0

Chuyên đề về khấu hao nhanh tài sản cố định

5 460 1
  • Chuyên đề về khấu hao nhanh tài sản cố định

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2016, 17:17

1 CHỦ ĐỀ: KHẤU HAO NHANH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐƯỢC TRỪ & KHÔNG ĐƯỢC TRỪ ĐỂ XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Tác giả: Ths-GVC Thái Ninh I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong kinh doanh, mục tiêu doanh nghiệp tìm giải pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận, họ hướng tới việc mở rộng thị trường, nắm giữ phát triển thị phần Vấn đề thu hồi vốn đầu tư trang bị, mua sắm tài sản cố định để tiếp tục trình tái sản xuất thông qua phương pháp tính khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp mối quan tâm chủ doanh nghiệp, làm để thu hồi lại vốn đầu tư tài sản cố định nhanh hợp lý để xác định chi phí trừ phù hợp với qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp xác định thu nhập chịu thuế II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng hệ thống tiêu xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục thuế qui định tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quí tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tác giả tiến hành phân tích tình tính khấu hao nhanh xãy ảnh hưởng đến kết kinh doanh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp III NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Như biết khấu hao tài sản cố định việc tính toán phân bổ cách có hệ thống nguyên giá tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh thời gian sử dụng tài sản cố định Mức khấu hao lớn thời gian thu hồi vốn nhanh đồng thời ghi nhận chi phí kỳ cao làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp ngược lại Doanh nghiệp có quyền định đến bảo toàn phát triển vốn kinh doanh sở tuân thủ pháp luật, theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp : Thu nhập = Doanh - Chi phí + Các khoản Chịu thuế Thu trừ thu nhập khác Các khoản chi không trừ khỏi doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế : * Trích khấu hao tài sản cố định không quy định pháp luật,như: + Chi khấu hao tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ……… 2 + Phần trích khấu hao vượt mức quy định hành Bộ Tài chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Trường hợp doanh nghiệp có lãi, có nhu cầu khấu hao nhanh để đổi công nghệ áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng phần trích khấu hao vượt mức khấu hao nhanh theo quy định Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với quan thuế trực tiếp quản lý trước bắt đầu thực trích khấu hao Hàng năm doanh nghiệp tự định mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hành Bộ Tài chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định kể trường hợp khấu hao nhanh Trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có thay đổi mức trích khấu hao nằm mức quy định doanh nghiệp điều chỉnh lại mức trích khấu hao thời hạn cuối việc điều chỉnh thời hạn nộp tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm trích khấu hao Theo thông tư Số: 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định điều 13 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định có phương pháp tính khấu hao tài sản cố định chi phí khấu hao tài sản cố định tính theo quy định Thông tư sử dụng để xác định chi phí trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, - Khấu hao đường thẳng - Khấu hao theo số dư giảm dần - Khấu hao theo theo số lượng, khối lượng sản phẩm Tuy nhiên để khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh có hiệu thu hồi vốn đầu tư nhanh, thông tư 203 có đoạn: “Doanh nghiệp hoạt động có hiệu kinh tế cao khấu hao nhanh tối đa không lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi công nghệ Khi thực trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt lần mức quy định khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu Phụ lục kèm theo Thông tư này, phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá lần) không tính vào chi phí hợp lý tính thuế thu nhập kỳ” Để làm rõ nội dung tác giả minh họa tình trích khấu hao nhanh nhằm thu hồi vốn đầu tư tài sản cố định sau Ví dụ: Doanh nghiệp A kinh doanh vận tải Trong năm 2009 đầu tư 10 xe khách, nguyên giá 1000trđ/xe, bắt đầu hoạt động 1/1/2010 3 Theo phụ lục ban hành kèm theo thông tư 203/2009/TT – BTC ngày 20/10/09 tài áp dụng từ 01/01/2010: KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG Danh mục TSCĐ Thời gian sử dụng Thời gian sử dụng Tối thiểu (năm) tối đa (năm) Phương tiện vận tải đường 10 a Doanh nghiệp A thực khấu hao nhanh < lần khấu hao đường thẳng: Để thu hồi vốn, doanh nghiệp thực khấu hao nhanh, chọn thời gian sử dụng năm, tỷ lệ hao mòn 25% Và đăng ký với quan thuế trực tiếp quản lý thuế phương pháp khấu hao Trong năm 2010, doanh nghiệp A hạch toán khấu hao nhanh 1000tr x 10xe x 25% = 2500tr vào chi phí kinh doanh năm Trường hợp 1: Chênh lệch mức khấu hao nhanh khấu hao đường thẳng không ghi nhận vao chi phí trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Tổng doanh thu 20000tr - Tổng chi phí kinh doanh 20300tr (trong khấu hao TSCĐ xe 2500 tr khấu hao TSCĐ khác chế độ 500tr) - Kết kinh doanh (tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ) lỗ 300tr Số lỗ kê khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp đăng ký với quan thuế kế hoạch chuyển lỗ cho năm không chấp nhận, lúc buộc doanh nghiệp phải xác định lại kết kinh doanh sau: Phương pháp khấu hao đường thẳng: Theo thông tư 203, tài sản áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng tối thiểu năm, tỷ lệ hao mòn: 1/6 = 16,67%, lúc mức trích khấu hao đường thẳng = 10.000tr x 16,67% = 1667 tr/năm a Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (300)trđ b Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 833trđ (chênh lệch khấu hao nhanh khấu hao đường thẳng 2.500tr – 1.667tr = 833tr) c Thu nhập chịu thuế = (300)tr + 833tr = 533trđ d Thuế thu nhập doanh nghiệp = 533tr x 25% = 133,25tr Trong trường hợp kết kinh doanh lỗ, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cách tính khấu hao nhanh doanh nghiệp vượt mức khấu hao đường thẳng để xác định thu nhập chịu thuế theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp Trường hợp 2: Khấu hao nhanh ghi nhận vào chi phí trừ tính thuế: - Tổng doanh thu 21.000tr - Chi phí kinh doanh 20.300tr (trong khấu hao TSCĐ xe 2.500 tr khấu hao TSCĐ khác chế độ 500tr) - Tổng lợi nhuận trước thuế 700tr Theo khung thời gian sử dụng bình quân phương tiện vận tải năm {(6 năm + 10 năm)/2 = năm} Doanh nghiệp thực khấu hao nhanh không lần (8 năm/2 năm = năm) mức khấu hao đường thẳng nên kết kinh doanh ghi nhận theo số liệu kế toán báo cáo báo cáo thuế Lúc này: - Thu nhập tính thuế = 700tr - Thuế TNDN = 700tr x 25% = 175tr b Doanh nghiệp A thực khấu hao nhanh > lần khấu hao đường thẳng, doanh nghiệp chọn thời gian sử dụng năm, tỷ lệ khấu hao 50% đăng ký với quan thuế trực tiếp quản lý thuế phương pháp khấu hao Trong năm 2010, doanh nghiệp A hạch toán khấu hao nhanh là: 1000tr x 10xe x 50% = 5000tr vào chi phí kinh doanh năm Trường hợp 3:Chênh lệch mức khấu hao nhanh > lần mức khấu hao theo đường thẳng không ghi nhận vào chi phí trừ: - Tổng doanh thu năm tính thuế 24.000tr - Chi phí kinh doanh 22.800tr (trong khấu hao TSCĐ xe 5.000 tr khấu hao TSCĐ khác chế độ 500tr) - Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.200tr Theo khung thời gian sử dụng tối thiểu phương tiện vận tải năm Doanh nghiệp A thực khấu hao nhanh năm > lần mức khấu hao đường thẳng (3 năm, tỷ lệ khấu hao 1/3 = 33,33% tương ứng mức khấu hao nhanh lần khấu hao đường thẳng năm 1000tr x 10 xe x 33,33% = 3333,33trđ), nên kết kinh doanh điều chỉnh để chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sau: - Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế: 1666,67tr (mức khấu hao nhanh > lần mức khấu hao đường thẳng = 5000tr – 3333,33 = 1666,67tr) - Thu nhập tính thuế = 1200tr + 1666,67tr = 2866,67tr - Thuế TNDN = 2866,67tr x 25% = 716,67tr - Lợi nhuận sau thuế DN A = 1200tr – 716,67tr = 483,33tr IV KẾT LUẬN Từ kết nhằm trao đổi thông tin phương pháp tính toán khấu hao nhanh doanh nghiệp tinh thần tự chủ tài để ghi nhận vào chi phí trừ không trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, hy vọng tình hình tiến khoa học công nghệ nhu cầu tiêu dùng khách hàng ngày cao buộc doanh nghiệp phải không ngừng đầu tư đầu tư chiều sâu vấn đề tính khấu hao nhanh tài sản cố định hạch toán vào chi phí nhằm bảo toàn vốn để tồn phát triển doanh nghiệp đòi hỏi phải hoàn thiện tuân thủ pháp luật nhà nước TÀI LIỆU THAM KHẢO: Thông tư số 130 /2008/TT-BTC , ngày 26 tháng 12 năm 2008 Bộ tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư Số: 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề về khấu hao nhanh tài sản cố định, Chuyên đề về khấu hao nhanh tài sản cố định, Chuyên đề về khấu hao nhanh tài sản cố định

Từ khóa liên quan