0

Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc

31 63,392 240
  • Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:18

Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc Bài 1: Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54.Yêu cầu:1. Xác định phương trình đường cung và đường cầu về đường trên thị trường Mỹ. Xác định giá cả cân bằng đường trên thị trường Mỹ. OK2. Để đảm bảo lợi ích của ngành đường, chính phủ đưa ra mức hạn ngạch nhập khẩu là 6,4 tỷ pao. Hãy xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dung, của người sản xuất, của Chính phủ, và số thay đổi trong phúc lợi xã hội.3. Nếu giả sử chính phủ đánh thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao. Điều này tác động đến lợi ích của mọi thành viên ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì?Bài giảiQs = 11,4 tỷ paoQd = 17,8 tỷ paoP = 22 xu/paoPTG = 805 xu/paoEd = -0,2Es = 1,541. Phương trình đường cung, đường cầu? Pcb?Ta có: phương trình đường cung, đường cầu dạng như sau:QS = aP + bQD = cP + dTa lại công thức tính độ co dãn cung, cầu:ES = (P/QS).(∆Q/∆P) ED = (P/QD). (∆Q/∆P)Trong đó: ∆Q/∆P là sự thay đổi lượng cung hoặc cầu gây ra bởi thay đổi về giá, từ đó, ta ∆Q/∆P là hệ số gốc của phương trình đường cung, đường cầu ES = a.(P/QS) ED = c. (P/QD) a = (ES.QS)/P c = (ED.QD)/P a = (1,54 x 11,4)/22 = 0,798 c = (-0,2 x 17,8)/22 = - 0,162(1)Thay vào phương trình đường cung, đường cầu tính b,dQS = aP + bQD = cP + d b = QS – aPd = QD - cP b = 11,4 – (0,798 x 22) = - 6,156d = 17,8 + (0,162 x 22) = 21,364Thay các hệ số a,b,c,d vừa tìm được, ta phương trình đường cung và cầu về đường trên thị trường Mỹ như sau:QS = 0,798P – 6,156QD = -0,162P + 21,364Khi thị trường cân bằng, thì lượng cung và lượng cầu bằng nhau  QS = QD 0,798PO – 6,156 = -0,162PO + 21,364 0,96PO = 27,52 PO = 28,67 QO = 16,722. Số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, của người sản xuất, của Chính phủ, và số thay đổi trong phúc lợi xã hội.Quota = 6,4Do P = 22 < PTG = 8,5 => người tiêu dùng xu hướng tiêu dùng hàng nhập khẩu, nếu chính phủ không hạn chế nhập khẩu. Để ngăn chặn nhập khẩu chính phủ đặt quota nhập khẩu với mức 6,4 tỷ pao. Khi đó phương trình đường cung thay đổi như sau:QS’ = QS + quota = 0,798P -6,156 + 6,4QS’ = 0,798P + 0,244Khi quota, phương trình đường cung thay đổi => điểm cân bằng thị trường thay đổi. QS’ =QD 0,798 P + 0,244 = -0,162P + 21,364 0,96P = 21,12 P = 22 Q = 17,8 * Thặng dư :- Tổn thất của người tiêu dùng : 06.255=++++=∆ fdcbaCSvới : a = ½ ( 11.4 + 0.627 )x 13.5 = 81.18 b = ½ x ( 10.773 x 13.5 ) = 72.72 c = ½ x ( 6.4x 13.5 ) = 43.2 d = c = 43.2 f = ½ x ( 2.187 x 13.5 ) = 14.76 => ∆CS = - 255,06 Thặng dư nhà sản xuất tăng : 18.81==∆ aPSNhà nhập khẩu ( hạn ngạch ) được lợi : c + d = 43.2 x 2 = 86.4Tổn thất xã hội : 48.8776.1472.72 =+=+=∆ fbNW=> ∆NW = - 87,483. T huế nhập khẩu 13,5 xu/pao. Lợi ích của mọi thành viên ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì?Mức thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao, ảnh hưởng đến giá của số lượng nhập khẩu, làm cho giá tăng từ 8,5 lên 8,5 + 13,5 = 22 xu/pao (bằng với giá cân bằng khi áp dụng hạn ngạch nhập khẩu ở câu 2) Với mức thuế nhập khẩu là 13.5 xu/pao, mức giá tăng và thặng dư tiêu dùng giảm :06.255=+++=∆ dcbaCSvới a = 81.18 b = 72.72 c = 6.4 x 13.5 = 86.4 d = 14.76Thặng dư sản xuất tăng : 18.81==∆aPSChính phủ được lợi : c = 86.448.87=+=∆dbNW8.5 0.627 11.4 17.8 19.98722DScab dfQPS quota6.4 Khi chính phủ đánh thuế nhập khẩu thì tác động cũng giống như trường hợp trên. Tuy nhiên nếu như trên chính phủ bị thiệt hại phần diện tích hình c +d do thuộc về những nhà nhập khẩu thì ở trường hợp này chính phủ được thêm một khoản lợi từ việc đánh thuế nhập khẩu ( hình c + d ). Tổn thất xã hội vẫn là 87,487* So sánh hai trường hợp :Những thay đổi trong thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất là như nhau dưới tác động của hạn ngạch và của thuế quan. Tuy nhiên nếu đánh thuế nhập khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( dụ như giảm thuế, trợ cấp .). thế chính phủ sẽ chọn cách đánh thuế nhập khẩu bởi tổn thất xã hội không đổi nhưng chính phủ được lợi thêm một khoản từ thuế nhập khẩu.B ài 2: Thị trường về lúa gạo ở Việt Nam được cho như sau:- Trong năm 2002, sản lượng sản xuất được là 34 triệu tấn lúa, được bán với giá 2.000 đ/kg cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu; mức tiêu thụ trong nước là 31 triệu tấn.- Trong năm 2003, sản lượng sản xuất được là 35 triệu tấn lúa, được bán với giá 2.200 đ/kg cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu, mức tiêu thụ trong nước là 29 triệu tấn.Giả sử đường cung và đường cầu về lúa gạo của Việt Nam là đường thẳng, đơn vị tính trong các phương trình đường cung và cầu được cho là Q tính theo triệu tấn lúa; P được tính là 1000 đồng/kg.1. Hãy xác định hệ số co dãn của đường cung và cầu tương ứng với 2 năm nói trên. OK2. Xây dựng phương trình đường cung và đường cầu lúa gạo của Việt Nam. OK3. Trong năm 2003, nếu chính phủ thực hiện chính sách trợ cấp xuất khẩu là 300 đ/kg lúa, hãy xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, của người sản xuất, của chính phủ và phúc lợi xã hội trong trường hợp này. OK 0.627 11.4 17.8 19.987 Q P22 t8 5DScabdPw4. Trong năm 2003, nếu bây giờ chính phủ áp dụng hạn ngạch xuất khẩu là 2 triệu tấn lúa mỗi năm, mức giá và sản lượng tiêu thụ và sản xuất trong nước thay đổi như thế nào? Lợi ích của mọi thành viên thay đổi ra sao?5. Trong năm 2003, giả định chính phủ áp dụng mức thuế xuất khẩu là 5% giá xuất khẩu, điều này làm cho giá cả trong nước thay đổi ra sao? Số thay đổi trong thặng dư của mọi thành viên sẽ như thế nào?6. Theo các bạn, giữa việc đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn.Bài giảiP QSQD2002 2 34 312003 2,2 35 291. Xác định hệ số co dãn của đường cung và cầu tương ứng với 2 năm nói trên.Hệ số co dãn cung cầu được tính theo công thức:ES = (P/Q) x (∆QS/∆P)ED = (P/Q) x (∆QD/∆P)Vì ta xét thị trường trong 2 năm liên tiếp nên P,Q trong công thức tính độ co dãn cung cầu là P,Q bình quân.ES = (2,1/34,5) x [(35 – 34)/(2,2 – 2)] = 0,3ED = (2,1/30) x [(29 – 31)/(2,2 – 2)] = 0,72. Xây dựng phương trình đường cung và đường cầu lúa gạo của Việt Nam.Ta :QS = aP + bQD = cP + dTrong đó: a = ∆QS/∆P = (35 – 34) / (2,2 – 2) = 5 c = ∆QD/∆P = (29 -31) / (2,2 – 2) = -10Ta có: QS = aP + b b = QS – aP = 34 – 5.2 = 24và QD = cP + d d = QD – cP = 31 +10.2 = 51Phương trình đường cung, đường cầu lúa gạo ở Việt Nam dạng:QS = 5P + 24QD = -10P + 513. trợ cấp xuất khẩu là 300 đ/kg lúa, xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, của người sản xuất, của chính phủ và phúc lợi xã hội Khi thực hiện trợ cấp xuất khẩu, thì:PD1 = PS1 – 0,3Tại điểm cân bằng: QD1 = QS1 5PS1 + 24 = -10 (PS1 – 0,3) + 51 PS1 = 2 PD1 = 1,7 QD1 = 344. Quota xuất khẩu là 2 triệu tấn lúa mỗi năm, mức giá và sản lượng tiêu thụ và sản xuất trong nước thay đổi như thế nào? Lợi ích của mọi thành viên thay đổi ra sao?Khi chưa quota , điểm cân bằng thị trường:QS = QD 5P + 24 = -10P + 51 15P = 27 PO = 1,8QO = 33Khi quota xuất khẩu, phương trình đường cầu thay đổi như sau: QD’ = QD + quota = -10P + 51 + 2 = -10P + 53Điểm cân bằng mới khi quota xuất khẩu:QS = QD’ 5P + 24 = -10P +53 15P = 29 P = 1,93 Q = 5P + 24 = 33,65* Thặng dư:- ∆ CS = + a + b là phần diện tích hình thang ABCDSABCD = 1/2 x (AB + CD) x ADTrong đó :AD = 2,2 – 1,93 = 0,27AB = QD(P=2,2) = -10 x 2,2 +51 = 29CD = QD(P=1,93) = -10 x 1,93 + 51 = 31,7 SABCD = 1/2 x (29 + 31,7) x 0,27 = 8,195 ∆ CS = a + b = 8,195- ∆ PS = -(a + b + c + d + f) là phần diện tích hình thang AEIDSAEID = 1/2 x (AE + ID) x ADTrong đó:AE = QS(P=2,2) = 5 x 2,2 + 24 = 35ID = QS(P=1,93) = 5 x 1,93 + 24 = 33,65 SAEID = 1/2 x (35 + 33,65) x 0,27 = 9,268 ∆ PS = -(a + b + c + d +f) = -9,268- Người quota XK:∆ XK = d là diện tích tam giác CHISCHI = 1/2 x (CH x CI)Trong đó:QPSDP = 2,21,81,9333 33,65 29D +quotaP = 2,09CH =AD = 0,27CI = DI – AH = 33,65 – QD(P=2,2) = 33,65 - (-10 x 2,2 +53) = 33,65 -31 =2,65 S CHI = 1/2 x (0,27 x 2,65) = 0,358 ∆ XK = d = 0,358- ∆ NW = ∆ CS + ∆ PS + ∆ XK = 8,195 – 9,268 + 0,358 = -0,7155. chính phủ áp dụng mức thuế xuất khẩu là 5% giá xuất khẩu, giá cả trong nước thay đổi ra sao? Số thay đổi trong thặng dư của mọi thành viên sẽ như thế nào?Khi chính phủ áp đặt mức thuế xuất khẩu bằng 5% giá xuất khẩu thì giá của lượng xuất khẩu sẽ giảm: 2,2 – 5% x 2,2 = 2,09.- ∆ CS = 1/2 x (29 + QD(P=2,09)) x (2,2 – 2,09)= 1/2 x [29 + (-10 x 2,09 + 51)] x 0,11= 1/2 x (29 + 30,1) x 0,11= 3,25- ∆ PS = - { 1/2 x (AE + QS(P=2,09)) x (2,2 – 2,09)= - {1/2 x [35 + (5 x 2,09 +24)] x 0,11= - [1/2 x (35 + 34,45) x 0,11)] = -3,82- Chính phủ:∆ CP = 1/2 x (2,2 – 2,09) x (QS(P=2,09) – QD(P=2,09)) = 1/2 x 0,11 x (34,45 – 30,1) = 0,239- ∆ NW = ∆ CS + ∆ PS + ∆ CP = 3,25 -3,82 + 0,239 = -0,336. Giữa việc đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn Theo tính toán của câu 4,5 (quota = 2 và TXK = 5% giá xuất khẩu) thì Chính phủ nên chọn giải pháp đánh thuế xuất khẩu. rõ ràng khi áp dụng mức thuế này phúc lợi xã hội bị thiệt hại ít hơn khi áp dụng quota = 2, đồng thời chính phủ thu được 1 phần từ việc đánh thuế (0,39).Bài 3: Sản phẩm A đường cầu là P = 25 – 9Q và đường cung là P = 4 + 3,5QP: tính bằng đồng/đơn vị sản phẩmQ: tính bằng triệu tấn đơn vị sản phẩm1. Xác định mức giá và sản lượng khi thị trường cân bằng. OK2. Xác định thặng dư của người tiêu dùng khi thị trường cân bằng. OK3. Để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, chính phủ dự định đưa ra 2 giải pháp sau:Q11s=1.14Q1D = 1.89Giải pháp 1: Ấn định giá bán tối đa trên thị trường là 8 đồng/đvsp và nhập khẩu lượng sản phẩm thiếu hụt trên thị trường với giá 11 đồng /đvsp.Giải pháp 2: Trợ cấp cho người tiêu dùng 2 đồng/đvsp và không can thiệp vào giá thị trường.Theo bạn thị giải pháp nào lợi nhất:a. Theo quan điểm của chính phủb. Theo quan điểm của người tiêu dùng4. Giả sử chính phủ áp dụng chính sách giá tối đa là 8 đồng/đvsp đối với sản phẩm A thì lượng cầu sản phẩm B tăng từ 5 triệu tấn đvsp lên 7,5 triệu tấn đvsp. Hãy cho biết mối quan hệ giữa sản phẩm A và sản phẩm B?5. Nếu bây giờ chính phủ không áp dụng 2 giải pháp trên, mà chính phủ đánh thuế các nhà sản xuất 2 đồng/đvsp.a. Xác định giá bán và sản lượng cân bằng trên thị trường?b. Xác định giá bán thực tế mà nhà sản xuất nhận được?c. Các nhà sản xuất hay người tiêu dùng gánh chịu thuế? Bao nhiêu?d. Thặng dư của người sản xuất và người tiêu dùng thay đổi như thế nào so với khi chưa bị đánh thuế?Bài giải1. Giá và sản lượng cân bằngP = 25 – 9QD =>QD = 2,778 – 0,111PP = 4 + 3,5QS => QS = 0,286P - 1,143Tại điểm cân bằng :QS = QD 0,286P – 1,143 = 2,778– 0,111P 0,397P = 3,921 P = 9,88 Q = 1,682. Thặng dư người tiêu dùng∆ CS = 1/2 x (25 – 9,88) x 1,68 = 12,73. giải pháp nào lợi nhấtGiải pháp 1: P max = 8đ/đvsp & PNkhẩu lượng sp thiếu hụt = 11đ/đvspQ11s=1.14Q1D = 1.89Ta : Pmax = 8đ/đvsp (S) : P = 4 + 3,5Q8 = 4 + 3,5QQ1S = 1,14Tương tự : thế P = 8đ/đvsp vào (D)(D) : P = 25 - 9Q  8 = 25 - 9Q  Q1D = 1,89Vậy tổng sản lượng thiếu hụt trong trường hợp này là: Q1D – Q1S = 1,89 - 1,14 = 0,75Vậy số tiền chính phủ phải bỏ ra để nhập khẩu sản lượng thiếu hụt là: P x ( Q1D – Q1S ) = 11 x 0,75 = 8,25 tỷ Người tiêu dùng tiết kiệm được là: ΔCS = C-B = 1.14*(9.8-8) – (1.68-1.14)*(14.74-9.8) = - 0.616 tỷ Giải pháp 2: Trợ cấp cho người tiêu dùng 2đ/đvsp & khơng can thiệp vào giá thị trường . BCTổn thất vô íchQPSDP0=9.8Q0Pmax =8Q11s=1.14Q1D = 1.89DThiếu hụtP =14.74[...]... – 9,88) x 1,68 = 12,73. giải pháp nào lợi nhấtGiải pháp 1: P max = 8đ/đvsp & PNkhẩu lượng sp thiếu hụt = 11đ/đvspQ11s=1.14Q1D = 1.89 B ài 5: Với tư cách là chủ một câu lạc bộ tennis duy nhất ở 1 cộng đồng biệt lập giàu có, bạn phải quyết định lệ phí hội vi n và lệ phí cho mỗi buổi tối chơi. hai loại khách hàng. Nhóm “nghiêm túc” cầu: Q1 = 6 – P trong đó Q là thời gian... tác động đến lợi ích của mọi thành vi n ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì? Bài giảiQs = 11,4 tỷ paoQd = 17,8 tỷ paoP = 22 xu/paoPTG = 805 xu/paoEd = -0,2Es = 1,541. Phương trình đường cung, đường cầu? Pcb?Ta có: phương trình đường cung, đường cầu dạng như sau:QS = aP + bQD = cP + dTa lại cơng thức tính độ co dãn cung,... vào (1) ta có: E(P)= (Q/ P) x (2P+P)/(2Q+Q) (2)Theo đề bài ta có: • E(P)=-1• P=2• P=2• Q=10.000/2 =5000 Thế vào ( 2 ) ta tính được Q(Q/ 2) x (2x2+2)/(2x5.000+Q) =-1==> Q = -2.500Điều này nghóa là bà ta tiêu dùng thực phẩm từ 5.000 xuống 2.500 đơn vị sản phầmvà số tiền bà ta chi tiêu cho thực phẩm là: 2.500x4= 10.000 đồng B ài 5: Một người tiêu dùng điển hình hàm thỏa... dựng phương trình đường cung và đường cầu lúa gạo của Vi t Nam.Ta :QS = aP + bQD = cP + dTrong đó: a = ∆QS/∆P = (35 – 34) / (2,2 – 2) = 5 c = ∆QD/∆P = (29 -31) / (2,2 – 2) = -10Ta có: QS = aP + b b = QS – aP = 34 – 5.2 = 24và QD = cP + d d = QD – cP = 31 +10.2 = 51Phương trình đường cung, đường cầu lúa gạo ở Vi t Nam dạng:QS = 5P + 24QD = -10P + 513. trợ cấp xuất... được thêm một khoản lợi từ vi c đánh thuế nhập khẩu ( hình c + d ). Tổn thất xã hội vẫn là 87,487* So sánh hai trường hợp :Những thay đổi trong thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất là như nhau dưới tác động của hạn ngạch và của thuế quan. Tuy nhiên nếu đánh thuế nhập khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( dụ như giảm thuế, trợ... nào?3. Liệu khoản tiền này đưa bà ta trợ lại được mức thỏa mãn ban đầu hay không? Hãy chứng minh (minh họa bằng đồ thị) Bài gi iả 1. C hính phủ đánh thuế vào thực phẩm làm giá thực phẩm tăng gấp đôi, tính lượng thực phẩm đ ược tiêu dùng và chi tiêu vào thực phẩm của người tiêu dùng nàyTa công thức tính độ co giản của cầu theo giá E(P)= (Q/ P)x (P/Q) ( 1)do đề bài cho giá thực phầm tăng... đúng khơng?Mức hội phí và lệ phí th sân là bao nhiêu để thể tối đa hóa lợi nhuận mỗi tuần? Mức lợi nhuận đó là bao nhiêu?3. Giả sử sau vài năm số nhà chuyên môn trẻ tài năng chuyển đến cộng đồng của bạn. Họ đều là những khách chơi nghiêm túc. Ban tin rằng bây giờ 3.000 khách chơi nghiêm túc và 1.000 khách chơi khơng thường xun. Liệu cịn lợi nếu bạn cịn tiếp tục phục vụ những khách chơi... -0,336. Giữa vi c đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn Theo tính tốn của câu 4,5 (quota = 2 và TXK = 5% giá xuất khẩu) thì Chính phủ nên chọn giải pháp đánh thuế xuất khẩu. rõ ràng khi áp dụng mức thuế này phúc lợi xã hội bị thiệt hại ít hơn khi áp dụng quota = 2, đồng thời chính phủ thu được 1 phần từ vi c đánh thuế (0,39). Bài 3: Sản phẩm A đường... túc” cầu: Q1 = 6 – P trong đó Q là thời gian chơi/tuần và P là lệ phí mỗi giờ cho mỗi cá nhân. Cũng những khách chơi khơng thường xun với cầu Q2 = 3 – (1/2)PGiả sử rằng 1000 khách hàng chơi mỗi loại. Bạn rất nhiều sân, do đó chi phí biên của thời gian th sân bằng khơng. Bạn chi phí cố định là 5000USD/tuần. Những khách hàng nghiêm túc và khách hàng chơi không thường xuyên trông... 32  Q = 8.000 Ta : PS1 – PD1 = 2PD1= 25 – 9Q1PS1 = 4 + 3,5 Q1Suy ra : Q1 = 1.84 , PD1= 8.44 ; PS1 = 10.44Người tiêu dùng tiết kiệm được là: ΔCS = C + D = 0.5 x (9.8 – 8.44) x (1.68 + 1.84) = 2.4 tỷ Chính phủ phải bỏ ra là :CP = 2 x Q1 = 2 x 1.84 = 3.68 tỷ Kết luận : − Vậy giải pháp 1 lợi hơn theo quan điểm của chính phủ.− Vậy giải pháp 2 lợi hơn theo quan . trình đường cung, đường cầu? Pcb?Ta có: phương trình đường cung, đường cầu có dạng như sau:QS = aP + bQD = cP + dTa lại có công thức tính độ co dãn cung,. khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này có thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( ví dụ như giảm thuế, trợ cấp ...). Vì thế chính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc, Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc, Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc

Hình ảnh liên quan

- ∆P S= -(a +c +d +f) là phần diện tích hình thang AEID SAEID = 1/2 x (AE + ID) x AD - Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc

a.

+c +d +f) là phần diện tích hình thang AEID SAEID = 1/2 x (AE + ID) x AD Xem tại trang 7 của tài liệu.
- ∆CS +b là phần diện tích hình thang ABCD SABCD = 1/2 x (AB + CD) x AD - Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc

b.

là phần diện tích hình thang ABCD SABCD = 1/2 x (AB + CD) x AD Xem tại trang 7 của tài liệu.
ài 5: Một người tiêu dùng điển hình cĩ hàm thỏa dụng U= f(X,Y) trong đĩ X là - Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc

i.

5: Một người tiêu dùng điển hình cĩ hàm thỏa dụng U= f(X,Y) trong đĩ X là Xem tại trang 23 của tài liệu.