0

Toán suy luận logic lớp 4

12 1,057 1
  • Toán suy luận logic lớp 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016, 10:03

Các toán suy luận lôgic Các toán suy luận Bi Bỏc bo v cú chựm 10 chỡa khoỏ m 10 khoỏ cỏc phũng hc Mi chỡa ch m c mt Do s ý nờn Bỏc khụng nh chỡa khoỏ tng ng vi cỏc Hi Bỏc phi th nhiu nht bao nhiờu ln tỡm c cỏc chỡa khoỏ tng ng vi cỏc khoỏ cỏc phũng hc trờn? Giải: Ly chỡa th nht, ta phi th nhiu nht l ln thỡ ta chn c khoỏ tng ng Nh vy cũn li chỡa v Tip tc ly chỡa th hai, ta phi th nhiu nht l ln thỡ ta tỡm c tng ng Nh vy cũn li chỡa v Tip tc ly chỡa th ba, ta phi th nhiu nht l ln thỡ ta tỡm c tng ng Nh vy cũn li chỡa v C tip tc nh th n chỡa th thỡ ta phi th nhiu nht l ln thỡ tỡm c tng ng Cũn chỡa th 10 ta khụng cn phi th na Vy s ln th nhiu nht m c tt c cỏc phũng l: + + + + + + + + = 45 (ln) ỏp s: 45 ln Bi Trong kho ca mt n v dõn cụng cũn ỳng bao go nng 39 kg go Bỏc cp dng mun ly 11 s go ú nu n cho dõn cụng Nhng kho ch cú 13 mt chic cõn loi cõn a thng bng v qu cõn kg Bỏc cp dng ó lm th no ch sau ln cõn ó ly s go cn dựng ? Gii : S go bỏc cp dng cn ly l : 39 x 11 = 33 kg 13 S go cũn li sau ó ly l : 39 - 33 = kg Thc hin nh sau : Ln : t qu cõn 1kg lờn a Ri go vo a bờn cho n thng bng ta c 1kg go ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic Ln 2: t qu cõn 1kg sang a cú 1kg go Ri go vo a bờn cho n thng bng ta c 2kg go na Ln 3: B qu cõn 1kg i Cho tt c 3kg go vo a Ri go vo a bờn cho n thng bng ta c 3kg go na Vy l ta ó cú + = 6kg go li Sau ú em 33 kg go bao i nu cm Bi Mt bi kim tra trc nghim cú 15 cõu hi Nu khoanh ỳng cõu thỡ c im, khoanh sai hoc khụng khoanh mt cõu b tr im Bn An lm bi c 25 im Hi bn An khoanh ỳng bao nhiờu cõu? Gii : Vỡ im s l 25 nờn s cõu tr li ỳng nhiu hn s cõu tr li sai l cõu Tng cỏc cõu hi l 15 S cõu tr li ỳng l : (15 + 5) : = 10 (cõu) S cõu tr li sai l : 15 -10 = (cõu) Bi Nu em 1 s trõu v s bũ gp li thỡ c 25 Nu em s trõu v 3 s bũ gp li thỡ c 36 Tớnh s trõu v s bũ Dựng PP kh : 1/5a + 1/3b = 25 (1) v 2/3a + 1/8b = 36 (2) -> 2/3 : 1/5 = 10/3 Ly (1) x 10/3 2/3a + 10/9b = 250/3 (3) 2/3a + 1/8b = 36 b = 48 bũ (10/9 - 1/8) b = 250/3 - 36 (4) 71/72 b = 142/3 a = (36 - 48 : 8) : 2/3 = 45 b = 142/3 : 71/72 b = 142.72/ 71.3 Th li 30 + = 36 trõu Bi lt vo i tuyn Giao lu Toỏn tui th, An ó tham gia mt s bi kim tra, bn ú tớnh rng: Nu c thờm im 10 v im na thỡ im trung bỡnh ca tt c cỏc bi l 8, nu c thờm im v im 10 thỡ im trung bỡnh tt c cỏc bi s l 7,5 Hi bn An ó c kim tra my bi? Gii : * Trng hp 1: im trung bỡnh ca tt c cỏc bi l ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic S bi c kim tra thờm l: + = (bi) S im c tng thờm l: 10 x + x = 57 (im) c im trung bỡnh l 8, thỡ phi thờm vo cho cỏc bi ó kim tra l: 57 (8 x 6) = (im) * Trng hp 2: im trung bỡnh tt c cỏc bi s l 7,5 S bi c kim tra thờm l: + = (bi) S im c tng thờm l: x + 10 x = 29 (im) c im trung bỡnh l 7,5 thỡ phi thờm vo cho cỏc bi kim tra l: 29 7,5 x = 6,5 (im) Vy tng im trung bỡnh ca tt c cỏc bi kim tra t 7,5 lờn im thỡ s im phi tng thờm l: 6,5 = 2,5 (im) Do ú s bi bn An ó kim tra l: 2,5 : (8 7,5) = (bi) Bi Mt ngi khỏch tr cú mt dõy chuyn bng bc gm vũng trũn ni múc vo Ngi khỏch n mi ngy phi tr cho ch quỏn vũng Ngi ú n ngy Hi lm th no m ch vi ln ct vũng , ngi khỏch tr cho ụng ch quỏn ỳng mi ngy mt vũng ? Gi ý: ỏnh s th t cỏc vũng ca dõy chuyn t n Ngi khỏch ct vũng s Ngy 1: tr vũng s Ngy tr vũng s v s 2, ly li vũng s Ngy : tr vũng s Ngy : tr vũng : ; ; ; ly li vũng s v 1, Ngy 5: tr vũng s Ngy : nh ngy Ngy : tr nt vũng s Bi M lúnh lng c 2.480.000ng gm 50 t giy bc vi loi t : 100.000 ng, 50.000 ng v 20.000 ng Tm s t ca mi loi tin Bit s t loi 20.000 ng nhiu gp ụi s t loi 50.000 ng Gii : Trung bnh cng t giy bc 20.000 ng v t giy bc 50.000 ng l: ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic (20.000 x + 50.000): = 30.000 (ng) Gi s c 50 t giy bc u l loi 100.000 ng th tin lng m lúnh l: 100.000 x 50 = 000.000 ng Tin lng thc t m lúnh t hn tin lng gi s l: 5.000.000 2.480.000 = 2.520.000 (ng) Thay t giy bc 100.000 ng bng t giy bc trung bnh cng ca t giy bc 20.000 ng v t giy bc 50.000 ng th tng s t s khng thay i nhng tin lng m lúnh s thay i l: 100.000 30.000 = 70.000 (ng) S t loi 20.000 ng v 50.000 ng l: 2.252.000 : 70.000 S t loi 100.000 ng l: 50 36 = 36 (t) = 14 (t) S t loi 50.000 ng l: 36 : (1 + 2) x = 12 (t) S t loi 20.000 ng l : 36 12= 24 (t) Th li: 100.000 x 14 + 50.000 x 12 + 20.000 x 24= 2.480.000 ng (0,25) ỏp s: Loi 100.000 : 14 t, Loi 50.000 : 12 t, Loi 20.000: 24 t Bi Trong phong tro thi ua t nhiu im mi cho mng ngy sinh nht Bỏc, ngy hụm qua lp 5A cú bn t c im 10 Hụm lp 5A cú bn t c im 10 Hi c hai ngy lp 5A cú bao nhiờu bn t c im 10 ? Gii: Nu khụng cú mt bn no t im 10 c hai ngy th s bn t im 10 c hai ngy l : + = 11 ( bn ) Nu cú mt bn t im 10 c hai ngy th s bn t im 10 c hai ngy l : + = 10 ( bn ) Nu cú hai bn t im 10 c hai ngy th s bn t im 10 c hai ngy l : + = ( bn ) Nu cú ba bn t im 10 c hai ngy th s bn t im 10 c hai ngy l : + = ( bn ) Nu cú bn bn t im 10 c hai ngy th s bn t im 10 c hai ngy l : ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic + = ( bn ) Bi Cú 100 hc sinh gii, ú cú 10 hc sinh khụng phi l hc sinh gii Toỏn v Vn, cú 75 hc sinh gii Toỏn v 83 hc sinh gii Vn Hi s 100 hc sinh núi trờn cú bao nhiờu hc sinh gii c Toỏn v Vn ? 100 hc sinh gii Gii: *S hc sinh gi Toỏn hoc gii Vn l: 100 10 = 90 (hc sinh) *Trong 90 hc sinh gii Toỏn hoc gii Vn th cỳ: +S hc sinh gii Vn m khụng gii Toỏn l: 90 75 = 15 hc sinh +S hc sinh gii Toỏn m khụng gii Vn l: 90 83 = (hc sinh) *S hc sinh gii c Toỏn v Vn l: 90 (15+7) = 68 (hc sinh) ỏp s: Gii c Toỏn v Vn: 68 hc sinh Bi 10 Ba 3,4,5 ca mt trng cú khong 570 n 590 hc sinh Bit sinh bng s hc 2 s hc sinh v bng s hc sinh Tnh s hc sinh mi khi? Bit s hc sinh c xp hng th khng tha bn no Gii: V s hc sinh bng s hc sinh v bng s hc sinh Do ú ta cú: 6 s hc sinh bng s hc sinh v bng s hc 12 sinh Vy tng s hc sinh ca ba 3,4,5 l s chia ht cho ( 12 + + 8) = 29 ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic Mt khc s hc sinh ca c xp hng th khng tha bn no nn s hc sinh ca c l s chia ht cho Trong cỏc s t 570 n 590 cú cỏc s chia ht cho l: 570, 575, 580, 585, 590 Trong cỏc s ú ch cú 580 chia ht cho 29 Vy tng s hc sinh ca c l 580 hc sinh S hc sinh ca l: 580 : 29 12 = 240 (H/S) S hc sinh ca l: 580 : 29 = 180 (H/S) S hc sinh ca l: 580 : 29 = 160 (H/S) Bi 11 Cú thựng A; B; C; D ú cú hai thựng C v D cú th tớch nh Gi s hai thựng A v B ng y nc, nu rút nc t thựng A cho y thựng C th thng A ch cn thng B ch cn l nc Nu rút nc t thựng B cho y thựng D th l nc Gi s hai thựng C v D ng y nc rút nc cho y hai thựng A v B th ngoi lng nc ca hai thựng C v D cn phi thm 12 lt nc na Hi mi thựng cha c bao nhiờu lớt nc? Gii : - V sau rỳt nc t thựng A sang thựng C, th thng A ch cn li nc nờn th tớch thựng A bng l 6 th tch thng C - V sau rỳt nc t thựng B sang thựng D, th thng B ch cn li l nc nờn 8 th tch thng D - V th tch thng C v D bng nn th tch c thng A v B so vi thng th tớch thựng B bng C l: 82 82 12 + = (thng C) ; =2+ 35 35 35 Theo bi 12 th tch thng C l 12 lt 35 Th tch thng C (th tch thng D) l: 12 = 12 = 35 (lt) 35 ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic = 42 (lt) 35 x = 40 (lt) ỏp s: C; D : 35 lớt ; A : 42 lt ; B: 40lt Th tch thng A l: 35 x Th tch thng B l: Bi 12 Trong mi bi kim tra Lan u c im hoc im hoc im 10 S im cỏc bi ú Lan cng li c 100 im Bn tớnh xem Lan ú lm c bao nhiờu bi kim tra v mi loi im cú my bi? Bit rng s bi kim tra ca Lan nhiu hn 11 bi Gii : Theo u bi: s bi kim tra ca Lan nhiu hn 11 bi Gi s bn Lan cỳ 13 bi kim tra th s im ớt nht s l: x 11 + x + 10 x = 107 ( im) iu ny khụng th xy v : tng s im ca Lan ch cú 100 im Vy bn Lan d kim tra 12 ln S im ớt nht ca 12 bi kim tra : x 10 + x + 10 x = 99 ( im) ( thiu im so vi tng 100 im ca Lan) Nu Lan cú 10 bi im v bi im 10: x 10 + 10 x = 100 ( im) th li khng cỳ bi im ( khụng ỳng vi u bi) Vy Lan phi cú bi im v bi im v bi im 10: x + x + 10 x = 100 ( im) Lan lm 12 bi kim tra; cú bi im 8; bi im v bi im 10 Bi 13: Cú 10 vớ ng tin, mi vớ ng 10 ng tin vng ging ht nhau, nhng ú cú mt vớ ng ton tin gi Cỏc ng tin tht mi ng tin nng ỳng 10 gam, cỏc ng tin gi mi ng nng hn mi ng tin tht ỳng gam Vi mt ln cõn cú qu cõn húy tm v ng tin gi ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic Gii: Ta ỏnh s cỏc vớ tin t s n s 10 Ly t vớ s mt ng, t vớ s hai ng, , t vớ s chớn ng, cn v s 10 khng ly ng no Tt c s tin ly t v l:: + + + + = 45 em 45 ng tin vng ny lờn cõn: -Nu cõn ỳng 450 gam th v th 10 l v ng ton ng tin gi -Nu cõn c 450 gam cng vi mt s gam l th s gam l ú chớnh l s th t ng vi vớ ng tin gi m ta cn tm Bi 14 Ban t chc ca mt gii búng ỏ xp lch thi u theo th thc vng trn lt (sừn khch v sừn nh) Ngi ta d tớnh tng s trn u cha bit r s i tham gia v a cỏc s sau õy: a) 235 ; b) 240 ; c) 246 ; d) 250 Sau xem li, Trng ban t chc khng nh ch cú s chớnh xỏc Bn th kim tra xem tng s trn u ca gii l s no? Khi ú s cú bao nhiờu i tham gia thi u? Gii: Ban t chc ca mt gii búng ỏ xp lch thi u theo th thc vng trn lt (sừn khch v sừn nh) Gi n l s i tham gia thi u Theo quy tc u vũng trũn lt thỡ s trn u l : n x (n - 1) : Nh vy tng s trn c lt i v lt v s c t chc l: n (n - 1) BTC gi ta d tớnh tng s trn u v a cỏc s : a) 235 ; b) 240 ; c) 246 ; d) 250 Ta thy ch cỳ s 240 l ph hp v: 240 = x x x x x = 1615 -> n = 16 Vy tng s trn thi u l 240 trn v cú 16 i búng tham gia thi u Bi 15 Bn Bnh ú cỳ mt s im ca cỏc bi kim tra Bn tớnh rng bi kim tra sp ti nu c bn im v mt im 10 th im trung bnh ca tt c cc bi l 8,5 ; nu c bn im 10 v mt im th im trung bnh ca tt c cc bi l 8,8 Hi bn Bnh ú cỳ my im ca cỏc bi kim tra? ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic Gii: Bn im v mt im 10 so vi bn im 10 v mt im hn kộm tng s im l: (10 + 9) - (9 + 10) = (im) im trung bnh ca tt c cc bi kim tra (theo hai ln tnh) hn kộm l: 8,8 - 8,5 = 0,3 (im) Tng s bi kim tra c tớnh im trung bnh l: : 0,3 = 10 (bi) Vy s im ca cỏc bi kim tra ú cỳ l: 10 - = (con im) ỏp s: im Bi 16 Ch H i ch mua bn loi qu: xoi, tỏo, cam v lờ V n nh em Nga hi ch: Hụm ch mua tt c bao nhiờu qu? Ch H tr li: - Nu khng tnh xoi th cỳ 46 qu - Nu khng tnh l th cỳ 41 qu - Nu khng tnh cam th cỳ 44 qu - Nu khng tnh to th cỳ 37 qu Em húy tnh xem ch Thanh mua bao nhiu qu mi loi ? ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Các toán suy luận lôgic Gii : Theo bi ta cỳ: L + Cam + To = 46 qu Cam + To + Xoi = 41 qu L + To + Xoi = 44 qu L + Cam + Xoi = 37 qu (L + Cam + To + Xoi) x = 168 qu Cng: Vy tng s loi qu l: 168 : = 56 (qu) S qu xoi: 56 - 46 = 10 (qu) S qu cam: 56 - 44 = 12 (qu) S qu l: 56 - 41 = 15 (qu) S qu to: 56 - 37 = 19 (qu) Bi 17: Cú chic nhn b ngoi ging ht nhau, ú cú chic nhn nh hn Ch dựng chic cõn a (khụng cú qu cõn) th em dng t nht my ln cõn tm chic nhn nh hn y ? Gii ; t nht ln cừn - Chia chic nhn thnh phn mi phn chic - Ln 1: t mi bờn cõn a chic nhn nu bờn no nh hn th chic nhn nh hn bờn ú - Ln 2: Ly chic nhn bờn a cõn nh hn b vo a cõn: nu cõn thng bng th chic nh hn ngoi; nu cõn khụng thng bng th bn nh hn l chic nhn cn tm * Nu ln cõn m a cõn thng bng th chic nhn nh hn bờn ngoi v ta ly chic nhn ngoi cõn nh ln Bi 18 : Cú i thi u búng ỏ vi theo th thc u vng trn mt lt (hai i bt k u phi u vi ỳng mt trn) Mi trn, i thng c im, i thua c im, cn nu th mi i c im Sau u xong th thy tng im ca i l 19 im Em húy cho bit i vụ ch c bao nhiờu im ? ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 10 Các toán suy luận lôgic Bi 19 M i ch mua v tỳi tỏo v cam Mi tỳi ng kg cam hoc tỏo Bit giỏ kg cam t hn kg tỏo l 3000 ng, m ó tr tin mua cam l 45 000 ng, tin mua tỏo l l 24 000 ng Hi m ó mua mi loi bao nhiờu ki lụ gam ? Gii: Dựng phng phỏp th chn Cú tt c cam v tỏo l: x = kg Vỡ mi tỳi ch ng hoc cam hoc tỏo: + Nu cú tỳi ng tỏo, suy kg tỏo giỏ 24 000, vy kg cam giỏ: 24 000 + 000 = 27 000 Vy 4kg cam giỏ: 27 000 x = 108 000 ( khụng tho món) + Nu cú tỳi ng tỏo, suy kg tỏo giỏ: 24 000 : = 12 000 V ú giỏ kg cam l: 12 000 + 000 = 15 000 Vy cú tỳi cam ( l kg) mua vi s tin l: 15 000 x = 45 000 ( Tho u bi ) + Nu cú tỳi tỏo tr lờn thỡ s tin mua cam li ớt hn 45 000 ( Khụng tho bi) ỏp s: kg tỏo; kg cam Bi 20 Lp 5A lm bi kim tra Toỏn gm cú bi Sau chm, cụ giỏo nhn thy: c lp mi em u lm c ớt nht bi Trong lp cú 20 em gii c bi ; 14 em gii c bi ; 10 em gii c bi ; em gii c bi v bi ; em gii c bi v bi ; em gii c bi v bi ; cú mi em gii c c bi Hi lp 5A ú cú bao nhiờu hc sinh ? Gii : V s : vũng trũn giao in cỏc s vo cỏc ụ cho : ụ cựng =1, ụ lm c bi = 1+4+5+0= 10; ụ bi = 1+4+1+8 = 14 ; ụ bi 1= 1+5+1+13 = 20 Suy s HS c lp = 1+1+4+5+8+13= 32 em Gii : ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 11 Các toán suy luận lôgic Bi 20 Bi 14 Bi 3: 10 Bi 21 An mang hng i i ly lờ v tỏo C hng i c tỏo v lờ, c tỏo i c lờ An i ht s hng thỡ c 18 tỏo v 15 lờ Hi An mang i bao nhiờu hng? Gii : Gii bi toỏn bng n v quy c : ly tỏo lm n v tớnh - lờ i c s tỏo l : : = 1,5 (tỏo) hng i c s tỏo l : + 1,5 = 3,5 (tỏo) tỏo i s hng l : : 3,5 = (hng) Tng s tỏo cui cựng i c l = 18 + (15 x 1.5) = 40,5 S hng em i i l : 40,5 x = 81 (hng) ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 12 [...]...Các bài toán suy luận lôgic Bi 19 M i ch mua v 5 tỳi tỏo v cam Mi tỳi ng 1 kg cam hoc tỏo Bit giỏ 1 kg cam t hn 1 kg tỏo l 3000 ng, m ó tr tin mua cam l 45 000 ng, tin mua tỏo l l 24 000 ng Hi m ó mua mi loi bao nhiờu ki lụ gam ? Gii: Dựng phng phỏp th chn Cú tt c cam v tỏo l: 1 x 5 = 5 kg Vỡ mi tỳi ch ng hoc cam hoc tỏo: + Nu cú 1 tỳi ng tỏo, suy ra 1 kg tỏo giỏ 24 000, vy 1 kg cam giỏ: 24 000 + 3... 24 000, vy 1 kg cam giỏ: 24 000 + 3 000 = 27 000 Vy 4kg cam giỏ: 27 000 x 4 = 108 000 ( khụng tho món) + Nu cú 2 tỳi ng tỏo, suy ra 1 kg tỏo giỏ: 24 000 : 2 = 12 000 V do ú giỏ 1 kg cam l: 12 000 + 3 000 = 15 000 Vy cú 3 tỳi cam ( l 3 kg) mua vi s tin l: 15 000 x 3 = 45 000 ( Tho món u bi ) + Nu cú 3 tỳi tỏo tr lờn thỡ s tin mua cam li ớt hn 45 000 ( Khụng tho món bi) ỏp s: 2 kg tỏo; 3 kg cam... Trong lp cú 20 em gii c bi 1 ; 14 em gii c bi 2 ; 10 em gii c bi 3 ; 5 em gii c bi 2 v bi 3 ; 2 em gii c bi 1 v bi 2 ; 6 em gii c bi 1 v bi 3 ; cú mi 1 em gii c c 3 bi Hi lp 5A ú cú bao nhiờu hc sinh ? Gii : V s : 3 vũng trũn giao nhau in cỏc s vo cỏc ụ sao cho : ụ trong cựng =1, ụ lm c bi 3 = 1 +4+ 5+0= 10; ụ bi 2 = 1 +4+ 1+8 = 14 ; ụ bi 1= 1+5+1+13 = 20 Suy ra s HS c lp = 1+1 +4+ 5+8+13= 32 em Gii : ========================================================================================================... 1+1 +4+ 5+8+13= 32 em Gii : ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 20 14 11 Các bài toán suy luận lôgic Bi 1 20 3 Bi 2 14 Bi 3: 10 Bi 21 An mang hng i i ly lờ v tỏo C 7 hng i c 2 tỏo v 1 lờ, c 3 tỏo i c 2 lờ An i ht s hng thỡ c 18 tỏo v 15 lờ Hi An mang i bao nhiờu hng? Gii : Gii bi toỏn bng n v... l : 2 + 1,5 = 3,5 (tỏo) 1 tỏo i s hng l : 7 : 3,5 = 2 (hng) Tng s tỏo cui cựng i c l = 18 + (15 x 1.5) = 40 ,5 S hng em i i l : 40 ,5 x 2 = 81 (hng) ======================================================================================================== Trờng tiểu Học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 20 14 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán suy luận logic lớp 4, Toán suy luận logic lớp 4, Toán suy luận logic lớp 4