0

Tự truyện của những người không may mắn ( qua tự truyện của nguyễn ngọc ký, nguyễn bích lan, nguyễn hồng công, lê thanh thúy)

16 373 3
  • Tự truyện của những người không may mắn ( qua tự truyện của nguyễn ngọc ký, nguyễn bích lan, nguyễn hồng công, lê thanh thúy)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2016, 11:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THI ̣ HÀ TƢ̣ TRUYỆN CỦ A NHƢ̃ NG NGƢỜI KHÔNG MAY MẮN (QUA TỰ TRUYỆN CỦ A NGUYỄN NGỌC KÝ , NGUYỄN BÍ CH LAN, NGUYỄN HỒNG CÔNG, LÊ THANH THUÝ ) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận văn học HÀ NỘI -2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THI ̣ HÀ TƢ̣ TRUYỆN CỦ A NHƢ̃ NG NGƢỜI KHÔNG MAY MẮN (QUA TỰ TRUYỆN CỦ A NGUYỄN NGỌC KÝ , NGUYỄN BÍ CH LAN, NGUYỄN HỒNG CÔNG, LÊ THANH THUÝ ) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận Văn ho ̣c Mã số: 60220120 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Nam Hà Nội-2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luâ ̣n văn này là kế t quả làm viê ̣c , nghiên cƣ́u của riêng Luâ ̣n văn đƣơ ̣c tiế n hành mô ̣t cách nghiêm túc Kế t quả của các nhà nghiên cƣ́u trƣớc đƣơ ̣c tiế p thu mô ̣t cách chân thƣ̣c , cẩ n tro ̣ng, có trích nguồn cụ thể luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hà LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đế n qu í Thầy Cô Khoa Văn học Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c Xã hô ̣i và Nhân văn, Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i, nhƣ̃ng ngƣời đã tâ ̣n tình giảng da ̣y , đô ̣ng viên, giúp đỡ, đóng góp ý kiế n cho quá trình học tập cũng nhƣ thực hiện luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biế t ơn sâu sắ c đố i với Tiế n si ̃ Nguyễn Văn Nam , ngƣời đã tâ ̣n tin ̀ h hƣớng dẫn, hế t lòng giúp đỡ, để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thành viên gia đình , bạn bè, đồ ng nghiê ̣p đã tạo điều kiện , giúp đỡ , khuyế n khích , đô ̣ng viên quá trình thƣ̣c hiê ̣n luâ ̣n văn này Luâ ̣n văn không tránh khỏi nhƣ̃ng thiế u sót , chúng kí nh mong nhâ ̣n đƣơ ̣c sƣ̣ đóng góp, giúp đỡ của các Thầy Cô, đồ ng nghiê ̣p và các ba ̣n Hà Nội, ngày….tháng 10 năm 2014 Nguyễn Thi ̣Hà Mở đầu Mở đầu Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Cấu trúc luận văn Error! Bookmark not defined Chƣơng ĐẶC ĐIỂM THỂ LOẠI TỰ TRUYỆN VÀ VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ Error! Bookmark not defined 1.1 Giới thuyết thể loại tự truyện Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm tự truyện Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các đặc trưng tự truyện Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở hình thành phát triển thể loại tự truyện Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2.1 Bối cảnh lịch sử đời thể loại tự truyện Error! Bookmark not defined 1.2.2 Môi trường văn hoá, văn học hình thành phát triển thể loại tự truyện giai đoạn nửa đầu kỷ XX Error! Bookmark not defined 1.2.3 Môi trường văn hoá, văn học phát triển thể loại tự truyện nói chung tự truyện người không may mắn văn học Việt Nam giai đoạn Error! Bookmark not defined 1.4 Đôi nét các tác giả Nguyến Ngọc Ký, Nguyễn Bích Lan, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Hồng Công Error! Bookmark not defined 1.4.1 Đôi nét nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký Error! Bookmark not defined 1.4.2 Đôi nét dịch giả, nhà văn, nhà báo Nguyễn Bích Lan Error! Bookmark not defined 1.4.3 Đôi nét Lê Thanh Thúy - công dân trẻ TP Hồ Chí Minh năm 2006 Error! Bookmark not defined 1.4.4 Đôi nét Nguyễn Hồng Công Error! Bookmark not defined Chƣơng HIỆU Ƣ́NG THẨM MỸ ĐỘC ĐÁO CỦ A TƢ̣ TRUYỆN VỀ CÁC SỐ PHẬN KHÔNG MAY MẮN Error! Bookmark not defined 2.1 Khơi gợi đồng cảm thƣơng xót Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đồng cảm, thương xót trước đau đớn bệnh tật, thiếu thốn vật chất Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đồng cảm thấu hiếu trước mặc cảm tinh thần Error! Bookmark not defined 2.2 Tạo nên khâm phục niềm tự hào Error! Bookmark not defined 2.2.1 Khâm phục nghị lực vượt qua khó khăn, hành trình vượt qua bệnh tật mặc cảm tinh thần Error! Bookmark not defined 2.2.2 Khâm phục, tự hào trước thành công, cống hiến họ cho xã hội Error! Bookmark not defined Chƣơng VÀI NÉT ĐẶC SẮC TRONG NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN Error! Bookmark not defined 3.1 Quan hệ thật hƣ cấu Error! Bookmark not defined 3.2 Ngƣời trần thuật, điểm nhìn kỹ thuật trần thuật Error! Bookmark not defined 3.2.1 Người trần thuật điểm nhìn trần thuật Error! Bookmark not defined 3.2.2 Kỹ thuật trần thuật Error! Bookmark not defined 3.3 Giọng điệu tự Error! Bookmark not defined 3.3.1 Giọng hoài niệm Error! Bookmark not defined 3.3.2 Giọng suy tư triết lý Error! Bookmark not defined 3.3.3 Giọng tự trào, hài ước Error! Bookmark not defined 3.4 Ngôn ngữ Error! Bookmark not defined Thời gian nghệ thuật không gian nghệ thuật Error! Bookmark not defined 3.5.1 Thời gian nghệ thuật Error! Bookmark not defined 3.5.2 Không gian nghệ thuật Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Mở đầu Lý chọn đề tài Dƣờng nhƣ xã hội phát triển, nhu cầu bộc lộ thân gia tăng Tự truyện, hồi ký phƣơng thức diễn giải thông dụng hiện nay, thể loa ̣i mà ngƣời viết nghiệp dƣ cũng có thể lựa chọn Từ ngƣời tiếng, cá nhân bật đến ngƣời bình thƣờng có thăng trầm diễn sống, sự nghiệp đều chọn tự truyện, hồi ký nhƣ cách giãi bày tâm sự, sẻ chia bộc lộ quan điểm sống của cá nhân Và thực tế cho thấy, nhiều tự truyện, hồi ký trở thành hiện tƣợng xuất Khi văn học thiếu tác phẩm hay, thì thể loại tự truyện, nhật kí lại trội lên mạnh mẽ dần trở thành xu làng văn Không kể đến ồn về tự truyện thời gian qua của các showbiz nhƣ Hà Anh, Lê Vân, Thanh Thảo, Tina Tình, Long Nhật đến các doanh nhân nhƣ Hoàng Văn Trung hay các nhà văn nhƣ Di Li, Phan Việt… thì thời gian gần nhiều tự truyện, hồi kí, nhật kí, blog của ngƣời có số phận thiệt thòi, không may mắn lại thu hút khá đông khán giả đến với thể loại Trong đó, Tôi học Tôi học đại học của Nguyễn Ngọc Ký, Xin cho thêm thời gian của Lê Thanh Thúy, Khát vọng sống để yêu, Ở trọ trần gian của Nguyễn Hồng Công gần Không gục ngã của Nguyễn Bích Lan các dành đƣợc nhiều sự quan tâm của độc giả Nó không đơn thuần dòng nhật kí ghi lại năm tháng thăng trầm của tác giả Những câu chuyện chân thật về đời của họ tạo nên “cơn sốt” độc giả Độc giả tìm đó cảm xúc, kinh nghiệm, ý chí vƣợt qua gian khổ, khắc nghiệt của sống, bệnh tật của thân để đến thành công sống Thể loại thể loại của lịch sử văn học, đối tƣợng quen thuộc của nghiên cứu phê bình, giảng dạy văn học Đặc trƣng thể loại quy định cách kiến thiết, tổ chức tác phẩm (đối với ngƣời sáng tác), quy định hƣớng tiếp cận (đối với ngƣời tiếp nhận) Do đó, tìm hiểu thể loại tự truyện giúp chúng ta hiểu rõ đặc điểm của thể loại tự truyện cũng nhƣ giá trị mà thể loại mang lại Từ trƣớc tới có nhiều công trình nghiên cứu, viết về thể loại tự truyện Tuy nhiên chƣa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống về thể loại tự truyện của ngƣời có số phận không may mắn từ đặc trƣng của thể loại vận dụng phƣơng pháp so sánh để thấy nét tƣơng đồng về khác biệt chúng với cũng nhƣ với tác phẩm loại khác Vì đề tài “Tự truyện người có số phận không may mắn (qua tự truyện Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Hồng Công, Nguyễn Bích Lan, Lê Thanh Thuý …)” có đóng góp khiêm tốn về mặt lý luận, về phƣơng diện sáng tác cũng nhƣ thấy đƣợc ý nghĩa của nó sống hôm mai sau Lịch sử vấn đề Thể loại tự truyện xuất hiện muộn vào nửa đầu kỷ XX Do thành tựu nghiên cứu về thể loại chƣa nhiều Nhƣng có số ý kiến đáng đƣợc ghi nhận Các tác giả Từ điển thuật ngữ văn học nhận định tự truyện là: “Tác phẩm văn học thuộc loại tự sự, tác giả tự viết về đời mình” [18; 329] Lại Nguyên Ân cũng có quan điểm với các tác giả nhấn mạnh thêm: “Tác phẩm tự truyện có thiên hƣớng lý giải sống qua của tác giả…Do tự truyện thƣờng viết tác giả trƣởng thành, trải qua phần lớn các đoạn đời mình”[1; 363-364] Trong Giáo trình Văn học Việt Nam 1900 – 1945 của Nhà xuất Giáo dục năm 1997, Phan Cự Đệ nhận định: “Tiểu thuyết – tự truyện dễ tạo nên bạn đọc sự đồng cảm, gần gũi tin cậy, sự xúc động sâu lắng, với ấn tƣợng mạnh mẽ, thắm thiết Cái tự truyện, cái “tự thú”, cái tâm sự thầm kín với bạn đọc nhƣ với ngƣời thân của mình, tạo mối quan hệ dân chủ, tin yêu thông cảm lẫn nhà văn công chúng Qua sự chọn lọc sự đào thải của thời gian, kỷ niệm, cảm giác từ tuổi ấu thơ lại đến bây giờ, phải gì thật sự lắng đọng, mạnh mẽ sâu sắc đến mức có thể với ta suốt đời…ở nƣớc ta” [8; 642] Nghiên cứu về loại thể tự truyện Lê Tú Anh viết Phan Bội Châu niên biểu (Phan Bội Châu) và Giấc mộng lớn (Tản Đà) – Những bước tự truyện Việt Nam đăng Tạp chí Khoa học, Trƣờng đại học Hồng Đức số 6.2010 có viết: “Tự truyện không chiếm vị trí quan trọng loại hình văn xuôi, nhƣng thể loại không thể không kể đến hệ thống thể loại văn học hiện đại Trong trình vận động của nền văn học Việt Nam từ phạm trù văn học trung đại sang phạm trù văn học hiện đại, thể loại có dấu hiệu xuất hiện từ tác phẩm văn xuôi chữ quốc ngữ đầu tiên: Thầy Lazarô Phiền (Nguyễn Trọng Quản) Đến chặng hoàn tất của quá trình hiện đại hoá văn học (1930-1945), tự truyện chính thức có mặt với các thể loại khác, làm nên diện mạo cho nền văn học Việt Nam Góp phần tạo nên sự xuất hiện sớm sủa mau lẹ của thể loại này, theo chúng tôi, không thể không kể tới vai trò của Phan Bội Châu Tản Đà Hai tác phẩm đánh dấu sự đời của thể loại văn học chính Phan Bội Châu niên biểu (Phan Bội Châu) Giấc mộng lớn (Tản Đà) Nghiên cứu về tự truyện với tƣ cách thể loại nền văn học Việt Nam lâu chƣa đƣợc chú ý Điều phần xuất phát từ quan niệm về thể loại chƣa thấu đáo, tự truyện thƣờng bị đánh đồng với hồi ký - thể loại có khá nhiều thành tựu nƣớc ta Thêm vào đó, số nghiên cứu gần chƣa bao quát hết tiến trình văn học nên cho nền văn học Việt Nam chƣa có tự truyện theo đúng nghĩa Trên sở lý thuyết về thể loại quan điểm lịch sử cụ thể, công trình này, muốn khẳng định tự truyện đích thực xuất hiện nền văn học Việt Nam hiện đại từ chặng khởi đầu; ngõ hầu đem đến cái nhìn mẻ, khoa học về thể loại tự truyện nền văn học nƣớc ta” Nhà nghiên cứu Lê Tú Anh quan tâm đến thể loại tự truyện, viết Tự truyện một thể loại văn học đăng mục Nghiên cứu của Khoa văn học Ngôn ngữ Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đăng ngày 3/2/2013 có nhận định về xu hƣớng tự truyện năm gần đây: “Không đem đến cho độc giả nội dung hiện thực hấp dẫn, nhiều sự thật đƣợc công khai tự truyện góp phần thay đổi quan niệm về ngƣời Chẳng hạn, chuyện về giới đồng tính Đề tài vốn bị kiêng kị, né tránh lâu Nói đúng hơn, hầu nhƣ lâu xã hội ta chƣa thể thừa nhận thực tế Nhƣng kể từ sau tiểu thuyết Một giới đàn bà của Bùi Anh Tấn nhận đƣợc giải A thi Hội nhà văn Việt Nam kết hợp với Bộ Công an tổ chức, nhiều ngƣời đọc gửi thƣ về tâm sự, chia sẻ tác giả, tác phẩm trở thành mối quan tâm, lời đồng vọng nhiều ngƣời, thì vấn đề bắt đầu đƣợc chú ý Nhƣng dù sách của Bùi Anh Tấn tiểu thuyết, nghĩa ngƣời đọc hiểu đó có nhiều phần hƣ cấu, đặt của tác giả Do vậy, phải đến Bóng (Tự truyện của Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Nguyên - Đoan Trang chấp bút) Không lạc loài (Tự truyện của Phạm Thành Trung, Lê Anh Hoài chấp bút) đời, ngƣời ta nhìn nhận vấn đề nhƣ hiện thực không thể chối bỏ, hiện thực hiện hữu hàng ngày ngƣời xƣơng thịt Bởi đó sự thật đƣợc nói từ ngƣời cuộc, ngƣời đồng tính tự nói về giới mình Sự thay đổi quan niệm về hiện thực đó, hiển nhiên dẫn tới thay đổi quan niệm về ngƣời Ngƣời đồng tính nhận đƣợc sự chia sẻ, cảm thông từ cộng đồng có thể công khai giới tính của mình để sống tự tin có ích hơn, có thể hạn chế đƣợc nhiều tệ nạn cho xã hội Từ góc nhìn chức văn học, tự truyện về đề tài không thực hiện đƣợc chức nhận thức mà chứa đựng chức cảnh báo.” Bên cạnh các ý kiến của các nhà văn, nhà phê bình kể trên, có thể thấy các nghiên cứu, nhận xét về loại thể tự truyện qua số luận văn, luận án sau đây: - Dƣơng Thị Thu Hiền với luận văn thạc sĩ năm 2007: Tô Hoài với hai thể văn chân dung và tự truyện - Lê Thị Lan với luận văn thạc sĩ 2008: Thể loại tự truyện qua Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng và Sống nhờ Mạnh phú Tư - Đỗ Hải Ninh với luận án tiến sĩ 2012: Tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện văn học Việt Nam đương đại TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách Lại Nguyên Ân (2003), 150 thuật ngữ văn học , Nxb Đa ̣i ho ̣c Quố c gia , Hà Nô ̣i M Bakhtin (1992), Lý luận và thi pháp tiểu thuyết (Phạm Vĩnh Cƣ dịch), Trƣờng viết văn Nguyễn Du, Hà Nội M Bakhtin (1993), Những vấn đề thi pháp Đôxtôiepxky (Trần Đình Sử dịch), Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Hồ ng Công (2007), Khát vọng sống để yêu , Nxb Công an nhân dân , Hà Nội Nguyễn Hồ ng Công (2010), Nụ cười lại, Nxb văn ho ̣c, Hà Nội Nguyễn Hồ ng Công (2009), Ở trọ trần gian, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Văn Dân (2004), Phương pháp luận nghiên cứu văn học , Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội Phan Cự Đệ, Trần Đình Hƣợu, Nguyễn Trác, Nguyễn Hoành Khung, Lê Chí Dũng, Hà Văn Đức (1997), Văn học Việt Nam 1930 – 1945, Nxb Giáo dục, Hà Nội Hà Minh Đức (1995), Lý luận văn học, Nxb Giáo du ̣c, Hà Nội 10 Hà Minh Đức (1985), Cơ sở lý luận văn học (3 tâ ̣p), Nxb Đa ̣i ho ̣c và Trung học chuyên nghiệp 11 Nick Vuijcic (2013), Cuộc sống không giới hạn, Nguyễn Bić h Lan dich ̣ , Nxb Tổ ng hơ ̣p TP.HCM 12 Nhiề u tác giả (1962), Lịch sử văn học Việt Nam (tâ ̣p 5), Nxb Giáo du ̣c , Hà Nô ̣i 13 Nhiề u tác giả (1972), Lịch sử văn học Việt Nam, Nxb Giáo du ̣c, Hà Nội 14 Nhiề u tác giả (2001), Từ điể n tác phẩm văn xuôi Viê ̣t Nam cuố i thế kỷ XIX đến 1945 10 15 Nhiề u tác giả , Từ điể n văn học tâ ̣p 1(1983), tâ ̣p (1984), Nxb Khoa ho ̣c Xã hô ̣i 16 Nhiề u tác giả (1996), Các vấn đề khoa học văn học , Nxb Khoa ho ̣c Xã hô ̣i 17 Bethany Hamilton (2014), Tâm hồ n lướt sóng , Nguyễn Bích Lan dich ̣ , Nxb Tổ ng hơ ̣p 18 Lê Bá Hán , Trầ n Đình Sƣ̉ , Nguyễn Khắ c Phi (1997), Từ điể n thuật ngữ văn học, Nxb Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i, Hà Nội 19 Bùi Mai Hạnh - Lê Vân (2006), Lê Vân yêu và số ng , Nxb Hô ̣i nhà văn , Hà Nô ̣i 20 Nguyên Hồ ng (2006), Những ngày thơ ấ u, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 21 N.A Gulaiep (1982), Lý luận văn học, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 22 B Khrappchenkô (1997), Cá tính sáng tạo nhà văn và phát triển văn học, Nxb Văn học nghệ thuật, Moskva 23 Nguyễn Ngo ̣c Ký (2008), Tôi học, Nxb Kim Đồ ng, Hà Nội 24 Nguyễn Ngo ̣c Ký (2013), Tôi học đại học, Nxb Trẻ, Hà Nội 25 Nguyễn Bích Lan (2013), Không gục ngã, Nxb Hô ̣i nhà văn, Hà Nội 26 Nguyễn Bić h Lan (2011), Số ng chờ đợi, Nxb Trẻ, Hà Nội 27 Phong Lê (1990), Các vấn đề khoa học văn học , Nxb Khoa ho ̣c Xã hô ̣i , Hà Nội 28 Phƣơng Lƣ̣u (Chủ biên, 1934), Lý luận văn học tập 1, Nxb Giáo du ̣c, Hà Nội 29 Phƣơng Lựu ( Chủ biên , 1987), Lý luận văn học tập 2, Nxb Giáo du ̣c , Hà Nô ̣i 30 Phƣơng Lƣ̣u (Chủ biên, 1988), Lý luận văn học tập 3, Nxb Giáo du ̣c, Hà Nội 31 Nguyễn Đăng Ma ̣nh (1996), Con đường vào thế giới nghê ̣ thuật của nhà văn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 32 Nhêkhliuđốp, Nhà văn – nghệ thuật, thời đại, Nxb Văn học nghệ thuật 33 Hoàng Nguyên - Đoan Trang (2008), Bóng, Nxb Văn ho ̣c, Hà Nội 11 34 Phạm Thế Ngũ (1964), Viê ̣t Nam văn học sử - Giản ước tân biên , Quố c ho ̣c tùng thƣ 35 Ototake Hirotada (2014), Không rào cản, Nxb Kim Đồng 36 Vũ Ngọc Phan (1942), Nhà văn đại (quyển 4), Nxb Tân Dân 37 Trần Đình Sử (1998), Giáo trình dẫn luận thi pháp học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 38 Trần Đình Sử (1996), Lý luận và phê bình văn học, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 39 Trần Đình Sử (1942), Một số vấn đề thi pháp văn học đại, Bộ Giáo dục Đào tạo, Vụ giáo viên xuất 40 Trần Đình Sử (2004), Tự học, một số vấn đề lý luận và lịch sử, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 41 Bùi Việt Thắng - Mã Giang Lân (2007), Giáo trình văn học Việ t Nam sau 1975 (Lƣu hành nội bộ) 42 Nguyễn Điǹ h Thi (1969), Công viê ̣c của người viế t tiể u thuyế t , Nxb Văn ho ̣c, Hà Nội 43 Hoàng Thị Diệu Thuần (2012), Như hoa hướng dương , Nxb Văn hoá thông tin 44 Thanh Thúy – Tố Oanh (2007), Xin cho thêm thời gian, Nxb Trẻ 45 Trầ n Đăng Xuyề n (2003), Nhà văn- thực đời sống và cá tính sáng tạo, Nxb Văn học, Hà Nội B Luâ ̣n án, Luâ ̣n văn, Tạp chí, Bài nghiên cứu 46 Lê Tú Anh (2010), Phan Bội Châu niên biểu (Phan Bội Châu) và Giấc mộng lớn (Tản Đà) – Những bước tự truyện Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trƣờng đại học Hồng Đức, số 47 Lê Tú Anh (2013), Tự truyện một thể loại văn học, mục Nghiên cứu của Khoa văn học Ngôn ngữ Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, đăng ngày 3/2/2013 48 Trƣơng Đăng Dung (1996), Tác phẩm văn học là một quá trình, Tạp chí Văn học, số 12 12 49 Dƣơng Thị Thu Hiền (2007), Tô Hoài với hai thể văn chân dung và tự truyện, Luận văn Thạc sĩ 50 Lê Thị Lan (2008), Thể loại tự truyện qua Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng và Sống nhờ Mạnh phú Tư, Luận văn Thạc sĩ 51 Đỗ Hải Ninh (2012), Tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện văn học Việt Nam đương đại, Luận án Tiến sĩ 52 Vũ Đức Phúc ( 1976), Trào lưu thực chủ nghĩa văn học Việt Nam từ 1930 – 1945, Tạp chí Văn học, số 53 Trần Đình Sử (1991), Khái niệm quan niệm nghệ thuật nghiên cứu văn học Xô Viết, Tạp chí Văn học, số 54 Bích Thu (2001), Tiểu thuyết văn học quá trình đại hóa văn học nửa đầu kỷ XX, Tạp chí Văn học, số C Tài liệu mạng 55 Nguyệt Hà, Hiệu ứng đặc biệt từ một tự truyện, Website: http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/diendan/2013/3/57869.cand, ngày 18/3/2013 56 Thu Huyền, Tự truyện có phải thể loại người viết trẻ?, Website: http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=11648 57 Thu Huyề n , Khát vọng sống Nguyễn Hồng Công , Website: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/khat-vong-song-cua-nguyen-hong-cong194002.htm, ngày 01/07/2007 58 Hoa Nguyễn , Bích Lan và tự truyện “Không gục ngã” : Gieo hạt giố ng tâm hồ n dành tặng mọi người , Website: http://cand.com.vn/van-hoa/Bich-Lanva-tu-truyen-Khong-guc-nga-Gieo-hat-giong-tam-hon-danh-tang-moi-nguoi218653/, ngày 11/01/2013 59 Thanh Kiều, Dịch giả Nguyễn Bích Lan – Một tượng văn học Nguyễn Ngọc Tư?, Website: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dichgia-nguyen-bich-lan-mot-hien-tuong-van-hoc-nhu-nguyen-ngoc-tu, 09/1/2013 13 ngày 60 Tố Oanh , Niề m tin lan toả , Website: http://chuyentrang.tuoitre.vn, ngày 1/12/2006 61 Mai Quỳnh, Văn học dành cho giới trẻ: Viết theo xu thế, đọc theo phong trào, Website: http://vnca.cand.com.vn/58953.cand, ngày 21/4/2014 62 Phạm Vũ , Nguyễn Ngọc Ký và 60 năm truyề n lửa , Website: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20121119/nguyen-ngoc-ky-va-60-nam-truyenlua/520993.html, ngày 19/11/2012 14 [...]... một qua trình, Tạp chí Văn học, số 12 12 49 Dƣơng Thị Thu Hiền (2 007), Tô Hoài với hai thể văn chân dung và tự truyện, Luận văn Thạc sĩ 50 Lê Thị Lan (2 008), Thể loại tự truyện qua Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng và Sống nhờ của Mạnh phú Tư, Luận văn Thạc sĩ 51 Đỗ Hải Ninh (2 012), Tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện trong văn học Việt Nam đương đại, Luận án Tiến sĩ 52 Vũ Đức Phúc ( 1976),... nghiên cứu 46 Lê Tú Anh (2 010), Phan Bội Châu niên biểu (Phan Bội Châu) và Giấc mộng lớn (Tản Đà) – Những bước đi đầu tiên của tự truyện Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trƣờng đại học Hồng Đức, số 6 47 Lê Tú Anh (2 013), Tự truyện như một thể loại văn học, mục Nghiên cứu của Khoa văn học và Ngôn ngữ Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đăng ngày 3/2/2013 48 Trƣơng Đăng Dung (1 996), Tác phẩm... loại tự truyện qua Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng và Sống nhờ của Mạnh phú Tư - Đỗ Hải Ninh với luận án tiến sĩ 2012: Tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện trong văn học Việt Nam đương đại 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách 1 Lại Nguyên Ân (2 003), 150 thuật ngữ văn học , Nxb Đa ̣i ho ̣c Quố c gia , Hà Nô ̣i 2 M Bakhtin (1 992), Lý luận và thi pháp tiểu thuyết (Phạm Vĩnh Cƣ dịch), Trƣờng viết văn Nguyễn. .. Nội 8 Phan Cự Đệ, Trần Đình Hƣợu, Nguyễn Trác, Nguyễn Hoành Khung, Lê Chí Dũng, Hà Văn Đức (1 997), Văn học Việt Nam 1930 – 1945, Nxb Giáo dục, Hà Nội 9 Hà Minh Đức (1 995), Lý luận văn học, Nxb Giáo du ̣c, Hà Nội 10 Hà Minh Đức (1 985), Cơ sở lý luận văn học (3 tâ ̣p), Nxb Đa ̣i ho ̣c và Trung học chuyên nghiệp 11 Nick Vuijcic (2 013), Cuộc sống không giới hạn, Nguyễn Bić h Lan dich... Đình Sử (1 991), Khái niệm quan niệm nghệ thuật trong nghiên cứu văn học Xô Viết, Tạp chí Văn học, số 1 54 Bích Thu (2 001), Tiểu thuyết văn học trong qua trình hiện đại hóa văn học nửa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Văn học, số 4 C Tài liệu mạng 55 Nguyệt Hà, Hiệu ứng đặc biệt từ một cuốn tự truyện, Website: http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/diendan/2013/3/57869.cand, ngày 18/3/2013 56 Thu Huyền, Tự truyện. .. Hà Nội 21 N.A Gulaiep (1 982), Lý luận văn học, Nxb Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 22 B Khrappchenkô (1 997), Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triển của văn học, Nxb Văn học nghệ thuật, Moskva 23 Nguyễn Ngo ̣c Ký (2 008), Tôi đi học, Nxb Kim Đồ ng, Hà Nội 24 Nguyễn Ngo ̣c Ký (2 013), Tôi học đại học, Nxb Trẻ, Hà Nội 25 Nguyễn Bích Lan (2 013), Không gục ngã, Nxb Hô... đề khoa học của văn học , Nxb Khoa ho ̣c Xã hô ̣i 17 Bethany Hamilton (2 014), Tâm hồ n lướt sóng , Nguyễn Bích Lan dich ̣ , Nxb Tổ ng hơ ̣p 18 Lê Bá Hán , Trầ n Đình Sƣ̉ , Nguyễn Khắ c Phi (1 997), Từ điể n thuật ngữ văn học, Nxb Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i, Hà Nội 19 Bùi Mai Hạnh - Lê Vân (2 006), Lê Vân yêu và số ng , Nxb Hô ̣i nhà văn , Hà Nô ̣i 20 Nguyên Hồ ng (2 006), Những... ngày 18/3/2013 56 Thu Huyền, Tự truyện có phải thể loại của người viết trẻ?, Website: http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=11648 57 Thu Huyề n , Khát vọng sống của Nguyễn Hồng Công , Website: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/khat-vong-song-cua-nguyen-hong-cong194002.htm, ngày 01/07/2007 58 Hoa Nguyễn , Bích Lan và tự truyện Không gục ngã” : Gieo hạt giố ng tâm hồ n dành tặng... Bùi Việt Thắng - Mã Giang Lân (2 007), Giáo trình văn học Việ t Nam sau 1975 (Lƣu hành nội bộ) 42 Nguyễn Điǹ h Thi (1 969), Công viê ̣c của người viế t tiể u thuyế t , Nxb Văn ho ̣c, Hà Nội 43 Hoàng Thị Diệu Thuần (2 012), Như hoa hướng dương , Nxb Văn hoá thông tin 44 Thanh Thúy – Tố Oanh (2 007), Xin hãy cho con thêm thời gian, Nxb Trẻ 45 Trầ n Đăng Xuyề n (2 003), Nhà văn- hiện thực đời... văn Nguyễn Du, Hà Nội 3 M Bakhtin (1 993), Những vấn đề thi pháp Đôxtôiepxky (Trần Đình Sử dịch), Nxb Giáo dục, Hà Nội 4 Nguyễn Hồ ng Công (2 007), Khát vọng sống để yêu , Nxb Công an nhân dân , Hà Nội 5 Nguyễn Hồ ng Công (2 010), Nụ cười ở lại, Nxb văn ho ̣c, Hà Nội 6 Nguyễn Hồ ng Công (2 009), Ở trọ trần gian, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 7 Nguyễn Văn Dân (2 004), Phương pháp luận nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự truyện của những người không may mắn ( qua tự truyện của nguyễn ngọc ký, nguyễn bích lan, nguyễn hồng công, lê thanh thúy) , Tự truyện của những người không may mắn ( qua tự truyện của nguyễn ngọc ký, nguyễn bích lan, nguyễn hồng công, lê thanh thúy) , Tự truyện của những người không may mắn ( qua tự truyện của nguyễn ngọc ký, nguyễn bích lan, nguyễn hồng công, lê thanh thúy)

Từ khóa liên quan