Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

35 4.1K 55
Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế học vi mô phân ngành chủ kinh tế học chuyên nghiên cứu hành vi kinh tế cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất hay ngành kinh tế đó), mơn khoa học kinh tế lựa chọn tối ưu vần đề kinh tế doanh nghiệp kinh tế thị trường Kinh tế học vi mô tảng cho nhiều chuyên ngành kinh tế học kinh tế công cộng, kinh tế phúc lợi, thương mại Quốc tế, lý thuyết tổ chức ngành, địa lý kinh tế, … Một mục tiêu nghiên cứu Kinh tế học vi mơ phân tích chế thị trường thiết lập giá tương đối cho mặt hàng, dịch vụ phân phối nguồn tài nguyên giới hạn nhiều cách sử dụng khác Kinh tế vi mơ phân tích thất bại thị trường thị trường không vận hành hiệu quả, miêu tả cần có lý thuyết cho việc cạnh tranh hồn hảo Ngồi cịn trang bị cơng cụ nâng cao phân tích tổng qt Chính Kinh tế học vi mơ môn học vô quan trọng với sinh viên nhóm ngành kinh tế Việc học nghiên cứu mơn học giúp bạn u thích mơn học hiểu rõ vể ngành nghề mà lựa chọn Bài tập lớn loại tập tổng hợp bao gồm nhiều ý nhỏ nhằm giải nhiều mặt vấn đề Bài tập lớn Kinh tế vi mơ gồm có phần là:  Phần lý thuyết, giúp sinh viên hiểu rõ môn học kinh tế vi mô, củng cố, nâng cao nhận thức lý luận, phương pháp luận, nắm bắt quy luật như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, lựa chọn tối ưu… để vận dụng giải vấn đề cụ thể hoạt động Kinh tế vi mơ nói chung hoạt động doanh nghiệp nói riêng  Phần tập, giúp sinh viên giải thích, phân tính chứng minh tình xảy hoạt động vi mô doanh nghiệp việc xử lý tình cách tối ưu điều kiện cho phép Hy vọng sau làm xong tập lớn kinh tế vi mô bạn rút điều bổ ích để áp dụng cho thực tế sau -1- MỤC LỤC Phần I: Lý thuyết Giới thiệu chung môn học vi mô Giới thiệu chung lý thuyết cung - cầu Giới thiệu chung hành vi doanh nghiệp Giới thiệu chung hành vi doanh nghiệp độc quyền Trang 3 11 22 Phần II: Tính tốn Câu 1: Lập phương trình doanh thu Lập phương trình doanh thu cận biên Lập phương trình tổng chi phí Lập phương trình chi phí cận biên Câu 2: Xác định mức sản lượng tối ưu nhà ĐQ? Nhà ĐQ đặt giá bao nhiêu? Tính LNmax nhà độc quyền thu Câu 3: Sức mạnh nhà ĐQ thể ntn? Hãy tính mức độ sức mạnh đó? Câu 4: Mức giá sản lượng tối ưu cho xã hội hãng hãng bao nhiêu? Tính lượng khơng nhà độc quyền gây Câu 5: Giả sử phủ quy định giá bán nhà ĐQ Pbán = 180 / đơn vị sản phẩm Khi để đạt LN cao nhất, nhà ĐQ định sản xuất sản phẩm LNmax bao nhiêu? Câu 6: Nếu DN theo đuổi mục tiêu tốI đa hóa doanh thu hành vi DN ntn? Câu 7: DN định sản xuất sản phẩm mà khoonh bị lỗ, giá bán lúc bao nhiêu? Câu 8: Tính thặng dư sản xuất mà DN có đạt mức lợi nhuận tối đa Câu 9: Tính thặng dư tiêu dùng lợi ích dòng xã hội nhà độc quyền đạt LNmax Câu 10: Minh họa kết đồ thị 26 Phần III: Kết luận 33 -2- 26 27 28 29 30 31 31 32 32 32 PHẦN I: LÝ THUYẾT Giới thiệu chung môn học vi mô a Đối tượng nội dung Kinh tế học vi mô Kinh tế học vi mô nhánh kinh tế học sâu nghiên cứu hành vi chủ thể, phận kinh tế riêng biệt thị trường, hộ gia đình hãng kinh doanh Kinh tế vi mơ quan tâm đến tác động qua lại hành vi người tiêu dùng hãng để hình thành thị trường ngành để trình phân tích đơn giản Kinh tế vĩ mơ nhánh kinh tế học tập trung nghiên cứu hoạt động kinh tế góc độ tổng thể Nó đề cập tới tiêu chí tổng thể như: tốc độ tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, thu nhập quốc dân… Þ Kinh tế học vi mơ kinh tế học vĩ mô khác nội dung quan trọng kinh tế học, chia cắt nhau, mà bổ sung cho nhau, tạo thành hệ thống kiến thức kinh tế thị trường có điêù tiết nhà nước Vì kinh tế vĩ mô tạo hành lang, tạo môi trường, tạo đIều kiện cho kinh tế vi mô phát triển Trong thực tiễn kinh tế quản lý kinh tế giải vấn đề kinh tế vi mô, quản lý kinh tế vi mô hay quản lý sản xuất kinh doanh, mà khơng có đIều chỉnh cần thiết kinh tế vĩ mô, quản lý vĩ mô hay quản lý nhà nước kinh tế khó nắm bắt điều chỉnh kinh tế b Đối tượng nội dung kinh tế học vi mô Kinh tế vi mô môn khoa học kinh tế, môn khoa học cung cấp kiến thức lý luận phương pháp kinh tế cho môn quản lý doanh nghiệp ngành kinh tế quốc dân Nó khoa học lựa chọn hoạt động kinh tế vi mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kinh tế học vi mơ nghiên cứu tính quy luật, xu vận động tất yếu hoạt động kinh tế vi mô, khuyết tật kinh tế thị trường vai trò điều tiết Do kinh tế vi mơ lựa chọn để giải ba vấn đề kinh tế doanh nghiệp, tế bào kinh tế: sản xuất gì, sản xuất sản xuất cho Để giải yêu cầu kinh tế vi mô nghiên cứu tập trung vào số nội dung quan trọng vấn đề kinh tế bản: cung cầu, cạnh tranh độc quyền, cầu hành hoá: cung cầu lao động, sản xuất chi phí, lợi nhuận định cung cấp; hạn chế kinh tế thị trường can thiệp phủ; doanh nghiệp nhà nước tư nhân hố Kinh tế vi mơ bao gồm phần đây: -3- + Những vấn đề doanh nghiệp; việc lựa chọn kinh tế tối ưu, ảnh hưởng quy luật khan hiếm, lợi suất giảm dần; quy luật chi phí tương đối ngày tăng; hiệu kinh tế + Cung cầu: Nghiên cứu nội dung cung cầu, thay đổi cung cầu, quan hệ cung cầu ảnh hưởng định đến giá thị trường thay đổi giá thị trường làm thay đổi quan hệ cung cầu lợi nhuận + Lý thuyết người tiêu dùng: Nghiên cứu vấn đề nội dung nhu cầu tiêu dùng, yếu tố ảnh hưởng đến đường cầu, hàm cầu hàm tiêu dùng, tối đa hố lợi ích tiêu dùng tối ưu, lợi ích cận biên co dãn cầu + Thị trường yếu tố sản xuất: Nghiên cứu cung cầu lao động, vốn, đất đai + Sản xuất chi phí lợi nhuận: Nghiên cứu vấn đề nội dung sản xuất chi phí, yếu tố sản xuất, hàm sản xuất suất, chi phí cận biên, chi phí bình qn tổng chi phí: lợi nhuận doanh nghiệp, quy luật lãi suất giảm dần, tối đa hoá lợi nhuận, định sản xuất đầu tư, định đóng cửa doanh nghiệp + Thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo, cạnh tranh hoàn hảo độc quyền: Nghiên cứu thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo cạnh tranh hồn hảo, độc quyền: quan hệ cạnh tranh độc quyền, quan hệ sản lượng, giá lợi nhuận + Vai trị phủ: Nghiên cứu khuyết tật kinh tế thị trường, vai trò can thiệp phủ hoạt động kinh tế vi mơ vai trị doanh nghiệp nhà nước + Một mục tiêu nghiên cứu kinh tế học vi mơ phân tích chế thị trường thiết lập giá tương đối cho mặt hàng dịch vụ phân phối nguồn tài nguyên giới hạn nhiều cách sử dụng khác Kinh tế vi mơ phân tích thất bại thị trường thị trường không vận hành hiệu quả, miêu tả cần có lý thuyết cho việc cạnh tranh hồn hảo Ngồi cịn trang bị cơng cụ nâng cao phân tích cân tổng quát c Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô  Nghiên cứu vấn đề kinh tế lý luận, phương pháp luận phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu hoạt động kinh tế vi mơ Vì cần nắm vững khái niệm, định nghĩa, nội dung, cơng thức tính tốn, sở hình thành hoạt động hình thành kinh tế vi mô, quan trọng phải rút tính tất yếu xu phát triển  Cần gắn chặt việc nghiên cứu lý luận, phương pháp luận thực hành trình học tập -4-  Gắn chặt việc nghiên cứu lý luận, phương pháp luận với thực tiễn sinh động phong phú, phức tạp hoạt động kinh tế vi mô doanh nghiệp Việt Nam nước  Cần coi trọng việc nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn hoạt động kinh tế vi mô doanh nghiệp tiên tiến Việt Nam nước giới Nhờ làm phong phú thêm, sâu sắc thêm nhận thức lý luận môn khoa học kinh tế vi mơ  Ngồi cịn có phương riêng áp dụng phương pháp riêng như:  Áp dụng phương pháp cân nội bộ, phận, xem xét đơn vị vi mô, không xét tác động đến vấn đề khác; xem xét yếu tố thay đổi, tác động điều kiện yếu tố khác không đổi Trong kinh tế vi mơ cần sử dụng mơ hình hố cơng cụ tốn học phương trình vi phân để lượng hoá quan hệ kinh tế Giới thiệu chung lý thuyết cung - cầu a Cầu  Khái niệm: o Cầu số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua có khả sẵn sàng mua mức giá khác thời gian nhật định o Lượng cầu số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua sẵn sáng có khả mua mức giá cho thời gian định o Biểu cầu bảng số lượng hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng sẵng sàng có khả mua mức giá khác thời gian định o Đường cầu đường biểu diễn mối quan hệ lượng cầu giá Một điểm chung đường cầu chúng nghiêng xuống phía phải o Luật cầu số lượng hàng hóa dịch vụ cầu khoảng thời gian cho tăng lên giá hàng hóa dịch vụ giảm xuống  Các yếu tố xác định cầu hàm số cầu: -5- o Thu nhập người tiêu dùng (I): Thu nhập yếu tố quan trọng xác định cầu Thu nhập ảnh hưởng trực tiếp đến khả mua người tiêu dùng  Những hàng hóa có cầu tăng lên thu nhập tăng lên gọi hàng hóa thơng thường  Các hàng hóa mà cầu giảm thu nhập tăng lên gọi hàng thứ cấp o Giá loại hàng hóa liên quan (Py): Cầu hàng hố khơng phụ thuộc vào giá thân hàng hố Nó cịn phụ thuộc vào giá hàng hoá liên quan Các hàng hoá liên quan chia làm hai loại:  Hàng hoá thay  Hàng hoá bổ sung o Số lượng người tiêu dùng (dân số) (N): Khi số lượng người tiêu dùng tăng cầu hàng hố tăng o Thị hiếu người tiêu dùng (T): Thị hiếu có ảnh hưởng lớn đến cầu người tiêu dùng, thị hiếu sở thích hay ưu tiên người tiêu dùng hàng hoá dịch vụ o Các kì vọng (E): Cầu hàng hoá dịch vụ thay đổi phụ thuộc vào kỳ vọng (sự mong đợi) người tiêu dùng Nếu người tiêu dùng hy vọng giá hàng hố giảm xuống tương lai, cầu hàng hố họ giảm xuống ngược lại è Tóm lại: Khi có thay đổi yếu tố làm cho lượng cầu thay đổi mức giá Chúng tạo lên hàm cầu thể dạng phương trình sau: QXDt = f(Px , I , Py , N , T , E) -6- Trong : QXDt : Lượng cầu hàng hoá thời gian t Px : Giá hàng hoá x thời gian t Py : Giá hàng hố có liên quan thời gian t I : Thu nhập người tiêu dùng N : Dân số (người tiêu dùng) T : Thị hiếu (sở thích) người tiêu dùng E : Các kỳ vọng  Sự dịch chuyển đường cầu: Lượng cầu mức giá cho biểu thị điểm đường cầu Cịn tồn đường cầu phản ánh cầu hàng hoá dịch vụ cụ thể Do thay đổi cầu dịch chuyển toàn đường cầu sang bên trái bên phải, thay đổi lượng cầu vận động dọc theo đường cầu Hình vẽ sau minh hoạ phân biệt -7- P Giảm lượng cầu Giả m cầu Tăng cầu Tăng lượng cầu Q Sự thay đổi cầu lượng cầu D2 D0 D1 -8- b Cung  Khái niệm: o Cung số lượng hàng hóa dịch vụ mà người bán có khả sẵn sàng bán mức giá khac thời gian định o Lượng cung lượng hàng hóa dịch vụ mà người bán sẵng sàng có khả bán mức giá cho khoảng thời gian định o Biểu cung bảng miêu tả số lượng hàng hóa dịch vụ mà người bán sẵn sàng có khả bán mức giá khác khoảng thời gian định o Đường cung đường biểu diễn mối quan hệt đường cung giá đồ thị Một nét chung đường cung có độ nghiêng lên phía phải phản ánh quy luật cung o Luật cung số lượng hàng hóa cung khoảng thời gian cho tăng lên giá tăng lên Vì theo luật cung, giá số lượng tỉ lệ thuận với  Các yếu tố xác định cung hàm cung: o Công nghệ (Te): Công nghệ yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sản xuất, giảm chi phí lao động q trình chế tạo sản phẩm Sự cải tiến công nghệ làm cho đường cung dịch chuyển phía phải, nghĩa làm tăng khả cung lên o Giá yếu tố sản xuất đầu vào (Pi): Giá yếu tố sản xuất có ảnh hưởng đến khả cung sản phẩm Nếu giá yếu tố sản xuất giảm dẫn đến giá thành sản xuất giảm hội kiếm lợi nhuận cao lên, nhà sản xuất có xu hướng sản xuất nhiều lên o Chính sách thuế (t):  Khi thuế tăng cung giảm  Khi thuế giảm cung tăng o Số lượng người sản xuất (N): -9- Số lượng người nhiều lượng cung lớn o Các kỳ vọng (E): Mọi mong đợi thay đổi giá hàng hóa, giá yếu tố sản xuất, sách thuế… có ảnh hưởng đến cung hàng hóa dịch vụ Nếu mong đợi dự đốn có thuận lợi cho sản xuất cung mở rộng ngược lại è Tóm lại: Từ yếu tố ta xác định hàm cung theo phương trình sau: QSx,t = f(Px , Pi , Te , t , N , E) Trong : QSx.t : Lượng cung hàng hoá x thời gian t Px : Giá hàng hoá x thời gian t Pi : Giá yếu tố đầu vào Te : Công nghệ N : Số người sản xuất E : Các kỳ vọng  Sự dịch chuyển đường cung: Sự thay đổi cung dịch chuyển toàn đường cung Sự thay đổi lượng cung vận động dọc theo đường cung Hình sau mơ tả khác biệt đó: - 10 - ... học vi mô a Đối tượng nội dung Kinh tế học vi mô Kinh tế học vi mô nhánh kinh tế học sâu nghiên cứu hành vi chủ thể, phận kinh tế riêng biệt thị trường, hộ gia đình hãng kinh doanh Kinh tế vi. .. cho kinh tế vi mô phát triển Trong thực tiễn kinh tế quản lý kinh tế giải vấn đề kinh tế vi mô, quản lý kinh tế vi mô hay quản lý sản xuất kinh doanh, mà khơng có đIều chỉnh cần thiết kinh tế. .. lý nhà nước kinh tế khó nắm bắt điều chỉnh kinh tế b Đối tượng nội dung kinh tế học vi mô Kinh tế vi mô môn khoa học kinh tế, môn khoa học cung cấp kiến thức lý luận phương pháp kinh tế cho môn

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:20

Hình ảnh liên quan

Hình vẽ sau đây minh hoạ sự phân biệt đó. - Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

Hình v.

ẽ sau đây minh hoạ sự phân biệt đó Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình sau đây mô tả sự khác biệt đó: - Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

Hình sau.

đây mô tả sự khác biệt đó: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình vẽ: Q TPmax TP = đường tổng số lượng - Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

Hình v.

ẽ: Q TPmax TP = đường tổng số lượng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Dựa vào hình vẽ ta thấy năng suất cận biên của bất kỳ yếu tố sản xuất nào cũng sẽ bắt đầu giảm dần tại một thời điểm nào đó khi càng có nhiều yếu tố đầu  vào được sử dụng trong quá trình sản xuất - Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

a.

vào hình vẽ ta thấy năng suất cận biên của bất kỳ yếu tố sản xuất nào cũng sẽ bắt đầu giảm dần tại một thời điểm nào đó khi càng có nhiều yếu tố đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình vẽ: - Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

Hình v.

ẽ: Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Lợi nhuận bình quân: được hình thành do tác động của quy luật cung cầu vốn trong nền kinh tế thị trường - Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

i.

nhuận bình quân: được hình thành do tác động của quy luật cung cầu vốn trong nền kinh tế thị trường Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình: Đường cầu và doanh thu cận biên - Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

nh.

Đường cầu và doanh thu cận biên Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan