Bai tap lon-Kinh te vi mo.doc

24 3.8K 56

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:15

Bai tap lon-Kinh te vi mo.doc Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTBTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂNBÀI TẬP LỚNMôn : Kinh tế vi môHọ và tên : Trần Ngọc ThúyLớp : KTB 48 – ĐH 21. Các thông tin chung : Một hãng sản xuất xe độc quyền USB có hàm cầu về sản phẩm của mình là PQ 515000 −= trong đó P là giá ( USD ) , Q là số lượng xe máy .Hàm tổng chi phí của hãng là : 46000500353023++−= QQQTC 2. Yêu cầu : Phần 1 : Lí thuyết1. Giới thiệu chung về môn học vi mô .2. Giới thiệu chung về lí thuyết cung cầu .3. Giới thiệu chung về lí thuyết sản xuất .4. Giới thiệu chung về lí thuyết hành vi của DNDQ .Phần 2 : Tính toán1. Để tính toán được 10000 xe máy , hãng phải đặt giá là bao nhiêu . Khi đó tổng doanh thu của hãng là bao nhiêu ?2. Lập phương trình đường tổng doanh thu , đường doanh thu cận biên , đường chi phí cận biên , đường chi phí bình quân và chi phí biến đổi , chi phí cố định ?3. Xác định mức sản lượng , giá bán để doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất ? Khi đó: P , Q , TR , TC , LN max là bao nhiêu ?4. Nếu doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa doanh thu , doanh nghiệp quyết định sản xuất bao nhiêu sản phẩm ? Với giá bán nào ?Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH21 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB5. Tính hệ số co giãn về cầu về xe máy tại mức giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận ?6. hãng USB này nên dặt giá nào để bán nhiều sản phẩm nhất mà không bị lỗ ?7. Giả sử rằng hãng USB hành động như một nhà CTHH . Hãng sẽ bán ra thị trường bao nhiêu sản phẩm và giá là bao nhiêu ?8. Tính thặng dư tiêu dùng , thặng dư sản xuất , mất không của xã hội và ích lợi ròng của xã hội khi doanh nghiệp đạt lợi nhuận cực đại ?9. Nếu doanh nghiệp chịu thuế 5 USD / 1 SP bán ra thị trường thì số thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước là bao nhiêu mà lợi nhuận của nhà ĐQ vẫn cao nhất . Lúc đó số sản phẩm , giá bán , TR , TC , LN thay đổi như thế nào ?10. Biểu diễn các kết quả trên đồ thị .Phần 3 : Kết luận- Những vấn đề cần thiết được rút ra khi làm BTL .Trưởng bộ môn Giáo viên hướng dẫnNội dung yêu cầuSinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH22 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTBI. Các thông tin chung : Một hãng sản xuất xe độc quyền USB có hàm cầu về sản phẩm của mình là PQ 515000 −= trong đó P là giá ( USD ) , Q là số lượng xe máy .Hàm tổng chi phí của hãng là : 46000500353023++−= QQQTC II. Yêu cầu : Phần 1 : Lí thuyết1. Giới thiệu chung về môn học vi mô .1.1 Kinh tế học vi mô và mối quan hệ với kinh tế học mô .- Kinh tế học (KTH) có 2 bộ phận quan trọng là KTH vi mô và KTH mô . KTH vi mô là 1 môn khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu , phân tích , lựa chọn các vấn đề kinh tế cụ thể của các tế bào kinh tế trong 1 nền kinh tế . KTH vi mô nghiên cứu các bộ phận , các chi tiết cấu thành nên bức tranh lớn KTH mô .- KTH vi mô nghiên cứu những vấn đề tiêu dùng cá nhân , nghiên cứu về cung – cầu , sản xuất , chi phí , giá cả thị trường , lợi nhuận , cạnh tranh của từng tế bào kinh tế . Còn KTH mô tìm hiểu cải thiện kết quả hoạt động của toàn bộ nền kinh tế . Nó nghiên cứu cả 1 bức tranh lớn , KTH mô quan tâm đến mục tiêu kinh tế của cả 1 quốc gia .- KTH vitập trung nghiên cứu đến từng cá thể , từng hãng , từng doanh nghiệp mà thực tế đã tạo nên nền kinh tế . Kinh tế vi mô (KTVM) nghiên cứu các hành vi cụ thể của từng cá nhân doanh nghiệp trong việc lựa chọn và quyết định 3 vấn đề kinh tế cơ bản cho mình là : sản xuất cái gì , sản xuất như thế nào và phân phối hàng hóa thu nhập ra sao để có thể đứng vững cạnh tranh trên thị trường . Nói 1 cách cụ thể là KTVM nghiên cứu xem họ đạt mục đích của họ với nguồn tài nguyên hạn chế bằng cách nào và sự tác động của họ đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân (KTQD) ra sao .- Kinh tế vi mô và kinh tế mô tuy khác nhau nhưng đều là những nội dung quan trọng của KTH , không thể chia cắt mà bổ sung cho nhau tạo thành hệ thống kiến thức của kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước . Thực tế đã chứng minh kết quả kinh tế mô phụ thuộc vào các hành vi của kinh tế vi mô , KTQD phụ thuộc vào sự phát triển của các doanh nghiệp , của tế bào kinh tế , của tế bào sống chịu ảnh hưởng của kinh tế mô . Kinh tế mô tạo thành hành lang môi trường , tạo điều kiện cho kinh tế vi mô phát triển .1.2 Đối tượng và nội dung cơ bản của KTHVM.- KTHVM là 1 môn khoa học kinh tế , 1 môn khoa học cơ bản cung cấp kiến thức lí luận và phương pháp kinh tế cho các môn quản lí doanh nghiệp trong các ngành KTQD . Nó là khoa học về sự lựa chọn của hoạt động KTVM trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp . Đó là sự lựa chọn để giải phóng 3 vấn đề kinh tế cơ bản của 1 doanh nghiệp , 1 tế bào kinh tế : sản xuất cái gì , sản xuất như thế nào , sản xuất cho ai .- KTHVM nghiên cứu tính quy luật , xu thế vận động của các hoạt động KTVM , các khuyết tật của nền kinh tế thị trường (KTTT) và vai trò của sự điều tiết . Do đó tuy nó khác với các môn khoa học về kinh tế mô , kinh tế và quản lí doanh nghiệp , nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau , các môn khoa học quản lí kinh tế và quản lí doanh nghiệp được xây dựng cụ thể dựa trên cơ sở lí luận và phương pháp luận có tính khách quan của KTVM . Xây dựng khoa học kinh tế mô phải xuất phát và thúc đẩy cho KTVM phát triển hoàn thiện không ngừng .Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH23 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB- Đối tượng , nội dung , phương pháp nghiên cứu KTHVM , những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp , lựa chọn kinh tế tối ưu , ảnh hưởng của quy luật khan hiếm , lợi suất giảm dần , quy luật chi phí tương đối ngày càng tăng , hiệu quả kinh tế.• Cung và cầu : nghiên cứu nội dung của cung và cầu , sự thay đổi cung cầu , quan hệ cung cầu ảnh hưởng quyết định đến giá cả thị trường và sự thay đổi giá cả trên thị trường làm thay đổi quan hệ cung cầu và lợi nhuận .• Lí thuyết người tiêu dùng nghiên cứu các vấn đề về nội dung của nhu cầu và tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng , đường cầu , hàm cầu và tiêu dùng , tối đa hóa lợi ích và tiêu dùng tối ưu , lợi ích cận biên và sự co dãn của cầu …• Thị trường các yếu tố sản xuất nghiên cứu cung và cầu về lao động , vốn và đất đai .• Sản xuất , chi phí và lợi nhuận nghiên cứu các vấn đề về nội dung sản xuất và chi phí , các yếu tố sản xuất , hàm sản xuất và năng suất , chi phí cận biên , chi phí bình quân và tổng chi phí ; lợi nhuận doanh nghiệp , quy luật lãi suất giảm dần , tối đa hóa lợi nhuận , quyết định sản xuất và đầu tư , quyết định đóng cửa doanh nghiệp .• Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo , cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền nghiên cứu về thị trường cạnh tranh không hoàn hảo , cạnh tranh hoàn hảo , độc quyền ; quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền , quan hệ sản lượng , giá cả , lợi nhuận .• Vai trò của Chính phủ nghiên cứu khuyết tật của KTVM , vai trò và sự can thiệp của Chính phủ đối với hoạt động KTVM , vai trò của doanh nghiệp Nhà nước .1.3 Phương pháp nghiên cứu KTHVM .- Phương pháp chung :a. Nghiên cứu để nắm vững những vấn đề về lí luận , phương pháp luận và phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu trong các hoạt động KTVM . Lựa chọn kinh tế tối ưu các hoạt động KTVM là vấn đề cốt lõi , xuyên suốt của KTHVM cho nên trong nghiên cứu các vấn đề cụ thể của KTVM phải luôn nắm vững bản chất và phương pháp lựa chọn . b. Gắn chặt việc nghiên cứu lí luận , phương pháp luận với thực hành trong quá trình học tập .c. Gắn chặt việc nghiên cứu lí luận , phương pháp luận với thực tiễn sinh động phong phú , phức tạp của các hoạt động KTVM của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài .d. Cần hết sức coi trọng việc nghiên cứu , tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động KTVM trong các doanh nghiệp tiên tiến của Việt Nam và các nước trên thế giới .e. Phương pháp riêng : đơn giản hóa việc nghiên cứu trong các mối quan hệ phức tạp . Áp dụng phương pháp cân bằng nội bộ , bộ phận , xem xét từng đơn vị vi mô ,không xét sự tác động đến vấn đề khác ; xem xét 1 yếu tố thay đổi , tác động trong điều kiện các yếu tố khác không đổi . Ngoài ra còn sử dụng môn hình hóa như công cụ toán học và phương trinh vi phân để lượng hóa các vấn đề kinh tế . 2. Giới thiệu chung về lí thuyết cung cầu .II.1 Cầu ( Demand ) .II.1.1Các khái niệm .Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH24 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB- Cầu ( D ) là số lượng hàng hóa , dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong 1 thời gian nhất định ( các điều kiện khác không đổi ) .- Nhu cầu : là những mong muốn và nguyện vọng vô hạn của con người .Sự khan hiếm làm cho hầu hết các nhu cầu không được thỏa mãn .Vì thế nhu cầu chỉ biến thành cầu khi có khả năng và sẵn sàng .- Lượng cầu ( QD ) : là lượng hàng hóa ,dịch vụ nhất định mà người mua quyết định mua ở 1 mức giá nhất định trong 1 thời gian nhất định ( các yếu tố khác không đổi ) .- Cầu cá nhân Cầu thị trường = ∑ cầu cá nhân tương ứng với từng mức giá .- Biểu cầu : bảng biểu biểu diễn mối quan hệ giữa giá cả hàng hóa với lượng cầu .- Đường cầu : đường biểu diễn mối quan hệ giữa giá và lượng .- Luật cầu : mô tả khi giá cả hàng hóa giảm thì lượng cầu tăng và ngược lại .- Hàm cầu : là hàm toán học thể hiện quan hệ lượng - cầu và các yếu tố xác định cầu . II.1.2Các yếu tố xây dựng cầu .a . Giá cả hàng hóa x đang xét Px,t . Khi Px,t tăng thì QDx,t giảm (ngược lại theo luật cầu).b . Thu nhập I : Khi I tăng : QDx,t tăng → x – hàng hóa thông thường QDx,t giảm → x – hàng hóa thứ cấpKhi I tăng rất cao : QDx,t giảm → x – hàng hóa cao cấp ( xa xỉ ) .Giá cả của hàng hóa liên quan đến xNếu Py tăng → QDy giảm → QDx,t tăng → y và x là 2 hàng hóa thay thế .Nếu Py giảm → QDy giảm → QDx,t giảm → y và x là 2 hàng hóa bổ sung ( kéo theo ) .Nếu Py thay đổi → QDx,t không thay đổi → y và x là 2 hàng hóa độc lập .c . Số lượng người tiêu dùng : Ntd tăng → QDx,t tăng d . Thị hiếu của người tiêu dùng : Ttd tăng → QDx,t tăng và ngược lại .e . Kì vọng của người tiêu dùng : Etd là kỳ vọng về thái độ của người bán . Vậy : QDx,t = f ( Px,t ; I ; Plq ; Ntd ; Ttd ; Etd )Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2GiáP1P2P30 Q1 Q2 Q3 LượngDQDx,tGiáPx,tLượngQx,tP1P2Q1Q2… … 0 Q1 Q2 Q3 Qx,t Di chuyển lên trên Di chuyển xuống dưới 0 QA" QA QA' QSx,t A" A A' S" S S' Cung dịch trái5 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTBII.1.3 Sự vận động của cầu .• Sự di chuyển trên đường cầuKhi các yếu tố khác không đổi còn giá của chính nó không đổi , giá của nó thay đổi → lượng cầu thay đổi ta nói rằng có sự di chuyển trên đường cầu .Giá tăng → lượng cầu giảm di chuyển dọc lên trên .Giá giảm → lượng cầu tăng di chuyển dọc xuống dưới .Biến nội sinh : Px,t ( giá của nó ) .Biến ngoại sinh : các yếu tố còn lại .• Sự dịch chuyển đường cầuKhi giá của nó giữ nguyên , các yếu tố khác thay đổi làm lượng cầu thay đổi ta nói rằng đường cầu bị dịch chuyển . Sự tăng cầu làm đường cầu dich chuyển sang phải và ngược lại.II.2 Cung ( Supply ) .II.2.1Khái niệm .- Cung ( Q ) là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong 1 thời gian nhất định ( các yếu tố khác không đổi ) .- Lượng cung ( QS ) là hàng hóa , dịch vụ nhất định mà người bán quyết định bán ở 1 mức giá nhất định trong 1 thời gian nhất định ( các yếu tố khác không đổi ) .- Biểu cung : là bảng biểu mô tả mối quan hệ giaữ giá cả với lượng cung .- Đường cung : là đường mô tả mối quan hệ giữa giá và lượng trên đồ thị .- Luật cung muốn biểu thị mối quan hệ giữa giá và lượng cung , khi giá cả hàng hóa tăng thì doanh nghiệp bán nhiều hơn và ngược lại .- Cung của doanh nghiệp và cung của ngành : + Cung của doanh nghiệp : từ một mức giá gốc nhất định doanh nghiệp sẽ bán với 1 mức giá nhất định . +Cung của ngành : tổng các cung của các doanh nghiệp .- Hàm cung là 1 hàm toán học biểu diễn mối quan hệ giữa lượng cung với các yếu tố khác xây dựng nên cung .QSx,t = f ( các yếu tố xác định cung )II.2.2Các yếu tố xác định cung và hàm số của cung .a.Giá cả hàng hóa x đang xét tại thời điểm t : Px,t : Khi Px,t tăng → QSx,t tăng ( luật cung ) và ngược lại .b.Công nghệ ( Tech ) : CN tăng → QSx,t tăng .c.Giá cả yếu tố sản xuất : Pytsx tăng → chi phí sản xuất tăng → QSx,t giảm .d.Số lượng người bán : Nsx tăng → Qsx,t tăng .e.Thuế : T tăng → LN giảm → QSx,t giảm .f. Kì vọng : Esx tăng → Qsx,t tăng .QSx,t = f ( Px,t ; CN ; Pytsx ; Nsx ; T ; Esx )2.2.3 Sự vận động của đường cung .Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 0 Q1 Q2 Q3 Qx,t Di chuyển lên trên Di chuyển xuống dưới 0 QA" QA QA' QSx,t A" A A' S" S S' Cung dịch trái 0 QDA QDC QE QDD QDB Qx,t ( QS = QD ) Dx,t A Lượng thiếu hụt6 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB• Sự di chuyển trên đường cung .Khi giá cả của nó thay đổi ( Px ) còn các yếu tố khác giữ nguyên làm lượng cung thay đổi ta nói rằng có sự di chuyển dọc trên đường cung .Khi giá tăng có sự di chuyển lên trên .Khi giá giảm có sự di chuyển xuống dưới .• Sự dịch chuyển đường cung .II.3 Luật cung – cầu .II.3.1Sự cân bằng của thị trường . Thị trường hàng hóa x,t Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2Px,tP3P2P1 0 Q1 Q2 Q3 Qx,tSx,tLượng cung321 Di chuyển lên trên Di chuyển xuống dướiPx,tPA 0 QA" QA QA' QSx,t A" A A' S" S S' Cung dịch tráiCung dịch phải 0 QDA QDC QE QDD QDB Qx,t ( QS = QD ) Dx,t A Lượng thiếu hụt 0 QE QE' Qx,t 0 QE' QE Qx,t7 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTBE : điểm cân bằng .PE : giá cân bằng .QE : lượng cân bằng .II.3.2Sự dư thừa và thiếu hụt của thị trường . - Khi PAB > PE Lượng cung là QSB → QSB > QDA 1 lượng là AB = OQSB - OQDA Lượng cầu là QDA → AB là lượng dư thừa hàng hóa trên thị trường .→ Lúc này người bán phải giảm : PAB → PE . Khi giá giảm cung giảm QSB → QE → B≡E (1) cầu tăng QDA → QE → A≡E - Khi PAB < PE Lượng cung là QSC → QSC < QDD 1 lượng là CD = OQDD - OQSC Lượng cầu là QDD→ CD là lượng thiếu hụt hàng hóa trên thị trường .→ Lúc này người bán phải tăng : PCD → PE . Khi giá tăng cung tăng QSC → QE → C≡E (2) cầu giảm QDD → QE → D≡ESinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2Px,tPABPEPCD 0 QDA QDC QE QDD QDB Qx,t ( QS = QD ) Dx,tSx,t A BEC D Lượng thiếu hụtLượng dư thừa 0 QE QE' Qx,t 0 QE' QE Qx,t 0 QE' QE Qx,t8 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTBKết luận : Từ (1) và (2) E là điểm cân bằng của thị trường . E luôn luôn tồn tại nếu đường cong và cầu cố định không dịch chuyển .II.3.3Các trạng thái cân bằng của thị trường khi đường cung ( hoặc đường cầu ) dịch chuyển .Trường hợp 1:Ban đầu thị trường có đường cung Sx,t và dường cầu Dx,t , thiết lập điểm cân bằng E . Khi đường cầu dịch phải Dx,t thiết lập điểm cân bằng E' tương ứng : giá cả PE' và lượng cung QE' . Kết quả , E dịch phải và lên trên gần tới E' làm cho lượng cân bằng tăng và giá cả cân bằng tăng .Trường hợp 2 :Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2Px,tPE'PE 0 QE QE' Qx,tE'ESx,tD'x,tDx,t( Có lợi cho doanh nghiệp nhất )Px,tPE'PE 0 QE' QE Qx,tDx,tS'x,tSx,tE'E 0 QE' QE Qx,t9 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTBBan đầu thị trường có đường cung Sx,t và đường cầu Dx,t , thiết lập điểm cân bằng E . Khi đường cung dịch trái S'x,t , thiết lập điểm cân bằng E' tương ứng : giá cả PE' và lượng cầu QE' . Kết quả , E dịch trái và lên trên gần tới E' làm cho lượng cân bằng và giá cả cân bằng tăng .Trường hợp 3 :Ban đầu thị trường có đường cung Sx,t và đường cầu Dx,t , thiết lập điểm cân bằng E . Khi đường cầu dịch trái D'x,t , thiết lập điểm cân bằng E' tương ứng : giá cả PE' và lượng cung QE' . Kết quả , E dịch trái xuống dưới gần tới E' làm cho lượng cân bằng giảm và giá cả cân bằng giảm .Trường hợp 4 :Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2Px,tPEPE' 0 QE' QE Qx,tEE'Sx,tDx,tD'x,tPx,tPEPE'0 QE QE' Qx,tSx,tS'x,tDx,tEE'( Có lợi cho người tiêu dùng nhất ) 0 QE' QE Qx,t∆P = PE' – PE → người tiêu dùng chịu ∆Q = QE' –QE t - ∆P : là người bán chịu 10 [...]... môn học vi mô . 1.1 Kinh tế học vi mô và mối quan hệ với kinh tế học mơ . - Kinh tế học (KTH) có 2 bộ phận quan trọng là KTH vi mô và KTH mô . KTH vi mô là 1 môn khoa học quan tâm đến vi c nghiên cứu , phân tích , lựa chọn các vấn đề kinh tế cụ thể của các tế bào kinh tế trong 1 nền kinh tế . KTH vi mô nghiên cứu các bộ phận , các chi tiết cấu thành nên bức tranh lớn KTH mô . - KTH vi mô... Nó nghiên cứu cả 1 bức tranh lớn , KTH mô quan tâm đến mục tiêu kinh tế của cả 1 quốc gia . - KTH vitập trung nghiên cứu đến từng cá thể , từng hãng , từng doanh nghiệp mà thực tế đã tạo nên nền kinh tế . Kinh tế vi mô (KTVM) nghiên cứu các hành vi cụ thể của từng cá nhân doanh nghiệp trong vi c lựa chọn và quyết định 3 vấn đề kinh tế cơ bản cho mình là : sản xuất cái gì , sản xuất như thế... toàn bộ nền kinh tế quốc dân (KTQD) ra sao . - Kinh tế vi mô và kinh tế mô tuy khác nhau nhưng đều là những nội dung quan trọng của KTH , không thể chia cắt mà bổ sung cho nhau tạo thành hệ thống kiến thức của kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước . Thực tế đã chứng minh kết quả kinh tế mô phụ thuộc vào các hành vi của kinh tế vi mô , KTQD phụ thuộc vào sự phát triển của các doanh... ngược lại . b.Công nghệ ( Tech ) : CN tăng → Q S x,t tăng . c.Giá cả yếu tố sản xuất : P ytsx tăng → chi phí sản xuất tăng → Q S x,t giảm . d.Số lượng người bán : N sx tăng → Q s x,t tăng . e.Thuế : T tăng → LN giảm → Q S x,t giảm . f. Kì vọng : E sx tăng → Q s x,t tăng . Q S x,t = f ( P x,t ; CN ; P ytsx ; N sx ; T ; E sx ) 2.2.3 Sự vận động của đường cung . Sinh vi n : Trần Ngọc Thúy Lớp... nhưng sản lượng vẫn giữ nguyên . Sinh vi n : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 P P 1 P 2 Q MC D 1 MR 2 D 2 P P Q 2 Q 1 MR 2 D 2 MR 1 D 1 MC 23 MR 1 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB Đường cong DH của doanh nghiệp là 1 phần của đường LMC nằm trên cực tiểu của LAC . - Đường đồng phí : TC = ω L + r K ω là tiền lương → độ dốc = r ω − r là lãi suất vay Sinh vi n : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48... điểm cân bằng E' tương ứng : giá cả P E' và lượng cung Q E' . Kết quả , E dịch trái xuống dưới gần tới E' làm cho lượng cân bằng giảm và giá cả cân bằng giảm . Trường hợp 4 : Sinh vi n : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 P x,t P E P E' 0 Q E' Q E Q x,t E E' S x,t D x,t D' x,t P x,t P E P E' 0 Q E Q E' Q x,t S x,t S' x,t D x,t E E' ( Có... Q S x,t A" A A' S" S S' Cung dịch trái 0 Q D A Q D C Q E Q D D Q D B Q x,t ( Q S = Q D ) D x,t A Lượng thiếu hụt 6 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB Sinh vi n : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 24 Trường ĐHHH Bài tập mơn KTVM Khoa KTVTB • Co giãn điểm ( tại điểm A ) ( tại A ) A A P B A A tx D tx D tPx Q P dQ Q P dP dQ P Q E ì =ì= = )( % % , , , ã... lệ đó cao thì độ co giãn cao . • Mối quan hệ giữa hệ số co giãn của cầu theo giá , sự thay đổi của giá và tổng doanh thu ׀ E D Px,t ׀ P tăng P giảm > 1 TR giảm TR tăng < 1 TR tăng TR giảm Sinh vi n : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 P x,t P A P B A B D x,t 0 Q A Q B Q x,t ∆P ∆Q trong đó : ∆Q = Q B - Q A ∆P = P B - P A 0 Q A Q B Q D x,t trong đó : ∆Q = Q B – Q A ∆I = I B -... tiêu dùng : T td tăng → Q D x,t tăng và ngược lại . e . Kì vọng của người tiêu dùng : E td là kỳ vọng về thái độ của người bán . Vậy : Q D x,t = f ( P x,t ; I ; P lq ; N td ; T td ; E td ) Sinh vi n : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 Giá P1 P2 P3 0 Q 1 Q 2 Q 3 Lượng D Q D x,t Giá P x,t Lượng Q x,t P 1 P 2 Q 1 Q 2 … … 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q x,t Di chuyển lên trên Di chuyển xuống dưới 0 Q A"... quy mô tăng α + β > 1 tăng 1 % Tăng < 1 % → hiệu suất quy mô giảm α + β < 1 tăng 1 % Tăng 1 % → hiệu suất quy mô không đổi α + β = 1 3.2Lí thuyết về chi phí sản xuất . 3.2.1 Khái niệm : Sinh vi n : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 K K 2 K 1 L 1 L 2 L Q 1 Q 2 K K 2 K 1 L 1 L 2 L 1 2 Q 1 Q 2 17 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB rL K MRTS ϖ = ∆ ∆− = ( MRTS – điểm tối ưu ) 3.3Lí . học vi mô .1.1 Kinh tế học vi mô và mối quan hệ với kinh tế học vĩ mô .- Kinh tế học (KTH) có 2 bộ phận quan trọng là KTH vi mô và KTH vĩ mô . KTH vi mô. về môn học vi mô .2. Giới thiệu chung về lí thuyết cung cầu .3. Giới thiệu chung về lí thuyết sản xuất .4. Giới thiệu chung về lí thuyết hành vi của DNDQ

Hình ảnh liên quan

Đường LTC là bao hình của các đường AT C. - Bai tap lon-Kinh te vi mo.doc

ng.

LTC là bao hình của các đường AT C Xem tại trang 18 của tài liệu.
thu cận biên , nên phải xem xét cả hai đồng thờ i. Trong hình trên ,phần (a) biểu thị cầu thay đổi làm cho sản lượng thay đổi nhưng giá vẫn giữu nguyên , phần ( b ) biểu thị cầu thay đổi làm cho  giá thay đổi nhưng sản lượng vẫn giữ nguyên . - Bai tap lon-Kinh te vi mo.doc

thu.

cận biên , nên phải xem xét cả hai đồng thờ i. Trong hình trên ,phần (a) biểu thị cầu thay đổi làm cho sản lượng thay đổi nhưng giá vẫn giữu nguyên , phần ( b ) biểu thị cầu thay đổi làm cho giá thay đổi nhưng sản lượng vẫn giữ nguyên Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan