0

Giáo án chi tiết bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5 (new)

222 1,040 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:40

Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 TỔNG HỢP ÔN THI HỌC SINH GIỎI BÀI 1. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP . I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm dạng toán bước giải dạng toán này. - Làm số tập nâng cao. - Rèn kỹ tính toán cho học sinh . II. CHUẨN BỊ - Câu hỏi tập thuộc dạng vừa học. - Các kiến thức có liên quan. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ HĐTQ báo cáo. 2/ Khởi động. Tổ chức cho hs chơi trò chơi để kiểm tra tập giáo viên giao về, gv chốt chuyển HĐCB. 3/ HĐCB:. Hoạt động: 1: Số chẵn, số lẻ, toán xét chữ số tận số * Kiến thức cần nhớ : - Chữ số tận tổng chữ số tận tổng chữ số hàng đơn vị số hạng tổng ấy. - Chữ số tận tích chữ số tận tích chữ số hàng đơn vị thừa số tích ấy. - Tổng + + + + + có chữ số tận 5. - Tích x x x x có chữ số tận 5. - Tích a ì a có tận 2, 3, 8. * Bài tập vận dụng : Bài 1: a) Nếu tổng số tự nhiên số lẻ, tích chúng số lẻ không? b) Nếu tích số tự nhiên số lẻ, tổng chúng số lẻ không? c) “Tổng” “hiệu” hai số tự nhiên số chẵn, số lẻ không? Giải : a) Tổng hai số tự nhiên số lẻ, tổng gồm số chẵn số lẻ, tích chúng phải số chẵn (Không thể số lẻ được). b) Tích hai số tự nhiên số lẻ, tích gồm thừa số số lẻ, tổng chúng phải số chẵn(Không thể số lẻ được). c) Lấy “Tổng” cộng với “hiệu” ta lần số lớn, tức số chẵn. Vậy “tổng” “hiệu” phải số chẵn lẻ (Không thể số chẵn, số lẻ được). Bài toán : Không cần làm tính, kiểm tra kết phép tính sau hay sai? a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115. c, 5674 x 163 = 610783 Giải : a, Kết sai tổng số lẻ số lẻ. b, Kết sai tổng số chẵn số chẵn. c, Kết sai tích 1số chẵn với số số chẵn. Bài : Tìm số tự nhiên liên tiếp có tích 24 024 Giải : Ta thấy số tự nhiên liên tiếp thừa số có chữ số tận 0; tích tận chữ số (trái với toán) Do số phải tìm có chữ số tận liên tiếp 1, 2, 3, 6, 7, 8, Ta có : 24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10 24 024 < 160 000 = 20 x 20 x 20 x 20 Nên tích số : 11 x 12 x 13 x 14 16 x 17 x 18 x 19 Có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024 16 x 17 x 18 x 19 = 93 024. Vậy số phải tìm : 11, 12, 13, 14. Bài : Có thể tìm số tự nhiên cho hiệu chúng nhân với 18 1989 không? Giải : Ta thấy số nhân với số chẵn tích số chẵn. 18 số chẵn mà 1989 số lẻ. Vì tìm số tự nhiên mà hiệu chúng nhân với 18 1989. Bài : Có thể tìm số tự nhiên nhân với trừ hay hay 7, lại số tròn chục hay không. Giải : Số trừ 2,3 hay 7,8 số tròn chục phải có chữ số tận 2,3 hay 8. Mà số tự nhiên nhân với có chữ số tận ,1, 4, 5, 6, 9. Vì : x = x = 16 x = 49 2x2=4 x = 25 x = 64 x3 = x6 = 36 x = 81 10 x10 = 100 Do tìm số tự nhiên . Bài 6: Có số tự nhiên nhân với kết số viết chữ số không? Giải : Gọi số phải tìm A (A > ) Ta có : A x A = 111 111 Vì + +1 + 1+ 1+ 1+ = chia hết 111 111 chia hết cho 3. Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Do A chia hết cho 3, mà A chia hết A ì A chia hết cho 111 111 không chia hết cho 9. Vậy số . Bài 7: a, Số 1990 tích số tự nhiên liên tiếp không? Giải : Tích số tự nhiên liên tiếp chia hết cho số có số chia hết 1990 không tích số tự nhiên liên tiếp : + + + = 19 không chia hết cho 3. b, Số 1995 tích số tự nhiên liên tiếp không? số tự nhiên liên tiếp có số chẵn mà tích chúng số chẵn mà 1995 số lẻ tích số tự nhiên liên tiếp. c, Số 1993 có phải tổng số tự nhiên liên tiếp không? Tổng số tự nhiên liên tiếp lần số số phải chia hết cho 3. Mà 1993 = + + + = 22 Không chia hết cho Nên số 1993 không tổng số tự nhiên liên tiếp. Bài : Tính x x x x x x 48 x 49 tận chữ số 0? Giải : Trong tích có thừa số chia hết cho : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Hay = x ; 10 = x ; 15 = x 5; ; 45 = x 5. Mỗi thừa số nhân với số chẵn cho ta số tròn chục. mà tích có 10 thừa số nên tích tận 10 chữ số 0. Bài : Bạn Toàn tính tổng chẵn phạm vi từ 20 đến 98 2025. Không thực tính tổng em cho biết Toàn tính hay sai? Giải : Tổng số chẵn số chẵn, kết toàn tính 2025 số lẻ toàn tính sai. Bài 10 : Tùng tính tổng số lẻ từ 21 đến 99 2025. Không tính tổng em cho biết Tùng tính hay sai? Giải : Từ đến 99 có 50 số lẻ Mà từ đến 19 có 10 số lẻ. Do Tùng tính tổng số lượng số lẻ : 50 – 10 = 40 (số) Ta biết tổng số lượng chẵn số lẻ số chẵn mà 2025 số lẻ nên Tùng tính sai. Bài 11 : Tích sau tận chữ số 0? 20 x 21 x 22 x 23 x . . . x 28 x 29 Giải : Tích có số tròn chục 20 nên tích tận chữ số Ta lại có 25 = x nên thữa số nhân với só chẵn cho tích tận chữ số Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Vậy tích tận chữ số 0. Bài 12 : Tiến làm phép chia 1935 : thương 216 kghông dư. Không thực cho biết Tiến làm hay sai. Giải : Vì 1935 số lẻ, thương số lẻ số lẻ. Thương Tiến tìm 216 số chẵn nên sai Bài 13 : Huệ tính tích : x x x x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 999 Không tính tích em cho biết Huệ tính hay sai? Giải : Trong tích có thữa số thừa số chẵn nên tích phải tận chữ số 0. Vì Huệ tính sai. Bài 14 : Tích sau tận chữ số : 13 x 14 x 15 x . . . x 22 Giải : Trong tích có thừa số 20 số tròn chục nên tích tận chữ số 0. Thừa số 15 nhân với số chẵn cho chữ số tích. Vậy tích có chữ số 0. * BÀI TẬP VỀ NHÀ : Bài 1/ Không làm phép tính cho biết kết phép tính sau có tận chữ số nào? a, (1 999 + 378 + 545 + 956) – (315 + 598 + 736 + 89) b, x x x x x . . . x 99 c, x 16 x 116 x 216 x 11 996 d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91 e, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81 Bài 2/ Tích sau tận chữ số a, x x x . . . x 99 x 100 b, 85 x 86 x 87 x . . . x 94 c, 11 x 12 x 13 x . . . x 62 Bài 3/ Không làm tính xét xem kết sau hay sai? Giải thích sao? a, 136 x 136 - 41 = 1960 b, ab x ab - 8557 = Bài 4/ Có số chia cho 15 dư chia cho 18 dư hay không? Bài 5/ Cho số a = 1234567891011121314. . . viết số tự nhiên liên tiếp. Số a có tận chữ số nào? biết số a có 100 chữ số. Bài 6/ Có thể tìm số tự nhiên A B cho : (A + B) ì (A – B) = 2002. Hoat động 2: Kĩ thuật tính quan hệ thành phần phép tính * Các tập. Bài 1: Khi cộng số tự nhiên có chữ số với số tự nhiên có chữ số, sơ suất học sinh đặt phép tính sau : abcd + eg Hãy cho biết kết phép tính thay đổi . Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Giải : Khi đặt phép tính số hạng thứ hai tăng gấp 100 lần .Ta có : Tổng = SH1 + 100 x SH2 = SH1 + SH2 + 99 x SH2 =Tổng cũ + 99 x SH2 Vậy tổng tăng thêm 99 lần số hạng thứ hai. Bài :Khi nhân số tự nhiên với 6789, bạn Mận đặt tất tích riêng thẳng cột với phép cộng nên kết 296 280. Hãy tìm tích phép nhân đó. Giải :Khi đặt tích riêng thẳng cột với phép cộng tức bạn Mận lấy thừa số thứ nhân với 9, 8, cộng kết lại. Do + + + = 30 nên tích sai lúc 30 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ : 296 280 : 30 = 876 Tích : 876 x 6789 = 67 048 164 Bài : Khi chia số tự nhiên cho 41, học sinh chép nhầm chữ số hàng trăm số bị chia thành chữ số hàng đơn vị thành nên thương 155, dư 3. Tìm thương số dư phép chia đó. Giải : Số bị chia phép chia sai : 41x 155 + = 6358 Số bị chia phép chia : 6853 Phép chia : 6853 : 41 = 167 dư Bài : Hiệu số 33, lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư 3. Tìm số Giải : Theo ta có Số nhỏ : | | Số lớn : | | | | | 33 Số nhỏ : (33 - 3) : = 15 Số lớn : 33 + 15 = 48 Đáp số 15 48. Bài : Hai số thập phân có tổng 55,22; Nếu dời dấu phẩy số bé sang trái hàng lấy hiệu số lớn ta 37, 07. Tìm số đó. Giải : Khi dời dấu phẩy số bé sang trái hàng tức ta giảm số bé 10 lần Theo ta có sơ đồ : 37,07 Số lớn : | | | 55,22 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Số bé : | | | | | | | | | | | Nhìn vào sơ đồ ta thấy : 11 lần số bé : 55,22 - 37,07 = 18,15 Số bé : 18,15 : 11 x 10 = 16,5 Số lớn : 55,22 - 16,5 = 38,2 Đáp số : SL : 38,2; SB : 16,5. Bài : Hai số thập phân có hiệu 5,37 dời dấu phẩy số lớn sang trái hàng cộng với số bé ta 11,955. Tìm số đó. Giải: Khi dời dấu phẩy số lớn sang trái hàng tức ta giảm số 10 lần Ta có sơ đồ : Số lớn : | | | | | | | | | | | Số bé : | | | 1/10 số lớn + số bé = 11,955 mà số lớn - số bé = 5,37. Do 11 lần 1/10 số lớn : 11,955 + 5,37 = 17,325 Số lớn : 17,325 : 11 x 10 = 15,75 Số bé : 15,75 - 5,37 = 10, 38 Đáp số : SL : 15,75 ; SB : 10, 38. Bài : Cô giáo cho học sinh làm phép trừ số có chữ số với số có chữ số, học sinh đãng trí viết số trừ cột hàng trăm số bị trừ nên tìm hiệu 486. Tìm hai số đó, biết hiệu 783. Giải : Khi đặt tức bạn học sinh tăng số trừ lên 10 lần. Do hiệu giảm lần số trừ. Số trừ : (783 - 486) : = 33 Số bị trừ : 783 + 33 = 816 Đáp số : Số trừ : 33 Số bị trừ : 816 Bài : Hiệu số tự nhiên 134. Viết thêm chữ số vào bên phải số bị trừ giữ nguyên số trừ, ta có hiệu 2297. Tìm số cho. Giải : Số bị trừ tăng lên 10 lần cộng thêm chữ số viết thêm a, hiệu so với hiệu cũ tăng thêm lần cộng với số a. lần số bị trừ + a = 2297 - 134 = 2163 (đơn vị) Suy (2163 - a) chia hết cho 2163 chia cho 24 dư nên a = (0 ≤ a ≤ 9) Vậy chữ số viết thêm Số bị trừ : Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 (2163 - 3) : = 240 Số trừ : 240 - 134 = 106 Thử lại : 2403 - 106 = 2297 Đáp số : SBT : 240; ST : 106. Bài : Tổng số tự nhiên số thập phân 62,42. Khi cộng hai số bạn quên dấu phẩy số thập phân đặt tính cộng số tự nhiên nên kết sai 3569. Tìm số thập phân số tự nhiên cho. Giải : Số thập phân có chữ số phần thập phân nên quên dấu phẩy tức tăng số lên 100 lần. Như tổng tăng 99 lần số đó. Suy số thập phân : (3569 – 62,42) : 99 = 35,42 Số tự nhiên : 62,42 - 35,42 = 27 Đáp số : Số thập phân :35,42 ; Số tự nhiên : 27. Bài 10 : Khi nhân 254 với số có chữ số giống nhau, bạn Hoa đặt tích riêng thẳng cột phép cộng nên tìm kết so với tích giảm 16002 đơn vị. Hãy tìm số có hai chữ số đó. Giải : Gọi thừa số thứ hai aa Khi nhân ta có 254 x aa hay 254 x a x 11 Khi đặt sai tích riêng tức lấy 254 x a + 254 x a = 254 x a x Vậy tích giảm 254 x a x Suy : 254 x x a = 16002 a = 16002 : (254 x 9) = Vậy thừa số thứ hai 77. Bài 11 : Khi nhân số với 235 học sinh sơ ý đặt tích riêng thứ thẳng cột với nên tìm kết 10285. Hãy tìm tích đúng. Giải : Khi nhân số A với 235, học sinh đặt tích riêng cuối thẳng cột phép cộng, tức em nhân A với 5, với 30, với 20 cộng ba kết lại . Vậy : A x x A x 30 x A x 20 = 10 285 A x 55 = 10 285 A = 10 285 : 55 = 187 Vậy tích là: 187 x 235 = 43 945 Bài 12: Tìm ba số biết hiệu số lớn số bé 1,875 nhân số với 8, 10,14 ba tích nhau. Giải: Vì tích số lớn với tích số bé với 14 nên ta có sơ đồ Số lớn : | | | | | | | | | | | | | | | Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Số bé : | | | Số lớn : | | | | | | 1,875 : ( 14 - ) x 14 = 4,375 Số bé : 4,375 - 1,875 = 2,5 Số : 2,5 x 14 : 10 = 3,5 Đáp số : 2,5 ; 3,5 ; 4,375. *Bài tập nhà: Bài : Khi cộng số tự nhiên với 107, học sinh chép nhầm số hạng thứ thành 1007 nên kết 1996. Tìm tổng số đó. Bài : Khi nhân số tự nhiên với 423, học sinh đặt tích riêng thẳng cột với phép cộng nên kết 27 944. Tìm tích phép nhân đó. Bài : Khi chia số tự nhiên cho 101, học sinh đổi chỗ chữ số hàng trăm hàng đơn vị số bị chia, nên nhận thương 65 dư 100. Tìm thương số dư phép chia đó. Bài : Cho số, lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư lớn có 48. Tìm số đó. Bài : Hai số thập phân có tổng 15,88. Nếu dời dấu phẩy số bé sang phải hàng, trừ số lớn 0,12. Tìm số đó. Bài : Một phép chia có thương số dư 3. Tổng số bị chia, số chia số dư 195. Tìm số bị chia số chia. Bài : Tổng số thập phân 16,26. Nếu ta tăng số thứ lên lần số thứ hai lên lần số có tổng 43,2. Tìm số. Bài : So sánh tích : 1,993 ì 199,9 với tích 19,96 ì 19,96 Bài : Một học sinh nhân số với 207 quên chữ số số 207 nên kết so với tích giảm 120 đơn vị. Tìm thừa số đó. Bài 10 : Lấy số đem chia cho 72 số dư 28. Cũng số đem chia cho 75 số dư thương phép chia nhau. Hãy tìm số đó. Hoạt động : Bài toán liên quan đến điều kiện chia hết. * Bài tập vận dụng a.Loại toán viết số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết Bài : Hãy thiết lập số có chữ số khác từ chữ số 0, 4, 5, thoả mãn điều kiện a, Chia hết cho b, Chia hết cho c, Chia hết cho Giải : a, Các số chia hết cho có tận 4. Mặt khác số có chữ số khác nhau, nên số thiết lập 540; 504 940; 904 450; 954 950; 594 490 590 b, Ta có số có chữ số chia hết cho viết từ chữ số cho : 540; 504; 940; 904 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 c, Số chia hết cho phải có tận 0. Vậy số cần tìm 540; 450;490 940; 950; 590 . Bài 2: Với chữ số 1, 2, 3, 4, ta lập số có chữ số chia hết cho 5? Giải: Một số chia hết cho tận 5. Với số 1, 2, 3, 4, ta viết x x = 64số có chữ số Vậy với số 1, 2, 3, 4, ta viết 64 số có chữ số (Có tận 5) b, Loại toán dùng dấu hiệu chia hết để điền vào chữ số chưa biết . dạng này: -Nếu số phải tìm chia hết cho trước hết dựa vào dấu hiệu chia hết để xác định chữ số tận . -Dùng phương pháp thử chọn kết hợp với dấu hiệu chia hết lại số phải tìm để xác định chữ số lại . Bài 3:Thay x y vào 1996 xy để số chia hết cho 2, 5, 9. Giải : Số phải tìm chia hết cho y phải 5. Số phải tìm chia hết y phải số chẵn Từ suy y = . Số phải tìm có dạng 1996 ì 0. Số phải tìm chia hết cho (1 +9 + 9+ + x )chia hết cho hay (25 + x) chia hết cho .Suy x = 2. Số phải tìm : 199620. Bài 4: Cho n = a 378 b số tự nhiên có chữ số khác nhau. Tìm tất chữ số a b để thay vào ta dược số n chia hết cho . Giải : - n chia hết cho 8b phải chia hết cho 4. Vậy b = 0, - n có chữ số khác nên b = - Thay b = n = a3780 + Số a3780 chia hết cho a = 3, + Số n có chữ số khác nên a = Ta số 63 780 930780 thoả mãn điều kiện đề - Thay b = n = a3784 + Số a3784 chia hết cho a = 2, + Số n có chữ số khác nên a = 5. Ta số 23784 53 784 thoả mãn điều kiện đề Các số phải tìm 63 780; 93 780; 23 784; 53 784. c.Các toán vận dụng tính chất chia hết tổng hiệu . - Các tính chất thường sử dụng loại : . Nếu số hạng tổng chia hết cho tổng chúng chia hết cho . Nếu SBT ST chia hết cho hiệu chúng chia hết cho . Một số hạng không chia hết cho 2, số hạng lại chia hết cho tổng không chia hết cho . Hiệu số chia hết cho số không chia hết cho số không chia hết cho 2. Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 (Tính chất tương tự trường hợp chia hết khác) Bài : Không làm phép tính xét xem tổng hiệu có chia hết cho hay không . a, 459 + 690 236 b, 454 - 374 Giải : a, 459, 690, 236 số chia hết 459 + 690 + 236 chia hết cho b, 2454 chia hết cho 374 không chia hết 2454 - 374 không chia hết cho 3. Bài : Tổng kết năm học 2001- 2002 trường tiểu học có 462 học sinh tiên tiến 195 học sinh xuất sắc. Nhà trường dự định thưởng cho học sinh xuất sắc nhiều học sinh tiên tiến em. Cô văn thư tính phải mua 1996 vừa đủ phát thưởng. Hỏi cô văn thư tính hay sai ? sao? Giải : Ta thấy số HS tiên tiến số HS xuất sắc số chia hết cho số thưởng cho loại HS phải số chia hết cho 3. Suy tổng số phát thưởng số chia hết cho 3, mà 1996 không chia hết cho > Vậy cô văn thư tính sai. d. Các toán phép chia có dư loại cần lưu ý : - Nếu a : dư chữ số tận a 1, 3, 5, 7, - Nếu a : dư chữ số tận a phải ; a : dư số tận phải . . . - Nếu a b có số dư chia cho hiệu chúng chia hết cho - Nếu a : b dư b - a + chia hết cho b - Nếu a : b dư a - chia hết cho b Bài : Cho a = x459y. Hãy thay x, y chữ số thích hợp để chia a cho 2, 5, dư Giải : Ta nhận thấy : - a : dư nên y - Mặt khác a : dư nên y phải 1. Số phải tìm có dạng a= x4591 - x4591 chia cho dư1 nên x + + + + chia cho dư 1. x chia hết cho suy x = 9. Mà x chữ số số nên x = Số phải tìm : 94591 Bài : Tìm số tự nhiên nhỏ cho chia số cho dư 1, cho dư 2, cho dư 3, cho dư 4, cho dư 5, cho dư Giải : Gọi số phải tìm a a + chia hết cho 2, 3, 4, 5, a + có tận chữ số a + không số có chữ số. Nếu a + có chữ số a + tận chữ số lại chia hết a + = 70 (loại 70 không chia hết cho 3) Trường hợp a + có chữ số có dạng xy0 . Số xy0 chia hết y phải 0, 2, 4, . Số xy0 chia hết xy 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70; 77; 84; 91 98 10 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Bài 5:Cho chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy lập tất số có chữ số mà số có đủ chữ số cho. Tính tổng Giải: Chọn chữ số hàng chục nghìn ta lập 24 số Tương tự nên ta lập 24 x = 120 (số) Tổng là: (1 + + + + 5) x 10000 x 24 + (1 + + + + 5) x 1000 x 24 + (1 + + + + + 5) x 100 x 24 + (1 + + + + 5) x 10 x 24 + (1 + + + + 5) x x x 24 = (1 + + + + 5) x 24 x 11111 = 15 x 24 x 11111 = 3999960 Bài 6:Cho chữ số 3, 3, 4. Hãy lập tất số có chữ số mà số có đủ chữ số cho mà chữ số viết lần. Tính tổng số đó. Giải: Ta lập số 334, 343, 433 Tổng số: (3 + + 4) x 100 x + (3 + + 4) x 10 + (3 + + 4) x = 10 x (10 + 10 + 1) = 10 x 111 = 1110 Bài 7:Cho chữ số: 2, 2, 5, 1. Hãy lập tất số có chữ số mà số có đủ chữ số cho. Tính tổng Giải: - Chọn chữ số hàng nghìn ta lập số: 1225 1522 1252 - Chọn chữ số hàng nghìn ta lập số. - Chọn chữ số hàng nghìn ta lập số 2152 2251 2512 2125 2215 2521 Vậy ta lập 12 số. Tổng là: (1 + + + 5) x 1000 x + (1 + + + 5) x 100 x + (1+ + + 5) x x = (1 + + + 5) x x 1111 = 10 x x 1111 = 33330 Bài 8:Cho chữ số 0, 3, 7. Hãy lập tất cảc số có chữ số cho số có đủ chữ số cho. Tính tổng số vừa lập Giải: Ta lập số 307 703 370 730 Tổng (3 + 7) x 100 x + (3 + 7) x 10 + (3 + 7) x 207 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 = 10 x 100 x + 10 x 10 + 10 x = 20 x 100 + 100 + 10 = 2110. * Tỉ số tỉ số phần trăm Bài 1:Một lớp có 22 nữ sinh 18 nam sinh. Hãy tính tỉ số phần trăm nữ sinh so với tổng số học sinh lớp, tỉ số phần trăm nam sinh so với tổng số học sinh lớp. Giải: Tổng số học sinh lớp là: 22 + 18 = 40 (học sinh) Tỉ số học sinh nữ so với học sinh lớp là: Tỉ số học sinh nam so với học sinh lớp là: 18: 40 = 0,45 = 45% Đáp số: 55% 45% Bài 2:Một số sau giảm 20% phải tăng thêm phần trăm số để lại số cũ. Giải: Một số giảm 20% tức giảm 1/5 giá trị số đó. Vậy phải tăng số thêm 1/4 tức 25% số ban đầu. Bài 3:Một số tăng thêm 25% phải giảm phần trăm để lại số cũ. Giải: Một số tăng thêm 25% tức tăng thêm 1/4 Vậy số phải giảm 1/5 giá trị tức 20% lại số ban đầu. Bài 6:Diện tích hình chữ nhật thay đổi tăng chiều dài lên 10 % bớt chiều rộng 10 % Giải: Gọi số đo chiều dài 100 x a Số đo chiều rộng 100 x b Số đo diện tích là: 10 000 x a x b Số đo chiều dài là: 110 x a số đo chiều rộng là: 90 x b Số đo diện tích là: 9900 x a x b Số đo diện tích số đo diện tích cũ là: 10 000 x a x b – 900 x a x b = 100 x a x b Bài 51: Có 15 công nhân làm công việc. Họ hoàn thành công việc 20 ngày. Sau làm việc ngày, người ta cử đến thêm công 208 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 nhân để làm công việc đó. Hỏi họ làm ngày hoàn thành công việc đó? (sức lao đông người nhau.) Bài giài: Số ngày công để hoàn thành công việc 20 x 15 = 300 (ngàycông) Số ngày công 15 công nhân làm việc ngày 15 x = 120 (ngày công) Số công nhân sau cử đến 15+5 = 20 (công nhân) Số ngày công lại 300 – 120 = 180 (ngày công) Số ngày công họ phải làm tiếp 180: 20 = (ngày công) Họ làm ngày nữa. *********** Bài 60: Có 15 công nhân làm công việc. Họ se hoàn thành công việc 20 ngày. Sau làm ngày, người ta chuyển bớt công nhân để làm công việc khác. Hỏi công nhân lại phải làm tiếp ngày hoàn thành công việc đó? Trả lời: Các công nhân lại phải làm tiếp 21 ngày nữa. Bài 65: Tìm số tự nhiên biết xóa chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục ta số số phải tìm 1917 đơn vị. Bài giải: Vì số bỏ số hàng đơn vị, bỏ số hàng chục nên số giảm 100 lần cộng với 36 đơn vị so với số cũ. Nếu số lần số phải tìm ( 100 lần + 36) Theo đề toán ta có: ( 100 lần + 36 ) – lần = 1917 Vậy: lần = ( 1917 – 36 ) : 99 = 19 Số phải tìm 1936 Bài 66: Tìm số tự nhiên biết xóa chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục ta số số phải tìm 1990 đơn vị. Bài giải: Vì số bỏ số hàng đơn vị , số hàng chục ta số giảm 100 lần cộng với 10 đơn vị so với số cũ Nếu số 1lần số phải tìm ( 100 lần + 10) Theo đề toán , ta có ( 100 lần + 10 ) – 1lần = 1990 Vậy: lần = ( 1990 – 10 ) : 99 = 20 Số phải tìm 2010. Bài 80:Tìm số tự nhiên biết xóa chữ số hàng đơn vị số số phải tìm 1808 đơn vị? Bài giải: 209 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Khi xóa chữ số hàng đơn vị tức số cũ gấp 10 lần + đơn vị tức giảm số lần + đơn vị Vậy số tự nhiên sau xóa chữ số ( 1808 – ) : = 200 Số tự nhiên : 200 x 10 + = 2008 ĐS : số tự nhiên 2008. Bài 81:Khi đặt tính thực phép nhân số tự nhiên với 145, học sinh sơ ý đặt tích riêng thẳng cột với cộng tích riêng cộng số tự nhiên nên tìm tích sai 5120. Em tìm tích đúng. Bài giải: Gọi a thừa số chưa biết nhân với 145, theo đề toán , ta có tích sai : 5a + 4a + 1a = 5120 ==> 10a = 5120 ==> a = 5120 : 10 = 512 Vậy thừa số 512 . Tích : 512 x 145 = 74240 ĐS : Tích 74240 Bài 82 Khi thực phép nhân số tự nhiên với 2009 bạn Hà sơ ý quên viết chữ số số 2009 nên tích giảm 346500 đơn vị. Em tìm tích đúng. Bài giải Gọi a thừa số thứ ta có tích 2009a , tích sai 29a. Ta có: 2009a – 29a = 346500 ==> 1980a = 346500 ==> a = 346500 : 1980 = 175. Tích là: 2009a = 2009 x 175 = 351575 ĐS: 351575 Tính diện tích hình tròn biết bán kính hình tròn tăng thêm 20% diện tích hình tròn tăng thêm 56,54 cm2. Bài Giải: Gọi R bán kính hình tròn bán hình tròn tăng thêm là: 1,2 R. Theo đề toán ta có: 1,2R x 1,2R x 3,14 – R x R x 3,14 = 56,54 (cm2) ==> 1,44RxR x 3,14 – R x R x 3,14 = 56,54 (cm2). ==> 0,44RxR x 3,14 = 56,54 R x R x 3,14 = 56,54 : 0,44 = 128,5 (cm2) Vì Rx R x 3,14 diện tích hình tròn nên diện tích hình tròn 128,5 cm2 ĐS: 128,5 cm2 Bài 85:Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; … Hãy cho biết chữ số hàng trăm số 868 chữ số dãy? Bàigiải: Theo đề toán ta có: Từ số đến số có số có chữ số Từ số 10 đến số 99 có 90 số có 180 chữ số Từ số 100 đến số 868 có 769 số có 2307 chữ số Vậy :Số chữ số dãy số tự nhiên từ số đến số 868 là: 210 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 ( + 180 + 2307) = 2496 chữ số Vì có vị trí thứ từ cuối lên nên chữ số hàng trăm số 868 chữ số thứ 2494 . ĐS: 2494 Bài 88:Tìm diện tích hình vuông biết tăng cạnh 50% hình vuông có diện tích 193,5 cm2 Bài giải Theo đề bài, gọi a cạnh hình vuông ban đầu 1,5a cạnh hình vuông thêm 50 %, ta có: 1,5a x 1,5a = 193,5 1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5 S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2 ĐS: diện tích hình vuông là: 86 cm2 Bài 89:Một ô tô xe máy xuất phát từ A để đến B . Biết quãng đường AB dài 150 km ,vận tốc ô tô 50 km , vận tốc xe máy là 40 km. Hỏi ô tô đến B xe máy cách B km? Bài giải: Thời gian ô tô hết quãng đường AB 150 : 50 = ( ) Trong , xe máy quãng đường 40 x = 120 ( km) Vậy : khoảng cách xe máy cách B : 150 – 120 = 30 ( km ) ĐS : 30 km Bài 90:Hãy cho biết có tất phân số phân số ¼ mà tử mẫu số có chữ số. Bài giải: Theo đề ta có: 10/40 ; 11/44; 12/48 ;…24/96 Trong 10/40 phân số có tử mẫu số bé ¼ Và 24/96 phân số có tử mẫu số lớn 1/4. Xét tử số từ 10 đến 24 số tự nhiên liên tiếp nên có tất là: ( 24 – 10 ) + = 15 Vậy có 15 phân số tử mẫu có hai chữ số ¼ ĐS: 15 Bài 92:Để đánh số trang sách người ta phải dùng tất 792 chữ số. Hỏi sách có trang? Bài giải: Từ đến có số có chữ số tương ứng với trang có chữ số. Từ 10 đến 99 có 90 số có hai chữ số tương ứng với 90trang có 180 chữ số. Số trang có chữ số có tất là: 792 – ( 180 + ) : = 201 (trang ) Vậy số trang sách là: + 90 + 201 = 300 (trang ) ĐS : sách có tất 300 trang. 211 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Bài 94:Một ô tô xe máy xuất phát từ A đến B. Biết ô tô với vận tốc 50 km / giờ, xe máy với vận tốc 40 km / . Hỏi ô tô cách A 75 km xe máy cách A bao xa ? Bài giải Thời gian xe máy để cách A 75 km là: 75 : 50 = 1,5 ( ) Khi ô tô cách A 75 km xe máy cách A là: 40 x 1,5 = 60 ( km ) ĐS: Khi ô tô cách A 75 km xe máy cách A 60 km Một thuyền máy ngược dòng từ bến A đến bến B 30 phút. Biết vận tốc thuyền máy nước lặng 25,5 km/ vận tốc dòng nước 4,5 km / giờ. Tính độ dài quãng sông AB. Bài giải Vận tốc thuyền máy ngược dòng từ bến A đến bến B : 25,5 – 4,5 = 21 ( km / ) 30 phút = 2,5 Độ dài quãng sông AB : 21 x 2,5 = 52,5 ( km ) ĐS : độ dài quãng sông AB 52,5 km Bài 96:Hiện mẹ 25 tuổi . Biết năm trước tuổi mẹ gấp lần tuổi . Tính tuổi hai mẹ ? Bài giải Hiện mẹ 25 tuổi năm trước mẹ 25 tuổi. Hiệu số phần nhau: – = ( phần ) Giá trị phần : 25 : = ( tuổi ) Tuổi năm trước là: x = ( tuổi ) Tuổi mẹ năm trước : x = 30 ( tuổi ) Tuổi mẹ là: 30 + = 35 ( tuổi ) Tuổi : + = 10 ( tuổi ) ĐS : Tuổi mẹ 35 tuổi Tuổi 10 tuổi Bài 99:Hãy cho biết có tất số có ba chữ số khác nhau? Bài giải: Số có chữ số số từ 100 đến 999 có tất 900 số. Theo đề bài, ta có số từ 100 đến 199 ta có tất số có chữ số trùng lặp nhau: 100 ; 101; 110 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115 ; 116 ; 117 ; 118 ; 119 ; 121 ; 122 ; 131 ; 133 ; 141 ; 144 ; 151 ; 55 ; 161 ; 166 ; 171 ; 177 ; 181 ; 188 ; 191 ; 199 . Từ 100 đến 199 có tổng cộng 28 số có chữ số trùng lặp 212 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Số khác mà từ 100 đến 199 có : 100 – 28 = 72 ( số ) Tương tự số từ 200 đến 299; … từ 900 đến 999 trăm số ta có 72 số khác nhau.Vậy có tất số có chữ số khác là: 72 x = 648 ( số ) ĐS: Có tất 648 số có chữ số khác nhau. Bài 101:Tan học Lan nhà, 15 phút với km /giờ bố đón xe máy với vận tốc 40 km / . Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến trường km biết thời gian bố chở Lan xe máy phút ? Bài giải: 15 phút = 0,25 ; phút = 0,1 Quãng đường Lan nhà : x 0,25 = ( km ) Quãng đường bố chở Lan xe máy : 40 x 0,1 = ( km ) Quãng đường từ nhà Lan đến trường : + = ( km ) ĐS : quãng đường từ nhà Lan đến trường km Bài 107:Một hình chữ nhật có có chu vi 99,4 ,biết tăng chiều rộng thêm 8,5 dm giảm chiều dài 4,2 trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật cho. Bài giải: Chiều dài chiều rộng là: 8,5 + 4,2 = 12,7 ( dm ) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 99,4 : = 49,7 ( dm ) Chiều dài hình chữ nhật : ( 49,7 + 12,7 ) : = 31,2 ( dm ) Chiều rộng hình chữ nhật : ( 49,7 – 12,7 ) : = 18,5 ( dm) Diện tích hình chữ nhật : 31,2 x 18,5 = 577,2 ( dm2 ) ĐS : 577,2 dm2 Bài 108:Tổng số tự nhiên số thập phân 2077,15 .Nếu bỏ dấu phẩy số thập phân tổng 8824 . tìm số tự nhiên số thập phân ? Bài giải Hiệu số thập phân sai số thập phân đúng: 8824 – 2077,15 = 6746,85 Vì tổng số tự nhiên số thập phân có hai chữ số phần thập phân nên bỏ dấu phẩy đi, số thập phân tăng 100 lần nên hiệu hai số thập phân số thập phân 99 lần Vậy : số thập phân : 6746,85 : 99 = 68,15 213 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Vậy : số tự nhiên 2077,15 – 68,15 = 2009 ĐS : số tự nhiên 2009 Số thập phân 68,15 Bài 109:Tổng tất số chia hết cho nhỏ 100 … Bài giải: Số chia hết cho nhỏ 100 số: ; ; ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 42 ; 45 ; 48 ; 51 ; 54 ; 57 ; 60 ; 63 ; 66 ; 69 ; 72 ; 75 ; 78 ; 81 ; 84 ; 87 ; 90 ; 93 ; 96 ; 99 . Ta có cặp số : + 99 = 102 ; + 96 = 102 ; ……. Vậy có tất 16 cặp số có tổng 102 số 51 Vậy tổng số chia hết cho nhỏ 100 là: 102 x 16 + 51 = 1683 ĐS : 1683 Bài 111:Trong tháng có ngày chủ nhật ngày chẵn. Hỏi ngày thứ tháng ngày tháng? Bài giải: Một tháng có ngày chủ nhật ngày: : ; 16 ; 23 ; 30 . Thì tháng có ngày chẵn . Thứ sáu tháng ngày tháng. ĐS: Thứ sáu tháng ngày thứ tháng. Bài 112:Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết lấy số chia cho tổng chữ số dư 3. Số tự nhiên 51 Bài 113:Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết viết thêm chữ số vào hai chữ số số ta số lần số phải tìm. Số 15 Bài 114:Hãy cho biết có tất số chẵn nhỏ 2009. Đáp số: 1005 Bài 115:Số tự nhiên lớn có chữ số khác mà tổng chữ số 20 số…? Số 953210 Bài 116:Một người từ A đến B người dự định có mặt B lúc giờ. Người nhẩm tính với vận tốc 40km/giờ đến b chậm 10 phút, với vận tốc 50km/giờ đến B sớm phút so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB. Bài Giải: 10 phút = 1/6 ; phút = 1/12 Gọi x thời gian người từ A đến B Quãng đường AB mà người phải từ A đến B vói vận tốc 40 km/giờ là: 40 ( x + 1/6 ) Quãng đường AB mà người phải từ A đến B vói vận tốc 50 km/giờ là: 50 ( x – 1/12 ) => 40 ( x + 1/5 ) = 50 ( x – 1/12 ) => 40x + 40/6 = 50x – 50/12 => 10x = 40 /6 + 50/12 214 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 x = ( 130/12): 10 = 13 /12 Vậy độ dài quãng đường AB là: 40 ( 13/12 + 1/6 ) = 40 x 15/12 = 50 (km) Đáp số : Quãng đường AB dài 50 km Bài 117:Hai kho thóc A B chứa tất 465 thóc, biết xuất 1/4 số thóc kho A 1/5 số thóc kho B số thóc lại hai kho thóc nhau. Hỏi lúc đầu kho B chứa thóc? Bài giải Số thóc kho A lại : – 1/4 = 3/4 Số thóc kho B lại : – 1/5 = 4/5 Gọi a số thóc kho A, b số thóc kho B a/b = 4/5 : 3/4 = 16/15 Tổng số phần : 16 +15 = 31 ( phần ) Giá trị phần : 465 : 31 = 15 ( ) Kho B chứa số thóc : 15 x 15 = 225 ( ) Đáp số : Số thóc kho B là: 225 Bài 118:Tìm a b để số a45b số có chữ số lớn mà chia cho 2; dư 1. Số a : Số b : Bài 119:Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết lấy số chia cho tổng chữ số dư 9. Số : 93 Bài 121:Cho hai vòi nước chảy vào bể. Nếu bể nước mở vòi sau bể đầy, mở vòi sau bể đầy. Hỏi mở hai vòi lúc hai vòi chảy phần bể nước? Bài Giải: Trong , vòi chảy : : = ( bể ) Trong , vòi chảy : : = ( bể ) Sau , vòi chảy được: + = (bể) Đáp số: Sau , vòi chảy được: bể Bài 122:Tìm số tự nhiên có ba chữ số biết lấy số nhân với tổng chữ số 1000. Số : 125 Bài 123:Hãy cho biết có tất số có chữ số mà tổng chữ số số ? Bài Giải: 215 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Các Số có chữ số mà có tổng là: 3000 ; 2100 ; 010 ; 2001; 1110 ; 1011 ; 1101; 1200; 1020 ;1002 Đáp số: Có tất : 10 số Bài 124:Tìm a b để số a09b số có chữ số nhỏ mà chia cho 2; dư 1. Bài giải Theo đề , ta thấy số b phải để thỏa mãn điều kiện chia cho cho dư 1. Vậy : số a phải : 3091: có số dư 1. Đáp số : a = ; b = Bài 125:Tích: x x x … x ( có 2010 thừa số ) Số tận cũa dãy số …. Bài giải: Vì thừa số nên chu kì số cuối : ; ; ; ; ; ;7 ;1 … ; 9;7;1 Vậy ứng với số thừa số chia hết cho ứng với tích có số cuối Ta có: 2010 : có số dư nên ứng với tích có số cuối 9. Đáp số : Số tận cũa dãy số 9. Bài 126:Hãy cho biết có tất số chia hết cho mà nhỏ 2009? Có tất 670 số chia hết cho mà nhỏ 2009 Bài 127:Cô giáo chủ nhiệm thông báo với học sinh học kỳ I lớp có 75% bạn kiểm tra xếp loại khá, giỏi tất bạn chưa xếp loại giỏi. Hỏi lớp có học sinh. Bài giải Số học sinh chưa xếp loại giỏi chiếm số phần : 100 % – 75 % = 25 % Lớp có số học sinh : : 25 x 100 = 36 ( học sinh ) Đáp số : Lớp có 36 học sinh Bài 128:Cho hình chữ nhật có diện tích 486cm2 . Biết chiều rộng 2/3 chiều dài?. Hãy tìm số đo chiều rộng, số đo chiều dài ? Bài giải Gọi phần a ta có: Chiều rộng 2a. Chiều dài 3a. Diện tích hình chữ nhật là: 2a x 3a = 6a2 = 486 => a2 = 81 => a = Vậy ta có : Chiều dài hình chữ nhật : x = 27 ( cm ) Chiều rộng hình chữ nhật : x = 18 ( cm ) 216 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Đáp số : Chiều dài hình chữ nhật : 27 cm Chiều rộng hình chữ nhật : 18 cm Bài 129:Lúc người xuất phát từ A đến b với vận tốc 40km/giờ. Cùng lúc người từ B A với vận tốc 50km/giờ. Biết sau 45 phút họ gặp nhau. Tính đoạn đường AB. Bài giải 45 phút = 0,75 Người xuất phát từ A : 40 x 0,75 = 30( km) Người xuất phát từ B : 50 x 0,75 = 37,5 (km ) Đoạn đường AB dài : 30 + 37,5 = 67,5 ( km ) Đáp số: Đoạn đường AB dài : 67,5 km Bài 130:Cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho học sinh lớp tham quan. Tổ đề nghị xuất phát lúc phút, tổ đề nghị xuất phát lúc 15 phút, tổ đề nghị xuất phát lúc 30 phút tổ đề nghị xuất phát lúc 35 phút. Hỏi cô giáo chủ nhiệm chọn xuất phát so với tổ đề nghị không 15 phút ? Đáp số : xuất phát cô chọn thỏa mãn đầu 20 phút Bài 130 Một hình chữ nhật có diện tích 437,4 cm2 . Biết chiều rộng 3/5 chiều dài . Hãy tìm số đo chiều rộng , số đo chiều dài ? Bài giải Gọi a giá trị phần ta có : Chiều rộng 3a Chiều dài 5a 3a x 5a = 437,4 => 15a2 = 437,4 => a2 = 29,16 => a = 5,4 Chiều rộng hình chữ nhật : 5,4 x = 16,2 ( cm ) Chiều dài hình chữ nhật : 5,4 x = 27 ( cm ) Đáp số : Số đo chiều rộng :16,2 cm Số đo chiều dài : 27 cm Bài 131:Khi nhân số với 9,05 học sinh sơ ý quên viết chữ số số 9,05 nên tích tăng thêm 5,76 đơn vị so với tích đúng. Em tìm tích đúng. Bài giải: Khi quên viết chữ số số 9,05 số 9,5. Vậy số tăng thêm là: 9,5 – 9,05 = 0,45 . Thừa số nhân với 9,05 là: 5,76 : 0,45 = 12,8 217 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Vậy tích là: 12,8 x 9,05 = 115,84 Đáp số: 115,84 Bài 132:Lúc người từ A B với vận tốc 40 km/ , đến 45 phút Một người khác từ B A , đến người gặp nhau. Hỏi người từ B với vận tốc bao nhiêu? Biết quãng đường AB dài 142,5 km Bài giải Thời gian mà người từ A trước: 45 phút – = 45 phút = 0,75 Quãng đường mà người từ A trước : 40 x 0,75 = 30 ( km) Khoảng cách hai người : 142,5 – 30 = 112,5 (km) Thời gian hai người gặp : – 45 phút = 1giờ 15 phút = 1,25 Đến chỗ gặp , người từ A : 40 x 1,25 = 50 ( km ) Quãng đường mà người từ B phải : 112,5 – 50 = 62,5( km) Vận tốc người từ B : 62,5 : 1,25 = 50 ( km /giờ ) Đáp số : Vận tốc người từ B : 50 km / Bài 133:Trong hội nghị có 45 người, tất người bắt tay người lần . Hỏi có tất bắt tay ? Bài giải Người thứ 45 bắt 44 bắt tay , người thứ 44 có trùng với người thứ 45 nên 43 bắt tay … đến người cuối không bắt tay trùng với 44 bắt tay trước . Ta có dãy tính : 44 + 43 + 42 + … + + + = [( 44 + ) : 2] x 45 = 990 (cái bắt tay ) Đáp số : có 990 bắt tay Bài 134:Tổng hai số 335,7; tăng số thứ gấp lần, số thứ hai lên lần hai số có tổng 1403,5. Tìm hai số đó. Bài giải: Ba lần tổng số là: 335,7 x = 1007,1 Hai lần số thứ hai là: 1403,5 – 1007,1 = 396,4 Số thứ hai : 396,4 : = 198,2 Số thứ là: 335,7 – 198,2 = 137,5 Đáp số: Số thứ : 137,5 218 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Số thứ hai : 198,2 Bài 135:Một người 45 phút 33,75 km. Hỏi với vận tốc 15 phút km ? Bài giải: 15 phút = 135 phút Trong phút người : 33,75 : 45 = 0,75 ( km/ phút ) Nếu với vận tốc 15 phút người : 0,75 x 135 = 101,25 ( km ) Đáp số : Nếu với vận tốc 15 phút người 101,25 km Bài 136:Tìm số biết hiệu số 114,9 , tỉ số số 5/8 Bài giải Hiệu số phần : – = ( phần ) Giá trị phần : 114,9 : = 38,3 Số bé : 38,3 x = 191,5 Số lớn : 38,3 x = 306,4 Đáp số : Số bé : 191,5 Số lớn : 306,4 Bài 137:Tìm giá trị lớn số tự nhiên a thỏa mãn a x 0,56 < 100 =”"> a > 75 => a > 75 a số tự nhiên nên giá trị bé a = 76 Vậy : giá trị nhỏ số tự nhiên a thõa mãn 3/4 : a < 1/100 76 Bài 140:Lúc người từ A đến B với vận tốc 40km/ giờ, đến 30 phút người khác từ A đường đuổi theo với vận tốc 55km/ giờ. Hỏi đến người đuổi kịp ? Bài giải Thời gian người trước: 30 phút – = 30 phút = 0,5 Khoảng cách người : 40 x 0,5 = 20 ( km ) Hiệu vận tốc người : 55 – 40 = 15 ( km/ ) Thời gian người gặp : 20 : 15 = 4/3 = 80 phút Họ gặp lúc : 30 phút + 80 phút = 110 phút = 50 phút Đáp số : Đến 50 phút người đuổi kịp Bài 141:Một hình chữ nhật có chu vi 99,4 dm, biết tăng chiều rộng thêm 8,5 dm giảm chiều dài 4,2 m trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật cho? Bài giải: Chiều dài chiều rộng là: 219 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 8,5 + 4,2 = 12,7 ( m ) Nửa chu vi hình chữ nhật : 99,4 : = 49,7 ( m ) Chiều dài hình chữ nhật : ( 49,7 + 12,7 ) : = 31,2 ( m) Chiều rộng hình chữ nhật : ( 49,7 – 12,7 ) : = 18,5 ( m ) Diện tích hình chữ nhật : 31,2 x 18,5 = 577,2 ( m ) Đáp số : Diện tích hình chữ nhật cho 577,2 *********** Bài 142 Tìm phân số có dạng a/16 thỏa mãn điều kiện 1/8 < a/16 < 1/3 Phân số 3/16 Bài 143 Tìm chữ số tận tích sau x x x x x … x 2007 x 2009 Trả lời: Chữ số tận tích là: 5. Bài 144 Một cuộn dây chia thành đoạn. Biết đoạn thứ dài 1/2 tổng độ dài ba đoạn kia, đoạn thứ hai 1/3 tổng độ dài ba đoạn kia, đoạn thứ ba dài 1/4 độ dài ba đoạn đoạn thứ tư dài 26 m. Hỏi cuộn dây trước dài mét ? Bài giải Theo đề bài: Biết đoạn thứ dài 1/2 tổng độ dài ba đoạn nghĩa đoạn thứ 1/3 độ dài đoạn dây, tương tự đoạn thứ hai 1/4 độ dài đoạn dây , đoạn thứ ba dài 1/5 độ dài đoạn dây, phần lại đoạn thứ tư Vậy đoạn , 2, chiếm số phần đoạn dây : 1/3 + 1/4 + 1/5 = 47/60 ( đoạn dây ) Vậy đoạn thứ tư chiếm số phần đoạn dây : – 47/60 = 13/60 (đoạn dây) Cuộn dây dài ; 26 : 13 x 60 = 120 ( m ) Đáp số : Cuộn dây dài 120 m. Bài 145 Tính : ( + 1/2 ) x ( + 1/3 ) x ( + 1/4 ) x …. x ( + 1/98 ) x ( + 1/99 ) Bài Giải Theo đề toán ta có : x x … 99 x 100 / x x …. 98 x 99 = 100 / = 50. Kết dãy tính 50. Bài 146 Một đồng hồ sau lại chạy nhanh 10 giây. Bây sáng, đồng hồ chỉnh kim giờ. Hỏi đến tối ngày hôm sau đồng hồ Bài giải ngày có 24 220 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 Lúc đồng hồ chỉnh kim số hết ngày hôm đó: 24 – = 16 giờ tối = 20 Còn số đến tối hôm sau 16 + 20 = 36 ( ) Đúng tối hôm sau đồng hồ chạy nhanh : 10 x = 360 giây = phút Vậy : Đến tối ngày hôm sau đồng hồ phút. Bài 147 Viết tất số tự nhiên liên tiếp từ đến 2010 ta số có nhiều chữ số .Hỏi số có chữ số. Bài giải Từ đến có số có chữ số Từ 10 đến 99 có 90 số có 180 chữ số Từ 100 đến 999 có 900 số có 2700 chữ số Từ 1000 đến 2010 có 1011 số có 4044 chữ số Vậy : từ đến 2010 có : + 180 + 2700 + 4044 = 6933 ( chữ số ) Đáp số : số có 6933 chữ số. Bài 148Hiện An 12 tuổi, em trai An tuổi , bố An 40 tuổi ông nội An 68 tuổi. Hỏi tuổi ông nội An số tuổi ba bố An ông nội An tuổi ? Bài giải Tổng số tuổi ba bố An : 12 + + 40 = 58 ( tuổi ) Theo đề năm qua ông nội An tăng thêm tuổi ba bố An tăng thêm tuổi Tuổi ông nội An số tuổi ba bố An cộng lại : 68 – 58 = 10 ( tuổi ) Cứ năm qua tổng số tuổi tăng thêm ba bố An tuổi tăng ông nội An : – = ( tuổi ) Sau số năm số tuổi ba bố An số tuổi ông nội An : 10 : = ( tuổi ) Khi tuổi ông nội An số tuổi ba bố An số tuổi ông nội An là: 68 + ( x ) = 73 ( tuổi ) hay 58 + ( x 3) = 73 ( tuổi ) Đáp số : Khi tuổi ông nội An số tuổi ba bố An số tuổi ông nội An là: 73 tuổi . Bài 149 Rút gọn phân số 202020/454545 202020/454545 = 20/45 = 4/9. Bài 150Tìm tỉ số phần trăm số gạo kho A số gạo kho B , biết số gạo kho A 40 % trung bình cộng số gạo có hai kho. Bài giải Gọi số gạo kho A a, số gạo kho B b ta có : a = 40 % ( a + b ) : àa = 40/100 ( a + b ) : a = 20/100 ( a + b ) 221 Hoàng Thùy Linh Phó hiệu trưởng Trường TH Tông Lạnh2 a = 1/5 ( a + b ) 5a = a + b 4a = b a = b/4 = 0,25 b = 25 % b. Đáp số : Tỉ số phần trăm số gạo kho A số gạo kho B 25%. Bài 151Tổng hai số thập phân 18,96. Nếu dịch dấu phẩy số bé sang phải chữ số trừ số lớn ta hiệu 74,1, tìm số bé ? Bài giải Gọi a số lớn, b số bé Như đề bài, ta có : a + b = 18,96 a = 18,96 – b 10b – a = 74,1 10b – ( 18,96 – b ) = 74,1 74,1 + 18,96 = 10b + b = 11b b = ( 74,1 + 18,96 ) : 11 = 8,46 Đáp số : số bé 8,46. Bài 152Tìm số 2a4b biết số đồng thời chia hết cho 2,5 Số : 2340. Bài 153 Lúc ô tô xuất phát từ A B với vận tốc 40 km/giờ. Sau 30 phút ô tô khác từ B A với vận tốc 60 km / giờ. Biết ô tô gặp lúc 15 phút . Tính độ dài quãng đường AB? Bài giải 30 phút = 0,5 Quãng đường mà ô tô xuất phát từ A B trước : 40 x 0,5 = 20 ( km/ ) Thời gian mà ô tô từ B A xuất phát : + 30 phút = 30 phút Thời gian xe gặp : 15 phút – 30 phút = 45 phút = 0,75 Tổng vận tốc xe : 60 +40 = 100 ( km/ ) Quãng đường AB dài : 100 x 0,75 + 20 = 95 ( km ) Đáp số : Quãng đường AB dài 95 km 222 [...]... – 630) = 43 ,57 x 2,6 x 0 = 0 c, d, 45 × ( 15 + 1) − 17 45 × 16 − 17 = 45 × 15 + 26 45 × 15 + 28 45 × 15 + 45 − 17 45 × 15 + 28 A = = = =1 A 45 × 15 + 28 45 × 15 + 28 0,18 × 1230 + 0,9 × 456 7 × 2 + 3 × 53 10 × 0,6 1 + 4 + 7 + 10 + + 52 + 55 − 414 0,18 ×123 + (0,9 × 2) × 456 7 + (3 × 0,6) × 53 10 (1 + 55 ) ×19 − 414 = 2 1,8 × 123 + 1,8 × 456 7 + 1,8 × 53 10 = 28 × 19 − 414 1,8 x (123 + 456 7 + 53 10) = 18 =... 17 ,58 x 43 + 57 x 17 ,58 b, 43 ,57 x 2,6 x (630 – 3 15 x 2) 45 × 16 − 17 c, 45 × 15 + 28 0,18 × 1230 + 0,9 × 456 7 × 2 + 3 × 53 10 × 0,6 d, 1 + 4 + 7 + 10 + + 52 + 55 − 414 e, 9,8 + 8,7 + 7,6 + +2,1 – 1,2 – 2,3 – 3,4 - - 8,9 Giải : a, 17 ,58 x 43 + 57 x 17 ,58 = 17 ,58 x 43 + 17 ,58 x 57 (tính giao hoán) = 17 ,58 x (43 + 57 ) = 17 ,58 x 100 = 1 758 (nhân 1 số với 1 tổng) b, 43 ,57 x 2,6 x (630 – 3 15 x 2) = 43 ,57 ... 5 5 5 5 5 Bài 3 : Thực hiện các phép tính sau bằng cách nhanh nhất : 99 75 + 11970 + 139 65 + 159 60 + 17 955 + 19 950 a, 19 95 + 3990 + 59 85 + 7980 + 99 75 b, 1234 x 56 78 x (630 – 3 15) : 1996 319 x 45 + 55 x399 ; 19 95 x1996 − 1991x19 95 1996 x19 95 − 996 d, ; 1000 + 1996 x1994 c, e, (1 + 2 + 4 + 8 + + 51 2) x(101x102 − 101x101 − 50 − 51 ) ; 2 + 4 + 8 + 16 + + 1024 + 2048 BÀI 2: SUY LUẬN LÔ GÍC I MỤC TIÊU TIẾT... a + b = 5 x a + 5 x b 10 x a – 5 x a = 5 x b – b (10 – 5) x a = (5 – 1) x b 5xa=4xb Từ đây suy ra b chia hết cho 5 Vậy b bằng 0 hoặc 5 + Nếu b = 0 thì a = 0 (loại) + Nếu b = 5 thì 5 x a = 20, vậy a = 4 Số phải tìm là 45 Cách 2 : Theo bài ra ta có ab = 5 x ( a + b) Vì 5 x (a + b) có tận cùng bằng 0 hoăc 5 nên b bằng 0 hoặc 5 + Nếu b = 0 thay vào ta có : a5 = 5 x (a + 5) 10 x a + 5 = 5 x a + 25 Tính ra... + 59 88 +7948; b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 1 25; c, ( 45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 - 49 x 48) x ( 45 x 128 - 90 x 64) x (19 95 x 1996 + 1997 x 1998); d, 1998 x1996 + 1997 x11 + 19 85 1997 x1996 − 19 95 x1996 Giải : a, Ta có : 1996 + 3992 + 59 88 + 7984 = 1 x 1996 + 2 x 1996 + 3 x 1996 + 4 x 1996 = (1 + 2 + 3 + 4) x 1996 = 10 x 1996 = 19960 b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 1 25 = 3 x 2 x 4 x 50 x 8 x 25 x 1 25. .. thi học sinh giỏi 6 môn Văn, Toán, Lí, Hoá, Sinh vật và Ngoại ngữ cấp thành phố, mỗi bạn dự thi 2 môn Nhà trường cho biết về các em như sau : (1) Hai bạn thi Vă và Sinh vật là người cùng phố (2) Hạnh là học sinh trẻ nhất trong đội tuyển (3) Bạn Đức, bạn dự thi môn Lí và bạn thi Sinh vật thường học nhóm với nhau (4) Bạn dự thi môn Lí nhiều tuổi hơn bạn thi môn Toán (5) Bạn thi Ngoại ngữ, bạn thi Toán. .. TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm được dạng toán và những bài toán giải được nhờ có sự phán đoán, suy luận - Biết cách suy luận để tìm lời giải cho bài toán - Làm được một số bài tập nâng cao - Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh II CHUẨN BỊ - Câu hỏi và bài tập thuộc dạng vừa học - Các kiến thức có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ HĐTQ báo cáo 2/ Khởi động Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi làm bài tập về... tham dự? Bài 3 : Bốn mươi em học sinh của trường X dự thi 3 môn : ném tạ, chạy và đá cầu Trong đội có 8 em chỉ thi ném tạ, 20 em thi chạy và 18 em thi đá cầu Hỏi có bao nhiêu em vừa thi chạy vừa thi đá cầu? Bài 4 : Đội tuyển thi học sinh giỏi của tỉnh X có 25 em thi Văn và 27 em thi toán, trong đó có 18 em vừa thi Văn vừa thi toán Hỏi đội tuyển học sinh giỏi 2 môn Văn và Toán của tỉnh X có bao nhiêu... Nếu c= 3 thì ab = 58 Thử lại : 8 – 5 = 3 ; 85 : 3 = 28 (dư 1) Vậy số phải tìm là 85 và 57 Bài 3 : Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó Giải : Cách 1 : Gọi số phải tìm là abc Theo bài ra ta có abc = 5 x a x b x c Vì a x 5 x b x c chia hết cho 5 nên abc chia hết cho 5 Vậy c = 0 hoặc 5, nhưng c không thể bằng 0, vậy c = 5 Số phải tìm có dạng ab5 Thay vào ta có... 50 ) x (4 x 25) x (8 x 1 25) = 30 000 000 c, Ta nhận thấy : 45 x 128 – 90 x 64 = 45 x (2 x 64) – 90 x 64 = ( 45 x 2) x 64 – 90 x 64 = 90 x 64 – 90 = 0 Trong 1 tích có 1 thừa số bằng 0 Vậy tích đó bằng 0, tức là : ( 45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x ( 45 x 128 – 90 x 64) x (19 95 x 1996 + 1997 x 1998) = 0 1988 x1996 + 1997 x11 + 19 85 d, 1997 x1996 − 19 95 x1996 = 1988 x1996 + (1996 + 1) x11 + 1985 . (630 – 630) = 43 ,57 x 2,6 x 0 = 0 c, 26 154 5 1716 45 +× −× = 28 154 5 17)1 15( 45 +× −+× = 28 154 5 17 451 5 45 +× −+× = 28 154 5 28 154 5 +× +× = A A = 1 d, 41 455 52 10741 6, 053 1032 456 79,0123018,0 −++++++ ××+××+× . 99 757 98 059 853 99019 95 19 950 17 955 159 60139 651 197099 75 ++++ +++++ b, 1234 x 56 78 x (630 – 3 15) : 1996 c, 19 951 991199619 95 39 955 453 19 xx xx − + ; d, 199419961000 99619 951 996 x x + − ; e, 20481024 16842 )51 50101101102101( )51 2. 0? Giải : Trong tích đó có các thừa số chia hết cho 5 là : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ; 45 = 9 x 5. Mỗi thừa số 5 nhân với 1 số chẵn cho ta 1 số tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chi tiết bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5 (new), Giáo án chi tiết bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5 (new), , I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY :

Từ khóa liên quan