tiểu luận kinh tế phát triển Tổng số vốn đầu tư thực hiện ở Việt Nam (2001-2010)”

10 368 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2016, 16:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Kinh tế phát triển Đề tài: “Tổng số vốn đầu tư thực Việt Nam (2001-2010)” Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Trọng Đắc Nhóm sinh viên thực hiện: 39 NỘI DUNG TRÌNH BÀY I Mở đầu II Nội dung 1, Thực trạng 2, Hạn chế 3, Giải pháp III Kết luận I, Mở đầu: Trong mười năm 2001-2010, kinh tế nước ta tiếp tục vận hành theo mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn đầu tư Vốn đầu tư trở thành yếu tố đầu vào có vai trò định phát triển kinh tế giải vấn đề xã hội Do vậy, năm 2001-2010 cấp, ngành triển khai nhiều biện pháp huy động nguồn vốn đầu tư nước II, Nội dung: 1, Thực trạng:  Tính chung 10 năm : Tổng số vốn đầu tư theo giá thực tế (Tỷ đồng) Tổng số vốn đầu tư theo giá thực tế (%) TỔNG SỐ 336 592 13,3 Khu vực kinh tế Nhà nước 840 675 10,2 Khu vực kinh tế Nhà nước 519 004 15,1 Khu vực có vốn đầu tư nước 976 912 18,5 Nguồn: tổng cục thống kê Bảng : Cơ cấu vốn đầu tư thực khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo nguồn vốn (2001-2010) Nguồn: tổng cục thống kê Bảng : Đầu tư trực tiếp nước mười năm 2001-2010 Số dự án Tổng số vốn đăng ký(*) (Triệu USD) Tổng số vốn thực (Triệu USD) Tính chung mười năm 2001-2010 10468 168791,4 58482,9 2001 555 3142,8 2450,5 2002 808 2998,8 2591,0 2003 791 3191,2 2650,0 2004 811 4547,6 2852,5 2005 970 6839,8 3308,8 2006 987 12004,0 4100,1 2007 1544 21347,8 8030,0 2008 1557 71726,0 11500,0 2009 1208 23107,3 10000,0 2010 1237 19886,1 11000,0 Nguồn: tổng cục thống kê 2, Hạn chế: Đầu tư xây dựng lĩnh vực tiến hành sôi động đạt chậm chạp Những kết quan trọng năm vừa qua, đồng thời lĩnh vực bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém, thể tập trung số vấn đề lớn sau đây: -Vốn đầu tư lớn bị co kéo, bố trí dàn trải, chủ yếu xác định nhiều lĩnh vực ưu tiên nên kết cuối lĩnh vực ưu tiên -Trong giai đoạn năm 2001-2010 vừa qua, cấu đầu tư chuyển dịch đáng kể Đầu tư cho khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản hàng năm thường chiếm 7% tổng mức đầu tư; khu vực công nghiệp xây dựng luôn giữ tỷ trọng khoảng 40%; khu vực dịch vụ chiếm 50% Đây nguyên nhân chủ yếu làm cho chuyển dịch cấu kinh tế ngành năm qua diễn 3, Giải pháp: • Thứ nhất: có sách sử dụng vốn hiệu + khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải chậm tiến độ đầu tư xây dựng + nâng cao hiệu suất, hiệu công trình, dự án      + tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kiểm tra, tra đầu tư từ ngân sách Nhà nước • Thứ hai: đề tiêu, chiến lược để thu hút số lượng vốn lớn từ vào nước III, Kết luận: Qua bảng số liệu thấy số vốn đầu tư nước ta giai đoạn 2001-2010 đầu tư theo xu hướng tăng dần Nhưng bên cạnh tăng chậm, thấp giảm đòi hỏi nhà nước phải đưa sách thu hút vốn đầu tư cách hợp lí giúp cho khu vực phát triển ... 555 3142,8 2450,5 2002 808 2998,8 2591,0 2003 791 3191,2 2650,0 2004 811 4547,6 2852,5 2005 970 6 839, 8 3308,8 2006 987 12004,0 4100,1 2007 1544 21347,8 8030,0 2008 1557 71726,0 11500,0 2009 1208
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế phát triển Tổng số vốn đầu tư thực hiện ở Việt Nam (2001-2010)”, tiểu luận kinh tế phát triển Tổng số vốn đầu tư thực hiện ở Việt Nam (2001-2010)”, tiểu luận kinh tế phát triển Tổng số vốn đầu tư thực hiện ở Việt Nam (2001-2010)”

Từ khóa liên quan