Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý 2016 cực hay (Phần 3B: Dòng điện xoay chiều)

98 544 0
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý 2016 cực hay (Phần 3B: Dòng điện xoay chiều)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 [...]... Luyện thi Vật Lý TN THPT QG trên Moon.vn B030504 – Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thi nu hòa Câu 1 B030504 02ES – BT01 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 10−4/4π F hoặc 10−4 /π F thì công suất... 50/π µF Câu 19 Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos100πt V lên hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở thuần 24 Ω, cuộn dây có điện trở trong 20 Ω và độ tự cảm 0,3/π H, tụ điện có điện dung C thay đổi được Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì công suất của cuộn dây có giá trị cực đại là A 500 W B 1100 W C 2420 W D 600 W Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50... không phân nhánh gồm điện trở thuần 100 Ω , cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 1/π H và tụ điện có điện dung C thay đổi được Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = 200√2.cos(100πt) V Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại đó bằng A 200 V B 100√2 V C 50√2 V D 50 V Câu 26 Đặt dòng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U... tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện Trường hợp nào sau đây, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở ? A Thay đổi L để ULmax B Thay đổi C để URmax C Thay đổi f để UCmax D Thay đổi R để UCmax Câu 15 Đặt điện áp xoay chiều có giá... Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 6 Ω, cuộn cảm có điện trở thuần 4 Ω và độ tự cảm 0,03/π H và tụ điện có điện dung thay đổi được Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng A 220 V B 82,5 V C 110 V D 66 V Câu 17 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không... =120√2cos(100πt) V lên hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có R = 100 Ω, L=1/π H, và C biến đổi Thay đổi điện dung của tụ điện trên toàn dải thì chỉ tìm được một 1 TS Nguyễn Thành Nam – Học viện KTQS FB: www.facebook.com/LittleZerooos Đề kiểm tra ngắn Luyện thi Vật Lý TN THPT QG trên Moon.vn giá trị của điện dung C để cường độ dòng điện có giá trị I cho trước Cường độ dòng điện hiệu dụng có thể nhận giá trị... biến đổi Thay đổi điện dung của tụ điện trên toàn dải thì tìm được hai giá 2 TS Nguyễn Thành Nam – Học viện KTQS FB: www.facebook.com/LittleZerooos Đề kiểm tra ngắn Luyện thi Vật Lý TN THPT QG trên Moon.vn trị của điện dung C để cường độ dòng điện có giá trị I cho trước Cường độ dòng điện hiệu dụng có thể nhận giá trị I nào dưới đây ? A 1,2 A Câu 13 B 1,0 A C 0,8 A D 2 A B030504 04BT02 Đặt điện áp u... giữa L và C Điện dung C của tụ điện có thể thay đổi được Đặt vào hai đầu AB của đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biên độ và tần số xác định Dùng một vôn kế nhiệt để đo hiệu điện thế giữa hai điểm MB Điều chỉnh điện dung C của tụ điện để vôan kế chỉ giá trị 0 (V), giá trị điện dung C khi đó bằng A 1/ZL B ZL C 1/(R) D √(R2 + ZL2) Câu 23 Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R = 40 Ω, cuộn... Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 10−4/2π F hoặc 10−4 /π F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau Tìm giá trị của điện dung C bằng bao nhiêu thì công suât trên đoạn mạch có giá trị cực. .. B030504 04ES – BT01 Đặt điện áp u =200√2cos(100πt) V lên hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có R = 50 Ω, L=1/π H, và C biến đổi Thay đổi điện dung của tụ điện trên toàn dải thì tìm được hai giá trị của điện dung C để cường độ dòng điện có giá trị I cho trước Cường độ dòng điện hiệu dụng có thể nhận giá trị I nào dưới đây ? A 2 A Câu 6 B 1,0 A C 1,25 A D 0,5 A B030504 04ES – BT02 Đặt điện áp u =120√2cos(100πt) ... học Moon.vn Luyện thi Vật Lý TN THPT QG Moon.vn B030504 – Cộng hưởng mạch RLC điện dung C biến thi nu hòa Câu B030504 02ES – BT01 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50... mạch RLC không phân nhánh có R = 50 Ω, L=1/π H, C biến đổi Thay đổi điện dung tụ điện toàn dải tìm hai giá trị điện dung C để cường độ dòng điện có giá trị I cho trước Cường độ dòng điện hiệu... www.facebook.com/LittleZerooos Đề kiểm tra ngắn Luyện thi Vật Lý TN THPT QG Moon.vn giá trị điện dung C để cường độ dòng điện có giá trị I cho trước Cường độ dòng điện hiệu dụng nhận giá trị I ? A 1,1 A Câu

Ngày đăng: 13/03/2016, 15:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan