0

đề thi xác suất thống kê

3 2,059 10
  • đề thi xác suất thống kê

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2015, 18:24

... nghi ngờ Biết U(0,025)=1,96 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA KHOA HỌCCƠ BẢN -oOo - ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐỀ SỐ - Thời gian làm 60 phút Câu 1: Một nhà máy có ba phân xưởng I, II,III sản...ĐỀ XSTK MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm 60phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN -oOo - Đề số Câu 1: Một nhà máy có ba phân xưởng I,... sản phẩm phẩm Tính xác suất để phẩm phân xưởng II sản xuất Câu 2: Một xạ thủ có viên đạn Anh ta bắn viên trúng mục tiêu hết viên đạn Gọi X số viên đạn bắn a) Lập bảng phân phối xác xuất X b) Tính TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCKHOA KHOA HỌC CƠ BẢN---oOo---ĐỀ XSTK Đ5 Chính quyMÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊThời gian làm bài 60phútĐề số 1Câu 1: Một hộp đựng 5 bi đỏ và 7 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra một viên bi. Nếu bi lấy ra màu đỏ thìbỏ vào hộp 1 viên bi màu xanh. Nếu bi lấy ra màu xanh thì bỏ vào hộp 1 bi màu đỏ. Sau đó từ hộp ta lấy tiếpra một bi.Tìm xác suất để bi lấy ra lần sau là bi đỏ?Câu 2: Có hai hộp, mỗi hộp đựng 6 bi. Trong hộp một có : 1 bi mang số 1, 2 bi mang số 2, 3 bi mang số 3.Trong hộp hai có : 2 bi mang số 1, 3 bi mang số 2, 1 bi mang số 3. Rút từ mỗi hộp 1 bi. Gọi X là tổng số ghitrên bi rút ra từ hai hộp . Hãy lập bảng phân phối xác suất của X.Câu 3: Để nghiên cứu trọng lượng trung bình của một loại sản phẩn, người ta cân thử 100 sản phẩm vàthu được kết quả sau:Τrọng lượng sản phẩm1920212223Số sản phẩm tương ứng10552555Với độ tin cậy 95%, bằng khoảng tin cậy đối xứng hãy ước lượng trọng lượng trung bình của loại sảnphẩn trên. (Cho biết U(0,025) = 1,96 và trọng lượng sản phẩm là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn).TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCKHOA KHOA HỌC CƠ BẢN---oOo---ĐỀ XSTK Đ5 Chính quyMÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊThời gian làm bài 60phútĐề số 2Câu 1: Một hộp đựng 6 bi đỏ và 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra một viên bi. Nếu bi lấy ra màu đỏ thìbỏ vào hộp 1 viên bi màu xanh. Nếu bi lấy ra màu xanh thì bỏ vào hộp 1 bi màu đỏ. Sau đó từ hộp ta lấy tiếpra một bi.Tìm xác suất để bi lấy ra lần sau là bi xanh?Câu 2: Một xạ thủ có 6 viên đạn. Anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết cả6 viên đạn thì thôi. Gọi X là số viên đạn đã bắn. .Lập bảng phân phối xác xuất của X. Biết xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ là 0,7.Câu3: Để nghiên cứu định mức thời gian hoàn thành một sản phẩm người ta theo dõi thời gian hoànthành một sản phẩm ở 250 công nhân ta thu được kết quả sau:Τhời gian hoàn thành 1 sản phẩm10−1212−1414−1616−1818−20Số công nhân tương ứng2070904030Nếu thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm đang được áp dụng ở mức 14 phút, thì với mức ý nghĩa0,05 có nên điều chỉnh thời gian hoàn thành một sản phẩm không? . (Cho biết U(0,025) = 1,96 và thời gianhoàn thành một sản phẩm là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn). ĐỀ XSTKMÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊThời gian làm bài 60phútTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCKHOA KHOA HỌC CƠ BẢN---oOo---Đề số 3Câu 1: Một nhà máy có ba phân xưởng I, II,III cùng sản xuất ra một loại sản phẩm. Phân xưởng I, II,III sảnxuất tương ứng 35%, 50%,15% sản lượng của nhà máy, với tỷ lệ phế phẩm tương ứng của các phân xưởng lầnlượt là 0,16; 0,15; 0,05. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm kiểm tra và được sản phẩm là chính phẩm. Tính xác suấtđể chính phẩm đó là do phân xưởng II sản xuất.Câu 2: Một xạ thủ có 6 viên đạn. Anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết cả 6 viênđạn thì thôi. Gọi X là số viên đạn đã bắn. .a) Lập bảng phân phối xác xuất của X.b) Tính EX, V(X).Câu 3: Ở một nhà máy dệt số khuyến tật trung bình là 3,2 tấm. Nghi ngờ điều kiện sản xuất kém làm tăng sốkhuyết tật ở các tấm vải, người ta tiến hành kiểm tra một số tấm vải (dài 30m) thì thấy kết quả về số khuyết tậtX trên mỗi tấm như sau:Số khuyết tật ở mỗi tấm vải0123456Số tấm kiểm tra8 20 12 45 35 25 15Với mức ý nghĩa α = 0,025. Hãy kiểm định nghi ngờ trên. Biết U(0,025)=1,96.TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCKHOA KHOA HỌCCƠ BẢN---oOo---ĐỀ THI HỌC KỲMÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊĐỀ SỐ 4 - Thời gian làm bài 60 phútCâu 1: Một nhà máy có ba phân xưởng I, II,III cùng sản xuất ra một loại sản phẩm. Phân xưởng I, II,III sản xuấttương ứng 35%, 40%,25% sản lượng của nhà máy, với tỷ lệ phế phẩm tương ứng của các phân xưởng lần lượtlà 0,12; 0,1;0,05. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm kiểm tra và được sản phẩm là phế phẩm. Tính xác suất để phếphẩm đó là do phân xưởng III sản xuất.Câu 2: Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ:sin x khi x ∈ (0, π / 2)f(x) = khi x ∉ (0, π / 2)0a) Hãy tìm E(X) và V(X)b) Tìm hàm phân phối xác suất F(x).Câu 3: Ở một nhà máy dệt, kiểm tra một số tấm vải (dài 30m) thì thấy kết quả về số khuyết tật X trên mỗi tấmnhư sau:Số khuyết tật ở mỗi tấm vải0123456Số tấm kiểm tra6 15 17 40 35 20 15 Tìm ước lượng bẳng khoảng tin cậy đối xứng cho số khuyết tật trung bình ở mỗi tấm vải với độ tin cậy 95%. Giảsử X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Biết U(0,025) = 1,96.
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi xác suất thống kê, đề thi xác suất thống kê, đề thi xác suất thống kê