0

81 câu trắc nghiệm thương mại quốc tế

14 14,999 88

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2016, 16:39

1 Quan hệ sau không điều chỉnh luật TMQT: a Mua bán hàng hóa thương nhân quốc gia khác b Gia công hàng hóa thương nhân quốc gia khác c Mua sắm công phủ d HĐ thuê tàu chuyến VT đường biển Mục đích quan hệ QT thương nhân TMQT: a Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng b Thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt c Thỏa mãn nhu cầu phủ d Thỏa mãn nhu cầu lợi nhuận Đặc điểm pháp luật TMQT gì? a Có nguồn luật đa dạng phức tạp b Nguồn luật quốc gia ban hành c Nguồn luật tổ chức TMQT ban hành d Tập quán TMQT nguồn luật bắt buộc Công ước LHQ mua bán hàng hóa Quốc tế có hiệu lực bắt buộc quan hệ mua bán hàng hóa có bên thương nhân Việt Nam tham gia? a Trong trường hợp b Khi thương nhân VN yêu cầu áp dụng c Khi thương nhân nước yêu cấu áp dụng d Khi bên HĐ thỏa thuận áp dụng Công ước Hamburg 1978, áp dụng đối với: a Cảng bốc hàng nước thành viên công ước b Cảng dở hàng nước thành viên công ước c Vận đơn phát hành từ nước thành viên công ước d Tất đáp án Tòa án VN có thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh TMQT nào? a Mọi tranh chấp TMQT b Tranh chấp có bị đơn cư trú có trụ sở TM VN c Tranh chấp cho nhận nuôi quốc tế d Tranh chấp lãnh thổ quốc gia Thời hạn khiếu nại vi phạm HĐ mua bán HHQT theo công ước Viên: a tháng kể từ ngày xảy vi phạm HĐ b năm kể từ ngày xảy vi phạm HĐ c năm kể từ ngày xảy vi phạm HĐ d năm kể từ ngày phát vi phạm HĐ Người trung gian phương thức giải tranh chấp TMQT thông qua trung gian có quyền thực hiện: a Ra phán cho vụ tranh chấp b Thuyết phục bên đồng ý với ý kiến c Đưa quan điểm trả lời tham vấn cho bên có yêu cầu d Tất 81 câu trắc nghiệm luật thương mại quốc tế - Trang Người hòa giải phương thức hòa giải có quyền thực a Ra phán b Khuyên thuyết phục bên thống với yêu cầu c Đưa quan điểm trả lời tham vấn cho bên có yêu cầu d Bắt buộc bên phải tuân theo ý kiến 10 Theo pháp luật VN qui định tranh chấp bên quyền lựa chọn phương pháp giải tranh chấp TM nào: a Thương lượng, hòa giải, khởi kiện tòa án b Thương lượng, hòa giải, khởi kiện tòa án trọng tài TM c Thương lượng, trung gian, hòa giải, khởi kiện tòa án trọng tài TM d Khiếu nại, thành lập Uỷ ban giải tranh chấp, khởi kiện tổ chức TMTG 11 Bộ luật hàng hải 2005 qui định HĐ vận chuyển a HĐ vân chuyển theo chứng từ, theo chuyến, đa phương thức b HĐ thuê tàu chợ, tàu chuyến c HĐ thuê tàu chợ, tàu chuyến, tàu định hạn d HĐ thuê tàu chợ, tàu chuyến, tàu định hạn, HĐVC đa phương thức 12 Các điều kiện Incoterms 2010 áp dụng HĐ mua bán hàng hóa nào? a Khi bên thương nhân thỏa thuận HĐ b Khi luật quốc gia dẫn chiếu đến c Khi luật quốc tế dẫn chiếu đến d Tất đáp án 13 Nguyên tắc HĐ TMQT (VICC) áp dụng thông qua HĐ mua bán HH quốc tế a Khi luật quốc gia qui định áp dụng b Khi bên không lựa chọn luật để giải thích HĐ c Khi bên thỏa thuận HĐ d Bắt buộc áp dụng đương nhiên 14 Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc WTO, yêu cầu quốc gia thành viên: a Mở cửa thị trường nước tuyệt đối b Dành cho nước đối tác ưu đãi mà nước đã, dành cho nước thành viên thứ khác c Dành ưu đãi cao cho nước đối tác có quan hệ tốt đẹp truyền thống so với nước thành viên khác d Tất đáp án 15 Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc yêu cầu quốc gia thành viên phải đối xử ưu đãi tốt quốc gia thành viên khác a cách tuyệt đối, ngoại lệ b Tùy thuộc vào tình hình quan hệ đối ngoại quốc gia thành viên c Có loại trừ số ngoại lệ khu vực thuế quan truyền thống khu vực mậu dịch tự do, lien minh thuế quan, quốc gia phát triển d Bắt buộc vs tất quốc gia, kể các quốc gia tổ chức 16 Mục đích nguyên tắc đối xử quốc gia là: a Mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ quốc gia thành viên với b Đảm bảo TM bình đẳng quốc gia thành viên với c Chống lại bảo hộ quốc gia hàng hóa nước d Cả a,c,b 17 Nội dung nguyên tắc mở cửa thị trường WTO yêu cầu a Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào thuế quan b Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào phi thuế quan c Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào thuế quan, phi thuế quan, cấm áp dụng hạn ngạch d Các quốc gia cam kết cấm áp dụng hạn ngạch cam kết tiến tới cắt giảm xóa bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan 18 Nội dung nguyên tắc TM công yêu cầu thành viên phai: a Không trợ cấp bất hợp pháp b Không áp giá hải quan cao hang hóa TM c Không đặt tiêu chuẩn thiếu Khoa học nhằm hạn chế NK d Cả a,b,c 19 Điều khoản số lượng, khối lượng HĐ mua bán hàng hóa QT, yêu cầu Thương nhân phải ý: a Đơn vị tính hệ số đo lường b Phương pháp tính số lượng, khối lương c Đơn vị tính hệ số đo lường Phương pháp tính số lượng, khối lương d Cả a,b,c 20 Điều khoản khiếu nại HĐ mua bán hàng hóa QT, yêu cầu thương nhân ý: a Hồ sơ khiếu nạị b Thời hạn khiếu nại c Cả a,b d Cả a,b sai 21 Điều khoản trọng tài mua bán hang hóa QT yêu cầu thương nhân ý: a Tên tố chức trọng tài quy cách tố tụng trọng tài b Thời hạn, thời gian địa điểm giải c Hình thức thỏa thuận HĐ d Tất đáp án 22 HĐ mua bán hang hoa QT có bên thương nhân VN pháp luật dc áp dụng để diều chỉnh mối quan hệ HĐ đó: a Pháp luật VN b Pháp luật nước thương nhân nước c Pháp luật bên HĐ thỏa thuận d Công ước viên 1980 LHQ mua bán hang hóa QT 23 Thương nhân nước hoạt động TM VN hình thức: a Thông qua hoạt động VP đại diện hoạt động chi nhánh thương nhân nước VN, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước VN b Cá nhân nước tự trực tiếp đến VN thông qua hoạt động VPĐD, chi nhánh thương nhân nước VN, thành lập donh nghiệp có vốn đầu tư nước VN c không phép hoạt động TM VN hình thức d Thông qua thành lập công ty liên doanh 24 Thương nhân nước thương nhân sau a Là cong ty có vốn đầu tư nước VN b Người nước thực hành vi mua bán hàng hóa, dịch vụ VN c Là cá nhân tổ chức thành lập hoạt động theo pháp luật thương nhân nước VN d Tất đáp án 25 Pháp luật VN áp dụng HĐ mua bán hàng hóa QT khi: a diễn lãnh thổ VN b bên thỏa thuận áp dụng c điều ước quốc tế mà VN tham gia quy định d Tất đáp án 26 Hình thức HĐ mua bán hang hóa QT theo pháp luật VN: a Hình thức miệng b Bằng hành vi c Bằng văn hình thức tương đương văn d Bằng văn có công chứng chứng từ 27 Theo luật TM 2005, hình thức mua bán hang hóa QT: a XK NK b XK, NK, tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập c XK, NK, tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập, chuyển d XK,NK, chuyển khấu 28 Công ước viên 1980 HĐ mua bán hang hóa QT a Điều ước QT đa phương b Điều ước QT thực chất c Cả a,b d Điều ước QT nguyên tắc 29 Hình thức of HĐ mua bán hang hóa QT theo Công ước viên a Bằng hình thức kể việc chứng minh người làm chứng b Bằng thông điệp điện tử c Bằng văn hình thức tương đương văn d Bằng văn có công chứng chứng từ 30 Công ước viên 1980 qui định hình thức pháp luật VN văn tương đương văn bản, áp dụng luật a Theo Công ước viên vs hình thức b Theo luật quốc gia thành viên với hình thức văn c Quốc gia tham gia công ước viên không qui định hình thức HĐ trái với quy định công ước d Tất câu 31 Theo qui định Công ước viên, đề nghị bên thương nhân xem chào hang khi: a Nó phải gửi đến đích danh nhiều người xác định b Chỉ rõ ý chí người chào hang muốn bị rang buộc nghĩa vụ bên nhận lời chào hàng chấp nhận chào hàng c Nội dung chào hàng phải rõ ràng tên hàng, số lượng d Cả a,b,c 32 Theo qui định Công ước viên, chấp nhận chào hang có ý nghĩa ràng buộc pháp lí bên chấp nhận chào hàng khi: a Nó thực gửi bên nhận chào hàng b Nó chấp nhận toàn đến tay người chào hang vào thời hạn thời hạn định c Nó gửi thời hạn yêu cầu d Trong tất thời hạn bên chào hàng nhận 33 Theo qui định Công ước viên, trả lời chào hang có ý nghĩa khi: a Về mặt ý chí đồng ý hành động rõ ràng chấp nhận với nội dung chào hàng b Về mặt nội dung, chấp nhận toàn yêu cầu c Bao gồm a b d Bao gồm a b trường hợp bên chào hàng nhận trả lời chào hàng im lặng không trả lời thời hạn quy định 34 Công ước viên phạm vi áp dụng với hang hóa nào? a Hang hóa sử dụng mục đích tiêu dung, sinh hoạt cá nhân, gia đình b Máy bay c Tàu thủy d Tất a,b,c 35 Nghĩa vụ giao hàng địa điểm theo Công ước viên để xác định: a Trong trường hợp xảy kho bên mua b Giao cho người chuyên chở HĐ có quy định bao gồm việc vận chuyển c Trong trường hợp hàng hóa giao trụ sở bên bán d Giao trụ sở bên mua 36 Phương thức giải tranh chấp QT TM trọng tài TM là: a Do pháp luật qui định bắt buộc, đương b Do bên đơn phương quy định c Do tập quán thương mại QT quy định d Do bên quan hệ tranh chấp thỏa thuận, lựa chọn 49 Căn vào phê of thuyền trưởng B/L, B/L chi thành: a VĐ hoàn hảo kg hoàn hảo b VD thẳng, chở suốt… c a,b d a,b sai 50 HĐ thuê tàu chuyến có đặc điểm: a Ng thuê vân chuyển fai thuộc lô trình of chủ tàu b Ng thuê vân chuyển định lộ tình of tàu c Ng thuê vận chuyển dc quyền thuê lại tàu d a,b,c 51.Theo qui tắc hague-visby, ng thuê tàu kg có nghĩa vụ: a Cung cấp cho ng chở hàng hóa có ký hiệu dc đóng dấu b Cung cấp số, mô tả gtri… c Cung cấp cho ng chuyên chở hàng hóa dc đóng gói… d Cung cấp cho ng chuyên chở hóa đơn TM 52 Qui tắc Hague qui định thời gian để khởi kiện ( hay khiếu nại zậy) blau, bên kg có thỏa thuận thời hạn a năm b năm c tháng d kg có đáp án 53 Theo qui tac harmburg 1980 (hay 1978?) qui định khởi kiện: a.1 năm b tháng c năm d kg có đáp án 54 Theo qui tắc Harmburg, Ng gửi hàng có nhiệm vụ: a Cung cấp số, mô tả gtri… b Cung cấp cho ng chuyên chở hàng hóa dc ký mã hiệu… c Ng gửi kg dc đem lên tàu hàng dễ cháy d Tất a,b,c 55 Theo qui tắc Harmburg qui định thời hạn khiếu nại khiếm khuyết rõ ràng: a 15 ngày b.1 ngày c 9o ngày d.10 ngày 56 Theo Harmburg qui định thời hạn khiếu nại kg vận đơn: a 15 ngày b.1 ngày c 9o ngày d.10 ngày 57 Công ước Harmburg qui định thẩm quyền tòa án tranh chấp… a TA nc nơi KD of bên b TA nơi nc xếp hàng c TA noi nc dở hàng d a.b.c 58 QT Harmburg qui định dvs tranh chấp trog HĐ VC HH = đường biển có quyền: a Cùng lúc khởi kiện nhiu TA # vs tranh chấp b.Lựa chọn trog TA có thẩm quyền để khởi kiện c Dc phép đưa án TA công lý qte d tất sai 59 Luât Hàng hải 2005, ng vận chuyển kg có nghĩa vụ: a phải b phải…hàng hóa dc đóng gói c phải d phải trả hàng cho ng nhận 60 Ng vc có quyền cho tàu biển rời cảng nhận sau khj thời hạn bốc dở hàng kết thúc Toàn hàng hóa or phần hàng hóa chưa dc bốc lên tàu…thì ng vc có quyền thu cước phí sau: a Chỉ dc thu cước vc dvs soluong hàng hóa thực tế b…………………….dvs hàng hóa chưa dc bốc lên tàu c……………………kg dc thu cước vc d……………………tất 61 C 62 Luật HH 2005, trc khj tàu biển bắt đầu rời khỏi nơi bốc hàng xảy kiện bị bắt giữ theo lệnh of TA ng v/c fai: a Bồi thường tôn thất cho ng thuê v/c b Bồi thuog phần tổn thất cho ng thuê v/c c kg chịu trách nghiệm d kg đáp án 63 Luật HH 2005, trc khj tàu biển bắt đầu rời khỏi nơi bốc hàng xảy kiện nhà nc lệnh cấm v/c hàng hóa khỏi cảng bốc hàng ng thuê v/c fai: a Bồi thường tôn thất cho ng v/c b Bồi thuog phần tổn thất cho ng v/c c kg chịu trách nghiệm d kg đáp án 64 Luật HH 2005, ng thuê v/c có quyền chấm dứt HĐ trog trường hợp sau: ( tui nghĩ chọn D: tất đêu đúng) 65 Gia công hàng hóa qte theo qui đinh of PLVN HĐ gia công… a … thương nhân VN gia công cho phía nc b … phía nc thực hiên gia công cho VN c.a,b d a,b sai 66 HĐ gia công hàng háo qte theo hình thức khoán là: a ……mà bên xác định chi phí, thù lao định mức b…… xác định chi phí thực tế cho hàng hóa HĐ c…….mà bên gia công bán nguyên phụ liệu… d a,b,c 67 Bên nhận gia công hh qte có quyền: a Dc sở hữu phế liệu sau khj gia công hoàn chỉnh b Dc sở hữu máy móc thiết bị cho bên đặt gia công c Dc miễn thuế NK theo qui định d a,b,c 68 Hình thức of HĐ gia công theo luật VN: a Vs hình thức b = vb or tương đương vb c = vb or tương đương vb có công chứng d = vb or tương đương vb có chứng thực UBND 69 Theo PLVN, gia công hh qte dc chuyển tiếp a b c.đáp ứng trog dk d đáp ứng dk 70 Khi kết thuc HĐ gia công hàng hóa qte, thuong nhân VN fai thưc hiện: a Thanh lý b Thanh khoản c a,b d kg làm j 71 Căn để thánh lý HĐ gia công hh qte a ……nguồn NVL, vật tư b …….sp XK c …….mức tiêu hao vật tư d 72 Tranh chấp trog TMQT, thương nhân giải quan nào: a Tại tổ chức TMTG b Tại trung tâm trọng tài TMQT c Chính phủ of trog bên tranh chấp d 73 Trung tâm trog tài TMQT VN (VIAC) giải theo qui chế: a Qui chế of VIAC ban hành b ….Chính phủ VN ban hành c ….do bên tranh chấp thương lượng d …do WTO ban hành 74 TA VN khj xét xử tranh chấp trog TMQT fai áp dụng PLVN tố tụng nào: a ….do bên khởi kiện chọn b ….do TA VN chọn c ….do nhà nc chọn d ….do bên tranh chấp chọn 75 TA VN khj xét xử tranh chấp trog TMQT áp dụng luật để giải quyết: a Luật VN việc xác lập, thực hiên quan hệ… b Luật nc mà bên xác lập… c Tập quán TMQT d Có thể dc áp dụng trog… 76 TA VN khj xét xử tranh chấp trog TMQT wa bnhiu cấp: a b c d 77 Cấp TA trog hệ thống TA VN dc quyền xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp trog TMQT: a Cấp huyện b Cấp tỉnh c Cấp tối cao d huyện tỉnh 78 Cấp TA trog hệ thống TA VN dc quyền xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp trog TMQT: a Cấp huyện b Cấp tỉnh c Cấp tối cao d huyện tỉnh 79 Trog qui định giải vụ án tránh chấp trog TMQT tiến hành hào giải bên thống TA tiến hành thủ tục j tiếp theo: a Đưa vụ án xét xử b Ra định công nhận việc hòa giải c Đình d Trả hồ sơ 81 Khi giải tranh chấp trog TMQT VIAC, bên có quyên nào: a Chọn trọng tài viên trung tâm b Thỏa thuận vs trọng tài c Thành lập hội đồng trọng tài d Cùng khởi kiện TA
- Xem thêm -

Xem thêm: 81 câu trắc nghiệm thương mại quốc tế,