tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học 9

40 2.7K 4
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHN I BUI CC QUI LUT DI TRUYN CC KHI NIM C BN V CC PHẫP LAI C S DNG TèM RA CC QUY LUT DI TRUYN I CC KHI NIM C BN Tớnh trng: L c im v hỡnh thỏi, cu to, sinh lý ca c th nh ú cú th phõn bit c c th ny vi c th khỏc - Cú hai loi tớnh trng: + Tớnh trng tng ng: l nhng biu hin khỏc ca cựng mt tớnh trng + Tớnh trng tng phn: l hai tớnh trng tng ng cú biu hin trỏi ngc Cp gen tng ng: L cp gen nm v trớ tng ng trờn cp NST tng ng v qui nh mt cp tớnh trng tng ng hoc nhiu cp tớnh trng khụng tng ng ( di truyn a hiu) Alen: L nhng trng thỏi khỏc ca cựng mt gen Gen alen: L cỏc trng thỏi khỏc ca cựng mt gen tn ti trờn mt v trớ nht nh ca cp NST tng ng cú th ging hoc khỏc v s lng thnh phn, trỡnh t phõn b cỏc Nuclờụtớt Gen khụng alen: L cỏc trng thỏi khỏc ca cỏc cp gen khụng tng ng tn ti trờn cỏc NST khụng tng ng hoc nm trờn cựng mt NST thuc mt nhúm liờn kt Kiu gen: L t hp ton b cỏc gen t bo ca c th thuc mt loi sinh vt Kiu hỡnh: L hp ton b cỏc tớnh trng ca c th Kiu hỡnh thay i theo giai on phỏt trin v iu kin ca mụi trng Trong thc t cp n kiu hỡnh ngi ta ch quan tõm n mt hay mt s tớnh trng Ging thun chng: L ging cú c tớnh di truyn ng nht v n nh, th h khụng phõn li v cú kiu hỡnh ging b m Tớnh trng tri: L tớnh trng biu hin cú kiu gen dng ng hp t tri hoc d hp t + Tri hon ton: L hin tng gen tri ỏt ch hon ton gen ln dn n th d hp biu hin kiu hỡnh tri + Tri khụng hon ton: L hin tng gen tri ỏt ch khụng hon ton gen ln dn n th d hp biu hin tớnh trng trung gian 10 Tớnh trng ln: L tớnh trng ch xut hin kiu gen trng thỏi ng hp t ln 11 ng hp t: L kiu gen cú hai gen tng ng ging 12 D hp t: L kiu gen cú hai gen tng ng khỏc 13 Di truyn: L hin tng truyn t cỏc c tớnh ca b m, t tiờn cho cỏc th h chỏu 14 Bin d: L hin tng sinh khỏc b m v khỏc nhiu chi tit, ụi cú thờm nhng c im mi hoc khụng biu hin nhng c im ca b m 15 Giao t thun khit: L giao t ch cha mt nhõn t di truyn cp nhõn t di truyn c hỡnh thnh quỏ trỡnh phỏt sinh giao t II CC PHẫP LAI C S DNG TèM RA CC QUY LUT DI TRUYN Lai thun nghch: L phộp lai thay i v trớ ca b m ( thỡ dựng dng ny l b, dựng dng ú lm m) nhm phỏt hin cỏc nh lut di truyn sau: + nh lut di truyn gen nhõn v gen t bo cht: Khi lai thun nghch v mt cp tớnh trng no ú nu kt qu i khụng thay i thỡ ú l di truyn gen nhõn, nu i thay i ph thuc vo m thỡ ú l di truyn gen t bo cht VD: Di truyn gen nhõn - Lai thun: P u ht vng x u ht xanh AA aa F1 u ht vng Aa - Lai nghch: P u ht xanh x u ht vng AA aa F1 u ht vng Aa VD: Di truyn gen t bo cht - Lai thun: P u ht vng x u ht xanh F1 u ht vng - Lai nghch: P F1 u ht xanh x u ht vng u ht xanh + nh lut di truyn liờn kt v hoỏn v gen: Khi lai thun nghch m kt qu i thay i v t l phõn li kiu gen, kiu hỡnh khỏc t l phõn li c lp thỡ ú l di truyn liờn kt gen v hoỏn v gen VD: - Phộp lai thun: Khi lai rui c F mỡnh xỏm cỏnh di vi rui cỏi mỡnh en, cỏnh ct c kt qu F B xỏm di : en ct Liờn kt gen - Phộp lai nghch: Khi lai rui cỏi F1 mỡnh xỏm cỏnh di vi rui cỏi mỡnh en, cỏnh ct c kt qu F B 0,41 xỏm di : 0,41 en ct : 0,009 xỏm ct : 0,09 en di Hoỏn v gen + nh lut di truyn gen liờn kt trờn NST gii tớnh X VD: - Phộp lai thun: Khi lai rui cỏi mt vi rui c mt trng, kt qu thu c ton rui mt - Phộp lai nghch: Khi lai rui cỏi mt trng vi rui c mt , kt qu thu c rui cỏi mt : rui c mt trng Lai phõn tớch: - Khỏi nim: L phộp lai gia c th mang kiu hỡnh tri cha bit kiu gen vi c th mang kiu hỡnh ln Nu i lai khụng phõn tớnh thỡ c th mang tớnh trng tri cú kiu gen ng hp t tri, nu i lai phõn tớnh thỡ c th mang kiu hỡnh tri cú kiu gen d hp - Lai phõn tớch c s dng phỏt hin cỏc quy lut di truyn sau: + Di truyn tri ln ca nh lut Men en: lai phõn tớch v mt gen xỏc nh mt tớnh trng, kt qu cú t l kiu hỡnh l : P u ht vng x u ht xanh AA aa F1 u ht vng Aa P u ht vng x u ht xanh Aa aa F1 u ht vng : u ht xanh Aa aa + Di truyn tng tỏc nhiu gen xỏc nh mt tớnh trng trng hp tng tỏc b tr, ỏt ch, cng gp vi t l kiu hỡnh ca phộp lai phõn tớch v mt tớnh trng l : : : hoc : :1 hoc : * P g mo h o x g mo hỡnh lỏ AaBb aabb F1 1AaBb : Aabb : aaBb : 1aabb h o : hoa hng : ht u : hỡnh lỏ * P Cõy cao x Cõy thp AaBb aabb F1 1AaBb : Aabb : aaBb : 1aabb cao: thp * P Bớ dt x Bớ di AaBb aabb F1 1AaBb : Aabb : aaBb : 1aabb dt : trũn: di + nh lut di truyn liờn kt (hoc a hiu gen): Nu lai phõn tớch v hai cp tớnh trng tr lờn m cú t l kiu hỡnh : thỡ ú l di truyn liờn kt hoc a hiu gen + nh lut di truyn hoỏn v gen: Nu lai phõn tớch v hai cp tớnh trng tr lờn m cú t l kiu hỡnh khỏc : : : thỡ ú l di truyn hoỏn v gen Phõn tớch kt qu phõn li kiu hỡnh F2 Khi cho lai F1 vi nhau, cú th phỏt hin cỏc nh lut di truyn sau: + nh lut phõn tớnh lai mt cp tớnh trng mt cp gen chi phi cú hin tng tri hon ton hoc khụng hon ton F1 u ht vng x u ht vng Aa F2 KG KH 1AA : 2Aa vng Aa : 1aa xanh F1 Hoa hng x Hoa hng Aa Aa F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH : hng : trng + nh lut di truyn tng tỏc nhiu gen quy nh mt tớnh trng: Nu lai mt tớnh trng m cú t l kiu hỡnh : : : hoc : hoc : : hoc 9: : hoc 12 : : hoc 13 : hoc 15 : thỡ cỏc trng hp trờn l tng tỏc gen kiu b tr, ỏt ch, cng gp + nh lut di truyn c lp: Nu lai hai hay nhiu cp tớnh trng m t l cỏc tớnh trng ú nghim ỳng cụng thc kiu hỡnh (3 : 1)n thỡ cỏc tớnh trng ú di truyn c lp + nh lut di truyn liờn kt: Nu lai hai cp tớnh trng hai cp gen chi phi m t l kiu hỡnh F l : hoc : 2: thỡ cỏc tớnh trng di truyn liờn kt hon ton + nh lut hoỏn v gen: Nu lai hai cp tớnh trng hai cp gen chi phi m t l kiu hỡnh F khỏc : : : thỡ cỏc tớnh trng di truyn liờn kt khụng hon ton III CU HI Lí THUYT Di truyn l gỡ? Bin d l gỡ? Th no l tớnh trng? cú my loi tớnh trng? Trỡnh by cỏc dng tớnh trng? Th no l kiu gen? Kiu hỡnh? Phõn bit ng hp t v d hp t? Trỡnh by cỏc phộp lai c s dng tỡm cỏc qui lut di truyn? Th no l lai thun nghch? Phộp lai thun nghch c s dng tỡm cỏc qui lut di truyn no? Th no l lai phõn tớch? Phộp lai phõn tớch c dựng tỡm cỏc qui lut di truyn no? Phng phỏp phõn tớch kt qu phõn li kiu hỡnh F2 c dựng tỡm cỏc qui lut di truyn no? BUI + QUY LUT TRI LN HON TON V QUY LUT TRI LN KHễNG HON TON I QUI LUT TRI LN HON TON Quy lut ny c phn ỏnh qua nh lut v ca Men en - Ni dung: Khi lai hai c th b m thun chng khỏc bi mt cp tớnh trng tng phn thỡ F ng tớnh v tớnh trng tri v F2 phõn tớnh tri : ln Hoc: Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t , mi nhõn t di truyn cp nhõn t di truyn s phõn li v mi giao t v gi nguyờn bn cht nh th h P - Thớ nghim: Khi lai u H Lan thun chng ht vi ht xanh c F ton ht vng, F2 thu c t l vng : xanh P u ht vng x u ht xanh AA aa F1 u ht vng Aa F1 x F1 u ht vng x u ht vng Aa Aa F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH vng xanh - C ch: + Gen A ng cnh gen a th d hp khụng b ho ln m gi nguyờn bn cht, gim phõn s cho hai giao t A v a + S t hp ngu nhiờn ca cỏc loi giao t F1 s cho F2 vi t l kiu gen l 1AA : 2Aa : 1aa + Do A ỏt hon ton a nờn KG AA v Aa u cú KH tri - iu kin nghim ỳng: + P thun chng + gen qui nh tớnh trng + Tri hon ton + S cỏ th lai ln II QUY LUT TRI LN KHễNG HON TON - Ni dung: Khi lai hai c th b m thun chng khỏc v mt cp tớnh trng tng phn thỡ F biu hin tớnh trng trung gian gia b v m cũn F2 phõn tớnh vi t l tri : trung gian : ln P Hoa x Hoa trng AA aa F1 Hoa hng Aa F1 x F1 Hoa hng x Hoa hng Aa Aa F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH : hng : trng III CU HI Lí THUYT Trỡnh by thớ nghim ca Menen v lai mt cp tớnh trng? Vit s lai v gii thớch theo quan im ca Menen v theo quan im ca di truyn hc hin i? Nờu ni dung v iu kin nghim ỳng ca qui lut phõn li? Nờu vớ d v hin tng tri khụng hon ton? Vit s lai v nờu ni dung ca qui lut tri khụng hon ton? So sỏnh quy lut tri ln hon ton v quy lut tri khụng hon ton? IV PHNG PHP GII BI TP Nhn dng cỏc bi toỏn thuc cỏc qui lõt Men en a Trng hp 1: - Nu bi ó nờu iu kin nghim ỳng ca nh lut Menen: + gen qui nh tớnh trng + Tri hon ton + Cỏc cp gen nm trờn cỏc cp NST tng ng khỏc b Trng hp 2: - Nu bi ó xỏc nh t l phõn li kiu hỡnh i + Nu lai mt cp tớnh trng cho kiu hỡnh cú cỏc t l sau õy: 100%; : 1; :1; : (t l gen gõy cht); : :1 (di truyn trung gian) + Khi lai hai hay nhiu tớnh trng cho kiu hỡnh cú cỏc t l sau (1 : 1) n , (3 : 1)n, (1 : : 1)n c Trng hp 3: - Nu bi khụng cho xỏc inh t l phõn li kiu hỡnh m ch cho mt kiu hỡnh no ú lai + Khi lai mt cp tớnh trng, t l kiu hỡnh c bit bng hoc l bi s ca 25% (hoc 1/4) + Khi lai hai hay nhiu cp tớnh trng, t l kiu hỡnh c bit bng hoc l bi s ca 6,25% (hoc 1/16) Cỏch gii bi thuc nh lut Menen Thng qua bc: - Bc 1: Qui c gen + Nu bi cha qui c gen thỡ cn xỏc nh tớnh tri ln da vo cỏc t l quen thuc ri qui c - Bc 2: Bin lun xỏc nh KG, KH ca cp b m - Bc 3: Lp s lai, nhn xột t l KG, KH v gii quyt cỏc yờu cu khỏc ca bi Bi dng Bi 1: lỳa, ht c tri hon ton so vi ht Cho lỳa ht c thun chng th phn vi lỳa ht a Xỏc nh kt qu thu c F1 v F2 b Nu cho cõy F1 v F2 cú ht go c núi trờn lai vi nahu thỡ kt qu nh th no? Gii: Qui c A : c a : a Cõy P cú go ht cú kiu gen: aa Cõy P cú go ht cú kiu gen: AA S lai: P Go ht c x Go ht AA aa G A a F1 Go ht c Aa F1 x F1 Go ht c x Go ht c Aa Aa G F1 A,a A, a F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH c : b Cõy F1 cú kiu gen: Aa, F2 cú kiu gen: AA, Aa S lai: P Go ht c x Go ht c AA Aa G A A, a F1 Go ht c AA : Aa P Go ht c x Go ht c Aa Aa G A,a A, a F1 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH c : Bi 2: c chua, tớnh trng thõn cao l tri hon ton so vi tớnh trng thõn thp Hóy xỏc nh: a Kiu gen v kiu hỡnh ca cõy b m phi nh th no cú F1 phõn li theo t l cao : thp? b Kiu gen v kiu hỡnh ca cõy b m phi nh th no cú F1 phõn li theo t l cao : thp? c Kiu gen v kiu hỡnh ca cõy b m phi nh th no cú F1 ng tớnh cõy cao? Gii: Qui c A: cao a : thp a F1 phõn tớnh theo t l cao : thp suy F cú kiu t hp gen ú c th P cho hai giao t A v a , c th cho giao t ln a Kiu gen tng ng ca P l Aa v aa S lai: P Cõy cao x Cõy thp Aa aa G A, a a F1 KG Aa : aa KH cao : thp b F1 phõn tớnh theo t l cao : thp suy F1 cú kiu t hp gen ú P cho hai giao t A v a tng ng r c hai c th Kiu gen tng ng ca P l Aa S lai: P Cõy cao x Cõy thp Aa Aa G A, a A, a F1 KG 1AA : 2Aa : aa KH cao : thp c F1 ng tớnh cõy cao KH cõy cao cú kiu gen tng ng l AA, Aa, cú kh nng: Kh nng 1: Kiu gen ca F1 l AA , kiu gen tng ng ca P l AA S lai: P Cõy cao x Cõy cao AA AA G A A F1 KG AA KH 100% cao Kh nng 2: Kiu gen ca F1 l Aa , kiu gen tng ng ca P l AA v aa S lai: P Cõy cao x Cõy thp AA aa G A a F1 KG Aa KH 100% cao Kh nng 3: Kiu gen ca F1 l AA : Aa , kiu gen tng ng ca P l AA v Aa S lai: P G F1 Cõy cao AA A x Cõy cao Aa A, a KG 1AA : 1Aa KH 100% cao Bi 3: mt loi u cú hai kiu hỡnh hoa v hoa trng Tớnh trng ny c qui nh bi cp gen alen trờn NST thng Khi lai hai cõy u hoa vi nhau, F1 ton hoa Cho F1 giao thỡ F2 nh th no? Gii: - Tớnh trng mu sc c qui nh bi cp gen alen nm trờn NST thng m ch cú hai kiu hỡnh nờn tớnh trng ny tuõn thep qui lut tri ln hon ton - Qui c: A : hoa a : hoa trng Cú hai trng hp - TH 1: Nu kiu hỡnh hoa l tri + Kiu gen tng ng ca KH hoa l AA hoc Aa + KG tng ng ca P, F1 , F cú th cú hai kh nng Kh nng 1: S lai: P Hoa x Hoa AA AA G A A F1 KG AA KH 100% Hoa S lai: F1 xF1 Hoa x Hoa AA AA G A A F2 KG AA KH 100% Hoa Kh nng S lai: P Hoa x Hoa AA Aa G A A, a F1 KG 1AA : 1Aa KH 100% Hoa F1 x F1 Cỏc phộp lai c Cỏi AA x AA AA x Aa Aa x AA Aa x Aa T l phộp lai T l kiu gen F2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 AA 1 AA : Aa 8 1 AA : Aa 8 AA : Aa : aa 16 16 16 Tng cng : - T l KG: = = = = AA : Aa : aa 16 16 16 - T l KH: 15 : trng Bi 4: u h lan, c im tớnh trng hỡnh dng ca ht mt gen qui nh Cho giao phn hai cõy u thu c F1, cho F1 tip tc gia phn vi thu c kt qu: - PL 1: F1 ht trn x ht trn thu c F2: 735 ht trn : 247 ht nhn - PL 2: F1 ht trn x ht trn thu c F2: 100% ht trn - PL 1: F1 ht trn x ht nhn thu c F2: 100% ht trn a Bin lun v vit s lai cho mi trng hp trờn b Rỳt nhn xột v kiu hỡnh v kiu gen ca P? Vit s lai v gii thớch? Gii: S lai t F1 n F2: a Trng hp 1: F2 cho t l 735 ht trn : 247 ht nhn = : suy ht tron l tri so vi ht nhn Qui c: A: ht trn a: ht nhn F2 cho t l : suy F1 cú kiu gen d hp Aa S lai: F1 xF1 Ht trn x Ht trn Aa Aa G A,a A, a F2 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH trn : nhn b Trng hp 2: F2 u cú ht trn, F2 ng tớnh tri suy hai cõy F1 mang kiu gen AA hoc Aa S lai 1: F1 xF1 Ht trn x Ht trn AA AA G A A F2 KG AA KH 100% Ht trn S lai 2: F1 xF1 Ht trn x Ht trn AA Aa G A A, a F2 KG 1AA : 1Aa KH 100% Ht trn c Trng hp 3: F2 u cú ht trn, F2 ng tớnh tri suy hai cõy F1 mang kiu gen AA v aa S lai: F1 xF1 Ht trn x Ht nhn AA aa G A a F2 KG Aa KH 100% ht trn Nhn xột v P: F1 xut hin cỏc kiu gen AA, Aa, aa Suy hai c th P to c kiu gen nờn P cú kiu gen Aa S lai: P Ht trn x Ht trn Aa Aa G A,a A, a F1 KG 1AA : 2Aa : 1aa KH trn : nhn Bi v nh: Bi 1: bũ, tớnh trng khụng sng l tri so vi tớnh trng cú sng Cho bũ c khụng sng giao phi vi bũ cỏi A, B, C c kt qu sau: - Vi bũ cỏi A cú sng sinh bờ A cú sng - Vi bũ cỏi B khụng sng sinh bờ B cú sng - Vi bũ cỏi C cú sng sinh bờ C khụng sng Hóy xỏc nh kiu di truyn ca bũ c, bũ cỏI, bờ Bi 2: dõu tõy, tớnh trng mu qu cú KH l , hng, trng Khi lai cõy qu vi thu c th h sau ton qu Khi lai qu hng vi thu c : hng : trng a Cú th gii thớch phộp lai trờn nh th no? b KG v KH F1 nh th no cho: - Qu hng x qu - Qu hng x qu trng - Qu x qu trng c Kiu gen v kiu hỡnh F2 nh th no cho F1 ca phộp lai (Hng x ) giao vi nhau? d Kiu gen v kiu hỡnh F2 nh th no cho F1 ca phộp lai (Hng x ) t th phn vi nhau? Bi 3: cỏ chộp cú hai KH l cỏ chộp trn v cỏ chộp vy Khi lai cỏ chộp vy vi cỏ chộp vy thu c ton cỏ chộp vy Khi lai cỏ chộp trn vi cỏ chộp vy thu c trn : vy Khi lai cỏc chộp trn vi luụn thu c t l phõn tớnh(2trn : vy) Cú th gii thớch cỏc phộp lai trờn nh th no? Bi 4: hoa mừm chú, tớnh trng mu sc hoa cú KH l , hng, trng Khi lai hoa vi thu c th h sau ton hoa Khi lai hoa trng vi thu c th h sau ton hoa trng Khi lai hoa hng vi thu c : hng : trng a Cú th gii thớch phộp lai trờn nh th no? b Kiu gen v kiu hỡnh F2 nh th no cho F1 ca phộp lai (Hng x ) giao vi nhau? c Kiu gen v kiu hỡnh F2 nh th no cho F1 ca phộp lai (Hng x ) t th phn vi nhau? Bi 5: c chua, qu l tri so vi qu vng em lai th c chua vi c F ng nht v mu qu Ly F1 giao phn vi cõy c chua cha bit kiu gen c F cho t l 63 : 60 vng a Xỏc nh KG ca cõy c chua em lai vi cõy F1 b Vit s lai t P n F2 Bi 6: mt loi thc vt gen A qui nh tớnh trng ht vng l tri so vi gen a qui nh tớnh trng ht xanh l ln Cho cõy ht vng d hp t t th phn c 241 cõy lai F1 a Xỏc nh t l v s lng cỏc loi kiu hỡnh F Tớnh trng mu sc ca ht lai F c th hin trờn cõy thuc th h no? b Trung bỡnh mi qu cú ht, t l cỏc qu u cú tt c ht vng hoc u xanh l bao nhiờu? T l cỏc qu cú c ht xanh , ht vng l bao nhiờu? Bi 7: c chua, mu qu c qui nh bi mt cp gen v tớnh trng qu l tri so vi qu vng Cho giao phn hai cõy P thu c F1, cho F1 tip tc gia phn vi thu c kt qu: - PL 1: F1 qu x qu thu c F2: 289 qu : 96 qu vng - PL 2: F1 qu x qu thu c F2: 320 qu - PL 3: F1 qu x qu vng thu c F2: 315 qu a Bin lun v vit s lai cho mi trng hp trờn b Rỳt nhn xột v kiu hỡnh v kiu gen ca P? Vit s lai v gii thớch? Bi 8: Cho chut uụI thng giao phi vi chut duụI cong F1 thu c t l chut uụI thng v chut uụI cong ngang Tip tc cho F1 giao vi a Lp s lai t P n F1 b Cú bao nhiờu kiu giao phi cú th cú v t l % ca tng kiu giao phi trren tng s cỏc phộp lai F l bao nhiờu? c T l % tng kiu gen xut hin F2 l bao nhiờu? BUI + QUY LUT PHN LI C LP I QUY LUT PHN LI C LP - Thớ nghim: Men en cho lai dũng u H Lan thun chng v cp tớnh trng tng phn ht vng trn vi ht xanh nhn thu c F1 ton ht vng trn, cho F1 t th phn c F2 vi t l vng trn : vng nhn : xanh trn : xanh nhn - C ch: + Cú s phõn li c lp ca cỏc gen gim phõn to giao t + Cú s t hp t ca cỏc giao t th tinh - S lai: P Vng trn x Xanh nhn AABB aabb GP AB ab F1 AaBb 100% Vng trn F1 x F1 Vng trn x Vng trn AaBb AaBb G F1 AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 KG (A-B-) : (A-bb) : (aaB-) : 1aabb KH vng trn : vng nhn : xanh trn : xanh nhn - Ni dung: Khi lai hai c th b m thun chng khỏc v hai hay nhiu cp tớnh trng tng phn thỡ s di truyn ca cp tớnh trng ny khụng ph thuc vo s di truyn ca cp tớnh trng khỏc Hoc: Cỏc nhõn t di tryn ó phõn li c lp quỏ trỡnh phỏt sinh giao t - iu kin nghim ỳng: + P thun chng + Mi gen qui nh tớnh trng + Tri hon ton + S cỏ th phi ln + Cỏc cp gen nm trờn cỏc cp NST tng ng khỏc - Cụng thc c bn: + S kiu giao t F1 to ra: 2n + S hp t F2: 4n + S loi kiu hỡnh F2: 2n + S loi kiu gen F2: 3n + T l phõn li kiu hỡnh F2: (3 : 1)n + T l phõn li kiu gen F2: (1 : : 1)n II CU HI Lí THUYT Trỡnh by thớ nghim ca Menen v lai hai cp tớnh trng? GiI thớch theo quan im ca Men en