0

BT kinh te vi mo.doc

22 1,203 4
  • BT kinh te vi mo.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:20

BT kinh te vi mo.doc I/Lời mở đầu:Kinh tế học là một môn khoa học xã hội nghiên cứu hành vi con người và các phúc lợi xã hội như là một mối quan hệ giữa 1 bên là các nhu cầu không giới hạn của xã hội với bên kia là sự hạn chế của các nguồn cung vốn có các cách sử dụng khác nhau (Lionel Robbins, 1935). (Đây không phải là định nghĩa duy nhất về kinh tế học, nhưng là định nghĩa phổ biến nhất). Tương quan mà nói, kinh tế học được biết đến như là việc tận dụng tối đa các nguồn lực và phân phối chúng cho các cá nhân với mục tiêu đem lại các phúc lợi xã hội cho họ.Kinh tế học có hai bộ phận quan trọng, đó là: Kinh tế học vi mô và kinh tế học mô.Kinh tế vi mô là một môn khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các vấn đề kinh tế cụ thể của các thành viên kinh tế trong một nên kinh tế. Trong khi đó, kinh tế quan tâm đến mục tiêu kinh tế của cả nền kinh tế hay của cả một quốc gia.Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về môn kinh tế vi mô và ứng dụng của môn học này trong thực tế ở các doanh nghiệp qua phần bài tập.II/Lý thuyết:1.Giới thiệu chung về môn học vi: Kinh tế học vi mô là một môn khoa học kinh tế,một môn khoa học cơ bản cung cấp kiến thức lý luận và phương pháp luận kinh tế.Nó là khoa học về sự lựa chọn của các thành viên kinh tế.Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo. Những ngành quan trọng trong kinh tế vi mô bao gồm thị trường 1dưới thông tin bất đối xứng, chọn lựa với sự không chắc chắn và các áp dụng trong kinh tế của lý thuyết trò chơi.Kinh tế học vi mô nghiên cứu tính quy luật ,xu thế vận động tất yếu của các hoạt động kinh tế vi mô,những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của Chính phủ.Do đó, tuy khác với các môn khoa học về kinh tế học mô, kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhưng nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các môn khoa học quản lý kinh tế và quản lý doanh nghiệp được xây dựng cụ thể dựa trên những cơ sở lý luận và phương pháp luận có tính khách quan của kinh tế học vi mô.Kinh tế học vi mô nghiên cứu các hành vi cụ thể của từng cá nhân, từng doanh nghiệp trong việc lựa chọn và quyết định ba vấn đề cơ bản cho mình là: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Phân phối thu nhập ra sao? để có thể đứng vững, phát triển và cạnh tranh trên thị trường. Nói một cách cụ thể, kinh tế học vi mô nghiên cứu xem họ đạt được mục đích của họ với nguồn tài nguyên hạn chế bằng cách nào và sự tác động của họ đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân ra sao.Kinh tế học vi mô nghiên cứu những vấn đề tiêu dùng cá nhân, cung, cầu, sản xuất, chi phí, giá cả thị trường, lợi nhuận, cạnh tranh của từng tế bào kinh tế. 2.Giới thiệu chung về lý thuyết sản xuất:2.1,Công nghệ và hàm sản xuất: Sản xuất là hoạt động của các doanh nghiệp.Ở đây, sản xuất được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả lĩnh vực lưu thông và dọc vụ…Các doanh nghiệp chuyển hóa những đầu vào(còn được gọi là các yếu tố sản xuất) thành các đầu ra (còn gọi là sản phẩm)2*Các yếu tố sản xuất gồm:lao động(L), vật liệu, máy móc, nhà xưởng, kho tàng… (K).Các yếu tố này kết hợp với nhau trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm goi là Q.*Hàm sản xuất: thể hiện mối quan hệ đầu ra đầu vào của quá trình sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp. Hàm sản xuất chỉ rõ số lượng tối đa có thể thu được từ các tập hợp khác nhau của các yếu tố đầu vào (lao động, vốn…) với một trình độ công nghệ nhất định+Sử dụng nguồn đầu vào:Q=f( x1, x2,…, xn)Q: sản lượng đầu rax1, x2,…, xn:các yếu tố đầu vào+Sử dụng 2 đầu :{ K: vốn ,L: nguồn lao động }Q=f (K, L) = A.Kα .L βA:hằng số tùy thuộc vào những đơn vị đo lường các đầu vào và đầu raα,β:là những hằng số cho biết tầm quan trọng tương đối của K và L2.2,Sản xuất với một đầu vào biến đổi:a,Năng suất bình quân và năng suất cận biên:-Năng suất bình quân lao động (APL) là số đầu ra tính theo một đơnvị đầu vào là lao động và được xác định bằng công thức:APL=LQ -Năng suất cận biên của lao động (MPL ) là số đầu ra được sản xuất thêm khi số lao động đầu vào tăng thêm 1 đơn vị. Số thay đổi đầu ra ΔQMPL= =Số thay đổi của lao động ΔLb,Quy luật năng suất cận biên giảm dần:3Năng suất cận biên của bất cứ yếu tố sản xuất nào cũng sẽ bắt đầu giảm xuống tại một điểm nào đó khi mà ngày càng có nhiều yếu tố đó được sử dụng trong quá trình sản xuất đã có.2.3,Sản xuất với hai đầu vào biến đổi:a,Đường động lượng: là biểu thị cả những sự kết hợp đầu vào khác nhau để sản xuất ra một lượng đầu ra nhất định.b,Sự thay thế các đầu vào_ tỷ suất thay thế kỹ thuật cận biên(MRTS): Độ dốc của mỗi đường động lượng cho thấy có thể dung một số lượng đầu vào này thay thế cho một số lượng đầu vào khác, trong khi đầu ra vẫn không thay đổi.Muốn giảm đi một đơn vị lao động (L) thì cần có bao nhiêu đơn vị vốn (K) với điều kiện Q không đổi và ngược lại,muốn giảm đi một đơn vị vốn (K) thì cần có bao nhiêu đơn vị lao động (L) với điều kiện Q không đổi.Mối quan hệ MRTS và MPL, MPK :Vì đầu ra không đổi bằng cách di chuyển dọc theo đường đồng lượng do đó sự thay đổi trong tổng sản phẩm bằng 0MPL.ΔL + MPK.ΔQ = 0 -ΔK MPLMRTS = = ΔL MPKc,Hai trường hợp đặc biệt của hàm sản xuất: TH1: Các đầu vào hoàn toàn thay thế cho nhau: là đường thẳng nghĩa là cùng 1 đầu ra có thể sử dụng sản xuất bằng lao động, bằng vốn hoặc bằng sự kết hợp giữa lao động và vốn K Q3 Q2 Q1 0 L4 TH2: Các đầu vào không thể thay thế cho nhau khi các đường động lượng là hình chữ L,khối đầu ra đòi hỏi sự kết hợp riêng của lao động và vốn, những điểm A,B,C là những điểm kết hợp có hiệu quả cao của các đầu vào K C Q3 B Q2 A Q1 L3.Giới thiệu chung về lý thuyết lợi nhuận và quyết định cung cấp:3.1,Lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận:Lợi nhuận là mục tiêu kinh tế cao nhất, là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Lợi nhuận được định nghĩa một cách khái quát là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí.Còn tối đa hóa lợi nhuận hoặc cực tiểu hóa chi phí sản xuất là hành vi và hoạt động làm tăng lợi nhuận hoặc giảm chi phí sản xuất, tức là phải làm gì để đạt được lợi nhuận cực đại cho doanh nghiệp.Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh toàn bộ kết quả và hiệu quả của quá trình kinh doanh kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm nhu cầu thị trường, chuẩn bị và tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh, đến khâu tổ chức bán hàng và dich vụ cho thị trường. Nó phản ánh cả về mặt lượng và mặt chất của quá trình kinh doanh.*Công thức:Π= TR – TC = R.Q-ATC.QΠ= ( P-ATC) .Q Π: lợi nhuận TR: tổng doanh thu TC: tổng chi phí P-ATC: lợi nhuận trong 1 đơn vị sản phẩm5*Lợi nhuận của doanh nghiệp chịu tác động tổng hợp của nhiều yếu tố:+Trước hết, là quy mô sản xuất hàng hóa dịch vụ. Quan hệ cung cầu về hàng hóa thay đổi sẽ làm cho giá thay đổi.+Hai là, giá và chất lượng của đầu vào (lao động,nguyên vật liệu, thiết bị, công nghệ ) và phương pháp kết hợp các đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh.+Ba là, giá bán hàng hóa hoặc dịch vụ cùng toàn bộ hoạt động nhằm thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ và thu hồi vốn, đặc biệt là hoạt động marketing và công tác tài chính của doanh nghiệp.Do tính chất tổng hợp của lợi nhuận, nên doanh nghiệp luôn phải có chiến lược và phương án kinh doanh tổng hợp, đồng bộ để không ngừng tăng lợi nhuận.*Các loại lợi nhuận:-Lợi nhuận tính toán-Lợi nhuận kinh tế: là lợi nhuận tính toán còn lại sau khi đã trừu các chi phí cơ hội-Lợi nhuận bình quân: là lợi nhuận được biểu hiện cụ thể bằng tỉ suất lãi vốn-Lợi nhuận siêu ngạch: là khoản thu nhập từ sức mạnh thị trường hoặc sứ mạnh độc quyền.-Lợi nhuận bình thường là lợi nhuận vừa đủ để giữ cho các nhà kinh doanh tiếp tục công việc của mình và tồn tại với tư cách là một bộ phận của tổng chi phí.*Tối đa hóa lợi nhuận:-Doanh thu biên (MR): là mức thay đổi của tổng doanh thu do tiêu thụ thêm một đơn vị sản lượng6ΔTRMR= = (TR)’.Q ΔQ-Quy tắc chung nhất của tối đa hóa lợi nhuận là: Tăng sản lượng chừng nào doanh thu cận biên còn vượt quá chi phí cận biên (MR >MC) cho đến khi có MR=MC thì dừng lại. Đây chính là mức sản lượng tối ưu (Q*) để tối đa hóa lợi nhuận.*Tối đa hóa lợi nhuận trong sản xuất ngắn hạn: P MC P1 ATC P2 D1=MR1 P3 AVC D2=MR2 P4 D3=MR3 D4=MR4 Q1 Q2 Q3 Q4TH1: P1, D1, MR1 DN quyết định sản xuất tai Q1 và có P1 > ATC →DN thu được lợi nhuận dương là Shcn gạch chéo (hay lợi nhuận tối đa A )TH2: P2,D2,MR2 tại B có MR2=MC tương ứng với Q3 số lương Q2 có P2=ATCmin ⇒ hòa vốnTH3: P3,D3,MR3 tại C có MR3=MC tương ứng Q3 có P3<ATC ⇒lỗ+ko sx: TR=0+sản xuất Q3: P3>AVC → bù 1 phần FCTH4: P4,D4,MR4 tại D có MR4=MC tương ứng Q4 có P4<AVC ⇒ không sản xuất*Tối đa hóa lợi nhuận trong sản xuất dài hạn:Trong dài hạn không còn không còn chi phí cố định,doanh nghiệp có thể quyết định nên xây dựng một năng lực sản xuất đến mức nào là tối ưu, tức là xác định lượng chi phí cố định tối ưu.7Doanh nghiệp sẽ giảm sản lượng khi chi phí cận biên vượt qua doanh thu cận biênDoanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa bằng việc cân bằng doanh thu cận biên và chi phí cận biên. P* LMC LACQ* Q+LMC và LAC là chi phí bình quân và chi phí cận biên dài hạn+Q*:sản lượng của doanh nghiệp+hình chữ nhật gạch chéo: tổng lợi nhuận*Tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiên cạnh tranh và độc quyền:-Hành vi và quy định tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo:Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo được đặc trưng bởi:* có nhiều người bán và người mua* các sản phẩm đồng nhất* không có rào cản với việc gia nhập hoặc rút lui khỏi thị trường* người bán và người mua có thông tin hoàn hảo.Đường chi phí cận biên và đường tổng chi phí trung bình được thêm vào biểu đồ dưới đây: P P* D=MR0 Q* QSản xuất Q* (P=MC) chính là mức sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.8Điều kiện để tối đa hóa lợi nhuận là MR=MC ở tại 1 điểm mà ở đó đường MC đang đi lên chứ ko đi xuống (P=MC)-Hành vi và quyết định tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện độc quyền:Một thị trường cạnh tranh độc quyền có đặc điểm:· nhiều người bán và người mua,· các sản phẩm khác nhau, và· dễ dàng gia nhập và rời bỏNguyên lý cơ bản của việc tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện độc quyền tương tự với cạnh tranh hoàn hảo tức là lựa chọn mức sản lượng tại đó MR=MC chỉ có sự khác biệt chủ yếu là đối với 1 doanh nghiệp độc quyền thì MR không bằng với giá cả đường cầu với các nhà độc quyền là đường có dạng dốc xuống tức là MR< mức giá tại đó có thêm 1 đơn vị sản phẩm được bán ra. P MC PM D MR QM Q Tại QM: MR=MCQM: sản lượng tối đa hóa lợi nhuậnShcn gạch chéo : thu lợi nhuận- Hành vi và quyết định tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện cạnh tranh độc quyền:Khái niệm: Cạnh tranh độc quyền là cấu trúc của thi trường gồm nhiều doanh nghiệp bán ra những sản phẩm tương tự có phân biệt nhau chút ít do sự khác biệt về sản phẩm mỗi doanh nghiệp có đồ thị đường cầu đi xuống. Ngắn hạn: doanh nghiệp quyết định sản xuất tại mức sản lượng QSR (MR=MC) đây là mức sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp, doanh nghiệp thu được lợi nhuận là Shcn gạch chéo 9 P MC PSR LAC D 0 MR QDài hạn: Doanh nghiệp quyết định sản xuất tại mức sản lượng QRL (MR=MC) đây là mức sản lượng tối ưu có PRL=LAC (lợi nhuận =0) P PLRMC LAC=0 D MR0 QLR Q3,Giới thiệu chung về lý thuyết chi phí sản xuất:Trong nền sản xuất hàng hóa có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và sự vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với cạnh tranh.Muốn thắng trong cạnh tranh, một vấn đề quan trọng nà bất cứ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào cũng đều phải quan tâm là giảm chi phí sản xuất, giảm 1 đồng chi phí có nghĩa là tăng 1 đồng lợi nhuận (trong điều kiện các yếu tố khác không đổi)Hơn nữa,các doanh nghiệp sẽ quyết định mức sản xuất và tiêu thụ một hàng hóa nào đó tùy theo chi phí và giá bán hàng hóa đó. Vấn đề chi phí không chỉ là sự quan tâm của người tiêu dùng, của cả xã hội nói chung.10[...]... vấn đề kinh tế cụ thể của các thành vi n kinh tế trong một nên kinh tế. Trong khi đó, kinh tế mơ quan tâm đến mục tiêu kinh tế của cả nền kinh tế hay của cả một quốc gia.Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về mơn kinh tế vi mơ và ứng dụng của môn học này trong thực tế ở các doanh nghiệp qua phần bài tập.II/Lý thuyết:1.Giới thiệu chung về môn học vi mô: Kinh tế học vi mô là một môn khoa học kinh tế,một... định nghĩa duy nhất về kinh tế học, nhưng là định nghĩa phổ biến nhất). Tương quan mà nói, kinh tế học được biết đến như là vi c tận dụng tối đa các nguồn lực và phân phối chúng cho các cá nhân với mục tiêu đem lại các phúc lợi xã hội cho họ. Kinh tế học có hai bộ phận quan trọng, đó là: Kinh tế học vi mơ và kinh tế học mô .Kinh tế vi mô là một môn khoa học quan tâm đến vi c nghiên cứu, phân... lớn môn kinh tế học vi mô, tôi đã phần nào hiểu về những vấn đề cơ bản của Doanh nghiệp, các quy luật, xu thế vận động của các hoạt động kinh tế vi mô, những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trị sự điều tiết của Chính phủ đối với thị trường.- Đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đó là lợi những cũng đặt ra cho Doanh nghiệp thách thức không nhỏ. Do vậy, vi c... bản cung cấp kiến thức lý luận và phương pháp luận kinh tế.Nó là khoa học về sự lựa chọn của các thành vi n kinh tế.Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mơ là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị... tôi bổ sung thêm nhiều kiến thức cơ bản về môn kinh tế vi mô và ứng dụng của môn học này trên thị trường cũng như các doanh nghiệp như thế nào.Chắc chắn những bài tập lơn như thế này sẽ giúp sinh vi n nắm rõ hơn kiến thức để phục vụ cho tương lai sau này.K L1 4.62 10.33 16.620 I/Lời mở đầu: Kinh tế học là một môn khoa học xã hội nghiên cứu hành vi con người và các phúc lợi xã hội như là một... tiêu kinh tế cao nhất, là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Lợi nhuận được định nghĩa một cách khái quát là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí.Cịn tối đa hóa lợi nhuận hoặc cực tiểu hóa chi phí sản xuất là hành vi và hoạt động làm tăng lợi nhuận hoặc giảm chi phí sản xuất, tức là phải làm gì để đạt được lợi nhuận cực đại cho doanh nghiệp.Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh. .. vào thực tiễn cùng với những kinh nghiệm thu được trong thực tiễn giúp cho Doanh nghiệp có thể lựa chọn được những bước đi đúng đắn, phát huy hiệu quả của năng lực canh tranh- Tuy vậy, đây mới chỉ là những lý thuyết mang tính cơ bản. Vi c nghiên cứu và vận dụng nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố và được hoàn thiện dần qua những trải nghiệm từ thực tiễn. Có như thế, vi c nhận thức những lý luận... nghiệp.Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh toàn bộ kết quả và hiệu quả của quá trình kinh doanh kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm nhu cầu thị trường, chuẩn bị và tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh, đến khâu tổ chức bán hàng và dich vụ cho thị trường. Nó phản ánh cả về mặt lượng và mặt chất của quá trình kinh doanh.*Công thức:Π= TR – TC = R.Q-ATC.QΠ= ( P-ATC) .Q Π: lợi nhuận TR: tổng doanh... sử dụng khác nhau. Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường khơng vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho vi c cạnh tranh hoàn hảo. Những ngành quan trọng trong kinh tế vi mô bao gồm thị trường 1 rTCrwLĐộ nghiêng của đường đồng phí cho biết:Nếu doanh nghiệp bớt đi 1 đơn vị lao động và thu hồi w đơ la về chi phí để mua rw đơn... xin cảm ơn Cô Nguyễn Hồng Vân đã hướng dẫn trực tiếp và rất cụ thể trong quá trình hồn thành bài tập.Những kiến thức mà cơ chỉ bảo sẽ rất có ích cho tơi cũng như các bạn sinh vi n khác sau này.Hải Phòng, ngày 12/5/2008 Sinh vi n : Phạm Thị Vân Anh21 TH2: Các đầu vào không thể thay thế cho nhau khi các đường động lượng là hình chữ L,khối đầu ra đòi hỏi sự kết hợp riêng của lao động và vốn, những . hội cho họ .Kinh tế học có hai bộ phận quan trọng, đó là: Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô .Kinh tế vi mô là một môn khoa học quan tâm đến vi c nghiên. các vấn đề kinh tế cụ thể của các thành vi n kinh tế trong một nên kinh tế. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô quan tâm đến mục tiêu kinh tế của cả nền kinh tế hay
- Xem thêm -

Xem thêm: BT kinh te vi mo.doc, BT kinh te vi mo.doc, BT kinh te vi mo.doc

Hình ảnh liên quan

Ta có bảng thay đổi sản lượng theo sự biến đổi của L: (với α=β=1) - BT kinh te vi mo.doc

a.

có bảng thay đổi sản lượng theo sự biến đổi của L: (với α=β=1) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng - BT kinh te vi mo.doc

ng.

Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng sản lượng với 2 đầu vào biến đổi: SỐ LAO ĐÔNG(L) - BT kinh te vi mo.doc

Bảng s.

ản lượng với 2 đầu vào biến đổi: SỐ LAO ĐÔNG(L) Xem tại trang 16 của tài liệu.
SẢN LƯỢNG(Q) - BT kinh te vi mo.doc
SẢN LƯỢNG(Q) Xem tại trang 16 của tài liệu.
BẢNG TỔNG CHI PHÍ THEO SỐ LAO ĐỘNG VÀ MÁY MÓC (USD/NGÀY) - BT kinh te vi mo.doc
BẢNG TỔNG CHI PHÍ THEO SỐ LAO ĐỘNG VÀ MÁY MÓC (USD/NGÀY) Xem tại trang 17 của tài liệu.