0

Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12

2 12,232 217

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 22:45

. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoaC. Trường liên kết của hai bảng phải là . Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoaC. Trường liên kết của hai bảng phải là BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG TIN HỌC 12 Câu 1: Liên kết bảng cho phép: A Tránh dư thừa liệu B Có thể có thông tin tổng hợp từ nhiều bảng C Nhất quán liệu D Cả A, B, C Câu 2: Để tạo liên kết bảng, ta chọn: A.Tool/ Relationships nháy nút B.Tool/ Relationships C.Edit/ Insert/ Relationships D.Tất Câu 3: Sắp xếp bước theo thứ tự thực để tạo liên kết hai bảng: Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính) Chọn tham số liên kết Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết Mở cửa sổ Relationships A 2413 B 4312 C 4231 D 3142 Câu 4: Các bước để tạo liên kết bảng là: Chọn Tool\Relationships… Tạo liên kết đôi bảng Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại Chọn bảng liên kết A.1, 4, 2, B.2, 3, 4, C.1, 2, 3, D.4, 2, 3, Câu 5: Khi muốn thiết lập liên kết hai bảng bảng phải có: A Khóa giống B Số trường C Số ghi D Tất sai Câu 6: Trong Access, để tạo liên kết bảng hai bảng phải có hai trường thỏa mãn điều kiện: A Có tên giống B Có kiểu liệu giống C Có trường khóa D Cả A, B, C Câu 7: Trong Access, tạo liên kết bảng, : A Phải có trường khóa B Cả hai trường phải khóa C Hai trường không thiết phải khóa D Một trường khóa chính, trường không Câu 8: Điều kiện cần để tạo liên kết là: A Phải có hai bảng B Phải có bảng mẫu hỏi C Phải có bảng mà biểu mẫu D Tổng số bảng mẫu hỏi Câu 9: Điều kiện để tạo mối liên kết hai bảng : A Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu B Trường liên kết hai bảng phải chữ hoa C Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu số D Trường liên kết hai bảng phải khác kiểu liệu Câu 10: Tại lập mối quan hệ hai trường hai bảng Access lại không chấp nhận A Vì bảng chưa nhập liệu B Vì hai bảng sử dụng (mở cửa sổ table) C Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu liệu(data type), khác chiều dài (field size) D Các câu B C Câu 11: Khi liên kết bị sai, ta sửa lại cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó: A Nháy đúp vào đường liên kết  chọn lại trường cần liên kết B Edit  RelationShip C Tools  RelationShip  Change Field D Chọn đường liên kết hai bảng nhấn phím Delete Câu 12: Muốn xóa liên kết hai bảng, cửa sổ Relationships ta thực hiện: A Chọn hai bảng nhấn phím Delete B Chọn đường liên kết hai bảng nhấn phím Delete C Chọn tất bảng nhấn phím Delete D Cả A, B, C sai Câu 13: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa Thao tác sau sai? A Bấm Phím Delete  Yes B Click phải chuột, chọn Delete  Yes C Edit  Delele  Yes D Tools  RelationShip  Delete  Yes 1D 11A 2A 12B 3B 13D 4A ĐÁP ÁN: 5D 6D 7A 8A 9A 10D
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12, Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12,

Từ khóa liên quan