Mô thực vật

28 1.5K 4
Mô thực vật

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mô thực vật

62 Chương 2 THỰC VẬT I. Khái niệm về thực vật 1. Đinh nghĩa Có nhiều cách đinh nghĩa về mô, cho đến nay vẫn chưa có định nghĩa về thật hoàn hảo, đúng trong mọi trường hợp. Một cách khái quát chúng ta có thể định nghĩa: là một nhóm tế bào đã chuyên hóa để đảm đương một hay nhiều chức năng sinh lý nhất định, có cấu tạo giống nhau và có cùng nguồn gốc. Như vậy, đặc trưng về hình thái và cấu tạo do đó có tính di truyền và được dùng trong phân loại. Ðịnh nghĩa về vẫn còn tính tương đối vì trong thực tế cấu trúc cơ thể thực vật đa dạng và phức tạp, còn nhiều hướng thay đổi thích nghi. Một trong những khuynh hướng cơ bản của tiến hóa thực vật là sự phân hóa tế bào của cơ thể và sự phân công chức năng giữa chúng, cho phép tế bào hoạt động hiệu quả hơn, làm tăng tính phụ thuộc của phần này vào phần kia của cơ thể. Sự tổn thương của một phần có thể làm chết cả cơ thể. Ở thực vật sự chuyên hóa để bù lại những khía cạnh thiếu sót đó. Các tế bào trong cơ thể chuyên hóa ở mức độ khác nhau. Có những tế bào chuyên hóa cao mất nhân hay không còn thể nguyên sinh sống, và dẫn đến chuyển hóa thuận nghịch. Cũng có những tế bào chuyên hóa ít, còn giữ lại thể nguyên sinh sống, có khả năng biến đổi hình dạng, cấu tạo và có khả năng chuyển hóa thuận nghịch. Giữa hai thái cực này là những tế bào với mức độ hoạt động trao đổi chất khác nhau và mức độ chuyên hóa cấu trúc chức năng khác nhau. Không có một tiêu chuẩn nào, như cấu trúc, nguồn gốc hoặc chức năng để có thể thường xuyên áp dụng cho định nghĩa về mô. Có thể nói một cách khái quát, khoa học về sự cấu tạo và bố trí tương hổ của các gọi là học. có thể không hòan tòan là tế bào sống. 2. Quá trình xuất hiện Qúa trình xuất hiện là quá trình tiến hóa của thực vật ở môi trường nước lên môi trường cạn. - Ở đơn bào và đa bào bậc thấp chưa có sự xuất hiện Mô. 63 - Ở đa bào bậc cao như Tảo nâu cơ thể có 2-3 loại tế bào làm các nhiệm vụ khác nhau như: dẫn truyền sơ khai, sinh sản, dinh dưỡng v.v .đây là những “mô nguyên thủy” hay “tiền mô”. - xuất hiện khi thực vật “lên cạn”, có những nhóm tế bào tập trung chuyên hóa để đảm đương các chức năng khác nhau . - Thực vật khi sống ở môi trường nước tương đối ổn định, cơ thể ít biến đổi. Khi chuyển sang môi trường cạn kém ổn định, các yếu tố môi trường thay đổi, không thuận lợi, vì vậy cơ thể phân hóa để thích nghi với môi trường bằng cách hình thành những nhóm tế bào đảm đương các chức năng khác nhau. Quá trình tiến hóa của là quá trình chuyên hóa ngày càng cao về mặt tổ chức. Như vậy mức độ tổ chức cao đã có mầm mống, tiền đề ngay trong mức độ tổ chức thấp và đồng thời bao gồm các mức độ tổ chức thấp, tạo nên hệ thống tổ chức các cấp bậc lệ thuộc. Ðó là biện chứng trong sự phát triển của vật chất sống 3. Phân loại Trong lịch sử phát triển khoa học về có nhiều khuynh hướng phân loại mô. Phân loại dựa vào hình dạng (cấu tạo ngoài). Cách phân loại này không hợp lý vì có những tế bào tuy cùng hình dạng nhưng lại đảm nhận chức năng khác nhau . Phân loại dựa vào chức năng: Cách phân loại này tuy có đi sâu nhưng vẫn không thích hợp vì có những tế bào có hình dạng và thực hiện chức năng sinh lý giống nhau, nhưng không cùng nguồn gốc hình thành. Ví dụ : hấp thu, đồng hóa , tiết . Phân loại dựa vào sinh lý, cấu tạo và nguồn gốc: Là cách phân loại thích hợp và hợp lý nhất hiện nay. Căn cứ vào lịch sử phát sinh cá thể có thể phân biệt : - phân sinh: Gồm những tế bào có khả năng phân chia tạo thành các tế bào mới. - vĩnh viễn: Gồm những tế bào đã phân hóa có nguồn gốc từ phân sinh. Trong các này người ta lại phân biệt: - đơn giản: Là gồm những tế bào cùng loại về cả cấu tạo, chức năng sinh lí và nguồn gốc. 64 - phức tạp: Gồm nhiều loại tế bào phối hợp nhau thực hiện các chức năng sinh lí chung. Như vậy phức tạp bao gồm nhiều đơn giản có cùng nguồn gốc. II. phân sinh phân sinh là tập hợp bởi những tế bào có khả năng phân chia để hình thành tế bào mới . Ðặc trưng của phân sinh là không chỉ tạo ra, bổ sung tế bào mới cho cơ thể thực vật mà còn làm chính chúng hoạt động mãi, như vậy có một số tế bào vẫn duy trì khả năng phân sinh trong suốt đời sống cá thể. Hiện tượng tập trung chức năng sinh sản tế bào vào một số phần cơ thể gắn với quá trình tiến hóa hoàn thiện chung của thực vật. Ở nhiều loài thực vật sinh trưởng là kết quả của hoạt động phân sinh, còn ngược lại ở động vật sự phân sinh các tế bào mới hầu như dừng lại ở giai đoạn trưởng thành nhất định của cá thể. Bắt đầu bằng sự phân chia của tế bào hợp tử, thực vật bậc cao thường sinh ra các tế bào mới và hình thành cơ quan mới cho tới khi chết. Những giai đọan đầu tiên của phôi, sự sinh sản tế bào xảy ra trong tòan bộ phôi. Nhưng khi phôi đã hình thành và phát triển thành cây con, thì những gắn liền với quá trình hình thành các tế bào mới gọi là phân sinh, nó được giới hạn nằm ở ngọn cây, tồn tại trong suốt đời sống của cây, còn những phần khác gắn liền với hoạt động trưởng thành. Vì vậy trong một cây, bao gồm các phân sinh và các trưởng thành ( vĩnh viễn). Hình 1: phân sinh chồi ngọn Hiện tượng tập trung phân sinh vào một số phần của cơ thể cây, gần như gắn liền với quá trình phát sinh chủng loại. Ở những thực vật bậc thấp nguyên thủy nhất, tất cả các tế bào có bản chất như nhau, tất cả các tế bào đều tham gia vào quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, trao đổi thông tin và sinh sản. 65 Hình 2: phân sinh bên: 1. Tầng sinh trụ 2. Tầng sinh vỏ Thuật ngữ phân sinh, nhấn mạnh hoạt động phân chia của tế bào. Sự tổng hợp chất sống mới là phần cơ bản của quá trình tạo các tế bào mới bằng sự phân chia. Ngoài phân sinh, các sống khác, cũng có thể sinh ra các tế bào mới, nhưng phân sinh là có hoạt động phân chia tế bào không có giới hạn vì nó không ngừng bổ sung tế bào cho cơ thể cây, mà còn làm cho chính chúng tồn tại theo tuổi thọ của loài, nghĩa là, một số sản phẩm của sự phân chia trong các phân sinh không phát triển thành các tế bào trưởng thành và vẫn giữ khả năng phân chia trong suốt đời sống cá thể, chúng thuộc phân sinh. Sự sinh sản tế bào, bao gồm ba yếu tố: sinh trưởng, di truyền và phát triển. Nhưng sự sinh sản tế bào xảy ra không có sự sinh trưởng như giao tử, bào tử, hoặc nếu không có sự sinh trưởng thì tế bào cũng có sự bổ sung thêm ở dạng chất nguyên sinh, chất cấu tạo vách tế bào tăng trưởng: Trong hoạt động phân sinh, quá trình sinh trưởng, có thể phân chia thành hai giai đọan: sinh trưởng với sự phân chia tế bào và sự tăng trưởng có giới hạn, sinh trưởng không có sự phân chia tế bào, nhưng sự tăng trưởng thể hiện rõ rệt. Có sự biến đổi dần dần từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Vì các phân sinh nằm ở đầu ngọn chồi, ngọn rễ chính, ngọn rễ bên, nên số lượng của chúng trong một cây rất lớn. Hơn nữa còn các phân sinh khác như tầng sinh mạch, tầng sinh bần, vòng dày . gắn liền với quá trình sinh trưởng thứ cấp về chiều dày của trục. Hoạt động phối hợp của tất cả phân sinh này tạo ra một cơ thể cây phức tạp. Các tầng phát sinh, phân sinh thứ cấp, bằng cách tăng thể tích của hệ thống dẫn nhựa và tạo ra bảo vệ, cơ, đã góp phần sinh trưởng thứ cấp, duy trì mở rộng theo bề ngang của cơ thể cây. Không phải tất cả phân sinh ngọn có mặt trên một cây nào đó đều nhất thiết phải hoạt động. Chẳng hạn sự hạn chế của phân sinh là phụ thuộc vào mối quan hệ giữa chồi chính và chồi bên. Hoạt động cuả 66 các tầng phát sinh cũng thay đổi về mặt cường độ. Cả phân sinh ngọn và các tầng phát sinh đều dao động theo mùa trong hoạt động phân sinh của chúng, hoặc giảm bớt hoàn toàn sự phân chia tế bào trong mùa đông ở các vùng ôn đới. 1. Sự tiến hóa của phân sinh - Ở thực vật đơn bào và đa bào bậc thấp chưa có phân sinh, ở các loại tảo hình sợi tế bào có sự phân cực phân cắt theo một mặt phẳng . Ở đa bào bậc thấp hình tản các tế bào nằm theo chiều ngang và dọc có sự phân cắt theo hai mặt phẳng hình thành tản thực vật. Từ tản một lớp tế bào đến tản nhiều lớp. - Ở thực vật có chồi khi xuất hiện trên cạn đã có sự phân chia theo 3 mặt phẳng tạo thành thực vật chồi cành . Từ đây thực vật bắt đầu có phân sinh, một nhóm tế bào luôn đảm đương nhiệm vụ phân chia trong suốt đời sống cá thể gọi là nhóm tế bào khởi sinh. Nhóm tế bào khởi sinh phân chia taọ thành nhóm tế bào phân sinh phân hóa còn gọi là phân sinh ngọn hay đỉnh sinh trưởng, phân chia một thời gian nhất định rồi hình thành các vĩnh viễn. 2. Cấu tạo tế bào phân sinh Các tế bào phân sinh có đặc điểm: Màng sơ cấp rất mỏng, chất sống chiếm ưu thế so với chất không sống, không bào rất nhỏ, nhân lớn tròn vì không bị sức ép của không bào. Tỷ lệ chất nguyên sinh so với chất dự trữ %. Chứa nhiều cơ quan tử, hoạt động tăng, do đó dẫn đến mâu thuẩn là tế bào nhỏ, khả năng sinh trưởng lớn, mối liên hệ giữa bề mặt và thể tích bị phá vở và quá trình phân chia tế bào xảy ra. 90≥Các phân sinh có cấu trúc tế bào khác nhau và về cơ bản không khác với các sống trưởng thành. Trong thời gian phân bào mạnh, các tế bào phân sinh không có thể vùi thứ sinh và các lạp tồn tại ở giai đoạn tiền lạp thể. Chúng có mạng lưới nội chất kém phát triển và trong thể tơ có cấu trúc bên trong ít phức tạp hơn. Như vậy phân sinh ít phân hóa. Những tế bào ở tầng sinh bần có thể có lục lạp, và ở tầng sinh mạch có thể chứa tinh bột và tanin, phân sinh phôi ở trạng thái nghỉ thường chứa các chất dự trữ khác nhau. Mức độ không bào hóa ở các tế bào phân sinh rất thay đổi. Các tế bào phân sinh ngọn chứa thể nguyên sinh đậm đặc. Nếu có không bào thì thường khó quan sát dưới kính hiển vi quang học hoặc ở trạng thái phân tán trong tế bào chất. Ở phân sinh ngọn nhiều cây Quyết và Hạt trần, một số tế bào có không bào rõ rệt. Tóm lại, kích thước tế bào, phân sinh tỷ lệ thuận với không bào. Các tế bào phân 67 sinh, có nhân lớn. Nhưng tỷ lệ giữa kích thước tế bào và kích thước nhân là rất thay đổi trong các phân sinh. Ở các tế bào phân sinh lớn thì có tỷ lệ nhân so với tế bào nhỏ hơn tế bào phân sinh nhỏ. Hình dạng, kích thước của các tế bào phân sinh cúng rất thay đổi. Ở phân sinh ngọn, tế bào phân sinh thường có kích thước đồng đều. Ở tầng sinh mạch thì các tế bào phân sinh có hình thoi. Chiều dày vách tế bào phân sinh cũng khác nhau, thông thường chúng có vách sơ cấp mỏng. Ở một số vùng của phân sinh ngọn, có thể có vách sơ cấp dày, và vùng lỗ sơ cấp rất rõ. Các tế bào phân sinh của tầng sinh mạch đôi khi vách dày rõ rệt với các vùng lỗ cấp một lõm sâu. Thông thường ở các phân sinh không có khỏang gian bào, nhưng chúng có thể sớm phát triển ở phân sinh dẫn xuất như ở rễ cây. Những đặc điểm sinh hóa rất khác nhau giữa các tế bào, giữa tế bào phân sinh và vĩnh viễn. Các phân sinh có tốc độ hoạt động trao đổi chất cao, thường có phản ứng mạnh với peroxydaza và thường giảm xuống sau khi phân bào kết thúc. 3. Phân loại phân sinh phân sinh được tả như những tạo hình, thường bổ sung những tế bào mới cho cơ thể cây bằng sự phân chia. Một phần sản phẩm của sự phân bào vẫn giữ đặc tính phân chia, tức là tế bào khởi sinh và phần còn lại để phát triển thành các khác tức là các tế bào phân sinh dẫn suất của các tế bào khởi sinh. Trong quá trình phát triển này, các tế bào phân sinh dẫn xuất dần dần biến đổi về mặt hóa học, sinh lý, hình thái và mang các đặc tính tương đối chuyên hóa. Nếu các tế bào chuyên hóa, còn sống có thể thay thế hình thái, sinh lý do thay đổi các điều kiện bên ngoài hay bên trong dẫn tới sự phản phân hóa, trở lại khả năng phân chia, tạo thành phân sinh phản phân hóa và quá trình phân hóa lại, tạo ra các vĩnh viễn. Sự phân hóa phân sinh, dựa vào các vị trí của chúng trong cơ thể cây như phân sinh ngọn nằm ở chồi ngọn, ngọn rễ và phân sinh bên là phân sinh sắp xếp song song ở phía bên của cơ quan, như tầng phát sinh bần, tầng phát sinh mạch. Một cách phân loại phân sinh sơ cấp và thứ cấp tùy thuộc bản chất các tế bào sinh ra các phân sinh này. phân sinh sơ cấp thuộc dòng dõi trực tiếp của tế bào phôi, luôn gắn liền với sinh trưởng. phân sinh thứ cấp, có nguồn gốc từ vĩnh viễn sơ cấp, rồi lại tiếp tục hoạt động phân sinh. Như vậy sự phân loại phân sinh sơ cấp và thứ cấp hiện nay có hai quan điểm : dựa vào nguồn gốc và dựa vào thời gian xuất hiện của phân sinh trong một cây nào đó, hoặc trong một cơ quan nào đó. phân sinh ngọn là phân sinh sơ cấp, phân sinh bên là phân sinh thứ cấp. 68 Các phân sinh dẫn xuất từ khởi sinh, đã phân hóa một phần những vẫn còn giữ khả năng phân chia và các phân sinh này được tách riêng tùy theo hệ thống đã hình thành từ chúng. Những này là: lớp sinh bì phân hóa thành hệ thống biểu bì, tầng trước phát sinh sinh ra dẫn sơ cấp và phân sinh cơ bản hình thành hệ thống cơ bản. phân sinh lóng dùng để chỉ một vùng sơ cấp đang phát triển mạnh, nằm hơi xa phân sinh ngọn, nằm xen vào giữa những vùng đã phân hóa ít nhiều. Trên cơ sở vị trí, các phân sinh lóng thường nhóm họp với phân sinh ngọn và phân sinh bên. Các vùng sinh trưởng lóng chứa các yếu tố đã phân hóa và cuối cùng được chuyển hoàn toàn thành các trưởng thành. Các phân sinh lóng là những tìm thấy ở các lóng và bẹ ở cây Một lá mầm, đặc biệt là các cây thảo, cỏ tháp bút . Phần non nhất của ngọn chồi có nguồn gốc từ phân sinh ngọn chưa phân thành lóng. Các phần này phát triển qua sự phân chia và mở rộng của các tế bào ở mấu. Các mấu chồng lên nhau, được tách rời nhau bằng sinh trưởng lóng, nằm xen giữa các mấu. Đầu tiên các tế bào phân chia ở khắp các lóng non, nhưng về sau hoạt động phân chia được giới hạn vào tương đối hẹp thường nằm ở gốc lóng. Sự kéo dài của lá cũng tương tự như vậy và sự phân chia cũng giới hạn vào vùng thấp nhất của bẹ lá. Sau khi lóng và bẹ lá đã hoàn thành sự kéo dài, các phần gốc của chúng vẫn giữ lại tiềm năng sinh trưởng trong một thời gian dài, mặc dù trong chúng đã có tế bào cơ và dẫn đã phân hóa hoàn toàn. Tất cả các chồi sinh dưỡng đều được phân đốt tạo thành mấu và lóng rồi kéo dài ra. Các mấu mang mầm lá đều được sinh ra liên tiếp sát nhau ở ngọn chồi, rồi bị tách xa nhau bằng sự phát triển lóng. 3.1. Căn cứ vào nguồn gốc có thể phân biệt 3.1.1. phân sinh sơ cấp Có nguồn gốc trực tiếp từ tế bào hợp tử, giúp thực vật tăng trưởng theo chiều cao như: phân sinh ngọn ở đầu thân, đầu rễ, phân sinh lóng v.v .Ở các đỉnh sinh trưởng của thân, các tế bào khởi sinh hoạt động phân chia liên tục tạo thành nhóm tế bào phân sinh phân hoá gồm các lớp sinh bì, tầng trước phát sinh và phân sinh cơ bản. Sau này lớp sinh bì sẽ hình thành bì, tầng trước phát sinh hoạt động tạo thành dẫn và phân sinh cơ bản sẽ tạo nên mềm cơ bản. phân sinh ngọn ở đầu rễ hoạt động tạo thành chóp rễ và các phần của rễ. Tổng quát nó gồm các lớp sinh bì, lớp sinh vỏ và lớp sinh trụ. Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cấu tạo của phân sinh ngọn ở đầu thân và đầu rễ khi học phần các cơ quan sinh dưỡng. 3.1.2. phân sinh thứ cấp 69 phân sinh thứ cấp có nguồn gốc từ những tế bào phản phân hóa, hoặc từ tầng trước phát sinh (như tầng phát sinh trụ) có khả năng phân chia giúp các cơ quan thực vật tăng trưởng về bề ngang như: tầng phát sinh vỏ (tầng phát sinh bần, lục bì), tầng phát sinh trụ (tầng phát sinh libe gỗ hay tượng tầng.) 3.2. Căn cứ vào vị trí có thể phân biệt 3.2.1. phân sinh ngọn phân sinh ngọn ở đầu thân hoặc đầu rễ 3.2.2. phân sinh lóng phân sinh lóng ở các lóng, tăng cường hoạt động phân sinh giúp thân tăng chiều cao nhanh chóng, đó là lọai phân sinh hoạt động chậm và phân hóa từ trên xuống. Tùy theo kích thước của lóng đối với mỗi loài nhất định mà phân sinh lóng ngừng hoạt động và phân hóa thành tế bào vĩnh viễn. Sự hoạt động này làm cho nhiều loại hòa thảo sinh trưởng cao rất nhanh, đây là đặc điểm thích nghi sinh học quan trọng. 3.2.3. phân sinh bên phân sinh bên là những phân sinh thứ cấp nằm dọc theo trục của thân hoặc của rễ giúp các cơ quan tăng trưởng bề ngang như tầng phát sinh trụ , tầng phát sinh vỏ. Ngoài ra còn có phân sinh đặc biệt gọi là thể chai (callus) là một khối tế bào mềm có màng sơ cấp dày lên nhanh chóng (hiện tượng tăng sản) để trám vết thương (được ứng dụng để ghép cành). Cần lưu ý là không phải tất cả các phân sinh ngọn trên cây đều cùng hoạt động. Ở một số cây sự sinh trưởng của chồi bên bị ức chế chừng nào mà chồi ngọn còn đang phát triển mạnh. Hiện nay người ta ứng dụng để bấm ngọn thân nhằm kích thích các chồi bên phát triển và bấm đầu ngọn rễ để kích thích hình thành nhiều rễ bên. Hoạt động của các phân sinh sơ cấp và thứ cấp đều giao động theo mùa, ví dụ mùa đông giá lạnh thì hoạt động phân sinh bị giảm rõ rệt. Tiến hóa về tổ chức ngọn. Số lượng, sự sắp xếp và hoạt động của các tế bào khởi sinh, tế bào dẫn xuất ở phân sinh ngọn đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Sau đây là các thuyết về tổ chức ngọn: + Thuyết tế bào ngọn: những khám phá về tế bào ngọn ở các ngành Quyết đã dẫn tới quan niệm cho rằng các tế bào ngọn cũng tồn tại ở các thực vật có hạt. Người ta giải thích tế bào ngọn như một đơn vị cấu trúc và 70 hoạt động không đổi của các phân sinh ngọn, nó dẫn dắt toàn bộ quá trình sinh trưởng. + Thuyết phát sinh mô: những phát sinh về sau bác bỏ giả thuyết về sự có mặt khắp nơi của các tế bào ngọn riêng rẽ và thay vào đó bằng quan điểm nguồn gốc độc lập của các phần khác nhau của cơ thể thực vật. Thuyết phát sinh do Hanstein (1868,1870) phát triển trên cơ sở các nghiên cứu sâu sắc về ngọn chồi, phôi của cây Hạt kín. Theo thuyết này, những phần chính của cây không phải mọc ra từ các tế bào bề mặt mà là từ khối phân sinh nằm tương đối sâu, và khối này bao gồm 3 phần, gọi là tầng sinh mô, các phần đó có thể được phân hóa do nguồn gốc của chúng và do quy trình phát triển. Lớp ngoài cùng là tầng sinh bì, tầng thứ hai là tầng sinh vỏ, tạo ra vỏ cây, tầng thứ ba là tầng sinh trụ chiếm toàn bộ khối phía trong của trục. Ba tầng này bắt đầu với một hoặc vài tế bào khởi sinh được phân bố trong các lớp chồng lên nhau ở phần xa nhất của các phân sinh ngọn. Thuyết phát sinh mô, thể hiện rõ ràng ở nhiều rễ, còn ở chồi ngọn không được sử dụng rộng rãi và bị phê phán. + Thuyết áo - thể của Schmidt (1924) đó là kết quả khảo sát trên các ngọn chồi của cây Hạt kín. Theo thuyết này có hai vùng nằm trong phân sinh ngọn: vùng áo gồm một hoặc nhiều lớp. Ở cây hai lá mầm có từ một đến năm lớp áo, cây một lá mầm có từ một đến bốn lớp áo. Vùng thể gồm một khối tế bào được bao phủ bởi vùng áo. Các kiểu phân chia tế bào tương phản ở vùng áo và vùng thể đã dẫn tới việc phân định phân giới rõ rệt giữa hai phần này. Các lớp vùng áo có kiểu phân chia giao tầng. Các tế bào vùng thể phân chia theo các mặt phẳng khác nhau và sự phát triển thể tích của toàn bộ khối thể. Mỗi lớp của vùng áo và vùng thể đều có những tế bào khởi sinh riêng. Số lượng lớp của tế bào khởi sinh bằng số lượng lớp vùng áo cộng thêm một, tức là lớp tế bào khởi sinh của vùng thể. Quan niệm áo - thể đã được phát triển cho cây Hạt kín, nó tỏ ra không thích hợp cho phân sinh ngọn cây Hạt trần. III. bì (mô che chở) 1. Nguồn gốc và chức năng bì bao gồm những tế bào đã chuyên hóa, bao bọc mặt ngoài hay lót mặt trong của cơ thể thực vật. bì có chức năng che chở bảo vệ cây, đồng thời bảo đảm mối liên hệ với môi trường bên ngoài cơ thể. Trong một số trường hợp bì còn có chức năng hấp thụ, như ở rễ. bì sơ cấp có nguồn gốc từ lớp nguyên bì (mô phân sinh biểu bì). bì thứ cấp hình thành từ tầng phát sinh vỏ. Tầng phát sinh vỏ có thể 71 hình thành từ các tế bào mềm, cũng có thể do trụ bì, hạ bì hay biểu bì phản phân hóa hình thành. Một đặc điểm cần lưu ý là hệ thống các tế bào bì thường thay đổi về nguồn gốc, thành phần và chức năng sinh lý khác nhau. 2. Phân loại bì Căn cứ vào nguồn gốc của bì có thể phân biệt: 2.1. bì sơ cấp (biểu bì) Gồm những tế bào bao quanh các phần non của các cơ quan, là những tế bào sống có vách xenlulô dày không đều tùy vị trí và môi trường tiếp xúc, ví dụ màng ngoài biểu bì dày hơn màng trong, tế bào biểu bì có đặc điểm chứa chất sống trong suốt và ánh sáng có thể xuyên qua vào đến các tế bào của đồng hóa. Ở một số cây ở nước hay cây ưa bóng tế bào biểu bì có chứa lục lạp để tăng cường khả năng quang hợp. Tế bào biểu bì có khả năng phân chia thẳng góc bề mặt do đó thường chỉ gồm một lớp tế bào. Ở một số cây thuộc chi Ficus biểu bì có thể có nhiều lớp. Các tế bào biểu bì xếp sát nhau không chừa khoảng hở gian bào, các vách bên thường khớp với nhau một cách vững chắc, trên vách ngoài của biểu bì thường được phủ các chất như cutin, sáp, silic . Lớp cuticun hạn chế sự thoát hơi nước, không dẫn nhiệt, điện và bảo vệ chống sự phá hoại của vi khuẩn. Ở những thực vật thủy sinh biểu bì không có lớp cuticun, những cây chịu hạn thường có lớp cuticun dày ngăn cản sự thoát hơi nước (thuốc bỏng, xương rồng .). Lớp cuticun do chất nguyên sinh tạo thành từ các chất lipit thấm qua màng tế bào. b a 3 421Hình 3: Biểu bì lá Lẻ bạn a. Ảnh cắt ngang; b. Ảnh nhìn từ bề mặt 1.Vách ngoài; 2.Vách bên; 3.Vách trong; 4.Lỗ khí [...]... giúp thực vật có điều kiện sinh trưởng tốt ở môi trường trên cạn. Từ Quyết thực vật, dẫn bắt đầu xuất hiện, do đó gọi là thực vật có mạch, trên con đường tiến hóa dẫn ngày càng phức tạp và hoàn thiện. Do ý nghĩa sinh lý và hệ thống sinh của dẫn và vị trí đặc biệt của nó trong các yếu tố cấu tạo cơ thể thực vật, cho nên người ta đã tách ra thành một nhóm thực vật riêng gọi là Thực vật. .. vụ khác nhau như: dẫn truyền sơ khai, sinh sản, dinh dưỡng v.v đây là những nguyên thủy” hay “tiền . - xuất hiện khi thực vật “lên cạn”, có những nhóm tế bào tập trung chuyên hóa để đảm đương các chức năng khác nhau . - Thực vật khi sống ở môi trường nước tương đối ổn định, cơ thể ít biến đổi. Khi chuyển sang môi trường cạn kém ổn định, các yếu tố mơi trường thay đổi, khơng thuận lợi,... biệt 1. dày ( hậu ) 76 Hình 9: Thụ bì Hình 7: Lỗ vỏ ở thân Hình 8: Lỗ vỏ IV. dẫn Mô dẫn bao gồm những tế bào chuyên hóa cao, do đó khó trở lại phản phân hóa, thực hiện chức năng chính là dẫn truyền trong cơ thể thực vật. Mơ dẫn hình thành trong cây rất sớm, thậm chí có ngay trong phơi khi cịn nằm trong hạt. Đó là các yếu tố dẫn truyền sơ cấp. Ở cây trưởng thành dẫn... tế bào kèm là dấu hiệu tiến hoá cao của thực vật hạt kín. Có nhiều ý kiến về chức năng của tế bào kèm như dự trữ, tiết hệ thống men giúp ống rây khỏi đông chất hữu cơ. Ở thực vật hạt trần hay thực vật thân trụ tiến hóa thấp chưa có tế bào kèm chỉ có tế bào prôtit chứa nhiều prôtêin, nguồn gốc từ tế bào mềm phloem, chức năng gần giống tế bào kèm. * mềm libe: Là những tế bào màng mỏng làm... trên lá và khuyết nằm ở mặt dưới lá gồm các tế bào sắp xếp chừa những khoảng gian bào lớn, có khi có ít diệp lục, chúng góp phần chứa khí, hơi nước cho cây. VI. cơ Thực vật ở môi trường nước, cơ thể được nâng đỡ bởi lực đẩy Archimetre. Sự bền vững của cây chủ yếu do vai trò cơ học của tế bào từ ảnh hưởng của sức trương tế bào và sự bền vững của vách tế bào thực vật. Khi thực vật tiến lên... phân sinh thứ cấp, có nguồn gốc từ vĩnh viễn sơ cấp, rồi lại tiếp tục hoạt động phân sinh. Như vậy sự phân loại phân sinh sơ cấp và thứ cấp hiện nay có hai quan điểm : dựa vào nguồn gốc và dựa vào thời gian xuất hiện của phân sinh trong một cây nào đó, hoặc trong một cơ quan nào đó. Mô phân sinh ngọn là phân sinh sơ cấp, phân sinh bên là phân sinh thứ cấp. 87 nguồn gốc... trong thực tế cấu trúc cơ thể thực vật đa dạng và phức tạp, cịn nhiều hướng thay đổi thích nghi. Một trong những khuynh hướng cơ bản của tiến hóa thực vật là sự phân hóa tế bào của cơ thể và sự phân công chức năng giữa chúng, cho phép tế bào hoạt động hiệu quả hơn, làm tăng tính phụ thuộc của phần này vào phần kia của cơ thể. Sự tổn thương của một phần có thể làm chết cả cơ thể. Ở thực vật sự... vậy người ta cịn gọi là hệ thống dẫn. 1. Sự tiến hóa của dẫn Ở thực vật bậc thấp đơn bào và đa bào sống trong mơi trường nước chưa có dẫn, nước và muối khống thấm qua tồn bộ cơ thể. Khi thực vật tiến lên môi trường cạn, bắt đầu xuất hiện những tế bào dẫn truyền sơ khai làm nhiệm vụ dẫn truyền thẩm thấu. Nhưng thực vật không thể dẫn truyền bằng con đường thẩm thấu mãi (ví dụ Rêu chỉ có... dẫn xuất như ở rễ cây. Những đặc điểm sinh hóa rất khác nhau giữa các tế bào, giữa tế bào mô phân sinh và vĩnh viễn. Các phân sinh có tốc độ hoạt động trao đổi chất cao, thường có phản ứng mạnh với peroxydaza và thường giảm xuống sau khi phân bào kết thúc. 3. Phân loại phân sinh Mô phân sinh được tả như những tạo hình, thường bổ sung những tế bào mới cho cơ thể cây bằng sự phân... tử, giúp thực vật tăng trưởng theo chiều cao như: phân sinh ngọn ở đầu thân, đầu rễ, phân sinh lóng v.v Ở các đỉnh sinh trưởng của thân, các tế bào khởi sinh hoạt động phân chia liên tục tạo thành nhóm tế bào phân sinh phân hố gồm các lớp sinh bì, tầng trước phát sinh và phân sinh cơ bản. Sau này lớp sinh bì sẽ hình thành bì, tầng trước phát sinh hoạt động tạo thành dẫn và mô phân . hình thành mô dẫn giúp thực vật có điều kiện sinh trưởng tốt ở môi trường trên cạn. Từ Quyết thực vật, mô dẫn bắt đầu xuất hiện, do đó gọi là thực vật có. 62 Chương 2 MÔ THỰC VẬT I. Khái niệm về mô thực vật 1. Đinh nghĩa Có nhiều cách đinh nghĩa về mô, cho đến nay vẫn chưa có định nghĩa về mô thật hoàn

Ngày đăng: 19/08/2012, 21:29

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Mơ phân sinh chồi ngọn - Mô thực vật

Hình 1.

Mơ phân sinh chồi ngọn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2: Mơ phân sinh bên: 1. Tầng sinh trụ 2.T ầng sinh vỏ - Mô thực vật

Hình 2.

Mơ phân sinh bên: 1. Tầng sinh trụ 2.T ầng sinh vỏ Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình thành từ các tế bào mơ mềm, cũng cĩ thể do trụ bì, hạ bì hay biểu bì phản phân hĩa hình thành - Mô thực vật

hình th.

ành từ các tế bào mơ mềm, cũng cĩ thể do trụ bì, hạ bì hay biểu bì phản phân hĩa hình thành Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 4: Lơng che chở 1. Lơng đơn bào ở Lá sắn; 2. Lơng đa bào một dãy ở thân Bí ngơ 3 - Mô thực vật

Hình 4.

Lơng che chở 1. Lơng đơn bào ở Lá sắn; 2. Lơng đa bào một dãy ở thân Bí ngơ 3 Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 5: Lơng tiết ở: 1.Cây bắt ruồi; 2. Thân Bí ngơ Lơng đơn bào do tế bào biểu bì kéo dài ra, ví dụở Mía, Ngái - Mô thực vật

Hình 5.

Lơng tiết ở: 1.Cây bắt ruồi; 2. Thân Bí ngơ Lơng đơn bào do tế bào biểu bì kéo dài ra, ví dụở Mía, Ngái Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình thành từ biểu bì và vỏ, gồm những bộ phận đa bào tẩm lignin hay silic. - Mô thực vật

Hình th.

ành từ biểu bì và vỏ, gồm những bộ phận đa bào tẩm lignin hay silic. Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 9: Thụ bì Hình 7: Lỗ vỏ ở thân   Hình 8: L ỗ v ỏ - Mô thực vật

Hình 9.

Thụ bì Hình 7: Lỗ vỏ ở thân Hình 8: L ỗ v ỏ Xem tại trang 15 của tài liệu.
Quản bào hình thành sợi gỗ: Các quản bào giảm chức năng dẫn nước, vách dày lên, khoang hẹp lại, số lượng lỗ núm giảm đi do đườ ng viền của núm mờđi tạo thành lỗđơn - Mô thực vật

u.

ản bào hình thành sợi gỗ: Các quản bào giảm chức năng dẫn nước, vách dày lên, khoang hẹp lại, số lượng lỗ núm giảm đi do đườ ng viền của núm mờđi tạo thành lỗđơn Xem tại trang 17 của tài liệu.
* Sợi libe: Là những tế bào chết hình thoi làm nhiệm vụ nâng đỡ ở thực vật hạt kín. - Mô thực vật

i.

libe: Là những tế bào chết hình thoi làm nhiệm vụ nâng đỡ ở thực vật hạt kín. Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 12: Bĩ xếp chồng chất: Bĩ dẫn kín ở thân Tre; b.Bĩ dẫn hở ở thân Trầu - Mô thực vật

Hình 12.

Bĩ xếp chồng chất: Bĩ dẫn kín ở thân Tre; b.Bĩ dẫn hở ở thân Trầu Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 13: Bĩ chồng chất kép ở thân Bí ngơ - Mô thực vật

Hình 13.

Bĩ chồng chất kép ở thân Bí ngơ Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 15: Mơ mềm dự trữ    khí ở cuống lá Súng - Mô thực vật

Hình 15.

Mơ mềm dự trữ khí ở cuống lá Súng Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 17:  Mơ dày trịn - Mô thực vật

Hình 17.

Mơ dày trịn Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 20, 21: Mơ cứng ở thân Bí ngơ - Mô thực vật

Hình 20.

21: Mơ cứng ở thân Bí ngơ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 22: Tế bào đá ở lá Chè Hình 24: Sợi gỗ ở rễ Lưỡi địng Hình 23: Sợi libe ở thân Dâm bụt - Mô thực vật

Hình 22.

Tế bào đá ở lá Chè Hình 24: Sợi gỗ ở rễ Lưỡi địng Hình 23: Sợi libe ở thân Dâm bụt Xem tại trang 26 của tài liệu.
- Ố ng nhựa mủ: Hình thành từ tế bào mơ mềm, chuyên hĩa thành những ống chứa một chất lỏng đặc biệt như sữa, ống nhự a m ủ là những tế bào sống cĩ nhiều nhân, về sau chỉ cịn lại ít nhân - Mô thực vật

ng.

nhựa mủ: Hình thành từ tế bào mơ mềm, chuyên hĩa thành những ống chứa một chất lỏng đặc biệt như sữa, ống nhự a m ủ là những tế bào sống cĩ nhiều nhân, về sau chỉ cịn lại ít nhân Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan