0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

31 767 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:35

Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Tuần1. Ngày soạn: 16 / / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 23 tháng năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Giải toán có liên quan đến phân số. 1. Mục tiêu: -Rèn kỹ làm toán có liên quan đến phân số. -Củng cố kỹ cộng ,trừ hai phân số. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 59,61( toán bồi dỡng HSG lớp 5). -Bài 59: HD: nhận xét 1/2,1/3, 1/4 lớn 1/5 nên 1/2+1/3 +1/4+ 1/5 >4/5. Phần b,c,d làm tơng tự phần a. -Bài 61: HD:a, Ta có 1/2 x 1/3 = 1/6 1/2 -1/3 =1/6 nên ta thay 1/2 x 1/3 thành 1/2 1/3 .Các tích lại làm tơng tự rút gọn cho cuối ta phép tính 1/2 - 1/10 . Thực phép trừ để tìm kết phép tính. Các phần b,c,d làm tơng tự phần a. Qua tập củng cố cho HS cách cộng trừ phân số. c.GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm vào sau gọi số em lên bảng chữa bài. HS làm sau đổi chéo để kiểm tra kết . GV quan sát. HS nêu cách cộng ,trừ hai phân số. HS nghe. ________________________________________ Tuần2. Ngày soạn: 23 / /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 30 tháng năm 2008. Bồi dỡng HSG: Tiếng Việt. Luyện từ câu:Từ đơn, từ ghép, từ láy. 2. Mục tiêu: -Củng cố cách tìm từ đơn, từ ghép, từ láy. -Rèn kỹ chia nhóm, đặt tên. 2.Các hoạt động dạy học: Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập1,2,3,4(Tr.2,3 tài liệu bồi dỡng HSG lớp 5).Bài1,2,3,4(Tr. 3,4- tài liệu BDHSG lớp5.) -Bài 1,2,3,4(Tr. 2,3). HD:HS đọc đoạn văn, đoạn thơ để tìm từ đơn, từ ghép, từ láy. Cách tìm:dựa vào đặc điểm loại từ để tìm. -Bài1,2,3,4(Tr.3,4): HD: Bài1:HS dựa vào nghĩa để chia nhóm. Bài2:HDHS dựa vào tiếng đứng sau để chia thành nhóm tiếng đứng trớc giống nhau. Bài3:HS phảI hiểu nghĩa tiếng nonrồi chia nhóm. Bài4:HDHS hiểu nghĩa từ sau chọn từ để khoanh. Qua tập củng cố cho HS cách xác định từ đơn, từ ghép, từ láy. c.GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS làm vào sau gọi số em lên bảng chữa bài. HS làm sau đổi chéo để kiểm tra kết . GV quan sát. HS nêu cách làm mình. HS giải nghĩa từ (theo cặp làm. HS làm, gọi em đọc làm, lớp nhận xét. HS nghe. HS nghe. __________________________________________ Tuần3. Ngày soạn: /9 /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 13 tháng năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Giải toán tìm số trung bình cộng. 1.Mục tiêu: -Rèn kỹ làm toán tìm số trung bình cộng. -Củng cố kỹ tìm số trung bình cộng. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 1,2,3,4,5 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài1: HS làm vào sau gọi số em HD:tìm tổng 10 số lẻ. lên bảng chữa bài. 10 x 130. Tìm hiệu 10 số lẻ. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Vẽ sơ đồ tổng hiệu làm. HS làm sau đổi chéo để kiểm -Bài2: tra kết . GV quan sát. HD:Tìm tổng số phải tìm. Tìm số phần số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ giải. -Bài3: HD:Tìm tổng của5 số. HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài. Tổng của4 số lần số thứ năm.tìm đợc số thứ năm. -Bài4: Tơng tự 3. -Bài5:Tìm số lít dầu thùng thứ ba,tổng HS làm chữa. số dầu thùng 1,2,3; tìm TBC số dầu thùng,tìm số dầu thùng4. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. _________________________________________ Tuần 4. Ngày soạn: 13 / /2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 20 tháng năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Giải toán tìm số trung bình cộng(tiếp). 1.Mục tiêu: -Rèn kỹ làm toán tìm số trung bình cộng. -Củng cố kỹ tìm số trung bình cộng. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 6,7,8,9,10,11 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài6: HS làm vào sau gọi số em HD:vẽ sơ đồ, biểu thị đoạn lên bảng chữa bài. nhau(mỗi đoạn lần TBC số tiền ngời), biểu thị số tiền ngời đội trởnglà đoạn 9000 đồng. -Bài7: HS làm sau đổi chéo để kiểm HD: Tìm tổng số tuổi cô giáo tra kết . GV quan sát. HS. Tìm tổng số tuổi 30 HS. Tìm tuổi cô giáo( lấy hai tổng trừ cho nhau.) -Bài8: HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp HD: tơng tự 7. nhận xét. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* -Bài9: Tơng tự 8. -Bài10:Tơng tự -Bài11: HS làm chữa,nêu cách làm. HD: tìm tổng số. Tìm số phần số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ giải. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. ------------------------------------------------------------Tuần 5. Ngày soạn:20/ / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 27 tháng năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Giải toán chuyên đề tổng- tỷ. 3. Mục tiêu: -Rèn kỹ làm toán dạng tổng tỷ. -Củng cố kỹ vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 1,2,3,4,5,6 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài1: HD:xác định tổng, tỷ số, vẽ HS làm vào sau gọi số em sơ đò giải. lên bảng chữa bài, lớp nhận xét. -Bài2: HD: Tìm tổng số viên bi Nam cho Hoàng 48 viên. Tìm tỷ số Nam cho Hoàng. HS làm sau đổi chéo để kiểm Vẽ sơ đồ giải. tra kết . -Bài3:HD: Xác định tổng số bạn khối5( 75 bạn) Xác định tỷ số ( Bạn nam phần, HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp bạn nữ phần.) nhận xét. Vẽ sơ đồ giải. -Bài4: HD: tơng tự 3. -Bài5: Tơng tự 4. HS làm bài, chữa bảng. -Bài6: Xác định tỷ số số lớp ( khối3 1phần, khối phần, khối phần.) HS làm chữa,nêu cách làm. * Củng cố :HS nêu cách giải toán dạng tổng tỷ: xác định tổng số. Tìm số phần số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ giải. HS nêu cách bớc giải toán dạng tổng (*Lu ý:các đoạn thẳng phải nhau.) tỷ. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Tuần 6. Ngày soạn : 27 / / 2008. Ngày dạy : Thứ bảy ngày tháng 10 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ lập dàn ý văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo phần văn. -Viết hoàn chỉnh văn. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm bài: * Đề bài:Hãy tả lại cảnh đẹp cánh đồng lúa quê em. + Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu HS đọc nêu y/c bài. văn. +1 HS nêu dàn chung thể HS nêu dàn chung văn tả cảnh. loại văn tả cảnh. +2 HS cặp lập dàn ý HS làm theo cặp, trình bày trớc lớp. sau trình bày trớc lớp. + Y/c số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. HS làm vào vở, HS đọc trớc lớp, * Yêu cầu HS viết hoàn vào vớ nhận xét bạn. sau đọc làm trớc lớp. ( Mở giới thiệu đợc đặc điểm cánh đồng lúa quê em. Thân bài:tả cảnh đẹp đồng lúa theo thời gian ngày. Kết bài: nêu tình cảm cảnh đẹp đồng lúa đó.) 2HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả * Củng cố : HS nêu dàn ý chung cảnh. thể loại văn tả cảnh. HS đọc bài. HS đọc làm trớc lớp, GV nhận xét làm HS. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. . Tuần 7. Ngày soạn: / 10 /2008. Thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ lập dàn ý văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo phần văn. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* -Viết hoàn chỉnh văn. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm bài: * Đề bài:Hãy tả lại cảnh đờng làng em lúc trời ma. + Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu HS đọc nêu y/c bài. văn. +1 HS nêu dàn chung thể HS nêu dàn chung văn tả cảnh. loại văn tả cảnh. +2 HS cặp lập dàn ý HS làm theo cặp, trình bày trớc lớp. sau trình bày trớc lớp. + Y/c số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. HS làm vào vở, HS đọc trớc lớp, * Yêu cầu HS viết hoàn vào vớ sau nhận xét bạn. đọc làm trớc lớp. ( Mở giới thiệu đợc đặc điểm đờng làng em lúc trời ma. Thân bài:tả cảnh bầu trời, gió, ngời đờng, cảnh vật xung quanh ( lu ý đến âm thanh, hình ảnh cảnh vật lúc trời ma.) Kết bài: nêu tình cảm xúc đợc chứng kiến cảnh đó.) 2HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả * Củng cố : HS nêu dàn ý chung cảnh. thể loại văn tả cảnh. HS đọc bài. HS đọc làm trớc lớp, GV nhận xét làm HS. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. Tuần 8. Ngày soạn:11/ 10 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Giải toán chuyên đề tổng- tỷ ( tiếp). 4. Mục tiêu: -Rèn kỹ làm toán dạng tổng tỷ. -Củng cố kỹ vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 7,8,9,10,11,12,13,14(Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 , Tr. 13 ). -Bài7: * HD:xác định tổng(108m). HS làm vào sau gọi số em Tìm phân số só vải lên bảng chữa bài, lớp nhận xét. lại tấm. Sau vào mẫu số để tìm số phần loại vải -Bài8: * HD: + Xác định tổng số tuổi HS làm sau đổi chéo để kiểm hai anh em. +Lập luận để suy tuổi tra kết . em phần , tuổi anh phần. +Vẽ sơ đồ giải. -Bài9: *HD: + Xác định tổng số HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp nhận xét. chia số bị chia 969 ( 6+ 51) = 812. + Vẽ sơ đồ giải để tìm số bị chia số chia. -Bài10: * HD: Cách1: vẽ sơ đồ biểu thị HS làm bài, chữa bảng.( 2cách) số giải. Cách2:Gọi số thứ ba A, số thứ t A x 4, số thứ A x 2, số thứ hai A x + 2. Lập biểu thức tìm số. HS làm chữa,nêu cách làm. -Bài11: * HD: + Lập luận suy tuổi ngời thứ ba phần, tuổi ngời thứ hai phần , tuổi ngời thứ 12 phần. + Vẽ sơ đồ giải. HS làm chữa bài. -Bài12 : * HD:+ Xác định tổng số tuổi ba ngời. +Lập luận tìm số phần ngời vẽ sơ đồ để giải. HS làm chữa bài, nêu cách làm, nhận - Bài13:Cách giải tơng tự 12. xét. - Bài 14: HD: + Tìm số trứng ba đẻ ngày. + Tìm giá tiền trứng. + Tìm số tiền bán trứng ngày. + Tìm số ngày ngời hoà vốn. Giải: Mỗi ngày ba đẻ đợc: 3/4 + 2/3 +1/2 = 23/12(quả trứng) Giá trứng 6000 : = 1200 (đ) Số tiền bán trứng ngày 23/12 x 1200 = 2300 (đ) Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Ngời hoà vốn sau: 82800 : 2300 = 36 (ngày) * Củng cố :HS nêu cách giải toán dạng HS nêu cách bớc giải toán dạng tổng tổng tỷ: xác định tổng số. tỷ. Tìm số phần số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ giải. (*Lu ý:các đoạn thẳng phải nhau.) c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. Tuần 9. Ngày soạn: 18 / 10 /2008. Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. Cảm thụ: Chủ đề cảnh đẹp thiên nhiên. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ lập dàn ý văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo phần văn. -Viết hoàn chỉnh văn. - Rèn kỹ xác định nội dung, nghệ thuật đoạn văn, đoạn thơ. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* A.GTB: HS nghe. B.Hớng dẫn HS làm bài: a, Tập làm văn: * Đề bài:cho doạn văn:Buổi sáng mai hôm ấy, buổi sáng đầy sơng thu gió lạnh, mẹ âu yếm nắm tay dẫn đờng dài hẹp. Con đờng quen lại nhiều lần nhng lần tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh có thay đỏi: Hôm học. Dựa vào đoạn văn gợi ý, tả lại đờng ngày học. + Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu HS đọc nêu y/c bài. văn. * Gợi ý: Đề thuộc kiểu tả cảnh. Đối tợng tả đờng tới trờng dới mắt cậu HS ngày tới lớp, tới trờng. +1 HS nêu dàn chung thể HS nêu dàn chung văn tả cảnh. loại văn tả cảnh. +2 HS cặp lập dàn ý HS làm theo cặp, trình bày trớc lớp. sau trình bày trớc lớp. + Y/c số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết hoàn vào vớ HS làm vào vở, HS đọc trớc lớp, sau đọc làm trớc lớp. nhận xét bạn. ( Mở giới thiệu đợc đặc điểm đờng làng em lúc mẹ dẫn học. Thân bài:tả cảnh bầu trời, gió, ngời đờng, cảnh vật xung quanh ( lu ý đến âm thanh, hình ảnh cảnh vật so với trớc .) Kết bài: nêu tình cảm xúc đợc nhìn thấy đờng lúc đó.) * Củng cố : HS nêu dàn ý chung 2HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả thể loại văn tả cảnh. cảnh. HS đọc làm trớc lớp, GV nhận HS đọc bài. xét làm HS. c, Cảm thụ : Cho HS làm bài1 ( Tr.31- Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5.) *HD: HS xác định nghệ thuật , xác HS đọc thầm đoạn thơ, trao đổi theo cặp định nội dung đoạn thơ. để xác định nghệ thuật, nội dung *GV gợi ý: Nghệ thuật nhân hoá làm đoạn thơ,sau trình bày trớc lớp. bật không khí náo nức đón chờ ma đến, tâm trạng vui tơi cảnh Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* vật, đất trời ma kéo đến. Qua thấy quan sát tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo tác giả, tác giả yêu thiên nhiên. * Hs làm vào vở. 3HS đọc làm trớc lớp. C. GV nhận xét tiết học: HS nghe. -------------------------------------------------- Tuần 10. Ngày soạn:25/ 10 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Giải toán chuyên đề hiệu- tỷ. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* ( 319 ) : = 310 : Vì kết phếp chia 319 : không phảI số tự nhiên nên a < 9. Có thể coi 319 số bị chia, số chia thơng 319 : số đẫ cho, số d phép chia số viết thêm. Ta có : 319 : = 35 ( d 4). Vởy số cho 35 chữ số viết thêm 4. * Củng cố :1 HS nêu cách giải toán HS nêu cách bớc giải toán dạng hiệu dạng hiệu- tỷ: xác định hiệu số. tỷ. Tìm số phần số. Vẽ sơ đồ tổng tỷ giải. (*Lu ý:Có số ẩn hiệu , ẩn tỷ số . Hiệu, tỷ số ẩn dới dạng khác nhau.) HS nghe. c. GV nhận xét tiết học: Tuần13. Ngày soạn: 15 / 11 /2008. Thứ bảy ngày 22 tháng 11 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả cảnh. Cảm thụ: Chủ đề cảnh đẹp thiên nhiên. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ lập dàn ý văn tả cảnh. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo phần văn. -Viết hoàn chỉnh văn. - Rèn kỹ xác định nội dung, nghệ thuật đoạn văn, đoạn thơ. 2.Các hoạt động dạy học: A.GTB: HS nghe. B.Hớng dẫn HS làm bài: a, Tập làm văn: * Đề bài:Nhớ ngày học sinh lớp 1, theo mẹ đến trờng rụt rè, bỡ ngỡ mà hôm nay, em co (cậu) học sinh lớp chững chạc tự tin. Trong phút chí tay lên Cấp hai, nhìn bảng đen, phấn trắng, nhìn chỗ ngồi thân quen, lòng em không khỏi bâng khuâng, xao xuyến. Hãy tả lại trờng yêu dấu lu giữ bao kỷ niệm tuổi thơ khắc chia tay xúc động ấy. HS đọc nêu y/c bài. + Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu văn. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* * Gợi ý: Đề thuộc kiểu tả cảnh. Đối tợng tả trờng yêu dấu với bao kỷ niệm mình. +1 HS nêu dàn chung thể loại văn HS nêu dàn chung văn tả cảnh. tả cảnh. +2 HS cặp lập dàn ý HS làm theo cặp, trình bày trớc lớp. sau trình bày trớc lớp. + Y/c số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết hoàn vào vớ sau đọc làm trớc lớp. ( Mở giới thiệu đợc đặc điểm trờng em theo học suốt năm. Thân bài:tả cảnh trờng ( lu ý nêu đợc cảm xúc trờng) Kết bài: nêu tình cảm xúc trớc chia tay với trờng thân yêu này.) * Củng cố : HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả cảnh. HS đọc làm trớc lớp, GV nhận xét làm HS. c, Cảm thụ : Cho HS làm bài2 ( Tr.32- Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5.) *HD: HS xác định nghệ thuật , xác định nội dung đoạn thơ. *GV gợi ý: Nghệ thuật nhân hoá làm bật vẻ đẹp ổi vờn nhà thật bình dị, đơn sơ nhng gần gũi thân thơng. Qua thấy quan sát tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo tác giả, tác giả yêu thiên nhiên. * Hs làm vào sau đọc làm trớc lớp. C. GV nhận xét tiết học: HS làm vào vở, HS đọc trớc lớp, nhận xét bạn. 2HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả cảnh. HS đọc bài. HS đọc thầm đoạn thơ, trao đổi theo cặp để xác định nghệ thuật, nội dung đoạn thơ,sau trình bày trớc lớp. 3HS đọc làm trớc lớp. HS nghe. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* ____________________________________ Tuần 14. Ngày soạn:22/ 11 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Chuyên đề: Dạng toán tính ngợc từ cuối. 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ giải toándạng tính ngợc từ cuối -Củng cố kỹ vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 1, 2, 3, 4, (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr. 21, 22) HS làm vào sau gọi số em -Bài1: * HD:Gọi số cần tìm x lên bảng chữa bài, lớp nhận xét. Ta có: x : - = HS giải để tìm x Hoặc: Tìm số trớc trừ là: 7+2=9 Số trớc chia cho là: x = 27 Vậy số phải tìm 27 - Bài 2: * HD:+ Tìm số bi ngời HS làm sau đổi chéo để kiểm lúc tra kết . 48 : = 24 ( bi ) + Tìm số bi Bình : 24 - = 21 ( bi ) + Tìm số bi An: 24 + = 27 ( bi ) -Bài3: *HD: Làm tơng tự HS làm ,gọi 1HS lên chữa bài,cả lớp -Bài4 nhận xét. *HD: + Vẽ sơ đồ giải. Nhìn vào sơ đồ tìm đợc : 50 + 10 = 60 ( kg) 60 kg : - = ( số gạo lại sau bán 11 11 cho ngời thứ nhất) Số gạo lại sau bán cho ngời thứ là: 60 : = 110 ( kg) 11 Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Ta có : 110 + 10 = 120 ( kg ) - = ( số gạo đem bán) 4 Vậy số gạo đem bán là: 120 : x = 160 ( kg ) Trao đổi theo cặp để tìm cách làm. Đáp số 160 kg. HS làm vào chữa,nêu cách làm. - Bài 5: HD HS giả tơng tự 4. c. GV nhận xét tiết học: Tuần15. Ngày soạn: 29 / 11 /2008. Thứ bảy ngày tháng 12 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả ngời Cảm thụ: Chủ đề cảnh đẹp thiên nhiên. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ lập dàn ý văn tả ngời. -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo phần văn. -Viết hoàn chỉnh văn. - Rèn kỹ xác định nội dung, nghệ thuật đoạn văn, đoạn thơ. 2.Các hoạt động dạy học: A.GTB: HS nghe. B.Hớng dẫn HS làm bài: a, Tập làm văn: Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* * Đề bài: Em bé em, bé tuổi tập nói tập đi. Em tả lại hành động tính nết thơ ngây em bé. + Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu HS đọc nêu y/c bài. văn. +Gợi ý: Đề thuộc kiểu tả ngời. Đối tợng tả em bé tuổi tập nói tập đi. +1 HS nêu dàn chung thể loại văn tả ngời. HS nêu dàn chung văn tả ngời. +2 HS cặp lập dàn ý sau trình bày trớc lớp. HS làm theo cặp, trình bày trớc lớp. Lu ý: Chú ý đén đặc điểm thơ ngây em bé. Em bé tập nói, tập nh nào. Chú ý đến đặc điểm bật thể qua hành động, cử chỉ. + Y/c số HS nêu dàn ý, GV Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết hoàn vào vớ sau đọc làm trớc lớp. HS làm vào vở, HS đọc trớc lớp, ( Mở giới thiệu đợc đặc điểm nhận xét bạn. embé tuổi tập nói, tập đi. Thân bài:tả đặc điểm em bé nói, đi. ( lu ý nêu đợc cảm xúc Khi thấy em bé tập nói, tập đi). Kết bài: nêu tình cảm xúc em bé) * Củng cố : HS nêu dàn ý chung thể 2HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả loại văn tả ngời. ngời. HS đọc làm trớc lớp, GV nhận HS đọc bài. xét làm HS. c, Cảm thụ : Cho HS làm bài3 ( Tr.33- Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5.) *HD: HS xác định nghệ thuật , xác HS đọc thầm đoạn thơ, trao đổi theo cặp định nội dung đoạn thơ. để xác định nghệ thuật, nội dung *GV gợi ý: Nghệ thuật nhân hoá tinh đoạn thơ,sau trình bày trớc lớp. tế, từ ngữ sinh động, gợi tả, gợi cảm đoạn thơ. Nhà thơ tả gió nh cậu bé hồn nhiên, tinh nghịch, tung tăng bay nhảy, trèo hết sang khác thăm hoa Qua thấy quan sát tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo tác giả, tác giả yêu thiên nhiên. * HS làm vào sau đọc làm 3HS đọc làm trớc lớp. trớc lớp. C. GV nhận xét tiết học: Tuần HS nghe. __________________________________________ 16. Ngày soạn:6/ 12 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 13 tháng 12 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Chuyên đề: Dạng toán tính ngợc từ cuối. 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ giải toándạng tính ngợc từ cuối -Củng cố kỹ vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt dộng thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 6,7,8 (Tài liệu Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr. 21, 22) -Bài6: * HD: HS làm vào sau gọi em lên Vẽ sơ đồ giải. bảng chữa bài, lớp nhận xét. Nhìn vào sơ đồ giải ngợc từ cuối. Đáp số 150 km. - Bài 7: * HD: +Tìm số lít trớc lần đỏ thứ hai bình HS làm sau đổi chéo để kiểm tra kết . có: 12 : x = 15 ( lít ). + Tìm số lít sau lần đổ thứ bình : 12 + 12 - 15 + (lít ). + Tìm số lít bình có: :2 x = 13,5 (lít). + Tìm số lít lúc dầu bình có: 12 + 12 - 13,5 = 10,5 (lít). HS làm ,gọi 2HS lên chữa bài,cả lớp -Bài8: nhận xét. ( HS làm cách). *HD:làm theo cách. Cách 1: tơng tự 7. Cách 2: Sau đổ lợng nớc có bình 10 sang bình bình lít. Trớc đổ bình có: x10 = 10 (lít). Vậy đỏ sang bình lít. Sau nhận bình có lít. Vậy trớc bình có lít. Sau đổ lợng nớc bình sang bình bình lít. Vậy trớc bình có: x3 = 12 (lít). Vậy ta đổ sang bình là4 lít. Sau đổ lợng nớc có bình sang bình bình có lít. Trớc bình có: x4 = 12 (lít). Vậy ta đổ sang bình là: lít. Vậy bình có số lít nớc là: Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* 12 - = (lít). Bình có số nớc là: HS nghe. 10 - = (lít). c. GV nhận xét tiết học: Tuần17. hoạt động). Ngày soạn: 13 / 12 /2008. Thứ bảy ngày 20 tháng 12 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả ngời Cảm thụ: Chủ đề cảnh đẹp thiên nhiên. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ lập dàn ý văn tả ngời ( có kèm theo tả -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo phần văn. -Viết hoàn chỉnh văn. - Rèn kỹ xác định nội dung, nghệ thuật đoạn văn, đoạn thơ. 2.Các hoạt động dạy học: A.GTB: HS nghe. B.Hớng dẫn HS làm bài: a, Tập làm văn: * Đề bài: Bên ánh đèn khuya, mẹ cặm cụi làm việc. Mẹ chăm lo cho em tất để sớm mai em tới lớp, em học tập có kết quả. Em viết văn tả ngời mẹ HS đọc nêu y/c bài. kính yêu mình. + Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu văn. +Gợi ý: Đề thuộc kiểu tả ngời. Đối tợng tả mẹ em ( cặm cụi làm việc). +1 HS nêu dàn chung thể loại HS nêu dàn chung văn tả ngời. văn tả ngời. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* +2 HS cặp lập dàn ý HS làm theo cặp, trình bày trớc lớp. sau trình bày trớc lớp. Lu ý: Chú ý đến hoạt động làm việc mẹ ( lo cơm nớc cho em để em học). + Y/c số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết hoàn vào vớ sau đọc làm trớc lớp. ( Mở giới thiệu đợc đặc điểm mẹ em . Thân bài:tả đặc điểm mẹ mẹ làm việc: nấu cơm, thu xếp cho em chuẩn bị học. ( lu ý nêu đợc cảm xúc Khi thấy mẹ chăm lo cho mình). Kết bài: nêu tình cảm xúc mẹ) * Củng cố : HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả ngời. HS đọc làm trớc lớp, GV nhận xét làm HS. c, Cảm thụ : Cho HS làm bài6 ( Tr.34- Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5.) *HD: HS xác định nghệ thuật , xác định nội dung đoạn thơ. *GV gợi ý: Nghệ thuật nhân hoá tinh tế, từ ngữ sinh động, gợi tả, gợi cảm đoạn thơ. Nhà thơ dẫ phác hoạ đợc cảnh nhà bình dị, mộc mạc thân thơng nh bao nhà làng quê khác. Ngôi nhà có hàng xoan trớc ngõ, xuân về, hoa nở tím ngát, mong manh, hoa xoan xao xuyến bồng bềnh gió nh chùm mây dờng nh bồn chồn, đợi chờ. Qua thấy quan sát tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo tác giả, tác giả yêu thiên nhiên, yêu đất nớc, yêu sống. * Hs làm vào sau đọc làm trớc lớp. C. GV nhận xét tiết học: HS làm vào vở, HS đọc trớc lớp, nhận xét bạn. 2HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả ngời. HS đọc bài. HS đọc thầm đoạn thơ, trao đổi theo cặp để xác định nghệ thuật, nội dung đoạn thơ,sau trình bày trớc lớp. 3HS đọc làm trớc lớp. HS nghe. ___________________________________ Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Tuần 18. Ngày soạn:20/ 12 / 2008. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 27 tháng 12 năm 2008. Bồi dỡng HSG: Toán. Chuyên đề: Dạng toán hai tỷ số. 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ giải toán dạng hai tỷ số. -Củng cố kỹ xác định tỷ số hai số. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 1, 2, 3, 4, 5(Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr. 27) -Bài1: * HD: HS làm vào sau gọi em lên Xác định hiệu tuổi cha tuổi bảng chữa bài, lớp nhận xét. không thay đổi. Hiện tuổi tuổi cha hay tuổi = ( hiệu số tuổi cha con). Trớc 12 năm tuổi tuổi HS làm sau đổi chéo để kiểm tra kết . cha hay tuổi lúc = ( tuổi cha tuổi con). Vậy 12 năm ứng với: 1 - = (hiệu số tuổi hai cha con). 8 Hiệu số tuổi hai cha là: 12 : = 32 (tuổi). HS làm ,gọi 2HS lên chữa bài,cả lớp Đến HS vẽ sơ đồ hiệu tỷ giải. nhận xét. ( HS làm cách). - Bài 2: * HD: Tơng tự nhng đa dạng tổng tỷ . -Bài3: *HD:làm theo cách. Cách 1: Sau nhận thêm 15 gà vịt số gàhơn số vịt là: 15 - -10 ( ). Biểu thị số gà 51 phần số vịt lúc 49 phần nh thế. Số phần số gà số vịt là: 51 - 49 = ( phần ). Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Số gà lúc sau là: 10 : x 51 = 255 (con). Số vịt lúc sau là: 10 : x 49 = 245 (con ). Cách 2: Tơng tự biểu thị số gà lúc đầu có phần số gà lúc ssau phần 15 con, số vịt lúc sau phần con. Giả sử số gà lúc sau gấp lên 49 lần số vịt lúc sau gấp lên 51 phần đó: Số gà đợc biểu thị 49 phần 735 con, số vịt đợc biểu thị 51 phần 255 con. Từ suy ra: phần ứng với 480 con. Số gà lúc sau là: 480 : + 15 = 255( con). Số vịt lúc sau là: 480 : + = 245 (con). HS làm sau gọi HS lên bảng chữa - Bài 4: ( HS chữa cách). HD HS làm theo cách: * Cách 1: Ta có: = 12 10 Lúc đầu số sách ngăn dới 12 số 10 sách ngăn trên. Lúc sau thêm 15 sách vào ngăn số sách ngăn dới 12 số sách 11 ngăn trên. Suy số sách lúc đầu ngăn là: 15 : ( 11 - 10) x 10 = 150 ( cuốn). Số sách lúc đầu ngăn dới là: 150 : x = 180 (cuốn). * Cách 2: Số sách ngăn số sách ngăn d6 ới. Sau thêm 15 vào ngăn số sách ngăn 11 số sách ngăn 12 Số sách ngăn dới là; 15 : = 180 (cuốn). dới. Vì số sách 12 ngăn dới không thay đổi nên 15 ứng với: Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* 12 - = số sách ngăn dới. 12 Số sách lúc đầu ngăn là: 180 x = 150 ( cuốn). Đáp số: ngăn 150 cuốn. Ngăn dới 180 cuốn. * Lu ý: dạng toán giúp HS xác định đa dạng tổng tỷ hiệu tỷ để làm. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS nghe. Tuần19. Ngày soạn: 27 / 12 /2008. Thứ bảy ngày tháng năm 2009. Bồi dỡng HSG: Tiếng Việt. Tập làm văn: Tả ngời Cảm thụ: Chủ đề gia đình. 1.Mục tiêu:-Rèn kỹ lập dàn ý văn tả ngời ( dựa vào trí tởng tợng để tả). -Luyện nói theo cặp, nói trớc lớp theo phần văn. -Viết hoàn chỉnh văn. - Rèn kỹ xác định nội dung, nghệ thuật đoạn văn, đoạn thơ. 2.Các hoạt động dạy học: A.GTB: HS nghe. B.Hớng dẫn HS làm bài: a, Tập làm văn: * Đề bài: Tởng tợng tả lại thầy hiệu trởng dựa vào nội dung đoạn văn sau: Thầy hiệu trởng ngời cao lớn, hói đầu, đeo kính gọng vàng có HS đọc nêu y/c bài. râu hoa râm dài xuống tận ngực, áo chẽn lúc cài khuy đứng đắn đến tận cằm ngời ta trông biết Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* thầy hiền bọn trẻ. + Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu văn. +Gợi ý: Đề thuộc kiểu tả ngời. Đối tợng tả thầy hiệu trởng trờng em. +1 HS nêu dàn chung thể loại văn tả ngời. HS nêu dàn chung văn tả ngời. +2 HS cặp lập dàn ý sau trình bày trớc lớp. HS làm theo cặp, trình bày trớc lớp. Lu ý: Chú ý đến đặc điểm thầy. + Y/c số HS nêu dàn ý, GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh. * Yêu cầu HS viết hoàn vào vớ sau đọc làm trớc lớp. ( Mở giới thiệu đợc đặc điểm thầy hiệu trởng. Thân bài:tả đặc điểm thầy. ( lu ý nêu đợc cảm xúc Khi thấy thầy chăm lo cho em, lớp em, .). Kết bài: nêu tình cảm xúc thầy) * Củng cố : HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả ngời. HS đọc làm trớc lớp, GV nhận xét làm HS. c, Cảm thụ : Cho HS làm bài1 ( Tr.36- Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5.) *HD: HS xác định nghệ thuật , xác định nội dung đoạn thơ. *GV gợi ý: Bằng nghệ thuật lặp từ mảnh trời cho ta thấy tình cảm, yêu thơng mẹ dành cho thật lớn lao. Tình yêu che chở cho để có cảm giác bên mẹ có đợc bình yên, yên tâm tình cảm, tình mẫu tử thiêng liêng, . Qua cho ta thấy lòng biết ơn vô hạn dành cho mẹ . * HS làm vào sau đọc làm trớc lớp. HS làm vào vở, HS đọc trớc lớp, nhận xét bạn. 2HS nêu dàn ý chung thể loại văn tả ngời. HS đọc bài. HS đọc thầm đoạn thơ, trao đổi theo cặp để xác định nghệ thuật, nội dung đoạn thơ,sau trình bày trớc lớp. 3HS đọc làm trớc lớp. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* C. GV nhận xét tiết học: HS nghe. ___________________________________ Tuần 20. Ngày soạn:3/ / 2009. Ngày dạy: Thứ bảy ngày 10 tháng năm 2009. Bồi dỡng HSG: Toán. Chuyên đề: Dạng toán hai tỷ số. 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ giải toán dạng hai tỷ số. -Củng cố kỹ xác định tỷ số hai số, kỹ xác định tổng hiệu hai số. 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò. a.GTB: HS nghe. b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 6, 7, 8, (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr. 27, 28 ) -Bài : * HD: HS làm vào sau gọi em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét. HS làm sau đổi chéo để kiểm tra kết . - Bài 2: * HD: Tơng tự nhng đa dạng tổng tỷ . -Bài3: *HD:làm theo cách. Cách 1: Sau nhận thêm 15 gà vịt số gàhơn số vịt là: 15 - -10 ( ). Biểu thị số gà 51 phần số vịt lúc 49 phần nh thế. Số HS làm ,gọi 2HS lên chữa bài,cả lớp phần số gà số vịt là: nhận xét. ( HS làm cách). 51 - 49 = ( phần ). Số gà lúc sau là: 10 : x 51 = 255 (con). Số vịt lúc sau là: 10 : x 49 = 245 (con ). Cách 2: Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Tơng tự biểu thị số gà lúc đầu có phần số gà lúc ssau phần 15 con, số vịt lúc sau phần con. Giả sử số gà lúc sau gấp lên 49 lần số vịt lúc sau gấp lên 51 phần đó: Số gà đợc biểu thị 49 phần 735 con, số vịt đợc biểu thị 51 phần 255 con. Từ suy ra: phần ứng với 480 con. Số gà lúc sau là: 480 : + 15 = 255( con). Số vịt lúc sau là: 480 : + = 245 (con). - Bài 4: HD HS làm theo cách: * Cách 1: Ta có: = 12 10 Lúc đầu số sách ngăn dới 12 số 10 sách ngăn trên. Lúc sau thêm 15 sách vào ngăn số sách ngăn dới 12 số sách 11 HS làm sau gọi HS lên bảng chữa ngăn trên. ( HS chữa cách). Suy số sách lúc đầu ngăn là: 15 : ( 11 - 10) x 10 = 150 ( cuốn). Số sách lúc đầu ngăn dới là: 150 : x = 180 (cuốn). * Cách 2: Số sách ngăn số sách ngăn d6 ới. Sau thêm 15 vào ngăn số sách ngăn 11 số sách ngăn 12 Số sách ngăn dới là; 15 : = 180 (cuốn). dới. Vì số sách 12 ngăn dới không thay đổi nên 15 ứng với: - = số sách ngăn dới. 12 12 Số sách lúc đầu ngăn là: 180 x = 150 ( cuốn). Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* Đáp số: ngăn 150 cuốn. Ngăn dới 180 cuốn. * Lu ý: dạng toán giúp HS xác định đa dạng tổng tỷ hiệu tỷ để làm. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe. HS nghe. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. [...]... - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 ******************* C GV nhận xét tiết học: HS nghe _ Tuần 20 Ngày soạn:3/ 1 / 2009 Ngày dạy: Thứ bảy ngày 10 tháng 1 năm 2009 Bồi dỡng HSG: Toán Chuyên đề: Dạng toán hai tỷ số 1.Mục tiêu: -Rèn cho HS kỹ năng giải các bài toán dạng hai tỷ... x 5 = 150 ( cuốn) 6 Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 ******************* Đáp số: ngăn trên 150 cuốn Ngăn dới 180 cuốn * Lu ý: ở dạng toán này giúp HS xác định đa về dạng tổng tỷ hoặc hiệu tỷ để làm c GV nhận xét tiết học: HS nghe HS nghe Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học. . .Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 ******************* 5 Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng hiệu- tỷ -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải 2.Các hoạt động dạy và học: Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò a.GTB: HS nghe b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 1,2,3,4 ,5, 6 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr 17) -Bài1:... cách Cách 1: Sau khi nhận thêm 15 con gà và 5 con vịt thì số gàhơn số vịt là: 15 - 5 -10 ( con ) Biểu thị số gà bằng 51 phần bằng nhau thì số vịt lúc đó là 49 phần nh thế Số phần chỉ số gà hơn số vịt là: 51 - 49 = 2 ( phần ) Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 *******************... một số thì số đó gấp lên 10 lần và 7 đơn vị +Suy ra 754 chính là 9 lần số đó Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 ******************* và 7 đơn vị HS nêu cách bớc giải bài toán dạng hiệu * Củng cố :HS nêu cách giải bài toán tỷ dạng hiệu- tỷ: xác định hiệu của các số Tìm số phần... là: 150 : 5 x 6 = 180 (cuốn) * Cách 2: Số sách ngăn trên bằng 5 số sách ngăn d6 ới Sau khi thêm 15 cuốn vào ngăn trên thì số sách ngăn trên bằng 11 số sách ngăn 12 Số sách ngăn dới là; 15 : 1 = 180 (cuốn) dới Vì số sách 12 ngăn dới không thay đổi nên 15 cuốn ứng với: Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học. .. đồ rồi giải Nhìn vào sơ đồ sẽ tìm đợc : 50 + 10 = 60 ( kg) 60 kg chính là : 1 - 5 = 6 ( số gạo còn lại sau khi bán 11 11 cho ngời thứ nhất) Số gạo còn lại sau khi bán cho ngời thứ nhất là: 60 : 6 = 110 ( kg) 11 Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 ******************* Ta có... liệu Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 ******************* bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr 21, 22) -Bài6: * HD: HS làm bài vào vở sau đó gọi một em lên Vẽ sơ đồ rồi giải bảng chữa bài, cả lớp cùng nhận xét Nhìn vào sơ đồ rồi giải ngợc từ cuối Đáp số 150 km - Bài 7: * HD: +Tìm số lít... đồ để giải 2.Các hoạt động dạy và học: Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 ******************* Hoạt dộng của thầy Hoạt động của trò a.GTB: HS nghe b.Hớng dẫn HS làm bài tập: Cho HS làm bài tập 7, 8, 9, 10, 11 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 Tr 17, 18 ) -Bài7: * HD:xác định... của trò Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại Năm học 2008 2009 ******************* A.GTB: HS nghe B.Hớng dẫn HS làm bài: a, Tập làm văn: * Đề bài:Lần đầu tiên đợc cắp sách đến trờng, đợc ngắm nhìn ngôi trờng mớingôi trờng em sẽ theo học suốt 5 năm đầu bậc tiểu học- Em không khỏi ngỡ ngàng và thích . bài toán dạng tổng tỷ. HS nghe. Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008. hoạt động dạy và học: Lu Thị Kim Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. . Hờng - Trờng Tiểu học B Trực Đại - Năm học 2008 -2009. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) - Lu Thị Kim Hờng Tiểu học B Trực Đại. Năm học 2008 2009. ******************* 5. Mục tiêu: -Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5 , Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5 ,

Từ khóa liên quan