0

Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, xây dựng website bán quần áo trực tuyến

65 630 0
  • Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, xây dựng website bán quần áo trực tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 08:21

Với sự phát triển nhẩy vọt của công nghệ thông tin hiện nay, Internet ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đời sống. Dĩ nhiên các bạn đã được nghe nói nhiều về Internet, nói một cách đơn giản, Internet là một tập hợp máy tính kết nối với nhau, là một mạng máy tính toàn cầu mà bất kì ai cũng có thể kết nối bằng máy PC của họ. Với mạng Internet, tin học thật sự tạo nên một cuộc cách mạng trao đổi thông tin trong mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế…Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm web, nhà nhà lầm web” thì việc có một Website để quảng bá công ty hay một Website cá nhân không còn là điều gì xa xỉ nữa. Thông qua Website khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm mà mình cần một cách nhanh chóng và hiệu quả.Với công nghệ Word Wide Web, hay còn gọi là Web sẽ giúp bạn đưa những thông tin mong muốn của mình lên mạng Internet cho mọi người cùng xem một cách dễ dàng với các công cụ và những ngôn ngữ lập trình khác nhau. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình cho phép chúng ta xây dựng các trang Web đáp ứng đươc các yêu cầu của người sử dụng.PHP (Personal Home Page) là kịch bản trên phía trình chủ (Server Script) cho phép chúng ta xây BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Công Nghệ Thông Tin - - - - -o0o- - - - - BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Đồ án chuyên ngành kỹ thuật phần mềm Đề Tài: Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, xây dựng website bán quần áo trực tuyến Giáo viên hướng dẫn : Th.s Nguyễn Văn Tỉnh Sinh viên thực : Nhóm Vũ Thị Chinh Lương Thị Thúy Hà Nguyễn Như Trường Hà Nội, 2015 Mục lục Lời mở đầu Với phát triển nhẩy vọt công nghệ thông tin nay, Internet ngày giữ vai trò quan trọng lĩnh vực khoa học kỹ thuật đời sống Dĩ nhiên bạn nghe nói nhiều Internet, nói cách đơn giản, Internet tập hợp máy tính kết nối với nhau, mạng máy tính toàn cầu mà kết nối máy PC họ Với mạng Internet, tin học thật tạo nên cách mạng trao đổi thông tin lĩnh vực văn hóa, xã hội, trị, kinh tế… Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm web, nhà nhà lầm web” việc có Website để quảng bá công ty hay Website cá nhân không điều xa xỉ Thông qua Website khách hàng lựa chọn sản phẩm mà cần cách nhanh chóng hiệu Với công nghệ Word Wide Web, hay gọi Web giúp bạn đưa thông tin mong muốn lên mạng Internet cho người xem cách dễ dàng với công cụ ngôn ngữ lập trình khác Sự đời ngôn ngữ lập trình cho phép xây dựng trang Web đáp ứng đươc yêu cầu người sử dụng.PHP (Personal Home Page) kịch phía trình chủ (Server Script) cho phép xây dựng trang Web sở liệu Với lí đó, hướng dẫn giúp đỡ thầy giáo Thạc Sỹ Nguyễn Văn Tỉnh, nhóm em chọn đề tài: “Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP – xây dựng Website bán quần áo trực tuyến” làm đề tài cho tập lớn Chương Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP Khái niệm PHP chữ viết tắt “Personal Home Page” Rasmus Lerdorf tạo năm 1994 Vì tính hữu dụng khả phát triển nó, PHP bắt đầu sử dụng môi trường chuyên nghiệp trở thành “PHP: Hypertext Preprocessor” Thực chất PHP ngôn ngữ kịch nhúng HTML, nói cách đơn giản trang HTML có nhúng mã PHP PHP đặt rải rác HTML PHP ngôn ngữ lập trình kết nối chặt chẽ với máy chủ, công nghệ phía máy chủ không phụ thuộc vào môi trường.Đây hai yếu tố quan trọng, thứ nhất, nói công nghệ phía máy chủ, tức thứ PHP xảy máy chủ Thứ hai, tính chất không phụ thuộc tới môi trường nên cho phép PHP chạy hầu hết hệ điều hành Windows, Unix,…Đặc biệt, mã kịch PHP viết máy chủ làm việc bình thường máy chủ khác mà không cần chỉnh sửa chỉnh sửa rấy Khác với ngôn ngữ lập trình, PHP thiết kế để thực điều sau kiện xảy 1.1 Tại nên dùng PHP Để thiết kế web động có nhiều ngôn ngữ lập trình khác để lựa chọn, cấu hình tính khác chúng đưa kết giống Chúng ta lựa chọn cho ngôn ngữ: ASP, PHP, JAVA,…Vậy nên chọn PHP Rất đơn giản, có lý sau mà lập trình web không nên bỏ qua lựa chọn tuyệt vời PHP sử dụng làm web động nhanh, dễ dàng, tốt so với giải pháp khác PHP có khả thực tích hợp chặt chẽ với hầu hết CSDL có sẵn, tính linh động, bền vững khả phát triển không giới hạn Đặc biệt PHP mã ngồn mở tất đặc tính miễn phí mã nguồn mở sẵn có nên cộng đồng nhà phát triển web có ý thức cải thiện nó, nâng cao để khắc phục lỗi chương trình PHP vừa dễ với người sử dụng vừa đáp ứng yêu cầu lập trình viên chuyên nghiệp, ý tưởng khách hàng PHP đáp ứng cách suất sắc Cách không lâu ASP vốn xem ngôn ngữ kịch phổ biến nhất, mà PHP bắt kịp ASP, chứng có mặt 12 triệu website 1.2 Hoạt động PHP Vì PHP ngôn ngữ máy chủ nên mã lệnh PHP tập trung máy chủ để phục vụ trang web theo yêu cầu người dùng thông qua trình duyệt Khi người dùng truy cập website viết PHP, máy chủ đọc mã lệnh PHP xử lý chúng theo hướng dẫn mã hóa Mã lệnh PHP yêu cầu máy chủ gửi liệu thích hợp (mã lệnh HTML) đến trình duyệt web.Trình duyệt xem trang HTML tiêu chuẩn.Như ta nói PHP trang HTML nhúng mã PHP có phần mở rộng HTML Phần mở rộng PHP đặt thẻ mở Khi trình duyệt truy cập vào trang PHP, server đọc nội dung nội dung file PHP lên lọc đoạn mã PHP thực thi đoạn mã đó, lấy kết nhận từ đoạn mã PHP thay vào chỗ ban đầu chúng file PHP, cuối server trả kết cuối trang nội dung HTML cho trình duyệt 1.3 Các loại thẻ PHP Có loại thẻ khác nhau: Kiểu short: Thẻ mặc định mà nhà lập trình PHP thường sử dụng VD: Kiểu định dạng XML: Thẻ sử dụng với văn định dạng XML VD: Kiểu Script: Trong trường hợp bạn sử dụng PHP scrip tương tự khai báo Javascrip hay VBScrip VD: < Script language = “php”> echo “php script”; < /Script> Kiểu ASP: Trường hợp bạn khai báo thẻ PHP phần tử trang ASP VD: Chú ý: PHP HTML ngôn ngữ “không nhạy cảm” với khoảng trắng Khoảng trắng đặt xung quanh để mã lệnh rõ ràng Chỉ có khoảng trắng đơn có ảnh hưởng đến thể cuae trang web (Nhiều khoảng trắng liên tiếp thể dạng khoảng trắng đơn) 1.4 Các kiểu liệu: Dữ liệu đến từ Scrip biến PHP, bạn nhận biết chúng cách sử dụng dấu $ trước tên biến Số nguyên: Được khai báo sử dụng giá trị giống với C VD: $a = 1234 $a = -45 Số thực: VD: $a = 4.23 $a = 1e3 Xâu: Có hai cách để xác định xâu: Đặt dấu ngoặc kép (“ ”) đặt dấu ngoặc (‘ ’) Mảng: Mảng chiều: Có thể dùng hàm List() Array() Có thể dùng hàm aort(), ksort(), sort(),…để xếp mảng, tùy thuộc vào việc bạn định xếp theo kiểu Mảng chiều: VD: $a[1] = $f $a[1][2] = $f 1.5 Biến giá trị PHP quy định biến biểu diễn bắt đầu dấu $ sau chữ dấu gạch  Một số biến khai báo sẵn HTTP_GET_VARS: Mảng có giá trị nguyên truyền tới Script thông qua phương thức HTTP GET HTTP_POST_VARS: Mảng có giá trị nguyên truyền tới Script thông qua phương thức HTTP POST HTTP_COOKIE_VARS: Mảng có giá trị nguyên truyền tới Script HTTP COOKIE  Phạm vi giá trị PHP coi biến có giới hạn Để xác định biến toàn cục có tác dụng hàm ta cần khai báo lại Nếu giá trị biến coi cục hàm VD: $a = 1; $b = 2; Funtion Sum() { Global $a, $b; $b = $a + $b; } Sum(); Echo $b; Khi có khai báo golbal, $a,$b biết biến toàn cục; Khi khai báo golbal, $a,$b coi biến hàm Sum()  Tên biến Một biến gắn với tên $a= “chao” $$a= “cacban” => $chao= “cacban” Echo“$a${chao}”; =>KQ: “chaocacban” 1.6 Các giá trị bên phạm vi PHP HTML Form: Khi giá trị gắn với file php qua phương thức POST Vd: Name: PHP tạo biến $name bao gồm giá trị trường Name Form PHP hiểu mảng chiều gồm giá trị Form Vì vậy, bạn nhóm giá trị liên quan lại với sử dụng đặc tính để nhận giá trị từ đầu vào tùy chọn 1.7 Hằng: PHP định nghĩa sẵn số _FILE_: Tên Script file thực _LINE_: Số dông mã Script thực _PHP_VERSION: Vertion php chạy TRUE: Đúng FALSE: Sai E_ERROR: Báo hiệu có lỗi E_PARSE: Báo lỗi sai biên dịch E_NOTICE: Một vài kiện lỗi không Có thể định nghĩa số hàm define() 1.8 Biểu thức Biểu thức thành phần quan trọng php Một dạng biểu thức bao gồm biến số Php hỗ trợ kiểu giá trị bản: Số nguyên, số thực xâu Ngoài mảng đối tượng Mỗi kiểu giá trị gán ch biến hay làm giá trị hàm 1.9 Các cấu trúc lệnh a Câu lệnh điều kiện toán tử Mỗi câu lệnh điều kiện bao gồm mệnh đề if: If (điều kiện) { // thực điều kiện } Điều kiện mở rộng thành: If (đk) { // thực điều kiện } else { //thực điều kiện khác } PHP có dạng câu lệnh điều kiện swich.Câu lệnh phù hợp cho việc thay câu lệnh if-else dài Cú pháp: Switch { case ‘giá trị 1’: // thực lệnh Break; case ‘giá trị 2’: // thực lệnh Break; Default; // thực lệnh } b Vòng lặp while While (biểu thức điều kiện) { // khối lệnh } c Vòng lặp for For (Điều kiện giới han, giá trị khởi đầu, giá trị lặp) { // khối lệnh } d Vòng lặp … while i) {khối lệnh} while(biểu thức điều kiện) e Vòng lặp while while(biểu thức điều kiện) { //khối lệnh } f Exit: Thoát khỏi vòng lặp 1.10 Các toán tử Các phép toán số học: +, -, *, % Các toán tử logic: And, Or, Not: &&, ||, ! Các toán tử so sành: ==, !=, >, =, chọn PhpMyAdmin 2) Chọn trình duyệt bất kỳ, gõ địa chỉ: http://localhost/phpmyadmin/ Khi hiển thị sau: 10 Bảng ORDERS Tên thuộc tính Kiểu liệu NULL/NOT NULL Mô tả order_id order_created int datetime NOT NULL NOT NULL order_status int NOT NULL order_customer_id int NOT NULL order_receiver_name varchar 30 NULL order_receiver_address varchar 200 NULL order_receiver_telephon e varchar 15 NULL order_description text NULL mã phiếu đặt hàng Ngày/giờ tạo Tình trạng(đang xử lý, gửi hàng, ) Mã khách hàng tạo phiếu Tên người nhận( mặc định tên khách hàng) Địa người nhận (mặc định địa khách hàng) Số điện thoại người nhận(mặc định số điện thoại khách hàng) Mô tả thêm Mô tả Bảng ORDER_PRODUCTS Tên thuộc tính Kiểu liệu NULL/NOT NULL order_product_id int NOT NULL order_id product_id order_product_quantity int int double NOT NULL NOT NULL NOT NULL Mã chi tiết phiếu đặt hàng Mã phiếu đặt hàng Mã sp Số lượng đặt Bảng PAYMENTS Tên thuộc tính Kiểu liệu NULL/NOT NULL Mô tả payment_id payment_order_id payment_type payment_status payment_description int int int int text NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL Mã toán Mã hóa đơn toán Kiểu toán Tình trạng toán Mô tả 51 Bảng ADMINS Tên thuộc tính Kiểu liệu NULL/NOT NULL Mô tả admin_id admin_username admin_password admin_name admin_role admin_created int varchar 50 varchar 256 varchar 30 int datetime NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL NOT NULL admin_exprired datetime NOT NULL admin_parent int NOT NULL admin_description text NULL Mã người quản trị Tên đăng nhập Mật Tên người quản trị Mức quyền Ngày tạo Ngày hết hạn (superuser có ngày hêt hạn 0/0/0) Mã người tạo tài khoản Mô tả Mô hình liệu mức vật lý 52 4.4 Thiết kế giao diện 16 Giao diện trang chủ 53 17 Giao diện chi tiết sản phẩm 54 18 Giao diện trang quản lý giỏ hàng 55 19 Giao diện trang Tìm kiếm 56 20 Giao diện trang Đăng nhập 21 Giao diện trang Quản lý tài khoản 57 22 Giao diện quản lý sản phẩm 23 Giao diện quản lý danh mục 58 24 Giao diện trang quản lý 25 Giao diện quản lý khách hàng 59 4.5 Lập trình tích hợp hệ thống 4.6 Kiểm thử hệ thống FUNCTION System Name: Module Name: Written By Test Execution Summary Executed By Executed sent BMS F_Make Offer: FMO Vũ Thị Chinh Pass Lương Thị Thúy Hà Fail Test Result Test Result T e s t TC_ID Title Steps Expected Result R e N s u l t Test Result Chức đăng nhập TC_ID1 TC_ID2 TC_ID3 TC_ID4 Đăng nhập Click vào đăng nhập Nhập tên đăng nhập Nhập mật Chọn đăng nhập Hiện trang Admin Pass Nhập sai tên đăng nhập Click vào đăng nhập Nhập sai tên đăng nhập Nhập mật Chọn đăng nhập Thông báo lỗi "Sai tên đăng nhập" Fail Nhập sai mật Click vào đăng nhập Nhập tên đăng nhập Nhập sai mật Chọn đăng nhập Thông báo lỗi "Saimật khẩu" Fail Bỏ trống tên đăng nhập Click vào đăng nhập Không nhập tên đăng nhập Nhập mật Chọn đăng nhập Thông báo "Đây trường bắt buộc" Fail 60 TC_ID5 Bỏ trống mật Click vào đăng nhập Nhập tên đăng nhập Không nhập mật Chọn đăng nhập TC_ID6 Quên mật Click vào đăng nhập Click vào quên mật Hiện thông báo "Vui lòng vào địa mail bạn để xác nhận" Fail Chọn xóa Click vào Quản lý tài khoản Click vào xóa tài khoản muốn xóa Hiện thông báo "Bạn có muốn xóa!!!" Pass Xóa tài khoản thành công Click vào Quản lý tài khoản Click vào xóa tài khoản muốn xóa Chọn OK Tài khoản bị xóa khỏi CSDL Pass Hủy xóa tài khoản Click vào Quản lý tài khoản Click vào xóa tài khoản muốn xóa Chọn Hủy Đóng hộp thoại Pass Thêm tài khoản thành công Click vào Quản lý tài khoản Click vào Thêm Điền thông tin tài khoản Click vào Cập nhật Thêm tài khoản vào CSDL Pass Thêm tài khoản không thành công Click vào Quản lý tài khoản Click vào Thêm Bỏ trống trường Click vào Cập nhật Thông báo "Đây trường bắt buộc" Fail Sửa thông tin tài khoản Click vào Quản lý tài khoản Click vào Sửa tài khoản muốn sửa Điền thông tin cần sửa Chọn Cập nhật Cập nhật thông tin tài khoản vào CSDL Pass Click vào Quản lý sản phẩm Click vào xóa sản phẩm muốn xóa Hiện thông báo "Bạn có muốn xóa!!!" Pass Click vào Quản lý sản phẩm Click vào xóa sản phẩm muốn xóa Chọn OK Sản phẩm bị xóa khỏi CSDL Pass Click vào Quản lý sản phẩm Click vào xóa sản phẩm muốn xóa Chọn Hủy Đóng hộp thoại Pass Thông báo "Đây trường bắt buộc" Fail Quản lý tài khoản TC_ID7 TC_ID8 TC_ID9 TC_ID10 TC_ID11 TC_ID12 Quản lý sản phẩm TC_ID13 Chọn xóa TC_ID14 Xóa sản phẩm thành công TC_ID15 Hủy xóa sản phẩm 61 Thêm sản phẩm thành công Click vào Quản lý sản phẩm Click vào Thêm Điền thông tin sản phẩm Click vào Cập nhật Thêm sản phẩm vào CSDL Pass Thêm sản phẩm không thành công Click vào Quản lý sản phẩm Click vào Thêm Bỏ trống trường Click vào Cập nhật Thông báo "Đây trường bắt buộc" Fail Sửa thông tin sản phẩm Click vào Quản lý sản phẩm Click vào Sửa sản phẩm muốn sửa Điền thông tin cần sửa Chọn Cập nhật Cập nhật thông tin sản phẩm vào CSDL Pass TC_ID19 Chọn xóa Click vào Quản lý danh mục Click vào xóa danh mục muốn xóa Hiện thông báo "Bạn có muốn xóa!!!" Pass Xóa danh mục thành TC_ID20 công Click vào Quản lý danh mục Click vào xóa danh mục muốn xóa Chọn OK Danh mục bị xóa khỏi CSDL Pass TC_ID21 Hủy xóa danh mục Click vào Quản lý danh mục Click vào xóa danh mục muốn xóa Chọn Hủy Đóng hộp thoại Pass Thêm danh mục thành TC_ID22 công Click vào Quản lý danh mục Click vào Thêm Điền thông tin danh mục Click vào Cập nhật Thêm danh mục vào CSDL Pass Thêm danh mục TC_ID23 không thành công Click vào Quản lý danh mục Click vào Thêm Bỏ trống trường Click vào Cập nhật Thông báo "Đây trường bắt buộc" Fail Click vào Quản lý danh mục Click vào Sửa danh mục muốn sửa Điền thông tin cần sửa Chọn Cập nhật Cập nhật thông tin danh mục vào CSDL Pass TC_ID25 Chọn xóa Click vào Quản lý khách hàng Click vào xóa khách hàng muốn xóa Hiện thông báo "Bạn có muốn xóa!!!" Pass Xóa khách hàng thành TC_ID26 công Click vào Quản lý khách hàng Click vào xóa khách hàng muốn xóa Chọn OK Khách hàng bị xóa khỏi CSDL Pass TC_ID16 TC_ID17 TC_ID18 Quản lý danh mục TC_ID24 Sửa thông tin danh mục Quản lý khách hàng 62 Click vào Quản lý khách hàng Click vào xóa khách hàng muốn xóa Chọn Hủy Đóng hộp thoại Pass Thêm khách hàng thành công Click vào Quản lý danh mục Click vào Thêm Điền thông tin danh mục Click vào Cập nhật Thêm khách hàng vào CSDL Pass Thêm khách hàng không thành công Click vào Quản lý khách hàng Click vào Thêm Bỏ trống trường Click vào Cập nhật Thông báo "Đây trường bắt buộc" Fail Sửa thông tin khách hàng Click vào Quản lý khách hàng Click vào Sửa khách hàng muốn sửa Điền thông tin cần sửa Chọn Cập nhật Cập nhật thông tin khách hàng vào CSDL Pass Click vào Quản lý hóa đơn Click vào xóa hóa đơn muốn xóa Hiện thông báo "Bạn có muốn xóa!!!" Pass Click vào Quản lý hóa đơn Click vào xóa hóa đơn muốn xóa Chọn OK Danh mục bị xóa khỏi CSDL Pass Click vào Quản lý hóa đơn Click vào xóa hóa đơn muốn xóa Chọn Hủy Đóng hộp thoại Pass Thêm danh mục thành công Click vào Quản lý hóa đơn Click vào Thêm Điền thông tin hóa đơn Click vào Cập nhật Thêm danh mục vào CSDL Pass Thêm danh mục không thành công Click vào Quản lý hóa đơn Click vào Thêm Bỏ trống trường Click vào Cập nhật Thông báo "Đây trường bắt buộc" Fail Sửa thông tin danh mục Click vào Quản lý hóa đơn Click vào Sửa hóa đơn muốn sửa Điền thông tin cần sửa Chọn Cập nhật Cập nhật thông tin danh mục vào CSDL Pass TC_ID27 Hủy xóa khách hàng TC_ID28 TC_ID29 TC_ID30 Quản lý hóa đơn TC_ID31 Chọn xóa TC_ID32 Xóa danh mục thành công TC_ID33 Hủy xóa danh mục TC_ID34 TC_ID35 TC_ID36 63 Đăng xuất TC_ID37 Đăng xuất thành công Đăng xuất không TC_ID38 thành công Tìm kiếm TC_ID39 Nhập tên thỏa mãn TC_ID40 Nhập tên không thỏa mãn TC_ID41 Nhập vào chuỗi trống Click vào Đăng xuất Hiển thị trang Đăng nhập Pass Click vào Đăng xuất Hiển thị trang Admin Pass Nhập tên thỏa mãn Hiển thị kết tìm kiếm Thông báp lỗi "Tìm kiếm bạn không thấy kết quả" Pass Nhập tên không thỏa mãn Nhập vào chuỗi trống Thông báo lỗi "Nhập vào chuỗi dài kí tự" Pass Pass Kết luận Ngôn ngữ PHP kết hợp với hệ quản trị sở liệu MySQL cho phép thiết kế xây dựng Web có tính cao.Thời đại mà công nghệ thông tin trở thành nhu cầu thiếu.Việc số công ty tổ chức bán hàng mạng phương pháp tối ưu để bán hàng, giảm thiểu thời gian chi phí khác khách hàng công ty Với thời gian lực có hạn, thời gian chúng em ngiên cứu ứng dụng ngôn ngữ PHP hệ quản trị sở liệu MySQL để xây dựng trang web cho công ty cổ phần đầu tư VTC.Đề tài hoàn thành song không tránh khỏi thiếu sót kết đạt chưa cao Kính ming thông cảm thầy bạn Để hoàn thành đề tài này, lần chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Tỉnh người quan tâm, giúp đỡ chúng em suốt thời gian qua.Chúng em xin chân thành cảm ơn Tài liệu tham khảo I, Sách Phạm Hữu Khang_Xây dựng ứng dụng Web PHP & MySQL_Nhà xuất Mũi Cà Mau, 2003 64 Nguyễn Trường Sinh_Sử dụng PHP & MySQL thiết kế Web động_Nhà xuất thống kê, 2005 Nguyễn Trường Sinh_Macromedia DreamweaverMX_Nhà xuất Lao động xã hội, 2003 II, Các trang Web http://www.php.net http://www.mysql.com http://www.google.com 65 [...]... tách biệt, độc lập Có thể 1 máy chủ A chỉ làm nhiệm vụ xử lý Model, back-end, một máy chủ B chỉ làm nhiệm vụ xử lý giao diện, front-end, 24 Chương 4 Thiết kế website bán quần áo trực tuyến 4.1 Khảo sát hệ thống 8 Giới thiệu chung Đây là một website bán và giới thiệu sản phẩm của cửa hàng đến người tiêu dùng với các chi tiết mặt hàng với giá cả chính xác 1 Phạm vi Mô tả đầy đủ các chức năng của hệ thống... các yêu cầu về chức năng và yêu cầu thực thi của hệ thống website bán quần áo trực tuyến Từ tài liệu này, chúng ta có thể dễ dàng đi tới các giai đoạn tiếp theo của quy trình phát triển phần mềm 9 Mô tả hệ thống Yêu cầu trang Web Hệ thống có 2 phần: Thứ nhất : Dành cho khách hàng: Khách hàng là những người có nhu cầu mua sắm hàng hóa, họ sẽ tìm kiếm các mặt hàng cần thiết từ hệ thống và đặt mua các... tổng của các giá trị trong 1 cột của bảng 22 Chương 3 Tìm hiểu về mô hình MVC trong PHP 3.1 Giới thiệu về mô hình MVC trong PHP (Model, Controller, View) Mô hình MVC (model, controller, view) là mô hình chuẩn cho ứng dụng web được sử dụng nhiều nhất ngày nay Mô hình MVC được sử dụng lần đầu tiên trong Smalltalk, sau đó được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ lập trình Java.Hiện nay, đã có hơn hàng chục PHP... ứng dụng Đối với những bạn mới tìm hiểu về MVC, chúng ta thường nhầm lẫn và thực thì logic của nghiệp vụ ở bên trong Controller hoăc View 7 View View chịu trách nhiệm định đạng lại dữ liệu được truyền ra từ model Dữ liệu được truyền ra có thể có nhiều định dạng khác nhau tùy vào cách người lập trình xử lý như là xml, json, array, Lưu ý là bạn đừng nên nhập nhằng, khó hiểu giữa view và template.Khi... mặt hàng cần thiết từ hệ thống và đặt mua các mặt hàng này Vì thế phải có các chức năng sau: - Hiển thị danh quần áo các mặt hàng của cửa hàng để khách hàng xem, lựa chọn và mua - Khách hàng xem các thông tin tin tức mới, khuyến mãi trên trang web - Sau khi khách hàng chọn và đặt hàng hàng trực tiếp thì phải hiện lên đơn hàng để khách hàng có thể nhập thông tin mua hàng và xem hoá đơn mua hàng Thứ... khách hàng Hiển thị đơn đặt hàng Thống kê theo ngày, khoảng thời gian Ngoài các chức năng trên thì trang Web phải được thiết kế sao cho dễ hiểu, giao diện mang tính dễ dùng đẹp mắt và làm sao cho khách hàng thấy được thông tin cần tìm, cung cấp các thông tin quảng cáo hấp dẫn, các tin tức khuyến mãi để thu hút khách hàng Điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin khách hàng trong quá... diện - Giao diện của hệ thống phải đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất của dự án là giới thiệu sản phẩm, giao dịch trực tuyến thuận tiện và đảm bảo an toàn - Các điều khiển trên trang web cần quen thuộc, dễ thao tác với người dùng Thông tin hình ảnh bao quát, đẹp và dễ dàng lựa chọn tìm kiếm - Hiển thị thông tin chi tiết khi khách hàng lựa chọn - Nội dung thông tin hình ảnh động Kiểu của giao diện... của website như header, footer, menu, Các ví dụ trên của mình chính là cái nền cơ bản, cách hoạt động giống với các MVC Framework phổ biến hiện nay như CI, Zend,…Hy vọng qua bài viết này, các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về mô hình MVC và học các framework nhanh hơn Kết thúc bài viết mình sẽ liệt kê một số ưu điểm của MVC : Model và View tách biệt, nên ứng dụng linh hoạt hơn, dễ bảo trì hơn các website. .. lại data từ controller gửi ra và trình bày dữ liệu theo 1 định dạng đầu ra (html) Hình minh họa cách mô hình MVC hoạt động 3.2 Từng bước thực hành ví dụ về mô hình MVC Đầu tiên, trong thư mục gốc của website ở local (với wamp thì là www, với xampp thì là htdocs), bạn tạo một folder đặt tên là mvc với cấu trúc thư mục như sau : 23 5 Controller Đầu tiên chúng ta sẽ làm việc với controller, đây là nơi... product_quantity product_added_date product_image product_status product_cat_DOB ThemSP() SuaSP() XoaSP() TimKiemSP() laySP() ThemDM() SuaDM() XoaDM() layDM() Brands product_brand_id brand_name brand _website brand_email brand_description ThemBr() SuaBr() XoaBr() layBr() 34 b Biểu đồ trình tự : QuanLy : W_QLSP : C_QLSP : Products : Categories : Brands Chon QLSP QLSP() laySP( ) layDM( ) layBr( ) Tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, xây dựng website bán quần áo trực tuyến, Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, xây dựng website bán quần áo trực tuyến, Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, xây dựng website bán quần áo trực tuyến

Từ khóa liên quan