Hoa thức - Hoa đồ

27 15K 21

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2012, 20:36

Hoa thức - Hoa đồ Tiểu luận 3Tiểu luận 3Hoa thức­ Hoa đồHoa thức­ Hoa đồ1.Hoa thức 1.Hoa thức : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ. : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ. 2.Hoa đồ 2.Hoa đồ : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ.: khái niệm, nguyên tắc, ví dụ.3.Tính ứng dụng, ưu và nhược điểm.3.Tính ứng dụng, ưu và nhược điểm. HOA THỨCHOA THỨC1. Định nghĩa:1. Định nghĩa:  Hoa thứcHoa thức là một công thức  là một công thức đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo của hoa                         của hoa                          kk7-97-9 K K(5)(5) C C(5) (5) AA((∞∞)) G G(5)(5) 2. Nguyên tắc2. Nguyên tắcDựa vào hệ thống các ký hiệu:Dựa vào hệ thống các ký hiệu:Vòng đài hoa( Kalyx or Calyx) : Vòng đài hoa( Kalyx or Calyx) : KKĐài phụ(Calyculus) : Đài phụ(Calyculus) : kkVòng cánh hoa(Corolla) :Vòng cánh hoa(Corolla) :  CCBao hoa không phân hoá đài Bao hoa không phân hoá đài tràng(Perigonium) : tràng(Perigonium) : PPBộ nhị(Androeceum) :Bộ nhị(Androeceum) :  AABộ nhụy(Gynoeceum) : Bộ nhụy(Gynoeceum) : GG Các con số chỉ số lượng của mỗi vòng được viết Các con số chỉ số lượng của mỗi vòng được viết sau mỗi chữ,số lsau mỗi chữ,số lượngượng lớn h lớn hơơn 12 thì kí hiệu là n 12 thì kí hiệu là ∞∞(nếu các bộ phận của hoa dính liền nhau thì (nếu các bộ phận của hoa dính liền nhau thì viết số trong dấu ngoặc đơn)  viết số trong dấu ngoặc đơn)  VD: KVD: K(5)(5)Nếu phần nào đó trong hoa gồm nhiều vòng, thì Nếu phần nào đó trong hoa gồm nhiều vòng, thì số bộ phận trong mỗi vòng đựoc ghi bằng một số bộ phận trong mỗi vòng đựoc ghi bằng một con số riêng viết theo thứ tự: vòng ngoài trước, con số riêng viết theo thứ tự: vòng ngoài trước, vòng trong sau. Giữa con số này được nối liền vòng trong sau. Giữa con số này được nối liền nhau bnhau bởởi dấu +    i dấu +    VD: AVD: A3+33+3Nếu bầu dưới thì kí hiệu: GNếu bầu dưới thì kí hiệu: G                    bầu trên thì kí hiệu: G bầu trên thì kí hiệu: G  Những kí hiệu khác trước hoa thức Những kí hiệu khác trước hoa thức chỉ đặc điểm của hoa:chỉ đặc điểm của hoa:Hoa đềuHoa đều  Hoa không đềuHoa không đềuĐường nối giữa các bộ phận hàn Đường nối giữa các bộ phận hàn liềnliềnLưỡng tínhLưỡng tính ♀ ♀Đơn tính cáiĐơn tính cái♂♂  Đơn tính đựcĐơn tính đực Abutilon indicum (L.) SweetAbutilon indicum (L.) Sweet (Cây Cối Xoay) (Cây Cối Xoay)Hoa thức:  Hoa thức:            KK(5)(5) C C55 A A((∞∞)) G G∞∞ Hoa huệ tâyHoa huệ tây(Polianthes tuberosa L.)(Polianthes tuberosa L.)Hoa thức: Hoa thức:     P    P3+33+3 A A3+33+3 G G(3)(3) Hoa đồHoa đồLà sơ đồ tóm tắt cấu tạo của hoaLà sơ đồ tóm tắt cấu tạo của hoa, trong đó , trong đó các bộ phận của hoa được chiếu trên cùng các bộ phận của hoa được chiếu trên cùng một mặt phẳng thẳng góc với trục hoamột mặt phẳng thẳng góc với trục hoa QUY QUY ƯỚCƯỚCTrục của cành mang hoa ở phía trên trang giấy,lá Trục của cành mang hoa ở phía trên trang giấy,lá bắc ở phía dướibắc ở phía dướiKhi quan sát đặt hoa theo hướng quy định là quay Khi quan sát đặt hoa theo hướng quy định là quay lá bắc về phía người nhìnlá bắc về phía người nhìnTTââm hoa, trm hoa, trụcục c cànhành mang hoa,  mang hoa, đỉnhđỉnh c củaủa l láá b bắcắc  luluôôn nn nằmằm tr trêên n đườngđường th thẳngẳng s sonong song vg song vớiới l lềề trang  trang gigiấyấy Quy Quy ướcướcĐài hoa màu xanh để Đài hoa màu xanh để trắngtrắng cánh hoa có màu tô  cánh hoa có màu tô đenđenNhị:hình chữ Nhị:hình chữ BB nếu bao phấn 2 ô nếu bao phấn 2 ô                  hình chữ hình chữ DD nếu bao phấn 1 ô nếu bao phấn 1 ô                  bụng chữ B hay D bụng chữ B hay D quay vào trongquay vào trong nếu bao  nếu bao phấn hướng vào trong;phấn hướng vào trong;  quay ra ngoàiquay ra ngoài nếu bao  nếu bao phấn hướng ra ngoài phấn hướng ra ngoài                      [...]... Abutilon indicum (L.) Sweet Abutilon indicum (L.) Sweet  (Cây Cối Xoay)  (Cây Cối Xoay) Hoa thức:    Hoa thức:                  K K (5) (5)  C  C 5 5  A  A ( ( ∞ ∞ ) )  G  G ∞ ∞ Nelumbo nucifera Gaertn Nelumbo nucifera Gaertn  (Cây Sen)  (Cây Sen)                     K K 0 0  C  C ∞ ∞  A  A ∞ ∞  G  G ∞ ∞ Tiểu luận 3 Tiểu luận 3 Hoa thức Hoa đồ Hoa thức Hoa đồ 1 .Hoa thức 1 .Hoa thức : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ.  : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ.  2 .Hoa đồ 2 .Hoa đồ : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ. : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ. 3.Tính ứng dụng, ưu và nhược điểm. 3.Tính ứng dụng, ưu và nhược điểm. ...Lá đài và cánh hoa hình tam giác sắp xếp theo  Lá đài và cánh hoa hình tam giác sắp xếp theo  đúng tiền khai hoa của nó đúng tiền khai hoa của nó A. Van; B. Vặn; C. Lợp; D. Năm điểm; E. Cờ A. Van; B. Vặn; C. Lợp; D. Năm điểm; E. Cờ     Floral Diagram Symbols  Floral Diagram Symbols  Lá b cắ Lá đài Cánh hoa Nhị HOA THỨC HOA THỨC  1. Định nghĩa: 1. Định nghĩa:     Hoa thức Hoa thức  là một cơng thức  là một cơng thức đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo  đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo  của hoa                          của hoa                            ... Quy  Quy  ước ước  Đài hoa màu xanh để  Đài hoa màu xanh để  trắng trắng  cánh hoa có màu tơ   cánh hoa có màu tơ  đen đen  Nhị:hình chữ  Nhị:hình chữ  B B  nếu bao phấn 2 ơ  nếu bao phấn 2 ơ                     hình chữ  hình chữ  D D  nếu bao phấn 1 ơ  nếu bao phấn 1 ơ                     bụng chữ B hay D  bụng chữ B hay D  quay vào trong quay vào trong  nếu bao   nếu bao  phấn hướng vào trong; phấn hướng vào trong;     quay ra ngồi quay ra ngồi  nếu bao   nếu bao  phấn hướng ra ngồi  phấn hướng ra ngồi                        HOA HOA ĐỒ ĐỒ  Trục hoa Lá bắc  Lá bắc con Đài Tràng  Nhị  Nhụy Chi Mentha Chi Mentha Lồi M. arvensis Lồi M. arvensis  (Cây Bạc Hà )  (Cây Bạc Hà )  Lá nỗn 2, b u 2 ơ, sau ầ Lá nỗn 2, b u 2 ơ, sau ầ có vách gi chia thành 4 ả có vách gi chia thành 4 ả ơ, m i ơ 1 nỗn, đính đáy. ỗ ơ, m i ơ 1 nỗn, đính đáy. ỗ Hoa đồ Hoa đồ  Là sơ đồ tóm tắt cấu tạo của hoa Là sơ đồ tóm tắt cấu tạo của hoa , trong đó  , trong đó  các bộ phận của hoa được chiếu trên cùng  các bộ phận của hoa được chiếu trên cùng  một mặt phẳng thẳng góc với trục hoa một mặt phẳng thẳng góc với trục hoa ... HOA THỨC HOA THỨC  1. Định nghĩa: 1. Định nghĩa:     Hoa thức Hoa thức  là một cơng thức  là một cơng thức đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo  đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo  của hoa                          của hoa                            k k 7-9 7-9 K K (5) (5) C C (5) (5) A A ( ( ∞ ∞ ) ) G G (5) (5) Quy  Quy  ước ước  Đài hoa màu xanh để  Đài hoa màu xanh để  trắng trắng  cánh hoa có màu tơ   cánh hoa có màu tơ  đen đen  Nhị:hình chữ  Nhị:hình chữ  B B  nếu bao phấn 2 ơ  nếu bao phấn 2 ơ                     hình chữ  hình chữ  D D  nếu bao phấn 1 ơ  nếu bao phấn 1 ơ                     bụng chữ B hay D  bụng chữ B hay D  quay vào trong quay vào trong  nếu bao   nếu bao  phấn hướng vào trong; phấn hướng vào trong;     quay ra ngồi quay ra ngồi  nếu bao   nếu bao  phấn hướng ra ngồi  phấn hướng ra ngồi                        ... Lồi Styphnolobium japonicum  Lồi Styphnolobium japonicum  (Cây Hịe) (Cây Hịe)  Hoa khơng đều, lưỡng tính, mẫu 5 Hoa khơng đều, lưỡng tính, mẫu 5 Tràng hoa gồm 5 cánh hoa rời, tiền  Tràng hoa gồm 5 cánh hoa rời, tiền  khai cờ khai cờ 5 lá đài màu xanh,  5 lá đài màu xanh,  khơng đều, dính  khơng đều, dính  nhau tạo thành  nhau tạo thành  ống, tiền khai van. ống, tiền khai van. Abutilon indicum (L.) Sweet Abutilon indicum (L.) Sweet  (Cây Cối Xoay)  (Cây Cối Xoay) Hoa thức:    Hoa thức:                  K K (5) (5)  C  C 5 5  A  A ( ( ∞ ∞ ) )  G  G ∞ ∞ ... QUY  QUY  ƯỚC ƯỚC  Trục của cành mang hoa ở phía trên trang giấy,lá  Trục của cành mang hoa ở phía trên trang giấy,lá  bắc ở phía dưới bắc ở phía dưới  Khi quan sát đặt hoa theo hướng quy định là quay  Khi quan sát đặt hoa theo hướng quy định là quay  lá bắc về phía người nhìn lá bắc về phía người nhìn  T T â â m hoa,  tr m hoa,  tr ục ục  c  c ành ành  mang hoa,    mang hoa,   đỉnh đỉnh  c  c ủa ủa  l  l á á  b  b ắc ắc     lu lu ơ ơ n n n n ằm ằm  tr  tr ê ê n  n  đường đường  th  th ẳng ẳng  s  s on on g song v g song v ới ới  l  l ề ề  trang   trang  gi gi ấy ấy ... Danh sách tổ 1: Danh sách tổ 1:  Vũ Thị Vân Anh Vũ Thị Vân Anh  Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Việt Dũng  Hồng Thị Minh Hiền  Hồng Thị Minh Hiền   Võ Hồng Lam Võ Hồng Lam  Đỗ Thùy Linh Đỗ Thùy Linh  Lê Thanh Minh Lê Thanh Minh  Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc  Den Phearun Den Phearun  Lê Thị Tình Lê Thị Tình  Vi Thị Thanh Trang Vi Thị Thanh Trang Chi Mentha Chi Mentha Lồi M. arvensis Lồi M. arvensis  (Cây Bạc Hà )  (Cây Bạc Hà ) Đài hoa:  hình chng, 5 thuỳ nhọn, liền,  Đài hoa:  hình chng, 5 thuỳ nhọn, liền,  tiền khai n tiền khai n ă ă m  m  đ đ iểm iểm Tràng hoa:  5 thùy, dính nhau gần như  Tràng hoa:  5 thùy, dính nhau gần như  hồn tồn, tiền khai thìa hồn tồn, tiền khai thìa 4 nhị, bao phấn hình hạt  đậu, hướng trong ...  Các con số chỉ số lượng của mỗi vịng được viết  Các con số chỉ số lượng của mỗi vịng được viết  sau mỗi chữ,số l sau mỗi chữ,số l ượng ượng  lớn h  lớn h ơ ơ n 12 thì kí hiệu là  n 12 thì kí hiệu là  ∞ ∞ (nếu các bộ phận của hoa dính liền nhau thì  (nếu các bộ phận của hoa dính liền nhau thì  viết số trong dấu ngoặc đơn)   viết số trong dấu ngoặc đơn)   VD: K VD: K (5) (5)  Nếu phần nào đó trong hoa gồm nhiều vịng, thì  Nếu phần nào đó trong hoa gồm nhiều vịng, thì  số bộ phận trong mỗi vịng đựoc ghi bằng một  số bộ phận trong mỗi vịng đựoc ghi bằng một  con số riêng viết theo thứ tự: vịng ngồi trước,  con số riêng viết theo thứ tự: vịng ngồi trước,  vịng trong sau. Giữa con số này được nối liền  vịng trong sau. Giữa con số này được nối liền  nhau b nhau b ở ở i dấu +     i dấu +     VD: A VD: A 3+3 3+3  Nếu bầu dưới thì kí hiệu: G Nếu bầu dưới thì kí hiệu: G                       bầu trên thì kí hiệu: G  bầu trên thì kí hiệu: G  ... đính đáy. ỗ Hoa đồ Hoa đồ  Là sơ đồ tóm tắt cấu tạo của hoa Là sơ đồ tóm tắt cấu tạo của hoa , trong đó  , trong đó  các bộ phận của hoa được chiếu trên cùng  các bộ phận của hoa được chiếu trên cùng  một mặt phẳng thẳng góc với trục hoa một mặt phẳng thẳng góc với trục hoa Bộ nhụy vẽ giống như dạng cắt ngang của bầu, có thể thấy  Bộ nhụy vẽ giống như dạng cắt ngang của bầu, có thể thấy  được: số lá nỗn, số ơ, cách đính nỗn. Các nỗn được biểu  được: số lá nỗn, số ơ, cách đính nỗn. Các nỗn được biểu  diễn bằng những vịng trịn nhỏ đính vào giá nỗn diễn bằng những vịng trịn nhỏ đính vào giá nỗn  1­2. Bầu 1 ơ đính nỗn bên (1. Bầu có 1 lá nỗn;2. Bầu có 3 lá  1­2. Bầu 1 ơ đính nỗn bên (1. Bầu có 1 lá nỗn;2. Bầu có 3 lá  nỗn) nỗn)  3. Bầu 3 ơ đính nỗn  3. Bầu 3 ơ đính nỗn  trung tr trung tr ụ;  ụ;   4. Bầu 3 ơ đính nỗn bên giả;  4. Bầu 3 ơ đính nỗn bên giả;   5. Bầu 1 ơ đính nỗn  5. Bầu 1 ơ đính nỗn  trung tâm ; trung tâm ; . Tiểu luận 3Tiểu luận  3Hoa thức Hoa đ Hoa thức Hoa đồ1 .Hoa thức 1 .Hoa thức : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ. : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ. 2 .Hoa đồ 2 .Hoa đồ : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ.: khái niệm, nguyên tắc, ví dụ.3.Tính ứng dụng, ưu và nhược điểm.3.Tính ứng dụng, ưu và nhược điểm. HOA THỨCHOA THỨC1. Định nghĩa:1. Định nghĩa:  Hoa thứcHoa thức là một công thức  là một công thức đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo của hoa                         của hoa                         . Tiểu luận 3Tiểu luận  3Hoa thức Hoa đ Hoa thức Hoa đồ1 .Hoa thức 1 .Hoa thức : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ. : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ. 2 .Hoa đồ 2 .Hoa đồ : khái niệm, nguyên tắc, ví dụ.: khái niệm, nguyên tắc, ví dụ.3.Tính ứng dụng, ưu và nhược điểm.3.Tính ứng dụng, ưu và nhược điểm. HOA THỨCHOA THỨC1. Định nghĩa:1. Định nghĩa:  Hoa thứcHoa thức là một công thức  là một công thức đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo đơn giản tóm tắt những đặc điểm cấu tạo của hoa                         của hoa                         

Hình ảnh liên quan

 Nhị:hình chữ  Nhị:hình chữ  BB  nếu bao phấn 2 ô  nếu bao phấn 2 ô           - Hoa thức - Hoa đồ

h.

ị:hình chữ  Nhị:hình chữ  BB  nếu bao phấn 2 ô  nếu bao phấn 2 ô           Xem tại trang 10 của tài liệu.
Lá đài và cánh hoa hình tam giác sắp xếp theo  - Hoa thức - Hoa đồ

i.

và cánh hoa hình tam giác sắp xếp theo  Xem tại trang 12 của tài liệu.
Đài hoa: hình chuông, 5 thuỳ nhọn, liền,  - Hoa thức - Hoa đồ

i.

hoa: hình chuông, 5 thuỳ nhọn, liền,  Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan