Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

39 2K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 00:04

Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro BIẾN DỊ SOMA TRONG QUÁ BIẾN DỊ SOMA TRONG title='quá trình nuôi cấy in vitro'>QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY IN VITROTRÌNH NUÔI CẤY IN VITROGiáo viên hướng dẫn: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lý AnhNguyễn Thị Lý AnhNhóm sv thực hiện: Nhóm 6Nhóm sv thực hiện: Nhóm 6 Lê Như SangLê Như Sang Trương Thị Mai Trương Thị Mai Nguyễn Hải HàNguyễn Hải Hà Mông Thị ThuThủyMông Thị ThuThủy Phan Thị HươngPhan Thị Hương Cù Thu HàCù Thu Hà NNỘI DUNGỘI DUNGI.I.Một số khái niệmMột số khái niệm1.1 Biến dị1.1 Biến dị1.2 Biến dị tế bào soma1.2 Biến dị tế bào soma1.3 So sánh biến dị dòng soma với đột 1.3 So sánh biến dị dòng soma với đột biến biến II.II.Phân loại biến dị dòng somaPhân loại biến dị dòng soma2.1 Biến dị kiểu gen2.1 Biến dị kiểu gen2.2 Biến dị kiểu hình2.2 Biến dị kiểu hình IIIIIINguyên nhân gây biến dị dòng somaNguyên nhân gây biến dị dòng soma3.13.1Sự đa dạng di truyền tự nhiên của các Sự đa dạng di truyền tự nhiên của các mẫu cấymẫu cấy3.23.2Tác động của các yếu tố trong quá trình Tác động của các yếu tố trong title='quá trình nuôi cấy'>quá trình nuôi cấynuôi cấyIVIVCơ chế tạo biến dị somaCơ chế tạo biến dị somaVVLợi ích và tác hại của biến dị dòng somaLợi ích và tác hại của biến dị dòng somaVIVIChọn lọc biến dị dòng somaChọn lọc biến dị dòng somaVIIVIIKhả năng ứng dụng và triển vọngKhả năng ứng dụng và triển vọngVIIIVIIIVí dụ về một công trình nghiên cứu ứng Ví dụ về một công trình nghiên cứu ứng dụng thành công biến dị dòng soma dụng thành công biến dị dòng soma trong trong việc chọn tạo giống.việc chọn tạo giống. I CÁC KHÁI NIỆMI CÁC KHÁI NIỆM1.1 Biến dị:1.1 Biến dị:Biến dị là những biến đổi mới mà cơ thể Biến dị là những biến đổi mới mà cơ thể sinh vật thu được do tác động của các yếu sinh vật thu được do tác động của các yếu tố môi trường và do quá trình tái tổ hợp di tố môi trường và do quá trình tái tổ hợp di truyền.truyền.Biến dị tạo nên sự đa dạng vô cùng lớn ở Biến dị tạo nên sự đa dạng vô cùng lớn ở các cá thể sinh vật, là nguyên nhân cơ bản các cá thể sinh vật, là nguyên nhân cơ bản của tiến hoá và là nguồn nguyên liệu cho của tiến hoá và là nguồn nguyên liệu cho chọn giống.chọn giống. I. CÁC KHÁI NIỆMI. CÁC KHÁI NIỆM1.2 Biến dị dòng soma Biến dị dòng soma (somaclonal variation) là khái niệm dùng để chỉ tất cả các biến dị thể hiện ở các tế bào, mô nuôi cấycây có nguồn gốc từ title='nuôi cấyin vitro'>nuôi cấy mô (Larkin và Scowcropt, 1981). Biến dị dòng soma còn được gọi là biến dị dòng vô tính.Biến dị này đã được quan sát ở nhiều loài cây trồng như thuốc lá, khoai tây, cà chua, mía, họ cải… bao gồm đây đủ các tính trạng nông học như chiều cao cây, số nhánh, thời gian sinh trưởng cũng như các tính trạng hóa sinh khác. Hình ảnh về biến dị tế bào Hình ảnh về biến dị tế bào soma ở dâu tây và cúcsoma ở dâu tây và cúc 1.3 So sánh biến dị tế bào soma và đột 1.3 So sánh biến dị tế bào soma và đột biếnbiếnCần phân biệt giữa hai khái niệm: biến dị tế Cần phân biệt giữa hai khái niệm: title='chọn dòng tế bào biến dị soma'>biến dị tế bào soma và đột biếnbào soma và đột biếnĐỘT BIẾNĐỘT BIẾNBIẾN DỊ TẾ BÀO BIẾN DỊ TẾ BÀO SOMASOMA-Chỉ dùng cho trường Chỉ dùng cho trường hợp khi nào có các hợp khi nào có các bằng chứng thể hiện bằng chứng thể hiện các biến đổi di truyềncác biến đổi di truyền-Thường chỉ các thay Thường chỉ các thay đổi cụ thể và không đổi cụ thể và không tuân theo quy luật tuân theo quy luật MendelMendel-Có thể biểu hiện hay Có thể biểu hiện hay không biểu hiện kiểu không biểu hiện kiểu hìnhhình-Thường sử dụng để Thường sử dụng để chỉ bất kì những thay chỉ bất kì những thay đổi kiểu hìn xuất hiện đổi kiểu hìn xuất hiện trong nuôi cấy tế bào trong nuôi cấy tế bào hoặc cây tái sinhhoặc cây tái sinh ĐỘT BIẾNĐỘT BIẾNBIẾN DỊ TẾ BÀO BIẾN DỊ TẾ BÀO SOMASOMA-Xảy ra ở cả tế bào sinh Xảy ra ở cả tế bào sinh dục và tế bào sinh dục và tế bào sinh dưỡng.dưỡng.-Xảy ra ở các tế bào Xảy ra ở các tế bào sinh dưỡng (soma).sinh dưỡng (soma).-Liên quan đến biến đổi Liên quan đến biến đổi cấu trúc DNA (gen), cấu trúc DNA (gen), NST hay số lượng NST hay số lượng NST.NST.-Có thể liên quan đến Có thể liên quan đến cấu trúc DNA (gen), cấu trúc DNA (gen), NST và số lượng NST. NST và số lượng NST. Ngoài ra còn có thể liên Ngoài ra còn có thể liên quan đến mức độ biểu quan đến mức độ biểu hiện genhiện gen-Thường được tạo ra Thường được tạo ra khi xử lý mẫu với các khi xử lý mẫu với các tác nhân vật lý, hoá học tác nhân vật lý, hoá học có trong môi trường.có trong môi trường.-Xuất hiện do sự đa Xuất hiện do sự đa dạng di truyền của mẫu dạng di truyền của mẫu cấy hay do tác nhân có cấy hay do tác nhân có trong môi trường.trong môi trường. II. PHÂN LOẠI BIẾN DỊ DÒNG II. PHÂN LOẠI BIẾN DỊ DÒNG SOMASOMABiến dị kiểu gen (genetic hay Biến dị kiểu gen (genetic hay heritable variation)heritable variation)Biến dị kiểu hình (epigenetic hay Biến dị kiểu hình (epigenetic hay phenotypic variation)phenotypic variation) 2.1 BIẾN DỊ KIỂU GEN2.1 BIẾN DỊ KIỂU GENLà các biến dị có khả năng di truyền, Là các biến dị có khả năng di truyền, xảy ra với tỷ lệ rất thấp và không có xảy ra với tỷ lệ rất thấp và không có tích thuận nghịchtích thuận nghịchBản chất: Chưa được làm sáng tỏBản chất: Chưa được làm sáng tỏBao gồm 3 loại: Đột biến hệ gen, đột Bao gồm 3 loại: Đột biến hệ gen, đột biến NST và đột biến genbiến NST và đột biến gen [...]... niệm 1.1 Biến dị 1.1 Biến dị 1.2 Biến dị tế bào soma 1.2 Biến dị tế bào soma 1.3 So sánh biến dị dòng soma với đột 1.3 So sánh biến dị dòng soma với đột biến biến II. II. Phân loại biến dị dòng soma Phân loại biến dị dòng soma 2.1 Biến dị kiểu gen 2.1 Biến dị kiểu gen 2.2 Biến dị kiểu hình 2.2 Biến dị kiểu hình Đột biến hệ gen Đột biến hệ gen  Là các biến đổi về số lượng NST . Loại phổ Là các biến. .. những chu kỳ tế bào đầu tiên. chu kỳ tế bào đầu tiên. 1.3 So sánh biến dị tế bào soma và đột 1.3 So sánh biến dị tế bào soma và đột biến biến  Cần phân biệt giữa hai khái niệm: biến dị tế Cần phân biệt giữa hai khái niệm: biến dị tế bào soma và đột biến bào soma và đột biến ĐỘT BIẾN ĐỘT BIẾN BIẾN DỊ TẾ BÀO BIẾN DỊ TẾ BÀO SOMA SOMA - Chỉ dùng cho trường Chỉ dùng cho trường hợp khi nào có các... hiện trong ni cấy tế bào trong nuôi cấy tế bào hoặc cây tái sinh hoặc cây tái sinh II. PHÂN LOẠI BIẾN DỊ DÒNG II. PHÂN LOẠI BIẾN DỊ DÒNG SOMA SOMA  Biến dị kiểu gen (genetic hay Biến dị kiểu gen (genetic hay heritable variation) heritable variation)  Biến dị kiểu hình (epigenetic hay Biến dị kiểu hình (epigenetic hay phenotypic variation) phenotypic variation) Một số ví dụ thành cơng trong. .. phiên mã lên 8 lần 8 lần  Thời gian nuôi và số lần cấy chuyển Thời gian nuôi và số lần cấy chuyển Việc nuôi cấy dài ngày trong điều Việc nuôi cấy dài ngày trong điều kiện in vitro cũng như tăng số lần kiện in vitro cũng như tăng số lần cấy chuyển cũng sẽ làm tăng khả cấy chuyển cũng sẽ làm tăng khả năng xuất hiện các biến dị soma năng xuất hiện các biến dị soma Nguyên nhân của hiện tượng này... lọc nuôi Dịch độc lọc nuôi (Alternatia (Alternatia alternate) alternate) Kháng Kháng lại độc tố lại độc tố bệnh bệnh Thuốc Thuốc lá lá + + + + + + title='biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro'>BIẾN DỊ SOMA TRONG QUÁ BIẾN DỊ SOMA TRONG QUÁ TRÌNH NI CẤY IN VITRO TRÌNH NI CẤY IN VITRO Giáo viên hướng dẫn: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lý Anh Nguyễn Thị Lý Anh Nhóm sv thực hiện: Nhóm 6 Nhóm sv thực hiện: Nhóm 6 Lê Như Sang Lê... công trong chọn lọc invitro đột biến soma chọn lọc invitro đột biến soma Tác nhân sử dụng Tác nhân sử dụng chọn lọc chọn lọc Tính Tính trạng trạng Cây Cây trồng trồng Biểu hiện tính trạng Biểu hiện tính trạng TB ni TB ni cấy cấy Cây tái Cây tái sinh sinh Truyền Truyền lại cho lại cho thế hệ thế hệ sau sau Methionine Methionine sulfximine sulfximine (pseudomonas (pseudomonas syringe) syringe) Kháng... các biến dị này.  Các yếu tố này chia làm ba nhóm: Các yếu tố này chia làm ba nhóm: sinh lý, di truyền, hoá sinh. sinh lý, di truyền, hoá sinh.  Hai nguyên nhân chính gây biến dị Hai nguyên nhân chính gây biến dị dịng soma là: tính khơng đồng nhất dịng soma là: tính khơng đồng nhất di truyền của các tế bào soma của di truyền của các tế bào soma của mẫu cấy ban đầu và tác động của mẫu cấy ban... các yếu tố trong q trình ni cấy in các yếu tố trong q trình ni cấy in vitro vitro Đa bội thể ở tỏi và đu đủ Đa bội thể ở tỏi và đu đủ ĐỘT BIẾN GEN (ĐỘT BIẾN ĐỘT BIẾN GEN (ĐỘT BIẾN ĐIỂM) ĐIỂM)  Là các biến đổi ở mức độ phân tử: sự thay Là các biến đổi ở mức độ phân tử: sự thay đổi của một cặp base, thay đổi về số lượng đổi của một cặp base, thay đổi về số lượng bản sao của một trình tự đặc... được ở Những tính trạng đột biến thu được ở những cây tái sinh R những cây tái sinh R 0 0 và cũng được di và cũng được di truyền cho các đời sau. truyền cho các đời sau. BIẾN DỊ KIỂU HÌNH BIẾN DỊ KIỂU HÌNH  Các biến dị kiểu hình thường liên quan đến sự Các biến dị kiểu hình thường liên quan đến sự thay đổi trong quá trình thể hiện của một gen thay đổi trong quá trình thể hiện của một gen nhất... biểu hiện gen. I. CÁC KHÁI NIỆM I. CÁC KHÁI NIỆM 1.2 Biến dị dòng soma  Biến dị dòng soma (somaclonal variation) là khái niệm dùng để chỉ tất cả các biến dị thể hiện ở các tế bào, mơ ni cấycây có nguồn gốc từ nuôi cấy mô (Larkin và Scowcropt, 1981).  Biến dị dòng soma còn được gọi là biến dị dịng vơ tính.  Biến dị này đã được quan sát ở nhiều loài cây trồng như thuốc lá, khoai tây, cà chua, . BIẾN DỊ SOMA TRONG QUÁ BIẾN DỊ SOMA TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY IN VITROTRÌNH NUÔI CẤY IN VITROGiáo viên hướng dẫn: Giáo viên. niệm1.1 Biến dị1 .1 Biến dị1 .2 Biến dị tế bào soma1 .2 Biến dị tế bào soma1 .3 So sánh biến dị dòng soma với đột 1.3 So sánh biến dị dòng soma với đột biến biến

Hình ảnh liên quan

2.2 Biến dị kiểu hình - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

2.2.

Biến dị kiểu hình Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình ảnh về biến dị tế bàoHình ảnh về biến dị tế bào  - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

nh.

ảnh về biến dị tế bàoHình ảnh về biến dị tế bào Xem tại trang 6 của tài liệu.
hình - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

h.

ình Xem tại trang 7 của tài liệu.
 Biến dị kiểu hình (epigenetic hay Biến dị kiểu hình (epigenetic hay phenotypic variation) - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

i.

ến dị kiểu hình (epigenetic hay Biến dị kiểu hình (epigenetic hay phenotypic variation) Xem tại trang 9 của tài liệu.
kiểu hình ở R0 và các thế hệ tiếp theo. và các thế hệ tiếp theo. - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

ki.

ểu hình ở R0 và các thế hệ tiếp theo. và các thế hệ tiếp theo Xem tại trang 13 của tài liệu.
thay đổi về hình dạng, mầu sắc cánh - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

thay.

đổi về hình dạng, mầu sắc cánh Xem tại trang 17 của tài liệu.
kiểu hình giống nhau. Tuy nhiên các mẫu cấy - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

ki.

ểu hình giống nhau. Tuy nhiên các mẫu cấy Xem tại trang 21 của tài liệu.
của tế bào. Thí dụ điển hình là tổng hợp - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

c.

ủa tế bào. Thí dụ điển hình là tổng hợp Xem tại trang 30 của tài liệu.
của tế bào. Thí dụ điển hình là tổng hợp - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

c.

ủa tế bào. Thí dụ điển hình là tổng hợp Xem tại trang 30 của tài liệu.
cà chua bằng các biến dị hình thái là các - Biến dị soma trong quá trình nuôi cấy in vitro

c.

à chua bằng các biến dị hình thái là các Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu liên quan