Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

93 6.3K 29
Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.4.1. Không gian . 3 1.4.2. Thời gian 3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN . 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4 2.1.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh 4 2.1.2. Nguyên tắc nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh 4 2.1.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh . 5 2.1.4. Hình thức kế toán . 19 2.1.5. Khái niệm, ý nghĩa phương pháp phân tích kinh doanh 20 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 26 2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu . 26 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 27 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ . 27 3.1.1. Lịch sử hình thành . 27 3.1.2. Chức năng nhiệm vụ 28 3.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 29 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net 3.2. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX QUA BA NĂM 2006, 2007, 2008 32 3.3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 33 3.3.1. Những thuận lợi . 33 3.3.2. Những khó khăn . 34 3.3.3. Phương hướng hoạt động của công ty năm 2009 35 CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NSTP CẦN THƠ 36 4.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 36 4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán . 36 4.1.2. Kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài chính . 38 4.1.3. Kế toán thu nhập chi phí khác . 38 4.1.4. Kế toán chi phí bán hàng . 39 4.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 39 4.1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 39 4.1.7. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 40 4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY MEKONIMEX 59 4.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty qua ba năm 2006- 2008 58 4.2.2. Phân tích tình hình doanh thu 62 4.2.2. Phân tích chi phí 69 4.2.3. Phân tích lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 78 4.2.4. Phân tích một số tỷ số đánh giá hiệu quả kinh doanh công ty 78 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX 82 5.1. TĂNG DOANH THU . 82 5.5.1. Cải tiến sản phẩm . 82 5.5.2. Mở rộng thị trường 82 5.2. TIẾT KIỆM CHI PHÍ . 83 5.2.1. Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán . 83 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net 5.2.2. Giảm bớt chi phí hoạt động tài chính 84 5.2.3. Tiết kiệm chi phí bán hàng 84 Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 85 6.1. KẾT LUẬN . 85 6.2. KIẾN NGHỊ 85 6.2.1. Đối với công ty 85 6.2.2. Đối với Nhà nước 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87 PHỤ LỤC 88 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG ……………… Trang Bảng 1: BẢNG KHÁI QUÁT DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY MEKONIMEX QUA BA NĂM 2006- 2008 32 Bảng 2: BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ NĂM 2008 CỦA CÔNG TY MEKONIMEX . 59 Bảng 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU CỦA CÔNG TY MEKONIMEX 62 Bảng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU BÁN HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ . 64 Bảng 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX . 68 Bảng 6: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ CỦA CÔNG TY MEKONIMEX 70 Bảng 7: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ VỐN HÀNG BÁN CÔNG TY MEKONIMEX . 72 Bảng 8: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CÔNG TY MEKONIMEX 75 Bảng 9: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ BÁN HÀNG CÔNG TY MEKONIMEX . 75 Bảng 10: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY MEKONIMEX 77 Bảng 11: PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CÔNG TY MEKONIMEX . 80 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNH ……………. Trang Hình 1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ . 6 Hình 2: Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về giá vốn hàng bán . 7 Hình 3: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến chi phí bán hàng . 9 Hình 4: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến chi phí quản lý 11 Hình 5: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về doanh thu tài chính . 13 Hình 6: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về chi phí tài chính 14 Hình 7: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về thu nhập khác . 16 Hình 8: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về chi phí khác 17 Hình 9: Sơ đồ xác định kết quả kinh doanh . 18 Hình 10: Hình thức chứng từ ghi sổ 20 Hình 11: Sơ đồ tổ chức của công ty . 29 Hình 12: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 31 Hình 13: Đồ thị biến động tỷ suất lợi nhuận 80 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ……………. NSTP Nông sản Thực phẩm TP Thành phố TK Tài khoản DT . Doanh thu CP . Chi phí BH Bán hàng QLDN Quản lý doanh nghiệp GVHB . Giá vốn hàng bán TTNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp LNTT . Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế XN Xí nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TT . Tỷ trọng GV . Giá vốn PX Phân xưởng KD . Kinh doanh LN . Lợi nhuận HH . Hiện hành CCDV . Cung cấp dịch vụ BCTC . Báo cáo tài chính SX Sản xuất GTCL Giá trị còn lại NSNN Ngân sách nhà nước GTGT Giá trị gia tăng BHXH . Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ . Kinh phí công đoàn www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong quá trình phát triển kinh tế như hiện nay thì việc mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực trên thế giới có ý nghĩa rất quan trọng với các nước đang phát triển nói chung với Việt Nam nói riêng. Với nền kinh tế đa dạng nhiều thành phần cùng với sự phát triển theo cơ chế thị trường, Việt Nam đã thu hút được các tổ chức kinh tế, các quốc gia trên thế giới, đó là điều kiện thuận lợi để học hỏi nhưng đó cũng là sự cạnh tranh gay gắt. Vấn đề được đặt ra hàng đầu đối với các doanh nghiệp, các công ty là làm sao để tối ưu hóa lợi nhuận. Bởi vì chỉ có kinh doanh hiệu quả thì mới có thể đứng vững trên thị trường, mới có đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngoài nước, vừa đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động vừa làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ với nhà nước, có điều kiện thực thi công tác xã hội, chia sẽ lợi nhuận với xã hội. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó doanh nghiệp còn phải thấy rõ được ưu khuyết điểm của mình để từ đó nâng cao, mở rộng việc sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận có thể đạt được. Có thể thực hiện những yêu cầu này, doanh nghiệp đã đang sử dụng phương pháp phân tích tài chính để phân tích kết quả hoạt động của công ty mình. Qua thời gian thực tập tại Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ, tôi muốn tìm hiểu thực tế về công tác xác định kết quả kinh doanh cũng như phân tích tình hình kinh doanh của công ty nên tôi đã chọn: “Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ” để làm đề tài tốt nghiệp của mình. www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Thông qua hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, tôi tìm hiểu so sánh giữa lý thuyết thực tiễn về kế toán xác định kết quả kinh doanh. Ngo ài ra căn cứ vào các bảng báo cáo tài chính trong ba năm gần nhất từ đó phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty sau đấy sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể  Kế toán xác định kết quả kinh doanh năm 2008 tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ theo hình thức chứng từ ghi sổ để thấy được kết quả hoạt động trong năm 2008.  Phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ trong ba năm 2006, 2007, 2008 về doanh thu, chi phí, lợi nhuận.  Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ trong thời gian tới. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  Tại sao phải xác định kết quả hoạt động kinh doanh?  Kết quả kinh doanh gồm những yếu tố nào?  Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh được thực hiện ra sao?  Công ty hạch toán kết quả kinh doanh theo hình thức nào?  Nội dung nguyên tắc kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ?  Kết quả kinh doanh trong ba năm gần nhất tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ ra sao?  Cần sử dụng những chỉ tiêu nào để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty?  Phân tích kết quả hoạt động có giúp doanh nghiệp tìm ra được những ưu khuyết điểm của công ty không?  Công ty kinh doanh có hiệu quả không? www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Đề tài được thực hiện tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ. 1.4.2. Thời gian Số liệu để hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu là số liệu năm 2008. Số liệu được sử dụng để phân tích kết quả kinh doanh là số liệu của ba năm liên tục (2006, 2007, 2008). 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài này là kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN  Nguyễn Thành Thi, lớp Kế toán thương mại, Khóa 28.A2, trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại, “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ”. Nội dung chính: Đề tài chủ yếu là các phần hành cụ thể của công ty trong việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh như: Kế toán vốn bằng tiền hoạt động đầu tư tài chính, kế toán TSCĐ CCDC, Kế toán nghiệp vụ mua bán hàng dự trữ,…Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty.  Nguyễn Như Anh, lớp Kế toán 2 Khóa 29, ĐH Cần Thơ, “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Pataya. Nội dung chính: Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty qua ba năm 2004- 2006 cụ thể là phân tích doanh thu, lợi nhuận đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX 4 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh Kết quả kinh doanhkết quả cuối cùng về các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh , kết quả hoạt động tài chính kết quả hoạt động khác. 2.1.2. Nguyên tắc nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.1.2.1. Nguyên tắc - Phải phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán.theo đúng quy định của chính sách tài chính hiện hành. - Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính,…). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ. - Các khoản doanh thu thu nhập được kết chuyển vào tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh là số doanh thu thu nhập thuần. 2.1.2.2. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhphần chênh lệch giữa doanh thu thuần trị giá vốn hàng bán gồm cả sản phẩm, dịch vụ bất động sản đầu tư dịch vụ, giá thành sản xuất của các sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa,… chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,…trong một kỳ kế toán. - Kế toán hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính chi phí hoạt động tài chính. - Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa thu nhập khác các khoản chi phí khác. www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net [...]...  Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh được thực hiện ra sao?  Cơng ty hạch tốn kết quả kinh doanh theo hình thức nào?  Nội dung nguyên tắc kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ?  Kết quả kinh doanh trong ba năm gần nhất tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ ra sao?  Cần sử dụng những chỉ tiêu nào để đánh giá kết quả hoạt động kinh. .. đẳng kinh tế đối ngoại, Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ”. Nội dung chính: Đề tài chủ yếu là các phần hành cụ thể của công ty trong việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh như: Kế toán vốn bằng tiền hoạt động đầu tư tài chính, kế tốn TSCĐ CCDC, Kế toán nghiệp vụ mua bán hàng dự trữ, Kế tốn xác định kết quả kinh doanh của cơng ty. .. .Kế tốn xác định phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX 5 2.1.3. T ổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.1.3.1. K ế toán kết quả hoạt đ ộng sản xuất kinh doanh a) K ế toán doanh thu  Khái ni ệm Ph ản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong m ột kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch các nghiệp vụ sau: ... 11 : PHÂN TÍCH T Ỷ SUẤT LỢI NHUẬN CÔNG TY MEKONIMEX 80 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Kế tốn xác định phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX 2 1.2. M ỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. M ục tiêu chung Thông qua h ạch toán kết quả hoạt đ ộng kinh doanh của cơng ty, tơi tìm hiểu và so sánh gi ữa lý thuyết thực tiễn về kế toán xác định kết quả kinh doanh. ... năm 2008.  Phân tích kết quả kinh doanh tại Cơng ty Nơng sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ trong ba năm 2006, 2007, 2008 về doanh thu, chi phí, lợi nhuận.  Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ trong thời gian tới. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  Tại sao phải xác định kết quả hoạt động kinh doanh?  Kết quả kinh doanh gồm những... động của công ty năm 2009 35 CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY NSTP CẦN THƠ 36 4.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 36 4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán 36 4.1.2. Kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài chính 38 4.1.3. Kế tốn thu nhập chi phí khác 38 4.1.4. Kế tốn chi phí bán hàng 39 4.1.5. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp... lớp Kế tốn 2 Khóa 29, ĐH Cần Thơ, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Pataya. Nội dung chính: Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty qua ba năm 2004- 2006 cụ thể là phân tích doanh thu, lợi nhuận đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Kế tốn xác định phân tích kết. .. 4.1.6. Kế tốn xác định kết quả kinh doanh 39 4.1.7. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 40 4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY MEKONIMEX 59 4.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty qua ba năm 2006- 2008 58 4.2.2. Phân tích tình hình doanh thu 62 4.2.2. Phân tích chi phí 69 4.2.3. Phân tích lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 78 4.2.4. Phân tích một số tỷ số đánh giá hiệu quả kinh. .. ngồi. TK 6428: Chi phí quản lý doanh nghiệp- Bằng tiền khác. 4.1.5.2. Chứng từ Bảng phân bổ lương, biên lai nộp thuế, phiếu chi, phiếu xuất kho,… 4.1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 4.1.6.1. Tài khoản sử dụng TK 911- Xác định kết quả kinh doanh. Trong đó: www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Kế tốn xác định phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX 27 CHƯƠNG... NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 27 3.1.1. Lịch sử hình thành 27 3.1.2. Chức năng nhiệm vụ 28 3.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 29 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Kế tốn xác định phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX 3 1.4. PH ẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Đ ề tài đư ợc thực hiện tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ. 1.4.2. . tình hình kinh doanh của công ty nên tôi đã chọn: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ để. Nội dung và nguyên tắc kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ?  Kết quả kinh doanh trong

Ngày đăng: 04/10/2012, 16:34

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 1.

Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT, bảng kê bán lẻ hàng hóa, bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi,…  - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

a.

đơn bán hàng, hóa đơn GTGT, bảng kê bán lẻ hàng hóa, bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi,… Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến chi phí bán hàng - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 3.

Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến chi phí bán hàng Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 4: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến chi phí quản lý - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 4.

Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến chi phí quản lý Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 5: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về doanh thu tài chính - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 5.

Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về doanh thu tài chính Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 6: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về chi phí tài chính - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 6.

Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về chi phí tài chính Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 7: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về thu nhập khác - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 7.

Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về thu nhập khác Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 8: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về chi phí khác - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 8.

Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu về chi phí khác Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 9: Sơ đồ xác định kết quả kinh doanh - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 9.

Sơ đồ xác định kết quả kinh doanh Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 10: Hình thức chứng từ ghi sổ - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 10.

Hình thức chứng từ ghi sổ Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 11: Sơ đồ tổ chức của công ty - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 11.

Sơ đồ tổ chức của công ty Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 12: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Hình 12.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Xem tại trang 37 của tài liệu.
- Sổ sách: Hình thức chứng từ ghi sổ. - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

s.

ách: Hình thức chứng từ ghi sổ Xem tại trang 38 của tài liệu.
4.1.8. Tình hình thực hiện công tác ghi sổ kế toán tháng 12/2008 tại công ty - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

4.1.8..

Tình hình thực hiện công tác ghi sổ kế toán tháng 12/2008 tại công ty Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đvt: 1.000đ  Chỉ tiêu  Năm 2006     Năm 2007     Năm 2008     - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Bảng 2.

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đvt: 1.000đ Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Xem tại trang 65 của tài liệu.
4.2.2. Phân tích tình hình doanh thu - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

4.2.2..

Phân tích tình hình doanh thu Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Bảng 4.

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX  - Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ.pdf

Bảng 5.

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MEKONIMEX Xem tại trang 74 của tài liệu.