳn b/ Lực hãm phanh ĐS:a/100m, b/6000N Bài 9: Một vật có khối lượng m=2kg chuyển động nhanh dần với vận tốc v 0=4m/s , sau t=5s qng đường 45m Biết vật ln chiụ tác dụng lực kéo F K lực cản FC=1N a/ Tính độ lực lực kéo (ĐS:a/5N) b/ Nếu sau t = 5s, lực kéo ngừng tác dụng sau vật dừng lại.(ĐS:b/28s) Bài 10: Dưới tác dụng lực 20N, vật chuyển động với gia tốc 0,2m/s2 Hỏi vật chuyển động với gia tốc lực tác dụng 60N? ĐS: 0,6m/s2 Bài 11:Một vật có khối lượng 250g bắt đàu chuyển động nhanh dần đều, 1,2m 4s a/ Tính lực kéo, biết lực cản 0,04N b/ Sau qng đường lực kéo phải để vật chuyển động thẳng đều? ĐS:a/0,077N b/0,04N Bài 12:Một xe khối lượng 300kg chạy với vận tốc 18km/h hãm phanh Biết lực hãm 360N a/ Tính vận tốc xe thời điểm t=1,5s kể từ lúc hãm b/ Tìm qng đường xe chạy thêm trước dừng hẳn ĐS:a/3,2m/s,b/10,4m Bài 13:Một vật có khối lượng 500g chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đàu 4m/s Sau thời gian 2s, qng đường 16m Biết vật ln chịu tác dụng lực kéo Fk lực cản Fc = 1N a/ Tính độ lớn lực kéo ( ĐS:a/ 3N ) b/ Sau 2s đó, lực kéo ngừng tác dụng sau vật dừng lại? (ĐS:b/6s) Bài 14:Một tơ có khối lượng 2,5tấn chạy với vận tốc 72km/h bị hãm lại Sau hãm tơ chạy thêm 50m dừng hẳn Tính lực hãm.ĐS:10 000N Bài 15: Một tơ có khối lượng 3T chạy với vận tốc 20m/s hãm phanh Biết từ lúc hãm phanh đến dừng lại thời gian 10s a/ Tính qng đường xe dừng b/ Lực hãm phanh ĐS:a/100m b/6.103N Bài 16: Lực F1 tác dụng lên vật khỗng thời gian 1s làm vận tốc thay đổi từ 0,6m/s đến 1,2m/s Lực F2 tác dụng lên vật khoảng thời gian 2s làm vận tốc thay đổi từ 1,4m/s đến 1,6m/s a/ Tính tỷ số F1:F2 b/ Nếu lực F2 tác dụng lên vật khỗng thời gian 1s vận tốc vật thay đổi lượng bao nhiêu? ĐS: a/ b/ 0,1m/s Bài 17: Lực F truyền cho vật khối lượng m gia tốc a1=3m/s2, truyền cho vật khối lượng m gia tốc a2=6m/s2 Hỏi lực F truyền cho vật khối lượng m=m 1+m2 gia tốc bao nhiêu? ĐS:2m/s2 Bài 18: Một vật có khối lượng m=15kg, bắt đầu chuyển động tác dụng lực kéo, qng đường s thời gian 8s Đặt thêm vật khác có khối lượng 10kg Để thực qng đường s với lực kéo nói trên, thời gian chuyển động phải bao nhiêu? ĐS: 10,3s v(m/s ) Bài 19: Một vật có khối lượng 16kg kéo chuyển động thẳng theo hai giai đoạn liên tiếp, có độ thị vận tốc theo 30 thời gian (hình 2) Biết q trình chuyển động, lực cản khơng đổi có giá trị Fc=12N s(s) Tính lực kéo giai đoạn ĐS: gđ1: 44N , gđ2: 12N 15 45 *TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Chọn câu Gọi F1, F2 độ lớn hai lực thành phần, F độ lớn hợp lực chúng Trong trường hợp A.F ln ln lớn F1 F2 B F ln ln nhỏ F1 F2 C.F thoả mãn: F1 − F2 ≤ F ≤ F1 + F2 D F khơng F1 F2 Câu 2: Câu Cặp “lực phản lực” định luật III Newton A.Tác dụng vào hai vật khác B.Tác dụng vào vật C.Khơng cần phải độ lớn D.Phải độ lớn khơng cần phải giá Câu 3: Câu : Khi ngựa kéo xe,lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước là? A.Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa B.Lực mà ngựa tác dụng vào xe C.Lực mà xe tác dụng vào ngựa D.Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất Câu 4: Chọn cơng thức liên hệ lực tác dụng phản lực theo định luật III Niutơn: A F AB + F BA = B FAB = - FBA C F AB = - F CB D F AC = - F CA = Câu 5: Chọn phát biểu sai định luật III Niutơn A Trong trường hợp, vật M tác dụng vào N lực tác dụng vật N tác dụng lại vật M phản lực B Lực tác dụng phản lực hai lực trực đối C Lực tác dụng phản lực làm thành cặp lực cân D Lực tác dụng phản lực đặt vào hai vật khác Câu 6: Chọn phát biểu định luật II Niutơn: A Lực tác dụng theo hướng vật chuyển động theo hướng B Với vật,lực tác dụng nhỏ gia tốc thu lớn C Với lực, khối lượng vật lớn gia tốc thu nhỏ D Gia tốc vật thu ln phương ngược chiều với lực tác dụng Câu 7: Chọn phát biểu sai định luật II Niutơn: A Gia tốc vật nhận ln hướng với lực tác dụng B Với vật, gia tốc thu tỉ lệ thuận với lực tác dụng C Với lực tác dụng, gia tốc thu tỉ lệ nghịch với khối lượng vật D Vật ln chuyển động theo hướng lực tác dụng Câu 8: Chọn phát biểu sai cặp lực tác dụng phản lực A Chúng ngược chiều phương B Chúng độ lớn chiều C Chúng phương độ lớn D Chúng ngược chiều khác điểm đặt Câu 9: Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s Nếu nhiên tất lực tác dụng lên thì: A vật chuyển động chậm dần dừng lại B vật chuyển động ngược lại với vận tốc 10m/s C vật dừng lại D vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 10m/s Câu 10: Chọn phát biểu gia tốc lực tác dụng: A Vật phải ln ln chuyển động theo hướng lực tác dụng B Gia tốc vật thu ln theo hướng lực tác dụng vào vật C Lực tác dụng vào vật lớn gia tốc vật thu nhỏ D Cùng lực tác dụng, khối lượng vật lớn gia tốc vật thu lớn Câu 11: Dưới tác dụng lực 20N, vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2 Hỏi vật chuyển động với gia tốc lực tác dụng 50N? Chọn kết kết sau : A a = 0,5m/s2; B a = 1m/s2; C a = 2m/s2; D a = 4m/s2; Câu 12: Khối lượng vật đặc trưng cho tính chất sau vật A.Nặng hay nhẹ vật B Lượng chất nhiều hay C.Mức qn tính vật lớn hay nhỏ D Vật chuyển động nhanh hay chậm Câu 13: Người A kéo người B lên dốc chuyển động chậm dần Lực người A tác dụng lên người B thì: A.bằng lực người B tác dụng lên người A B.nhỏ lực người B tác dụng lên người A C.bằng lực mặt đường tác dụng lên người B D.lớn lực người B tác dụng lên người A Câu 14: Trong định luật III Niuton Lực phản lực A.cùng tác dụng vào vật B.hai lực cân triệt tiêu lẫn C.là cặp lực trực đối cân D.chúng xuất đồng thời Câu 15: Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật thu gia tốc ? A Lớn C Khơng thay đổi B Nhỏ D Bằng Câu 16: hợp lực tác dụng vào vật có khối lượng kg là1 N lúc đầu vật n ,trong khoảng thời gian s qng đường vật A 0,5m B 2m C 1m D.4m
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 tổng hợp lực định luật newton , 11 tổng hợp lực định luật newton , 11 tổng hợp lực định luật newton