phụ đạo vật lí 6 hay

55 3.5K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2015, 17:14

Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngày so¹n :17/9/2012. Ngày dạy :20/9/2012. Buæi thø nhÊt TiÕt 1-2-3 «n tËp §o ®é dµi-®o thÓ tÝch chÊt láng-®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc I. Môc tiªu: KT: HS biÕt GH§, §CNN cña thíc. KN: RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng: - ¦íc lîng gÇn ®óng mét ®é dµi cÇn ®o. - §o ®é dµi trong mét sè t×nh huèng. - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. II.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Néi dung «n tËp: Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ cña Trß 1. Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc - HS th¶o luËn vµ tr¶ tËp: (3/)Lý thuyết lêi. GV: yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: ? Nêu các dụng cụ - HS ®äc SGK, nh¾c l¹i thường dùng đề đo độ c¸c®¬nvÞ. dài. ? Đơn vị đo độ dài hợp - HS t×m tõ thÝch hîp pháp của nước Việt ®iÒn vµo chç trèng. Nam là đơn vị nào? Ngoài ra còn có những đơn vị đo độ dài nào. ? Nêu cách đo độ dài. ? GHĐ là gì. ? ĐCNN là gì. HS: suy nghĩ trả lời từng câu hỏi. GV:nhận xét chốt lại kiến thức. - Ho¹t ®éng 2: ¤n l¹ivµ Làm mét sè bài tập ở SBT - GV híng dÉn HS «n l¹i mét sè ®¬n vÞ ®o ®é dµi nh ëSGK. Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 1: §o ®é dµi. I. §în vÞ ®o ®é dµi: 1) ¤n l¹i ®¬n vÞ ®o ®é dµi: §¬n vÞ chÝnh cña ®o ®é dµi lµ mÐt (m) Ngoµi ra cßn cã: dm, cm, mm, km 1m = 10 dm; 1m = 100 cm 1cm = 10mm; 1km =1000 m Bài tập:SBT1.1-1.2-1.3 II. §o ®é dµi: 1) T×m hiÓu dông cô ®o: Giíi h¹n ®o(GH§) cña thíc lµ ®é dµi lín nhÊt ghi ë trªn thíc. §é chia nhá nhÊt(§CNN) lµ ®é dµi gi÷a 2 v¹ch chia liªn tiÕp cña thíc. 2) §o ®é dµi: Năm học:2012-2013 1 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ho¹t ®éng 3: §o ®é dµi: 4) DÆn dß: -Lµm bµi tËp 1.2.2 ®Õn 1.2.6 - Lµm c¸c bµi tËp 1.2.7 ®Õn 1.2.11SBT -----------------------------------------------------------------------------------Ngày so¹n :27/9/2012. Ngày dạy :04/10/2012. TiÕt 2 §o thÓ tÝch chÊt láng.®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc I. môc tiªu: - KÓ tªn ®îc mét sè dông cô thêng ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng. - BiÕt x¸c ®Þnh thÓ tÝch chÊt láng b»ng dông cô ®o thÝch hîp. -BiÕt sö dông c¸c dông cô (b×nh chia ®é, b×nh trµn) ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm níc (cã h×nh d¹ng bÊt k×). II. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: ? H·y tr×nh bµy c¸ch ®o ®é dµi Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thÓ tÝch cña hßn ®¸ cña ®inh èc? Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch cña nh÷ng vËt - HS dù ®o¸n c¸ch kiÓm r¾n kh«ng thÊm níc: tra. - HS theo dâi vµ ghi vë. Trường THCS Quảng Néi dung ghi b¶ng TiÕt 2: §o thÓ tÝch chÊt láng I) §¬n vÞ ®o thÓ tÝch: §¬n vÞ ®o thÓ tich thêng Lµm viÖc c¸ nh©n víi dïng lµ mÐt khèi (m3) vµ lÝt (l) c©u 1. 1lÝt = 1 dm3; 1 ml = 1cm3 II) §o thÓ tÝch chÊt - HS quan s¸t h×nh, ®äc láng: 1) T×m hiÓu dông cô ®o thÓ SGK. tÝch: Nh÷ng dông cô ®o thÓ tÝch Hòa Năm học:2012-2013 2 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài - HS tr¶ lêi. - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi. - HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi c¸c c©u hái. - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi. . - HS th¶o luËn theo híng dÉn cña GV. - HS ®äc SGK theo dâi híng dÉn. - HS tù t×m c¸ch ®o. chÊt láng gåm: chai lä, ca ®ong, cã ghi s½n dung tÝch, c¸c lo¹i ca ®ong ®· biÕt tríc dung tÝch, b×nh chia ®é, b¬m tiªm. 2) T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng. Khi ®o thÓ tÝch b»ng b×nh chia ®é cÇn: a) ¦íc lîng thÓ tÝch cÇn ®o. b) Chän b×nh chia ®é cã GH§ vµ §CNN thich hîp. c) §Æt b×nh chia ®é th¼ng ®øng. d) §Æt m¾t ngang víi ®é cao mùc chÊt láng trong b×nh. e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o theo v¹ch chia gÇn nhÊt víi mùc chÊt láng. ) §o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc: 1) Dïng b×nh chia ®é: Th¶ ch×m vËt ®ã vµo chÊt láng ®ùng trong b×nh chia ®é. ThÓ tÝch phÇn chÊt láng d©ng lªn b»ng thÓ tÝch cña vËt r¾n. 2) Dïng b×nh trµn: Khi kh«ng bá lät vËt r¾n vµo b×nh chia ®é th× th¶ ch×m vËt ®ã vµo trong b×nh trµn. ThÓ tÝch cña phÇn chÊt láng trµn ra b»ng thÓ tÝch cña vËt 4) DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí. - Lµm bµi tËp ë SBT ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày so¹n :09/10/2012. Ngày dạy :11/10/2012. TiÕt 3 Khèi lîng - ®o khèi lîng I. Môc tiªu: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 3 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài - HS tù tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái nh: Khi ®Æt gãi ®êng lªn c©n, c©n chØ 1 kg, sè ®ã chØ g×? - §o ®îc khèi lîng cña mét vËt b»ng c©n. - ChØ ®îc GH§ vµ §CNN cña mét c©n. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: KiÔm tra trong bµi häc. 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc TiÕt 3: Khèi lîng - ®o t×nh huèng häc tËp: khèi lîng: - GV nªu c¸c t×nh huèng - HS tr¶ lêi theo yªu cÇu thùc tÕ trong cuéc sèng cña GV. nh: ma, g¹o, ®êng, b¸n c¸,…. Ta dïng dông cô g× ®Ó biÕt chÝnh x¸c khèi lîng g¹o, ®êng… I) Khèi lîng - ®¬n vÞ Sau ®ã ®Æt c©u hái nh ë khèi lîng: SGK. Ho¹t ®éng 2: Khèi lîng - GV chèt l¹i: - Giíi thiÖu Kg lµ g×? - HS th¶o luËn theo c©u 1) Khèi lîng: Ho¹t ®éng 3: §o khèi l- hái. Mäi vËt ®Òu cã khèi lîng îng: Khèi lîng cña mét vËt chØ l- Yªu cÇu HS ®äc SGK. îng chÊt chøa trong vËt. 2) §¬n vÞ khèi lîng: - HS tr¶ lêi. §¬n vÞ chÝnh cña khèi lîng lµ Kil«gam (kg). . C¸c ®¬n vÞ kh¸c: HS nhËn xÐt vµ ghi vë. - Yªu cÇu HS thùc hiÖn tr¶ lêi c¸c c©u hái 1 Gam 1g = kg Ho¹t ®éng 4: VËn dông: 1000 - HS ®äc SGK n¾m c¸c Hect«gam (l¹ng) ®¬n vÞ. 1 1 l¹ng = kg 10 Miligam (mg) - HS theo dâi. TÊn (t); t¹. II) §o khèi lîng: - HS ®äc SGK 1) T×m hiÓu c©n ®ång hå: MÆt ®ång hå HS kh¸c nhËn xÐt. Kim c©n - §¹i diÖn HS thùc hiÖn, Th©n c©n GH§,§CNN líp theo dâi. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 4 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  - HS lµm c©u hái. -HS theo dâi. GV:Trần Thị Hoài 2) C¸c lo¹i c©n kh¸c: III) VËn dông: 4) Còng cè dÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí. Lµm c¸c bµi tËp ë SBT. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 5 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngày dạy :18/9/2012.T3-64.T4-65.Ngày 20/09: T162. T363. Ngày22/09 -T36 TiÕt 4-5 «n tËp Lùc. hai lùc c©n b»ng I) Môc tiªu: - Nªu ®îc TD vÒ lùc ®Èy, kÐo…vµ chØ ra ®îc ph¬ng, chiÒu cña lùc ®ã. - Nªu ®îc TD vÒ 2 lùc c©n b»ng. - Nªu ®îc c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t c¸c thÝ nghiÖm. -Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷: lùc ®Èy, lùc kÐo, ph¬ng chiÒu, lùc c©n b»ng. II) Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) æn ®Þnh líp: 2) Bµi cò: Cho HS lµm l¹i c©u 9 ë bµi tríc, tõ ®ã nªu c¸ch dïng c©n robecvan ®Ó c©n mét vËt. 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dông ghi b¶ng TiÕt 6: Lùc-Hai lùc c©n Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh b»ng huèng häc tËp: - GV dùa vµo h×nh vÏ ë -HS chó ý ®Õn vÝ dô ®Èy phÇn më ®Çu SGK ®Ó lµm kÐo cña lùc HS chó ý ®Õn t¸c dông ®Èy, kÐo cña lùc. I. Lùc: Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh 1) ThÝ nghiÖm kh¸i niÖm lùc: C4: - GV híng dÉn HS lµm thÝ a) Lß xo l¸ trßn bi Ðp ®· t¸c nghiÖm, quan s¸t vµ c¶m dông vµo xe l¨n mét lùc ®Èy. nhËn hiÖn tîng thÝ nghiÖm Lóc ®ã tay ta th«ng qua xe 1, thÝ nghiÖm 2. + Híng dÉn HS lµm thÝ -HS thùc hiÖn theo nhãm l¨n ®· t¸c ®éng vµo lß xo mét lùc ®Èy. nghiÖm, bè trÝ dông cô theo c¸c thÝ nghiÖm b) Lß xo bÞ d·n ®· t¸c dông tõng c¸c tõng c¸c thÝ vµo xe l¨n mét lùc kÐo. Lóc nghiÖm vµ tiÕn hµnh ThÝ nghiÖm 1: ? H·y nhËn -HS th«ng qua c¶m nhËn ®ã tay ta th«ng qua sîi d©y ®· t¸c dông vµo xe l¨n mét xÐt t¸c dông cña lß xo l¸ cña tay, nhËn xÐt lùc kÐo lµm lß xo d·n dµi ra. trßn lªn xe c) Nam ch©m ®· t¸c dông ? H·y nhËn xÐt t¸c dông vµo qu¶ n¨ng mét lùc hót cña lß xo lªn xe ThÝ nghiÖm 2: H·y nhËn -HS nhËn xÐt th«ng qua xÐt t¸c dông cña lß xo lªn thÝ nghiÖm xe vµ cña xe lªn lß xo ThÝ nghiÖm 3: NhËn xÐt t¸c -HS quan s¸t rót ra nhËn dông cña nam ch©m lªn qu¶ xÐt nÆng -GV tæ chøc HS ®iÒn tõ vµo -HS lµm viÖc c¸ nh©n t×m 2) Rót ra kÕt luËn: tõ ®iÒn vµo c©u 4 chç trèng Khi vËt nµy ®Èy, kÐo vËt -Cho HS th¶o luËn chung. -HS tham gia nhËn xÐt kia, ta nãi vËt nµy t¸c dông Sau ®ã, GV thèng nhÊt ý lùc lªn vËt kia. kiÕn II. Ph¬ng vµ chiÒu Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt vÒ cña lùc: ph¬ng vµ chiÒu cña lùc: Mçi lùc cã ph¬ng vµ chiÒu -GV tæ chøc cho HS ®äc Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 6 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu SGK vµ lµm l¹ithÝ nghiÖm trªn råi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ ph¬ng vµ chiÒu cña lùc -GV híng dÉn HS tr¶ lêi c©u 5 Ho¹t ®éng 4: Nghiªn cøu l¹i c©n b»ng: -Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 6.4 vµ nªu dù ®o¸n ë c©u 6 -Tæ chøc HS nhËn xÐt c©u C7 -Yªu cÇu HS t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c©u C8 -GV chèt l¹i 2 lùc c©n b»ng  GV:Trần Thị Hoài -HS ®äc SGK vµ nhËn nhÊt ®Þnh xÐt -Tr¶ lêi III.Hai lùc c©n b»ng: -HS quan s¸t råi nªu c¸c dù ®o¸n theo yªu cÇu cña c©u 6 Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc -HS lµm viÖc c¸ nh©n t×m m¹nh nh nhau, cã cïng phtõ thÝch hîp ®iÒn vµo C8 ¬ng nhng ngîc chiÒu. IV.VËn dông: C9 Ho¹t ®éng 5: VËn dông -Yªu cÇu HS lµm c©u C9, -HS lµm viÖc c¸ nh©n c©u C10 C9, c©u C10 c©u C10 4)DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí ë SGK - Lµm c¸c bµi tËp 6.1 ®Õn 6.3 SBT Ngày dạy :25/9/2012.T3-64.T4-65.Ngày 27/09: T162. T363. Ngày29/09 -T36 TiÕt 6 T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: -BiÕt ®îc thÕ nµo lµ sù biÕn ®æi chuyÓn ®éng vµ nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt -BiÕt ®îc thÕ nµo lµ vËt bÞ biÕn d¹ng vµ nªu ®îc mét sè thÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn vËt lµm vËt bÞ biÕn d¹ng -Nªu ®îc mét sè thÝ dô vÒ lùc t¸c dông võa lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt võa lµm biÕn d¹ng vËt. *KÜ n¨ng: -BiÕt l¾p r¸p TN. -BiÕt ph©n tÝch thÝ nghiÖm, hiÖn tîng ®Ó rót ra qui luËt cña vËt chÞu t¸c dông lùc. *Th¸i ®é: -Nghiªm tóc nghiªn cøu hiÖn tîng vËt lÝ, xö lý c¸c th«ng tin thu thËp ®îc II.ChuÈn bÞ: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 7 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài *Mçi nhãm: -Mét xe l¨n -Mét lß xo l¸ trßn, -Mét m¸ng ngiªng -Mét hßn bi, -Mét lß xo dµi, -Mét sîi d©y III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: HS1? ThÕ nµo gäi lµ t¸c dông lùc? T×m thÝ dô thùc tÕ cã lùc t¸c dông? HS2? ThÕ nµo gäi lµ hai lùc c©n b»n? T×m thÝ dô thùc tÕ cã hai lùc c©n b»ng? 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp -Tõ hai h×nh vÏ ë ®Çu bµi, -HS theo dâi vÊn ®Ò GV ®Æt vÊn ®Ò: Muèn d¬ng cung, ngêi ta ph¶i t¸c dông lùc vµo d©ycung. VËy ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®· cã lùc t¸c dông vµo d©y cung Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nh÷ng hiÖn tîng x¶y ra khi cã lùc t¸c dông: -GV híng dÉn HS ®äc -HS ®äc SGK phÇn 1 SGK phÇn 1 -GV treo b¶ng phô ®· chuÈn bÞ nh÷ng hiÖn tîng -Theodâi b¶ng phô vµ ghi nµy lªn b¶ng, y/c HS ®äc nhí vµ ghi nhí - GV yªu cÇu HS t×m thÝ dô -HS t×m thÝ dô theo yªu cÇu cña c©u C1 -GV híng dÉn HS ®äc -HS ®äc phÇn 2 phÇn 2 -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C2 Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu -HS th¶o luËn tr¶ lêi nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc: 1)GV tæ chøc cho HS lµm thÝ nghiÖm: + GV lµm l¹i thÝ nghiÖm h×nh 6.1 cho HS quan s¸t -HS quan s¸t thÝ nghiÖm 1 c® cña xe ? KÕt qu¶ thÝ nghiÖm nh ë c©u C3 thÕ nµo + Híng dÉn HS lµm thÝ -HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi -HS lµm thÝ nghiÖm theo nghiÖm ë h×nh 7.1 ? H·y nhËn xÐt vÒ lùc t¸c nhãm dông cña tay lªn xe th«ng -HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 7: T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc I)Nh÷ng hiÖn tîng cÇn chó ý quan s¸t khi cã lùc t¸c dông: 1)Nh÷ng sù biÕn ®æi cña chuyÓn ®éng (SGK) 2)Nh÷ng sù biÕn d¹ng: (SGK) II) Nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc: 1/ThÝ nghiÖm: -H×nh 6.4 -H×nh7.1 -H×nh 7.2 -C©u C6 Năm học:2012-2013 8 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu qua sîi d©y + Híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm ë h×nh 7.2 SGK ? NhËn xÐt vÒ lùc mµ lß t¸c dông lªn hßn bi + Cho HS lµm thÝ nghiÖm nh híng dÉn ë c©u C6 -Sau khi hoµn thµnh c¸c thÝ nghiÖm GV tæ chøc líp nhËn xÐt, thèng nhÊt, chÊm phiÕu häc tËp 2) GV híng dÉn chän tõ ®iÒn vµo chç trèng ë phÇn kÕt luËn + Cho HS th¶o luËn theo nhãm, t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c©u C7 +Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi + GV thèng nhÊt ý kiÕn  GV:Trần Thị Hoài -HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm - Tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp -HS tù lµm theo c¸ nh©n, tr¶ lêi kÕt qu¶ -C¶ líp tham gia nhËn xÐt, chÊm phiÕu häc tËp -HS th¶o luËn t×m tõ thÝch 2)KÕt luËn: hîp a)Lùc ®Èy mµ lß xo l¸ trßn t¸c dông lªn xe l¨n ®· lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña xe b)Lùc mµ tay ta t¸c dông lªn xe l¨n khi ®ang ch¹y lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng -§¹i diÖn nhãm tr¶ lêi cña xe c)Lùc mµ lß xo l¸ trßn t¸c dông lªn hßn bi khi va ch¹m ®· lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña hßn bi d)Lùc mµ tay ta Ðp vµo lß xo ®· lµm biÕn d¹ng lß xo (PhÇn trªn ghi ë b¶ng phô) -Tõ c©u C7, GV híng dÉn  Lùc mµ vËt A t¸c HS rót ra c©u C8 -HS rót c©u 8 dông lªn vËt B cã thÓ lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng vËt B hoÆc lµm biÕn d¹ng vËt B. Hai kÕt qu¶ nµy cã thÓ cïng x¶y ra III)VËn dông Ho¹t ®éng 4: VËn dông: C9 -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C10 C9, c©u C10, c©u C11 ë -HS tr¶ lêi theo híng dÉn C11 SGK cña gi¸o viªn -Gv thèng nhÊt ý kiÕn 4) DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí - §äc thªm phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” - Lµm thªm c¸c bµi tËp 7.1, 7.2, 7.3 SBT - Xem tríc bµi 8 Ngày dạy :02/10/2012.T3-64.T4-65.Ngày 04/10: T162. T363. Ngày06/10 -T36 TiÕt 7 Träng lùc - ®¬n vÞ lùc I.Môc tiªu: *KiÕn thøc: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 9 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài - Tr¶ lêi ®îc c©u hái: Träng lùc hay träng lîng lµ g×? - Nªu ®îc ph¬ng vµ chiÒu cña lùc - N¾m ®îc ®¬n vÞ ®o cêng ®é lùc lµ Niut¬n *KÜ n¨ng: - Sö dông ®îc d©y däi ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng th¼ng ®øng *Th¸i ®é: Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng II.ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: - 1 gi¸ treo - 1 d©y däi - 1 lß xo, - 1 khay níc - 1 qu¶ nÆng - 1 ª ke III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: ? Lùc t¸c dông lªn mét vËt cã thÓ g©y ra t¸c dông g×? Mçi kÕt qu¶ h·y nªu 1 vÝ dô 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh TiÕt 8: träng lùc - ®¬n huãng häc tËp: vÞ lùc -GV giíi thiÖu: c¸c em biÕt -HS theo dâi GV n¾m kh«ng, Tr¸i §Êt cña chóng t×nh huèng cña vÊn ®Ò ta lu«n quay quanh trôc cña bµi häc nã, vµ quay quanh MÆt Trêi, thÕ mµ mäi vËt trªn Tr¸i §Êt vÉn cã thÓ ®øng yªn kh«ng bÞ r¬i ra khái tr¸i ®Êt. -Dïng t×nh huèng ë SGK -HS suy nghÜ vµ rót ra vµo bµi Ho¹t ®éng 2: Ph¸t hiÖn sù vÊn ®Ò cña bµi häc tån t¹i cña träng lùc: I. Träng lùc lµ g×? -Y/c HS ®äc SGK vµ nªu -§äc SGK vµ nªu ph- 1/ThÝ nghiÖm: ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm -GV híng dÉn HS lµm thÝ ¬ng ¸n thÝ nghiÖm nghiÖm ë h×nh 8.1 SGK: -HS theo dâi + Ph¸t dông cô + Híng dÉn HS bè trÝ dông -NhËn dông cô cô vµ quan s¸t kÕt qu¶ -Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ -Theo dâi HD vµ bè trÝ TN tr¶ lêi c©u C1 -GV tiÕn hµnh thÝ nghiÖm -Th¶o luËn nhãm, tr¶ c©u C2, yªu cÇu HS quan lêi C1, ghi nhËn xÐt s¸t nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c©u 2 vµo phiÕu -Theo dâi GV lµm thÝ -GV thèng nhÊt ý kiÕn -Yªu cÇu HS t×m tõ thÝch nghiÖm C2, th¶o luËn hîp ®iÒn vµo chç trèng ë vµ tr¶ lêi C2 theo HD cña GV, ghi nhËn xÐt c©u 3 ®Ó rót ra nhËn xÐt Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 10 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu -Cho ®¹i diÖn nhãm ®iÒn vµo b¶ng phô -Líp nhËn xÐt, GV thèng nhÊt -Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc: -Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn d©y däi vµ quan s¸t h×nh 8.2 SGK ? Ngêi thî x©y dïng d©y däi ®Ó lµm g×? ? CÊu t¹o vµ ph¬ng cña d©y däi nh thÕ nµo? -GV giíi thiÖu vÒ ph¬ng th¼ng ®øng -Y/c HS thùc hiÖn theo nhãm C4 -Y/c HS t×m tõ thÝch hiîp ®iÒn vµo C5 ®Ó rót ra kÕt luËn Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu ®¬n vÞ lùc: -GV th«ng b¸o nh ë SGK -Y/c Hs tr¶ lêi träng lîng cña vËt cã khèi lîng 1Kg, 10Kg lµ bao nhiªu? Ho¹t ®éng 5:VËn dông: -HD HS lµm TN C6 -GV nªu c¸c c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi häc. GV:Trần Thị Hoài  vµo phiÕu -HS ®iÒn tõ vµo C3, cö ®¹i diÖn lªn b¶ng ®iÒn -Líp tham gia nhËn xÐt HS rót ra kÕt luËn vµ ghi vë -§äc SGK phÇn 1 vµ quan s¸t h×nh 8.2 SGK -Tr¶ lêi theo y/c cña GV -Theo dâi -Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi C4 -Lµm viÖc theo c¸ nh©n t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo C5 -HS theo dâi vµ ghi vë -Tr¶ lêi c©u hái cña GV -Lµm TN C6 -Tr¶ lêi theo c©u hái cña GV 2/KÕt luËn: a)Träng lùc lµ lùc hót cña Tr¸i §Êt t¸c dông lªn mäi vËt b)Träng lùc t¸c dông lªn mét vËt lµ träng lîng cña vËt ®ã II.Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc: 1)Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc: a) Ph¬ng cña d©y däi lµ ph¬ng th¼ng ®øng Khi qu¶ nÆng treo trªn d©y däi ®øng yªn th× träng lîng cña qu¶ nÆng ®· c©n b»ng víi lùc kÐo cña sîi d©y. do ®ã ph¬ng cña träng lùc còng lµ ph¬ng cña d©y däi, tøc lµ ph¬ng th¼ng ®øng. b) ChiÒu cña träng lùc híng vÒ phÝa tr¸i ®Êt 2)KÕt luËn: Träng lùc cã ph¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu híng vÒ phÝa tr¸i ®Êt III. §¬n vÞ lùc: -§é lín cña lùc gäi lµ cêng ®é lùc. -§¬n vÞ cña lùc lµ Niut¬n.(KÝ hiÖu lµ N) -Träng lîng cña qu¶ c©n cã khèi lîng 100g lµ 1N IV.VËn dông: TN C6 4) DÆn dß: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái tõ C1 ®Õn C5 - §äc thªm phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt” - Häc bµi theo vë ghi + Ghi nhí - Lµm c¸c bµi tËp tõ 8.1 ®Õn 8.4 SBT - ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó tiÕt sau kiÓm tra Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 11 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 9 Bµi kiÓm tra 1 tiÕt Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 12 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 10 Lùc ®µn håi I.Môc tiªu: *KT: NhËn biÕt ®îc vËt ®µn håi N¾m ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi Rót ra ®îc nhËn xÐt vÒ sù phô thuéc cña lùc ®µn håi vµo ®é biÕn d¹ng cña vËt ®µn håi *KN: l¾p r¸p ®îc TN theo h×nh II.ChuÈn bÞ: *Mçi nhãm: 1 lß xo 1 gi¸ treo 1 thíc ®o 4 qu¶ nÆng 50g * C¶ líp: b¶ng kÕt qu¶ III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: ? Träng lùc lµ g×? Träng lùc cã ph¬ng vµ chiÒu nh thÕ nµo? Nªu kÕt qu¶ t¸c dông cña träng lùc lªn c¸c vËt 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: GV giíi thiÖu lß xo vµ sîi -HS theo dâi vµ tr¶ lêi cao su råi ®Æt c©u hái nh ë c©u hái cña GV SGK Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu biÕn d¹ng ®µn håi, ®é biÕn d¹ng -Y/c Hs ®äc SGK phÇn TN -§äc SGK -Giíi thiÖu dông cô vµ y/c -HS thùc hiÖn TN theo HS thùc hiÖn TN theo nhãm nhãm -Y/c HS dùa vµo kÕt qu¶ -Th¶o luËn tr¶ lêi C1 TN, th¶o luËn tr¶ lêi C1 -Tæ chøc líp th¶o luËn rót -Rót ra kÕt luËn ra kÕt luËn Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 10: lùc ®µn håi I-BiÕn d¹ng ®µn håi. §é biÕn d¹ng 1) BiÕn d¹ng ®µn håi: Khi bÞ träng lîng cña qu¶ nÆng t¸c dông th× lß xo bÞ d·n ra, chiÒu dµi cña nã t¨ng lªn, khi bá qu¶ nÆng ®i chiÒu dµi cña lß xo trë l¹i b»ng chiÒu dµi tù nhiªn cña nã. Lß xo cã h×nh d¹ng ban ®Çu. BiÕn d¹ng cña lß xo cã ®Æc ®iÓm nh trªn gäi lµ biÕn d¹ng ®µn håi. Lß xo lµ vËt cã tÝnh chÊt ®µn håi 2) §é biÕn d¹ng: Năm học:2012-2013 13 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu -Y/c HS ®äc th«ng tin ë SGK ?§é biÕn d¹ng cña lß xo ®îc tÝnh nh thÕ nµo -Y/c HS thùc hiÖn C2 Ho¹t ®éng 3: Lùc ®µn håi. §Æc ®iÓm cña nã -Y/c HS ®äc SGK, tr¶ lêi Lùc ®µn håi lµ g× -y/c HS thùc hiÖn C3  -§äc SGK -Tr¶ lêi c©u hái -§äc SGK, tr¶ lêi -Tr¶ lêi C3 -Y/c HS dùa vµo b¶ng kÕt -Tr¶ lêi C4 qu¶ tr¶ lêi C4 GV:Trần Thị Hoài §é biÕn d¹ng cña lß xo ®îc tÝnh: l – l0 II-Lùc ®nµ håi vµ ®Æc ®iÓm cña nã: 1)Lùc ®µn håi: Lùc mµ lß xo hay mét vËt ®µn håi khi biÕn d¹ng sinh ra gäi lµ lùc ®µn håi 2) §Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi: §é biÕn d¹ng t¨ng th× lùc ®µn håi t¨ng III-VËn dông Ho¹t ®éng 4: Cñng cè – VËn dông: -Tr¶ lêi C5, C6 -Y/c HS tr¶ lêi C5, C6 ? Qôa bµi häc em rót ra ®îc -Tr¶ lêi kiÕn thøc cña bµi häc kiÕn thøc g× vÒ lùc ®µn håi 4) DÆn dß: - §äc phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt” - Häc bµi theo vë ghi + SGK phÇn Ghi nhí - Xem tríc bµi 10 - Lµm bµi tËp ë SBT Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 14 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài N gµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 11 lùc kÕ - phÐp ®o lùc Khèi lîng - träng lîng I.Môc tiªu: *KT: NhËn biÕt ®îc cÊu t¹o cña lùc kÕ,x¸c ®Þnh ®îc giíi h¹n ®o cña mét lùc kÕ vµ ®é chia nhá nhÊt cña nã. BiÕt c¸ch ®o lùc b»ng lùc kÕ BiÕt mèi quan hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng ®Ó tÝnh träng lîng cña vËt khi biÕt khèi lîng vµ ngîc l¹i *KN: BiÕta t×m tßi cÊu t¹o cña dông cô ®o BiÕt c¸ch sö dông lùc kÕ trong mäi trîng hîp *T§: S¸ng t¹o, cÈn thËn. II.ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: 1lùc kÕ lß xo. 1 sîi d©y m¶nh, ®Ó buéc SGK C¶ líp: 1 cung tªn, 1 xe l¨n, 1 vµi qu¶ nÆng III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: ? Lß xo bÞ kÐo d·n th× t¸c dông lùc ®µn håi lªn ®©u? Lùc ®µn håi cã ph¬ng chiÒu nh thÕ nµo? ? Lùc ®µn håi phô thuéc vµo yÕu tè nµo? Chøng minh 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: -HS suy nghÜ GV ®Æt vÊn ®Ò nh ë SGK Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu lùc kÕ: 1)Lùc kÕ lµ g×? -Yªu cÇu HS ®äc SGK, n¾m -HS ®äc SGK n¨m th«ng tin phÇn th«ng tin GV giíi thiÖu tiÕp: Cã -HS theo dâi nhiÒu lo¹i lùc kÕ 2)M« t¶ mét lùc kÕ lß xo ®¬n gi·n -GV ph¸t lùc kÕ lß xo cho -HS ho¹t ®éng theo c¸c nhãm yªu cÇu HS nhãm nghiÖn cøu cÊu nghiªn cøu cÊu t¹o t¹o cña lùc. -Yªu cÇu HS th¶o luËn t×m -HS t×m tõ ®iÒn vµo chç tõ ®iÒn vµo chç trèng ë c©u trèng. C1 -GV kiÓm tra, thèng nhÊt c¶ -HS tr¶ lêi vµo vë líp -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u 2 -HS tr¶ lêi Ho¹t ®éng 3: §o mét lùc b»ng lùc kÕ: 1)C¸ch ®o lùc: Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 11: Lùc kÕ PhÐp ®o lùc. Träng lùc -Khèi lîng I)T×m hiÓu lùc kÕ: 1)Lùc kÕ lµ g×? Lùc kÕ lµ dông cô ®o lùc 2) M« t¶ mét lùc kÕ lß xo ®¬n gi¶n: Lùc kÕ cã mét chiÕc lß xo mét ®Çu g¾n víi vâ lùc kÕ ®Çu kia cã g¾n mét mãc vµ mét c¸i kim chØ thÞ. Kim chØ thÞ ch¹y trªn mÆt mét b¶ng chia ®é II)§o lùc b»ng lùc Năm học:2012-2013 15 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài -Yªu cÇu HS th¶o luËn theo -HS th¶o luËn vµ t×m tõ kÕ: 1) C¸ch ®o lùc: nhãm t×m tõ ®iÒn vµo chç ®iÒn vµo chç trèng Tho¹t tiªn ph¶i ®iÒu chØnh sè trèng ë c©u 3 0, nghÜa lµ ph¶i ®iÒu chØnh -Híng dÉn HS thùc hiÖn sao cho khi cha ®o lùc, kim trªn lùc kÕ chØ thÞ n»m ®óng v¹ch 0. Cho lùc t¸c dông vµo lß xo cña lùc kÕ, ph¶i cÇm vá lùc kÕ theo 2)Thùc hµnh ®o lùc: -Cho HS dïng lùc kÕ ®Ó ®o -HS ho¹t ®éng theo híng sao cho lß xo cña lùc kÕ n»m däc theo ph¬ng cña lùc träng lîng s¸ch VL: Híng nhãm ®Ó tr¶ lêi c©u 4 cÇn ®o dÉn HS cÇm lùc kÕ, ®äc sè chØ 2)Thùc hµnh: Cßn nhiÒu thêi gian th× cho HS ®o thªm c¸c lùc kÐo ngang, kÐo xuèng Ho¹t ®éng 4: C«ng thøc liªn hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng: -HS tr¶ lêi -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u 6 III)C«ng thøc liªn -Cho HS th¶o luËn, GV chèt hÖ gi÷a träng lîng l¹i -Sau khi tr¶ lêi, GV yªu cÇu -HS kÕt hîp ®äc SGK, vµ khèi lîng: P = 10m HS t×m mèi liªn hÖ gi÷a P t×m mèi liªn hÖ Trong ®ã: vµ m -P lµ träng lîng cña vËt, cã Ho¹t ®éng 5: Cñng cè vµ ®¬n vÞ lµ N vËn dông: -m lµ khèi lîng, ®¬n vÞ lµ kg -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C7 -HS tr¶ lêi C7, C8, C9 IV- VËn dông ®Õn c©u C9 -KiÓm tra c©u tr¶ lêi cña HS 4) DÆn dß: - Tr¶ lêi l¹i c¸c cÊu tõ c©u 1 ®Õn c©u 4 - §äc thªm phÇn –Cã thÓ em cha biÕt– - Häc bµi theo vë ghi vµ ghi nhí - Lµm hÕt c¸c bµi tËp ë SBT, bµi 10 Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 16 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài N gµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 12 khèi lîng riªng – träng lîng riªng I.Môc tiªu: *KT: -HiÓu khèi lîng riªng (KLR) vµ träng lîng riªng (TLR) lµ g×? -X©y dùng ®îc c«ng thøc m = D.V vµ P = d.V -Sö dông b¶ng khèi lîng riªng cña mét sè chÊt ®Ó x¸c ®Þnh: ChÊt ®ã lµ chÊt g×? Khi biÕt khèi lîng riªng cña chÊt ®ã hoÆc tÝnh ®îc khèi lîng hoÆc träng lîng cña mét sè chÊt khi biÕt khèi lîng riªng *KN: + Sö dông ph¬ng ph¸p ®o khèi lîng + Sö dông ph¬ng ph¸p ®o thÓ tÝch ®Ó ®o träng lîng cña vËt *T§: Nghiªm tóc, cÈn thËn II.ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: 1 lùc kÕ 5N 1 qu¶ nÆng b»ng s¾t 1 b×nh chia ®é III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1) æn ®Þnh: 2) KiÓm tra bµi cò: ? Lùc kÕ lµ dông cô dïng ®Ó ®o ®¹i lîng vËt lý nµo? H·y nªu nguyªn t¾c cÊu t¹o cña lùc kÕ? Tr¶ lêi bµi tËp 10.1 3) Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp(5/) GV cho HS ®äc mÉu chuyÖn ë -HS ®äc SGK phÇn SGK vµ yªu cÇu HS chèt l¹i mÉu më bµi, tr¶ lêi c©u chuyÖn ®ã cho ta thÊy cÇn hái cña GV nghiªn cøu vÊn ®Ò g×? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu khèi lîng riªng dùng c«ng thøc tÝnh khèi lîng theo khèi lîng riªng (10/): 1)Khèi lîng riªng -Yªu cÇu HS ®äc phÇn c©u 1, -§äc SKG C1, ho¹t chän ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt (GV cho gîi ý HS ph¬ng ¸n 2) ®éng theo nhãm th¶o -Cho HS th¶o luËn vµ cïng nhau luËn ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt tÝnh khèi lîng cña cét trô (3/) Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy -Cho HS ht¶o luËn c¸ch lµm -Sau ®ã GV nhËn xÐt vµ híng theo nhãm, tÝnh KL vµ tr×nh bµy hteo YC dÉn c¸ch lµm cña GV. (V =1dm3→m=7,8Kg -Theo dâi V=1m3=1000dm3⇒m=7.8.1000 Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng TiÕt 12: khèi lîng riªng - träng lîng riªng I- Khèi lîng riªng. TÝnh khèi lîng cña c¸c vËt theo khèi lîng riªng: 1) Khèi lîng riªng: Năm học:2012-2013 17 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài V=0,9m3=900dm3⇒m=7.8.900= 7020Kg -Sau c¸ch tÝnh ®ã yªu cÇu HS 3 ®äc kh¸i niÖm khèi lîng -HS ®äc SGK vµ ghi Khèi lîng cña 1m mét vë chÊt gäi lµ khèi lîng riªng riªng→ghi b¶ng cña chÊt ®ã ?§¬n vÞ khèi lîng riªng lµ g×? -Tr¶ lêi §¬n vÞ khèi lîng riªng lµ kil«gam trªn mÐt khèi, kÝ hiÖu lµ Kg/m3 2)B¶ng khèi lîng riªng mét sè 2)B¶ng khèi lîng riªng chÊt: cña mét sè chÊt -Cho HS ®äc b¶ng khèi lîng HS ®äc b¶ng riªng mét sè chÊt NhËn xÐt -Qua sè liÖu em cã nhËn xÐt g× vÒ khèi lîng c¸c chÊt kh¸c khi cã V=1m3 -GV giíi thiÖu ý nghÜa cña b¶ng -Theo dâi ⇒ ChÝnh v× mçi chÊt cã khèi lîng riªng kh¸c nhau→gi¶i quyÕt c©u hái ®Çu bµi 3)TÝnh khèi lîng mét vËt 3)TÝnh khèi lîng mét vËt theo theo khèi lîng riªng khèi lîng riªng -HS lµm viÖc theo -Yªu cÇu HS t¶ lêi c©u 2 nhãm tÝnh C2 GV gîi ý: 1m3 ®¸→m? HS tr¶ lêi 0,5m3 ®¸→m? ? Ta lµm thÕ nµo ®Ó biÕt khèi lîng cña vËt M=D.V -Dùa vµo phÐp to¸n ë C2 ®Ó tr¶ D lµ khèi lîng riªng lêi C3. (Kg/M3) M lµ khèi lîng (Kg) V lµ thÓ tÝch (m3) II)Träng lîng riªng: 1)Träng lîng cña mét mÐt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu träng l/ HS ®äc SGK +ghi vë khèi mét chÊt gäi lµ träng îng riªng(15 ) lîng riªng cña chÊt ®ã Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn 2)§¬n vÞ träng lîng riªng th«ng tin vµ ghi vë lµ Niut¬n trªn mÐt khèi. KÝ hiÖu lµ N/m3 HS chän tõ ®iÒn vµo P d= chç trèng Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4 V Trong ®ã: d lag träng lîng GV giíi thiÖu c«ng thøc: d=10D riªng nh ë SGK P lµ träng lîng (N) V lµ thÓ tich (m3) Dùa vµo c«ng thøc: P=10m ta cã: d=10D Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 18 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu Ho¹t ®éng 4: X¸c ®Þnh träng lîng riªng cña mét chÊt: GV giíi thiÖu dông cô cÇn sö dông. Sau ®ã yªu cÇu HS th¶o luËn t×m P.¸ ®Ó x¸c ®Þnh träng lîng riªng b»ng c¸c dông cô ®ã GV ph¸t dông cô vµ cho HS lµm trong 7/  GV:Trần Thị Hoài HS theo dâi, th¶o III)X¸c ®Þnh träng lîng riªng cña mét luËn t×m P.¸, tr¶ lêi chÊt: D HS tiÕn hµnh theo Dùa trªn c«ng thøc: d= V nhãm -§o träng lîng P cña vËt: Lùc kÕ -§o thÓ tÝch vËt: B×nh chia ®é HS tr¶ lêi Ho¹t ®éng 5: VËn dông: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C6. (C7 HS ®äc phÇn ghi nhí lµm ë nhµ) Tæ chøc híng dÉn HS vµ hîp thøc ho¸ kÕt qu¶ Thay kÕt qu¶ vµ d= tÝnh D vµ V 4) DÆn dß: - Häc thuéc bµi theo vë ghi + SGK - §äc phÇn: –Cã thÓ em cha biÕt– - Lµm c¸c bµi tËp tõ 11.1 ®Õn 11.5 SBT - ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh ë bµi 12 vµ c¸c vËt dông cÇn thiÕt. Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 13: thùc hµnh : x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña sái I. Môc tiªu: -BiÕt x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña vËt r¾n -BiÕt c¸ch tiÕn hµnh mét bµi thÝ nghiÖm vËt lÝ II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm:- 1 c©n cã §CNN lµ 10g - 1 b×nh chioa ®é cã GH§ 100 cm3, §CNN lµ 1 cm3 - 1 cèc níc Häc sinh: -PhiÕu BCHT, b¶ng ghi kÕt qu¶ - 15 viªn sái, kh¨n lau kh« - GiÊy lau kh« III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ æn ®Þnh: Nªu ®îc môc ®Ých thùc hµnh, phæ biÕn néi quy 2/ KiÓm tra bµi cò: ? Khèi lîng riªng lµ g×? C«ng thøc tÝnh? §¬n vÞ Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 19 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài 3/ Néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng TiÕt13: Thùc hµnh: Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn néi dung thùc hµnh X¸c ®Þnh khèi -GV híng dÉn c¸c bíc thùc -HS theo dâi lîng riªng cña hµnh nh ë SGK, giíi thiÖu sái dông cô -GV lµm mÉu theo c¸c bíc -HS theo dâi, quan s¸t nh ë SGK ®Ó HS quan s¸t Néi dung thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh: (SGK) -GV yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu -Ho¹t ®éng c¸ nh©n, 2 vµ 3 trong vßng 10/, yªu ®äc tµi liÖu c¸ nh©n cÇu HS chèt l¹i nh÷ng ý trong vßng 10/ phÇn 2 chÝnh øng víi c¸c viÕc cÇn vµ 3 vµ rót ra nh÷ng viÖc cÇn lµm lµm -Yªu cÇu HS c¸c th«ng tin -HS ®iÒn c¸c th«ng tin vÒ lÝ thuyÕt vµo b¸o c¸o thùc ë môc 1 ®Õn môc 5 trong mÉu BCTH hµnh *Cho HS tiÕn hµnh ®o: -HS tiÕn hµnh theo nhãm, tæ -HS tiÕn hµnh theo chøc mçi HS trong nhãm Ýt nhãm -Thay ®æi nhau ®o vµ nhÊt ®îc ®o 1 lÇn -GV theo dâi ho¹t ®éng cña ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng HS ®Ó ®¸nh gi¸ ý thøc cña -HS tÝnh khèi lîng HS. Lu ý ®o ®Õn ®au ghi kÕt riªng -Hoµn thµnh mÉu b¸o qu¶ ®Õn ®ã c¸o vµ nép Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸ buæi thc hµnh: -GV ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng thùc hµnh, kÕt qu¶ thùc hµnh vµ th¸i ®é, t¸c phong trong giê thùc hµnh -§¸nh gi¸ ®iÓm theo thang ®iÓm nh ë SGK 4/ DÆn dß: - N¾m v÷ng c¸ch x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña sái vµ cña c¸c vËt r¾n kh¸c - §äc tríc bµi m¸y c¬ ®¬n gi¶n Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 20 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... M¸y c¬ ®¬n gi¶n TiÕt 14: I. Môc tiªu: +KT: So s¸nh ®îc lùc kÐo vËt lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng víi träng lîng cña vËt N¾m vµ kÓ tªn mét sè m¸y c¬ ®¬n gi¶n thêng dïng +KN: BiÕt lµm thÝ nghiÖm ®Ó so s¸nh lùc kÐo vËt lªn víi träng lîng cña vËt NhËn biÕt ®îc MC§G II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: -2 lùc kÕ (GH§ 5N) -1 qu¶ nÆng -1 gi¸ C¶ líp: Tranh vÏ h×nh 13.1, 13.2, 13.5, 13.6 SGK III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ æn ®Þnh: 2/ KiÓm tra bµi cò: ? Nªu ®Þnh nghÜa vÒ khèi lîng riªng vµ träng lîng riªng cña 1 chÊt? §¬n vÞ 3/ Néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng TiÕt 14: M¸y c¬ ®¬n Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh gi¶n huèng häc tËp: GV giíi thiÖu nh ë SGK. -Theo dâi Gv Treo tranh 13.1 vµ ®Æt c©u hái nªu vÊn ®Ò nh ë SGK Tõ ®ã GV ®i vµo bµi míi nh ë SGK I. KÐo vËt lªn theo Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu ph¬ng th¼ng ®øng: c¸ch kÐo vËt lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng -Yªu cÇu HS ®äc SGK môc1: §Æt vÊn ®Ò n¾m ch¾c vÊn ®Ò -Treo tranh vÏ 13.2 cho HS -HS dù ®o¸n quan s¸t ?LiÖu cã thÓ kÐo vËt víi mét lùc nhá h¬n träng lîng cña vËt ®îc kh«ng Tõ dù ®o¸n cña HS, GV giíi thiÖu ®Ó HS lµm thÝ -HS theo dâi nghiÖm -GV giíi thiÖu dông cô thÝ nghiÖm, c¸ch tiÕn hµnh thÝ -§äc SGK nghiÖm +Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn thÝ nghiÖm ®Ó n¾m c¸ch lµm -HS theo dâi +GV híng dÉn trªn dông cô -HS tiÕn hµnh theo -GV ph©n dông cô cho c¸c nhãm theo c¸c néi Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 21 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  nhãm tiÕn hµnh vµ ghi kÕt dung tiÕn hµnh, ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 13.1 qu¶ -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1 -HS tr¶ lêi theo ®¹i diÖn nhãm -Y/c HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ -Tr¶ lêi C2, ph¸t biÓu lêi C2 GV thèng nhÊt ý kiÕn C¶ líp cïng nhËn xÐt Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc HS bíc ®Çu t×m hiÓu vÒ m¸y c¬ ®¬n gi¶n: -Y/c HS ®äc SGK ®Ó t×m n¾m c¸c th«ng tin vÒ m¸y c¬ - HS ®äc SGk ®¬n gi¶n -GV treo tranh vÏ h×nh 13.4,13.5,13.6 ®Ó giíi thiÖu c¸c lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n -HS theo dâi -Y/c HS tr¶ lêi C4 -Tr¶ lêi GV:Trần Thị Hoài *Khi kÐo vËt lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng cÇn ph¶i dïng mét lùc Ýt nhÊt b»ng träng lîng cña vËt II. M¸y c¬ ®¬n gi¶n: C¸c dông cô nh tÊm v¸n nghiªng, xµ beng, rßng räc … lµ nh÷ng m¸y c¬ ®¬n gi¶n. Cã 3 lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n: - mÆt ph¼ng nghiªng - §ßn bÈy - Rßng räc a) M¸y ¬ ®¬n g¶in lµ dông cô gióp thùc hiÖn c«ng dÔ dµng h¬n b) MÆt ph¼ng nghiªng, ®ßn bÈy, rßng räc lµ nh÷ng m¸y c¬ ®¬n gi¶n III. VËn dông: Ho¹t ®éng 4: VËn dông vµ ghi nhí: GV ®Æt c©u hái ®Ó HS ghi nhí nh÷ng ý ghi nhí ë SGK -GV treo tranh h×nh 13.2 vµ híng dÉn HS tr¶ lêi c©u C5, -HS tr¶ lêi theo HD cña C6 GV 4/ DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + ghi nhí - Lµm c¸c bµi tËp ë SBT: tõ 13.1 ®Õn 13.4 - §äc phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt” - Nghiªn cøu tríc bµi : MÆt ph¼ng nghiªng Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... : TiÕt 15: MÆt ph¼ng nghiªng I. Môc tiªu: -Nªu ®îc hai TD sö dông mÆt ph¼ng nghiªng trong ®êi sèng vµ chØ râ lîi Ých -BiÕt sö dông mÆt ph¼ng nghiªng hîp lÝ trong tong trêng hîp II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: -1 lùc kÕ (5N) -1 khèi trô kim lo¹i -mÆt ph¼ng nghiªng C¶ líp : Tranh vÏ h×nh: 13.1, 13.2, 14.1, 14.2 III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ æn ®Þnh: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 22 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài 2/ KiÓm tra bµi cò: Treo tranh h×nh 13.2, giíi thiÖu tranh vµ ®Æt c©u hái :? NÕu lùc kÐo mçi ngêi lµ 450N th× cã thÓ kÐo ®îc èng bª t«ng lªn kh«ng? Nªu nh÷ng khã kh¨n trong c¸ch kÐo nµy? 3/ Néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh huèng häc tËp: -GV treo tranh h×nh 14.1 lªn -HS ®äc SGK, quan s¸t b¶ng, yªu cÊu HS quan s¸t tranh vÏ vµ nªu vÊn ®Ò vµ ®äc SGK phÇn më bµi nghiªn cøu nªu vÊn ®Ò vÇn nghiªn cøu -GV giíi thiÖu dông cô lµ -HS theo dâi MPN, vµ híng dÉn HS c¸ch lµm t¨ng gi¶m ®é nghiªng cña mpn Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc lµm thÝ nghiÖm: -GV giíi thiÖu dông cô, ph¸t dông cô cho c¸c nhãm -Y/c HS ®äc SGK c¸ch tiÕn hµnh vµ nªu c¸c bíc cÇn thùc hiÖn -Cho HS tiÕn hµnh TN theo nhãm theo c¸c bíc ®· híng dÉn,vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng -Y/c HS tr¶ lêi C2 Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc rót ra kÕt luËn: -Y/c HS quan s¸t b¶ng tr¶ lêi hai vÊn ®Ò nªu ra ë ®Çu bµi Néi dung ghi b¶ng TiÕt 15: MÆt ph¼ng nghiªng 1) §Æt vÊn ®Ò: -Dïng tÊm v¸n nghiªng cã thÓ lµm gi¶m lùc kÐo vËt hay kh«ng -Muèn gi¶m lùc kÐo vËt th× ph¶i lµm t¨ng hay gi¶m ®é nghiªng cña tÊm v¸n 2) ThÝ nghiÖm: a) Dông cô: b) Néi dung: -§o träng lîng F1=P cña vËt -HS theo dâi, nhËn -§o lùc kÐo F2 ( ë ®é nghiªng lín) dông cô -§o lùc kÐo F2 ( ë ®é nghiªng -§äc SGK vµ nªu c¸c võa) bíc tiÕn hµnh -§o lùc kÐo F2 ( ë ®é nghiªng -TiÕn hµnh theo nhãm nhá) lµm thÝ nghiÖm, ghi kÕt c) KÕt qu¶: (b¶ng phô) qu¶ vµo b¶ng 3)KÕt luËn: -Dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã -Tr¶ lêi C2 thÓ kÐo vËt lªn víi mét lùc nhá h¬n träng lîng cña vËt -Hs th¶o luËn kÕt qu¶ -MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýt vµ tr¶ lêi hai vÊn ®Ò th× lùc kÐo vËt lªn trªn mÆt ph¼ng ®ã cµng nhá nªu ra ë ®Çu bµi -HS lªn ®iÒn tõ -Gäi HS lªn ®iÒn tõ vµo chæ trèng Ho¹t ®éng 4: VËn dông: GV cho HS lµm phiÕu bµi tËp tr¶ lêi c¸c c©u C3, C4, -HS lµm bµi tËp C5 -Gäi mét vµi HS tr¶ lêi, GV -HS tr¶ lêi chèt l¹i -Y/c hai em ngåi c¹nh nhau -HS chÊm bµi nhau chÊm bµi cña nhau. 4)VËn dông 4/ DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi + SGK + ghi nhí. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 23 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài - Lµm c¸c bµi tËp tõ 14.1 ®Õn 14.4 SBT - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. - Nghiªn cøu tríc bµi ®ßn bÈy. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 24 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... §ßn bÈy TiÕt 16: I. Môc tiªu: -Nªu ®îc hai TD vÒ sö dông ®ßn bÈy trong thùc tÕ -X¸c ®Þnh ®iÓm tùa O, c¸c lùc t¸c dông lªn ®ßn bÈy. -BiÕt sö dông ®ßn bÈy trong nh÷ng c«ng viªc thÝch hîp II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: -1 lùc kÕ -1 khèi trô kim lo¹i -1 gi¸ ®ì cã thanh ngang C¶ líp: tranh vÏ h×nh 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ë SGK III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ æn ®Þnh: 2/ KiÓm tra bµi cò: ? Gäi 1 HS lµm bµi tËp 14.1, 14.2 SBT 3/ Néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh TiÕt 16: ®ßn bÈy huèng häc tËp: GV nh¾c l¹i t×nh huèng thùc -HS theo dâi, quan s¸t tÕ ë h×nh 13.1 vµ treo h×nh h×nh 15.1 lªn b¶ng vµ giíi thiÖu vÊn ®Ò I. T×m hiÓu cÊu t¹o cña ®ßn bÈy: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu cÊu t¹o cña ®ßn bÈy: -GV treo trµnh vµ giíi thiÖu -HS quan s¸t h×nh vÏ §ßn bÈy cã 3 yÕu tè c¸c h×nh vÏ 15.2, 15.3 -§iÓm tùa O -Yªu cÇu HS ®äc môc 1 -HS ®äc SGK -§iÓm t¸c dông cña lùc F1, -HS tr¶ lêi SGK O1 ? C¸c vËt ®îc gäi lµ ®ßn bÈy -§iÓm t¸c dông cña lùc n©ng -HS tr¶ lêi ®Òu cã 3 yÕu tè nµo? F2 lµ O2 ? Cã thÓ dïng ®ßn bÈy mµ thiÕu 1 trong 3 yÕu tè ®ã? -HS lªn b¶ng tr¶ lêi. C¶ GV gîi ý: -Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi líp nhËn xÐt II. §ßn bÈy gióp con c©u1 ngêi lµm viÖc dÔ dµng h¬n nh thÕ Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu xem nµo? ®ßn bÈy gióp con ngêi lµm 1)§Æt vÊn ®Ò: viÖc dÔ dµng h¬n nh thÕ Muèn F2 chÊt láng > chÊt r¾n - Gi¶i thÝch ®îc sù në v× nhiÖt cña mét sè hiÖn tîng ®¬n gi¶n *Kh¸i niÖm:- Lµm thÝ nghiÖm trong bµi - BiÕt c¸ch ®äc b¶ng rót ra kÕt luËn II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: 1 b×nh thuû tinh, èng thuû tinh, nót cao su, cèc níc pha mµu, kh¨n kh« lau C¶ líp: B¶ng 20.1, tranh 20.3 III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ æn ®Þnh: 2/ KiÓm tra bµi cò: ? Nªu kÕt luËn vÒ sù në v× nhiÖt cña chÊt láng Lµm bµi tËp 19.1, 19.3 3/ Néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trß Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng Năm học:2012-2013 37 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh huèng häc tËp: -GV lµm thÝ nghiÖm víi qu¶ bãng bµn bÞ bÑp vµ ®Æt vÊn ®Ò nh ë SGK. GV:Nguyªn nh©n lµm cho qu¶ bãng bµn bÞ bÑp nhóng vµo níc nãng phßng lªn lµ do chÊt khÝ trong bãng bÞ nãng lªn në ra vµ ®Èy vá phßng lªn. §Ó kiÓm tra dù ®o¸n ta lµm thÝ nghiÖm Ho¹t ®éng 2: Lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra: -Yªu cÇu HS ®äc SGK n¾m dông cô vµ c¸ch tiÕn hµnh -Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm thÝ nghiÖm -GV giíi thiÖu dông cô, nªu l¹i c¸ch tiÕn hµnh, cho c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm. -Yªu cÇu HS ®äc th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái C1, C2 ,C3, C4, C5. -GV híng dÉn HS tr¶ lêi tõng c©u Ho¹t ®éng 3: Rót ra kÕt luËn: -Yªu cÇu HS t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c©u 6 Ho¹t ®éng 4: VËn dông: -Híng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u C7, C8, C9 SGK -GV dïng h×nh vÏ ®Ó giíi thiÖu vµ híng dÉn tr¶ lêi c©u 9  GV:Trần Thị Hoài -HS theo dâi -HS ®äc SGK. TiÕt 23:Sù në v× nhiÖt cña chÊt khÝ 1)ThÝ nghiÖm: a)Dông cô: -Hs theo dâi, tiÕn hµnh b)TiÕn hµnh: theo nhãm -HS ®äc, th¶o luËn, tr¶ 2)Tr¶ lêi c©u hái: lêi. -HS tr¶ lêi líp cïng nhËn xÐt -HS ®iÒn tõ -HS ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u C7, C8 -Theo dâi vµ tr¶ lêi c©u 9 3)Rót ra kÕt luËn: a)ThÓ tÝch khÝ trong b×nh t¨ng khi nãng lªn b)ThÓ tÝch khÝ trong b×nh gi¶m khi l¹nh ®i c)ChÊt r¾n në v× nhiÖt Ýt nhÊt, chÊt khÝ në v× nhiÖt nhiÒu nhÊt 4)VËn dông 4/ Cñng cè: - Cho 2 HS ®äc ghi nhí 5/ DÆn dß: - Häc bµi theo ghi nhí+SGK - §äc phÇn “cã thÓ em cha biÕt” - Lµm bµi tËp ë SBT Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 38 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 24: Mét sè øng dông vÒ sù në v× nhiÖt I- Môc tiªu: -NhËn biÕt ®îc sù co d·n v× nhiÖt khi bÞ ng¨n c¶n sÏ g©y ra mét lùc rÊt lín -M« t¶ ®îc cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña b¨ng kÐp -Gi¶i thÝch ®îc mét sè øng dông sù në v× nhiÖt II- ChuÈn bÞ: * Mçi nhãm: -1 b¨ng kÐp, 1 gi¸ - 1 ®Ìn cån C¶ líp: - Bé dông cô thÝ nghiÖm sù në v× nhiÖt - Cån, b«ng - ChËu níc, kh¨n - H×nh vÏ 21.2, 21.3, 21.5 III- ho¹t ®éng d¹y – häc: 1)æn ®Þnh : 2)Bµi cò: ?Nªu kÕt luËn chung vÒ sù në v× nhiÖt cña c¸c chÊt. Lµm bµi tËp 20.2 3)Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng TiÕt 24: Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: Mét sè øng dông vÒ sù në v× nhiÖt - GV vµo bµi nh ë SGK Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t I)Lùc xuÊt hiÖn trong sù lùc xuÊt hiÖn trong sù co co d·n v× nhiÖt: d·n v× nhiÖt. 1)ThÝ nhiÖm: -GV yªu cÇu HS ®äc SGK, -HS ®äc SGK quan s¸t h×nh 21.1a. -GV giíi thiÖu dông cô vµ -HS theo dâi kÕt qu¶ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm -Yªu cÇu HS ®äc, th¶o -Hs th¶o luËn tr¶ lêi 2)Tr¶ lêi c©u hái: luËn vµ tr¶ lêi c©u C1, C2. -Gv thèng nhÊt ý kiÕn. -Yªu cÇu HS ®äc C3, dù ®o¸n hiÖn tîng x¶y ra. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 39 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  -GV lµm thÝ nghiÖm kiÓm -HS quan s¸t chøng -Yªu cÇu HS rót ra nhËn -HS rót ra nhËn xÐt xÐt -§iÒu khiÓn HS t×m tõ -HS ®iÒn tõ hoµn thµnh kÕt luËn Ho¹t ®éng 3: VËn dông: -GV treo tranh vÏ h×nh 21.2,3 yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi C5, C6. Ho¹t ®éng 4: Nghiªn cøu vÒ b¨ng kÐp: -GV giíi thiÖu cÊu t¹o cña b¨ng kÐp -Híng dÉn HS ®äc SGk vµ l¾p thÝ nghiÖm, tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh ë SGK GV:Trần Thị Hoài 3)Rót ra kÕt luËn: a)Thanh thÐp në ra v× nhiÖt nã g©y ra lùc rÊt lín. b)Khi thanh thÐp co l¹i v× nhiÖt nã còng g©y ra lùc rÊt lín 4)VËn dông: -HS quan s¸t, ®äc, tr¶ II) B¨ng kÐp lêi -Quan s¸t, t×m hiÓu cÊu t¹o cña b¨ng kÐp -HS ®äc SGK, l¾p r¸p vµ tiÕn hµnh theo híng dÉn cña GV -Híng dÉn Hs th¶o luËn -Quan s¸t ghi l¹i hiÖn tîng c¸c c©u C7, C8, C9 Ho¹t ®éng 5: VËn dông: GV treo tranh h×nh vÏ 21.5, nªu cÊu t¹o bµn lµ, -HS th¶o luËn tr¶ lêi chØ ra vÞ trÝ cña b¨ng kÐp. Tr¶ lêi C10 4)Cñng cè vµ DÆn dß: - Gäi hai HS ®äc phÇn ghi nhí vµ ghi vµo vë. - Bµi tËp vÒ nhµ 21.2 ®Õn 21.6 - Híng dÏ©n thªm cho HS bµi tËp 21.5 - §äc tríc bµi nhiÖt kÕ – nhiÖt giai Trường THCS Quảng Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... Hòa Năm học:2012-2013 40 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài TiÕt 25: NhiÖt kÕ - nhiÖt giai I- Môc tiªu: KT: - HiÓu ®îc nhiÖt kÕ lµ dông cô së dông dùa trªn nguyªn t¾c sù në v× nhiÖt cña chÊt láng - NhËn biÕt ®îc cÊu t¹o vµ c«ng dông cña c¸c lo¹i nhiÖt kÕ kh¸c nhau KN: BiÕt c¸c lo¹i nhiÖt giai Xenxiót vµ Farenhai.Vµ c¸ch chuyÓn ®æi 2 nhiÖt giai nµy II- ChuÈn bÞ: * Mçi nhãm: C¶ líp: -3 chËu thuû tinh cã níc - H×nh vÏ phãng to c¸c lo¹i nhiÖt kÕ -Mét Ýt níc ®¸ - B¶ng 22.1 ®îc kÎ ra b¶ng phô -PhÝch níc nãng -NhiÖt kÕ rîu, thuû ng©n, y tÕ… III- ho¹t ®éng d¹y – häc: 1)æn ®Þnh : 2)Bµi cò: ? Nªu nh÷ng kÕt luËn vÒ sù në v× nhiÖt cña c¸c chÊt ? Tr¶ lêi bµi tËp 21.1 3)Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng TiÕt 25: NhiÖt kÕ – Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh nhiÖt giai huèng häc tËp: -GV híng dÉn HS ®äc mÉu ®èi tho¹i gi÷a mÑ vµ con. -theo dâi Råi vµo bµi nh ë SGK. Ho¹t ®éng 2: ThÝ nghiÖm 1)NhiÖtkÕ: vÒ c¶m gi¸c nãng l¹nh: Híng dÉn HS chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn thÝ nghiÖm: +Yªu cÇu HS ®äc SGK n¾m dông cô vµ c¸ch tiÕn -§äc SGK, n¾m c¸ch lµm hµnh +Híng dÉn HS c¸ch pha -HS theo dâi, lµm theo chÕ c¸c b×nh a,c. +Cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm +Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm -HS tr¶ lêi ?VËy ®Ó ®o chÝnh x¸c §Ó ®o nhiÖt ®é ngêi ta dïng nhiÖt ®é ta ph¶i dïng dông nhiÖt kÕ cô nµo -GV yªu cÇu ®äc vµ tr¶ lêi -HS tr¶ lêi C2 -GV treo tranh h×nh vÏ 22.5 vµ giíi thiÖu vÒ c¸c -Theo çi lo¹i nhiÖt kÕ -Yªu cÇu HS tr¶ lêi C3 vµo -Tr¶ lêi b¶ng 22.1 GV giíi thiÖu: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 41 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu -Yªu cÇu HS quan s¸t tr¶ lêi c©u 4. -GV giíi thiÖu thªm vÒ nhiÖt kÕ y tÕ vµ c¸ch sö dông. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ nhiÖt giai: -Yªu cÇu HS tù ®äc SGK phÇn 2, nhiÖt giai. -Treo tranh nhiÖt kÕ dÇu cã 2 thang nhiÖt ®é vµ giíi thiÖu vÒ nhiÖt giai ?VËy cã mÊy lo¹i nhiÖt giai ®é nhiÖt giai g× ?Trong hai lo¹i nhiÖt giai thang nhiÖt ®é ®îc chia nh thÕ nµo?  -HS th¶o luËn, tr¶ lêi Cã nhiÒu lo¹i nhiÖt kÕ: nhiÖt kÕ thuûng©n, rîu, dÇu, nhiÖt kÕ y tÕ… -HS theo dâi 2)NhiÖt giai -HS ®äc SGK -Theo dâi -Tr¶ lêi -Tr¶ lêi -GV híng dÉn HS xÐt TD SGK, ®æi 200C = ?0F Ho¹t ®éng 4: VËn dông: GV híng dÉn HS lµm C5 GV:Trần Thị Hoài -HS lµm bµi theo híng dÉn cña GV Cã 2 lo¹i nhiÖt giai: Xentiut vµ Farenhai nhiÖt giai: xentiut Farenhai tocña níc ®¸ 00C 320F tocña níc ®s 1000C 2120F VËy 1000C øng víi 180F Nªn 10C = 1.80F TD:TÝnh xem 200C = ?0F 200C = 00C +200c = 320F + 1.8 * 200F = 320F + 360F =680F 3)VËn dông 4)Cñng cè: -Gäi 2 HS ®äc phÇn ghi nhí. -Gäi HS ®äc phÇn “cã thÓ em cha biÕt” 5) DÆn dß: -Häc bµi theo ghi nhí+vë ghi -Lµm bµi tËp ë SBT - ChuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh. Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 26: Thùc hµnh: §o nhiÖt ®é I- Môc tiªu: KN: - BiÕt ®o nhiÖt ®é c¬ thÓ b»ng nhiÖt kÕ y tÕ - BiÕt theo dâi sù thay ®æi cña nhiÖt ®é theo thêi gian vµ vÏ ®îc ®êng biÓu diÔn, sù thay ®æi nhiÖt ®é nµy T§: Trung thùc, tØ mØ, cÈn thËn, chÝnh x¸c. II- ChuÈn bÞ: * Mçi nhãm: 1 nhiÖt kÕ y tÕ 1 nhiÖt kÕ thuû ng©n 1 ®ång hå B«ng y tÕ C¸ nhËn: ChÐp s½n mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 42 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  III- ho¹t ®éng d¹y – häc: 1)æn ®Þnh : 2)Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3)Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: GV giíi thiÖu môc ®Ých tiÕt thùc -HS theo dâi hµnh, nªu c¸c yªu cÇu ®¹t ®îc vµ néi quy cho tiÕt thùc hµnh Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn -HS theo dâi néi dung thùc hµnh vµ tiÕn hµnh: -Yªu cÇu HS ®äc qua SGK -§äc SGK phÇn I -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c -Tr¶ lêi c©u C1 ®Õn C5 vµo b¸o c¸o -GV nªu c¸ch tiÕn hµnh -Theo dâi Sau khi híng dÉn xong môc I, GV cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®o GV:Trần Thị Hoài Néi dung ghi b¶ng TiÕt 26: Thùc hµnh: §o nhiÖt ®é I)Dïng nhiÖt kÕ y tÕ ®o nhiÖt ®é c¬ thÓ -KiÓm tra cét thuû ng©n trong nhiÖt kÕ -Dïng b«ng lau s¹ch th©n nhiÖt kÕ. -Dïng tay ph¶i cÇm th©n nhiÖt kÕ ®Æt bÇu vµo n¸ch tr¸i kÑp chÆt l¹i -Chê 3 phót, lÊy ra ®äc kÕt qu¶ +§o nhiÖt cña m×nh vµ mét b¹n kh¸c Ghi kÕt qu¶ vµo b¶n b¸o c¸o 2)Yªu cÇu HS ®äc SGK phÇn II -Tr¶ lêi c¸c c©u C6 ®Õn C9 Vµo b¸o c¸o -GV híng dÉn néi dung II: -Sau khi híng dÉn néi dung cho c¸c nhãm tiÕn hµnh thùc hµnh vµ ghi kÕt qu¶ -GV híng dÉn c¸ch vÏ ®å thÞ: +Yªu cÇu HS ®äc SGK +GV treo tranh h×nh vÏ 23.2 híng dÉn HS c¸ch vÏ c¸c trôc vµ c¸ch vÏ c¸c ®iÓm, nèi c¸c ®iÓm ®Ó ®îc ®å thÞ. Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 43 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ho¹t ®éng 3: Hoµn thµnh mÉu b¸o c¸o: -Yªu cÇu HS lµm viÕc c¸ nh©n hoµn thµnh mÉu b¸o c¸o cña m×nh Ho¹t ®éng 4: GV nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm giê thùc hµnh, HS nép b¸o c¸o thu dän dông cô 4)DÆn dß: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 44 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... I- Môc tiªu: TiÕt 27: KiÓm tra 1 tiÕt ( Lu ë sæ chÊm ch÷a) II- ChuÈn bÞ: * Mçi nhãm: III- ho¹t ®éng d¹y – häc: 1)æn ®Þnh : 2)Bµi cò: 3)Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: Néi dung ghi b¶ng TiÕt 4)DÆn dß: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 45 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ...................... TiÕt 30: Sù bay h¬i vµ sù ngng tô I. Môc tiªu: KT: -NhËn biÕt ®îc hiÖn t¬ng bay h¬i, sù phô thuéc cña tèc ®é bay h¬i vµo nhiÖt ®é, giã vµ diÖn tÝch mÆt tho¸ng. -BiÕt c¸ch t×m hiÓu t¸c ®éng cña mét yÕu tè lªn mét hiÖn tîng khi cã nhiÒu yÕu tè cïng t¸c ®éng mét lóc T×m ®îc TD thùc tÕ vÒ hiÖn tîng bay h¬i vµ sù phô thuéc cña tèc ®é bay h¬i vµo nhiÖt ®é, giã, diÖn tÝch mÆt tho¸ng KN: V¹ch ®îc kÕ ho¹chvµ thùc hiÖn ®îc TN kiÓm chøng t¸c ®«ng cña nhiÖt ®é, giã vµ diÖn tÝch mÆt tho¸ng II. ChuÈn bÞ: C¶ líp : H×nh vÏ phãng to h×nh 26 Mçi nhãm: - 1 gia TN - 1 kÑp v¹n n¨ng - 2 ®Üa nh«m gièng nhau - 1 b×nh chia ®é - mét ®Ìn cån III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ æn ®Þnh: 2/ KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ sù nãng ch¶y vµ sù ®«ng ®Æc? Nªu nh÷ng kÕt luËn vÒ sù nãng ch¶y vµ sù ®«ng ®Æc? ………. ? H·y hoµn thµnh s¬ ®å sau: R¾n Láng 3/ Néi dung bµi míi ……….. Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trß Trường THCS Quảng Hòa Néi dung ghi b¶ng Năm học:2012-2013 46 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh huèng häc tËp: -Gv dïng kh¨n lau b¶ng ít lau lªn b¶ng, mét lóc sau b¶ng kh«. GV ®Æt vÊn ®Ò: VËy níc ë b¶ng ®· biÕn ®i ®©u mÊt? §ã còng chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho níc trªn mÆt ®êng ®· biÕn mÊt sau c¬n ma Bµi häc h«m nay gióp chóng ta gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ hiÖn tîng bay h¬i: -Y/c HS ®äc SGK phÇn 1, t×m vµ ghi vµo vë mét vµi TD vÒ sù bay h¬i cña níc vµ chÊt láng kh«ng ph¶i lµ níc? -Gäi HS ®äc TD cña m×nh -Dùa vµo phÇn tr¶ lêi cña HS Gv kÕt luËn: Mäi chÊt láng cã thÓ bay h¬i Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t hiÖn tîng bay h¬i vµ rót ra nhËn xÐt vÒ tèc ®é bay h¬i: -GV treo h×nh 26.2a HD HS quan s¸t h×nh A1, A2 , m« t¶ l¹i c¸ch ph¬i quÇn ¸o , sau ®ã ®äc vµ tr¶ lêi C1 -GV chèt l¹i: tèc ®é bay h¬i phô thuéc vµo nhiÖt ®é -T¬ng tù GV lµm víi c¸c h×nh cßn l¹i vµ híng dÉn HS tr¶ lêi -Sau ®ã y/c HS hoµn thµnh C4  GV:Trần Thị Hoài -HS suy nghÜ nguyªn nh©n,dù ®o¸n. TiÕt 30: Sù bay h¬i vµ sù ngng tô I.Sù bay h¬i: 1/Nhí l¹i nh÷ng ®iÒu ®· häc ë líp 4: -HS ®äc SGk vµ t×m TD VD -HS nªu TD Mäi chÊt láng ®Òu cã thÓ bay h¬i 2/ Sù bay h¬i nhanh hay chËm phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? -HS quan s¸t, m« t¶ l¹i a)Quan s¸t hiÖn tîng: c¸ch ph¬i vµ tr¶ lêi C1 b)Rót ra kÕt luËn: -HS th¶o luËn t×m tõ tr¶ Tèc ®é bay h¬i phô thuéc vµo nhiÖt ®é, giã lêi C4 vµ diÖn tÝch mÆt tho¸ng cña chÊt láng. -NhiÖt ®é c¸ng cao th× tèc ®é bay h¬i cµng lín -Giã cµng m¹nh th× tèc ®é bay h¬i cµng lín -DiÖn tÝch mÆt tho¸ng cña chÊt láng cµng lín th× tèc ®é bay h¬i cµng Ho¹t ®éng 4: ThÝ nghiÖm lín kiÓm tra: Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 47 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu GV giíi thiÖu: tèc ®é bay h¬i cña chÊt láng phô thuéc vµo 3 yÕu tè trªn, chóng ta cÇn kiÓm tra c¶ ba yÕu tè theo tõng yÕu tè mét, -§Ó kiÓm tra t¸c ®éng cña nhiÖt ®é vµo tèc ®é bay h¬i ta lµm thÕ nµo? -Hs cã thÓ kh«ng nªu ®îc ph¬ng ¸n, do ®ã GV y/c HS ®äc SGK phÇn TD vµ gîi ý cho HS c¸ch thùc hiÖn -Suau khi ®· HD HS c¸ch thùc hiÖn GV ph¸t dông cô vµ cho c¸c nhãm tiÕn hµnh kiÓm tra, GV gióp ®ì uèn n¾m -Tæ chøc c¸c nhãm rót ra nhËn xÐt -HD HS tr¶ lêi c¸c c©u C5,C6,C7 -C©u C8 GV HD HS vÒ nhµ thùc hiÖn Ho¹t ®éng 5: VËn dông: HD HS tr¶ lêi C9, C10  GV:Trần Thị Hoài c)ThÝ nghiÖm kiÓm tra: -HS theo dâi -HS nªu ph¬ng ¸n -§äc SGK vµ theo dâi gîi ý cña GV -HS tiÕn hµnh theo nhãm TN kiÓm tra -HS nhËn xÐt -HS tr¶ lêi C5,C6,C7 theo gîi ý cña GV d) VËn dông: C9 -HS tr¶ lêi vËn dông C10 C9,C10 4/ DÆn dß: - Hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña C8 - Häc bµi theo vë ghi - §äc tríc bµi 27 Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 48 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 31: Sù bay h¬i vµ sù ngng tô (TiÕp theo) I. Môc tiªu: KT: - NhËn biÕt sù ngng tô lµ qu¸ tr×nh ngîc víi bay h¬i - BiÕt ®îc sù ngng tô x¶y ra nhanh h¬n khi gi¶m nhiÖt ®é - T×m ®îc TD thùc tÕ vÒ hiÖn tîng ngng tô - TiÕn hµnh TN kiÓm tra dù ®o¸n vÒ sù ngng tô x¶y ra nhanh h¬n khi gi¶m nhiÖt ®é KN: - BiÕt sö dông nhiÖt kÕ - Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷ II. ChuÈn bÞ: C¸c nhãm: C¶ líp: - hai cèc thuû tinh gièng nhau - mét cèc thuû tinh - níc cã pha mµu - mét ®Üa ®Ëy ®îc trªn cèc - níc ®¸ ®Ëp nhá - mét phÝch níc nãng - kh¨n kh« lau III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ æn ®Þnh: 2/ KiÓm tra bµi cò: ? KiÓm tra kÕ ho¹ch cña C8 tiÕt tríc 3/ Néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trß Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh huèng häc tËp vµ tr×nh bµy dù ®o¸n vÒ sù ngng tô: -GV lµm TN: §æ níc nãng vµo cèc, cho HS quan s¸t níc bèc h¬i. Dïng ®Üa ®Ëy vµo cèc níc. Mét l¸t sau cho HS quan s¸t mÆt ®Üa, nªu nhËn xÐt. -GV giíi thiÖu vÒ hiÖn tîng bay h¬i vµ ngng tô -GV giíi thiÖu tiÕp nh ë SGK vµ yªu cÇu HS nªu dù ®o¸n Néi dung ghi b¶ng TiÕt 31: Sù bay h¬i vµ sù ngng tô (TiÕp theo) -HS theo dâi TN, quan II. Sù ngng tô: s¸t hiÖn tîng vµ nªu 1/ T×m c¸ch quan s¸t sù ngng tô: nhËn xÐt. a) Dù ®o¸n: HiÖn tîng chÊtg láng biÕn thµnh h¬i gäi lµ sù -HS theo dâi vµ ghi vë bay h¬i, cßn hiÖn tîng h¬i biÕn thµnh chÊt láng gäi lµ sù ngng tô. Ngng -HS theo dâi tô lµ qóa tr×nh ngîc víi -HS nªu dù ®o¸n bay h¬i b) ThÝ nghiÖm kiÓm tra: Ho¹t ®éng 2: Lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra dù ®o¸n: -GV ®Æt vÊn ®Ò nh ë SGK -Y/c HS nªu ph¬ng ¸n TN -HS theo dâi vÊn ®Ò -HS suy nghÜ ph¬ng ¸n kiÓm tra Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 49 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu -GV gîi ý thªm vµ HD c¸ch thùc hiÖn cô thÓ -Ph¸t dông cô cho tõng nhãm vµ cho c¸c nhãm thùc hiÖn TN -HD HS th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái tõ C1 ®Õn C5 Ho¹t ®éng 3: Cñng cè, vËn dông: -GV dïng s¬ ®å:  GV:Trần Thị Hoài -C¸c nhãm tiÕn hµnh TN, -C¸c nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái C1 ®Õn C5 c)Rót ra kÕt luËn: Khi gi¶m nhiÖt ®é cña h¬i, sù ngng tô sÏ x¶y ra nhanh h¬n, ta cã thÓ dÔ dµng quan s¸t ®îc hiÖn tîng h¬i ngng tô H¬i -HS tham gia ®iÒn c¸c hiÖn tîng vµo c¸c mòi ®Ó cñng cè kiÕn thøc chung tªn cña c¶ hai tiÕt -Tõ s¬ ®å trªn y/c HS ph¸t biÓu b»ng lêi sù bay h¬i vµ sù ngng tô. -HD HS lµm c¸c c©u vËn -HS lµm vËn dông theo 2/ VËn dông C6 HD cña GV dông C6, C7, C8 C7 C8 Láng 4/ DÆn dß: - Häc bµi theo vë ghi kiÕn thøc cña c¶ hai tiÕt - ®äc thªm phÇn cã thÓ em cha biÕt - lµm c¸c bµi tËp ë SBT - Xem tríc bµi 28 Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 50 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 32: Sù s«i I- Môc tiªu: *KiÕn thøc: m« t¶ ®îc sù s«i vµ kÓ ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña sù s«i. *Kü n¨ng: BiÕt c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, theo dâi TN vµ ghi chÝnh x¸c sè liÖu vµ hiÖn tîng x¶y ra; vÏ ®îc ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian khi ®un níc. * Th¸i ®é: cÈn thËn, trung thùc, kiªn tr×. II- ChuÈn bÞ: * Mçi nhãm: - Mét gi¸ thÝ nghiÖm - Mét kiÒng vµ mét líi kim lo¹i - Mét kÑp v¹n n¨ng - Mét ®Ìn cån - Mét nhiÖt kÕ thuû ng©n - Mét b×nh ®¸y b»ng - Mét ®ång hå *Mçi HS: - chÐp b¶ng 28.1 vµo vë - mét tê giÊy kÎ « HS III- ho¹t ®éng d¹y – häc: 1) æn ®Þnh : 2) Bµi cò: ? ThÕ nµo gäi lµ sù bay h¬i vµ sù ngng tô? Tèc ®é bay h¬i phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? ?Lµm bµi tËp 26.1,27.1 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 51 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: -Cho HS ®äc mÉu ®èi tho¹i ë ®Çu bµi -GV gäi HS nªu dù ®o¸n Ho¹t ®éng 2:Lµm thÝ nghiÖm vÒ sù s«i: 1)TiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm -Y/c HS ®äc SGK n¾m c¸ch tiÕn hµnh, quan s¸t h×nh 28.1 ®Ó n¾m c¸ch bè trÝ TN -GV HD HS bè trÝ TN GV chèt l¹i c¸ch tiÕn hµnh TN vµ lu ý cho HS cÇn theo dâi nh÷ng hiÖn tîng g× -Y/c c¸c nhãm ph©n c«ng cô thÓ c¸c thµnh viªn trong nhãm -Cho HS tiÕn hµnh TN  GV:Trần Thị Hoài -§äc mÉu ®èi tho¹i -Nªu dù ®o¸n -§äc SGK, quan s¸t h×nh I-ThÝ nghiÖm vÒ sù s«i: 1)TiÕn hµnh TN: -Theo dâi vµ bè trÝ TN -HS ph©n c«ng nhau -HS tiÕn hµnh TN theo nhãm, theo dâi nhiÖt ®é, hiÖn tîng x¶y ra vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng28.1 2) VÏ ®êng biÓu diÔn: Ho¹t ®éng 3: VÏ ®êng -§äc SGK biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian -Theo dâi vµ tiÕn hµnh vÏ. khi ®un níc: -Y/c Hs ®äc phÇn HD ë -Nªu nhËn xÐt SGK ®Ó n¾m l¹i c¸ch vÏ -GV HD HS c¸ch vÏ vµ y/c HS vÏ vµo giÊy ®· chuÈn bÞ -Y/c HS nªu nhËn xÐt vÒ ®êng biÓu diÔn. 4)Cñng cè vµ dÆn dß: -VÒ nhµ vÏ l¹i ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian cña níc khi ®un -NhËn xÐt vÒ ®êng biÓu diÔn. -§äc tríc phÇn II vµ III Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 52 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... Sù s«i (tiÕp) TiÕt 33: I- Môc tiªu: *KiÕn thøc: m« t¶ ®îc sù s«i vµ kÓ ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña sù s«i. *Kü n¨ng: BiÕt c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, theo dâi TN vµ ghi chÝnh x¸c sè liÖu vµ hiÖn tîng x¶y ra; vÏ ®îc ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian khi ®un níc. * Th¸i ®é: cÈn thËn, trung thùc, kiªn tr×. II- ChuÈn bÞ: * Mçi nhãm: - Mét gi¸ thÝ nghiÖm - Mét kiÒng vµ mét líi kim lo¹i - Mét kÑp v¹n n¨ng - Mét ®Ìn cån - Mét nhiÖt kÕ thuû ng©n - Mét b×nh ®¸y b»ng - Mét ®ång hå *Mçi HS: - chÐp b¶ng 28.1 vµo vë - mét tê giÊy kÎ « HS III- ho¹t ®éng d¹y – häc: 1)æn ®Þnh : 2)Bµi cò: ? ThÕ nµo gäi lµ sù bay h¬i vµ sù ngng tô? Tèc ®é bay h¬i phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? ?Lµm bµi tËp 26.1,27.1 3)Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: -Cho HS ®äc mÉu ®èi tho¹i -§äc mÉu ®èi tho¹i ë ®Çu bµi -Nªu dù ®o¸n -GV gäi HS nªu dù ®o¸n Ho¹t ®éng 2:Tæ chøc häc II-nhiÖt ®é s«i: sinh tr¶ lêi c©u hái: 1) Tr¶ lêi c©u hái: 1)TiÕn hµnh lµm thÝ -§äc SGK, quan s¸t h×nh nghiÖm -Y/c HS ®äc SGK n¾m c¸ch tiÕn hµnh, quan s¸t h×nh 28.1 ®Ó n¾m c¸ch bè -Theo dâi vµ bè trÝ TN trÝ TN -GV HD HS bè trÝ TN GV chèt l¹i c¸ch tiÕn hµnh TN vµ lu ý cho HS cÇn -HS ph©n c«ng nhau theo dâi nh÷ng hiÖn tîng Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 53 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu g× -Y/c c¸c nhãm ph©n c«ng cô thÓ c¸c thµnh viªn trong nhãm -Cho HS tiÕn hµnh TN Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS rót ra kÕt luËn: -Y/c Hs tr¶ lêi C5, C6 -Y/c HS nªu nhËn xÐt vÒ sù s«i Ho¹t ®éng 4 VËn dông: HD HS tr¶ lêi C7,C8,C9  GV:Trần Thị Hoài -HS tiÕn hµnh TN theo nhãm, theo dâi nhiÖt ®é, hiÖn tîng x¶y ra vµ ghi kÕt 2) Rót ra kÕt luËn: qu¶ vµo b¶ng28.1 -§äc SGK vµ tr¶ lêi -Nªu nhËn xÐt -HS tr¶ lêi SGK III.VËn dông: C7,C8,C9 4)Cñng cè vµ dÆn dß: -VÒ nhµ vÏ l¹i ®êng biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian cña níc khi ®un -NhËn xÐt vÒ ®êng biÓu diÔn. -ChuÈn bÞ hÖ thèng kiÕn thøc ®Ó tiÕt sau tæng kÕt Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 54 Giáo án phô ®¹o Vật lý 6 Thu  GV:Trần Thị Hoài Ngµy so¹n:...................Ngµy d¹y: ....................... TiÕt 34: Tæng kÕt ch¬ng II: nhiÖt häc I. Môc tiªu: -¤n l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ c¬ häc ®· häc ë ch¬ng I -Cñng cè vµ ®¸nh gi¸ sù n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ kh¸i niÖm cña HS II. ChuÈn bÞ: Cho HS chuÈn bÞ phÇn «n tËp ë nhµ III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ æn ®Þnh: 2/ KiÓm tra bµi cò: Th«ng qua «n tËp 3/ Néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña ThÇy Vµ trß Néi dung ghi b¶ng TiÕt34: Tæng kÕt Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp: ch¬ng II: NhiÖt Gäi HS tr¶ lêi lÇn lît c¸c c©u -HS lÇn lît tr¶ lêi c¸c häc hái tõ 1 ®Õn 13 ë SGK phÇn I c©u ®· chuÈn bÞ theo sù chuÈn bÞ ë nhµ I)¤n tËp: -Yªu cÇu c¸c HS kh¸c nhËn -HS nhËn xÐt xÐt, GV thãng nhÊt ý kiÕn -HS tù s÷a ch÷a sai sãt -Yªu cÇu HS theo dâi c©u tr¶ lêi vµ s÷a ch÷a phÇn chuÈn bÞ cña m×nh nÕu bÞ sai Ho¹t ®éng 2: VËn dông: -Yªu cÇu HS däc vµ tr¶ lêi -HS ®äc vµ suy nghÜ tr¶ c¸c c©u vËn dông ë phÇn 2 lêi -Yªu cÇu c¸c nhãm lµm tong -HS ®¹i diÖn lªn b¶ng II)VËn dông: c©u vµ gäi ®¹i diÑn lªn b¶ng tr¶ lêi tr¶ lêi -GV cho líp nhËn xÐt sau ®ã -C¶ líp cïng nhËn xÐt thèng nhÊt ®¸p ¸n ®óng vµ thèng nhÊt Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i « ch÷: -HS theo dâi GV kÏ s½n « ch÷ vµo b¶ng phô vµ híng dÉn c¸ch ch¬i C¸c nhãm th¶o luËn vµ III)Trß ch¬i « ch÷: Sau dã GV ®äc lÇn lît tõng « ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi ch÷, nhãm nµo cã tÝn hiÖu tríc th× tr¶ lêi Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn vÒ nhµ: Hoµn thµnh c¸c phÇn tr¶ lêi vµ «n tËp toµn bé kiÕn thøc ®Ó chuyªn rsang ch¬ng míi 4/ DÆn dß: ChuÈn bÞ cho tiÕt sau kiÓm tra häc k× Trường THCS Quảng Hòa Năm học:2012-2013 55 [...]... của các vật rắn khác - Đọc trớc bài máy cơ đơn giản Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 20 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Máy cơ đơn giản Tiết 14: I Mục tiêu: +KT: So sánh đợc lực kéo vật lên theo phơng thẳng đứng với trọng lợng của vật Nắm và kể tên một số máy cơ đơn giản thờng dùng +KN: Biết làm thí nghiệm để so sánh lực kéo vật lên với trọng lợng của vật Nhận... theo vở ghi + SGK + ghi nhớ Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 23 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi - Làm các bài tập từ 14.1 đến 14.4 SBT - Đọc phần có thể em cha biết - Nghiên cứu trớc bài đòn bẩy Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 24 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Đòn bẩy Tiết 16: I Mục tiêu: -Nêu đợc hai TD về sử dụng đòn bẩy trong thực tế -Xác định... trớc bài nở vì nhiệt của chất rắn Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 30 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu Trng THCS Qung Hũa GV:Trn Th Hoi Nm hc:2012-2013 31 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 21: Sự nở vì nhiệt của chất rắn I Mục tiêu: *Kiến thức: Học sinh nắm đợc -Thể tích chiều dài của vật rắn tăng lên khi nóng lên, giảm khi lạnh đi -Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt... kiểm tra 1 tiết Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 12 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 10 Lực đàn hồi I.Mục tiêu: *KT: Nhận biết đợc vật đàn hồi Nắm đợc các đặc điểm của lực đàn hồi Rút ra đợc nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của vật đàn hồi *KN: lắp ráp đợc TN theo hình II.Chuẩn bị: *Mỗi nhóm: 1 lò xo 1 giá treo... Qung Hũa Nm hc:2012-2013 26 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Câu 3: Dùng những dụng cụ nào để đo thể tích vật rắn không them nớc? Nêu cách dùng bình chia độ và bình tràn Câu 4: Khối lợng của một chất là gì? Đơn vị và dụng cụ đo Nêu cách đo? Câu 5: Thế nào gọi là lực? Lực tác dụng dụng đã gây ra những kết quả gì? Nêu thí dụ Thế nào gọi là hai lực cân bằng? Nêu thí dụ Câu 6: trọng lực là gì? Trọng... rọc cố định, 1 ròng rọc động Giá đỡ Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 27 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Dây kéo Cả lớp: Tranh vẽ hình 13.1, 16. 1 Bảng kết quả thí nghiệm chung cho 6 nhóm III Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: GV dùng hình vẽ 13.1 và cho HS nhắc lại các phơng án đã học để kéo vật lên 3/ Nội dung bài mới Hoạt động của Thầy Và trò Hoạt động 1: Tạo tình huống... đọc SGK -HS theo dõi -HS tiến hành thí nghiệm ghi kết quả vào bảng 16. 1 -Đại diện nhóm lên 2)Nhận xét: trình bày kết quả Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 28 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi -HS thảo luận và trả lời a)Lực kéo vật qua ròng rọc cố định có chiều ngợc llại với lực kéo trực tiếp và cờng độ bằng nhau b)Lực kéo vật qua ròng rọc động có cùng chiều với lực kéo trực tiếp nhng cờng... lực kéo vật hay không -Muốn giảm lực kéo vật thì phải làm tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván 2) Thí nghiệm: a) Dụng cụ: b) Nội dung: -Đo trọng lợng F1=P của vật -HS theo dõi, nhận -Đo lực kéo F2 ( ở độ nghiêng lớn) dụng cụ -Đo lực kéo F2 ( ở độ nghiêng -Đọc SGK và nêu các vừa) bớc tiến hành -Đo lực kéo F2 ( ở độ nghiêng -Tiến hành theo nhóm nhỏ) làm thí nghiệm, ghi kết c) Kết quả: (bảng phụ) quả... 5/ Dặn dò: - Học bài theo phần ghi nhớ - Làm các bài tập ở SBT - Đọc trớc bài Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 33 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu Trng THCS Qung Hũa GV:Trn Th Hoi Nm hc:2012-2013 34 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 22: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng I Mục tiêu: *Kiến thức: Học sinh nắm đợc - Thể tích của chất lỏng tăng... nâng vật nhỏ hơn lực kéo với P của vật trọng lợng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm -HS tham gia thảo luận tựa O tới điểm tác dụng của lực nâng lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng của trọng lợng vật F2 OO1 -HS trả lời Hoạt động 4: Ghi nhớ và -HS làm việc cá nhân vận dụng: -GV đặt câu hỏi để HS trả lời các ý ở phần ghi nhớ -Yêu cầu HS trả lời các câu C4, C5, C6 SGK ... trớc Ngy dy :02/10/2012.T3 -64 .T4 -65 .Ngy 04/10: T 162 T 363 Ngy 06/ 10 -T 36 Tiết Trọng lực - đơn vị lực I.Mục tiêu: *Kiến thức: Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th... câu C10 4)Dặn dò: - Học theo ghi + ghi nhớ SGK - Làm tập 6. 1 đến 6. 3 SBT Ngy dy :25/9/2012.T3 -64 .T4 -65 .Ngy 27/09: T 162 T 363 Ngy29/09 -T 36 Tiết Tìm hiểu kết tác dụng lực I.Mục tiêu: * Kiến thức:... SBT Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngy dy :18/9/2012.T3 -64 .T4 -65 .Ngy 20/09: T 162 T 363 Ngy22/09 -T 36 Tiết 4-5 ôn tập Lực hai lực cân I) Mục tiêu: -

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III)VËn dông

  • I. Träng lùc lµ g×?

    • Lùc kÕ lµ dông cô ®o lùc

      • P = 10m

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan