0

Từ vựng Tiếng Anh về Gia đình

3 532 2
  • Từ vựng Tiếng Anh về Gia đình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2015, 07:07

Family members: Thành viên trong gia đình father (thường gọi là  dad)       bố mother (thường gọi là mum) mẹ son con trai daughter con gái parent bố mẹ child (số nhiều: children) con husband chồng wife vợ brother anh trai/em trai sister chị gái/em gái uncle chú/cậu/bác trai aunt cô/dì/bác gái nephew cháu trai niece cháu gái cousin anh chị em họ grandmother (thường được gọi là granny hoặc grandma) bà grandfather (thường được gọi là granddad hoặc grandpa) ông grandparents ông bà grandson cháu trai granddaughter cháu gái grandchild (sốNhiều:grandchildren) cháu boyfriend bạn trai girlfriend bạn gái partner vợ/chồng/bạn trai/bạn gái fiancé chồng chưa cưới fiancée vợ chưa cưới godfather bố đỡ đầu godmother mẹ đỡ đầu godson con trai đỡ đầu goddaughter con gái đỡ đầu stepfather bố dượng stepmother mẹ kế stepson con trai riêng của chồng/vợ stepdaughter con gái riêng của chồng/vợ stepbrother con trai của bố dượng/mẹ kế stepsister con gái của bố dượng/mẹ kế half-sister chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha half-brother anh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha The in-laws Nhà chồng/nhà vợ mother-in-law mẹ chồng/mẹ vợ father-in-law bố chồng/bố vợ son-in-law con rể daughter-in-law con dâu sister-in-law chị/em dâu brother-in-law anh/em rể   Other words related to the family Những từ khác liên quan đến gia đình relation hoặc relative họ hàng twin anh chị em sinh đôi to be born chào đời to die mất to get married kết hôn to get divorced li dị to adopt nhận nuôi adoption sự nhận nuôi adopted được nhận nuôi only child con một single parent chỉ có bố hoặc mẹ single mother chỉ có mẹ infant trẻ sơ sinh baby trẻ nhỏ toddler trẻ tập đi Family members: Thành viên trong gia đìnhfather (thường gọi là dad)bốmother (thường gọi là mum)mẹsoncon traidaughtercon gáiparentbố mẹchild (số nhiều: children)conhusbandchồngwifevợbrotheranh trai/em traisisterchị gái/em gáiunclechú/cậu/bác traiauntcô/dì/bác gáinephewcháu trainiececháu gáicousinanh chị em họgrandmother (thường được gọi là granny hoặc grandma)bàgrandfather (thường được gọi là granddad hoặc grandpa)ônggrandparentsông bàgrandsoncháu traigranddaughtercháu gáigrandchild (sốNhiều:grandchildren)cháuboyfriendbạn traigirlfriendbạn gáipartnervợ/chồng/bạn trai/bạn gái fiancéchồng chưa cướifiancéevợ chưa cướigodfatherbố đỡ đầugodmothermẹ đỡ đầugodsoncon trai đỡ đầugoddaughtercon gái đỡ đầustepfatherbố dượngstepmothermẹ kếstepsoncon trai riêng của chồng/vợstepdaughtercon gái riêng của chồng/vợstepbrothercon trai của bố dượng/mẹ kếstepsistercon gái của bố dượng/mẹ kếhalf-sisterchị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác chahalf-brotheranh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác chaThe in-lawsNhà chồng/nhà vợmother-in-lawmẹ chồng/mẹ vợfather-in-lawbố chồng/bố vợson-in-lawcon rểdaughter-in-lawcon dâusister-in-lawchị/em dâuanh/em rểbrother-in-lawOther words related to the familyNhững từ khác liên quan đến gia đìnhrelation hoặc relativehọ hàngtwinanh chị em sinh đôito be bornchào đời to diemấtto get marriedkết hônto get divorcedli dịto adoptnhận nuôiadoptionsự nhận nuôiadoptedđược nhận nuôionly childcon mộtsingle parentchỉ có bố hoặc mẹsingle motherchỉ có mẹinfanttrẻ sơ sinhbabytrẻ nhỏtoddlertrẻ tập đi ... anh/ em rể brother-in-law Other words related to the family Những từ khác liên quan đến gia đình relation relative họ hàng twin anh chị em sinh đôi to be born chào đời to die to get married kết... half-brother anh em cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha The in-laws Nhà chồng/nhà vợ mother-in-law mẹ chồng/mẹ vợ father-in-law bố chồng/bố vợ son-in-law rể daughter-in-law dâu sister-in-law chị/em dâu anh/ em
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng Tiếng Anh về Gia đình, Từ vựng Tiếng Anh về Gia đình, Từ vựng Tiếng Anh về Gia đình

Từ khóa liên quan