Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học 2016 cực hay (Phần 8 - Sinh thái học)

85 1.7K 4
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học 2016 cực hay (Phần 8 - Sinh thái học)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 Khóa LUYỆN THI THPT QG môn Sinh học facebook: https://www.facebook.com/thaythinhnam MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Chuyên đề: SINH THÁI HỌC Hãy tham gia KHÓA LUYỆN THI THPT QG MÔN SINH HỌC www.moon.vn để xem Đáp án Lời giải chi tiết – HOTLINE: (04) 32 99 98 98 Câu [147602]: Môi trường A.khoảng khu vực sinh vật di chuyển hoạt động, yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp tác động lên sinh trưởng phát triển sinh vật B phần không gian bao quanh sinh vật mà yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sinh trưởng phát triển sinh vật C.khoảng không gian kiếm ăn, hoạt động sinh sản sinh vật, yếu tố cấu tạo nên môi trường gián tiếp tác động lên sinh trưởng sinh vật D.khoảng không gian sống bao quanh sinh vật mà yếu tố cấu tạo nên môi trường gián tiếp tác động lên sinh trưởng phát triển sinh vật Câu [147603]: Có loại môi trường sống A.môi trường đất, môi trường nước, môi trường khí quyển, môi trường sinh vật B môi trường khí quyển, môi trường đất, môi trường nước, môi trường cạn C.môi trường đất, môi trường cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật D.môi trường mặt đất, môi trường khí quyển, môi trường nước, môi trường sinh vật Câu [147604]: Nhân tố sinh thái A.tất nhân tố môi trường nước có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật B tất nhân tố môi trường cạn có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật C tất nhân tố môi trường sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật D.tất nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật Câu [147605]: Cây tầm gửi sống bưởi, sán gan sống ống tiêu hoá chó, mèo Các sinh vật có loại môi trường sống A.môi trường sinh vật B môi trường đất C.môi trường nước D môi trường cạn Câu [147606]: Giới hạn sinh thái A.khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian B giới hạn chịu đựng sinh vật trước nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn qua thời gian C.khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian D.giới hạn chịu đựng sinh vật trước nhiều nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn qua thời gian Câu [147607]: Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái A.ở mức độ sinh vật thực trình sinh trưởng, phát triển sinh sản B mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt C.ở mức độ sinh vật thực trình sinh sản sinh trưởng D.ở mức độ sinh vật kiếm ăn, sinh trưởng sinh sản bình thường Câu [147608]: Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái A.gây ức chế cho hoạt động sinh lí sinh vật B mức độ sinh vật sinh sản C mức độ sinh vật sinh trưởng D mức độ sinh vật phát triển www.moon.vn Tổng đài tư vấn (04) 32 99 98 98 Trang Khóa LUYỆN THI THPT QG môn Sinh học facebook: https://www.facebook.com/thaythinhnam Câu [147609]: Ổ sinh thái loài A.một "khu vực sinh thái" mà có nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển lâu dài B "không gian sống" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm khoảng thuận lợi cho phép loài phát triển tốt C.một "không gian hoạt động" mà tất nhân tố sinh thái môi trường đảm bảo cho sinh vật kiếm ăn giao phối với D.một "không gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển lâu dài Câu [147610]: Nhân tố sau nhân tố hữu sinh? A.Nước uống B Hàm lượng khoáng thức ăn C.Giun sán ký sinh đường ruột D Độ ẩm không khí Câu 10 [147611]: Nội dung quy luật giới hạn sinh thái nói lên A Khả thích ứng sinh vật với môi trường B Giới hạn phản ứng sinh vật với môi trường C.Mức độ thuận lợi sinh vật với môi trường D Giới hạn phát triển sinh vật Câu 11 [147612]: Cá rô phi nuôi nước ta sống khoảng nhiệt độ từ 5,60C đến 420C Khoảng nhiệt độ gọi là: A.giới hạn sinh thái nhiệt độ cá rô phi B khoảng thuận lợi nhiệt độ cá rô phi C.khoảng chống chịu nhiệt độ cá rô phi D giới hạn d ưới giới hạn nhiệt độ Câu 12 [147613]: Chuột cát đài nguyên sống -50˚C đến +30˚C phát triển tốt khoảng 0˚C đến 20˚C Khoảng nhiệt độ từ 0˚C đến 20˚C gọi A.khoảng thuận lợi B giới hạn sinh thái khoảng chống chịu C D khoảng ức chế Câu 13 [147614]: Hai loài chim ăn hạt chim ăn sâu sống khu vực người ta gọi phân bố chúng A.thuộc ổ sinh thái B thuộc hai ổ sinh thái khác C.thuộc hai quần xã khác D thuộc hai hệ sinh thái khác Câu 14 [147615]: Nhân tố sinh thái hữu sinh có ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh vật A.con người B động vật C.thực vật D vi sinh vật Câu 15 [147616]: Tán nơi số loài chim loài kiếm nguồn thức ăn riêng, khác kích thước mỏ cách khai thác nguồn thức ăn Đây ví dụ A.hiện tượng cạnh tranh B ổ sinh thái C.hội sinh D cộng sinh Câu 16 [147617]: Hầu hết trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhiệt độ 20-300C, nhiệt độ xuống O0C cao 400C, ngừng quang hợp Kết luận khoảng nhiệt độ 20 – 300C gọi giới hạn sinh thái 20 – 300C gọi khoảng thuận lợi – 40 C gọi giới hạn sinh thái – 400C gọi khoảng chống chịu 00C gọi giới hạn dưới, 400C gọi giới hạn A.1,2,3 B 2,3,5 C.1,4,5 D 3,4,5 Câu 17 [147619]: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm A.thực vật, động vật người B vi sinh vật, thực vật, động vật người C.vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật người D.thế giới hữu môi trường, mối quan hệ sinh vật với Câu 18 [147620]: Những loài có giới hạn sinh thái rộng nhiều yếu tố sinh thái chúng có vùng phân bố A.hạn chế B rộng C.vừa phải D hẹp www.moon.vn Tổng đài tư vấn (04) 32 99 98 98 Trang Khóa LUYỆN THI THPT QG môn Sinh học facebook: https://www.facebook.com/thaythinhnam Câu 19 [147621]: Những loài có giới hạn sinh thái hẹp nhiều yếu tố sinh thái chúng có vùng phân bố A.hạn chế B rộng C.vừa phải D hẹp Câu 20 [147622]: Những loài có giới hạn sinh thái rộng số yếu tố hẹp số yếu tố khác chúng có vùng phân bố A.hạn chế B rộng vừa phải C D hẹp Câu 21 [147623]: Quy luật giới hạn sinh thái loài sinh vật tác động nhân tố sinh thái nằm A.một khoảng xác định gồm giới hạn giới hạn B giới hạn xác định giúp sinh vật tồn C.khoảng thuận lợi cho sinh vật D.một khoảng xác định, từ giới hạn qua điểm cực thuận đến giới hạn Câu 22 [147624]: Quy luật giới hạn sinh thái có ý nghĩa A.đối với phân bố sinh vật trái đất, ứng dụng việc di nhập vật nuôi B ứng dụng việc di nhập, hoá giống vật nuôi, trồng nông nghiệp C.đối với phân bố sinh vật trái đất, việc di nhập, hoá giống vật nuôi, trồng nông nghiệp D.đối với phân bố sinh vật trái đất, hoá giống vật nuôi Câu 23 [147625]: Một đứa trẻ ăn no, mặc ấm thường khoẻ mạnh đứa trẻ ăn no điều thể quy luật sinh thái A.giới hạn sinh thái B tác động qua lại sinh vật với môi trường C.không đồng nhân tố sinh thái D tổng hợp nhân tố sinh thái Câu 24 [147626]: Nơi A.không gian sống bao quanh sinh vật B Địa điểm cư trú loài C.khoảng không gian sinh thái D.nơi có đầy đủ yếu tố thuận lợi cho tồn sinh vật Câu 25 [147627]: Trên to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống cao, loài sống thấp ví dụ A.ổ sinh thái B nơi C.giới hạn sinh thái D thích nghi sinh vật với ánh sáng Câu 26 [147628]: Trong ao nuôi cá, cá mè cá trắm cỏ thường kiếm ăn tầng nước mặt, cá chép tầng giữa, cá trôi cá rô tầng đáy Ao nuôi cá gọi là: A.nơi B giới hạn sinh thái C.ổ sinh thái D nhân tố sinh thái Câu 27 [147618]: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm A.tất nhân tố vật lý hoá học môi trường xung quanh sinh vật B đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , nhân tố vật lý bao quanh sinh vật C.đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , chất hoá học môi trường xung quanh sinh vật D.đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ môi trường xung quanh sinh vật Câu 28 [147629]: Các loại môi trường sống chủ yếu sinh vật là: I Môi trường không khí II Môi trường cạn III Môi trường đất IV Môi trường xã hội V Môi trường nước VI Môi trường sinh vật Trả lời A.I, II, IV, VI B I, III, V, VI C.II, III, V, VI D II, III, IV, V Câu 29 [147630]: Khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian gọi là: www.moon.vn Tổng đài tư vấn (04) 32 99 98 98 Trang Khóa LUYỆN THI THPT QG môn Sinh học A.môi trường C.ổ sinh thái facebook: https://www.facebook.com/thaythinhnam B giới hạn sinh thái D sinh cảnh Câu 30 [147631]: Trong ao, người ta nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép… A.Mỗi loài có ổ sinh thái riêng nên giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với B Tận dụng nguồn thức ăn loài động vật tảo C.Tận dụng nguồn thức ăn loài động vật đáy D.Tạo đa dạng loài hệ sinh thái ao Câu 31 [147632]: Nhân tố nhân tố sinh thái vô sinh? A.Rừng mưa nhiệt đới B Cá rô phi C.Đồng lúa D Lá khô sàn rừng Câu 32 [147633]: Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A.vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến đời sống sinh vật C.hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật D.hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến đời sống sinh vật Câu 33 [147634]: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm A.tất nhân tố vật lý hoá học môi trường xung quanh sinh vật B đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , nhân tố vật lý bao quanh sinh vật C.đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng , chất hoá học môi trường xung quanh sinh vật D.đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ môi trường xung quanh sinh vật Câu 34 [147635]: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm A.thực vật, động vật người B vi sinh vật, thực vật, động vật người C.vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật người D.thế giới hữu môi trường, mối quan hệ sinh vật với Câu 35 [147636]: Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái A.ở sinh vật sinh sản tốt B mức phù hợp để sinh vật thực chức sống tốt C.giúp sinh vật chống chịu tốt với môi trường D.ở sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt Câu 36 [147637]: Nhiệt độ cực thuận cho chức sống cá rô phi Việt nam A.200C B 250C C.30 C D 350C Câu 37 [147638]: Khoảng giới hạn sinh thái cho cá rô phi Việt nam A.20C- 420C B 100C- 420C 0 C.5 C- 40 C D 5,60C- 420C Câu 38 [147639]: Loài chuột cát đài nguyên chịu nhiệt độ không khí dao động từ – 500C đến + 300C, nhiệt độ thuận lợi từ O0C đến 200C thể quy luật sinh thái A.giới hạn sinh thái B tác động qua lại sinh vật với môi trường C.không đồng nhân tố sinh thái D tổng hợp nhân tố sinh thái Câu 39 [147640]: Ổ sinh thái loài thể A.cách sinh sống loài C.kiểu phân bố loài B nơi loài D phương thức sinh sản loài Câu 40 [147641]: Nhân tố sinh thái hữu sinh có ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh vật A.con người B động vật C.thực vật D vi sinh vật www.moon.vn Tổng đài tư vấn (04) 32 99 98 98 Trang ... LUYỆN THI THPT QG môn Sinh học facebook: https://www.facebook.com/thaythinhnam MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Chuyên đề: SINH THÁI HỌC Hãy tham gia KHÓA LUYỆN THI THPT QG MÔN SINH HỌC www.moon.vn... C.một "không gian hoạt động" mà tất nhân tố sinh thái môi trường đảm bảo cho sinh vật kiếm ăn giao phối với D.một "không gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái. .. tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian gọi là: www.moon.vn Tổng đài tư vấn (04) 32 99 98 98 Trang Khóa LUYỆN THI THPT QG môn Sinh học A.môi trường C.ổ sinh thái

Ngày đăng: 10/03/2016, 16:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan