0

Quan hệ giữa nhà nước và người lao động

2 344 2
  • Quan hệ giữa nhà nước và người lao động

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2016, 17:24

Quan hệ giữa nhà nước và người lao động........................................................................................................................................................................................................................................ Quan hệ nhà nước người lao động: Chủ thê bao gồm người nhà nước người lao động Khách thể quan hệ: Là việc đảm bảo việc làm nhà nước người lao động quan hệ bảo đảm việc làm nhà nước người lao động trách nhiệm nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền vấn đề bảo đảm việc làm cho người lao động Nội dung + nhà nước: - Nhà nước định tiêu việc làm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hang năm Nhà nước phải có sách hỗ trợ tài chính, cho vay vốn, giảm miễn thuế biện pháp khuyến khích cho người có khả lao động tự giải việc làm, để tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thành phần kinh tế phát triển nhiều ngành nghề nhằm tạo nhiều việc làm cho người lao động - Nhà nước phải có sách ưu đãi giải việc làm để thu hút sử dụng lao động người dân tộc thiểu số - Nhà nước có sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân nước gồm người việt nam định cư nước đầu tư phát triển kinh doanh nhằm tạo viêc làm cho người lao động sử dụng nhiều nhân công việt nam điều kiện giảm thuế thu nhập DN theo pháp luật hành + Người lao động: - Người lao động phải có khả mà pháp luật quy định Khi mà hỗ trợ nhà nước người lao động phải có trách nhiệm, thực cố gắng phát huy khả - Người lao động phải có trách nhiệm làm việc vủa mình, việc làm phải tìm đến trung tâm tư vấn việc làm Hoặc vay vốn để đảm bảo quan hệ nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ giữa nhà nước và người lao động, Quan hệ giữa nhà nước và người lao động, Quan hệ giữa nhà nước và người lao động

Từ khóa liên quan