0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người caotuổi

99 340 0
  • Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người caotuổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 15:24

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Đức Hạnh i LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo nhà khoa học, thầy cô giáo giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo quan, đồng nghiệp nhân dân địa phương Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Chu Văn Thỉnh tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Quản lý đất đai - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tập thể ban bồi thường giải phóng mặt huyện Từ Liêm, phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Từ Liêm, phòng, ban, cán nhân dân nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, cán đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Lê Đức Hạnh ii năm 2014 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 2.1.1 Khái quát bồi thường, hỗ trợ: .3 2.1.1.1 Bồi thường sách bồi thường: 2.1.1.2 Hỗ trợ: 2.1.1.3 Tái định cư: 2.1.2 Đặc điểm trình bồi thường giải phóng mặt 2.2 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.2.1 Chính sách bồi thường thiệt hại tái định cư tổ chức tài trợ (WB ADB) 2.2.2 Trung Quốc .6 2.2.3 Inđônêxia 2.2.4 Hàn Quốc 2.2.5 Nhận xét, đánh giá: 10 2.3 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 11 2.3.1 Thời kỳ trước 1987 11 2.3.2 Thời kỳ năm 1987 đến 1993 12 2.3.3 Thời kỳ 1993 đến 2003 12 2.3.4 Thời kỳ từ 2003 đến 19 iii 2.4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM 22 2.4.1 Thực trạng sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai 1988 .22 2.4.2 Thực trạng sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai 1993 .22 2.4.3 Thực trạng sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai 2003 .25 2.5 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27 2.5.1 Các văn hướng dẫn thực sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 27 2.5.2 Thực trạng tình hình bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội: .29 2.5.3 Tồn tại, vướng mắc bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội: .30 2.5.4 Đánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội .31 Nhận xét chung tổng quan vấn đề nghiên cứu: 32 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 33 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .33 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 33 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 33 3.2.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội huyện Từ Liêm 33 3.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Từ Liêm .33 3.2.3 Đánh giá việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt 02 dự án nghiên cứu 33 iv 3.2.4 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện sách bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 34 3.3 Phương pháp nghiên cứu 34 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu phân tích hệ thống pháp luật 34 Phương pháp sử dụng để nghiên cứu quy định Luật Đất đai nói chung quy định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư văn quy phạm pháp luật, sách có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB nước ta góc độ phân tích hệ thống để từ phân tích phù hợp không phù hợp thực thi pháp luật địa bàn nghiên cứu 34 v 3.3.2 Phương pháp điều tra, thu thập, thống kê, phân tích tài liệu, số liệu, liệu có địa bàn nghiên cứu Phương pháp sử dụng để thu thập thông tin cần thiết công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trọ, tái định cư giá đất áp dụng Dự án phục vụ cho mục đích đánh giá việc thực thi pháp luật - Điều tra khảo sát thực địa tình hình thu hồi đất , thực bồi thường, hỗ trợ địa bàn nghiên cứu sở vấn lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường, cán địa Chủ tịch UBND xã nơi có đất bị thu hồi -Thu thập nghiên cứu tài liệu, số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện, số liệu thực bồi thường, hỗ trợ 02 dự án nghiên cứu 3.3.3 Phương pháp điều tra, vấn trực tiếp cán quản lý người bị thu hồi đất thực tế * Điều tra vấn trực tiếp số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi Việc điều tra thực sau: - Sử dụng phiếu điều tra để hỏi ý kiến người dân - Đối tượng điều tra: dự án chọn lọc lấy 60 – 80 hộ có diện tích đất bị thu hồi vào dự án để hỏi ý kiến người dân - Nội dung phiếu điều tra gồm câu hỏi: + Loại đất diện tích bị thu hồi + Quan điểm gia đình việc đơn vị thực công tác GPMB xác định đối tượng điều kiện bồi thường + Giá bồi thường, hỗ trợ đất, vật kiến trúc, cối hoa màu quan điểm gia đình mức giá so với giá thị trường phù hợp với việc xây dựng giá trị trồng, vật nuôi + Các sách hỗ trợ hưởng: ổn định đời sống sản xuất, chuyển đổi nghề tạo việc làm, thưởng bàn giao mặt quan điểm người dân sách hỗ trợ vi + Phương thức sử dụng tiền người dân sau nhận tiền bồi thường, hỗ trợ Tình hình đời sống người dân sau bị thu hồi: nguồn thu nhập, việc làm trước sau bị thu hồi đất + Việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ có công bằng, dân chủ, công khai với người dân không + Ý kiến người dân việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB quan nhà nước - Cách Thức điều tra: lấy kết điều tra buổi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ hợp tác xã, UBND xã đến điều tra hộ gia đình Trên sở kết điều tra từ tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá việc áp dụng sách bồi thường, hỗ trợ, tình hình đảm bảo lợi ích hợp lý, ổn định đời sống, ổn định sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập người dân có đất bị thu hồi thuộc phạm vi nghiên cứu Đưa nhận xét, đánh giá chung sách bồi thường, hỗ trợ 02 dự án nghiên cứu tác động đến đời sống, kinh tế xã hội, lao động việc làm người dân sau bị thu hồi đất * Phỏng vấn trực tiếp cán quản lý người trực tiếp thực công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để nắm bắt thái độ người dân bị thu hồi đât, khó khăn, vướng mắc kiến nghị, đề xuất để công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB tốt 3.3.4 Phương pháp tổng hợp, đánh giá - Các liệu điều tra, liệu thu thập sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tổng hợp, so sánh đưa kết luận ưu, nhược điểm đánh giá thực chất xúc công tác bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất - Từ kết luận phân tích, tổng hợp số liệu điều tra, phương pháp đề xuất tài liệu tham khảo, ý kiến cán quản lý, người dân, phân tích hệ thống, thực lại để đề xuất biện pháp hoàn thiện sách, đổi tổ chức thực vii Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 37 4.1.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 37 4.1.2.Đặc điểm kinh tế - xã hội 4.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 53 4.2.1 Ban hành văn phục vụ công tác quản lý Nhà nước đất đai 53 4.2.2 Công tác xác lập, quản lý địa giới hành 54 4.2.3 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .54 4.2.4 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 55 4.2.5 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 56 4.2.6 Công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất 56 4.3.2 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 57 4.3.3 Đất chưa sử dụng .57 4.4 BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 58 4.4.1 Đất nông nghiệp: 58 4.4.2 Đất phi nông nghiệp: 59 Bảng 4.15: Tài sản sở hữu hộ điều tra vấn Dự án Quốc hội 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BĐĐC Bản đồ địa viii CNH-HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa CN-TTCN Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp CP GCN-QSDĐ GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân HSĐC Hồ sơ địa HTKT Hạ tầng kỹ thuật 10 NĐ 11 QĐ-UB Quyết định ủy ban 12 QSDĐ Quyền sử dụng đất 13 TĐC 14 UBND Chính phủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nghị định Tái định cư Ủy ban nhân dân ix DANH MỤC BẢNG v - Dự án Hoa Sen Bảng 4.15 Tài sản sở hữu hộ điều tra vấn Dự án Hoa Sen Chỉ tiêu điều tra So sánh Trước thu Sau thu Tăng (+) Tỷ lệ (%) hồi đất hồi đất giảm (-) 68 68 0 75 90 25 20,0 145 170 25 17,2 15 87,5 70 95 25 35,7 56 66 10 17,9 35 59 24 68,6 46 62 16 34,8 Số hộ điều tra Số xe máy Số xe đạp Số ô tô Số tivi Số tủ lạnh Số máy giặt Số điều hòa Tài sản có giá trị khác (điện thoại, vi tính, ) 36 50 14 38,9 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ) Dự ánHoa Sen có 29,4 % số hộ gia đình sử dụng tiền để mua sắm đồ dùng, số xe máy tăng lên 25 cái; số tủ lạnh tăng lên 10 chiếc; số điều hòa tăng lên 16 chiếc; Như vậy, hộ gia đình đầu tư vào mua sắm đồ dùng cần thiết, xây dựng nhà cửa khang trang để phục vụ tốt cho sống sinh hoạt trước mắt Tại Bảng 4.17 4.18 cho thấy, đa số người dân dự án sau nhận tiền bồi thường họ sử dụng vào việc mua sắm đồ dùng sinh hoạt sửa chữa nhà cửa Kết điều tra hai dự án nghiên cứu cho thấy tài sản có giá trị cao xe máy, ôtô, tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa hộ tăng lên mặt số lượng, nhiều hộ đầu tư toàn số tiền bồi thường vào việc xây dựng, sữa chữa nhà cửa c) ảnh hưởng đến thu nhập - Dự án Quốc hội: Tổng hợp kết điều tra, vấn thu nhập hộ dân (Bảng 4.16) cho kết khả quan Mặc dù bị thu hồi hầu hết diện tích đất sản xuất, song có tới 77,5% hộ dân có thu nhập tăng lên nhiều so với trước thu hồi đất; 13,75% số hộ có thu nhập tăng lên có 3,75% có thu nhập không đổi; 04 hộ có thu nhập giảm giảm nhiều sau thu hồi đất 75 thuộc diện hộ nghèo cận nghèo Thu nhập hộ tính toán chi tiêu, nhận tiền bồi thường sử dụng hết để xây dựng nhà cửa, chí phải vay mượn thêm để chi tiêu Bảng 4.16 Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất Dự án Quốc hội STT Chỉ tiêu Tổng số Tỷ lệ % Tổng số hộ 80 100 Tăng lên nhiều 62 77,5 Tăng lên 11 13,75 Không thay đổi 3,75 Giảm 3,75 Giảm nhiều 1,25 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ) Trong nông nghiệp, trồng trọt gần hoàn toàn vị thu nhập người dân Chỉ lại diện tích đất nhỏ hộ trồng loại rau màu Do không sản phẩm trồng trọt nên thu nhập từ chăn nuôi bị ảnh hưởng, giảm từ 15,78% xuống 11,92% Thay nguồn thu từ nông nghiệp nguồn thu từ phi nông nghiệp; Thu từ phi nông nghiệp tăng từ 51,73% trước thu hồi đất lên 72,29% sau thu hồi đất; Thu từ Buôn bán nhỏ chiếm vị trí cao tổng thu từ phi nông nghiệp Đối tượng làm công ăn lương cán bộ, công chức địa phương, công nhân làm việc doanh nghiệp địa bàn; Thu từ dịch vụ chiếm tỷ lệ tương đối lớn, thu nhập khác không ổn định làm thuê, chạy xe ôm… Bảng 4.17 Thu nhập bình quân nhân năm phân theo nguồn thu Dự án Quốc hội 76 STT Các nguồn thu nhập Trước thu hồi đất Giá trị Cơ cấu Sau thu hồi đất Giá trị Cơ cấu (1000 đồng) (%) (1000 đồng) Tổng thu nhập 4.402 100,00 4.792 Thu từ nông nghiệp 2.125 48,27 1.327 Lúa 631 14,33 158 Rau màu 799 18,15 598 Chăn nuôi 695 15,78 571 Thu từ phi nông nghiệp 2.277 51,73 3.465 Buôn bán nhỏ 645 14,66 1.304 Dịch vụ 866 19,67 1.190 Làm công ăn lương 551 12,51 598 Trợ cấp 110 2,50 120 Thu từ nguồn khác 105 2,39 253 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ) (%) 100 27,71 3,31 12,48 11,92 72,29 27,21 24,82 12,47 2,51 5,28 - Dự án Hoa Sen Số liệu Bảng 4.18 cho thấy thu nhập bình quân người dân sau thu hồi đất số hộ có thu nhập tăng lên nhiều 58 hộ chiếm 85,29 %, thu nhập tăng lên hộ, thu nhập không thay đổi hộ, thu nhập giảm hộ, giảm nhiều 01 hộ Bảng 4.18 Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất Dự án Hoa Sen STT Chỉ tiêu Tổng số Tổng số hộ 68 Tăng lên nhiều 58 Tăng lên Không thay đổi Giảm Giảm nhiều (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ) Tỷ lệ % 100 85,29 5,88 4,41 2,94 1,47 Tổng hợp số liệu điều tra (Bảng 4.19) cho thấy tỷ trọng thu nhập từ nông nghiệp giảm từ 52,34% trước thu hồi đất xuống 26,83% sau thu hồi đất Thu nhập từ việc trồng lúa giảm từ 15,31% xuống 3,49%, nguyên nhân diện tích trồng lúa bị thu hẹp để chuyển sang xây dựng dự án phần chuyển sang chuyên trồng loại rau màu mang lại giá trị kinh tế cao 77 Bảng 4.19 Thu nhập bình quân nhân năm phân theo nguồn thu Dự án Hoa Sen Trước thu hồi đất STT Các nguồn thu nhập Sau thu hồi đất Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu (1000 đồng) (%) (1000 đồng) (%) Tổng thu nhập 3.469 100,00 4.327,35 Thu từ nông nghiệp 1.815 52,34 1159 Lúa 531 15,31 150 Rau màu 609 17,57 538 Chăn nuôi 675 19,46 471 Thu từ phi nông nghiệp 1.652 47,66 3165 Buôn bán nhỏ 540 15,58 1404 Dịch vụ 466 13,45 890 Làm công ăn lương 451 13,00 508 Trợ cấp 100 2,89 120 Thu từ nguồn khác 95 2,74 243 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ) 100 26,83 3,49 12,44 10,89 73,17 32,47 20,57 11,74 2,78 5,62 d) ảnh hưởng đến việc phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Kết vấn hộ bị thu hồi đất 02 dự án nghiên cứu cho biết đa số hộ dân cho việc tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội tốt trước thu hồi đất (Dự án Quốc hội: 93,75 %; Dự án Hoa Sen: 88,24 %) Điều hoàn toàn phù hợp với thực trạng hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội địa phương (Bảng 4.20) Bảng 4.20 Tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội sau thu hồi đất STT Chỉ tiêu Tổng số hộ Tốt nhiều Tốt Không có thay đổi nhiều Dự án Quốc hội Tổng số Tỷ lệ % 80 75 78 100 93,75 3,75 2,50 Dự án Hoa Sen Tổng số Tỷ lệ % 68 60 100 88,24 8,82 2,94 3 Kém 0 0 Kém nhiều 0 0 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ) Bằng nguồn tiền ngân sách phường, xã hưởng, nguồn huy động đóng góp nhân dân nguồn hỗ trợ khác doanh nghiệp, tiến hành bê tông hóa 100% hệ thống đường giao thông nội bộ, xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện, trường học, trạm y tế, xây dựng công trình phúc lợi khối, xóm ngày đầu tư khang trang sẽ, văn minh, đại Đây phần sách để thu hút đầu tư nâng cao sống người dân sau bị thu hồi đất, phù hợp với quy hoạch, phát triển chung xã hội e) ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường Do thời gian có hạn điều kiện không cho phép nên tiến hành nghiên cứu sâu vấn đề môi trường qua tìm hiểu có đánh sau: - Về cảnh quan: Được đầu tư xây dựng theo quy hoạch nên nhìn chung cảnh quan toàn khu vực nâng lên rõ rệt; công trình hạ tầng có thay đổi, hệ thống xanh cải thiện đầu tư mới, hệ thống thoát nước xây dựng kết nối với hệ thống thoát nước Thành phố nên tượng ngập lụt năm gần khắc phục, cảnh quan môi trường tốt so với trước - Về môi trường: Trong trình xây dựng, việc vận chuyển vật liệu xây dựng có ảnh hưởng đến sống người dân Ảnh hưởng tiếng ồn, bụi không khí, rác thải xây dựng g) ảnh hưởng đến số vấn đề xã hội khác Một vấn đề quan trọng tình hình trật tự xã hội địa bàn qua điều tra cho biết: Có 82,5% số hộ dân dự án Quốc hội nhận xét tình hình an ninh trật tự xã hội tốt Ở dự án Hoa Sen, có đến 73,5% số hộ 79 nhận xét tốt tình hình an ninh trật tự so với trước đây, cụ thể thể Bảng 4.21 Bảng 4.21 Tình hình an ninh trật tự xã hội người dân sau thu hồi đất STT Dự án Quốc hội Dự án Hoa Sen Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Chỉ tiêu Tổng số hộ 80 100 68 Tốt nhiều 66 82,5 50 Tốt 10,0 14 Không có thay đổi nhiều 3,75 Kém 2.5 Kém nhiều 1,25 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ) 100 73,5 20,5 2,9 1,47 1,47 Nhìn chung, sau nhận tiền bồi thường, người nông dân nghèo lại chưa có hướng đắn nên có tình trạng nghiện hút, bạc Tình hình tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; kèm theo với tượng mức độ hạnh phúc sống người dân giảm 4.6 Đề xuất số giải pháp Qua kết nghiên cứu nhiều tác giả nước việc giải việc làm cho người dân sau bị thu hồi đất Trên sở kết nghiên cứu đề tài đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc thực sách bồi thường giải phóng mặt hướng tới mục tiêu thực mang lại sống tốt cho người nông dân - đối tượng coi chịu tác động lớn trình phát triển CNH - HĐH 4.6.1 Giải pháp sách Điều chỉnh mức giá đất nông nghiệp cho phù hợp với khả sinh lợi đất, khắc phục tình trạng giá đất nông nghiệp thu hồi với giá đất nhà đơn vị xây dựng bán cho người dân Nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ giải việc làm, ổn định đời sống cho người dân có đất bị thu hồi; quỹ hình thành từ phần khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước doanh nghiệp sử dụng đất Bổ sung