v di truyn hc hin i? Vit s lai v nờu ni dung qui lut? Qui lut ỳng trng hp no? So sỏnh nh lut phõn li v nh lut phõn li c lp? III BI TP Bi 1: Cho cỏc th cú cựng KG giao phi vi nhau, thu c F1 nh sau: 57 th en, lụng thng : 20 th en, lụng xự : 18 th trng lụng thng: th trng lụng xự Bit mi gen qui nh mt tớnh trng v phõn li c lp a Xỏc nh tớnh tri ln v lp s lai b Cho th trng, lụng thng giao phi vi th trng lụng xự thỡ kt qu nh th no? Gii: a Xỏc nh tớnh tri ln: - Xột tớnh trng v mu sc ca lụng: en : trng = : õy l t l ca quy lut phõn li suy lụng en l tri so vi lụng trng Qui c : A lụng en a lụng trng - Xột tớnh trng v thng ca lụng: Thng : xự = : õy l t l ca quy lut phõn li suy lụng thng l tri so vi lụng xự Qui c : B lụng thng b lụng xự F1 thu c t l xp x 9:3:3:1 l t l ca phõn li c lp v hai cp tớnh trng ú P d hp v hai cp gen AaBb v KH l lụng en thng S lai: P AaBb x AaBb G AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F1 9(A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb en thng : en xự : trng thng : trng xự b Th lụng trng thng P cú KG: aaBB hay aaBb Th lụng trng xự cú KG : aabb - TH 1: P aaBB x aabb - TH 2: P aaBb x aabb Bi 2: Cho F1 giao phn vi cõy khỏc, thu c kt qu nh sau - Vi cõy thu c 6,25% cõy thp , qu vng - Vi cõy thu c 75% cõy cao qu v 25% cõy cao qu vng - Vi cõy thu c 75% cõy cao qu v 25% cõy thp qu Cho bit mi gen qui nh mt tớnh trng v cỏc gen nm trờn cỏc NST thng khỏc Hóy bin lun v vit s lai cho mi trng hp Gii: Xột tớnh trng tri ln - Xột PL 2: : vng = : õy l t l ca quy lut phõn li ú l tri so vi vng Qui c: A a vng - Xột PL 3: Cao : thp = : õy l t l ca quy lut phõn li ú cao l tri so vi thp Qui c: B cao b thp Xột phộp lai F1 vi cõy th nht: F2 cú t l 6,25% = 1/16 cõy thp, qu vng ú F2 cú 16 t hp = x suy F1 v cõy d hp v hai cp gen AaBb v cú KH cõy cao, qu S lai: F1 AaBb x AaBb G AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 9(A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb cao : cao vng : thp : thp vng Xột phộp lai vi cõy F2 cho t l 100% cõy cao Do F1 d hp v cp gen Aa nờn phộp lai ny ch cú th l AA x Aa F2 cho t l : vng nờn phộp lai l Bb x Bb Vy cõy th cú KG l AABb S lai: F1 AaBb x AABb G AB, Ab, aB, ab AB, Ab F2 KG AABB : AABb : AaBB : AaBb : AABb : AAbb : AaBb : Aabb KH cao : cao vng Xột phộp lai vi cõy F2 cho t l 100% qu Do F1 d hp v cp gen Bb nờn phộp lai ny ch cú th l BB x Bb F2 cho t l cao : thp nờn phộp lai l Aa x Aa Vy cõy th cú KG l AaBB S lai: F1 AaBb x AaBB G AB, Ab, aB, ab AB, aB F2 KG AABB : AaBB : AABb : AaBb : AaBB : aaBB : AaBb : aaBb KH cao : thp Bi 3: u H Lan, cho 10 cõy u cú kiu hỡnh hoa , mc thõn, kiu gen ging t th phn i F thu c 210 cõy hoa , mc thõn : 72 cõy hoa trng, mc thõn : 69 cõy hoa , mc ngn : 24 cõy hoa trng, mc ngn a GiI thớch kt qu v lp s lai b Nu cõy hoa , mc thõn ca F sinh t phộp lai trờn lai phõn tớch thỡ i lai s nh th no v KG v KH? Gii: a GiI thớch v lp s lai: - Xột tớnh trng v mu sc ca hoa: : trng = : õy l t l ca quy lut phõn li suy hoa l tri so vi hoa trng Qui c : A hoa a hoa trng - Xột tớnh trng v cỏch mc ca hoa: Mc thõn : mc ngn = : õy l t l ca quy lut phõn li suy tớnh trng mc thõn l tri so vi mc ngn Qui c : B mc thõn b mc ngn F1 thu c t l xp x 9:3:3:1 l t l ca phõn li c lp v hai cp tớnh trng ú P d hp v hai cp gen AaBb S lai: P AaBb x AaBb G AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F1 9(A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb hoa , mc thõn hoa trng, mc thõn hoa , mc ngn hoa trng, mc ngn Bi 4: mt loi cụn trựng, cho F1 giao phi vi c th khỏc, thu c kt qu nh sau: - Vi cỏ th thu c 6,25% thõn en, lụng ngn - Vi cỏc th thu c 75% thõn xỏm lụng di v 25% thõn xỏm lụng ngn - Vi cỏc th thu c 75% thõn xỏm lụng di v 25% thõn en lụng di 10 - AND l mt chui xon kộp gm hai mch polinuclờụtớt qun quanh mt trc tng tng theo chiu t trỏI sang phi nh mt cỏI thang dõy xon vi hai tay thang l cỏc phõn t ng v axit phụtphoric xp xen k, cũn bc thang l cỏc cp baznit A T, G X - Cỏc nuclờụtớt trờn hai mch liờn kt vi theo nguyờn tc b sung: A cú kớch thc ln liờn kt vi T cú kớch thc nh bng hai liờn kt hirụ, G cú kớch thc ln liờn kt vi X cú kớch thc nh bng ba liờn kt hirụ - Cỏc nuclờụtớt liờn kt vi to nờn cỏc vũng xon, mi vũng xon gm 10 cp nuclờụtớt, cú ng kớnh 20A o v chiu di l 34Ao - Da vo nguyờn tc b sung, nu bit trỡnh t sp xp ca mt mch thỡ cú th suy trỡnh t sp xp ca mch cũn liv phõn t AND luụn cú : A = T, G = X , t s hm lng A+T luụn l mt hng s khỏc cho tng loi G+X Chc nng ca ADN - ADN lu gi v bo qun thụng tin di truyn: + Thụng tin di truyn ddc mó hoỏ AND di dng cỏc b ba nuclờụtớt k tip nhau, trỡnh t ny qui nh trỡnh t cỏc axitamin phõn t prụtờin c tng hp + Mi on ca AND mang thụng tin qui nh cu trỳc mt loi prụtờin gi l gen cu trỳc, mi gen cu trỳc cú t 600 1500 cp nuclờụtớt - AND cú chc nng truyn t thụng tin di truyn: + AND cú kh nng t nhõn ụI v phõn li S t nhõn ụi v phõn li ca AND kt hp t nhõn ụi v phõn li ca NST phõn bo l c ch giỳp cho s truyn t thụng tin di truyn t t bo ny sang t bo khỏc, t th h c th ny sang th h c th khỏc + AND cú kh nng mó tng hp ARN qua ú iu khin giiI mó tng hp prụtờin Prụtờin c tng hp tng tỏc vi mụI trng th hin thnh tớnh trng Tớnh c trng ca ADN - c trng bi s lng, thnh phn, trỡnh t phõn b cỏc nuclờụtớt, vỡ vy t loi nuclờụtớt to nờn nhiu phõn t ADN c trng cho loi - c trng bi t l A+T G+X - c trng bi s lng, thnh phn, trỡnh t sp xp cỏc gen nhúm gen liờn kt C ch tng hp AND(t nhõn ụi, tỏi sinh, t sao) - Quỏ trỡnh tng hp AND din nhõn t bo ti NST kỡ trung gian ca quỏ trỡnh phõn bo NST trng thỏi si mnh dui xon - Di tỏc dng ca enzim AND - pụlimeraza, hai mach n ca AND thỏo xon v tỏch dn ngthi cỏc nuclờụtớt mụI trng ni bo vo liờn kt vi cỏc nuclờụtớt trờn hai mch n ca AND theo nguyờn tc b sung( A liờn kt vi T bng liờn kt hirrụ v ngc li, G liờn kt vi X bng liờn kt hirụ v ngc li) Kt qu t phõn t AND m to phõn t AND ging v ging AND m, mi AND cú mt mch n l ca AND m, mch cũn li l cỏc nuclờụtớt mụi trng liờn kt to thnh - Trong quỏ trỡnh tng hp AND, mt mch c tng hp liờn tc theo chiu 3, mch cũn li c tng hp giỏn on theo chiu - AND c tng hp theo nguyờn tc: + NTBS: A liờn kt vi T bng liờn kt hirrụ v ngc li, G liờn kt vi X bng liờn kt hirụ v ngc li + Nguyờn tc bỏn bo ton: mi AND cú mt mch l ca AND m + Nguyờn tc khuõn mu: hai mch n ca AND c dựng lm khuõn tng hp * ý ngha ca quỏ trỡnh t nhõn ụi: - S nhõn ụi ca AND l c s rcho nhõn ụi ca NST - S nhõn ụi ca AND v NST kt hp vi c ch phõn li ca chỳng nguyờn phõn, gim phõn v c ch tỏi t hp ca chỳng th tinh to s n nh ca AND v NST qua cỏc th h t bo v c th II CU HI Lí THUYT Trỡnh by cu to hoỏ hc v cu trỳc khụng gian ca AND ? AND cú chc nng gỡ? C ch no m bo cho AND thc hin c cỏc chc nng ú? Nguyờn tc b sung l gỡ? ý nghia ca nú? Tớnh c trng v n nh ca AND c th hin nh th no v c ch no trỡ c tớnh n nh v c trng ca ADN ? Gen l gỡ? Bn cht ca gen? Vỡ vi loi nuclờụtit li to c nhiu loi gen khỏc nhau? Trỡnh by c ch tng hp AND v ý ngha ca nú ? II PHNG PHP GII BI TP 26 Cỏc cụng thc tớnh Dng 1: Tớnh s lng , % tng loi Nu ca mi mch v ca gen Theo NTBS: A1 = T2, T1 = A2 , G1 = X2, X1 = G2 A1 + T1 + G1 + X1 = Suy A+ G= N N v %A + %G = 50%N % A gen = % T gen = % A1 + % A2 %T + %T = 2 % G gen = % X gen = %G1 + %G % X + % X = 2 Dng 2: Tớnh chiu di s vũng xon v lng ca AND - Tớnh chiu di ca gen Lgen = Lmch = N 3,4 Ao ( Ao = 10-4 Micrụmet) - Tớnh s vũng xon C= N L = 20 34 - Tớnh lng: M = N 300 vC Dng 3: Tớnh s liờn kt hoỏ hc gen - Tớnh s liờn kt hoỏ tr gia ng v axit bng tng s nuclờụtit tr i ri nhõn vi 2( N N + - 1) = 2(N 1) 2 - S LK hirụ : H = 2A + 3G Dng 4: Tớnh s Nu mụi trng cung cp cho quỏ trỡnh t nhõn ụi - Tng s nu mụI trng cung cp = (2x 1) N ú x l s ln nhõn ụi N l s Nu ca gen - S lng tng loi Nu mụI trng cung cp Amt = Tmt = (2x 1).Agen Gmt = Xmt = (2x 1).Ggen - T l % tng loi Nu mụI trng cung cp luụn bng t l % tng loi Nu gen Dng 5: Tớnh s Liờn kt Hyrụ b phỏ v v s LK hoỏ tr b phỏ v v c hỡnh thnh quỏ trỡnh t nhõn ụi ca gen - Tng s LK hyrụ b phỏ = (2x 1) H - Tng s LK hyrụ c hỡnh thnh = 2x H - Tng s LK hoỏ tr c hỡnh thnh = (2x 1) (N 2) Dng 6: Tớnh thi gian t nhõn ụi ca AND - Tc nhõn ụi c tớnh bng s nuclờụtit ca mụI trng liờn kt vo mt mch giõy - Thi gian t nhõn ụI c tớnh bng s Nuclờụtit trờn mt mch chia cho s nuclờụtit liờn kt c trờn mt mch mt giõy Bi dng * Bi 1: Trờn mach th nht ca gen cú 10% A v 35 % G, trờn mch th hai cú 25%A v 450 G - Tớnh t l % v s lng tng loi Nuclờụtit ttrờn mi mch v c gen * Bi 2: Mt gen cú chu k son l 90 vũng v cú A = 20% Mch ca gen cú A= 20 v T = 30% Mch ca gen cú G = 10% v X = 40% a Tớnh chiu di v lng ca gen b Tớnh s lng tng loi Nu trờn mi mch v ca c gen * Bi 3: Mt gen cú lng l 9.105 vC v cú G A = 10% Tớnh chiu di gen v s lng t l % ca tng loi Nu ca gen 27 * Bi 4: Mt gen di 0,408 Micụmet Mch cú A = 40%, gp ụI s A nm trờn mch Tớnh s liờn kt hoỏ trn v s liờn kt hyrụ ca gen? * Bi 5: Mt gen tỏI sinh mt s t ó s dng ca mụi trng 21000 nu, ú loi A chim 4200 Bit tng s mch n cỏc gen to gp ln s mch n ca gen m ban u a Tớnh s ln tỏI sinh b Tớnh t l % v s lng tng loi nu ca gen * Bi 6: Gen nhõn ụI ln ó ly ca mụI trng ni bo 36000 nu ú cú 10800 G tớnh s lng v t l % tng loi nu ca gen * Bi 7: Mt gờn nhõn ụI liờn tip ln ó ly ca mụI trng ni bo 16800 Nu Gen cú t l A: G = : a Tớnh s LK hirrụ b phỏ v v c hỡnh thnh b Tớnh s LK hoa str c hỡnh thnh * Bi 8: Mt gen cú chiu di 0,51 Mcụmet t nhõn ụI mt s ln Thũi gian tỏch v liờn kt cỏc Nu ca mụI trng ca mt chu ki xon l 0,05 giõy Bit tc lp ghộp u Tớnh tc nhõn ụi v thi gian nhõn ụi ca gen BUI 14 ARN I CU TRC, CHC NNG V C CH TNG HP ARN Cu trỳc ARN - ARN l mt loi axit nuclờic, c cu to t cỏc nguyờn t hoỏ hc C, H, O, N v P - ARN thuc loi i phõn t cú kớch thc v lng ln nhng nh hn nhiu so vi ADN - ARN c cu to theo nguyờn tc a phõn, gm nhiu n phõn n phõn l ribụnuclờụtớt, mi ribụnuclờụtit cú lng trung bỡnh l 300 vC v kớch thc trung bỡnh l 3,4 Ao, bao gm thnh phn: + Mt phõn t axit phtphoric: H3PO4 + Mt phõn t ng ribụ C5H10O5 + Mt loi baz nit: A, U, G, X - Cỏc loi ribụnuclờụtớt liờn kt vi bng liờn kt hoỏ tr gia cỏc axit phtphoric ca ribụnuclờụtớt ny vi phõn t ng ca ribụnuclờụtớt k tip hỡnh thnh nờn chui pụliribụnuclờụtớt - Bn loi ribụnuclờụtớt sp xp vi thnh phn, s lng v trỡnh t sp xp khỏc to cho ARN cú tớnh a dng v tớnh c trng - Cú loi ARN : + ARN thụng tin(mARN): chim khong 10% lng ARN t bo, cú cu to mt mch thng khụng cun xon, cú khong 600 1500 n phõn, cú chc nng chộp truyn t thụng tin di truyn v cu trỳc ca phõn t Prụtờin c tng hp t AND ti ribụxụm t bo cht + ARN chuyn(tARN): Chim khong 10 20% , cng cú cu trỳc mt mch nhng cun li mt u Trong mch, mt s on cỏc cp baz nit liờn kt vi theo nguyờn tc b sung A U v G X , mt s on to thnh thu trũn, mt cỏc thu trũn mang b ba i mó, u t ca ARN mang axitamin, cú chc nng chuyn axitamin dn ribụxụm tng hp prụtờin + ARN ribụxụm(rARN): chim khong 70 80 %, cng cú cu trỳc mt mch , cú chc nng tham gia cu to ca ribụxụm C ch tng hp ARN - Quỏ trỡnh tng hp ARN din nhõn t bo ti NST kỡ trung gian ca quỏ trỡnh phõn bo NST trng thỏi si mnh dui xon - Di tỏc dng ca enzim ARN - pụlimeraza, hai mch n ca AND thỏo xon v tỏch dn ng thi cỏc ribụnuclờụtớt mụI trng ni bo vo liờn kt vi cỏc nuclờụtớt trờn mt mch n lm khuõn ca AND theo nguyờn tc b sung( A mch gc liờn kt vi U, G mch gc liờn kt vi X, T mch gc liờn kt vi A, X mch gc liờn kt vi G) Kt qu to phõn t ARN, cũn hai mch n ca AND kt hp tr li vi + Nu phõn t ARN to thnh l loi thụng tin thỡ i ki nhõn vo t bo cht ti ribụxụm chun b cho quỏ trỡnh tng hp prụtờin + Nu phõn t ARN to thnh l loi chuyn v ribụxụm thỡ c hon thin v mt cu to trc nhõn * ý ngha: + S tng hp ARN m bo cho gen cu trỳc thc hin chớnh xỏc quỏ trỡnh dch mó t bo cht, cung cp cỏc prụtờin cn thit cho t bo 28 II CU HI Lí THUYT trỡnh by cu to ca ARN c im v chc nng ca tng loi ARN So sỏnh AND v ARN v cu to v chc nng? Trỡnh by c ch tng hp ARN? ARN c tng hp theo nhng nguyờn tc no? ý ngha ca quỏ trỡnh ny? So sỏnh quỏ trỡnh t nhõn ụi v quỏ trỡnh tng hp ARN? III PHNG PHP GII BI TP Cỏc cụng thc tớnh Dng 1: Tớnh s lng , % tng loi Nu ca ARN Theo NTBS: Agc = TARN, Tgc = AARN , Ggc = XARN, Xgc = GARN rA + rT + rG + rX = rN = Suy N Agen = Tgen = rA + rU v Ggen = Xgen = rG + rX % A gen = % T gen = % A1 + % A2 %T + %T %rU + %rA = = 2 % G gen = % X gen = %G1 + %G % X + % X %rG = %rX = = 2 Dng 2: Tớnh chiu di s vũng xon v lng ca AND - Tớnh chiu di ca gen Lgen = Lmch = LARN = N 3,4 Ao ( Ao = 10-4 Micrụmet) - Tớnh lng: MARN = rN 300 vC = N 300 vC Dng 3: Tớnh s liờn kt hoỏ tr phõn t ARN - Tớnh s liờn kt hoỏ tr gia ng v axit bng tng s nuclờụtit mt mch ca gen tr i Tng s LKHT = N Dng 4: Tớnh s ri bụNu mụi trng cung cp v s ln mó ca gen - Tng s ribụnu mụi trng cung cp = K rN = K N ú K l s ln mó N l s Nu ca gen - S lng tng loi Nu mụI trng cung cp rA mt = K rA = K Tgc rUmt = K rU = K Agc rG mt = K rG = K Xgc rX mt = K rX = K Ggc - S ln mó ca gen : K = (rN mụI trng) : (rN ca ARN) Dng 5: Tớnh s Liờn kt Hyrụ ca gen v s LK hoỏ tr ca ARN quỏ trỡnh mó ca gen - Tng s LK hyrụ b phỏ = K H - Tng s LK hyrụ c hỡnh thnh = H - Tng s LK hoỏ tr c hỡnh thnh = K.(rN 1) Bi dng * Bi 1: Mt gen cú chiu di 0,51 micrcụmet, trờn mch ca gen cú A = 150, T = 450, mch cú G = 600 Tớnh s lng v t l % ca tng loi ribụ nu ca phõn t mARN c tng hp nu mch lm gc * Bi 2: Phõn t ARN cú U = 18%, G= 34%, mch gc ca gen cú T = 20% a Tớnh th l % ca tng loi nuclờụtit ca gen tng hp phõn t ARN b Nu gen ú di 0,408 micrụmet thỡ s lng tng loi nu ca gen v s lng tng loi ribụnu ca ARN l bao nhiờu * Bi 3: phõn t mARN thụng tin cú A = 2U = 3G = 4X v cú lng 27.10 vC a Tớnh chiu di gen b tớnh s lng tng loi ribụnu ca ARN 29 c Tớnh s liờn kt hoỏ tr mARN d Khi gen nhõn ụI ln thỡ s lng tng loi nu mụI trng cung cp l bao nhiờu? * Bi 4: Hai gen u cú chiu di 4080Ao Gen th nht cú 3120 LK hirụ, mch cú A = 120 v G = 480 Tớnh s lng ribụNu mụI trng cung cp cho gen mó ln Gen cú A G = 20% Trờn mch gc cú A = 300, G = 210 Trong quỏ trỡnh mó ca gen, mụI trng ó cung cp 1800U a Tớnh s lng tng loi ribụnu ca ARN b Xỏc nh s ln mó c Tớnh s lng tng loi ribụnu mụI trng cung cp phc v cho qua strỡnh mó ca gen * Bi 5: Gen mó mt s ln v a xly ca mụI trng 9048 ribụnu Trong qua strỡnh ú cú 21664 LK hirụ b phỏ v Trong mi phõn t ARN c tng hp cú 2261 LK hoỏ tr A, Tớnh s ln mó b Tớnh s lng tng loi nu ca gen c Trong cỏc phõn t ARN c tng hp cú bao nhiờu LK hoỏ tr c hỡnh thnh BUI 15 PRễTấIN I CU TRC, CHC NNG, TNH C TRNG V A DNG CA PRễTấIN - C CH TNG HP PRễTấIN Cu trỳc Prụtờin a Cu to hoỏ hc: - L hp cht hu c gm nguyờn t c bn C, H, O, N ngoi cũn cú thờm S v P - Thuc loi i phõn t cú kớch thc di ti 0,1 micrụmột, lng cú th t ti 1,5 triu vC - c cu to theo nguyen tc a phõn, gm nhiu n phõn n phõn l axitamin, cú hn 20 loi axitamin Mi loi axitamin cú lng trung bỡnh l 110 vC, kớch thc trung bỡnh l Ao v cú thnh phn: + Mt nhúm amin (- NH2) + Mt nhúm cacbụxil (- COOH) + Mt gc cỏcbon (- R) - Cỏc axitamin liờn kt vi bng liờn kt peptit l liờn kt gia nhúm amin ca axitamin ny vi nhúm cacbụxil ca axitamin k tip v giI phúng mụI trng mt phõn t nc - T hn 20 loi axitamin ó to nờn khong 10 14 1015 loi prụtờin c trng cho mi loi, cỏc phõn t prụtờin phõn bit vi bi s lng, thnh phn, trỡnh t sp xp cỏc axitamin b Cu trỳc khụng gian: Prụtờin cú bc cu trỳc c bn: - Cu trỳc bc 1: l trỡnh t sp xp cỏc axitamin chui pụlipeptit - Cu trỳc bc 2: l chui axitamin to cỏc vũng xon lũ xo u n - Cu trỳc bc 3: l hỡnh dng khjụng gian chiu ca prụtờin cu trỳc bc cun xp theo kiờu c trng cho tng loi prụtờin - Cu trỳc bc 4: l cu trỳc ca mt s loi prụtờin gm hai hay nhiu chui axitamin cựng loi hay khỏc loi liờn kt vi Chc nng ca prụtờin - L thnh phn cu to ch yu cht nguyờn sinh hp phn quan trng xõy dng nờn cỏc bo quan v mng sinh cht t ú hỡnh thnh nờn cỏc c im giI phu , hỡnh thỏi ca cỏc mụ, c quan, h c quan v c th - L cht xỳc tỏc cỏc phn ng sinh hoỏ: Bn cht ca enzim l cỏc prụtờin, mi loi enzim tham gia vo mt phn ng xỏc nh - Cú chc nng iu ho cỏc quỏ trỡnh trao i cht t bo v c th; Bn cht cỏc hoocmon l cỏc prụtờin - Hỡnh thnh khỏng th cú chc nng bo v c th chng li vi khun xõm nhp gõy bnh - Tham gia vo chc nng ng ca t bo v c th - Phõn gii prụtờin to nng lng cung cp cho hot ng sng ca t bo v c th Tớnh c trng v a dng ca Prụtờin - Prụtờin c trng bi s lng, thnh phn, trỡnh te sp xp cỏc axitamin chui pụlipeptit, t hn 20 loi axitamin ó to nờn khong 1014 1015 loi prụtờin c trng v da dng cho mi loi sinh vt - c trng bi s lng thnh phn trỡnh t phõn b cỏc chui pụlipeptit mi phõn t prụtờin 30 - c trng bi cỏc kiu cu trỳc khụng gian ca cỏc loi prụttờin thc hin chc nng sinh hc C ch tng hp prụtờin Gm hai giai on: * Giai on I: Tng hp ARN (sao mó) - Quỏ trỡnh tng hp ARN din nhõn t bo ti NST kỡ trung gian ca quỏ trỡnh phõn bo NST trng thỏi si mnh dui xon - Di tỏc dng ca enzim ARN - pụlimeraza, hai mch n ca AND thỏo xon v tỏch dn ng thi cỏc ribụnuclờụtớt mụI trng ni bo vo liờn kt vi cỏc nuclờụtớt trờn mt mch n lm khuõn ca AND theo nguyờn tc b sung( A mch gc liờn kt vi U, G mch gc liờn kt vi X, T mch gc liờn kt vi A, X mch gc liờn kt vi G) Kt qu to phõn t ARN, cũn hai mch n ca AND kt hp tr li vi + Nu phõn t ARN to thnh l loi thụng tin thỡ i ki nhõn vo t bo cht ti ribụxụm chun b cho quỏ trỡnh tng hp prụtờin + Nu phõn t ARN to thnh l loi chuyn v ribụxụm thỡ c hon thin v mt cu to trc nhõn * Giai on 2: Tng hp prụtờin (gii mó) - Bc 1: Hot hoỏ axitamin + Cỏc axitamin c hot hoỏ bng ngun nng lng ATP (Aờnụzintriphụtphat) ri mi axitamin c gn vo mt tARN to thnh phc hp aa tARN - Bc 2: Tng hp prụtờin + u tiờn, mARN tip xỳc vi RBX v trớ mó m u, tip ú tARN mang aa m u vo khp b ba i mó vi b ba mó m u ca mARN theo nguyờn tc b sung Sau khp mó, õ m u c gn vo RBX + RBX tip tc chuyn dch sang b ba th nht ca mARN, tARN m u ri RBX, phc h aa tARN i vo khp b ba i mó vi b ba mó th nht v t aa vo ỳng v trớ, enzim xỳc tỏc to liờn kt peptit gia aa m u v aa1 + RBX tip tc chuyn dch sang b ba th hai ca mARN, tARN th nht ri RBX, phc h aa tARN i vo khp b ba i mó vi b ba mó th hai v t aa vo ỳng v trớ, enzim xỳc tỏc to liờn kt peptit gia aa v aa2 + Quỏ trỡnh din liờn tc tren sut chiu di phõn t mARN cho n RBX gp b ba mó kt thỳc Ti mó cui cựng ca mARN, RBX chuyn dch v mARN, chui pụlipeptit c giI phúng - Bc 3: Hon thin cu trỳc prụtờin hon chnh + Di tỏc dng ca enzim c hiu aa m u b tỏch chui pụlipeptit va c hỡnh thnh, sau ú chui pụlipeptit tip tc hỡnh thnh cu trỳc bc cao hn II MI QUAN H GIA GEN V TNH TRNG - Mi liờn h: Thụng tin v cu trỳc ca phõn t prụtờin c xỏc nh bi dóy nuclờụtit mch AND Sau ú mch ny c dựng lm khuõn tng hp mARN din nhõn t bo, tip theo mch mARN c dựng lm khuõn tng hp chui aa din t bo cht - Bn cht: Trỡnh t cỏc nuclờụtit mch khuõn AND qui nh trỡnh t sp xp cỏc ribụnuclờụtit trờn phõn t mARN, sau ú trỡnh t ny qui nh trỡnh t cỏc axitamin chui pụlipeptit ca prụtờin Prụtờin tham gia trc tip vo cu trỳc v hot ng sinh lý ca t bo , t ú biu hin thnh tớnh trng ca c th Nh vy thụng qua prụtờin, gen qui nh tớnh trng ca c th III CU HI Lí THUYT Trỡnh by cu trỳc v chc nng ca Prụtờin? So sỏnh AND vi Prụtờin v cu to v chc nng? So sỏnh ARN vi Prụtờin v cu to v chc nng? Trỡnh by quỏ trỡnh tng hp prụtờin? So sỏnh quỏ trỡnh t v quỏ trỡnh gii mó? So sỏnh quỏ trỡnh mó v quỏ trỡnh gii mó? Trỡnh by mi quan h gia gen v tớnh trng? III PHNG PHP GII BI TP Cỏc cụng thc tớnh N rN = 3 N rN = S b ba mó hoỏ = 2.3 Tớnh s b ba mt mó = S kiu b ba = (s loi nu mch gc)3 = (S ribiiNu ca mARN)3 S phõn t prụtờin c tụng rhp = n k (n l s RBX; k l s phõn t mARN) 31 N rN 1) x = ( 1) x (x l s phõn t prụtờin) 2.3 N rN 2) x = ( 2) x SLk peptit hỡnh thnh = s phõn t nc giI phúng = ( 2.3 N rN 2) x = ( 2) x S aa cỏc phõn t Protờin hon chnh = ( 2.3 N rN 3) x = ( 3) x S LK peptit cỏc phõn t Protờin hon chnh = ( 2.3 S aa mụI trng cung cp = ( Bài tập vận dụng * Bài tậo 1: gen dài 0,408 micrômet Trên mạch gốc có T = 35% Phân tử mARN đợc tổng hợp từ gen có U = 20% G = 15%, phân tử mARN RBX trợt qua không lặp lại Tính số lợng loại ribônu ba đói mã phân tử tARN sử dụng cho trình giảI mã, biết mã UAG Bài tập 2: Gen có chều dài 5100A O, nhân đôI đợt, gen tạo mã lần, mã cho RBX trợt khoong lặp lại a Tính số phân tử Prôtein gen điều khiển tổng hợp đợc b Tính số aa môi trờng cung cấp cho trình giảI mã số aa tất phân tử Prôtêin hoàn chỉnh * Bài tập 3: Các phân tử mARN đợc mã từ gen RBX trợt qua lần để tổng hợp Prôtêin giảI phóng môI trờng 16716 phân tử nớc Gen tổng hợp nên phân tử mANR có 3120 LK hiđrô có 20% A a Tính số lần mã gen b Mỗi phân tử Prôtêin đợc tổng hợp có liên kết peptit BUI 16 + 17 NHIM SC TH I KHI NIM NHIM SC TH, CU TRC, CHC NNG V TNH C TRNG CA NHIM SC TH Khỏi nim nhim sc th: - Nhim sc th l vt cht di truyn tn ti nhõn t bo cú kh nng nhum mu c trng bi thuc nhuim kim tớnh, c trung thnh nhng si ngn, cú s lng, hỡnh dng, kớch thc, cu trỳc c trng cho mi loi - NST cú kh nng t nhõn ụi, phõn li, t hp n nh qua cỏc th h - NST cú kh nng b t bin thay i cu trỳc, s lng to nhng c tng di truyn mi Cu trỳc ca NST: a Hỡnh thỏi nhim sc th - kỡ gia ca quỏ trỡnh phõn bo, NST trng thỏi co xon cc i v cú hỡnh dng c trng, cú chiu di t 0,2 50 micrụmet, ng kớnh t 0,2 micrụmet Cú nhiu hỡnh dng khỏc nhiu: hỡnh ht, hỡnh que, hỡnh ch V, hỡnh múc b Cu to ca NST: * Cu to hin vi: - kỡ gia ca quỏ trỡnh phõn bo, NST úng xon cc i v cú hỡnh dng c trng bao gm hai crụmatớt dớnh tõm ng ti eo s cp, tõm ng l trung tõm ng v l im trt ca NST trờn thoi phõn bo giỳp NST phõn li v cỏc cc ca t bo quỏ trỡnh phõn bo - Mt s NST cú thờm eo th cp l ni tng hp rARN, cỏc rARN tớch t li to thnh nhõn * Cu to siờu hin vi; - NST c cu to t cht nhim sc bao gm ADN v prụtờin li histụn, phõn t AND qun quanh cu prụtờin to nờn nuclờụxụm l n v cu trỳc c bn theo chiu dc ca NST Mi nuclờụxụm gm phõn t histụn c qun quanh bi mt on AND cha khong 146 cp nuclờụtớt Cỏc Nuclờụxom ni vi bng cỏc on AND v mt phõn t prụtờin histụn, mi on cú khng 15 100 cp nuclờụttớt - T hp AND vi prụtờin loi histụn chui nuclờụxụm to thnh si c bn cú ng kớnh khong 100 A o, si c bn xon li mt ln n to nờn si nhim sc cú ng kớnh 300 A o , si nhim sc cun xon hỡnh thnh nờn cu trỳc crụmatớt cú dng kớnh khong 7000 Ao - Nh cú cu trỳc cun xon m chiu di ca NST c rỳt ngn 15000 20000 ln so vi chiu di ca phõn t AND thun li cho s phõn li v t hp NST quỏ trỡnh phõn bo Chc nng ca NST - NST l cu trỳc mang gen nờn NST cú chc nng bo qun thụng tin di truyn - NST cú kh nng truyn t thụng tin di truyn qua cỏc th h nh quỏ trỡnh t nhõn ụi ca AND, s phõn li v t hp ca cỏc gen nm trờn NST nguyờn phõn, gim phõn v th tinh Tớnh c trng ca NST: 32 - B NST mi loi sinh vt c c trng bi s lng, hỡnh dng v cu trỳc, dõy l c trng phõn bit cỏc loi vi nahu khụng phn ỏnh trnhf tin hoỏ cao hay thp, nhng loi giao phi, t bo sinh dng mang b NST lng bi 2n, NST luụn tn ti thnh tng cp tng ng, mt NST cú ngun gc t b, mt NST cú ngun gc t m, tbo giao t cha b NST n bi n VD: - Ngi: 2n = 46, n = 23 - Chú: 2n = 78, n = 39 - u h Lan: 2n = 14, n = - Rui gim: 2n = 8, n = - c trng v s lng, thnh phn, trỡnh t phõn b cỏc gen trờn mi NST II CC C TNH C BN CA NST M Cể TH C COI L C S VT CHT CA DI TRUYN CP T BO: NST l cu trỳc mang gen: - NST cha AND, AND mang thn tin di truyn, gen phõn b trờn NST, mi gen chim mt v trớ nht nh gi l locut, ni ta xõy dng c bn di truyn ca cỏc gen trờn tng NST ca nhiu loi - Nhng bin i v mt s lng v cu trỳc ca NST s gõy nhng bin i v cỏc tớnh trng NST cú kh nng t nhõn ụi: - Thc cht ca s nhõn ụi NST l s nhõn ụi ca AND vo kỡ trung gian ca quỏ trỡnh phõn bo nguyờn phõn v gim phõn m bo n nh vt cht di truyn qua cỏc th h t bo v c th - S nhõn ụi ca NST kt hp vi s phõn li v t hp ca NST nguyờn phõn, gim phõn v th tinh l c ch trỡ n nh b NST c trng cho loi qua cỏc th h t bo v c th III NGUYấN PHN, GIM PHN V TH TINH í NGHA V MI LIấN H CA CHNG TRONG PHT SINH GIAO T V TH TINH Nguyờn phõn: a Khỏi nim: - Nguyờn phõn l hỡnh thc phõn bo nguyờn nhim xy hu ht cỏc t bo c th, tr cỏc t bo sinh dc vựng chớn - Nguyờn phõn l hỡnh thc phõn bo t mt t bo e to hai t bo cú b nhim sc th ging v ging vi t bo m b C ch: - Nguyờn phõn din bin qua k: K trung gian, k u, k gia, k sau v k cui ú k trung gian cũn gi l giai on chun b, cỏc k cũn li c coi l giai on phõn bo chớnh thc * K trung gian: - Trung t t nhõn ụi v di chuyn dn v hai cc ca t bo - NST dng si mnh, t nhõn ụI to thnh NST kộp gm hai crụmatớt ging ht dớnh vi tõm ng - Cui k trung gian thỡ mng nhõn v nhõn bt u tiờu bin * K u: - Hai trung t hai cc ca t bo hỡnh thnh nờn thoi phõn bo - Cỏc NST kộp bt u úng xon v trt trờn thoi phõn bo tõm ng - Mng nhõn v nhõn tiờu bin hon ton * K gia: - Cỏc NST kộp úng xon cc i v dn thnh mt hng trờn mt phng xớch o ca thoi phõn bo * K sau: - Hai crụmatớt NST kộp tỏch tõm ng thnh NST n v dn thnh hai nhúm tng ng phõn li v hai cc ca t bo - NST bt u dui xon * K cui: - Thoi phõn bo bin mt - NST trng thỏI si mnh v dui xon hon ton - Mng nhõn v nhõn hỡnh thnh, t bo cht phõn chia to thnh hai t bo cú b NST 2n ging v ging t bo m c ý ngha: - Nguyờn phõn l phng thc sinh sn ca t bo, giỳp c th ln lờn - L phng thc trỡ n nh b NST c trng cho loi qua cỏc th h t bo nhng loi sinh sn hu tớnh v qua cỏc th h c th nhng loi sinh sn vụ tớnh Gim phõn: a Khỏi nim 33 - Gim phõn l hỡnh thc phõn bo gim nhim xy t bo sinh dc ti vựng chớn ca ng dn sinh dc - Gim phõn l hỡnh thc phõn bo t mt t bo m to t bo cú b NST gim i mt na so vi t bo m b C ch: - Gim phõn din qua hai ln phõn bo liờn tip nhng ch cú mt ln NST t nhõn ụi, mi ln phõn bo u gm cú giai on chun b v giai on phõn bo chớnh thc Ln phõn bo I: * K trung gian I: - Trung t t nhõn ụi v di chuyn dn v hai cc ca t bo - NST dng si mnh, t nhõn ụi to thnh NST kộp gm hai crụmatớt ging ht dớnh vi tõm ng - Cui k trung gian thỡ mng nhõn v nhõn bt u tiờu bin * K u I: - Hai trung t hai cc ca t bo hỡnh thnh nờn thoi phõn bo - Cỏc NST kộp bt u úng xon, cú hin tng tip hp v trao i chộo gia cỏc on tng ng ca hai NST kộp tng ng Kt thỳc quỏ trỡnh trao i chộo thỡ NST ớnh vo thoi phõn bo v trt trờn thoi phõn bo tõm ng - Mng nhõn v nhõn tiờu bin hon ton * K gia I: - Cỏc NST kộp úng xon cc i v dn thnh hai hng trờn mt phng xớch o ca thoi phõn bo * K sau I: - Cỏc NST kộp khụng tỏch tõm ng, mi NST kộp cp NST kộp tng ng phõn li v hai cc ca t bo - NST úng xon cc i * K cui I: - Thoi phõn bo bin mt - NST trng thỏi kộp v úng xon cc i - Mng nhõn v nhõn hỡnh thnh, t bo cht phõn chia to thnh hai t bo cú b NST on bi kộp Ln phõn bo II * K trung gian II: - Trung t t nhõn ụi v di chuyn dn v hai cc ca t bo - NST trng thỏi kộp v úng xon cc i - Cui k trung gian thỡ mng nhõn v nhõn bt u tiờu bin * K u II: - Hai trung t hai cc ca t bo hỡnh thnh nờn thoi phõn bo - Cỏc NST kộp úng xon cc i v trt trờn thoi phõn bo tõm ng - Mng nhõn v nhõn tiờu bin hon ton * K gia II: - Cỏc NST kộp úng xon cc i v dn thnh mt hng trờn mt phng xớch o ca thoi phõn bo * K sau II: - Hai crụmatớt NST kộp tỏch tõm ng thnh NST n v dn thnh hai nhúm tng ng phõn li v hai cc ca t bo - NST bt u dui xon * K cui II: - Thoi phõn bo bin mt - NST trng thỏi si mnh v dui xon hon ton - Mng nhõn v nhõn hỡnh thnh, t bo cht phõn chia to thnh bn t bo cú b NST n bi n ging v gim mt na so vi t bo m c ý ngha: - L c ch to b NST n bi giao t, C ch ny kt hp vi c ch t hp NST th tinh s to tỏI to b NST lng bi ca loi cỏc hp t - S phõn li c lp v t hp t ca cỏc NST gim phõn, s tip hp dn n trao i chộo ca tng cp NST kộp tng ng k u I ca gim phõn gúp phn to s a dng giao t lm xut hin nhiu bin d t hp, cú ý ngha tin hoỏ v chn ging S phỏt sinh giao t: - Giao t l t bo sinh dc cú b NST n bi c hỡnh thnh t quỏ trỡnh gim phõn ca t bo sinh giao t cú kh nng th tinh to thnh hp t Cú hai loi giao t c (tinh trựng) v giao t cỏi(trng) - Quỏ trỡnh phỏt sinh giao t ng vt: 34 + Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c: Cỏc t bo mm nguyờn phõn liờn tip nhiu ln to nhiu tinh nguyờn bo, cỏc tinh nguyờn bo phỏt trin thnh cỏc tinh bo bc I Tinh bo bc I tham gia gim phõn, ln I to tinh bo bc 2, ln to t bo t ú phỏt trin thnh tinh trựng ốu cú kớch thc bng v u tham gia vo quỏ trỡnh th tinh + Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t cỏi: Cỏc t bo mm nguyờn phõn liờn tip nhiu ln to nhiu noón nguyờn bo, cỏc noón nguyờn bo phỏt trin thnh cỏc noón bo bc I Noón bo bc I tham gia gim phõn, ln I to mt noón bo bc v mt th cc th nht, ln to t bo trng v th cc th hai Kt qu to mt t bo trng v th cc, ch cú t bo trng tham gia th tinh cũn th cc b tiờu bin - Quỏ trỡnh phỏt sinh giao t thc vt: + Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c: mi t bo m tiu bo t gim phõn cho tiu bo t n bi sau ú hỡnh thnh nờn ht phn Trong ht phn, mi nhõn n bi li phõn chia cho mt nhõn ng phn v mt nhõn sinh sn, nhõn sinh sn li phõn chia to giao t c + Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t cỏi: mi t bo m i bo t gim phõn cho i bo t, nhng ch cú mt sng sút v ln lờn, nhõn ca nú nguyờn phõn liờn tip ln cho nhõn n bi c cha tỳi phụi Trng nm phớa cuúi l noón ca tỳi phụi Th tinh - Th tinh l s kt hp gia mt giao t c v mt giao t cỏi to thnh hp t - ý ngha: + L c ch to hp t v tỏI t hp b NST lng bi ca loi, to iu kn hỡnh thnh c th mi + S t hp ngu nhiờn ca cỏc loi giao t th tinh l tng bin d t hp th h sau Mi liờn h gia nguyờn phõn, gim phõn v th tinh - Nh nguyờn phõn, cỏc th h t bo khỏc cựng mt c th cha ng thụng tin di truyn c trng cho loi - Nh gim phõn to cỏc giao t mang b NST n bi - Nh th tinh, cỏc giao t c v cỏi kt hp vi to hp t cú b NST lng bi c trng cho loi - cỏc loi sinh sn hu tớnh, s kt hp quỏ trỡnh nguyờn phõn, gim phõn, th tinh l c ch va to s n nh va lm phong phỳ, a dng thụng tin di truyn sinh vt Cõu hi lý thuyt: Trỡnh by cu to v chc nng ca NST? Trỡnh by cỏc c tớnh c bn ca NST m cú th c coi l c s vt cht ca di truyn cp t bo? Trỡnh by c ch ca quỏ trỡnh nguyờn phõn? ý ngha ca nguyờn phõn? Trỡnh by c ch ca quỏ trỡnh gim phõn? ý ngha ca gim phõn? So sỏnh nguyờn phõn v gim phõn? NST kộp l gỡ? C ch hỡnh thnh v v hot ng ca nú nguyờn phõn v gim phõn? Cp NST tng ng l gỡ? Nờu c ch hỡnh thnh cp NST tng ng t bo bỡnh thng? Phõn bit NST kộp v cp NST tng ng? IV PHNG PHP GII BI TP C ch nguyờn phõn * Dng I: Tớnh s t bo sau nguyờn phõn - Nu s ln nguyờn phõn bng nhau: Tng s t bo = a 2x Trong ú: a l s t bo m tham gia nguyờn phõn x l s ln nguyờn phõn - Nu s ln nguyờn phõn khụng bng nhau: Tng s t bo = 2x1 + 2x2 + .+ 2xa Trong ú: x1, x2, ,xa l s ln nguyờn phõn ca tng t bo * Dng 2: Tớnh s nhim sc th mụi trng cung cp v s thoi vụ sc hỡnh thnh nguyờn phõn - S nhim sc th mụi trng cung cp cho nguyờn phõn: + S NST tng ng vi nguyờn liu mụI trng cung cp: Tng s NST mụi trng = (2x 1) a 2n Trong ú: x l s ln nguyờn phõn hay l s ln nhõn ụI ca NST a l s t bo tham gia nguyờn phõn 2n l s NST cha mi t bo + S NST mi hon ton mụi trng cung cp: Tng s NST mụi trng = (2x 2) a 2n - S thoi vụ sc c hỡnh thnh nguyờn phõn: Tng s thoi vụ sc = (2x 1) a 35 Trong ú: a l s t bo m tham gia nguyờn phõn x l s ln nguyờn phõn * Dng 3: Tớnh thi gian nguyờn phõn - Nu tc ca cỏc ln nguyờn phõn liờn tip khụng i: Mt t bo nguyờn phõn x ln liờn tip vi tc khụng i thỡ Thi gian NP = thi gian ln nguyờn phõn x - Nu tc ca cỏc ln nguyờn phõn liờn tip khụng bng nhau: + Nu tc nguyờn phõn cỏc ln gim dn u thỡ thi gian ca cỏc ln nguyờn phõn tng dn u + Nu tc nguyờn phõn cỏc ln tng dn u thỡ thi gian ca cỏc ln nguyờn phõn gim dn u Gi x l s ln nguyờn phõn U1, u2, ux ln lt l thi gian ca mi ln nguyờn phõn th 1, th 2,.th x thỡ thi gian NP l: Thi gian nguyờn phõn = x ( u1 + ux) Gi d l hiu s thi gian gia ln nguyờn phõn sau vi ln nguyờn phõn lin trc nú + Nu tc nguyờn phõn gim dn u thỡ d > + Nu tc nguyờn phõn tng dn u thỡ d < Thi gian nguyờn phõn = x [2u1 + (x 1)d ] 2 C ch gim phõn v th tinh * Dng 1: Tớnh s giao t v s hp t to thnh - S giao t c hỡnh thnh t mi loi t bo sinh giao t + S tinh trựng to = s t bo sinh tinh x + S trng to = s t bo sinh trng + S th nh hng = s t bo sinh trng x - Tớnh s hp t: S hp t = s tinh trựng th tinh = s trng th tinh - Hiu sut th tinh l t s % gia s giao t c th tinh trờn tng s giao t c to * Dng 2: Tớnh s loi giao t v hp t khỏc v ngun gc v cu trỳc NST - Tớnh s loi giao t khỏc v ngun gc v cu trỳc NST Gi n l s cp NST ca t bo c xột + Nu gim phõn khụng cú hin tng tip hp v trao i chộo thỡ: S loi giao t cú ngun gc v cu trỳc NST khỏc = n + Nu gim phõn cú hin tng tip hp v trao i chộo dn n hoỏn v gen m cp NST kộp tng ng thỡ: S loi giao t cú ngun gc v cu trỳc NST khỏc = n + m - Tớnh s kiu t hp giao t S kiu t hp giao t = s loi gt c s loi gt cỏi * Dng 3: Tớnh s NST mụi trng cung cp cho quỏ trỡnh to giao t - S NST mụI trng cung cp cho cỏc t bo sinh giao t to giao t bng chớnh s NST cha cỏc t bo sinh giao t = a 2n - S NST mụi trng cung cp cho a t bo sinh dc s khai to giao t bng s NST cỏc giao t tr cho s NST cha a t bo sinh dc s khai ban u Tng s NST mụI trng = (2x+ 1) a 2n Bi dng Bi v nguyờn phõn * Bi 1: Ba t bo A, B, C cú tng s ln nguyờn phõn l 10 v ó to 36 t bo Bit s ln nguyờn phõn ca t bo B gp ụi s ln nguyờn phõn ca t bo A Tớnh s ln nguyờn phõn v s t bo to t mi t bo A, B, C Gii: Gi a, b, c ln lt l s ln nguyờn phõn ca cỏc t bo A, B, C vi a,b, c nguyờn dng Theo bi: b = 2a suy c = 10 (a + b) = 10 3a Tng s t bo to l: 2a + 2b + 2c = S = 36 => 2a + 22a + 210-3a = 36 GiI phng trỡnh ta c a = 2, b = 4, c = Vy s ln nguyờn phõn ca t bo A l v s t bo to l: 36 s ln nguyờn phõn ca t bo B l v s t bo to l: 16 s ln nguyờn phõn ca t bo C l v s t bo to l: 16 * Bi 2: Cú 10 hp t cựng mt loi nguyờn phõn mt s ln bng v ó s dng ca mụI trng ni bo 2480 NST n Trong cỏc t bo to thnh, s NST mi hon ton c to t nguyờn liu ni bo l 2400 Xỏc nh tờn loi Tớnh s ln nguyờn phõn ca mi hp t núi trờn Gii: Xỏc nh tờn loi: Gi x l s ln nguyờn phõn ca mi hp t v 2n l b NST lng bi ca loi Ta cú: S NST tng ng vi nguyờn liu ca mụi trng ni bo l: (2x 1) 10 2n = 2480 (1) S NST mi hon ton mụI trng ni bo cung cpl: (2x 2) 10 2n = 2400 (2) Ly (1) (2), ta c: 10 2n = 80 => 2n = õy l b NST ca rui gim S ln nguyờn phõn ca mi hp t: Ta cú (2x 1) 10 2n = 2480 x = Vy s ln nguyờn phõn ca mi hp t l ln Bi v gim phõn v th tinh * Bi tp: Mt th cỏi sinh c th Bit hiu sut th tinh ca trng l 50% , ca tinh trựng l 6,25% Tớnh s t bo sinh tinh v sinh trng tham gia quỏ trỡnh trờn Gii: Cú th phỏt trin t hp t suy s trng th tinh = s tinh trựng th tinh = Hiu sut th tinh ca trng l 50%, ca tinh trựng l 6,25% nờn: 100 = 12 trng 50 100 = 96 tinh trựng S tinh trựng c to l: 6,25 S trng c to l: S t bo sinh trng = s trng to = 12 trng S t bo sinh tinh = 96 : = 24 t bo BUI 18 CHNG IV BIN D A KHI NIM V PHN LOI BIN D I Khỏi nim: - Bin d l hin tng sinh khỏc vi b m v khỏc v nhiu chi tit II Phõn loi - Bin d gm hai loi: Bin d khụng di truyn (Thng bin) v bin d di truyn Bin d khụng di truyn: a Khỏi nim: - Thng bin l nhng bin i kiu hỡnh ca mt kiu gen, phỏt sinh quỏ trỡnh phỏt trin cỏ th di nh hng trc tip ca mụi trng b Tớnh cht: - Khụng di truyn c - Thng bin xut hin ng lot theo mt hng xỏc nh i vi mt nhúm cỏ th cú cựng kiun gen, sng iu kin mụI trng ging - Thng bin phỏt sinh sut quỏ trỡnh phỏt trin ca cỏc th v chu nh hng trc tip ca mụI trng - Cú tớnh thớch nghi tm thi c ý ngha: - Giỳp cỏ th sinh vt bin i thớch nghi vi iu kin mụI trng sng d Mi quan h gia kiu gen, mụi trng v kiu hỡnh: 37 - B m khụng truyn cho nhng tớnh trng hỡnh thnh sn m truyn t cho kiu gen quy nh cỏch phn ng trc mụI trng - Kiu gen quy nh cỏch phn ng ca c th trc mụI trng - Kiu hỡnh l kt qu tng tỏc gia kiu gen v mụI trng Mi loi tớnh trng chu nh hng khỏc ca mụI trng: + Cỏc tớnh trng cht lng ph thuc ch yu vo kiu gen, rt ớt nhoc khụng chu nh hng ca mụI trng + Cỏc tớnh trng s lng thng chu nh nhiu ca mụI trng hoc iu kin trng trt v chn nuụI nờn biu hin rt khỏc Nm c mc nh hng ca mụI trng lờn tng tớnh trng ngi ta cú th ch ng s dng tỏc ng mụI trng theo hng cú li nõng cao nng sut, phm cht cõy trng v vt nuụi e Mc phn ng: - L gii hn thng bin ca mt kiu gen trc s bin i ca mụI trng - Tớnh cht: + Mi kiu gen cú mc phn ng riờng + Kiu gen quy nh mc phn ng, iu kin mụI trng quyu inh kiu hỡnh c th nm mc phn ng - ng dng: + Ging qui nh gii hn nng sut + K thut qui nh nng sut c th + Nng sut tỏc ng qua li gia ging v k thut + Tu iu kin tng ni, tng giai on ta nhn mnh vai trũ ca ging hay k thut Bin d di truyn: a Khỏi nim: - L nhng bin i vt cht di truyn v cú th di truyn cho th h sau b Phõn loi: - Bin d di truyn gm: t bin v bin d t hp * t bin: - L nhng bin i vt cht di truyn, xy cp phõn t(AND) hay cp t bo(NST) - Bao gm hai loi: t bin gen v t bin NST + t bin gen: L nhng bin i cu trỳc ca gen, liờn quan mt hoc mt s cp nuclờụtớt, xy ti mt im no ú trờn phõn t AND biu hin cỏc dng: mt, thờm, thay th, o v trớ nuclờụtớt + t bin NST: L nhng bin i xy NST bao gm: - t bin cu trỳc NST vi dng: mt on, lp on, o on, chuyn on - t bin s lng NST vi dng: D bi th v a bi th * Bin d t hp: L nhng bin i s sp xp li vt cht di truyn ca b m th thụng qua ng sinh sn lm xut hin th h nhng tớnh trng cú hoc cha tng cú b m III t bin gen, t bin nhim sc th v bin d t hp t bin gen a Khỏi nim: - L nhng bin i cu trỳc ca gen, liờn quan mt hoc mt s cp nuclờụtớt, xy ti mt im no ú trờn phõn t AND - Gm cỏc dng: mt, thờm, thay th, o v trớ nuclờụtớt b Nguyờn nhõ v c ch phỏt sinh t bin gen: - t bin gen phỏt sinh tỏc nhõn gõy t bin lớ hoỏ ngoi cnh hoc ri lon cỏc qua strỡnh sinh lớ, hoỏ sinh ca t bo gõy nờn nhng sai sút quỏ trỡnh t ca AND hoc trc tip bin i cu trỳc ca nú - t bin gen ph thuc vo loi tỏc nhõn, liu lng, cng ca tỏc nhõn v c im cu trỳc ca gen - S bin i ca mt nuclờụtớt no ú thot u xy trờn mt mch ca AND di dng tin t bin Lỳc ny enzim sa cha cú th sa sai lm cho tin t bin tr v dng ban u Nu sai sút khụng c sa chu thỡ qua ln t tip theo nuclờụtit lp sai s liờn kt vi nuclờụtit b sung vi nú lm phỏt sinh t bin gen c C ch biu hin t bin gen: - t bin gen ó phỏt sinh s c tỏI bn qua c ch t nhõn ụI ca AND - Nu t bin phỏt sinh gim phõn s to t bin giao t qua th tinh I vo hp t t bin tri s biu hin thnh kiu hỡnh ca c th mang t bin t bin ln s i vo hp t dng d hp qua giao phi lan truyn dn qun th, nu gp t hp ng hp trhỡ biu hin thnh kiu hỡnh - Khi t bin xy nguyờn phõn, chỳng s phỏt sinh mt t bo sinh dng ri c nhõn lờn mt mụ Nu t bin tri s biu hin mt phn c th to nờn th khm t bin soma cú th nhõn lờn bng sinh sn sinh dng nhng khụng th di truyn qua sinh sn hu tớnh 38 - Nu t bin xy nhng ln nguyờn phõn u tiờn ca hp t, giai on t bo (t bin tin phụi) thỡ nú s I vo quỏ trỡnh hỡnh thnh giao t v truyn qua th h sau bng sinh sn hu tớnh d Hu qu: - S bin i dóy nuclờụtit ca gen cu trỳc s dn n bin i dóy ribụnuclờụtit trờn mARN qua ú lm bin i dóy axitamin ca prụtờin tng ng, cui cựng biu hin thnh mt bin i t ngt, giỏn on v mt hoc mt s tớnh trng no ú trờn mt hoc mt s ớt cỏc th qun th - a s t bin gen thng cú hi vỡ nú phỏ v s hi ho cu trỳc ca gen, mt s t bin gen li cú li e ý ngha: - t bin gen c xem ngun nguyờn liu cho tin hoỏ vỡ: + Tuy a s t bin gen cú hi cho bn thõn sinh vt nhng t bin lm tng s sai khỏc gia cỏc th, to nhiu kiu gen, kiu hỡnh mi, cung cp nguyờn liu cho quỏ trỡnh chn lc t nhiờn, cú ý ngha i vi tin hoỏ sinh gii + Trong cỏc loi bin thỡ t bin gen c xem l ngun nguyờn liu ch yu vỡ so vi t bin NST thỡ t bin gen ph bin hn, ớt nh hng nghiờm trng n sc sng v s sinh sn ca c th sinh vt t bin nhim sc th: a t bin cu trỳc NST - Khỏi nim: l nhng bin i cu trỳc ca NST gm cỏc dng mt on, lp on, o on, chuyn on - Nguyờn nhõn: Do tỏc nhõn gõy t bin lớ hoỏ mụI trng hoc nhng bin i sinh lớ ni bo lm phỏ v cu trỳc ca NST nh hng ti quas trỡnh tỏI bn, tip hp, trao i chộo ca NST - C ch v hu qu: + Mt on: Mt on NST b t lm gim s lng gen trờn NST On b mt cú th phớa ngoi hoc phớa ca cỏnh t bin mt on thng lm gim sng hoc gõy cht Vớ d: ngi, NSt th 21 b mt on gõy ung th mỏu + Lp on: Mt on no ú ca NST c lp mt ln hay nhiu ln lm tng s lng gen cựng loi t bin lp on cú th on NST b t c ni xen vo NST tng ng hoc dúNT tip hp khụng bỡnh thng, trao i chộo khụng u gia cỏc crụmatớt t bin lp on lm tng cng hay gim sỳt mc biu hin tớnh trng Vớ d: lp on 16A ruũi gim lm mt li thnh mt dt, cng lp nhiu thỡ mt cng dt hay i mch, t bin lp on lm tng hot tớnh ca enzim amilaza cú ý ngha sn xut bia + o on: on b t ri quay ngc 180 o v gn vo ch b t lm thay i trt t phõn b gen trờn NST on b o cú th mang tõm ng hoc khụng mang tõm ng, cú th o on trong, o on ngoi, o on trờn cỏnh hoc trờn cỏnh ln ca NST t bin ny thng ớt nh hng ti sc sng ca c th vỡ vt cht di truyn khụng b mt i S o on NST to nờn s a dng gia cỏc nũi phm vi mt loi + Chuyn on: Mt on NST ny b t v gn vo mt NST khỏc hoc c NST khỏc cp cựng b t mt on no ú ri trao i cho on b t Cú hai kiu chuyn on l chuyn on tng h hoc chuyn on khụng tng h S chuyn on thng lm phõn b li cỏc gen phm vi mt cp NST hay gia cỏc cp NST khỏc to nờn nhúm gen liờn kt mi Chuyn on ln thng gõy cht hoc lm mt kh nng sinh sn nhiờn thiờn nhiờn hin tng chuyn on nh khỏ ph bin lỳa, chui, u Trong thc nghờm ngi ta ó chuyn nhng nhúm gen mong mun t NST loi ny sang NST loi khỏc c t bin s lng NST - Khỏi nim: L nhng bin i s lng NST xy mt hoc mt s cp NST hoc ton b cỏc cp NST - Nguyờn nhõn v c ch phỏt sinh: + Do cỏc tỏc nhõn gõy t bin vt lớ, hoỏ hc ngoi cnh hoc s ri lon cỏc quỏ trỡnh sinh lớ t bo c th nh hng n s khụng phõn li ca mt cp NST hoc ton b cỏc cp NST - Phõn loi: Bao gm th d bi v th a bi + Th d bi: l c th m t bo sinh dng cú mt hoc mt s cp NST b thay i s lng bao gm cỏc dng: ++ Th nhim (2n 1): Trong t bo sinh dng ch cha mt NST ca cp NST tng ng ++ Th nhim (2n + 1): Trong t bo sinh dng mt cp NST tng ng no ú cú thờm NST ++ Th khuyt nhim (2n 2): Trong t bo sinh dng mt NST tng ng no ú b mt ++ Th a nhim (2n + 2): Trong t bo sinh dng cú thờm cp NST tng ng no ú * C ch hỡnh thnh th d bi: Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t, mt cp NST no ú khụng phõn li quỏ trỡnh phõn bo gim phõn to hai loi giao t (n +1) v (n - 1) Cỏc giao t ny kt hp ngu nhiờn th tinh to cỏc th d bi * Hu qu: Thng cú hi cho c th sinh vt nh t bin ba nhim NST 21 gõy hi chng ao (c ngn, gỏy rng v dt, khe mt xh, lụng mi ngn v tha, li di v day, ngún tay ngn, c th phỏt trin chm, si n v thng vụ sinh), t bin NST gii tớnh gõy cỏc hi chng: hi chng 3X ( n, bung trng v d khụng phỏt trin, thng ri lon kinh nguyt khú cú con); Hi chng tcn (OX: n lựn c ngn, khụng cú kinh nguyt, vỳ khụng phỏt trin, d nh, trớ tu chm phỏt trin); Hi chng claiphent(XXY: nam, mự mu, thõn cao,chõn 39 tay di, tinh hon nh, si n, vụ sinh) thc vt cng thng gp chi c v lỳa thng lm sai khỏc v hỡnh dng, kớch thc * ý ngha: Tuy th d bi gõy hi cho c th sinh vt nhng li gúp phn to s sai khỏc v NST loi v lm tng tớnh a dng cho loi Trong thc t sn xut, nhng dng d bi tỡm thy vt nuuụI cõy trng giỳp ngi chn lc nhng dng him l + Th a bi: l c th m t bo sinh dng cú s NST l bi s ca n, thng cú hai dng l a bi chn (4n, 6n) v a bi l (3n, 5n) * C ch hỡnh thnh th a bi: S hỡnh thnh a bi chn: Trong quỏ trỡnh nguyờn phõn, cỏc NST ó t nhõn ụi nhng thoi phõn bo khụng hỡnh thnh lm cho tt c cỏc cp NST khụng phõn li kt qu l b NST tng lờn gp bi S hỡnh thnh a bi l: Trong gim phõn hỡnh thnh giao t, cỏc NST phõn li khụng ng u v cỏc giao t to giao t cú 2n NST, giao t ny kt hp giao t n to hp t 3n, hỡnh thnh th tam bi * Tớnh cht biu hin: - C th a bi cú hm lng AND tng gp bi dn ti trao i cht tng cng, t bo v c quan cú kớch thc ln, phỏt trin kho v chng chu tt vi iu kin mụi trng - Cỏc c th a bi l thng khụng cú kh nng sinh sn hu tớnh vỡ quỏ trỡnh gim phõn b cn tr - Th a bi thng gp ph bin thc vt, ng vt giao phi thng ớt gp * ý ngha: Gúp phn to s sai khỏc ln v cu truc sdi truyn gia cỏc cỏ th loi, to s phõn hoỏ thnh phn kiu gen ca qun th, l ngun nguyờn liu cho quỏ trỡnh phỏt sinh loi mi, cú ý ngha i vi tin hoỏ Th a bi c s dng lm nguyờn liu sn xut, chn lc cỏc ging cõy trng cú kh nng chng chu tt, cú nng sut cao Bin d t hp - Khỏi nim: Bin d t hp l nhng bin i s sp xp li vt cht di truyn ca b m th thụng qua ng sinh sn lm xut hin th h nhng tớnh trng cú hoc cha tng cú b m - C ch phỏt sinh: S sp xp li vt cht di truyn lm phỏt sinh bin d t hp nh cỏc c ch sau: + S phõn li c lp v t hp t ca cỏc NST dn n s phõn li c lp v t hp t ca cỏc gen nm trờn NST gim phõn, kt hp vi s t hp ngu nhiờn ca cỏc giao t th tinh + S trao i chộo gia cỏc cp NST kộp tng ng kỡ u I ca gim phõn dn n hoỏn v gen + S tng tỏc gia cỏc gen khụng alen dn n lm xut hin kiu hỡnh mi khỏc b m - ý ngha: + Trong tin hoỏ: lm tng tớnh a dng, to ngun bin d phong phỳ cung cp nguyờn liu cho chn lc t nhiờn, thỳc y su tin hoỏ ca sinh gii + Trong chn ging: to nhiu kiu gen v kiu hỡnhcung cp nguyờn liu cho ngi chn lc v trỡ nhng kiu gen tt To nhng kiu gen mang nhng tớnh trng tt hp mt c th, loi b nhng tớnh trng khụng mong mun nhm ỏp ng nhu cu phc v a dng ca cuc sng B CU HI Lí THUYT Nờu khỏI nim v phõn loi bin d theo di truyn hc hin i? t bin gen l gỡ? Nờu nguyờn nhõn, c ch phỏt sinh v c ch biu hin ca t bin gen? Nờu hu qu v ý ngha ca t bin gen? Trỡnh by t bin cu trỳc Nhim sc th? Nờu c ch v hu qu? Trỡnh by khỏI nim t bin s lng nhim sc th? Phõn bit th a bi v th d bi? Trỡnh by c ch hỡnh thnh cỏc dng t bo n, 2n, 3n, 4n t dng t bo 2n? So sỏnh t bin gen v t bin nhim sc th? So sỏnh thng bin v t bin? Nờu mi quan h gia kiu gen, mụI trng v kiu hỡnh? Mc phn ng l gỡ? Thng bin l gỡ? So sỏnh thng bin v bin d t hp? 10 So sỏnh bin d t hp v bin d t bin? 40 [...]... en ct : 0, 09 xỏm ct : 0, 09 en di - Gii thớch: Cỏ th cỏi trong phỏt sinh giao t ln gim phõn I ó xy ra hin tng trao i chộo gia hai crụmatớt khỏc ngun gc trong cp NST kộp tng ng cha hai cp gen AB to nờn 4 loi giao t vi t l 0,41 AB : 0,41 ab ab : 0, 09 Ab : 0, 09 aB - S lai: Lai phõn tớch cỏi F1 G F1 FB AB ab x 0,41AB : 0,41ab 0, 09 Ab : 0, 09 aB KG 0,41 ab ab ab AB ab Ab aB : 0, 09 : 0,41 : 0, 09 ab ab ab... cỏc t l: + T l 9 : 7 VD: Cho F1 d hp 2 cp gen, kiu hỡnh thõn cao t th phn, F2 cho t l 9 cao : 7 thp Gii thớch: KG 9 (A-B-) qui nh thõn cao KG 3(A-bb), 3(aaB-), 1 aabb qui nh thõn thp + T l 9 : 6 : 1 VD: Cho bớ F1 d hp 2 cp gen, kiu hỡnh qu dt t th phn, F2 cho t l 9 dt : 6 trũn : 1 di Gii thớch: KG 9 (A-B-) qui nh qu dt KG 3(A-bb), 3(aaB-) qui nh qu trũn KG 1 aabb qui nh thõn thp + T l 9 : 3 : 4 VD:... Cho th F1 d hp 2 cp gen, kiu hỡnh lụng trng tp giao, F2 cho t l 9 trng: 3 nõu : 4 xỏm Gii thớch: KG 9 (A-B-) qui nh lụng trng KG 3(A-bb) qui nh lụng nõu KG 3(aaB-), 1 aabb qui nh lụng xỏm + T l 9 : 3 : 3 : 1 VD: Cho g F1 d hp 2 cp gen, kiu hỡnh mo qu o tp giao, F 2 cho t l 9 mo qu o: 3 mo hoa hng: 3 mo qu u : 1 mo hỡnh lỏ Gii thớch: KG 9 (A-B-) qui nh mo qu o KG 3(A-bb) qui nh mo hoa hng KG 3(aaB-)... cựng loi thu c th h lai gm : 802 cao vng di : 199 cao vng trũn : 798 thp trũn : 201 thp di, Bit mi gen qui nh mt tớnh trng a Hóy xỏc nh quy lut di truyn chi phi ng thi 3 tớnh trng trờn b Vit cỏc kiu gen cú th cú ca P v F1 (khụng cn vit s lai) Bi 4: Khi lai c chua qu trũn vi c chua qu vng bu, F 1 thu c 100% trũn Cho F1 t th phn thu c 1500 cõy trong ú cú 99 0 cy trũn Hóy giI thớch v vit s lai t P n... 2n ging nhau v ging t bo m c ý ngha: - Nguyờn phõn l phng thc sinh sn ca t bo, giỳp c th ln lờn - L phng thc duy trỡ n nh b NST c trng cho loi qua cỏc th h t bo nhng loi sinh sn hu tớnh v qua cỏc th h c th nhng loi sinh sn vụ tớnh 2 Gim phõn: a Khỏi nim 33 - Gim phõn l hỡnh thc phõn bo gim nhim xy ra t bo sinh dc ti vựng chớn ca ng dn sinh dc - Gim phõn l hỡnh thc phõn bo t mt t bo m to ra 4 t bo... giao t lm xut hin nhiu bin d t hp, cú ý ngha trong tin hoỏ v chn ging 3 S phỏt sinh giao t: - Giao t l t bo sinh dc cú b NST n bi c hỡnh thnh t quỏ trỡnh gim phõn ca t bo sinh giao t cú kh nng th tinh to thnh hp t Cú hai loi giao t c (tinh trựng) v giao t cỏi(trng) - Quỏ trỡnh phỏt sinh giao t ng vt: 34 + Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c: Cỏc t bo mm nguyờn phõn liờn tip nhiu ln to ra nhiu tinh nguyờn... cũn 3 th cc b tiờu bin - Quỏ trỡnh phỏt sinh giao t thc vt: + Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c: mi t bo m tiu bo t gim phõn cho 4 tiu bo t n bi sau ú hỡnh thnh nờn 4 ht phn Trong ht phn, mi nhõn n bi li phõn chia cho mt nhõn ng phn v mt nhõn sinh sn, nhõn sinh sn li phõn chia to ra 2 giao t c + Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t cỏi: mi t bo m i bo t gim phõn cho 4 i bo t, nhng ch cú mt sng sút v ln... Thi gian nguyờn phõn = x [2u1 + (x 1)d ] 2 2 C ch gim phõn v th tinh * Dng 1: Tớnh s giao t v s hp t to thnh - S giao t c hỡnh thnh t mi loi t bo sinh giao t + S tinh trựng to ra = s t bo sinh tinh x 4 + S trng to ra = s t bo sinh trng + S th nh hng = s t bo sinh trng x 3 - Tớnh s hp t: S hp t = s tinh trựng th tinh = s trng th tinh - Hiu sut th tinh l t s % gia s giao t c th tinh trờn tng s giao t c... cỏi * Dng 3: Tớnh s NST mụi trng cung cp cho quỏ trỡnh to giao t - S NST mụI trng cung cp cho cỏc t bo sinh giao t to giao t bng chớnh s NST cha trong cỏc t bo sinh giao t = a 2n - S NST mụi trng cung cp cho a t bo sinh dc s khai to giao t bng s NST trong cỏc giao t tr cho s NST cha trong a t bo sinh dc s khai ban u Tng s NST mụI trng = (2x+ 1 1) a 2n Bi tp vn dng 1 Bi tp v nguyờn phõn * Bi tp 1:... ca NST: 32 - B NST trong mi loi sinh vt c c trng bi s lng, hỡnh dng v cu trỳc, dõy l c trng phõn bit cỏc loi vi nahu khụng phn ỏnh trnhf tin hoỏ cao hay thp, nhng loi giao phi, t bo sinh dng mang b NST lng bi 2n, NST luụn tn ti thnh tng cp tng ng, mt NST cú ngun gc t b, mt NST cú ngun gc t m, tbo giao t cha b NST n bi n VD: - Ngi: 2n = 46, n = 23 - Chú: 2n = 78, n = 39 - u h Lan: 2n = 14, n = 7 - ... 0, 09 Ab : 0, 09 aB - S lai: Lai phõn tớch cỏi F1 G F1 FB AB ab x 0,41AB : 0,41ab 0, 09 Ab : 0, 09 aB KG 0,41 ab ab ab AB ab Ab aB : 0, 09 : 0,41 : 0, 09 ab ab ab ab KH 0,41 xỏm di : 0,41 en ct: 0, 09. .. chỳng s phỏt sinh mt t bo sinh dng ri c nhõn lờn mt mụ Nu t bin tri s biu hin mt phn c th to nờn th khm t bin soma cú th nhõn lờn bng sinh sn sinh dng nhng khụng th di truyn qua sinh sn hu tớnh... cỏc t bo sinh giao t to giao t bng chớnh s NST cha cỏc t bo sinh giao t = a 2n - S NST mụi trng cung cp cho a t bo sinh dc s khai to giao t bng s NST cỏc giao t tr cho s NST cha a t bo sinh dc

Ngày đăng: 30/10/2015, 08:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan