0

Một số vấn đề về diện và hàng thừa kế theo qui định của pháp luật hiện hành

16 417 0
  • Một số vấn đề về diện và hàng thừa kế theo qui định của pháp luật hiện hành

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2016, 21:35

MỞ ĐẦU Con người để tồn họ cần phải có lợi ích vật chất định để đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, … Tuy nhiên không tài sản tồn mãi người theo qui luật tự nhiên sống mà phải chết Bởi vậy, việc dịch chuyển tài sản người chết cho người sống tồn yêu cầu khách quan xã hội hiểu việc thừa kế tài sản Có vấn đề đặt hiểu việc thừa kế tức người trước chết để lại di chúc phân chia di sản cho người khác không xác Nếu người chết không để lại di chúc hay dic chúc bị vô hiệu di sản người thuộc ? Từ điều pháp luật qui định thừa kế có hai loại thừa kê stheo di chúc thừa kế theo pháp luật Trong viết lần em xin sâu phân tích yếu tố quan tọng thừa kế theo pháp luật: “Một số vấn đề diện hàng thừa kế theo qui định pháp luật hành” I Khái niệm chung thừa kế, diện hàng thừa kế Thừa kế Là quan hệ đời tồn từ lâu tỏng đời sống xã hội, thừa kế điều chỉnh qui phạm pháp luật dân sự, ngành luật điều chỉnh mối quan hệ tài sản mang tính chất ngang giá chủ thể bình đẳng địa vị pháp lý Như điều tất yếu quyền thừa kế điều chỉnh pháp luật trở thành phạm trù pháp lý mang tính chủ quan bị ảnh hưởng điều kiện trị, kinh tế, xã hội Có thể nói quan hệ thừa kế quan hệ tài sản Luật dân điều chỉnh được xác định quan hệ tuyệt đối giống quan hệ sở hữu, xác định bên chủ thể mang quyền người để lại di sản người thừa kế, chủ thể khác người phải có nghĩa vụ tôn trọng quyền để lại di sản thừa kế quyền hưởng di sản thừa kế họ Theo nghĩa rộng quyền thừa kế hiểu chế định pháp luật bao gồm tổng hợp qui phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ việc dịch chuyển tài sản từ người chết cho người sống khác theo ý chí họ thể di chúc theo ý chí Nhà nước thể tỏng qui phạm pháp luật Theo nghĩa hẹp quyền thừa kế hiểu quyền dân chủ quan chủ thể có quyền để lại di sản thừa kế có quyền hưởng di sản thừa kế người chết để lại theo ý chí người theo quy định pháp luật Thừa kế theo pháp luật Tại điều 674 BLDS quy định: “Thừa kế theo pháp luật thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế pháp luật qui định” Nếu người chết có để lại di chúc di sản người chia theo di chúc nhằm đảm bảo ý chí người để lại di chúc quyền lợi nghĩa vụ người hưởng di sản người chết để lại Tuy nhiên có nhiều trường hợp người chết không để lại di chúc di chúc họ bị tuyên bố vô hiệu vi phạm qui định có hiệu lực di chúc (điều 652 BLDS) Xuất phát từ lý này, chế định thừa kế theo pháp luật coi đoán ý chí người chết để lại di sản Nếu thừa kế theo di chúc, người hưởng thừa kế cá nhân quan, tổ chức (cá nhân phải sống quan tổ chức phải tồn thời điểm mở thừa kế) Nhưng thừa kế theo pháp luật có cá nhân hưởng thừa kế cá nhân phải có ba mối quan hệ với người để lại di sản: Quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng Tuy nhiên để hưởng thừa kế theo pháp luật, cá nhân phải xác định theo hàng thừa kế với nguyên tắc ưu tiên hàng thừa kế Diện hàng thừa kế theo pháp luật Diện người thừa kế theo pháp luật phạm vi người có quyền hưởng di sản thừa kế chia theo pháp luật mà sống người để lại di sản có mối quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân, quan hệ nuôi dưỡng với người phạm vi thuộc mối quan hệ đó: - Quan hệ hôn nhân: Xuất phát từ việc kết hôn vợ chồng - Quan hệ huyết thống: Quan hệ người dòng máu (Cụ với ông, bà; Ông, bà với cha mẹ; Cha mẹ với con; Anh chị em ruột ) - Quan hệ nuôi dưỡng: Xuất phát từ quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng lẫn người không huyết thống hay quan hệ hôn nhân (Cha mẹ nhận nuôi nuôi) Trên sở xác định diện thừa kế, pháp luật quy định hàng thừa kế theo pháp luật nhóm người có mức độ gần gũi với người chết hưởng phần di sản theo nguyên tắc ưu tiên hàng thừa kế người thừa kế hàng hưởng phần di sản II Một số vấn đề diện hàng thừa kế theo quy định pháp luật hành Về diện thừa kế theo pháp luật hành a Diện thừa kế dựa quan hệ hôn nhân Theo khoản điều Luật hôn nhân gia đình quy định: “Hôn nhân quan hệ vợ chồng sau kết hôn” Khoản điều ghi rõ: “Kết hôn việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo qui định pháp luật điều kiện kết hôn đăng kí kết hôn” Như vậy, quan hệ hôn nhân hợp pháp quan hệ vợ chồng kết hôn tuân thủ điều kiện thủ tục pháp luật quy định Sau kết hôn, vợ chồng có quyền nghĩa vụ quyền mà vợ chồng pháp luật thừa nhận theo khoản điều 31 Luật hôn nhân gia đình: “Vợ, chồng có quyền thừa kế tài sản theo qui định pháp luật thừa kế” Để quan hệ hôn nhân pháp luật bảo vệ vơ chồng trở thành người thuộc diện thừa kế theo pháp luật quan hệ hôn nhân phái đáp ứng điều kiện thủ tục pháp luật qui định Trước hết quan hệ hôn nhân phải được xác lập thông qua đăng ký kết hôn Tại điều Luật hôn nhân gia đình giải thích: “Kết hôn việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định pháp luật điều kiện kết hôn đăng ký kết hôn” Để đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải thỏa mãn điều kiện kết hôn quy định điều 9,10,11 14 luật hôn nhân gia đình độ tuổi kết hôn, ý chí tự do, tự nguyện kết hôn, không vi phạm chế độ vợ chồng, người lực hành vi không kết hôn Quan hệ hôn nhân không vi phạm điều cấm khác pháp luật việc kết hôn người có dòng máu trực hệ với nhau, phạm vi ba đời hay người có quan hệ thân thích với Giữa cha, mẹ nuôi với nuôi, người cha mẹ, cha nuôi với nuôi, bố chồng với dâu,mẹ vợ với rể, bố dượng với riêng vợ, mẹ kế với riêng chồng Đặc biệt pháp luật nước ta không chấp nhận hôn nhân người giới tính Thỏa mãn điều kiện trên, để pháp luật công nhận bảo vệ việc kết hôn phải đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền thực theo nghi thức tổ chức đăng ký kết hôn (điều 13, 14 Luật hôn nhân gia đình) Như , hôn nhân vợ chồng hôn nhân hợp pháp vợ chồng thuộc diện thừa kế theo pháp luật người thừa kế tài sản không phụ thuộc vào di chúc (điều 669 BLDS) Tuy nhiên điều kiện thực tế Đất nước giai đoạn chiến tranh nên trước Luật hôn nhân gia đình năm 2000 có hiệu lực Nhà nước ta thừa nhận trường hợp nam nữ lấy không đăng ký kết hôn chung sống quan hệ vợ chồng hôn nhân thực tế Đó trường hợp cán bộ, đội miền Nam có vợ chồng miền Nam, tập kết Bắc (1954) lấy vợ chồng khác Do quan hệ vợ chồng chưa đăng ký mà xác lập trước 3-1-1987, việc kết hôn không bị hạn chế pháp luật cho phép Nhưng nam, nữ chung sống với vợ chồng từ 31-1987 đến ngày 1-1-2001 mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định luật hôn nhân gia đình năm 2000, có nghĩa vụ đăng ký kết hôn Từ sau ngày 1-1-2001 mà họ không đăng ký kết hôn, pháp luật không công nhận họ vợ chồng b Diện thừa kế dựa quan hệ huyết thống Quan hệ huyết thống hiểu quan hệ người có dòng máu trực hệ (cha, mẹ con; ông, bà cháu; cụ chắt) bàng hệ (quan hệ anh, chị, em ruột; quan hệ bác, chú, cô, dì, cậu ruột với cháu ngược lại) • Quan hệ huyết thống trực hệ Trước hết quan hệ cha mẹ con, Luật dân luật hôn nhân bảo vệ quyền lợi cha mẹ quan hệ sống quan hệ quyền thừa kế Các đẻ người để lại di sản, không phân biệt trai hay gái, giá thú hay giá thú, có lực hành vi dân hay lực hành vi dân sự…theo quy định pháp luật, họ thuộc diện thừa kế theo pháp luật họ với cha, mẹ đẻ có quan hệ huyết thống ngược lại cha mẹ có quyền hưởng thừa kế Do việc xác định cha, mẹ đối cới hay ngược lại có ý nghĩa quan trọng sở để xác định quyền nghĩa vụ cha,mẹ quan hệ gia đình, mà sở để xác định diện thừa kế cha,mẹ trường hợp người chết Theo điều 63, 64, 65 Luật hôn nhân gia đình qui định rõ việc xác định cha, mẹ, con, quyền nhận cha mẹ … Giữa ông, bà với cháu người thừa kế theo pháp luật nhau, nhiên ông bà người thừa kế ưu tiên hay hàng với cháu ngược lại Trước BLDS 1995 quy định ông bà người chết hưởng thừa kế theo pháp luật cháu cháu lại người thừa kế theo pháp luật ông bà Đến BLDS 2005 luật qui định thêm cháu phép thừa kế theo pháp luật ông bà nhằm đảm bảo quyền lợi cháu Ngoài theo qui định điều 669 BLDS cha mẹ cháu chết trước chết thời điểm với ông bà cháu thừa kế vị Nhưng cần phải ý cháu phải cháu ruột thừa kế vị ông bà, cháu nuôi không quyền thừa kế vị ông bà để lại Đối với quạn hệ huyết thống cụ với chắt giống ông bà với cháu mình, pháp luật không qui định thêm vấn đề • Quan hệ huyết thống bàng hệ Mối quan hệ anh, chị, em theo điều 676 BLDS quy định anh,chị, em ruột người thuộc hàng thừa kế thứ hai với ông, bà người chết Con anh, chị, em xếp vào hàng thứ ba bên cạnh cụ Ngoài ra, việc pháp luật quy định cho anh,chị ,em ruột người chết gọi người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột hợp với đạo lý vị trí họ lấn lướt cha, mẹ việc nhận di sản nên xếp thứ tự sau hàng thứ ba Ngoài anh,chị,em ruột anh, chị, em ruột pháp luật hành thừa nhận người mà người chết gọi cô ruột, bác ruột, ruột, cậu ruột dì ruột người thừa bàng hệ xếp vào hàng thứ ba (khoản điều 676 BLDS năm 2005) Như ,họ hưởng di sản với cụ nội,cụ ngoại người chết với cảu anh chị em người chết Nhìn chung, diện thừa kế theo quan hệ huyết thống quy định BLDS năm 2005 mở rộng đến ông bà nội, ngoại; anh chị em ruột, cháu ruột người chết mà người chết ông bà nội ngoại người chết; bác ruột,chú ruột,cậu ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết bác ruột, ruột, dì ruột, cô ruột, cậu ruột; chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại Tuy nhiên , pháp luật loại trừ quyền thừa kế người diện thừa kế có hành vi trái pháp luật quy đinh điều 643 BLDS, người từ chối hưởng di sản người bị truất quyền hưởng di sản người không thuộc diện người theo điều 669 c Diện thừa kế dựa quan hệ nuôi dưỡng Quan hệ nuôi dưỡng xác định quan hệ cha mẹ nuôi với nuôi ngược lại Việc xác định quan hệ nuôi dưỡng cha mẹ nuôi với nuôi thông qua kiện nhận nuôi nuôi theo quy định pháp luật Theo việc nhận nuôi phải đáp ứng đầy đủ điều kiện mối quan hệ nuôi dưỡng pháp luật công nhận bảo vệ Điều 67 Luật hôn nhân gia đình quy định: “Nuôi nuôi việc xác lập quan hệ cha mẹ người nhận nuôi nuôi người nhận làm nuôi, bảo đảm cho người nhận làm nuôi trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội ….” Cụ thể người nhận nuôi người nhận làm nuôi phải đáp ứng đầy đủ quy định điều 68, 69 Luật hôn nhân gia đình Việc nhận nuôi vợ chồng vợ chồng nhận (điều 70), việc nhận nuôi phải cho phép cha mẹ đẻ người giám hộ người nhận làm nuôi (điều 71) Khi đáp ứng đủ điều kiện trên, việc nhận nuôi phải quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký ghi vào Sổ hộ tịch, việc nhận nuôi công nhận hợp pháp cha mẹ nuôi với nuôi có quyền nghĩa vụ với Đặc biệt cha mẹ nuôi người thừa kế theo pháp luật nuôi ngược lại Tuy nhiên cần lưu ý nuôi hoàn toàn người thừa kế theo pháp luật cha mẹ đẻ cha mẹ nuôi, việc nhận nuôi không làm quyền lợi nghĩa vụ với cha mẹ đẻ Điều 678 BLDS năm 2005 quy định việc hưởng di sản thừa kế cha mẹ nuôi, người nuôi thừa kế di sản cha mẹ đẻ người gia đình cha mẹ đẻ Bên cạnh pháp luật quy định trường hợp ngoại lệ đặc biệt trường hợp riêng với bố dượng, mẹ kế có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng cha con, mẹ thừa kế di sản Điều 38 Luật hôn nhân gia đình quy định rõ nghĩa vụ quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục riêng vợ chồng … Theo điều 679 riêng bố dượng, mẹ kế có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng cha con, mẹ thừa kế di sản thừa kế di sản theo quy định điều 676 điều 677 BLDS Tuy nhiên riêng hưởng di sản bố dượng mẹ kế quyền hưởng thừa kế theo pháp luật người thân, họ hàng bố dượng mẹ kế riêng với người thân thuộc họ hàng bố dượng mẹ kế quan hệ huyết thống trực hệ hay bàng hệ Về hàng thừa kế theo pháp luật hành Theo pháp luật qui định cá nhân diện thừa kế hưởng di sản thừa kế mà họ hưởng thỏa mãn điều kiện pháp luật Điều kiện pháp luật qui định hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí chủ quan người thừa kế Trên sở xác định diện thừa kế, pháp luật qui định người quyền hưởng di sản thừa kế xếp theo thứ tự hàng thừa kế theo nguyên tắc ưu tiên người thừa kế hàng hưởng phần di sản a Hàng thừa kế thứ Điểm a khoản điều 676 rõ người thuộc hàng thứa kế thứ gồm: “vợ, chồng,cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi , mẹ nuôi ,con đẻ, nuôi người chết” Vợ, chồng hàng thừa kế thứ điều kiện coi vợ chồng mối quan hệ dựa quan hệ hôn nhân hợp pháp pháp luật công nhận bảo vệ Đặc biệt điều 680 BLDS quy định trường hợp đặc biệt mà vơ chồng hưởng thừa kế nhau: “1 Trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung hôn nhân tồn mà sau người chết người sống thừa kế di sản Trong trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa Tòa án cho ly hôn án định chưa có hiệu lực pháp luật, người chết người sống thừa kế di sản Người vợ chồng người thời điểm người chết dù sau kết hôn với người khác thừa kế di sản” Theo điều 680 vợ, chồng thuộc hàng thừa kế thứ mà vợ, chồng chia tài sản chung hai có quyền hưởng di sản nhau, vợ chồng xin ly hôn án chua có hiệu lực trường hợp vợ chồng đnag vợ chồng người thời điểm họ chết hưởng di sản cho dù sau kết hôn với người khác Đối với trường hợp người có nhiều vợ, nhiều chồng pháp luật thừa nhận: Đó trường hợp có nhiều vợ nhiều chồng trước ngày 13/1/1960 miền Bắc, trước ngày 25/3/1977 miền Nam, cán miền Nam tập kết Bắc (trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1975) lấy vợ, lấy chồng khác hôn nhân sau không bị tòa án hủy án, định có hiệu lực pháp luật Trong trường hợp này, người chồng (vợ) hưởng thừa kế thứ tất người vợ (chồng) ngược lại Đối với cha mẹ đẻ đẻ đẻ thuộc hàng thứ cha mẹ ngược lại Con đẻ hưởng thừa kế cha mẹ đẻ không kể giá thú hay giá thú Giữa cha mẹ nuôi với nuôi thuộc hàng thừa kế thứ nuôi hưởng thừa kế cha mẹ nuôi cha mẹ đẻ theo BLDS 2005 quy định Ngoài ra, đẻ nuôi phân biệt, quyền thừa kế theo pháp luật đẻ nuôi ngang hưởng di sản thừa kế cha mẹ Điều phù hợp với mục đích nhận nuôi nuôi nhằm thể lòng nhân đạo, yêu thương cha mẹ nuôi cho trẻ em nuôi dưỡng điều kiện tốt b Hàng thừa kế thứ hai Điểm b khoản điều 676 quy định: “Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại” Ông bà nội người sinh cha cháu, ông bà ngoại người sinh mẹ cháu Nếu cháu chết ông bà nội, ông bà ngoại hàng thừa kế thứ hai cháu ngược lại Việc BLDS 2005 quy định cháu hàng thừa kế thứ 10 hai ông bà ngược lại phù hợp với thực tế sống BLDS 1995 cho ông bà hàng thừa kê sthuws hai cháu ruột không quy định cháu nằm hàng thừa kế thứ hai ông bà cha mẹ cháu chết trước thời điểm với ông bà cháu hưởng thừa kế vị, cha mẹ cháu sống vào thời điểm mở thừa kế ông bà để lại cha mẹ cháu hưởng thừa kế Nhưng điều kiện cha mẹ cháu người không hưởng di sản theo điều 643, từ chối nhận di sản hay bị truất quyền hưởng di sản cháu không hưởng thừa kế ông bà để lại Xuất phát từ lý này, để đảm bảo quyền lợi cho người cháu ruột pháp luật quy định cháu ruột người thuộc hàng thừa kế thứ hai ông bà ông bà chết Anh, chị, em ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai Mặc dù pháp luật không quy định cụ thể hiểu anh chị em ruột anh chị em, cha mẹ sinh nên họ có mối quan hệ thuyết thống Trong gia đình, không bố mẹ anh, chị, em phải yêu thương chăm sóc nuôi dưỡng Nếu anh chị ruột chết trước em ruột em ruột hưởng thừa kế anh, chị ruột ngược lại c Hàng thừa kế thứ ba Điểm c khoản điều 676 quy định: “Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại” Việc quy định chắt ruột thuộc hàng thừa kế thứ ba cụ ngược lại bổ sung kịp thời cho điểm bất hợp lý quyền lợi chắt không thuộc diện thừa kế cụ nội, ngoại điều 679 BLDS năm 1995 Hầu hết 11 quan hệ thừa kế chắt với cụ hàng thừa kế thứ ba giống với cháu với ông bà hàng thừa kế thứ hai Bác ruột, ruột, cô ruột anh, chị, em bố đẻ cháu; bác ruột, cậu ruột, dì ruột anh, chị, em (ruột) cháu Bác ruột, ruột, cô ruột, cậu ruột, dì ruột thuộc hành thừa kế thứ hai cháu ruột chết ngược lại Trình tự ưu tiên hưởng di sản phải theo quy luật săp xếp thứ tự hàng Hàng thừa kế thứ xác định ba mối quan hệ: quan hệ huyêt thống, quan hệ hôn nhân quan hệ nuôi dưỡng Tuy nhiên, người không hưởng di sản vi phạm khoản điều 643 BLDS năm 2005 bị truất quyền hưởng di sản từ trối nhận di sản Lúc người trên, không hàng thừa kế thứ người hàng thừa kế thứ hai ưu tiên hưởng di sản Hàng thừa kế thứ ba vậy, nhận di sản không hàng thừa kế thứ hai Quy định pháp luật nhằm giải việc hưởng di sản theo trình tự hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người thân thích, ruột thịt với người để lại di sản Quyền người thừa kế hàng bảo đảm việc hưởng di sản Không có người thừa kế hàng hai hàng khác hưởng di sản theo pháp luật Chỉ hàng trước không thừa kế, người hàng thừa kế sau hưởng III Một số bất cập phương hướng hoàn thiện quy định diện hàng thừa kế theo pháp luật hành Hiện tranh chấp thừa kế chiếm tỷ lệ đáng kể chủ yếu xoay quanh việc chia di sản thừa kế Đây tranh chấp chủ yếu đòi hỏi công quyền lợi nên cần phải xác định cách thấu tình đạt lý, thế, đòi hỏi cấp Tòa án có thẩm quyền phải xác định người quyền 12 hưởng thừa kế theo thứ tự ưu tiên định, tránh trường hợp nhầm lẫn để đảm bảo quyền lợi đương Một vấn đề đặt lên hàng đầu giải tranh chấp thừa kế việc xác định diện hàng thừa kế Những qui định thừa kế chưa giải thích, hướng dẫn cách rõ ràng khiến cho nhiều vụ việc xử lý thiếu công cho người có quyền lợi ích liên quan Theo BLDS qui định người bị truất quyền thừa kế không thuộc trường hợp cá nhân thuộc điều 669 không hưởng di sản người chết hình thức (thừa kế theo di chúc hay thừa kê stheo pháp luật) Tuy nhiên người bị truất thuộc hàng thứ mà đương nhiên hưởng thừa kế theo pháp luật lý không lời, không đáp ứng điều kiện mà người để lại di sản đề hay … mà lại truất quyền họ liệu có “công bằng” cho họ ? Hay trường hợp cha mẹ bỏ bê không quan tâm đến cái, mà người anh chị hay em quan tâm chăm sóc đáo Rồi người chết bất ngờ (do tai nạn, đột tử …) mà chưa có vợ không để lại di chúc tài sản chia theo pháp luật thuộc cha mẹ người Vậy người chị người anh người em không hưởng phần di sản anh chị em ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai ! Luật qui định không phân biệt đối xử đẻ, nuôi, giá thú, giá thú … Vậy lại phân biệt cháu nuôi với cháu ruột thừa kế vị ? Theo qui định có cháu ruột thừa kế vị ông bà để lại trường hợp cha mẹ cháu chết chết trước ông bà, cháu nuôi cho dù cha mẹ nuôi chết trước chết ông bà không hưởng thừa kế Theo qui định diện hàng thừa kế người thừa kế người để lại di sản thừa kế phải có ba mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng Nhưng việc qui định cháu 13 nuôi không hưởng thừa kế vị phải “cô lập” cháu nuôi cháu nuôi phải có quyền nghĩa vụ với cha mẹ nuôi người khác ông bà, cô dì bác, anh em … cha mẹ nuôi không cần quan tâm tới ? Bên cạnh phát triển khoa học công nghệ, nhiều trẻ em sinh dưa phương pháp sinh học, gien … Thì pháp luật chưa qui định rõ người có thuộc diện hàng thừa kế theo pháp luật hay không ? Khi mà người quan hệ huyết thống máu mủ với ông bà hay cụ của chúng liệu đứa trẻ có hưởng di sản theo pháp luật mà ông bà hay cụ để lại theo thừa kế vị theo hàng thứ hai thứ ba thừa kế theo pháp luật ? Có nhiều vấn đề mà pháp luật hay qui định thừa kế chưa thể giải thcihs cách rõ ràng khiến cho nhiều cá nhân lầm tưởng dẫn đến nhiều cố hay vụ việc không đáng có cha mẹ với con, ông bà với cháu, hay anh chị với em ngược lại … Do việc xác định người thừa kế theo pháp luật, Tòa án nhân dân phải kết hợp hài hòa thực tiễn lý luận để có linh hoạt mềm dẻo nhằm ổn định đời sống, trật tự xã hội quan trọng quan có thẩm quyền làm luật hay sửa đổi luật cần nhanh chóng tìm phương hướng giải để đáp ứng kì vọng nhân dân KẾT LUẬN Qua viết em trình bày cách đầy đủ vấn đề diện hàng thừa kế theo qui định pháp luật hành Ngoài em nêu thêm số ý kiến chủ quan diện hàng thừa kế bất cập mà pháp luật qui định diện hàng thừa kế Do kiến thức có hạn, khả tìm tòi nghiên cứu phân tích vấn đề chưa tốt nên nhiều điểm chưa nắm rõ, 14 ý kiến chưa sâu nên em mong thầy cô giúp đỡ để viết lần sau tốt Em xin chân thành cảm ơn ! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 Giáo trình Luật dân Việt Nam, TS Lê Đình Nghị, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010 Luật thừa kế Việt Nam (sách chuyên khảo), TS Phùng Trung Tập, Nxb Hà Nội, 2010 Diện hàng thừa kế theo quy định Bộ luật dân 2005, Phan Thị Kim Chi (Luận văn thạc sĩ Luật học), 2006 Bộ Luật dân năm 2005 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 16 [...]... sản Không có người thừa kế ở hàng hai hàng khác nhau cùng được hưởng di sản theo pháp luật Chỉ khi nào hàng trước không còn ai thừa kế, người ở hàng thừa kế sau mới được hưởng III Một số bất cập và phương hướng hoàn thiện quy định về diện và hàng thừa kế theo pháp luật hiện hành Hiện nay các tranh chấp về thừa kế chiếm một tỷ lệ đáng kể và chủ yếu xoay quanh việc chia di sản thừa kế Đây là những tranh... của nhân dân KẾT LUẬN Qua bài viết trên em đã trình bày một cách đầy đủ về vấn đề diện và hàng thừa kế theo qui định của pháp luật hiện hành Ngoài ra em còn nêu thêm một số ý kiến chủ quan về diện và hàng thừa kế cũng như những bất cập mà pháp luật qui định về diện và hàng thừa kế Do kiến thức còn có hạn, khả năng tìm tòi nghiên cứu phân tích vấn đề chưa tốt nên vẫn còn nhiều điểm chưa nắm rõ, 14 những... thừa kế theo pháp luật hay không ? Khi mà những người con này không có quan hệ huyết thống máu mủ gì với ông bà hay các cụ của của chúng thì liệu những đứa trẻ này có được hưởng di sản theo pháp luật mà ông bà hay các cụ để lại theo thừa kế thế vị hoặc theo hàng thứ hai và thứ ba của thừa kế theo pháp luật ? Có rất nhiều những vấn đề mà pháp luật hay những qui định về thừa kế chưa thể giải thcihs một. .. bằng về quyền lợi nên cần phải xác định một cách thấu tình đạt lý, vì thế, đòi hỏi các cấp Tòa án có thẩm quyền phải xác định đúng những người được quyền 12 hưởng thừa kế và theo thứ tự ưu tiên nhất định, tránh trường hợp nhầm lẫn để đảm bảo quyền lợi của đương sự Một vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu khi giải quyết tranh chấp thừa kế là việc xác định diện và hàng thừa kế Những qui định về thừa kế hiện. .. còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất thì những người ở hàng thừa kế thứ hai sẽ ưu tiên hưởng di sản Hàng thừa kế thứ ba cũng vậy, sẽ nhận di sản nếu không còn ai ở hàng thừa kế thứ hai Quy định như trên của pháp luật nhằm giải quyết việc hưởng di sản theo trình tự hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho những người thân thích, ruột thịt với người để lại di sản Quyền của người thừa kế ở cùng một hàng được... cháu ruột được thừa kế thế vị của ông bà để lại trong trường hợp cha mẹ cháu chết cùng hoặc chết trước ông bà, còn cháu nuôi thì cho dù cha mẹ nuôi chết trước hoặc chết cùng ông bà thì cũng không được hưởng thừa kế Theo qui định về diện và hàng thừa kế thì giữa người được thừa kế và người để lại di sản thừa kế phải có một trong ba mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng Nhưng việc qui định cháu 13...hai của ông bà và ngược lại là phù hợp với thực tế cuộc sống BLDS 1995 cho rằng ông bà ở hàng thừa kê sthuws hai của cháu ruột chứ không quy định cháu nằm trong hàng thừa kế thứ hai của ông bà vì nếu cha mẹ của cháu chết trước hoặc cùng thời điểm với ông bà thì cháu sẽ được hưởng thừa kế thế vị, còn cha mẹ cháu còn sống vào thời điểm mở thừa kế của ông bà để lại thì cha mẹ cháu sẽ hưởng thừa kế Nhưng... hàng thừa kế thứ ba của cụ và ngược lại là sự bổ sung kịp thời cho những điểm bất hợp lý về quyền lợi của chắt khi không thuộc diện thừa kế của cụ nội, ngoại tại điều 679 BLDS năm 1995 Hầu hết 11 quan hệ thừa kế giữa chắt với các cụ ở hàng thừa kế thứ ba cũng giống với cháu với ông bà ở hàng thừa kế thứ hai Bác ruột, chú ruột, cô ruột là anh, chị, em của bố đẻ của cháu; bác ruột, cậu ruột, dì ruột và. .. chân thành cảm ơn ! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 1 Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, TS Lê Đình Nghị, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010 2 Luật thừa kế Việt Nam (sách chuyên khảo), TS Phùng Trung Tập, Nxb Hà Nội, 2010 3 Diện và hàng thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự 2005, Phan Thị Kim Chi (Luận văn thạc sĩ Luật học), 2006 4 Bộ Luật dân sự năm 2005 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 5 Luật Hôn nhân và gia... hưởng di sản theo điều 643, từ chối nhận di sản hay bị truất quyền hưởng di sản thì cháu sẽ không được hưởng thừa kế của ông bà để lại Xuất phát từ lý do này, để đảm bảo quyền lợi cho những người cháu ruột pháp luật đã quy định cháu ruột là người thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông bà nếu ông bà chết Anh, chị, em ruột cũng thuộc hàng thừa kế thứ hai của nhau Mặc dù pháp luật không quy định cụ thể nhưng ... sản II Một số vấn đề diện hàng thừa kế theo quy định pháp luật hành Về diện thừa kế theo pháp luật hành a Diện thừa kế dựa quan hệ hôn nhân Theo khoản điều Luật hôn nhân gia đình quy định: “Hôn... nhiên để hưởng thừa kế theo pháp luật, cá nhân phải xác định theo hàng thừa kế với nguyên tắc ưu tiên hàng thừa kế Diện hàng thừa kế theo pháp luật Diện người thừa kế theo pháp luật phạm vi người... sản thừa kế người chết để lại theo ý chí người theo quy định pháp luật Thừa kế theo pháp luật Tại điều 674 BLDS quy định: Thừa kế theo pháp luật thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về diện và hàng thừa kế theo qui định của pháp luật hiện hành , Một số vấn đề về diện và hàng thừa kế theo qui định của pháp luật hiện hành , Một số vấn đề về diện và hàng thừa kế theo qui định của pháp luật hiện hành

Từ khóa liên quan