0

phụ đạo vật lí 6 hay

55 3,443 0
  • phụ đạo vật lí 6 hay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2015, 17:14

Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgày so¹n :17/9/2012.Ngày dạy :20/9/2012.Buæi thø nhÊt TiÕt 1-2-3 «n tËp §o ®é dµi-®o thÓ tÝchchÊt láng-®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm nícI. Môc tiªu:KT: HS biÕt GH§, §CNN cña thíc.KN: RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng:- ¦íc lîng gÇn ®óng mét ®é dµi cÇn ®o.- §o ®é dµi trong mét sè t×nh huèng.- BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh.II.Ho¹t ®éng d¹y häc:1) æn ®Þnh líp:2) Néi dung «n tËp:Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ cña Trß1. Ho¹t ®éng 1: Tæchøc t×nh huèng häc- HS th¶o luËn vµ tr¶tËp: (3/)Lý thuyếtlêi.GV: yêu cầu HS trả lờicác câu hỏi sau:? Nêu các dụng cụ- HS ®äc SGK, nh¾c l¹ithường dùng đề đo độc¸c®¬nvÞ.dài.? Đơn vị đo độ dài hợp- HS t×m tõ thÝch hîppháp của nước Việt®iÒn vµo chç trèng.Nam là đơn vị nào?Ngoài ra còn có nhữngđơn vị đo độ dài nào.? Nêu cách đo độ dài.? GHĐ là gì.? ĐCNN là gì.HS: suy nghĩ trả lờitừng câu hỏi.GV:nhận xét chốt lạikiến thức.- Ho¹t ®éng 2: ¤n l¹ivµLàm mét sè bài tập ở SBT- GV híng dÉn HS «n l¹imét sè ®¬n vÞ ®o ®é dµi nhëSGK.Trường THCS Quảng HòaNéi dung ghi b¶ngTiÕt 1: §o ®é dµi.I. §în vÞ ®o ®é dµi:1) ¤n l¹i ®¬n vÞ ®o ®é dµi:§¬n vÞ chÝnh cña ®o ®é dµilµ mÐt (m)Ngoµi ra cßn cã:dm, cm, mm, km1m = 10 dm; 1m = 100 cm1cm = 10mm; 1km =1000 mBài tập:SBT1.1-1.2-1.3II. §o ®é dµi:1) T×m hiÓu dông cô ®o:Giíi h¹n ®o(GH§) cña thíclµ ®é dµi lín nhÊt ghi ë trªnthíc.§é chia nhá nhÊt(§CNN)lµ ®é dµi gi÷a 2 v¹ch chialiªn tiÕp cña thíc.2) §o ®é dµi:Năm học:2012-20131 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiHo¹t ®éng 3: §o ®é dµi:4) DÆn dß:-Lµm bµi tËp 1.2.2 ®Õn 1.2.6- Lµm c¸c bµi tËp 1.2.7 ®Õn 1.2.11SBT-----------------------------------------------------------------------------------Ngày so¹n :27/9/2012.Ngày dạy :04/10/2012.TiÕt 2 §o thÓ tÝch chÊt láng.®o thÓ tÝch vËt r¾nkh«ng thÊm nícI. môc tiªu:- KÓ tªn ®îc mét sè dông cô thêng ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng.- BiÕt x¸c ®Þnh thÓ tÝch chÊt láng b»ng dông cô ®o thÝch hîp.-BiÕt sö dông c¸c dông cô (b×nh chia ®é, b×nh trµn) ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña vËt r¾nkh«ng thÊm níc (cã h×nh d¹ng bÊt k×).II. Ho¹t ®éng d¹y häc:1) æn ®Þnh líp:2) Bµi cò:? H·y tr×nh bµy c¸ch ®o ®é dµiHo¹t ®éng cña thÇy Vµ trßLµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®ÞnhchÝnh x¸c thÓ tÝch cña hßn ®¸cña ®inh èc?Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch®o thÓ tÝch cña nh÷ng vËt- HS dù ®o¸n c¸ch kiÓmr¾n kh«ng thÊm níc:tra.- HS theo dâi vµ ghi vë.Trường THCS QuảngNéi dung ghi b¶ngTiÕt 2: §o thÓ tÝchchÊt lángI) §¬n vÞ ®o thÓtÝch:§¬n vÞ ®o thÓ tich thêngLµm viÖc c¸ nh©n víi dïng lµ mÐt khèi (m3) vµlÝt (l)c©u 1.1lÝt = 1 dm3; 1 ml = 1cm3II) §o thÓ tÝch chÊt- HS quan s¸t h×nh, ®äc láng:1) T×m hiÓu dông cô ®o thÓSGK.tÝch:Nh÷ng dông cô ®o thÓ tÝchHòaNăm học:2012-2013 2 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị Hoài- HS tr¶ lêi.- HS th¶o luËn vµ tr¶lêi.- HS lµm viÖc c¸ nh©ntr¶ lêi c¸c c©u hái.- HS th¶o luËn vµ tr¶lêi..- HS th¶o luËn theo híng dÉn cña GV.- HS ®äc SGK theo dâihíng dÉn.- HS tù t×m c¸ch ®o.chÊt láng gåm: chai lä, ca®ong, cã ghi s½n dung tÝch,c¸c lo¹i ca ®ong ®· biÕt tríc dung tÝch, b×nh chia ®é,b¬m tiªm.2) T×m hiÓu c¸ch ®o thÓtÝch chÊt láng.Khi ®o thÓ tÝch b»ng b×nhchia ®é cÇn:a) ¦íc lîng thÓ tÝch cÇn®o.b) Chän b×nh chia ®é cãGH§ vµ §CNN thich hîp.c) §Æt b×nh chia ®é th¼ng®øng.d) §Æt m¾t ngang víi ®écao mùc chÊt láng trongb×nh.e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®otheo v¹ch chia gÇn nhÊt víimùc chÊt láng.) §o thÓ tÝch vËtr¾n kh«ng thÊm níc:1) Dïng b×nh chia ®é:Th¶ ch×m vËt ®ã vµo chÊtláng ®ùng trong b×nh chia®é. ThÓ tÝch phÇn chÊt lángd©ng lªn b»ng thÓ tÝch cñavËt r¾n.2) Dïng b×nh trµn:Khi kh«ng bá lät vËt r¾nvµo b×nh chia ®é th× th¶ch×m vËt ®ã vµo trong b×nhtrµn.ThÓ tÝch cña phÇn chÊt lángtrµn ra b»ng thÓ tÝch cña vËt4) DÆn dß:- Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí.- Lµm bµi tËp ë SBT---------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày so¹n :09/10/2012.Ngày dạy :11/10/2012.TiÕt 3 Khèi lîng - ®o khèi lîngI. Môc tiªu:Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-20133 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị Hoài- HS tù tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái nh: Khi ®Æt gãi ®êng lªn c©n, c©n chØ 1 kg, sè ®ãchØ g×?- §o ®îc khèi lîng cña mét vËt b»ng c©n.- ChØ ®îc GH§ vµ §CNN cña mét c©n.II. Ho¹t ®éng d¹y häc:1) æn ®Þnh líp:2) Bµi cò: KiÔm tra trong bµi häc.3) Bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngHo¹t ®éng 1: Tæ chøcTiÕt 3: Khèi lîng - ®ot×nh huèng häc tËp:khèi lîng:- GV nªu c¸c t×nh huèng - HS tr¶ lêi theo yªu cÇuthùc tÕ trong cuéc sèng cña GV.nh: ma, g¹o, ®êng, b¸nc¸,…. Ta dïng dông cô g×®Ó biÕt chÝnh x¸c khèi lîng g¹o, ®êng…I) Khèi lîng - ®¬n vÞSau ®ã ®Æt c©u hái nh ëkhèi lîng:SGK.Ho¹t ®éng 2: Khèi lîng - GV chèt l¹i:- Giíi thiÖu Kg lµ g×?- HS th¶o luËn theo c©u1) Khèi lîng:Ho¹t ®éng 3: §o khèi l- hái.Mäi vËt ®Òu cã khèi lîngîng:Khèi lîng cña mét vËt chØ l- Yªu cÇu HS ®äc SGK.îng chÊt chøa trong vËt.2) §¬n vÞ khèi lîng:- HS tr¶ lêi.§¬n vÞ chÝnh cña khèi lînglµ Kil«gam (kg)..C¸c ®¬n vÞ kh¸c:HSnhËnxÐtvµghivë.- Yªu cÇu HS thùc hiÖntr¶ lêi c¸c c©u hái1Gam 1g =kgHo¹t ®éng 4: VËn dông:1000- HS ®äc SGK n¾m c¸c Hect«gam (l¹ng)®¬n vÞ.11 l¹ng = kg10Miligam (mg)- HS theo dâi.TÊn (t); t¹.II) §o khèi lîng:- HS ®äc SGK1) T×m hiÓu c©n ®ång hå:MÆt ®ång håHS kh¸c nhËn xÐt.Kim c©n- §¹i diÖn HS thùc hiÖn, Th©n c©nGH§,§CNNlíp theo dâi.Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-20134 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thu- HS lµm c©u hái.-HS theo dâi.GV:Trần Thị Hoài2) C¸c lo¹i c©n kh¸c:III) VËn dông:4) Còng cè dÆn dß:- Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí.Lµm c¸c bµi tËp ë SBT.Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-20135 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgày dạy :18/9/2012.T3-64.T4-65.Ngày 20/09: T162. T363. Ngày22/09 -T36TiÕt 4-5 «n tËp Lùc. hai lùc c©n b»ngI) Môc tiªu:- Nªu ®îc TD vÒ lùc ®Èy, kÐo…vµ chØ ra ®îc ph¬ng, chiÒu cña lùc ®ã.- Nªu ®îc TD vÒ 2 lùc c©n b»ng.- Nªu ®îc c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t c¸c thÝ nghiÖm.-Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷: lùc ®Èy, lùc kÐo, ph¬ng chiÒu, lùc c©n b»ng.II) Ho¹t ®éng d¹y häc:1) æn ®Þnh líp:2) Bµi cò:Cho HS lµm l¹i c©u 9 ë bµi tríc, tõ ®ã nªu c¸ch dïng c©n robecvan ®Ó c©n mét vËt.3) Bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßNéi dông ghi b¶ngTiÕt 6: Lùc-Hai lùc c©nHo¹t ®éng 1: T¹o t×nhb»nghuèng häc tËp:- GV dùa vµo h×nh vÏ ë -HS chó ý ®Õn vÝ dô ®ÈyphÇn më ®Çu SGK ®Ó lµm kÐo cña lùcHS chó ý ®Õn t¸c dông ®Èy,kÐo cña lùc.I. Lùc:Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh1) ThÝ nghiÖmkh¸i niÖm lùc:C4:- GV híng dÉn HS lµm thÝa) Lß xo l¸ trßn bi Ðp ®· t¸cnghiÖm, quan s¸t vµ c¶mdông vµo xe l¨n mét lùc ®Èy.nhËn hiÖn tîng thÝ nghiÖmLóc ®ã tay ta th«ng qua xe1, thÝ nghiÖm 2.+ Híng dÉn HS lµm thÝ -HS thùc hiÖn theo nhãm l¨n ®· t¸c ®éng vµo lß xomét lùc ®Èy.nghiÖm, bè trÝ dông cô theo c¸c thÝ nghiÖmb) Lß xo bÞ d·n ®· t¸c dôngtõng c¸c tõng c¸c thÝvµo xe l¨n mét lùc kÐo. LócnghiÖm vµ tiÕn hµnhThÝ nghiÖm 1: ? H·y nhËn -HS th«ng qua c¶m nhËn ®ã tay ta th«ng qua sîi d©y®· t¸c dông vµo xe l¨n métxÐt t¸c dông cña lß xo l¸ cña tay, nhËn xÐtlùc kÐo lµm lß xo d·n dµi ra.trßn lªn xec) Nam ch©m ®· t¸c dông? H·y nhËn xÐt t¸c dôngvµo qu¶ n¨ng mét lùc hótcña lß xo lªn xeThÝ nghiÖm 2: H·y nhËn -HS nhËn xÐt th«ng quaxÐt t¸c dông cña lß xo lªn thÝ nghiÖmxe vµ cña xe lªn lß xoThÝ nghiÖm 3: NhËn xÐt t¸c -HS quan s¸t rót ra nhËndông cña nam ch©m lªn qu¶ xÐtnÆng-GV tæ chøc HS ®iÒn tõ vµo -HS lµm viÖc c¸ nh©n t×m2) Rót ra kÕt luËn:tõ ®iÒn vµo c©u 4chç trèngKhi vËt nµy ®Èy, kÐo vËt-Cho HS th¶o luËn chung. -HS tham gia nhËn xÐtkia, ta nãi vËt nµy t¸c dôngSau ®ã, GV thèng nhÊt ýlùc lªn vËt kia.kiÕnII. Ph¬ng vµ chiÒuHo¹t ®éng 3: NhËn xÐt vÒcña lùc:ph¬ng vµ chiÒu cña lùc:Mçi lùc cã ph¬ng vµ chiÒu-GV tæ chøc cho HS ®äcTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 6 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuSGK vµ lµm l¹ithÝ nghiÖmtrªn råi yªu cÇu HS nhËnxÐt vÒ ph¬ng vµ chiÒu cñalùc-GV híng dÉn HS tr¶ lêic©u 5Ho¹t ®éng 4: Nghiªn cøul¹i c©n b»ng:-Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh6.4 vµ nªu dù ®o¸n ë c©u 6-Tæ chøc HS nhËn xÐt c©uC7-Yªu cÇu HS t×m tõ thÝchhîp ®iÒn vµo c©u C8-GV chèt l¹i 2 lùc c©n b»ngGV:Trần Thị Hoài-HS ®äc SGK vµ nhËn nhÊt ®ÞnhxÐt-Tr¶ lêiIII.Hai lùc c©n b»ng:-HS quan s¸t råi nªu c¸cdù ®o¸n theo yªu cÇu cñac©u 6Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc-HS lµm viÖc c¸ nh©n t×m m¹nh nh nhau, cã cïng phtõ thÝch hîp ®iÒn vµo C8 ¬ng nhng ngîc chiÒu.IV.VËn dông:C9Ho¹t ®éng 5: VËn dông-Yªu cÇu HS lµm c©u C9, -HS lµm viÖc c¸ nh©n c©u C10C9, c©u C10c©u C104)DÆn dß:- Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí ë SGK- Lµm c¸c bµi tËp 6.1 ®Õn 6.3 SBTNgày dạy :25/9/2012.T3-64.T4-65.Ngày 27/09: T162. T363. Ngày29/09 -T36TiÕt 6 T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùcI.Môc tiªu:* KiÕn thøc:-BiÕt ®îc thÕ nµo lµ sù biÕn ®æi chuyÓn ®éng vµ nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ lùc t¸cdông lªn mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt-BiÕt ®îc thÕ nµo lµ vËt bÞ biÕn d¹ng vµ nªu ®îc mét sè thÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªnvËt lµm vËt bÞ biÕn d¹ng-Nªu ®îc mét sè thÝ dô vÒ lùc t¸c dông võa lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt võalµm biÕn d¹ng vËt.*KÜ n¨ng:-BiÕt l¾p r¸p TN.-BiÕt ph©n tÝch thÝ nghiÖm, hiÖn tîng ®Ó rót ra qui luËt cña vËt chÞu t¸c dông lùc.*Th¸i ®é:-Nghiªm tóc nghiªn cøu hiÖn tîng vËt lÝ, xö lý c¸c th«ng tin thu thËp ®îcII.ChuÈn bÞ:Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 7 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị Hoài*Mçi nhãm:-Mét xe l¨n-Mét lß xo l¸ trßn,-Mét m¸ng ngiªng-Mét hßn bi,-Mét lß xo dµi,-Mét sîi d©yIII.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:1) æn ®Þnh:2) KiÓm tra bµi cò:HS1? ThÕ nµo gäi lµ t¸c dông lùc? T×m thÝ dô thùc tÕ cã lùc t¸c dông?HS2? ThÕ nµo gäi lµ hai lùc c©n b»n? T×m thÝ dô thùc tÕ cã hai lùc c©n b»ng?3) Néi dung bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßHo¹t ®éng 1: Tæ chøct×nh huèng häc tËp-Tõ hai h×nh vÏ ë ®Çu bµi, -HS theo dâi vÊn ®ÒGV ®Æt vÊn ®Ò: Muèn d¬ngcung, ngêi ta ph¶i t¸c dônglùc vµo d©ycung. VËy ph¶ilµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®· cãlùc t¸c dông vµo d©y cungHo¹t ®éng 2: T×m hiÓunh÷ng hiÖn tîng x¶y rakhi cã lùc t¸c dông:-GV híng dÉn HS ®äc-HS ®äc SGK phÇn 1SGK phÇn 1-GV treo b¶ng phô ®·chuÈn bÞ nh÷ng hiÖn tîng -Theodâi b¶ng phô vµ ghinµy lªn b¶ng, y/c HS ®äc nhívµ ghi nhí- GV yªu cÇu HS t×m thÝ dô-HS t×m thÝ dôtheo yªu cÇu cña c©u C1-GV híng dÉn HS ®äc-HS ®äc phÇn 2phÇn 2-Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C2Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu -HS th¶o luËn tr¶ lêinh÷ng kÕt qu¶ t¸c dôngcña lùc:1)GV tæ chøc cho HS lµmthÝ nghiÖm:+ GV lµm l¹i thÝ nghiÖmh×nh 6.1 cho HS quan s¸t-HS quan s¸t thÝ nghiÖm 1c® cña xe? KÕt qu¶ thÝ nghiÖm nh ë c©u C3thÕ nµo+ Híng dÉn HS lµm thÝ -HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi-HS lµm thÝ nghiÖm theonghiÖm ë h×nh 7.1? H·y nhËn xÐt vÒ lùc t¸c nhãmdông cña tay lªn xe th«ng -HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêiTrường THCS Quảng HòaNéi dung ghi b¶ngTiÕt 7: T×m hiÓu kÕtqu¶ t¸c dông cñalùcI)Nh÷ng hiÖn tîngcÇn chó ý quan s¸tkhi cã lùc t¸cdông:1)Nh÷ng sù biÕn ®æi cñachuyÓn ®éng(SGK)2)Nh÷ng sù biÕn d¹ng:(SGK)II) Nh÷ng kÕt qu¶t¸c dông cña lùc:1/ThÝ nghiÖm:-H×nh 6.4-H×nh7.1-H×nh 7.2-C©u C6Năm học:2012-20138 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thuqua sîi d©y+ Híng dÉn HS lµm thÝnghiÖm ë h×nh 7.2 SGK? NhËn xÐt vÒ lùc mµ lß t¸cdông lªn hßn bi+ Cho HS lµm thÝ nghiÖmnh híng dÉn ë c©u C6-Sau khi hoµn thµnh c¸c thÝnghiÖm GV tæ chøc lípnhËn xÐt, thèng nhÊt, chÊmphiÕu häc tËp2) GV híng dÉn chän tõ®iÒn vµo chç trèng ë phÇnkÕt luËn+ Cho HS th¶o luËn theonhãm, t×m tõ thÝch hîp®iÒn vµo c©u C7+Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãmtr¶ lêi+ GV thèng nhÊt ý kiÕnGV:Trần Thị Hoài-HS lµm thÝ nghiÖm theonhãm- Tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp-HS tù lµm theo c¸ nh©n,tr¶ lêi kÕt qu¶-C¶ líp tham gia nhËn xÐt,chÊm phiÕu häc tËp-HS th¶o luËn t×m tõ thÝch 2)KÕt luËn:hîpa)Lùc ®Èy mµ lß xo l¸ trßnt¸c dông lªn xe l¨n ®· lµmbiÕn ®æi chuyÓn ®éng cñaxeb)Lùc mµ tay ta t¸c dônglªn xe l¨n khi ®ang ch¹ylµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng-§¹i diÖn nhãm tr¶ lêicña xec)Lùc mµ lß xo l¸ trßn t¸cdông lªn hßn bi khi vach¹m ®· lµm biÕn ®æichuyÓn ®éng cña hßn bid)Lùc mµ tay ta Ðp vµo lßxo ®· lµm biÕn d¹ng lß xo(PhÇn trªn ghi ë b¶ng phô)-Tõ c©u C7, GV híng dÉn Lùc mµ vËt A t¸cHS rót ra c©u C8-HS rót c©u 8dông lªn vËt B cã thÓ lµmbiÕn ®æi chuyÓn ®éng vËtB hoÆc lµm biÕn d¹ng vËtB. Hai kÕt qu¶ nµy cã thÓcïng x¶y raIII)VËn dôngHo¹t ®éng 4: VËn dông:C9-Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©uC10C9, c©u C10, c©u C11 ë -HS tr¶ lêi theo híng dÉnC11SGKcña gi¸o viªn-Gv thèng nhÊt ý kiÕn4) DÆn dß:- Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí- §äc thªm phÇn “Cã thÓ em cha biÕt”- Lµm thªm c¸c bµi tËp 7.1, 7.2, 7.3 SBT- Xem tríc bµi 8Ngày dạy :02/10/2012.T3-64.T4-65.Ngày 04/10: T162. T363. Ngày06/10 -T36TiÕt 7 Träng lùc - ®¬n vÞ lùcI.Môc tiªu:*KiÕn thøc:Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-20139 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị Hoài- Tr¶ lêi ®îc c©u hái: Träng lùc hay träng lîng lµ g×?- Nªu ®îc ph¬ng vµ chiÒu cña lùc- N¾m ®îc ®¬n vÞ ®o cêng ®é lùc lµ Niut¬n*KÜ n¨ng:- Sö dông ®îc d©y däi ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng th¼ng ®øng*Th¸i ®é: Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèngII.ChuÈn bÞ:Mçi nhãm:- 1 gi¸ treo- 1 d©y däi- 1 lß xo,- 1 khay níc- 1 qu¶ nÆng- 1 ª keIII.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:1) æn ®Þnh:2) KiÓm tra bµi cò: ? Lùc t¸c dông lªn mét vËt cã thÓ g©y ra t¸c dông g×?Mçi kÕt qu¶ h·y nªu 1 vÝ dô3) Néi dung bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngHo¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nhTiÕt 8: träng lùc - ®¬nhuãng häc tËp:vÞ lùc-GV giíi thiÖu: c¸c em biÕt -HS theo dâi GV n¾mkh«ng, Tr¸i §Êt cña chóng t×nh huèng cña vÊn ®Òta lu«n quay quanh trôc cña bµi häcnã, vµ quay quanh MÆt Trêi,thÕ mµ mäi vËt trªn Tr¸i §ÊtvÉn cã thÓ ®øng yªn kh«ngbÞ r¬i ra khái tr¸i ®Êt.-Dïng t×nh huèng ë SGK-HS suy nghÜ vµ rót ravµo bµiHo¹t ®éng 2: Ph¸t hiÖn sù vÊn ®Ò cña bµi häctån t¹i cña träng lùc:I. Träng lùc lµ g×?-Y/c HS ®äc SGK vµ nªu-§äc SGK vµ nªu ph- 1/ThÝ nghiÖm:ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm-GV híng dÉn HS lµm thÝ ¬ng ¸n thÝ nghiÖmnghiÖm ë h×nh 8.1 SGK:-HS theo dâi+ Ph¸t dông cô+ Híng dÉn HS bè trÝ dông-NhËn dông côcô vµ quan s¸t kÕt qu¶-Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ -Theo dâi HD vµ bè trÝTNtr¶ lêi c©u C1-GV tiÕn hµnh thÝ nghiÖm -Th¶o luËn nhãm, tr¶c©u C2, yªu cÇu HS quan lêi C1, ghi nhËn xÐts¸t nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c©u 2 vµo phiÕu-Theo dâi GV lµm thÝ-GV thèng nhÊt ý kiÕn-Yªu cÇu HS t×m tõ thÝch nghiÖm C2, th¶o luËnhîp ®iÒn vµo chç trèng ë vµ tr¶ lêi C2 theo HDcña GV, ghi nhËn xÐtc©u 3 ®Ó rót ra nhËn xÐtTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 10 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thu-Cho ®¹i diÖn nhãm ®iÒnvµo b¶ng phô-Líp nhËn xÐt, GV thèngnhÊt-Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËnHo¹t ®éng 3: T×m hiÓu ph¬ng vµ chiÒu cña tränglùc:-Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇnd©y däi vµ quan s¸t h×nh 8.2SGK? Ngêi thî x©y dïng d©ydäi ®Ó lµm g×?? CÊu t¹o vµ ph¬ng cña d©ydäi nh thÕ nµo?-GV giíi thiÖu vÒ ph¬ngth¼ng ®øng-Y/c HS thùc hiÖn theonhãm C4-Y/c HS t×m tõ thÝch hiîp®iÒn vµo C5 ®Ó rót ra kÕtluËnHo¹t ®éng 4: T×m hiÓu ®¬nvÞ lùc:-GV th«ng b¸o nh ë SGK-Y/c Hs tr¶ lêi träng lîngcña vËt cã khèi lîng 1Kg,10Kg lµ bao nhiªu?Ho¹t ®éng 5:VËn dông:-HD HS lµm TN C6-GV nªu c¸c c©u hái ®Ó HStr¶ lêi c¸c kiÕn thøc trängt©m cña bµi häc.GV:Trần Thị Hoàivµo phiÕu-HS ®iÒn tõ vµo C3, cö®¹i diÖn lªn b¶ng ®iÒn-Líp tham gia nhËn xÐtHS rót ra kÕt luËn vµghi vë-§äc SGK phÇn 1 vµquan s¸t h×nh 8.2 SGK-Tr¶ lêi theo y/c cñaGV-Theo dâi-Th¶o luËn nhãm tr¶ lêiC4-Lµm viÖc theo c¸ nh©nt×m tõ thÝch hîp ®iÒnvµo C5-HS theo dâi vµ ghi vë-Tr¶ lêi c©u hái cña GV-Lµm TN C6-Tr¶ lêi theo c©u háicña GV2/KÕt luËn:a)Träng lùc lµ lùc hót cñaTr¸i §Êt t¸c dông lªn mäi vËtb)Träng lùc t¸c dông lªn métvËt lµ träng lîng cña vËt ®ãII.Ph¬ng vµ chiÒu cñaträng lùc:1)Ph¬ng vµ chiÒu cña tränglùc:a) Ph¬ng cña d©y däi lµ ph¬ng th¼ng ®øngKhi qu¶ nÆng treo trªn d©ydäi ®øng yªn th× träng lîngcña qu¶ nÆng ®· c©n b»ngvíi lùc kÐo cña sîi d©y. do ®ãph¬ng cña träng lùc còng lµph¬ng cña d©y däi, tøc lµ ph¬ng th¼ng ®øng.b) ChiÒu cña träng lùc híngvÒ phÝa tr¸i ®Êt2)KÕt luËn:Träng lùc cã ph¬ng th¼ng®øng vµ cã chiÒu híng vÒphÝa tr¸i ®ÊtIII. §¬n vÞ lùc:-§é lín cña lùc gäi lµ cêng®é lùc.-§¬n vÞ cña lùc lµ Niut¬n.(KÝhiÖu lµ N)-Träng lîng cña qu¶ c©n cãkhèi lîng 100g lµ 1NIV.VËn dông:TN C64) DÆn dß:- Tr¶ lêi c¸c c©u hái tõ C1 ®Õn C5- §äc thªm phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt”- Häc bµi theo vë ghi + Ghi nhí- Lµm c¸c bµi tËp tõ 8.1 ®Õn 8.4 SBT- ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó tiÕt sau kiÓm traTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 11 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 9 Bµi kiÓm tra 1 tiÕtTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 12 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 10Lùc ®µn håiI.Môc tiªu:*KT: NhËn biÕt ®îc vËt ®µn håiN¾m ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña lùc ®µn håiRót ra ®îc nhËn xÐt vÒ sù phô thuéc cña lùc ®µn håi vµo ®é biÕn d¹ng cñavËt ®µn håi*KN: l¾p r¸p ®îc TN theo h×nhII.ChuÈn bÞ:*Mçi nhãm: 1 lß xo1 gi¸ treo1 thíc ®o4 qu¶ nÆng 50g* C¶ líp: b¶ng kÕt qu¶III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:1) æn ®Þnh:2) KiÓm tra bµi cò:? Träng lùc lµ g×? Träng lùc cã ph¬ng vµ chiÒu nh thÕ nµo? Nªu kÕt qu¶ t¸c dôngcña träng lùc lªn c¸c vËt3) Néi dung bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßHo¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nhhuèng häc tËp:GV giíi thiÖu lß xo vµ sîi -HS theo dâi vµ tr¶ lêicao su råi ®Æt c©u hái nh ë c©u hái cña GVSGKHo¹t ®éng 2: Nghiªn cøubiÕn d¹ng ®µn håi, ®é biÕnd¹ng-Y/c Hs ®äc SGK phÇn TN -§äc SGK-Giíi thiÖu dông cô vµ y/c -HS thùc hiÖn TN theoHS thùc hiÖn TN theo nhãm nhãm-Y/c HS dùa vµo kÕt qu¶ -Th¶o luËn tr¶ lêi C1TN, th¶o luËn tr¶ lêi C1-Tæ chøc líp th¶o luËn rót -Rót ra kÕt luËnra kÕt luËnTrường THCS Quảng HòaNéi dung ghi b¶ngTiÕt 10: lùc ®µn håiI-BiÕn d¹ng ®µn håi.§é biÕn d¹ng1) BiÕn d¹ng ®µn håi:Khi bÞ träng lîng cña qu¶nÆng t¸c dông th× lß xo bÞ d·nra, chiÒu dµi cña nã t¨ng lªn,khi bá qu¶ nÆng ®i chiÒu dµicña lß xo trë l¹i b»ng chiÒudµi tù nhiªn cña nã. Lß xo cãh×nh d¹ng ban ®Çu.BiÕn d¹ng cña lß xo cã ®Æc®iÓm nh trªn gäi lµ biÕn d¹ng®µn håi.Lß xo lµ vËt cã tÝnh chÊt®µn håi2) §é biÕn d¹ng:Năm học:2012-2013 13 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thu-Y/c HS ®äc th«ng tin ëSGK?§é biÕn d¹ng cña lß xo ®îc tÝnh nh thÕ nµo-Y/c HS thùc hiÖn C2Ho¹t ®éng 3: Lùc ®µn håi.§Æc ®iÓm cña nã-Y/c HS ®äc SGK, tr¶ lêiLùc ®µn håi lµ g×-y/c HS thùc hiÖn C3-§äc SGK-Tr¶ lêi c©u hái-§äc SGK, tr¶ lêi-Tr¶ lêi C3-Y/c HS dùa vµo b¶ng kÕt -Tr¶ lêi C4qu¶ tr¶ lêi C4GV:Trần Thị Hoài§é biÕn d¹ng cña lß xo ®îctÝnh:l – l0II-Lùc ®nµ håi vµ ®Æc®iÓm cña nã:1)Lùc ®µn håi:Lùc mµ lß xo hay mét vËt ®µnhåi khi biÕn d¹ng sinh ra gäilµ lùc ®µn håi2) §Æc ®iÓm cña lùc ®µnhåi:§é biÕn d¹ng t¨ng th× lùc ®µnhåi t¨ngIII-VËn dôngHo¹t ®éng 4: Cñng cè –VËn dông:-Tr¶ lêi C5, C6-Y/c HS tr¶ lêi C5, C6? Qôa bµi häc em rót ra ®îc -Tr¶ lêi kiÕn thøc cñabµi häckiÕn thøc g× vÒ lùc ®µn håi4) DÆn dß:- §äc phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt”- Häc bµi theo vë ghi + SGK phÇn Ghi nhí- Xem tríc bµi 10- Lµm bµi tËp ë SBTTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 14 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 11 lùc kÕ - phÐp ®o lùcKhèi lîng - träng lîngI.Môc tiªu:*KT: NhËn biÕt ®îc cÊu t¹o cña lùc kÕ,x¸c ®Þnh ®îc giíi h¹n ®o cña mét lùc kÕ vµ®é chia nhá nhÊt cña nã.BiÕt c¸ch ®o lùc b»ng lùc kÕBiÕt mèi quan hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng ®Ó tÝnh träng lîng cña vËt khibiÕt khèi lîng vµ ngîc l¹i*KN: BiÕta t×m tßi cÊu t¹o cña dông cô ®oBiÕt c¸ch sö dông lùc kÕ trong mäi trîng hîp*T§: S¸ng t¹o, cÈn thËn.II.ChuÈn bÞ:Mçi nhãm: 1lùc kÕ lß xo. 1 sîi d©y m¶nh, ®Ó buéc SGKC¶ líp:1 cung tªn, 1 xe l¨n, 1 vµi qu¶ nÆngIII.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:1) æn ®Þnh:2) KiÓm tra bµi cò: ? Lß xo bÞ kÐo d·n th× t¸c dông lùc ®µn håi lªn ®©u? Lùc ®µnhåi cã ph¬ng chiÒu nh thÕ nµo?? Lùc ®µn håi phô thuéc vµo yÕu tè nµo? Chøng minh3) Néi dung bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßHo¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nhhuèng häc tËp:-HS suy nghÜGV ®Æt vÊn ®Ò nh ë SGKHo¹t ®éng 2: T×m hiÓu lùckÕ:1)Lùc kÕ lµ g×?-Yªu cÇu HS ®äc SGK, n¾m -HS ®äc SGK n¨mth«ng tinphÇn th«ng tinGV giíi thiÖu tiÕp: Cã -HS theo dâinhiÒu lo¹i lùc kÕ2)M« t¶ mét lùc kÕ lß xo®¬n gi·n-GV ph¸t lùc kÕ lß xo cho -HS ho¹t ®éng theoc¸c nhãm yªu cÇu HS nhãm nghiÖn cøu cÊunghiªn cøu cÊu t¹ot¹o cña lùc.-Yªu cÇu HS th¶o luËn t×m -HS t×m tõ ®iÒn vµo chçtõ ®iÒn vµo chç trèng ë c©u trèng.C1-GV kiÓm tra, thèng nhÊt c¶ -HS tr¶ lêi vµo vëlíp-Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u 2-HS tr¶ lêiHo¹t ®éng 3: §o mét lùcb»ng lùc kÕ:1)C¸ch ®o lùc:Trường THCS Quảng HòaNéi dung ghi b¶ngTiÕt 11: Lùc kÕ PhÐp ®o lùc.Träng lùc -KhèilîngI)T×m hiÓu lùc kÕ:1)Lùc kÕ lµ g×?Lùc kÕ lµ dông cô ®o lùc2) M« t¶ mét lùc kÕ lß xo®¬n gi¶n:Lùc kÕ cã mét chiÕc lß xomét ®Çu g¾n víi vâ lùc kÕ®Çu kia cã g¾n mét mãc vµmét c¸i kim chØ thÞ. Kim chØthÞ ch¹y trªn mÆt mét b¶ngchia ®éII)§o lùc b»ng lùcNăm học:2012-2013 15 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị Hoài-Yªu cÇu HS th¶o luËn theo -HS th¶o luËn vµ t×m tõ kÕ:1) C¸ch ®o lùc:nhãm t×m tõ ®iÒn vµo chç ®iÒn vµo chç trèngTho¹t tiªn ph¶i ®iÒu chØnh sètrèng ë c©u 30, nghÜa lµ ph¶i ®iÒu chØnh-Híng dÉn HS thùc hiÖnsao cho khi cha ®o lùc, kimtrªn lùc kÕchØ thÞ n»m ®óng v¹ch 0. Cholùc t¸c dông vµo lß xo cña lùckÕ, ph¶i cÇm vá lùc kÕ theo2)Thùc hµnh ®o lùc:-Cho HS dïng lùc kÕ ®Ó ®o -HS ho¹t ®éng theo híng sao cho lß xo cña lùc kÕn»m däc theo ph¬ng cña lùcträng lîng s¸ch VL: Híng nhãm ®Ó tr¶ lêi c©u 4cÇn ®odÉn HS cÇm lùc kÕ, ®äc sèchØ2)Thùc hµnh:Cßn nhiÒu thêi gian th× choHS ®o thªm c¸c lùc kÐongang, kÐo xuèngHo¹t ®éng 4: C«ng thøcliªn hÖ gi÷a träng lîng vµkhèi lîng:-HS tr¶ lêi-Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u 6III)C«ng thøc liªn-Cho HS th¶o luËn, GV chèthÖ gi÷a träng lîngl¹i-Sau khi tr¶ lêi, GV yªu cÇu -HS kÕt hîp ®äc SGK, vµ khèi lîng:P = 10mHS t×m mèi liªn hÖ gi÷a P t×m mèi liªn hÖTrong ®ã:vµ m-P lµ träng lîng cña vËt, cãHo¹t ®éng 5: Cñng cè vµ®¬n vÞ lµ NvËn dông:-m lµ khèi lîng, ®¬n vÞ lµ kg-Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C7-HS tr¶ lêi C7, C8, C9 IV- VËn dông®Õn c©u C9-KiÓm tra c©u tr¶ lêi cña HS4) DÆn dß:- Tr¶ lêi l¹i c¸c cÊu tõ c©u 1 ®Õn c©u 4- §äc thªm phÇn –Cã thÓ em cha biÕt–- Häc bµi theo vë ghi vµ ghi nhí- Lµm hÕt c¸c bµi tËp ë SBT, bµi 10Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 16 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 12 khèi lîng riªng – träng lîng riªngI.Môc tiªu:*KT: -HiÓu khèi lîng riªng (KLR) vµ träng lîng riªng (TLR) lµ g×?-X©y dùng ®îc c«ng thøc m = D.V vµ P = d.V-Sö dông b¶ng khèi lîng riªng cña mét sè chÊt ®Ó x¸c ®Þnh: ChÊt ®ã lµ chÊtg×? Khi biÕt khèi lîng riªng cña chÊt ®ã hoÆc tÝnh ®îc khèi lîng hoÆc träng lîng cña mét sè chÊt khi biÕt khèi lîng riªng*KN: + Sö dông ph¬ng ph¸p ®o khèi lîng+ Sö dông ph¬ng ph¸p ®o thÓ tÝch®Ó ®o träng lîng cña vËt*T§: Nghiªm tóc, cÈn thËnII.ChuÈn bÞ:Mçi nhãm: 1 lùc kÕ 5N1 qu¶ nÆng b»ng s¾t1 b×nh chia ®éIII.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:1) æn ®Þnh:2) KiÓm tra bµi cò: ? Lùc kÕ lµ dông cô dïng ®Ó ®o ®¹i lîng vËt lý nµo? H·y nªunguyªn t¾c cÊu t¹o cña lùc kÕ? Tr¶ lêi bµi tËp 10.13) Néi dung bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßHo¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nhhuèng häc tËp(5/)GV cho HS ®äc mÉu chuyÖn ë -HS ®äc SGK phÇnSGK vµ yªu cÇu HS chèt l¹i mÉu më bµi, tr¶ lêi c©uchuyÖn ®ã cho ta thÊy cÇn hái cña GVnghiªn cøu vÊn ®Ò g×?Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu khèi lîng riªng dùng c«ng thøc tÝnhkhèi lîng theo khèi lîng riªng(10/):1)Khèi lîng riªng-Yªu cÇu HS ®äc phÇn c©u 1,-§äc SKG C1, ho¹tchän ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt(GV cho gîi ý HS ph¬ng ¸n 2) ®éng theo nhãm th¶o-Cho HS th¶o luËn vµ cïng nhau luËn ph¬ng ¸n gi¶iquyÕttÝnh khèi lîng cña cét trô (3/)Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy-Cho HS ht¶o luËnc¸ch lµm-Sau ®ã GV nhËn xÐt vµ híng theo nhãm, tÝnh KLvµ tr×nh bµy hteo YCdÉn c¸ch lµmcña GV.(V =1dm3→m=7,8Kg-Theo dâiV=1m3=1000dm3⇒m=7.8.1000Trường THCS Quảng HòaNéi dung ghi b¶ngTiÕt 12: khèi lîngriªng - tränglîng riªngI- Khèi lîng riªng.TÝnh khèi lîng cñac¸c vËt theo khèilîng riªng:1) Khèi lîng riªng:Năm học:2012-2013 17 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiV=0,9m3=900dm3⇒m=7.8.900=7020Kg-Sau c¸ch tÝnh ®ã yªu cÇu HS3®äc kh¸i niÖm khèi lîng -HS ®äc SGK vµ ghi Khèi lîng cña 1m métvëchÊt gäi lµ khèi lîng riªngriªng→ghi b¶ngcña chÊt ®ã?§¬n vÞ khèi lîng riªng lµ g×?-Tr¶ lêi§¬n vÞ khèi lîng riªng lµkil«gam trªn mÐt khèi, kÝhiÖu lµ Kg/m32)B¶ng khèi lîng riªng mét sè2)B¶ng khèi lîng riªngchÊt:cña mét sè chÊt-Cho HS ®äc b¶ng khèi lîng HS ®äc b¶ngriªng mét sè chÊtNhËn xÐt-Qua sè liÖu em cã nhËn xÐt g×vÒ khèi lîng c¸c chÊt kh¸c khicã V=1m3-GV giíi thiÖu ý nghÜa cña b¶ng -Theo dâi⇒ ChÝnh v× mçi chÊt cã khèi lîng riªng kh¸c nhau→gi¶i quyÕtc©u hái ®Çu bµi3)TÝnh khèi lîng mét vËt3)TÝnh khèi lîng mét vËt theotheo khèi lîng riªngkhèi lîng riªng-HSlµmviÖctheo-Yªu cÇu HS t¶ lêi c©u 2nhãm tÝnh C2GV gîi ý: 1m3 ®¸→m?HS tr¶ lêi0,5m3 ®¸→m?? Ta lµm thÕ nµo ®Ó biÕt khèi lîng cña vËtM=D.V-Dùa vµo phÐp to¸n ë C2 ®Ó tr¶D lµ khèi lîng riªnglêi C3.(Kg/M3)M lµ khèi lîng (Kg)V lµ thÓ tÝch (m3)II)Träng lîng riªng:1)Träng lîng cña mét mÐtHo¹t ®éng 3: T×m hiÓu träng l/HS ®äc SGK +ghi vë khèi mét chÊt gäi lµ trängîng riªng(15 )lîng riªng cña chÊt ®ãYªu cÇu HS ®äc SGK phÇn2)§¬n vÞ träng lîng riªngth«ng tin vµ ghi vëlµ Niut¬n trªn mÐt khèi. KÝhiÖu lµ N/m3HS chän tõ ®iÒn vµoPd=chç trèngYªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4VTrong ®ã: d lag träng lîngGV giíi thiÖu c«ng thøc: d=10Driªngnh ë SGKP lµ träng lîng (N)V lµ thÓ tich (m3)Dùa vµo c«ng thøc: P=10mta cã: d=10DTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 18 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuHo¹t ®éng 4: X¸c ®Þnh träng lîng riªng cña mét chÊt:GV giíi thiÖu dông cô cÇn södông. Sau ®ã yªu cÇu HS th¶oluËn t×m P.¸ ®Ó x¸c ®Þnh träng lîng riªng b»ng c¸c dông cô ®ãGV ph¸t dông cô vµ cho HS lµmtrong 7/GV:Trần Thị HoàiHS theo dâi, th¶o III)X¸c ®Þnh träng lîng riªng cña métluËn t×m P.¸, tr¶ lêichÊt:DHS tiÕn hµnh theo Dùa trªn c«ng thøc: d= Vnhãm-§o träng lîng P cña vËt:Lùc kÕ-§o thÓ tÝch vËt: B×nh chia®éHS tr¶ lêiHo¹t ®éng 5: VËn dông:Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C6. (C7 HS ®äc phÇn ghi nhílµm ë nhµ)Tæ chøc híng dÉn HS vµ hîpthøc ho¸ kÕt qu¶Thay kÕt qu¶ vµ d=tÝnhDvµV4) DÆn dß:- Häc thuéc bµi theo vë ghi + SGK- §äc phÇn: –Cã thÓ em cha biÕt–- Lµm c¸c bµi tËp tõ 11.1 ®Õn 11.5 SBT- ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh ë bµi 12 vµ c¸c vËt dông cÇn thiÕt.Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 13: thùc hµnh : x¸c ®Þnh khèi lîng riªngcña sáiI. Môc tiªu:-BiÕt x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña vËt r¾n-BiÕt c¸ch tiÕn hµnh mét bµi thÝ nghiÖm vËt lÝII. ChuÈn bÞ:Mçi nhãm:- 1 c©n cã §CNN lµ 10g- 1 b×nh chioa ®é cã GH§ 100 cm3, §CNN lµ 1 cm3- 1 cèc nícHäc sinh: -PhiÕu BCHT, b¶ng ghi kÕt qu¶- 15 viªn sái, kh¨n lau kh«- GiÊy lau kh«III. Ho¹t ®éng d¹y- häc:1/ æn ®Þnh: Nªu ®îc môc ®Ých thùc hµnh, phæ biÕn néi quy2/ KiÓm tra bµi cò:? Khèi lîng riªng lµ g×? C«ng thøc tÝnh? §¬n vÞTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 19 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị Hoài3/ Néi dung bµi míiHo¹t ®éng cña ThÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngTiÕt13: Thùc hµnh:Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn néidung thùc hµnhX¸c ®Þnh khèi-GV híng dÉn c¸c bíc thùc -HS theo dâilîng riªng cñahµnh nh ë SGK, giíi thiÖusáidông cô-GV lµm mÉu theo c¸c bíc -HS theo dâi, quan s¸tnh ë SGK ®Ó HS quan s¸tNéi dung thùc hµnh:Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh:(SGK)-GV yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu -Ho¹t ®éng c¸ nh©n,2 vµ 3 trong vßng 10/, yªu ®äc tµi liÖu c¸ nh©ncÇu HS chèt l¹i nh÷ng ý trong vßng 10/ phÇn 2chÝnh øng víi c¸c viÕc cÇn vµ 3 vµ rót ra nh÷ngviÖc cÇn lµmlµm-Yªu cÇu HS c¸c th«ng tin -HS ®iÒn c¸c th«ng tinvÒ lÝ thuyÕt vµo b¸o c¸o thùc ë môc 1 ®Õn môc 5trong mÉu BCTHhµnh*Cho HS tiÕn hµnh ®o:-HS tiÕn hµnh theo nhãm, tæ -HS tiÕn hµnh theochøc mçi HS trong nhãm Ýt nhãm-Thay ®æi nhau ®o vµnhÊt ®îc ®o 1 lÇn-GV theo dâi ho¹t ®éng cña ghi kÕt qu¶ vµo b¶ngHS ®Ó ®¸nh gi¸ ý thøc cña -HS tÝnh khèi lîngHS. Lu ý ®o ®Õn ®au ghi kÕt riªng-Hoµn thµnh mÉu b¸oqu¶ ®Õn ®ãc¸o vµ népHo¹t ®éng 3: Tæng kÕt®¸nh gi¸ buæi thc hµnh:-GV ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng thùchµnh, kÕt qu¶ thùc hµnh vµth¸i ®é, t¸c phong trong giêthùc hµnh-§¸nh gi¸ ®iÓm theo thang®iÓm nh ë SGK4/ DÆn dß:- N¾m v÷ng c¸ch x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña sái vµ cña c¸c vËt r¾n kh¸c- §äc tríc bµi m¸y c¬ ®¬n gi¶nTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 20 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................M¸y c¬ ®¬n gi¶nTiÕt 14:I. Môc tiªu:+KT: So s¸nh ®îc lùc kÐo vËt lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng víi träng lîng cña vËtN¾m vµ kÓ tªn mét sè m¸y c¬ ®¬n gi¶n thêng dïng+KN: BiÕt lµm thÝ nghiÖm ®Ó so s¸nh lùc kÐo vËt lªn víi träng lîng cña vËtNhËn biÕt ®îc MC§GII. ChuÈn bÞ:Mçi nhãm: -2 lùc kÕ (GH§ 5N)-1 qu¶ nÆng-1 gi¸C¶ líp: Tranh vÏ h×nh 13.1, 13.2, 13.5, 13.6 SGKIII. Ho¹t ®éng d¹y- häc:1/ æn ®Þnh:2/ KiÓm tra bµi cò:? Nªu ®Þnh nghÜa vÒ khèi lîng riªng vµ träng lîng riªng cña 1 chÊt? §¬n vÞ3/ Néi dung bµi míiHo¹t ®éng cña ThÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngTiÕt 14: M¸y c¬ ®¬nHo¹t ®éng 1: T¹o t×nhgi¶nhuèng häc tËp:GV giíi thiÖu nh ë SGK. -Theo dâi GvTreo tranh 13.1 vµ ®Æt c©uhái nªu vÊn ®Ò nh ë SGKTõ ®ã GV ®i vµo bµi míi nhë SGKI. KÐo vËt lªn theoHo¹t ®éng 2: Nghiªn cøuph¬ng th¼ng ®øng:c¸ch kÐo vËt lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng-Yªu cÇu HS ®äc SGKmôc1: §Æt vÊn ®Ò n¾m ch¾cvÊn ®Ò-Treo tranh vÏ 13.2 cho HS-HS dù ®o¸nquan s¸t?LiÖu cã thÓ kÐo vËt víi métlùc nhá h¬n träng lîng cñavËt ®îc kh«ngTõ dù ®o¸n cña HS, GVgiíi thiÖu ®Ó HS lµm thÝ-HS theo dâinghiÖm-GV giíi thiÖu dông cô thÝnghiÖm, c¸ch tiÕn hµnh thÝ-§äc SGKnghiÖm+Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇnthÝ nghiÖm ®Ó n¾m c¸ch lµm -HS theo dâi+GV híng dÉn trªn dông cô -HS tiÕn hµnh theo-GV ph©n dông cô cho c¸c nhãm theo c¸c néiTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 21 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thunhãm tiÕn hµnh vµ ghi kÕt dung tiÕn hµnh, ghi kÕtqu¶ vµo b¶ng 13.1qu¶-Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1-HS tr¶ lêi theo ®¹idiÖn nhãm-Y/c HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ -Tr¶ lêi C2, ph¸t biÓulêi C2GV thèng nhÊt ý kiÕnC¶ líp cïng nhËn xÐtHo¹t ®éng 3: Tæ chøc HS bíc ®Çu t×m hiÓu vÒ m¸y c¬®¬n gi¶n:-Y/c HS ®äc SGK ®Ó t×mn¾m c¸c th«ng tin vÒ m¸y c¬- HS ®äc SGk®¬n gi¶n-GV treo tranh vÏ h×nh13.4,13.5,13.6 ®Ó giíi thiÖuc¸c lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n-HS theo dâi-Y/c HS tr¶ lêi C4-Tr¶ lêiGV:Trần Thị Hoài*Khi kÐo vËt lªn theo ph¬ngth¼ng ®øng cÇn ph¶i dïngmét lùc Ýt nhÊt b»ng träng lîng cña vËtII. M¸y c¬ ®¬n gi¶n:C¸c dông cô nh tÊm v¸nnghiªng, xµ beng, rßng räc …lµ nh÷ng m¸y c¬ ®¬n gi¶n.Cã 3 lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n:- mÆt ph¼ng nghiªng- §ßn bÈy- Rßng räca)M¸y ¬ ®¬n g¶in lµdông cô gióp thùc hiÖn c«ngdÔ dµng h¬nb) MÆt ph¼ng nghiªng,®ßn bÈy, rßng räc lµ nh÷ngm¸y c¬ ®¬n gi¶nIII. VËn dông:Ho¹t ®éng 4: VËn dông vµghi nhí:GV ®Æt c©u hái ®Ó HS ghinhí nh÷ng ý ghi nhí ë SGK-GV treo tranh h×nh 13.2 vµhíng dÉn HS tr¶ lêi c©u C5,-HS tr¶ lêi theo HD cñaC6GV4/ DÆn dß:- Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí- Lµm c¸c bµi tËp ë SBT: tõ 13.1 ®Õn 13.4- §äc phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt”- Nghiªn cøu tríc bµi : MÆt ph¼ng nghiªngNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................:TiÕt 15: MÆt ph¼ng nghiªngI. Môc tiªu:-Nªu ®îc hai TD sö dông mÆt ph¼ng nghiªng trong ®êi sèng vµ chØ râ lîi Ých-BiÕt sö dông mÆt ph¼ng nghiªng hîp lÝ trong tong trêng hîpII. ChuÈn bÞ:Mçi nhãm: -1 lùc kÕ (5N)-1 khèi trô kim lo¹i-mÆt ph¼ng nghiªngC¶ líp : Tranh vÏ h×nh: 13.1, 13.2, 14.1, 14.2III. Ho¹t ®éng d¹y- häc:1/ æn ®Þnh:Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 22 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị Hoài2/ KiÓm tra bµi cò:Treo tranh h×nh 13.2, giíi thiÖu tranh vµ ®Æt c©u hái :? NÕu lùc kÐo mçi ngêi lµ450N th× cã thÓ kÐo ®îc èng bª t«ng lªn kh«ng? Nªu nh÷ng khã kh¨n trong c¸ch kÐonµy?3/ Néi dung bµi míiHo¹t ®éng cña ThÇy Vµ trßHo¹t ®éng 1: T¹o t×nhhuèng häc tËp:-GV treo tranh h×nh 14.1 lªn -HS ®äc SGK, quan s¸tb¶ng, yªu cÊu HS quan s¸t tranh vÏ vµ nªu vÊn ®Òvµ ®äc SGK phÇn më bµi nghiªn cøunªu vÊn ®Ò vÇn nghiªn cøu-GV giíi thiÖu dông cô lµ -HS theo dâiMPN, vµ híng dÉn HS c¸chlµm t¨ng gi¶m ®é nghiªngcña mpnHo¹t ®éng 2: Tæ chøc lµmthÝ nghiÖm:-GV giíi thiÖu dông cô, ph¸tdông cô cho c¸c nhãm-Y/c HS ®äc SGK c¸ch tiÕnhµnh vµ nªu c¸c bíc cÇnthùc hiÖn-Cho HS tiÕn hµnh TN theonhãm theo c¸c bíc ®· híngdÉn,vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng-Y/c HS tr¶ lêi C2Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc rótra kÕt luËn:-Y/c HS quan s¸t b¶ng tr¶ lêihai vÊn ®Ò nªu ra ë ®Çu bµiNéi dung ghi b¶ngTiÕt 15: MÆt ph¼ngnghiªng1) §Æt vÊn ®Ò:-Dïng tÊm v¸n nghiªng cãthÓ lµm gi¶m lùc kÐo vËt haykh«ng-Muèn gi¶m lùc kÐo vËt th×ph¶i lµm t¨ng hay gi¶m ®énghiªng cña tÊm v¸n2) ThÝ nghiÖm:a) Dông cô:b) Néi dung:-§o träng lîng F1=P cña vËt-HS theo dâi, nhËn -§o lùc kÐo F2 ( ë ®é nghiªnglín)dông cô-§o lùc kÐo F2 ( ë ®é nghiªng-§äc SGK vµ nªu c¸cvõa)bíc tiÕn hµnh-§o lùc kÐo F2 ( ë ®é nghiªng-TiÕn hµnh theo nhãm nhá)lµm thÝ nghiÖm, ghi kÕt c) KÕt qu¶: (b¶ng phô)qu¶ vµo b¶ng3)KÕt luËn:-Dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã-Tr¶ lêi C2thÓ kÐo vËt lªn víi mét lùcnhá h¬n träng lîng cña vËt-Hs th¶o luËn kÕt qu¶ -MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýtvµ tr¶ lêi hai vÊn ®Ò th× lùc kÐo vËt lªn trªn mÆtph¼ng ®ã cµng nhánªu ra ë ®Çu bµi-HS lªn ®iÒn tõ-Gäi HS lªn ®iÒn tõ vµo chætrèngHo¹t ®éng 4: VËn dông:GV cho HS lµm phiÕu bµitËp tr¶ lêi c¸c c©u C3, C4, -HS lµm bµi tËpC5-Gäi mét vµi HS tr¶ lêi, GV -HS tr¶ lêichèt l¹i-Y/c hai em ngåi c¹nh nhau -HS chÊm bµi nhauchÊm bµi cña nhau.4)VËn dông4/ DÆn dß:- Häc bµi theo vë ghi + SGK + ghi nhí.Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 23 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị Hoài- Lµm c¸c bµi tËp tõ 14.1 ®Õn 14.4 SBT- §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt.- Nghiªn cøu tríc bµi ®ßn bÈy.Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 24 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................§ßn bÈyTiÕt 16:I. Môc tiªu:-Nªu ®îc hai TD vÒ sö dông ®ßn bÈy trong thùc tÕ-X¸c ®Þnh ®iÓm tùa O, c¸c lùc t¸c dông lªn ®ßn bÈy.-BiÕt sö dông ®ßn bÈy trong nh÷ng c«ng viªc thÝch hîpII. ChuÈn bÞ:Mçi nhãm: -1 lùc kÕ-1 khèi trô kim lo¹i-1 gi¸ ®ì cã thanh ngangC¶ líp: tranh vÏ h×nh 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ë SGKIII. Ho¹t ®éng d¹y- häc:1/ æn ®Þnh:2/ KiÓm tra bµi cò:? Gäi 1 HS lµm bµi tËp 14.1, 14.2 SBT3/ Néi dung bµi míiHo¹t ®éng cña ThÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngHo¹t ®éng 1: T¹o t×nhTiÕt 16: ®ßn bÈyhuèng häc tËp:GV nh¾c l¹i t×nh huèng thùc -HS theo dâi, quan s¸ttÕ ë h×nh 13.1 vµ treo h×nh h×nh15.1 lªn b¶ng vµ giíi thiÖuvÊn ®ÒI. T×m hiÓu cÊu t¹ocña ®ßn bÈy:Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu cÊut¹o cña ®ßn bÈy:-GV treo trµnh vµ giíi thiÖu -HS quan s¸t h×nh vϧßn bÈy cã 3 yÕu tèc¸c h×nh vÏ 15.2, 15.3-§iÓm tùa O-Yªu cÇu HS ®äc môc 1 -HS ®äc SGK-§iÓm t¸c dông cña lùc F1,-HS tr¶ lêiSGKO1? C¸c vËt ®îc gäi lµ ®ßn bÈy-§iÓm t¸c dông cña lùc n©ng-HS tr¶ lêi®Òu cã 3 yÕu tè nµo?F2 lµ O2? Cã thÓ dïng ®ßn bÈy mµthiÕu 1 trong 3 yÕu tè ®ã?-HS lªn b¶ng tr¶ lêi. C¶GV gîi ý:-Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi líp nhËn xÐtII. §ßn bÈy gióp conc©u1ngêi lµm viÖc dÔdµng h¬n nh thÕHo¹t ®éng 3: T×m hiÓu xemnµo?®ßn bÈy gióp con ngêi lµm1)§Æt vÊn ®Ò:viÖc dÔ dµng h¬n nh thÕMuèn F2 chÊt láng > chÊt r¾n- Gi¶i thÝch ®îc sù në v× nhiÖt cña mét sè hiÖn tîng ®¬n gi¶n*Kh¸i niÖm:- Lµm thÝ nghiÖm trong bµi- BiÕt c¸ch ®äc b¶ng rót ra kÕt luËnII. ChuÈn bÞ:Mçi nhãm: 1 b×nh thuû tinh, èng thuû tinh, nót cao su, cèc níc pha mµu, kh¨n kh«lauC¶ líp: B¶ng 20.1, tranh 20.3III. Ho¹t ®éng d¹y- häc:1/ æn ®Þnh:2/ KiÓm tra bµi cò:? Nªu kÕt luËn vÒ sù në v× nhiÖt cña chÊt lángLµm bµi tËp 19.1, 19.33/ Néi dung bµi míiHo¹t ®éng cña ThÇy Vµ trßTrường THCS Quảng HòaNéi dung ghi b¶ngNăm học:2012-2013 37 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuHo¹t ®éng 1: T¹o t×nhhuèng häc tËp:-GV lµm thÝ nghiÖm víi qu¶bãng bµn bÞ bÑp vµ ®Æt vÊn®Ò nh ë SGK.GV:Nguyªn nh©n lµm choqu¶ bãng bµn bÞ bÑp nhóngvµo níc nãng phßng lªn lµdo chÊt khÝ trong bãng bÞnãng lªn në ra vµ ®Èy váphßng lªn.§Ó kiÓm tra dù ®o¸n ta lµmthÝ nghiÖmHo¹t ®éng 2: Lµm thÝnghiÖm kiÓm tra:-Yªu cÇu HS ®äc SGK n¾mdông cô vµ c¸ch tiÕn hµnh-Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµmthÝ nghiÖm-GV giíi thiÖu dông cô, nªul¹i c¸ch tiÕn hµnh, cho c¸cnhãm lµm thÝ nghiÖm.-Yªu cÇu HS ®äc th¶o luËn,tr¶ lêi c¸c c©u hái C1, C2,C3, C4, C5.-GV híng dÉn HS tr¶ lêitõng c©uHo¹t ®éng 3: Rót ra kÕt luËn:-Yªu cÇu HS t×m tõ thÝchhîp ®iÒn vµo c©u 6Ho¹t ®éng 4: VËn dông:-Híng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©uC7, C8, C9 SGK-GV dïng h×nh vÏ ®Ó giíithiÖu vµ híng dÉn tr¶ lêi c©u9GV:Trần Thị Hoài-HS theo dâi-HS ®äc SGK.TiÕt 23:Sù në v× nhiÖt cñachÊt khÝ1)ThÝ nghiÖm:a)Dông cô:-Hs theo dâi, tiÕn hµnh b)TiÕn hµnh:theo nhãm-HS ®äc, th¶o luËn, tr¶ 2)Tr¶ lêi c©u hái:lêi.-HS tr¶ lêi líp cïngnhËn xÐt-HS ®iÒn tõ-HS ®äc vµ tr¶ lêi c¸cc©u C7, C8-Theo dâi vµ tr¶ lêi c©u93)Rót ra kÕt luËn:a)ThÓ tÝch khÝ trong b×nht¨ng khi nãng lªnb)ThÓ tÝch khÝ trong b×nhgi¶m khi l¹nh ®ic)ChÊt r¾n në v× nhiÖt ÝtnhÊt, chÊt khÝ në v× nhiÖtnhiÒu nhÊt4)VËn dông4/ Cñng cè:- Cho 2 HS ®äc ghi nhí5/ DÆn dß:- Häc bµi theo ghi nhí+SGK- §äc phÇn “cã thÓ em cha biÕt”- Lµm bµi tËp ë SBTTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 38 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 24: Mét sè øng dông vÒ sù në v× nhiÖtI- Môc tiªu:-NhËn biÕt ®îc sù co d·n v× nhiÖt khi bÞ ng¨n c¶n sÏ g©y ra mét lùc rÊt lín-M« t¶ ®îc cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña b¨ng kÐp-Gi¶i thÝch ®îc mét sè øng dông sù në v× nhiÖtII- ChuÈn bÞ:* Mçi nhãm: -1 b¨ng kÐp, 1 gi¸- 1 ®Ìn cånC¶ líp:- Bé dông cô thÝ nghiÖm sù në v× nhiÖt- Cån, b«ng- ChËu níc, kh¨n- H×nh vÏ 21.2, 21.3, 21.5III- ho¹t ®éng d¹y – häc:1)æn ®Þnh :2)Bµi cò:?Nªu kÕt luËn chung vÒ sù në v× nhiÖt cña c¸c chÊt.Lµm bµi tËp 20.23)Bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngTiÕt 24:Ho¹t ®éng 1: Tæ chøct×nh huèng häc tËp:Mét sè øng dông vÒsù në v× nhiÖt- GV vµo bµi nh ë SGKHo¹t ®éng 2: Quan s¸tI)Lùc xuÊt hiÖn trong sùlùc xuÊt hiÖn trong sù coco d·n v× nhiÖt:d·n v× nhiÖt.1)ThÝ nhiÖm:-GV yªu cÇu HS ®äc SGK, -HS ®äc SGKquan s¸t h×nh 21.1a.-GV giíi thiÖu dông cô vµ -HS theo dâi kÕt qu¶tiÕn hµnh thÝ nghiÖm-Yªu cÇu HS ®äc, th¶o -Hs th¶o luËn tr¶ lêi2)Tr¶ lêi c©u hái:luËn vµ tr¶ lêi c©u C1, C2.-Gv thèng nhÊt ý kiÕn.-Yªu cÇu HS ®äc C3, dù®o¸n hiÖn tîng x¶y ra.Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 39 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thu-GV lµm thÝ nghiÖm kiÓm -HS quan s¸tchøng-Yªu cÇu HS rót ra nhËn -HS rót ra nhËn xÐtxÐt-§iÒu khiÓn HS t×m tõ -HS ®iÒn tõhoµn thµnh kÕt luËnHo¹t ®éng 3: VËn dông:-GV treo tranh vÏ h×nh21.2,3 yªu cÇu HS ®äc vµtr¶ lêi C5, C6.Ho¹t ®éng 4: Nghiªn cøuvÒ b¨ng kÐp:-GV giíi thiÖu cÊu t¹o cñab¨ng kÐp-Híng dÉn HS ®äc SGk vµl¾p thÝ nghiÖm, tiÕn hµnhthÝ nghiÖm nh ë SGKGV:Trần Thị Hoài3)Rót ra kÕt luËn:a)Thanh thÐp në ra v× nhiÖtnã g©y ra lùc rÊt lín.b)Khi thanh thÐp co l¹i v×nhiÖt nã còng g©y ra lùc rÊtlín4)VËn dông:-HS quan s¸t, ®äc, tr¶ II) B¨ng kÐplêi-Quan s¸t, t×m hiÓu cÊut¹o cña b¨ng kÐp-HS ®äc SGK, l¾p r¸p vµtiÕn hµnh theo híng dÉncña GV-Híng dÉn Hs th¶o luËn -Quan s¸t ghi l¹i hiÖn tîngc¸c c©u C7, C8, C9Ho¹t ®éng 5: VËn dông:GV treo tranh h×nh vÏ21.5, nªu cÊu t¹o bµn lµ, -HS th¶o luËn tr¶ lêichØ ra vÞ trÝ cña b¨ng kÐp.Tr¶ lêi C104)Cñng cè vµ DÆn dß:- Gäi hai HS ®äc phÇn ghi nhí vµ ghi vµo vë.- Bµi tËp vÒ nhµ 21.2 ®Õn 21.6- Híng dÏ©n thªm cho HS bµi tËp 21.5- §äc tríc bµi nhiÖt kÕ – nhiÖt giaiTrường THCS QuảngNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................HòaNăm học:2012-2013 40 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiTiÕt 25: NhiÖt kÕ - nhiÖt giaiI- Môc tiªu:KT: - HiÓu ®îc nhiÖt kÕ lµ dông cô së dông dùa trªn nguyªn t¾c sù në v× nhiÖt cñachÊt láng- NhËn biÕt ®îc cÊu t¹o vµ c«ng dông cña c¸c lo¹i nhiÖt kÕ kh¸c nhauKN: BiÕt c¸c lo¹i nhiÖt giai Xenxiót vµ Farenhai.Vµ c¸ch chuyÓn ®æi 2 nhiÖt giai nµyII- ChuÈn bÞ:* Mçi nhãm:C¶ líp:-3 chËu thuû tinh cã níc- H×nh vÏ phãng to c¸c lo¹i nhiÖt kÕ-Mét Ýt níc ®¸- B¶ng 22.1 ®îc kÎ ra b¶ng phô-PhÝch níc nãng-NhiÖt kÕ rîu, thuû ng©n, y tÕ…III- ho¹t ®éng d¹y – häc:1)æn ®Þnh :2)Bµi cò:? Nªu nh÷ng kÕt luËn vÒ sù në v× nhiÖt cña c¸c chÊt? Tr¶ lêi bµi tËp 21.13)Bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngTiÕt 25: NhiÖt kÕ –Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nhnhiÖt giaihuèng häc tËp:-GV híng dÉn HS ®äc mÉu®èi tho¹i gi÷a mÑ vµ con. -theo dâiRåi vµo bµi nh ë SGK.Ho¹t ®éng 2: ThÝ nghiÖm1)NhiÖtkÕ:vÒ c¶m gi¸c nãng l¹nh:Híng dÉn HS chuÈn bÞ vµthùc hiÖn thÝ nghiÖm:+Yªu cÇu HS ®äc SGKn¾m dông cô vµ c¸ch tiÕn -§äc SGK, n¾m c¸chlµmhµnh+Híng dÉn HS c¸ch pha-HS theo dâi, lµm theochÕ c¸c b×nh a,c.+Cho HS tiÕn hµnh thÝnghiÖm+Yªu cÇu HS rót ra kÕtluËn tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm -HS tr¶ lêi?VËy ®Ó ®o chÝnh x¸c§Ó ®o nhiÖt ®é ngêi ta dïngnhiÖt ®é ta ph¶i dïng dôngnhiÖt kÕcô nµo-GV yªu cÇu ®äc vµ tr¶ lêi-HS tr¶ lêiC2-GV treo tranh h×nh vÏ22.5 vµ giíi thiÖu vÒ c¸c -Theo çilo¹i nhiÖt kÕ-Yªu cÇu HS tr¶ lêi C3 vµo-Tr¶ lêib¶ng 22.1GV giíi thiÖu:Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 41 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thu-Yªu cÇu HS quan s¸t tr¶lêi c©u 4.-GV giíi thiÖu thªm vÒnhiÖt kÕ y tÕ vµ c¸ch södông.Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒnhiÖt giai:-Yªu cÇu HS tù ®äc SGKphÇn 2, nhiÖt giai.-Treo tranh nhiÖt kÕ dÇu cã2 thang nhiÖt ®é vµ giíithiÖu vÒ nhiÖt giai?VËy cã mÊy lo¹i nhiÖtgiai ®é nhiÖt giai g×?Trong hai lo¹i nhiÖt giaithang nhiÖt ®é ®îc chianh thÕ nµo?-HS th¶o luËn, tr¶ lêiCã nhiÒu lo¹i nhiÖt kÕ: nhiÖtkÕ thuûng©n, rîu, dÇu, nhiÖtkÕ y tÕ…-HS theo dâi2)NhiÖt giai-HS ®äc SGK-Theo dâi-Tr¶ lêi-Tr¶ lêi-GV híng dÉn HS xÐt TDSGK, ®æi 200C = ?0FHo¹t ®éng 4: VËn dông:GV híng dÉn HS lµm C5GV:Trần Thị Hoài-HS lµm bµi theo híngdÉn cña GVCã 2 lo¹i nhiÖt giai: Xentiutvµ FarenhainhiÖt giai: xentiut Farenhaitocña níc ®¸ 00C 320Ftocña níc ®s 1000C 2120FVËy 1000C øng víi 180FNªn 10C = 1.80FTD:TÝnh xem 200C = ?0F200C = 00C +200c= 320F + 1.8 * 200F= 320F + 360F=680F3)VËn dông4)Cñng cè:-Gäi 2 HS ®äc phÇn ghi nhí.-Gäi HS ®äc phÇn “cã thÓ em cha biÕt”5) DÆn dß:-Häc bµi theo ghi nhí+vë ghi-Lµm bµi tËp ë SBT - ChuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh.Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 26: Thùc hµnh: §o nhiÖt ®éI- Môc tiªu:KN: - BiÕt ®o nhiÖt ®é c¬ thÓ b»ng nhiÖt kÕ y tÕ- BiÕt theo dâi sù thay ®æi cña nhiÖt ®é theo thêi gian vµ vÏ ®îc ®êng biÓudiÔn, sù thay ®æi nhiÖt ®é nµyT§: Trung thùc, tØ mØ, cÈn thËn, chÝnh x¸c.II- ChuÈn bÞ:* Mçi nhãm:1 nhiÖt kÕ y tÕ1 nhiÖt kÕ thuû ng©n1 ®ång håB«ng y tÕC¸ nhËn: ChÐp s½n mÉu b¸o c¸o thùc hµnh.Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 42 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuIII- ho¹t ®éng d¹y – häc:1)æn ®Þnh :2)Bµi cò:KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS3)Bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßHo¹t ®éng 1: GV giíithiÖu môc ®Ých tiÕt thùc -HS theo dâihµnh, nªu c¸c yªu cÇu ®¹t®îc vµ néi quy cho tiÕtthùc hµnhHo¹t ®éng 2: Híng dÉn -HS theo dâinéi dung thùc hµnh vµ tiÕnhµnh:-Yªu cÇu HS ®äc qua SGK -§äc SGKphÇn I-Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c -Tr¶ lêic©u C1 ®Õn C5 vµo b¸o c¸o-GV nªu c¸ch tiÕn hµnh-Theo dâiSau khi híng dÉn xongmôc I, GV cho c¸c nhãmtiÕn hµnh ®oGV:Trần Thị HoàiNéi dung ghi b¶ngTiÕt 26: Thùc hµnh: §onhiÖt ®éI)Dïng nhiÖt kÕ y tÕ ®onhiÖt ®é c¬ thÓ-KiÓm tra cét thuû ng©ntrong nhiÖt kÕ-Dïng b«ng lau s¹ch th©nnhiÖt kÕ.-Dïng tay ph¶i cÇm th©nnhiÖt kÕ ®Æt bÇu vµo n¸chtr¸i kÑp chÆt l¹i-Chê 3 phót, lÊy ra ®äc kÕtqu¶+§o nhiÖt cña m×nh vµ métb¹n kh¸cGhi kÕt qu¶ vµo b¶n b¸oc¸o2)Yªu cÇu HS ®äc SGKphÇn II-Tr¶ lêi c¸c c©u C6 ®Õn C9Vµo b¸o c¸o-GV híng dÉn néi dung II:-Sau khi híng dÉn néidung cho c¸c nhãm tiÕnhµnh thùc hµnh vµ ghi kÕtqu¶-GV híng dÉn c¸ch vÏ ®åthÞ:+Yªu cÇu HS ®äc SGK+GV treo tranh h×nh vÏ23.2 híng dÉn HS c¸ch vÏc¸c trôc vµ c¸ch vÏ c¸c®iÓm, nèi c¸c ®iÓm ®Ó ®îc®å thÞ.Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 43 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiHo¹t ®éng 3: Hoµn thµnhmÉu b¸o c¸o:-Yªu cÇu HS lµm viÕc c¸nh©n hoµn thµnh mÉu b¸oc¸o cña m×nhHo¹t ®éng 4: GV nhËn xÐt,rót kinh nghiÖm giê thùchµnh, HS nép b¸o c¸o thudän dông cô4)DÆn dß:Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 44 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................I- Môc tiªu:TiÕt 27: KiÓm tra 1 tiÕt( Lu ë sæ chÊm ch÷a)II- ChuÈn bÞ:* Mçi nhãm:III- ho¹t ®éng d¹y – häc:1)æn ®Þnh :2)Bµi cò:3)Bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇyVµ trßHo¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nhhuèng häc tËp:Néi dung ghi b¶ngTiÕt4)DÆn dß:Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 45 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ......................TiÕt 30: Sù bay h¬i vµ sù ngng tôI. Môc tiªu:KT: -NhËn biÕt ®îc hiÖn t¬ng bay h¬i, sù phô thuéc cña tèc ®é bay h¬i vµo nhiÖt®é, giã vµ diÖn tÝch mÆt tho¸ng.-BiÕt c¸ch t×m hiÓu t¸c ®éng cña mét yÕu tè lªn mét hiÖn tîng khi cã nhiÒuyÕu tè cïng t¸c ®éng mét lócT×m ®îc TD thùc tÕ vÒ hiÖn tîng bay h¬i vµ sù phô thuéc cña tèc ®é bay h¬ivµo nhiÖt ®é, giã, diÖn tÝch mÆt tho¸ngKN: V¹ch ®îc kÕ ho¹chvµ thùc hiÖn ®îc TN kiÓm chøng t¸c ®«ng cña nhiÖt ®é, giãvµ diÖn tÝch mÆt tho¸ngII. ChuÈn bÞ:C¶ líp : H×nh vÏ phãng to h×nh 26Mçi nhãm:- 1 gia TN- 1 kÑp v¹n n¨ng- 2 ®Üa nh«m gièng nhau- 1 b×nh chia ®é- mét ®Ìn cånIII. Ho¹t ®éng d¹y- häc:1/ æn ®Þnh:2/ KiÓm tra bµi cò:? ThÕ nµo lµ sù nãng ch¶y vµ sù ®«ng ®Æc? Nªu nh÷ng kÕt luËn vÒ sù nãng ch¶yvµ sù ®«ng ®Æc?……….? H·y hoµn thµnh s¬ ®å sau:R¾nLáng3/ Néi dung bµi míi………..Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trßTrường THCS Quảng HòaNéi dung ghib¶ngNăm học:2012-2013 46 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuHo¹t ®éng 1: T¹o t×nhhuèng häc tËp:-Gv dïng kh¨n lau b¶ng ítlau lªn b¶ng, mét lóc saub¶ng kh«. GV ®Æt vÊn ®Ò:VËy níc ë b¶ng ®· biÕn ®i®©u mÊt? §ã còng chÝnh lµnguyªn nh©n lµm cho níctrªn mÆt ®êng ®· biÕn mÊtsau c¬n maBµi häc h«m nay gióp chóngta gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy.Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒhiÖn tîng bay h¬i:-Y/c HS ®äc SGK phÇn 1,t×m vµ ghi vµo vë mét vµi TDvÒ sù bay h¬i cña níc vµ chÊtláng kh«ng ph¶i lµ níc?-Gäi HS ®äc TD cña m×nh-Dùa vµo phÇn tr¶ lêi cña HSGv kÕt luËn: Mäi chÊt lángcã thÓ bay h¬iHo¹t ®éng 3: Quan s¸t hiÖntîng bay h¬i vµ rót ra nhËnxÐt vÒ tèc ®é bay h¬i:-GV treo h×nh 26.2a HD HSquan s¸t h×nh A1, A2 , m« t¶l¹i c¸ch ph¬i quÇn ¸o , sau ®ã®äc vµ tr¶ lêi C1-GV chèt l¹i: tèc ®é bay h¬iphô thuéc vµo nhiÖt ®é-T¬ng tù GV lµm víi c¸ch×nh cßn l¹i vµ híng dÉn HStr¶ lêi-Sau ®ã y/c HS hoµn thµnhC4GV:Trần Thị Hoài-HS suy nghÜ nguyªnnh©n,dù ®o¸n.TiÕt 30: Sù bay h¬ivµ sù ngng tôI.Sù bay h¬i:1/Nhí l¹i nh÷ng ®iÒu®· häc ë líp 4:-HS ®äc SGk vµ t×m TD VD-HS nªu TDMäi chÊt láng ®Òu cã thÓbay h¬i2/ Sù bay h¬i nhanhhay chËm phô thuécvµo nh÷ng yÕu tè nµo?-HS quan s¸t, m« t¶ l¹i a)Quan s¸t hiÖn tîng:c¸ch ph¬i vµ tr¶ lêi C1b)Rót ra kÕt luËn:-HS th¶o luËn t×m tõ tr¶ Tèc ®é bay h¬i phôthuéc vµo nhiÖt ®é, giãlêi C4vµ diÖn tÝch mÆt tho¸ngcña chÊt láng.-NhiÖt ®é c¸ng cao th×tèc ®é bay h¬i cµng lín-Giã cµng m¹nh th× tèc®é bay h¬i cµng lín-DiÖn tÝch mÆt tho¸ngcña chÊt láng cµng línth× tèc ®é bay h¬i cµngHo¹t ®éng 4: ThÝ nghiÖmlínkiÓm tra:Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 47 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV giíi thiÖu: tèc ®é bay h¬icña chÊt láng phô thuéc vµo3 yÕu tè trªn, chóng ta cÇnkiÓm tra c¶ ba yÕu tè theotõng yÕu tè mét,-§Ó kiÓm tra t¸c ®éng cñanhiÖt ®é vµo tèc ®é bay h¬i talµm thÕ nµo?-Hs cã thÓ kh«ng nªu ®îc ph¬ng ¸n, do ®ã GV y/c HS ®äcSGK phÇn TD vµ gîi ý choHS c¸ch thùc hiÖn-Suau khi ®· HD HS c¸chthùc hiÖn GV ph¸t dông côvµ cho c¸c nhãm tiÕn hµnhkiÓm tra, GV gióp ®ì uènn¾m-Tæ chøc c¸c nhãm rót ranhËn xÐt-HD HS tr¶ lêi c¸c c©uC5,C6,C7-C©u C8 GV HD HS vÒ nhµthùc hiÖnHo¹t ®éng 5: VËn dông:HD HS tr¶ lêi C9, C10GV:Trần Thị Hoàic)ThÝ nghiÖm kiÓm tra:-HS theo dâi-HS nªu ph¬ng ¸n-§äc SGK vµ theo dâigîi ý cña GV-HS tiÕn hµnh theonhãm TN kiÓm tra-HS nhËn xÐt-HS tr¶ lêi C5,C6,C7theo gîi ý cña GVd) VËn dông:C9-HS tr¶ lêi vËn dông C10C9,C104/ DÆn dß:- Hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña C8- Häc bµi theo vë ghi- §äc tríc bµi 27Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 48 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 31: Sù bay h¬i vµ sù ngng tô (TiÕp theo)I. Môc tiªu:KT:- NhËn biÕt sù ngng tô lµ qu¸ tr×nh ngîc víi bay h¬i- BiÕt ®îc sù ngng tô x¶y ra nhanh h¬n khi gi¶m nhiÖt ®é- T×m ®îc TD thùc tÕ vÒ hiÖn tîng ngng tô- TiÕn hµnh TN kiÓm tra dù ®o¸n vÒ sù ngng tô x¶y ra nhanh h¬n khi gi¶m nhiÖt®éKN:- BiÕt sö dông nhiÖt kÕ- Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷II. ChuÈn bÞ:C¸c nhãm:C¶ líp:- hai cèc thuû tinh gièng nhau- mét cèc thuû tinh- níc cã pha mµu- mét ®Üa ®Ëy ®îc trªn cèc- níc ®¸ ®Ëp nhá- mét phÝch níc nãng- kh¨n kh« lauIII. Ho¹t ®éng d¹y- häc:1/ æn ®Þnh:2/ KiÓm tra bµi cò:? KiÓm tra kÕ ho¹ch cña C8 tiÕt tríc3/ Néi dung bµi míiHo¹t ®éng cña ThÇy Vµ trßHo¹t ®éng 1: T¹o t×nhhuèng häc tËp vµ tr×nh bµydù ®o¸n vÒ sù ngng tô:-GV lµm TN: §æ níc nãngvµo cèc, cho HS quan s¸t nícbèc h¬i. Dïng ®Üa ®Ëy vµocèc níc. Mét l¸t sau cho HSquan s¸t mÆt ®Üa, nªu nhËnxÐt.-GV giíi thiÖu vÒ hiÖn tîngbay h¬i vµ ngng tô-GV giíi thiÖu tiÕp nh ë SGKvµ yªu cÇu HS nªu dù ®o¸nNéidungghib¶ngTiÕt 31: Sù bay h¬ivµ sù ngng tô(TiÕp theo)-HS theo dâi TN, quan II. Sù ngng tô:s¸t hiÖn tîng vµ nªu 1/ T×m c¸ch quan s¸t sùngng tô:nhËn xÐt.a) Dù ®o¸n:HiÖn tîng chÊtg lángbiÕn thµnh h¬i gäi lµ sù-HS theo dâi vµ ghi vë bay h¬i, cßn hiÖn tîngh¬i biÕn thµnh chÊt lánggäi lµ sù ngng tô. Ngng-HS theo dâitô lµ qóa tr×nh ngîc víi-HS nªu dù ®o¸nbay h¬ib) ThÝ nghiÖm kiÓm tra:Ho¹t ®éng 2: Lµm thÝnghiÖm kiÓm tra dù ®o¸n:-GV ®Æt vÊn ®Ò nh ë SGK-Y/c HS nªu ph¬ng ¸n TN -HS theo dâi vÊn ®Ò-HS suy nghÜ ph¬ng ¸nkiÓm traTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 49 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thu-GV gîi ý thªm vµ HD c¸chthùc hiÖn cô thÓ-Ph¸t dông cô cho tõng nhãmvµ cho c¸c nhãm thùc hiÖnTN-HD HS th¶o luËn tr¶ lêi c¸cc©u hái tõ C1 ®Õn C5Ho¹t ®éng 3: Cñng cè, vËndông:-GV dïng s¬ ®å:GV:Trần Thị Hoài-C¸c nhãm tiÕn hµnhTN,-C¸c nhãm th¶o luËnc¸c c©u hái C1 ®Õn C5 c)Rót ra kÕt luËn:Khi gi¶m nhiÖt ®é cñah¬i, sù ngng tô sÏ x¶y ranhanh h¬n, ta cã thÓ dÔdµng quan s¸t ®îc hiÖntîng h¬i ngng tôH¬i-HS tham gia ®iÒn c¸chiÖn tîng vµo c¸c mòi®Ó cñng cè kiÕn thøc chung tªncña c¶ hai tiÕt-Tõ s¬ ®å trªn y/c HS ph¸tbiÓu b»ng lêi sù bay h¬i vµsù ngng tô.-HD HS lµm c¸c c©u vËn -HS lµm vËn dông theo 2/ VËn dôngC6HD cña GVdông C6, C7, C8C7C8Láng4/ DÆn dß:- Häc bµi theo vë ghi kiÕn thøc cña c¶ hai tiÕt- ®äc thªm phÇn cã thÓ em cha biÕt- lµm c¸c bµi tËp ë SBT- Xem tríc bµi 28Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 50 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 32: Sù s«iI- Môc tiªu:*KiÕn thøc: m« t¶ ®îc sù s«i vµ kÓ ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña sù s«i.*Kü n¨ng: BiÕt c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, theo dâi TN vµ ghi chÝnh x¸c sè liÖu vµhiÖn tîng x¶y ra; vÏ ®îc ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian khi ®un níc.* Th¸i ®é: cÈn thËn, trung thùc, kiªn tr×.II- ChuÈn bÞ:* Mçi nhãm:- Mét gi¸ thÝ nghiÖm- Mét kiÒng vµ mét líi kim lo¹i- Mét kÑp v¹n n¨ng- Mét ®Ìn cån- Mét nhiÖt kÕ thuû ng©n- Mét b×nh ®¸y b»ng- Mét ®ång hå*Mçi HS:- chÐp b¶ng 28.1 vµo vë- mét tê giÊy kÎ « HSIII- ho¹t ®éng d¹y – häc:1) æn ®Þnh :2) Bµi cò:? ThÕ nµo gäi lµ sù bay h¬i vµ sù ngng tô? Tèc ®é bay h¬i phô thuéc vµo nh÷ngyÕu tè nµo??Lµm bµi tËp 26.1,27.13) Bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 51 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuHo¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nhhuèng häc tËp:-Cho HS ®äc mÉu ®èi tho¹ië ®Çu bµi-GV gäi HS nªu dù ®o¸nHo¹t ®éng 2:Lµm thÝnghiÖm vÒ sù s«i:1)TiÕn hµnhlµm thÝnghiÖm-Y/c HS ®äc SGK n¾mc¸ch tiÕn hµnh, quan s¸th×nh 28.1 ®Ó n¾m c¸ch bètrÝ TN-GV HD HS bè trÝ TNGV chèt l¹i c¸ch tiÕn hµnhTN vµ lu ý cho HS cÇntheo dâi nh÷ng hiÖn tîngg×-Y/c c¸c nhãm ph©n c«ngcô thÓ c¸c thµnh viªntrong nhãm-Cho HS tiÕn hµnh TNGV:Trần Thị Hoài-§äc mÉu ®èi tho¹i-Nªu dù ®o¸n-§äc SGK, quan s¸t h×nhI-ThÝ nghiÖm vÒ sùs«i:1)TiÕn hµnh TN:-Theo dâi vµ bè trÝ TN-HS ph©n c«ng nhau-HS tiÕn hµnh TN theonhãm, theo dâi nhiÖt ®é,hiÖn tîng x¶y ra vµ ghi kÕtqu¶ vµo b¶ng28.12) VÏ ®êng biÓu diÔn:Ho¹t ®éng 3: VÏ ®êng -§äc SGKbiÓu diÔn sù thay ®æinhiÖt ®é theo thêi gian -Theo dâi vµ tiÕn hµnh vÏ.khi ®un níc:-Y/c Hs ®äc phÇn HD ë -Nªu nhËn xÐtSGK ®Ó n¾m l¹i c¸ch vÏ-GV HD HS c¸ch vÏ vµ y/cHS vÏ vµo giÊy ®· chuÈn bÞ-Y/c HS nªu nhËn xÐt vÒ ®êng biÓu diÔn.4)Cñng cè vµ dÆn dß:-VÒ nhµ vÏ l¹i ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian cña níc khi ®un-NhËn xÐt vÒ ®êng biÓu diÔn.-§äc tríc phÇn II vµ IIITrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 52 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................Sù s«i (tiÕp)TiÕt 33:I- Môc tiªu:*KiÕn thøc: m« t¶ ®îc sù s«i vµ kÓ ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña sù s«i.*Kü n¨ng: BiÕt c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, theo dâi TN vµ ghi chÝnh x¸c sè liÖu vµhiÖn tîng x¶y ra; vÏ ®îc ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian khi ®un níc.* Th¸i ®é: cÈn thËn, trung thùc, kiªn tr×.II- ChuÈn bÞ:* Mçi nhãm:- Mét gi¸ thÝ nghiÖm- Mét kiÒng vµ mét líi kim lo¹i- Mét kÑp v¹n n¨ng- Mét ®Ìn cån- Mét nhiÖt kÕ thuû ng©n- Mét b×nh ®¸y b»ng- Mét ®ång hå*Mçi HS:- chÐp b¶ng 28.1 vµo vë- mét tê giÊy kÎ « HSIII- ho¹t ®éng d¹y – häc:1)æn ®Þnh :2)Bµi cò:? ThÕ nµo gäi lµ sù bay h¬i vµ sù ngng tô? Tèc ®é bay h¬i phô thuéc vµo nh÷ngyÕu tè nµo??Lµm bµi tËp 26.1,27.13)Bµi míi:Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngHo¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nhhuèng häc tËp:-Cho HS ®äc mÉu ®èi tho¹i -§äc mÉu ®èi tho¹ië ®Çu bµi-Nªu dù ®o¸n-GV gäi HS nªu dù ®o¸nHo¹t ®éng 2:Tæ chøc häcII-nhiÖt ®é s«i:sinh tr¶ lêi c©u hái:1) Tr¶ lêi c©u hái:1)TiÕn hµnhlµm thÝ-§äc SGK, quan s¸t h×nhnghiÖm-Y/c HS ®äc SGK n¾mc¸ch tiÕn hµnh, quan s¸th×nh 28.1 ®Ó n¾m c¸ch bè -Theo dâi vµ bè trÝ TNtrÝ TN-GV HD HS bè trÝ TNGV chèt l¹i c¸ch tiÕn hµnhTN vµ lu ý cho HS cÇn -HS ph©n c«ng nhautheo dâi nh÷ng hiÖn tîngTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 53 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6Thug×-Y/c c¸c nhãm ph©n c«ngcô thÓ c¸c thµnh viªntrong nhãm-Cho HS tiÕn hµnh TNHo¹t ®éng 3: Híng dÉnHS rót ra kÕt luËn:-Y/c Hs tr¶ lêi C5, C6-Y/c HS nªu nhËn xÐt vÒ sùs«iHo¹t ®éng 4 VËn dông:HD HS tr¶ lêi C7,C8,C9GV:Trần Thị Hoài-HS tiÕn hµnh TN theonhãm, theo dâi nhiÖt ®é,hiÖn tîng x¶y ra vµ ghi kÕt2) Rót ra kÕt luËn:qu¶ vµo b¶ng28.1-§äc SGK vµ tr¶ lêi-Nªu nhËn xÐt-HS tr¶ lêiSGKIII.VËn dông:C7,C8,C94)Cñng cè vµ dÆn dß:-VÒ nhµ vÏ l¹i ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian cña níc khi ®un-NhËn xÐt vÒ ®êng biÓu diÔn.-ChuÈn bÞ hÖ thèng kiÕn thøc ®Ó tiÕt sau tæng kÕtTrường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 54 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6ThuGV:Trần Thị HoàiNgµy so¹n:...................Ngµy d¹y: .......................TiÕt 34: Tæng kÕt ch¬ng II: nhiÖt häcI. Môc tiªu:-¤n l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ c¬ häc ®· häc ë ch¬ng I-Cñng cè vµ ®¸nh gi¸ sù n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ kh¸i niÖm cña HSII. ChuÈn bÞ:Cho HS chuÈn bÞ phÇn «n tËp ë nhµIII. Ho¹t ®éng d¹y- häc:1/ æn ®Þnh:2/ KiÓm tra bµi cò: Th«ng qua «n tËp3/ Néi dung bµi míiHo¹t ®éng cña ThÇy Vµ trßNéi dung ghi b¶ngTiÕt34: Tæng kÕtHo¹t ®éng 1: ¤n tËp:ch¬ng II: NhiÖtGäi HS tr¶ lêi lÇn lît c¸c c©u -HS lÇn lît tr¶ lêi c¸chächái tõ 1 ®Õn 13 ë SGK phÇn I c©u ®· chuÈn bÞtheo sù chuÈn bÞ ë nhµI)¤n tËp:-Yªu cÇu c¸c HS kh¸c nhËn -HS nhËn xÐtxÐt, GV thãng nhÊt ý kiÕn-HS tù s÷a ch÷a sai sãt-Yªu cÇu HS theo dâi c©u tr¶lêi vµ s÷a ch÷a phÇn chuÈnbÞ cña m×nh nÕu bÞ saiHo¹t ®éng 2: VËn dông:-Yªu cÇu HS däc vµ tr¶ lêi -HS ®äc vµ suy nghÜ tr¶c¸c c©u vËn dông ë phÇn 2lêi-Yªu cÇu c¸c nhãm lµm tong -HS ®¹i diÖn lªn b¶ng II)VËn dông:c©u vµ gäi ®¹i diÑn lªn b¶ng tr¶ lêitr¶ lêi-GV cho líp nhËn xÐt sau ®ã -C¶ líp cïng nhËn xÐtthèng nhÊt ®¸p ¸n ®óngvµ thèng nhÊtHo¹t ®éng 3: Trß ch¬i «ch÷:-HS theo dâiGV kÏ s½n « ch÷ vµo b¶ngphô vµ híng dÉn c¸ch ch¬iC¸c nhãm th¶o luËn vµ III)Trß ch¬i « ch÷:Sau dã GV ®äc lÇn lît tõng « ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêich÷, nhãm nµo cã tÝn hiÖu tríc th× tr¶ lêiHo¹t ®éng 4: Híng dÉn vÒnhµ:Hoµn thµnh c¸c phÇn tr¶ lêivµ «n tËp toµn bé kiÕn thøc®Ó chuyªn rsang ch¬ng míi4/ DÆn dß:ChuÈn bÞ cho tiÕt sau kiÓm tra häc k×Trường THCS Quảng HòaNăm học:2012-2013 55 [...]... của các vật rắn khác - Đọc trớc bài máy cơ đơn giản Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 20 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Máy cơ đơn giản Tiết 14: I Mục tiêu: +KT: So sánh đợc lực kéo vật lên theo phơng thẳng đứng với trọng lợng của vật Nắm và kể tên một số máy cơ đơn giản thờng dùng +KN: Biết làm thí nghiệm để so sánh lực kéo vật lên với trọng lợng của vật Nhận... theo vở ghi + SGK + ghi nhớ Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 23 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi - Làm các bài tập từ 14.1 đến 14.4 SBT - Đọc phần có thể em cha biết - Nghiên cứu trớc bài đòn bẩy Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 24 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Đòn bẩy Tiết 16: I Mục tiêu: -Nêu đợc hai TD về sử dụng đòn bẩy trong thực tế -Xác định... trớc bài nở vì nhiệt của chất rắn Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 30 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu Trng THCS Qung Hũa GV:Trn Th Hoi Nm hc:2012-2013 31 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 21: Sự nở vì nhiệt của chất rắn I Mục tiêu: *Kiến thức: Học sinh nắm đợc -Thể tích chiều dài của vật rắn tăng lên khi nóng lên, giảm khi lạnh đi -Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt... kiểm tra 1 tiết Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 12 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 10 Lực đàn hồi I.Mục tiêu: *KT: Nhận biết đợc vật đàn hồi Nắm đợc các đặc điểm của lực đàn hồi Rút ra đợc nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của vật đàn hồi *KN: lắp ráp đợc TN theo hình II.Chuẩn bị: *Mỗi nhóm: 1 lò xo 1 giá treo... Qung Hũa Nm hc:2012-2013 26 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Câu 3: Dùng những dụng cụ nào để đo thể tích vật rắn không them nớc? Nêu cách dùng bình chia độ và bình tràn Câu 4: Khối lợng của một chất là gì? Đơn vị và dụng cụ đo Nêu cách đo? Câu 5: Thế nào gọi là lực? Lực tác dụng dụng đã gây ra những kết quả gì? Nêu thí dụ Thế nào gọi là hai lực cân bằng? Nêu thí dụ Câu 6: trọng lực là gì? Trọng... rọc cố định, 1 ròng rọc động Giá đỡ Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 27 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Dây kéo Cả lớp: Tranh vẽ hình 13.1, 16. 1 Bảng kết quả thí nghiệm chung cho 6 nhóm III Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: GV dùng hình vẽ 13.1 và cho HS nhắc lại các phơng án đã học để kéo vật lên 3/ Nội dung bài mới Hoạt động của Thầy Và trò Hoạt động 1: Tạo tình huống... đọc SGK -HS theo dõi -HS tiến hành thí nghiệm ghi kết quả vào bảng 16. 1 -Đại diện nhóm lên 2)Nhận xét: trình bày kết quả Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 28 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi -HS thảo luận và trả lời a)Lực kéo vật qua ròng rọc cố định có chiều ngợc llại với lực kéo trực tiếp và cờng độ bằng nhau b)Lực kéo vật qua ròng rọc động có cùng chiều với lực kéo trực tiếp nhng cờng... lực kéo vật hay không -Muốn giảm lực kéo vật thì phải làm tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván 2) Thí nghiệm: a) Dụng cụ: b) Nội dung: -Đo trọng lợng F1=P của vật -HS theo dõi, nhận -Đo lực kéo F2 ( ở độ nghiêng lớn) dụng cụ -Đo lực kéo F2 ( ở độ nghiêng -Đọc SGK và nêu các vừa) bớc tiến hành -Đo lực kéo F2 ( ở độ nghiêng -Tiến hành theo nhóm nhỏ) làm thí nghiệm, ghi kết c) Kết quả: (bảng phụ) quả... 5/ Dặn dò: - Học bài theo phần ghi nhớ - Làm các bài tập ở SBT - Đọc trớc bài Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 33 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu Trng THCS Qung Hũa GV:Trn Th Hoi Nm hc:2012-2013 34 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 22: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng I Mục tiêu: *Kiến thức: Học sinh nắm đợc - Thể tích của chất lỏng tăng... nâng vật nhỏ hơn lực kéo với P của vật trọng lợng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm -HS tham gia thảo luận tựa O tới điểm tác dụng của lực nâng lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng của trọng lợng vật F2 OO1 -HS trả lời Hoạt động 4: Ghi nhớ và -HS làm việc cá nhân vận dụng: -GV đặt câu hỏi để HS trả lời các ý ở phần ghi nhớ -Yêu cầu HS trả lời các câu C4, C5, C6 SGK ... trớc Ngy dy :02/10/2012.T3 -64 .T4 -65 .Ngy 04/10: T 162 T 363 Ngy 06/ 10 -T 36 Tiết Trọng lực - đơn vị lực I.Mục tiêu: *Kiến thức: Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th... câu C10 4)Dặn dò: - Học theo ghi + ghi nhớ SGK - Làm tập 6. 1 đến 6. 3 SBT Ngy dy :25/9/2012.T3 -64 .T4 -65 .Ngy 27/09: T 162 T 363 Ngy29/09 -T 36 Tiết Tìm hiểu kết tác dụng lực I.Mục tiêu: * Kiến thức:... SBT Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngy dy :18/9/2012.T3 -64 .T4 -65 .Ngy 20/09: T 162 T 363 Ngy22/09 -T 36 Tiết 4-5 ôn tập Lực hai lực cân I) Mục tiêu: -
- Xem thêm -

Xem thêm: phụ đạo vật lí 6 hay, phụ đạo vật lí 6 hay, phụ đạo vật lí 6 hay, I. Träng lùc lµ g×?