0

MENU Quan Ly NN 5.doc

1 446 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 17:59

MENU Quan Ly NN 5.doc BÀI THỨ 5VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚCI. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VBQLNN:1. Khái niệm2. Hình thức và thẩm quyền ban hành VB của các cơ quan QLNN2  VB của Chính phu û  VB của Thủ tướng  VB của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  VB của UBND tỉnh thành phố, trực thuộc Trung ươngII. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BAN HÀNH VBQL:1. Yêu cầu hợp pháp2. Yêu cầu hợp lý3. Những yêu cầu có tính chất kỹ thuật của VBQLNN:a) Yêu cầu về thể thức b) Tác giả c) Số ký hiệu của VB d) Đòa danh và thời gian ban hành văn bản e) Tên loại văn bản trích yếu nội dung h) Phần viện dẫni) Nội dung văn bảnh) Nơi nhận văn bản l) Chữ ký của người có thẩm quyềnIII. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VBQLNN 1. Khởi xướng soạn thảo văn bản quản nhà nước 2. Soạn thảo VBQLNN: 3. Trình dự thảo tới cơ quan, người có thẩm quyền ban hành VB 4. Thảo luận và thông qua dự thảo: 5. Biên tập và chỉnh VB 7. Công bố kiểm tra việc thực hiện VB 6. Ký, đóng dấu VB quản lý . BÀI THỨ 5VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCI. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VBQLNN:1. Khái niệm2. Hình thức và thẩm quyền ban hành VB của các cơ quan QLNN2 . THẢO VÀ BAN HÀNH VBQLNN 1. Khởi xướng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước 2. Soạn thảo VBQLNN: 3. Trình dự thảo tới cơ quan, người có thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: MENU Quan Ly NN 5.doc,

Hình ảnh liên quan

2. Hình thức và thẩm quyền ban hành VB của các cơ quan QLNN 2          VB của Chính phuû   - MENU Quan Ly NN 5.doc

2..

Hình thức và thẩm quyền ban hành VB của các cơ quan QLNN 2  VB của Chính phuû Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan