Lý thuyết và bài tập hóa 11

125 1.6K 3
Lý thuyết và bài tập hóa 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S IN LI I Lý thuyt S in li l s phõn li cỏc cht in li thnh ion dng v ion õm xy H2O (dung mụi phõn cc) hay trng thỏi núng chy Cht in li (axit, baz, mui) l cỏc cht tan nc cú kh nng phõn li thnh cỏc ion dng v ion õm v to dung dch cú th dn in Cht in li mnh v cht in li yu: CHT IN LI MNH ( = 1) CHT IN LI YU ( < ) Khi tan nc phõn li hon ton Khi tan nc phõn li mt phn thnh thnh ion ion Axit mnh: HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 Baz mnh: Ca(OH)2 NaOH, KOH, Axit yu: CH3COOH, HClO, H3PO4, H2S Ba(OH)2, Baz yu: cỏc baz khụng tan Bi(OH)2, Mg(OH)2 Mui (hu ht): NaCl, CuSO4, NH4Cl, Mui: Mt s mui c bit CH3COONa Phng trỡnh in li: Phng trỡnh in li: HCl H+ + Cl- CH3COOH CH3COO- + H+ Trong dung dch HCl bao gm: Trong dung dch CH3COOH gm: Ion H+ Ion H+ Ion Cl- Ion CH3COOPhõn t khụng phõn li (CH3COOH) in li = II Bi n n0 Trong mt dung dch ta cú lu ý: Bo ton in tớch: Tng s mol in tớch dng = Tng s mol in tớch õm Bo ton lng: Khi lng mui khan = Tng lng cation v lng anion i vi dng bi Xỏc nh s mol hay nng mol cỏc ion dung dch: Tớnh s mol hay nng mol cỏc cht in li dung dch Vit phng trỡnh in li Bin lun s mol/nng mol trờn phng trỡnh in li Bi ỏp dng Dung dch A cha cỏc ion Ca2+ 0,4 mol; Ba2+ 0,5 mol; Cl- x mol Tớnh x Bi ỏp dng Dung dch B cha cỏc ion Cu2+ x mol; K+ y mol; Cl- 0,03 mol; SO4 2- 0,02 mol Cụ cn thu c 5,435 gam mui khan Tớnh x, y Bi ỏp dng Xỏc nh nng mol cỏc ion cỏc dung dch sau: a Dung dch Al2(SO4)3 0,02(M) b Dung dch CH3COOH 0,043(M), vi =2% AXIT, BAZ V MUI I THUYT IN LI A-Rấ-NI-UT Axit l cht tan H2O phõn li H+ Baz l cht tan H2O phõn li OH- Phn ng axit - baz l phn ng gia dung dch axit v dung dch kim (phn ng trung hũa), thc cht l phn ng gia H+ v OH- (H+ + OH- H2O) II THUYT PROTON BRON-STET Axit l cht cho H+ Phõn t: HCl, HNO3, H2SO4 Cation gc baz yu: NH4+, Al3+, Cu2+ Anion gc axit mnh cũn hiro: HSO4- Baz l cht nhn H+ Phõn t : NH3, NaOH, KOH, Ca(OH)2 Anion gc axit yu CH3COO-,CO32-, SO32-, S2-, ClO- Phn ng axit baz l phn ng ú cú s cho v nhn H+ III VIT PHNG TRèNH IN LI H 2O AXIT H+ + ANION GC AXIT Vớ d: HCl H+ + ClCH3COOH H+ + CH3COOH 2O BAZ OH- + CATION GC BAZ Vớ d: NaOH OH- + Na+ Ba(OH)2 2OH- + Ba2+ H 2O MUI CATION GC BAZ + ANION GC AXIT Vớ d: Al2(SO4)3 2Al3+ + 3SO42NaHSO4 Na+ + H+ + SO42NaHCO3 Na+ + HCO3- IV HIROXIT LNG TNH: Nhúm húa tr 3: Al(OH)3, Cr(OH)3 Nhúm húa tr 2: Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Be(OH)2 Tớnh lng tớnh: Tớnh baz yu: Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O Tớnh axit yu: Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O Bi ỏp dng i vi dung dch axit mnh HNO3 0,1M, nu b qua s in ly ca nc thỡ ỏnh giỏ no v nng mol ion sau õy l ỳng: A [H+] = 0,1M B [H+] < [NO3-] C [H+] > [NO3-] D [H+]< 0,1M Bi ỏp dng i vi dung dch axit yu CH3COOH 0,1M, nu b qua s in ly ca nc thỡ ỏnh giỏ no v nng mol ion sau õy l ỳng: A [H+] = 0,1M B [H+] < [CH3COO -] C [H+] > [CH3COO -] D [H+] < 0,1M Bi ỏp dng Xỏc nh tớnh axit hay baz ca cỏc cht v ion sau dung dch nc: HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NH3, NH+4 , CH3COO-, Cu2+, Bi ỏp dng Trn ln 100 ml dung dch HCl 0,1M v 50 ml dung dch H2SO4 0,05M to thnh dung dch A a Tớnh th tớch dung dch NaOH 0,3M cn dựng trung hũa ht dung dch A? b ng thi xỏc nh nng mol cỏc ion dung dch thu c sau phn ng? Bi ỏp dng Cho 200 ml dung dch X gm Al(NO3)3 0,05M v Fe(NO3)3 0,05M vo V lit dung dch NaOH 0,1M thu c m gam kt ta Xỏc nh giỏ tr V v m m t giỏ tr cc i v cc tiu? pH V CC DNG BI TP C BN I í ngha v giỏ tr ca pH: [H+] v pH c dựng ỏnh giỏ axit hay kim ca dung dch Mụi trng trung tớnh: [H+]=[OH-]=10-7 hay pH=7 Mụi trng kim: [H+]7 Mụi trng axit: [H+]>10-7 hay pH C2H5OH > C2H5Cl B C2H5Cl > (C2H5)2O > CH3COOH> C2H5OH C CH3COOH > C2H5OH> (C2H5)2O> C2H5Cl D CH3COOH > C2H5OH> C2H5Cl> (C2H5)2O Bi ỏp dng Hn hp A gm axit no, n chc, mch h l ng ng liờn tip trung hũa m gam hn hp A, cn 200 ml dung dch NaOH 1M Cụ cn dung dch sau phn ng thu c 15 gam mui khan.Hóy xỏc nh hai axit trờn ễN TP CUI NM PHN I ễN TP KIN THC H thng húa v hidrocacbon: Cụng thc phõn t ANKAN ANKEN ANKIN ANKYLBENZEN CnH2n + (n1) CnH2n (n2) CnH2n2 (n2) CnH2n6 (n6) - Ch cú liờn kt n CC, CH c - Cú ng phõn im mch cacbon cu to phõn t Tớnh cht vt lớ - Cú mt liờn kt ụi C=C - Cú mt liờn kt ba CC - Cú vũng benzen - ng phõn: - ng phõn: - ng phõn: Mch cacbon Mch cacbon V trớ liờn kt ụi V trớ liờn kt ba Mch cacbon ca nhỏnh ankyl V trớ tng i ca cỏc nhúm ankyl Hỡnh hc - iu kin thng, cỏc hp cht t C1 C4 l cht khớ; C5 l cht lng hoc rn - Khụng mu - Khụng tan nc - Phn ng th Tớnh cht húa hc - Phn ng cng - Phn ng cng - Phn ng cng (H2, Br2, HX, ) (H2, Br2, HX, ) - Phn ng tỏch - Phn ng th CC (crackinh), - Phn ng trựng - Phn ng th (halogen, nitro) tỏch H2 hp vi dung dch - Phn ng oxi AgNO3 NH3 - Phn ng oxi - Phn ng oxi húa mch nhỏnh d ca ank-1-in húa húa - Phn ng oxi húa ng dng Lm nhiờn liu, Lm nguyờn liu nguyờn liu, dung mụi Lm nguyờn liu Lm dung mụi, nguyờn liu S chuyn húa gia cỏc loi hidrocacbon Ankan CnH2n+2 Ankin +H2 d, Pd/PbCO3, to Anken CnH2n-2 Ankan Tỏch H2 úng vũng CnH2n+2 CnH2n Anken Tỏch H2 CnH2n Benzen v ng ng CnH2n-6 II BI TP Lớ thuyt Cõu 1: Vit phng trỡnh húa hc hon thnh dóy chuyn hoỏ sau: (2) (3) (4) etan etilen polietilen (1) (5) (6) (7) Metan axetilen vinylaxetilen butaien polibutaien (8) (9) benzen brombenzen Cõu 2: Hóy vit phng trỡnh húa hc ca phn ng gia cỏc cht sau: a) Propen vi HCl b) Propen vi dung dch KMnO4 c) Stiren vi dung dch KMnO4 d) Toluen vi dung dch HNO3 c (xỳc tỏc H2SO4 c, un núng) t l mol 1:1 v dung dch KMnO4 un núng Cõu 3: Trỡnh by phng phỏp hoỏ hc phõn bit cỏc cht sau: a) Axetilen, etilen v etan b) Benzen, stiren, hex-1-in v toluen c) H2, O2, CH4, C2H2, C2H4 Cõu 4: Vit phng trỡnh hoỏ hc ca cỏc phn ng xy quỏ trỡnh iu ch PVC t cỏc cht vụ c: CaO, HCl, H2O, C iu kin xem nh cú Cõu 5: Cho bit phng phỏp lm sch cht khớ: a) Metan ln cht l axetilen va etilen b) Etilen ln cht l axetilen Bi toỏn a Dng : t chỏy v xỏc nh cụng thc phõn t Bi 1: t chỏy hon ton 1,45 gam mt ankan phi dựng va ht 3,64 lit O2 ( ly ktc) Xỏc nh cụng thc phõn t ca ankan ú Bi 2: Khi t mt th tớch hidrocacbon A mch h cn 30 th tớch khụng khớ, sinh th tớch khớ CO2 Khi A tỏc dng vi hidro (xỳc tỏc Ni), to thnh mt hidrocacbon no mch nhỏnh Xỏc nh cụng thc phõn t, cụng thc cu to ca A, bit khụng khớ oxi chim 20% th tớch, cỏc th tớch khớ o cựng iu kin Bi 3: 2,8 gam anken A va lm mt mu dung dch cha 8,0 g Br2 a) Xỏc nh cụng thc phõn t ca A b) Bit rng hidrat húa anken A thỡ thu c ch mt ancol nht Hóy cho bit A cú th cú cu trỳc nh th no? b Dng : Xỏc nh thnh phn cỏc cht hn hp Bi 1: Hn hp M cha hai ankan k tip dóy ng ng t chỏy hon ton 22,20 g M cn dựng va ht 54,88 lớt O2 (ly ktc) Xỏc nh cụng thc phõn t v phn trm lng mi cht hn hp Bi 2: Hn hp A gm hai cht k tip dóy ng ng ca etilen Cho 3,36 lit (ktc) hn hp khớ trờn phn ng hon ton vi Br2 CCl4 thỡ thy lng bỡnh cha brom tng thờm 7,7 g a) Hóy xỏc nh cụng thc phõn t ca hai anken ú b) Xỏc nh thnh phõn phn trm v th tớch ca hn hp A c Dng : Hidro húa v hiu sut Bi 1: Hn hp X gm H2 v C2H4 cú t so vi H2 l 7,5 Dn X qua Ni nung núng, thu c hn hp Y cú t so vi H2 l 12,5 Hiu sut ca phn ng hiro hoỏ l (Trớch Thi i Hc Khi A 2012) A 70% B 80% C 60% D 50% Bi 2: Cho 27,2 g mt ankin Y phn ng ht 1,4 g hidro (to, xt Ni) c hn hp A gm mt ankan v mt anken Cho A t t qua nc brom d thy cú 16,0 g brom phn ng Xỏc nh cụng thc phõn t ca Y Bi 3: un núng hn hp khớ X gm 0,02 mol C2H2 v 0,03 mol H2 mt bỡnh kớn (xỳc tỏc Ni), thu c hn hp khớ Y Cho Y li t t vo bỡnh nc brom (d), sau kt thỳc cỏc phn ng, lng bỡnh tng m gam v cú 280 ml hn hp khớ Z (ktc) thoỏt T ca Z so vi H2 l 10,08 Giỏ tr ca m l (Trớch Thi i Hc Khi A 2010) A 0,585 B 0,620 C 0,205 D 0,328 ễN TP CUI NM PHN I ễN TP KIN THC H thng kin thc v ancol anehit axit cacboxylic nh ngha Cụng thc phõn t c im cu to phõn t ANCOL ANEHIT AXIT CACBOXYLIC Ancol l nhng hp cht hu c cú nhúm OH liờn kt vi cacbon no (lai húa sp3 Andehit l nhng hp cht hu c cú nhúm CH=O liờn kt vi gc hidrocacbon hay vi hidro hay vi chớnh nú Axit cacboxylic l nhng hp cht hu c cú nhúm COOH liờn kt vi gc hidrocacbon hay vi hidro hay vi chớnh nú ANKANOL ANKANAL AXIT ANKANOIC CnH2n + 1OH (n1) CnH2n + 1CHO (n0) CnH2n + 1COOH (n0) hay CxH2xO (x1) hay CxH2xO2 (x1) Cú mt nhúm OH Cú mt nhúm ng phõn Mch cacbon V trớ nhúm OH Tớnh cht húa hc CH=O Cú ng phõn mch ng phõn mch cacbon cacbon Phn ng th H ca Va cú tớnh kh va nhúm OH cú tớnh oxi húa Cú tớnh cht chung ca axit Phn ng tỏch H2O Phn ng vi ancol to thnh este Phn ng oxi húa khụng hon ton iu ch Cú vũng benzen Cng H2O vo anken Oxi húa khụng hon Oxi húa khụng hon Th X ca dn xut ton ancol bc halogen Oxi húa etilen sn Oxi húa ct mch iu ch etanol t tinh bt xut andehit axetic ton andehit ankan Lờn men ancol etylic bng men gim iu ch axit axetic iu ch axit axetic bng methanol S chuyn húa gia ancol andehit axit cacboxylic -1 +1 +3 [O] [O] R-CH=O R-CH2-OH R-C-OH o +H2 /Ni, t O II BI TP Trc nghim Cõu 1: Trong cỏc cht di õy, cht no l ancol ? B A D CH3CH2OCH3 C Cõu 2: Cho cỏc hp cht sau: (a) HOCH2CH2OH; (b) HOCH2CH2CH2OH; (c) HOCH2CH(OH)CH2OH; (d) CH3CH(OH)CH2OH; (e) CH3CH2OH; (f) CH3OCH2CH3 Cỏc cht u tỏc dng c vi Na, Cu(OH)2 l A (a), (b), (c) B (c), (d), (f) C (a), (c), (d D (c), (d), (e) Cõu 3: Dóy gm cỏc cht u tỏc dng vi ancol etylic l: A HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xỳc tỏc) B Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH C NaOH, K, MgO, HCOOH (xỳc tỏc) D Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xỳc tỏc), (CH3CO)2O Cõu 4: So vi etanol, nguyờn t H nhúm -OH ca phenol linh ng hn vỡ A mt electron vũng benzen tng lờn, nht l cỏc v trớ o- v p- B liờn kt C-O ca phenol bn vng C phenol, cp electron cha tham gia liờn kt ca nguyờn t oxi ó tham gia liờn hp vo vũng benzen lm liờn kt -OH phõn cc hn D phenol tỏc dng d dng vi nc brom to kt ta trng 2,4,6-tribrom phenol Cõu 5: nh hng ca nhúm -OH n gc C6H5- phõn t phenol th hin qua phn ng gia phenol vi A dung dch NaOH B Na kim loi C nc Br2 D H2 (Ni, nung núng) Cõu 6: Dóy gm cỏc cht u phn ng vi phenol l: A dung dch NaCl, dung dch NaOH, kim loi Na B nc brom, kali kim loi, dung dch NaOH C nc brom, axit axetic, dung dch NaOH D nc brom, anehit axetic, dung dch NaOH Cõu 8: Nhn xột no sau õy l ỳng ? A Andehit v xeton u lm mt mu nc brom B Andehit v xeton u khụng lm mt mu nc brom C Xeton lm mt mu nc brom cũn andehit thỡ khụng D Andehit lm mt mu nc brom cũn xeton thỡ khụng Cõu 7: (CH3)2CHCHO cú tờn l A isobutyranehit B anehit isobutyric C 2-metylpropanal D A, B, C u ỳng Cõu 9: ng vi cụng thc phõn t C3H6O cú bao nhiờu hp cht mch h bn tỏc dng vi khớ H2 (xỳc tỏc Ni, to) sinh ancol? A B C D Cõu 10: linh ng ca nguyờn t H nhúm OH ca cỏc cht C2H5OH, C6H5OH, HCOOH v CH3COOH tng dn theo trt t no? A C2H5OH < C6H5OH < B CH3COOH < HCOOH < HCOOH < CH3COOH C6H5OH < C2H5OH C C2H5OH < C6H5OH < D C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH CH3COOH < HCOOH Cõu 11: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Anehit va cú tớnh oxi húa va cú tớnh kh (b) Phenol tham gia phn ng th brom khú hn benzen (c) Anehit tỏc dng vi H2 (d) cú xỳc tỏc Ni un núng, thu c ancol bc mt (d) Dung dch axit axetic tỏc dng c vi Cu(OH)2 (e) Dung dch phenol nc lm qu tớm húa S phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 12: Dóy gm cỏc cht c sp xp theo chiu tng dn nhit sụi t trỏi sang phi l A CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO B CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH C CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO D HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO T lun a Lý thuyt Bi 1: Hon thnh dóy chuyn húa sau bng cỏc phng trỡnh húa hc: (1) (2) (3) (4) Metan metyl clorua metanol metanal axit fomic Bi 2: Trỡnh by phng phỏp húa hc phõn bit cỏc dung dch: anehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic, phenol Bi 3: T metan v cỏc cht vụ c cn thit cú , hóy vit phng trỡnh phn ng iu ch cỏc cht sau: ancol etylic (1); andehit axetic (2); axit axetic (3) ; etyl axetat (4) Bi 4: Axit fomic tỏc dng c vi AgNO3 dung dch NH3 to kt ta bc kim loi Da vo cu to phõn t ca axit fomic gii thớch , vit phng trỡnh húa hc ca phn ng Cõu 5: Sc khớ cacbonic vo dung dch natri phenolat nhit thng, thy dung dch c, sau ú un núng dung dch thỡ dung dch li Gii thớch nhng hin tng va nờu v vit phng trỡnh húa hc (nu cú) III Cỏc dng bi thng gp Dng 1: t chỏy cht hu c Cõu 1: Khi thc hin phn ng tỏch nc i vi ancol X, ch thu c mt anken nht Oxi húa hon ton mt lng cht X thu c 5,6 lit CO2 ( ktc) v 5,4 gam nc Cú bao nhiờu cụng thc cu to phự hp vi X? (C/07 A B C D Cõu 2: Hn hp X gm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic v axit axetic Cho m gam X phn ng ht vi dung dch NaHCO3 thu c 1,344 lớt CO2 (ktc) t chỏy hon ton m gam X cn 2,016 lớt O2 (ktc), thu c 4,84 gam CO2 v a gam H2O Giỏ tr ca a l (A/12) A 1,62 B 1,44 C 3,60 D 1,80 Dng 2: bin lun cụng thc a Ancol Tỏc dng vi Na, K R(OH)x + xNa R(ONa)x + x H2 x n H = n Ancol 2 Tỏc dng vi CuO/to (hay O2/Cu, to): R CH R' + xCuO t0C OH x R C O R' + Cu + xH2O x nCuO = n[O] b kh = x.nAncol mAncol + m[O] = msn phm oxi húa + mH2O b Ancol v phenol CT chung: (HO)xRC6H5y(OH)y (x: -OH ancol thm; y: -OH phenol) (HO)xRC6H5y(OH)y + (x+y)Na(NaO)xRC6H5y(ONa)y + ( V: x+y ) H2 (HO)xRC6H5y(OH)y + yNaOH (HO)xRC6H5y(ONa)y + yH2O nH = x+y n Hụùp chaỏt thụm nNaOH = y.nHụùp chaỏt thụm Cõu 1: Cho 15,6 gam hn hp hai ancol n chc, k tip dóy ng ng tỏc dng ht vi 9,2 gam Na, thu c 24,5 gam cht rn Hai ancol ú l (A/07) A C3H5OH v C4H7OH B C2H5OH v C3H7OH C C3H7OH v C4H9OH D CH3OH v C2H5OH Cõu 2: Cho m gam hn hp X gm phenol v etanol phn ng hon ton vi natri (d), thu c 2,24 lớt khớ H2 (ktc) Mt khỏc, phn ng hon ton vi m gam X cn 100 ml dung dch NaOH 1M Giỏ tr ca m l: (C/11) A 7,0 B 14,0 C 10,5 D 21,0 Cõu 3: Cho X l hp cht thm, a mol X phn ng va ht vi a lớt dung dch NaOH 1M Mt khỏc, nu cho a mol X phn ng vi Na (d) thỡ sau phn ng thu c 22,4a lớt khớ H2 ( ktc) Cụng thc cu to thu gn ca X l (B/09) A HOC6H4COOCH3 B CH3C6H3(OH)2 C HOC6H4COOH D HOCH2C6H4OH Cõu 4: Hn hp A cha glixerol v mt ancol n chc (X) Cho 19,8 g A tỏc dng vi kali (ly d) thu c 6,16 lớt H2 (ktc) Mt khỏc 7,92 gam A hũa tan va ht 2,94 gam Cu(OH)2 a Xỏc nh cụng thc phõn t, vit cụng thc cu to ca (X) v phn trm lng ca cỏc cht hn hp A b Cho ancol n chc (X) vo dung dch H2SO4 c 140oC thu c mt sn phm hu c cú mch khụng phõn nhỏnh Xỏc nh cụng thc cu to ca X v vit phng trỡnh minh c Andehit -1 +1 +3 [O] [O] R(C H=O)x R(CH2OH)x R(C OOH)x o + H / Ni, t Phng trỡnh phn ng: -1 o +1 +1 o -1 t R(CH2OH)x + xCuO R(C H=O)x + xCu + xH2O (1) Ni, t R(CH2OH)x (2) R(C H=O)x + xH2 +1 +3 R(C HO)x + xH2O + xBr2 R(C OOH)x + 2xHBr (3) Cỏc cụng thc cn nh: nelectron cho = nelectron nhn = 2x T phng trỡnh (1) mAncol + m[O] = msn phm oxi húa + mH2O T phng trỡnh (2) nH2 pu = x.nandehit = x.nancol Lu ý: +1 o +4 t (NH4)2 C O3 + 4Ag + 4NH4NO3 HCHO + 4A gNO3 + 6NH3 + 2H2O Cõu 1: Oxi hoỏ 1,2 gam CH3OH bng CuO nung núng, sau mt thi gian thu c hn hp sn phm X (gm HCHO, H2O v CH3OH d) Cho ton b X tỏc dng vi lng d AgNO3 dung dch NH3, c 12,96 gam Ag Hiu sut ca phn ng oxi hoỏ CH3OH l (B/08) A 76,6% B 80,0% C 65,5% D 70,4% Cõu 2: Cho 2,9 gam mt anehit phn ng hon ton vi lng d AgNO3 dung dch NH3 thu c 21,6 gam Ag Cụng thc cu to thu gn ca anehit l (A/08) A HCHO B CH=CH-CHO C OHC-CHO D CH3CHO d Axit cacboxylic Tỏc dng vi Na, K: R(COOH)x + xNa R(COONa)x + x H2 x x nH = nAncol = nAxit 2 Tỏc dng vi dung dch kim: R(COOH)x + xOH R(COO)x + xH2O nOH = x.nAxit Tỏc dng vi mui cacbonat (HCO3, CO ): R(COOH)x + xHCO3 R(COO)x + xH2O + xCO2 nCO2 = x.nAxit Cõu 1: trung hũa 6,72 gam mt axit cacboxylic Y (no, n chc), cn dựng 200 gam dung dch NaOH 2,24% Cụng thc ca Y l (B/07) A CH3COOH B HCOOH C C2H5COOH D C3H7COOH Cõu 2: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, n chc X tỏc dng hon ton vi 500 ml dung dch gm KOH 0,12M v NaOH 0,12M Cụ cn dung dch thu c 8,28 gam hn hp cht rn khan Cụng thc phõn t ca X l (B/08) A C2H5COOH B HCOOH C CH3COOH D C3H7COOH Cõu 2: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, n chc X tỏc dng hon ton vi 500 ml dung dch gm KOH 0,12M v NaOH 0,12M Cụ cn dung dch thu c 8,28 gam hn hp cht rn khan Cụng thc phõn t ca X l (B/08) A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH [...]... oxi hóa  NH3 t0 NH4Cl (r)  NH3(k)+HCl(k) t0 (NH4)2CO3(r)  2NH3(k)+ CO2(k)+H2O (k) t0 NH4HCO3(r)  NH3(k)+CO2(k)+H2O (k) t0 Muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hóa  N2  hay N2O t0 NH4NO2  N2 + 2H2O t0 NH4NO3  N2O + 2H2O t0 Bài tập áp dụng 1 Trình bày hiện tượng khi cho NH3 từ từ đến dư vào các dung dịch: a Dung dịch AlCl3 b dung dịch CuSO4 Bài tập áp dụng 2 Cho 4 lit N2 và 14... là axit khá bền với nhiệt Bài tập áp dụng 2 3 Để nhận biết ion PO4 trong dung dịch muối, người ta dùng thuốc thử là AgNO3 bởi vì A phản ứng tạo khí có màu nâu B phản ứng tạo dung dịch có màu vàng C phản ứng tạo khí khơng màu, hóa nâu trong khơng khí D phản ứng tạo ra kết tủa có màu vàng Bài tập áp dụng 3 Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là H3PO 4 HCl vào dung dịch 3H+  PO34... trắng ra khỏi lọ và ngâm ngay vào chậu đựng đầy nước khi chưa dùng đến C Tránh cho photpho trắng tiếp xúc với nước D Có thể để photpho trắng ngồi khơng khí Bài tập áp dụng 2 Ở điều kiện thường, khả năng hoạt động hóa học của photpho so với nitơ là A Yếu hơn B Mạnh hơn C Bằng nhau D Khơng xác định Bài tập áp dụng 3 Điều khẳng định nào dưới đây là đúng A Photpho chỉ có tính oxi hóa B Photpho chỉ có tính... Pt ion thu gọn: 2H+ + CaCO3   Ca2++ H2O + CO2  b Tính oxi hóa mạnh:    HNO3 thể hiện tính oxi hóa mạnh khi tác dụng với các chất có tính khử.  HNO3 oxi hóa các chất khử lên mức oxi hóa cao nhất.     Sản phẩm khử là gì tùy thuộc vào nồng độ của axit, nhiệt độ và bản chất của chất  khử.  Tác dụng với kim loại: Trừ Au, Pt…         M  + HNO3   M(NO3)n + sản phẩm khử + H2O   Lưu ý:  M là Kim loại   n là mức oxi hóa cao nhất của kim loại M ... cơ hoặc hữu cơ, tuỳ loại cây và đất, dùng q lượng qui định sẽ có hại cho cây Bài tập áp dụng 1 Nếu tiêu chuẩn mỗi hecta đất trồng cần 60 kg N thì phải bón bao nhiêu kg mỗi chất sau: a/ NH4Cl b/ Urê (NH2)2CO Bài tập áp dụng 2 Trên thực tế phân đạm NH4Cl thường chỉ có 23% N a/ Tính khối lượng phân bón đủ cung cấp 60 kg N b/ Tính hàm lượng (% m) của NH4Cl trong phân bón Bài tập áp dụng 3 Quặng photphat... phụ III Tính chất hóa học Trong các dạng tồn tại của cacbon, cacbon vơ định hình hoạt động hơn cả về mặt hóa học Tuy nhiên ở nhiệt độ thường cacbon khá trơ, còn khi đun nóng cacbon trở nên hoạt động hơn Các số oxi hóa có thể có của C là: -4, 0, +2, +4 Đơn chất C có số oxi hóa 0 (số oxi hóa trung gian) có thể tăng lên +2, +4 thể hiện tính khử và có thể giảm xuống -4 thể hiện tính oxi hóa 1 Tính khử a.. .Bài tập áp dụng 2 Trộn 3 lit NO với 10 lit khơng khí Tính phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp khí thu được Biết rằng một cách gần đúng, oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí, nitơ chiếm 4/5 thể tích khơng khí Bài tập áp dụng 3 Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và. .. Muối nitrat của bạc, vàng, thủy ngân…   Kim loại + NO2  +  O2  0 t 2AgNO3     2Ag + 2NO2   + O2  2 Nhận biết ion NO3-: Trong mơi trường axit, ion NO3­ thể hiện tính oxi hóa giống như HNO3  Phương pháp nhận biết ion NO3­ trong dung dịch:  Cho ít vụn đồng kim loại và dung dịch H2SO4 lỗng vào dung dịch rồi đun nhẹ.  Hiện tượng:  Dung dịch hóa xanh  Có khí khơng màu bay ra hóa nâu nhanh trong khơng khí ... HNO3 tinh khiết, kém bền, dễ bị phân hủy bởi ánh sáng và nhiệt độ:  0 t 4HNO3        4NO2   +   O2   +   2H2O       Dung dịch HNO3 đặc để lâu có màu vàng nâu   3 Tính chất hóa học HNO3 là chất axit mạnh và chất oxi hóa mạnh  a Tính axit mạnh:  Do ion H+  Trong dung dịch lỗng, axit nitric phân ly hồn tồn:  HNO 3      H+   +  NO ­3   Làm quỳ tím hóa đỏ  Tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axít yếu hơn: ... photphoric Sản xuất bom cháy, bom khói Sản xuất thuốc trừ sâu Sản xuất diêm Cấu tạo của diêm: Đầu que diêm: gồm chất oxi hóa (như KClO3,…), chất khử (như lưu huỳnh, ) và keo dính Vỏ bao diêm: bột photpho đỏ, bột thủy tinh và keo Khi quẹt que diêm vào vỏ, những hạt nhỏ photpho tác dụng chất oxi hóa làm cháy thuốc đầu diêm rồi que diêm bốc cháy theo 6P + 5KClO3  5KCl + 3P2O5 + Q IV Trạng thái tự nhiên Trong ... NH4NO3  N2O + 2H2O t0 Bài tập áp dụng Trình bày tượng cho NH3 từ từ đến dư vào dung dịch: a Dung dịch AlCl3 b dung dịch CuSO4 Bài tập áp dụng Cho lit N2 14 lit H2 vào bình phản ứng có sẵn... ngồi khơng khí Bài tập áp dụng Ở điều kiện thường, khả hoạt động hóa học photpho so với nitơ A Yếu B Mạnh C Bằng D Khơng xác định Bài tập áp dụng Điều khẳng định A Photpho có tính oxi hóa B Photpho... dung dịch có màu vàng C phản ứng tạo khí khơng màu, hóa nâu khơng khí D phản ứng tạo kết tủa có màu vàng Bài tập áp dụng Phương trình điện li tổng cộng H3PO4 dung dịch H3PO HCl vào dung dịch 3H+

Ngày đăng: 03/12/2015, 14:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan