0

Các bước phát triển của kinh tế thị trường

4 367 0
  • Các bước phát triển của kinh tế thị trường

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2016, 11:56

Các bước phát triển kinh tế thị trường Các bước phát triển kinh tế thị trường Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Từ kinh tế tự nhiên chuyển sang kinh tế hàng hoá giản đơn Mặc dù có đặc điểm riêng, tất phương thức sản xuất tiền tư chủ nghĩa có nét chung kinh tế tự nhiên Trong kinh tế tự nhiên, sản xuất nhỏ chiếm ưu Nền kinh tế tự nhiên nhiều đơn vị kinh tế hợp thành đơn vị kinh tế làm đủ việc để tạo sản phẩm cuối Trong kinh tế tự nhiên, ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu, nông nghiệp ngành sản xuất bản, công cụ kỹ thuật canh tác lạc hậu, dựa vào lao động chân tay chủ yếu, có số trang trại địa chủ phường hội có hiệp tác lao động giản đơn Trong kinh tế chế độ phong kiến, phân công lao động phát triển, cấu ngành đơn điệu, có số ngành nghề thủ công tách khỏi nông nghiệp, sản xuất chủ yếu hướng vào giá trị sử dụng, có tính chất tự cung, tự cấp Bước tất yếu sản xuất tự cung, tự cấp tiến lên sản xuất hàng giản đơn điều kiện cho trình chuyển hoá phát triển phân công xã hội Phân công xã hội sở kinh tế hàng hoá Xu hướng phát triển phân công xã hội biến việc sản xuất sản phẩm riêng biệt, mà việc sản xuất phận sản phẩm, thao tác chế biến sản phẩm thành ngành công nghiệp riêng biệt Công nghiệp chế biến tách khỏi công nghiệp khai thác ngành công nghiệp lại chia thành nhiều loại phân loại nhỏ Chúng sản xuất hình thức hàng hoá sản phẩm riêng biệt đem trao đổi với sản phẩm ngành sản xuất khác Chính phát triển ngày sâu rộng phân công xã hội nhân tố chủ yếu dẫn đến hình thành thị trường nước Hình thành nên khu vực nhà nước chuyên môn hoá dẫn đến trao đổi sản phẩm với sản phẩm công nghệ, mà sản phẩm nhà nước với Sự phát triển công nghiệp nông nghiệp, hình thành trung tâm công nghiệp, sức hút chúng dân cư ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nông thôn, thúc đẩy nông nghiệp hàng hoá phát triển 1/4 Các bước phát triển kinh tế thị trường Những người sản xuất vùng khác có điều kiện tự nhiên khác nhau, có khả ưu sản xuất sản phẩm khác có hiệu vùng, địa phương, người sản xuất có khả năng, điều kiện kinh nghiệm sản xuất khác Mỗi người sản xuất tập trung sản xuất sản phẩm mà có ưu thế, đem sản phẩm trao đổi (mua bán) lấy sản phẩm cần thiết cho sản xuất đời sống Họ trở thành người sản xuất hàng hoá Trao đổi, mua bán, thị trường, tiền tệ đời phát triển Sản xuất hàng hoá đời, lúc đầu hình thức sản xuất hàng hoá nhỏ, giản đơn, bước tiến lớn lịch sử phát triển nhân loại Từ kinh tế hàng hoá giản đơn chuyển sang kinh tế tự cổ điển Quá trình chuyển từ kinh tế giản đơn sang kinh tế tự cổ điển thực qua ba giai đoạn phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất thích ứng với bước phát triển lực lượng sản xuất Kỹ thuật thủ công dựa lao động hiệp tác giản đơn: Hiệp tác giản đơn tư chủ nghĩa dựa sở kỹ thuật thủ công, với quy mô lớn so với tổ chức sản xuất phường hội sản xuất nhỏ cá thể Trong giai đoạn hiệp tác giản đơn, công nhân phụ thuộc vào nhà tư kinh tế độc lập mặt kỹ thuật Để tổ chức hiệp tác lao động, bước phải tập trung tư liệu sản xuất, sở tập trung sức lao động.Tập trung hiệp tác lao động đòi hỏi phải có đạo để điều hoà hoạt động cá nhân, bảo đảm nhịp nhàng hoạt động sản xuất đạt đến mục đích chung Với sản xuất quy mô lớn, hiệp tác giản đơn, phải mua đống nguyên liệu buôn bán hàng hoá, làm xuất mạng lưới mua gom nguyên liệu bán lẻ hàng hoá, từ thúc đẩy việc sản xuất trao đổi sâu rộng xã hội Hiệp tác giản đơn bước đầu làm xuất sản xuất lớn tư chủ nghĩa, nâng cao suất lao động xã hội lên nhiều Việc hiệp tác giản đơn làm xuất sản xuất lớn mặt quy mô bước ngoặt quan trọng từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Phân công công trường thủ công Tư chủ nghĩa: Sự phát triển hiệp tác giản đơn tư chủ nghĩa tất yếu dẫn tới hiệp tác có phân công, làm xuất công trường thủ công tư chủ nghĩa Công trường thủ công hình thức xí nghiệp tư thực hiệp tác có phân công dựa sở kỹ thuật thủ công Công trường thủ công hình thành cách tập hợp thợ thủ công khác nghề, thợ thủ công nghề vào xưởng để sản xuất loại hàng hoá 2/4 Các bước phát triển kinh tế thị trường Đặc điểm tổ chức kỹ thuật công trường thủ công là: Quá trình sản xuất phân chia thành giai đoạn, công việc phận để có sản phẩm hoàn chỉnh, sở công nhân chuyên làm công việc phận Đặc điểm phân công chuyên môn hoá hẹp Cơ sở kỹ thuật thủ công với công cụ chuyên dùng, phân phối sản xuất theo kinh nghiệm cổ truyền nên chủ yếu dựa vào tay nghề khéo léo công nhân Cơ cấu tổ chức công trường thủ công người lao động phận, sử dụng công cụ chuyên dùng thích ứng, hợp thành lao động tập thể Đại công nghiệp khí: Trên sở kỹ thuật thủ công, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa xác lập cách hoàn chỉnh phát triển vững Do đó, trình phát triển, chủ nghĩa tư tự tạo cho sở kỹ thuật tương ứng máy móc, đưa chủ nghĩa tư từ giai đoạn công trường thủ công lên giai đoạn đại công nghiệp khí Máy móc sử dụng phổ biến xã hội thông qua cách mạng công nghiệp Đó mạng kỹ thuật thay lao động thủ công lao động sử dụng máy móc Công khí hoá ngành dẫn đến việc thúc đẩy trình khí hoá ngành có liên quan Cơ khí hoá ngành công nghiệp, nông nghiệp thúc đẩy khí hoá ngành liên quan Cơ khí hoá ngành công nghiệp, nông nghiệp thúc đẩy khí hoá ngành giao thông vận tải… khí hoá ngành công nghiệp nhẹ đến ngành công nghiệp nặng Máy móc đại công nghiệp có tác dụng chủ yếu làm suất lao động xã hội tăng vọt, xã hội hoá lao động sản xuất ngày cao, mở rộng thị trường, thúc đẩy đời trung tâm công nghiệp thành thị lớn; đồng thời, tạo tiền đề vật chất kỹ thuật Từ kinh tế thị trường tự chuyển sang kinh tế thị trường hỗn hợp Xuất phát từ khuyết tật chế thị trường: Do chạy theo lợi nhuận doanh nghiệp thường gây ô nhiễm môi trường, thường khai thác tài nguyên cách bừa bãi dẫn tới làm cân sinh thái mà doanh nghiệp đền bù khoản thiệt hại Cơ chế thị trường dễ làm xuất bệnh: khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát suy thoái Cơ chế thị trường dẫn tới phân hóa giàu nghèo, dễ phát sinh tiêu cực xã hội Kinh tế thị trường bước phát triển sau kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hoá phát triển tới trình độ cao kinh tế thị trường Trong chế thị trường khuyết tật dẫn đến phá vỡ cân đối kinh tế, gây lãng phí 3/4 Các bước phát triển kinh tế thị trường nhiều nguồn lực: tư liệu sản xuất, lao động, tạo phân hóa xã hội Vì nhà nước phải có vai trò định để khắc phục nhược điểm Trong lịch sử phát triển chủ nghĩa tư thời kì tự cạnh tranh kinh tế thị trường phát triển theo tư tưởng lý thuyết bàn tay vô hình nhà nước không can thiệp kinh tế điều dẫn đến việc khủng hoảng kinh tế sau (1929 - 1933) Vì xuất lý thuyết kinh tế Keyes yêu cầu nhà nước phải can thiệp kinh tế đến năm 1948 xuất lý thuyết kinh tế hỗn hợp có kết hợp hai nhân tố: điều tiết thị trường (Bàn tay vô hình) can thiệp phủ (Bàn tay hữu hình) hai nhân tố tác động vào kinh tế Nhà nước có chức năng: Định hướng phát triển toàn kinh tế, xây dựng sở vật chất kỹ thuật Thiết lập khuôn khổ pháp luật, xây dựng hệ thống sở quán tạo môi trường ổn định thuận lợi cho kinh tế phát triển Hạn chế khắc phục khuyết tật chế thị trường Trực tiếp đầu tư số lĩnh vực kinh tế: ngành kinh tế công cộng, lượng, cầu nhiều vốn… Quản lý bảo vệ tài sản công, kiểm kê, kiểm soát hoạt động kinh tế - xã hội Phân phối hợp lý nguồn lực sản xuất 4/4 ... kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hoá phát triển tới trình độ cao kinh tế thị trường Trong chế thị trường khuyết tật dẫn đến phá vỡ cân đối kinh tế, gây lãng phí 3/4 Các bước phát triển kinh tế thị. .. chế thị trường dễ làm xuất bệnh: khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát suy thoái Cơ chế thị trường dẫn tới phân hóa giàu nghèo, dễ phát sinh tiêu cực xã hội Kinh tế thị trường bước phát triển. .. cao, mở rộng thị trường, thúc đẩy đời trung tâm công nghiệp thành thị lớn; đồng thời, tạo tiền đề vật chất kỹ thuật Từ kinh tế thị trường tự chuyển sang kinh tế thị trường hỗn hợp Xuất phát từ khuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bước phát triển của kinh tế thị trường, Các bước phát triển của kinh tế thị trường, Các bước phát triển của kinh tế thị trường

Từ khóa liên quan