0

Menu Quan Ly NN 4.doc

1 485 0
  • Menu Quan Ly NN 4.doc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 17:59

Menu Quan Ly NN 4.doc BÀI THỨ 4CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIỆT NAM THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNHI. KHÁI NIỆM CÔNG VỤ, ĐẶC ĐIỂM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ1. Khái niệm của HĐCV:2. Đặc điểm của HĐCV nhà nước:3. Các nguyên tắc HĐCV:1II. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨCA. Khái Niệm Công Chức:2B. Phân loại công chức:1. Phân loại theo loại hình đào tạo2. Phân loại theo ngạch công chức:3. Phân loại theo vò trí công tác:3C. Tuyển dụng, sử dụng công chức:1. Điều kiện tuyển dụng2. Tuyển dụng, nhận việc:3. Công chức dự bò:4. Tập sự:4. Nâng ngạch, chuyển ngạch:5. Điều động, biệt phái:4 – 7III. QUẢN CÔNG CHỨC:1. Bộ nội vụ:2. Các Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ:3. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:8IV. THÔI VIỆC, KHEN THƯƠÛNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNGTHÔI VIỆC, KHEN THƯƠÛNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨCCHỨC::1. Thôi việc:2. Khen thưởng3. Kỷ luật công chức:3. Trách nhiệm vật chất: . Công chức dự bò :4. Tập sự :4. Nâng ngạch, chuyển ngạch:5. Điều động, biệt phái :4 – 7III. QUẢN LÝ CÔNG CHỨC:1. Bộ nội vụ:2. Các Bộ, các cơ quan thuộc Chính. BÀI THỨ 4CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIỆT NAM THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNHI. KHÁI NIỆM CÔNG VỤ, ĐẶC
- Xem thêm -

Xem thêm: Menu Quan Ly NN 4.doc, Menu Quan Ly NN 4.doc

Hình ảnh liên quan

1. Phân loại theo loại hình đào tạo - Menu Quan Ly NN 4.doc

1..

Phân loại theo loại hình đào tạo Xem tại trang 1 của tài liệu.