pháp luật đất đai quy định trách nhiệm quan nhà 80 nước cấp có liên quan đến vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp đào tạo người dân có đất bị thu hồi Nhà nước cần có chế sách dành tỷ lệ đất cho người bị thu hồi đất để tổ chức hoạt động dịch vụ lực lượng lao động lớn tuổi, khó có khả chuyển đổi nghề nghiệp bị thu hồi đất; Đề nghị Nhà nước cần có chế sách cho người nông dân bị thu hồi đất góp vốn đất vào dự án thu hồi đất dân nhằm đảm bảo công ăn việc làm, ổn định sống cho người dân đất 4.6.2 Giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định sống cho người có đất bị thu hồi Để đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho hộ bị thu hồi cần chuyển đổi nghề phải phù hợp theo hình thức linh hoạt, sát với yêu cầu thị trường lao động phải phân loại hình cần đào tạo với giải pháp khác nhau: + Đối với lao động trẻ tuổi hộ bị thu hồi đất nông nghiệp người đào tạo chuyển đổi nghề Nên dùng phần tiền đền bù để đào tạo nghề bắt buộc, có sách ưu tiên xuất lao động kỹ thuật lao động trẻ qua đào đạo chuyển đổi nghề + Đối với lao động trẻ hộ bị thu hồi đất nông nghiệp chưa có việc làm, chưa qua đào tạo: loại lao động chiếm tỷ lệ cao lực lượng lao động trẻ, bao gồm đa số người làm nông nghiệp, khả cạnh tranh hội nhập thị trường lao động Do cần phải hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp, hỗ trợ họ tiếp cận hệ thống tín dụng địa phương để phát triển kinh tế gia đình, kinh doanh cá thể, tiểu thương, + Đối với lao động 35 tuổi trở lên lao động có trình độ học vấn thấp, đối tượng có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp truyền thống, bị thu hồi khó thích nghi với môi trường thị trường lao động, không đủ trình độ văn hoá để tham gia khoá đào tạo chuyển nghề; tâm lý ngại xa gia đình, ngại chi phí cho đào tạo - Phát triển dịch vụ liền kề gắn với khu đô thị khu vực xây dựng Bệnh viện để người dân có việc làm; hỗ trợ mạnh mẽ để tận dụng quỹ đất 81 nông nghiệp lại, chuyển sang phát triển nông nghiệp đô thị đạt giá trị hiệu cao 4.6.3 Giải pháp tổ chức thực - Đối với chủ đầu tư thực dự án cần có quy định, bắt buộc: + Những cam kết hứa với dân phải thực nghiêm túc; + Cần quy định thời gian sử dụng lao động có đất bị thu hồi địa phương làm việc doanh nghiệp để khắc phục tình trạng thu hút lao động hình thức sau thời gian ngắn lại sa thải + Chủ động phối hợp với quyền địa phương sở đào tạo để tuyển sinh, tổ chức lớp dạy nghề cho người dân có đất bị thu hồi doanh nghiệp - Đối với nguồn lao động trẻ, quyền địa phương chủ đầu tư vận động, đưa giải pháp hợp lý sử dụng phần diện tích đền bù cho đào tạo nghề bắt buộc, đồng thời có chế buộc Doanh nghiệp phải có trách nhiệm tuyển dụng lực lượng lao động niên đào tạo vào làm việc - Chính quyền địa phương, chủ đầu tư chủ động hướng dẫn người dân sử dụng tiền đền bù để đầu tư cho công ăn, việc làm có hiệu Thường xuyên tổ chức thông tin xác qua buổi tuyên truyền sách, quy định pháp luật đất đai, trọng tâm chủ trương tỉnh tạo điều kiện cho người dân hiểu thực đúng, đảm bảo cho công tác GPMB thực tiến độ - Khi xây dựng phương án đầu tư dự án, phải nghi rõ khoản chi phí đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi cách cụ thể, rõ ràng, công khai để người dân biết giám sát trình thực - Các quan nhà nước địa phương phải trực tiếp thu hồi đất, không để tình trạng chủ dự án tự thỏa thuận với dân; địa bàn, có dự án trả giá đền bù cao, có dự án trả đền bù thấp, điều gây khiếu kiện dân, ổn định xã hội - Lựa chọn cán đủ phẩm chất đạo đức để thi hành công vụ, giáo dục tinh thần trách nhiệm người cán việc đảm bảo việc làm, đời sống 82 cho người dân có đất sản xuất bị thu hồi đất 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đề tài: “Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng nhà cho cán cao cấp quan Quốc hội dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen địa bàn huyện Từ Liêm- Thành phố Hà Nội ”,, xin rút số kết luận kiến nghị sau: 5.1 Kết luận UBND Thành phố Hà Nội ban hành kịp thời văn hướng dẫn bồi thường GPMB địa bàn Nội dung văn địa phương phù hợp với quy định pháp luật đất đai có điều chỉnh thích hợp với thời điểm tình hình thực tế địa phương Bồi thường hỗ trợ tái định cư - Giá bồi thường đất nông nghiệp thấp chưa phù hợp với khả sinh lợi đất, nguyên nhân gây nên khó khăn công tác bồi thường GPMB địa phương - Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp Nhà nước thu hồi đất chủ yếu tiền trả trực tiếp cho người dân Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai chưa thường xuyên, đồng bộ, công tác đào tạo nghề, giải việc làm chưa quan tâm mức - Việc thu hồi đất để phát triển đô thị với sách bồi thường hỗ trợ tiền mặt tác động lớn đến cấu lao động Lao động nông nghiệp giảm đi, lao động phi nông nghiệp tăng lên; số lao động việc làm thiếu việc làm tăng lên tỷ lệ thuận với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; Các sách: Chính sách bồi thường hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất tác động làm tăng trình độ văn hóa, giáo dục, học vấn người dân - Chính sách bồi thường hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất có tác động làm gia tăng tài sản có giá trị hộ dân - Chính sách bồi thường tiền địa phương không quỹ đất nông nghiệp tác động lớn đến nguồn thu nhập cấu thu nhập 84 - Chính sách hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất tác động tích cực tới việc phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội địa phương, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân địa bàn thành phố nói riêng địa bàn thành phố nói chung - Công tác hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị thu hồi đất để thực dự án địa bàn thành phố thực chưa tốt - Chính sách bồi thường tiền cho người dân Nhà nước thu hồi đất tác động lớn đến nguồn thu nhập cấu thu nhập người dân diện bị thu hồi từ trước thu hồi so với sau thu hồi đất Cơ cấu nguồn thu hộ dân có chuyển dịch theo hướng tiến Nguồn thu từ phi nông nghiệp tăng, nguồn thu từ nông nghiệp ngày giảm 5.2 Kiến nghị Để công tác bồi thường GPMB đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp thực tế, tạo điều kiện thuận lợi trình thực hiện, đảm bảo dân chủ, công khai đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước người dân bị thu hồi đất, xin đưa số kiến nghị sau: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai địa phương, đặc biệt đăng ký biến động đất đai, cập nhật thường xuyên thay đổi vào hồ sơ địa để có liệu đầy đủ, xác diện tích đất, loại đất, chủ sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Đề nghị tiếp tục nghiên cứu sớm điều chỉnh mức giá bồi thường thiệt hại GPMB nhằm đáp ứng quyền lợi người dân, đảm bảo công xã hội Trên sở cần nghiên cứu, xem xét mức hỗ trợ dự án, khu vực cho nhân dân Cần xây dựng sách hỗ trợ dài hạn bảo đảm việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, có định hướng cụ thể sử dụng cách hiệu khoản tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bồi thường nhằm ổn định đời sống, sản xuất lâu dài Ngoài ra, cần thực dự án phát triển tiểu thu công nghiệp, công nghiệp, dịch vụ để thu hút lao động địa phương, đặc biệt nhóm đối tượng có khả chuyển đổi nghề nghiệp 85 Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu cao vai trò trách nhiệm Ban, ngành, đoàn thể, Đảng viên, cán công tác bồi thường GPMB cộng đồng dân cư Cần tập trung phối kết hợp cấp, ngành từ tỉnh xuống xã để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân nắm rõ chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước công tác bồi thường GPMB 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Vật giá Chính phủ (2000), Chương trình đào tạo thẩm định giá giai đoạn II Ban Vật giá phủ Việt Nam với văn phòng thẩm định giá Ôxtrây-lia từ 16-27/10/2000, Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội Ban đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo kết thực công tác bồi thường, GPMB quý I nhiệm vụ quý II năm 2012 Bộ Tài (1998), Thông tư số 145/TT-BTC ngày 4/01/1998, hướng dẫn thi hành nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam (2006), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng (2002), Kỷ yếu hội thảo đền bù Giải phóng mặt dự án xây dựng Việt Nam, Hà Nội Hiến pháp năm (1946) Hiến pháp năm (1959) Hiến pháp năm (1980) Hiến pháp năm (1992) 10 Luật cải cách ruộng đất năm (1953) 11 Luật Đất đai năm (1987), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Luật Đất đai năm (1993), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai năm (1998, 2001), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Luật Đất đai năm (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 Chính phủ, Quy định khung giá loại đất 16 Nghị định số 90/CP ngày 17/9/1994 Chính phủ, Ban hành quy định việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 17 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ, Về việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 87 18 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ, Về phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất 19 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ, Về bồi thường thiệt hại tái định cư Nhà nước thu hồi đất 20 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ, Quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 21 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 Chính phủ, Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Chính phủ, Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư 23 Nguyễn Đình Bồng (2005), Đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, ĐTCNN 6-2005 24 Ngân hàng phát triển Châu Á, Cẩm nang tái định cư (hướng dẫn thực hành) 25 Những điều cần biết giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất (2005), NXB Tư pháp 26 Ánh Tuyết (2002), Kinh nghiệm đền bù, giải phóng mặt số nước, Thời báo Tài Việt Nam, số 131 (872), ngày 01/11/2002 27 UBND huyện Từ Liêm (2004), Quy hoạch chung xây dựng huyện Từ LiêmHà Nội tỷ lệ 1/2000 28 UBND huyện Từ Liêm (2010), Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010-2015 29 UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/09/2008 việc ban hành “Quy định bồi thường, hỗ trợ, TĐC địa bàn thành phố Hà Nội” 30 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Từ Liêm (2012), Báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất 31 Tổng cục Địa (2001), Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển đổi hệ thống địa chính, tháng 12/2001, Hà Nội 32 Từ điển Tiếng Việt (1995), NXB Đà Nẵng 88 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 01: Hiện trạng đất đai phân theo đơn vị hành trực thuộc huyện Từ Liêm năm 2013 Phụ lục 02: Hiện trạng đất đai theo đối tượng sử dụng đối tượng giao để quản lý huyện Từ Liêm năm 2013 Phụ lục 03: Hiện trạng đất nông nghiệp huyện Từ Liêm năm 2013 Phụ lục 04: Hiện trạng đất phi nông nghiệp huyện Từ Liêm năm 2013 Phụ lục 05: Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng, quản lý đất Phụ lục 06: Thống kê, kiểm kê số lượng người sử dụng đất huyện Từ Liêm năm 2013 Phụ lục 07: Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Quốc hội (đợt 1) Phụ lục 08: Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Quốc hội (đợt 2) Phụ lục 09: Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Hoa Sen (đợt 1) Phụ lục 10: Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Hoa Sen (đợt 2) Phụ lục 11: Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Hoa Sen (đợt 3) 89 [...]... và dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen Các số liệu điều tra thu thập phải được phân tích, đánh giá một cách khách quan khoa học - Phỏng vấn các đối tượng có đất bị thu hồi, bồi thường, người thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan của Quốc hội và dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa... khi Nhà nước thu hồi đất 1.2.2 Yêu cầu: - Nắm vững vận dụng chính sách, pháp luật đất đai, chính sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các văn bản có liên quan đã được ban hành - Nguồn số liệu, tài liệu điều tra phản ánh đúng quá trình thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng qua dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan của Quốc hội và dự án Trung. .. hành chính của Nhà nước 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích: - Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan của Quốc hội và dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen trên địa bàn huyện Từ Liêm- Thành phố Hà Nội - Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi. .. tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất; Từ thực tế tình hình quản lý nhà nước và các chính sách đất đai, chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất qua các thời kỳ và hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng việc chỉnh lý, bổ sung chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là cần thiết nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện. .. sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan của Quốc hội và dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen trên địa bàn huyện Từ Liêm- Thành phố Hà Nội ”, nhằm điều tra, tìm hiểu thực trạng và tìm ra nguyên nhân gây cản trở, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, GPMB, đáp... hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được bồi thường hoặc hỗ trợ Việc bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của Chính phủ b- Nhà nước có chính sách để ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi Trong trường hợp người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở thì được mua nhà ở của Nhà nước hoặc được giao đất. .. giá đất nói chung và định giá đất để bồi thường GPMB nói riêng; - Thực hiện thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện và thực hiện tốt quy định về thẩm định, phê duyệt, giám sát thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; quan tâm hơn nữa tới việc quy hoạch và xây dựng nơi tái định cư, tạo 10 việc làm của người có đất bị thu hồi; xử lý hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa người sử dụng đất, Nhà nước. .. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 2.1.1 Khái quát về bồi thường, hỗ trợ: 2.1.1.1 Bồi thường và chính sách bồi thường: - Bồi thường thiệt hại có nghĩa là trả lại tương xứng giá trị hoặc công lao cho một chủ thể nào đó bị thiệt hại vì một hành vi của chủ thể khác - Quyết định thu hồi đất: Là việc Nhà nước ra quyết định hành chính. .. thu c sở hữu Nhà nước nên khi thu hồi đất, kể cả đất nông nghiệp tùy từng trường hợp cụ thể, Nhà nước sẽ cấp đất mới cho các chủ sử dụng bị thu hồi đất và bồi thường cho các công trình gắn liền với đất bị thu hồi Về phương thức bồi thường, Nhà nước thông báo cho người sử dụng đất biết trước cho việc họ sẽ bị thu hồi đất trong thời hạn một năm Người dân có quyền lựa chọn các hình thức bồi thường bằng... để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng - Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: Là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi (13) - Giải phóng mặt bằng là quá trình tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến di dời nhà cửa, cây cối và các công trình xây dựng trên phần đất nhất định được quy định cho ... hội dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen - Vấn đề đời sống việc làm đối tượng bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng nhà cho cán cao cấp quan Quốc hội. .. thực sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt qua dự án đầu tư xây dựng nhà cho cán cao cấp quan Quốc hội dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen Các số liệu điều tra thu thập... tích, đánh giá cách khách quan khoa học - Phỏng vấn đối tượng có đất bị thu hồi, bồi thường, người thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi dự án đầu tư xây dựng nhà cho cán cao cấp quan Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người caotuổi, Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người caotuổi, Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại cơ quan quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người caotuổi, Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Từ khóa liên quan