Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12

49 2.5K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 15:05

VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Unit HOME LIFE Page A.READING • shift [∫ift] (n) ca, kíp night shif ca đêm • biologist [bai'ɔlədʒist] (n) nhà sinh vật học • project ['prədʒekt] đề án, dự án • to join hands nắm tay nhau, • caring (adj) quan tâm tới người khác chu đáo • responsibility [ri,spɔnsə'biləti] (n) trách nhiệm • to take/assume the responsibility to sob for sth chịu trách nhiệm với điều household chores (n) việc nhà, việc vặt nhà to run the household ['haushould] trông nom việc nhà to leave home for school đến trường suitable ['sutəbl] (adj) phù hợp to rush to (v) xông tới, lao vào to be willing (to sth) sẵn sàng làm to give a hand giúp tay eel [ il] (n) lươn eel soup cháo lươn attempt [ə'tempt] (n) cố gắng to win a place at university thi đỗ vào trường đại học to take out the garbage đổ rác mischievous ['mist∫ivəs] (adj) tinh nghịch, tai quái mishief ['mist∫if] (n) trò tinh nghịch, trò tinh quái mischievously (adv) obedient (to sb/sth) [ə'bidjənt] (adj) biết lời, ngoan ngõan, dễ bảo obedience (n) obediently (adv) hard working (adj) chăm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page • to mend [mend] (v) sửa chữa • close knit ['klousnit] • to support [sə'pɔt] ủng hộ • supportive of • to share one’s feeling chia sẻ tình cảm với • to come up đặt • frankly ['fræηkli] (adv) thẳng thắn, trung thực • to feel + adj cảm thấy • secure [si'kjuə] (adj) an tâm • separately (adv) riêng rẽ, tách biệt • to shake hands bắt tay • to play tricks (on sb) chơi xỏ ai. B. SPEAKING • to apply to sb [ə'plai] thích hợp với có hiệu • interest ['intrəst] (n) sở thích • interesting (a) thú vị Ex The film is very interesting • interested (a) cảm thấy thú vị Ex I’m interested in the film • secret ['sikrit] (n) điều bí mật • to make a decision = to decide định • upbringing ['ʌpbriηiη] (n) giáo dục, dạy dỗ (trẻ con) • to get on well with hòa đồng với • harmonious [hɑ'mɔniəs] (adj) bất đồng ác cảm C. LISTENING • to reserve sth (for sb/sth) [ri'zəv] (v) = to book (v) đặt trước • coach [kout∫] xe chở khách đường dài • spread out cover a large area t rải dài, tản • leftover ['left'ouvə] thức ăn thừa • to sound + adj nghe • all over the place khắp nơi • to get together họp lại TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 ['kʌlt∫ə] (n) ['kʌlt∫ərəl] [di,təmi'nei∫n] [pri'sid] (v) [kən'faid] ['pɑtnə∫ip] (n) [di'təmin] (v) ['sækrifais] (v) [ə'blaidʒ] (v) [dai'vəsiti] (n) ['fæktə] (n) [ə'pruv] (v) [ə'pruvl] đứa trẻ kết thúc qui tắc gia đình (ai) làm (việc gì) cho phép (ai) làm (việc gì) phép làm việc phải làm việc cho phép (ai) (làm gì) cho phép (làm gì) ông cố, ông cụ thông điệp, thông báo kết thi địa Page văn hóa (thuộc) văn hóa đến trước, trước tin tưởng, giao phó cộng tác định, xác định xác định hy sinh bắt buộc, cưỡng bách tính đa dạng nhân tố chấp thuận Unit CULTURAL DIVERSITY • a kid • to end up D. WRITING • family rule • let + sb + sth • allow + sb to sth • be allowed to + sth • have to + sth • permit + sb to sth + doing sth E. LANGUAGE FOCUS • great grandfather (n) • message ['mesidʒ] • exam result (n) [ig'zæm ri'zʌlt] • address [ə'dres] A. READING • culture • cultural (adj) • precede • to confide in sb • partnership • determine • determination (n) • sacrifice • oblige (to sth) • diversity • factor • to approve • approval (n) TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page • tradition [trə'di∫n] (n) truyền thống • traditional (a) [trə'di∫ənl] theo truyền thống • traditionally (adv) • to marry ['mæri] (v) kết hôn, lấy vợ, lấy chồng • marriage ['mæridʒ] hôn nhân • to believe in tin vào • romantic [roʊ'mæntɪk] lãng mạn • to be attracted to bị thu hút • attractiveness (n) • to fall in love with phải lòng • On the other hand mặt khác • contractual [kən'træktjuəl] (adj) thỏa thuận • bride (n) [braid] cô dâu • groom [grum] rể • to be supposed cho • survey ['səvei] (n) điều tra • surveyor (n) nhân viên điều tra • to conduct ['kɔndʌkt] (v) tiến hành • respone [ri'spɔns] (n) answer (n) câu trả lời • key value (n) giá trị • concerned (adj) [kən'sɜrnd] quan tâm • to maintain [mein'tein] (v) giữ, trì • to reject ['ridʒekt] (v) khước từ, từ bỏ • trust (v) (n) [trʌst] tin cậy • record ['rekɔd] (n) sổ sách ghi chép. B. SPEAKING • point of view (n) quan điểm • generation [,dʒenə'rei∫n] (n) hệ • to be based on dựa vào • to hold hands nắm tay • in public ['pʌblik] công chúng, công khai • roof (n) [ruf] mái nhà • old age (adj) già • nursing house (n) ['nɜrsɪŋ haʊs] viện dưỡng lão TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to lead an independent life (v) • typical ['tipikl] (adj) • feature ['fit∫ə] (n) • corresponding [,kɔris'pɔndiη] (adj) • income ['iηkʌm] (n) • to greet [grit] (v) • greeting (n) • groceries ['grousəriz] C. LISTENING • altar ['ɔltə] (n) • banquet ['bæηkwit] (n) • wedding banquet ['wedɪŋ 'bæŋkwɪt] (n) • ceremony ['seriməni] (n) • wedding ceremony (n) • wedding day • wedding ring (n) • wedding card (n) • the couple (n) ['kʌpl] • to be wrapped (v) • tray [trei] (n) • to be charge of sb/sth • Master of ceremonies (MC) • ancestor (n) ['ænsistə] • to ask their ancestors’ permission • to be/get married to sb lấy • to exchange (v) [ɪks'ʧeɪndʒ] • reception [ri'sep∫n] (n) • in return (v) • envelope [in'veləp] (n) • to contain (v) [kən'teɪn] • the newly wedded couples • blessing ['blesiη] (n) D. WRITING • rim [rim] (n) TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL sống sống tự lập điển hình nét đặc biệt, nét đặc trưng tương ứng thu nhập chào hỏi hàng tạp phẩm bàn thờ buổi tiệc, yến tiệc nghi lễ hôn lễ ngày cưới nhẫn cưới thiệp mờ đám cưới cặp vợ chồng gói khay đảm trách chủ lễ, người dẫn chương trình tổ tiên xin phép ông bà trao đổi tiệc chiêu đãi để đền đáp lại, để trả lại phong bì chứa đựng cặp vợ chồng cưới lời cầu chúc vành nón Page VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page • rib [rib] gọng, sườn, gân • conical ['kɔnikəl] (adj) có hình nón • symbol ['simbəl] (n) biểu tượng • equivalent [i'kwivələnt] (n) từ tương đương • spirit [‘spirit] (n) tinh thần • material [mə'tiəriəl] (n) chất liệu • bamboo [bæm'bu] (n) tre • diamater [dai'æmitə] (n) đường kính • trap [træp] (n) dây nón • palm leaf (n) [pɑm lif] cọ • sew [sou] (v) khâu, may • trim [trim] (v) tô điểm, xen tỉa • to be trimmed cắt xén • attar oil (n) loại tinh dầu làm từ cánh hoa hồng • a coat of attar oil lớp tinh dầu • process ['prouses] (n) qui trình • to be cover with bao phủ • to protect…… from bảo vệ… khỏi • attractive [ə'træktiv] (adj) thu hút, hấp dẫn, có duyên E. LANGUAGE FOCUS • wildlife (n) ['waildlaif] động vật hoang dã • to photograph (v) ['foutəgrɑf 'foutəgræf] chụp hình • photograph = photo (n) ảnh • photographer (n) [fə'tɑgrəfər] người chụp ảnh • photography (n) [fə'tɑgrəfɪ] thuật chụp ảnh,nghề nhiếp ảnh • Prize [ praiz] giải thưởng • rhino ['rainou] (n) tê giác • to attract (v) [ə'trækt] theo dõi, theo dấu vết • to complain to sb about sth (v) [kəm'pleɪn] than phiền • upstair [,ʌp'steəz] (adv) tầng • neighbour (n) 'neɪbər] người hàng xóm, láng giềng • to turn down vặn nhỏ • to fail the exam [feɪl] thi rớt • grateful [‘greiful] (adj) biết ơn TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Unit WAYS OF SOCIALISING Page A READING • social ['sou∫l] (adj) thuộc xã hội • society [sə'saiəti] (n) xã hội • to socialise (v) ['soʊ∫əlaɪz] xã hội hóa • to attract sb’s attention (v) [ə'trækt] [ə'ten∫n] gây (thu hút) ý • verbal ['vəbl] (a) lời, hữu ngôn • non verbal (a) phi ngôn • informal (adj) [in'fɔml] = friendly thân mật • formal (adj) ['fɔrml] trịnh trọng • informality (n) [ɪnfɔr'mælɪtɪ] thân mật • nod (v) [nɑd] gật đầu • approach [ə'prout∫] (v) lại gần, đến gần • communication [kə,mjuni'kei∫n] (n) giao tiếp • to communicate [kə'mjunikeit] (v) giao tiếp • common (adj) ['kɑmən] thông thường, phổ biến • to wave (v) [weɪv] vẫy tay • to raise one’s hands giơ tay • signal ['signəl] (n) dấu hiệu • to get off (v) xuống (xe) # to get on • to be excited (v) [ɪk'saɪtɪd] phấn khích • to jump up and down [dʒʌmp] nhảy lên • instance ['instəns] (n) trường hợp • for instance ví dụ, chẳng hạn • obvious (adj) ['ɒbviəs] rõ ràng, hiển nhiên • obviously (adv) • appropriate [ə'proupriət] (adj) thích hợp • choice [t∫ɔis] (n) lựa chọn • to choose [ʧuz] (v) lựa chọn ( chose – chosen) • to pass (v) [pæs] ngang qua • to catch one’s eye [kæʧ] đón mắt TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page • slightly [‘slaitli] (adj) nhẹ nhàng • to whistle [wisl] (v) húyt sáo • to be rude to sb [kæʧ] khiếm nhã, bất lịch với B. SPEAKING • terrfic (adj) [tə'rifik] excellent, wonderful tuyệt vời • decent [‘disnt] (adj) đứng đắn, chỉnh tề • handle ['hændl] (v) sử dụng, sờ, (vấn tóc lên) • kid [kid] = joke [dʒoʊk] nói đùa • tune (n) [tun] giai điệu • respond (v) [ri'spɔnd] đáp lại • compliment ['kɔmplimənt] (n) lời khen ngợi • blouse [blauz] (n) áo choàng • style (n) [staɪl] loại, mẫu, kiểu dang ['heəstail] kiểu tóc • hairstyle (n) • to suit [sjut] hợp với • badminton (n) ['bædmɪntən] môn cầu lông • public speaking ['pʌblɪk] nghệ thuật diễn thuyết, tài ăn nói • a pair of glasses (n) cặp mắt kính C. LISTENING • marvelous ['mɑvələs] = wonderful, fantastic (adj) tuyệt vời • argument (n) ['ɑrgjʊmənt] tranh luận • to argue with sb about sth (n) ['ɑrgju] tranh luận • to install [in'stɔl] (v) lắp đặt • regulation [,regju'lei∫n] (n) qui tắc, nội quy • shank [∫æηk] (n) thân cột, chuôi dao, tay chèo • the shank of the evening lúc sẩm tối • apoplectic [,æpə'plektik] (adj) hối lỗi, ân hận • startling ['stɑrtlɪŋ] (adj) ngạc nhiên, làm sửng sốt • to startle (v) ['stɑrtl] gây ngạc nhiên, sửng sốt • social worker (n) ['soʊ∫l 'wɜrkə] người làm công tác xã hội • battleground ['bætlgraund] (n) • some pieces of advice [pis] [əd'vaɪs] vài lời khuyên • instrument ['instrumənt] (n) nhạc cụ • to talk sth over thảo luận TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • reasonable (adj) ['riznəbl] • a length of time (n) • the exact duration [ɪg'zækt] [dʊ'reɪ∫n] • to work out • absolute ['æbsəlut] (adj) • absolutely (adv) ['æbsəlutlɪ] • maximum ['mæksiməm] (n) • minimum ['miniməm] • to limit (v) ['lɪmɪt] • to be agreed upon đạt tới đồng ý • to object to ['ɑbdʒɪkt] • serious ['siəriəs] (adj) • seriously (adv) ['sɪrɪəslɪ] • particular [pə'tikjulə (r)] (adj) • shock [∫ɑk] (v,n) • to wake up • a sound sleep • fright [frait] • frighten (v) ['fraɪtn] • instant thought ['ɪnstənt θɔt] • a heart attack ['hɑtə'tæk] • out of kindness ['kaɪndnɪs] • separate ['seprət] (adj) D. WRITING • apologize to sb for sth (v) [ə'pɑlədʒaɪz] • to make /offer an apology for sth [ə'pɑlədʒɪ] • abrupt [ə'brʌpt] (adj) • abruptly (adv) [ə'brʌptlɪ] ['θɔtfl] (adj) • thoughtful • discourtesy [dis'kətisi] (n) • interruption [ɪntə'rʌp∫n] (n) • addition [ə'di∫n] (n) • omission ['omi∫n] (n) • to omit (v) [o’mit] TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL hợp lý lượng thời gian khỏang thời gian xác tính tóan vạch hòan tòan tối đa tối thiểu giới hạn, hạn chế phản đối nghiêm trọng đặc biệt, riêng biệt sốc, cú sốc thức dậy giấc ngủ ngon hoảng sợ làm hoảng sợ ý nghĩ tức đau tim lòng tốt riêng biệt xin lỗi điều đột ngột ân cần, chu đáo gián đọan vật gây gián đọan thêm vào bỏ bỏ sót, bỏ Page VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to require [ri'kwaiə] (v) • to depend on [dɪ'pend] • at hand • to observe [ə'bzəv] (v) • departure [di'pɑt∫ə] (n) • to lead into [lid] • farewell [,feə'wel] (n) • to relate to [rɪ'leɪt] • order ['ɔdə] (n) • to order (v) • re ordered (adj) • to indicate ['indikeit] (v) • to make a mistake [mɪ'steɪk] • to be sorry for sth • to admit [əd'mit] (v) • wrongdoing (n) [rɒη'duiη] • to hurt someone’s feeling [hɜrt] ['filɪŋ] • to ask permission [pə'mi∫n] (n) • to take a seat (v) • action ['æk∫n] (n) • naturally ['næt∫rəli] (adv) • to cause [kɔz] (v) • to be late for class/ school E. LANGUAGE FOCUS • marketing manager (n) ['filɪŋ 'mænɪdʒər] • uccessful [sək'sesfl] (adj) • to succeed [sək'sid] (v) • successfully (adv) [sək'sesfʊlɪ] • success (n) [sək'ses] • to run an office • to be angry with sb giận • not…any more = no longer • to be upset [ʌp'set] • to promise ['prɔmis] (v) TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL yêu cầu, đòi hỏi lệ thuộc vào đến, tới quan sát đi, khởi hành đưa vào, dẫn vào lời chào tạm biệt liên quan đến thứ tự, trình tự yêu cầu, lệnh xếp lại chỉ, cho biết phạm lỗi hổ thẹn hối hận thừa nhận hành vi sai trái chạm lòng tự xin phép ngồi lên gối hành động đương nhiên, tất nhiên gây đến lớp trễ, học trê giám đốc tiếp thị thành công thành công quản lý văn phòng không lo lắng, bối rối hứa Page 10 to turn up [sək'ses] to break down [breɪk daʊn] to get through (to sb) otherwise ['ʌđəwaiz] (conj) to forgive [fə'giv] (v) sarcastic [sɑ'kæstik] (adj) to owe [ou] VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • • • • • • • = to arrive (v) đến bị nạn, bị hỏng (xe) liên lạc (với ai) qua điện thọai không tha thứ chế nhạo, mỉa mai, châm biếm mắc nợ, nợ TEST YOURSELF A Page 11 I. LISTENING giới phương Tây the Western World ['westərn wɜld] • the last two centuries hai kỷ qua • to arrange [ə'reindʒ] (v) xếp • to join [dʒɔin] (v) kết hợp • greatly [‘greitli] (adv) rất, II. READING • to include [in’klud] bao gồm, gồm có • posture ['pɔst∫ə (r)] (n) tư thế, dáng điệu • facial expression ['feɪ∫l ɪk'spre∫n] nét mặt, khuôn mặt • gesture ['dʒest∫ə] (n) cử chỉ, điệu • to interpret [in'təprit] (v) hiểu (theo cách đó) • to slump [slʌmp] (v) sụp xuống • lack of [læk] thiếu thiếu • relaxed [ri'lækst] (adj) thỏai mái, không căng thẳng • clue [klu] (n) đầu mối, manh mối • to notice (v) [læk] ý • to look away quay • challenge ['t∫ælindʒ] (n) thách thức • to be shy [∫aɪ] rụt rè, e lệ • to tap (v) [tæp] gõ nhẹ • impatient [im'pei∫ənt] (adj) thiếu kiên nhẫn • nervous ['nəvəs] (adj) hay lo lắng, nôn nóng • to stay way from someone giữ khỏang cách với III. GRAMMAR TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to imagine [i'mædʒin] (v) • to settle [setl] in • to put down • carpet [kapit] (n) • house warming party (n) • to put off • to keep in touch with IV. WRITING • pen pal (n) [pen pæl] • guideline [‘gaidlai] (n) • hobby (n) ['hɑbɪ] tưởng tượng ổn định nơi ăn chốn cất thảm tiệc mừng nhà mới, tiệc tân gia hõan lại giữ liên lạc bạn thư từ cư xử sở thích Unit SCHOOL EDUCATION SYSTEM TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL Page 12 A. READING • compulsory [kəm'pʌlsəri] (a) = mandatory/obligatory bắt buộc • certificate [sə'tifikit] (n) chứng chỉ, giấy chứng nhận • certificate [sə'tifikeit] (v) cấp giấy chứng nhận • curriculum [kə'rikjuləm] (n) chương trình học • core [kɔ] (a) yếu, chủ yếu • tuition fees [tju'i∫n fiz] (n) học phí • to educate ['edjukeit] (v) giáo dục • general education ['dʒenrəl edʊ'keɪ∫n] giáo dục phổ thông • secondary education ['sekəndrɪ edʊ'keɪ∫n] giáo dục trung học • state school [steɪt skul] trường quốc lập • independent school [ɪndɪ'pendənt skul] trường tư • public school ['pʌblɪk skul] trường dân lập • system ['sistəm] (n) hệ thống • schooling ['skuliη] (n) giáo dục nhà trường [kən'sist] bao gồm • to consist of • term [təm] (n) học kỳ • half term (n) [hæf təm] kỳ • academic year [,ækə'demik jiə] năm học • to be divided [di'vaidid] into chia thành VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page 13 • to be separated ['sepəreitid] tách • break [breik] (n) kỳ nghỉ ngắn • parallel ['pærəlel] (adj) song song • category ['kætigəri] (n) loại • fee [fi] (n) tiền thù lao, lệ phí • tuition fee (n) [tu'ɪ∫n fi] học phí • fee - paying (adj) trả học phí • level [‘levl] (n) mức độ, trình độ • education level (n) [edʊ'keɪ∫n 'levl] cấp học • national curriculum ['næ∫ənl kə'rɪkjʊləm] chương trình giáo dục quốc gia • to be set đặt • government ['gʌvnmənt] (n) phủ • to be made up tạo nên • Design and Technology [dɪ'zaɪn] [tek'nɑlədʒɪ] thiết kế kỹ thuật • Information Technology (n) [ɪnfər'meɪ∫n tek'nɑlədʒɪ] công nghệ thông tin • Physical Education (n) ['fɪzɪkl edʊ'keɪ∫n] môn giáo dục thể chất • Modern Foreign Language môn ngôn ngữ đại • core subjects [kɔr 'sʌbdʒɪkt ] môn học chủ đạo • national examination kì thi quốc gia • General Certificate of Secondary Education (GCSE) kì thi TN THPT • stage [steidʒ] (n) giai đọan • pre school (n) trước tuổi học • childcare environment (n) ['t∫aildkeə ɪn'vaɪrənmənt] nhà trẻ • infant ['infənt] (n) trẻ (dưới tuổi) • to attend (v) [ə'tend] tham dự • to put into force [fɔrs] có hiệu lực • detailed [‘diteild] (adj) tỉ mỉ, nhiều chi tiết • course [kɔs] (n) khóa học • effectively [i’fektivli] (adv) có hiệu B. SPEAKING • nursery school (n) ['nɜrsərɪ] nhà trẻ • Kindergarten ['kində,gɑtn] • lower secondary school trường trung học sở • upper secondary school trường trung học phổ thông TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • optional ['ɔp∫ənl] (adj) • to last [læst] C. LISTENING • tearaway ['teərəwei] (n) • disruptive [dis'rʌptiv] (adj) • method ['meθəd] (n) • methodical [mə'θɑdɪkl] (adj) • well behaved ['welbi'heivd] (adj) • struggle ['strʌgl] (n) • to get on • to go through • to go away • pretty [‘priti] (adj) • actually ['æktjuəli] (adv) • on the whole • essay [‘esei] (n) • boarding school [bɔrd skul] D. WRITING • formal ['fɔməl] (adj) • formal school system in VN E. LANGUAGE FOCUS • to select [‘si’lekt] • selection (n) [sɪ'lek∫n] • to publish ['pʌbli∫] (v) • publishment (n) • tragedy ['trædʒədi] (n) • conference ['kɔnfərəns] (n) • commercially [kə'mə∫əli] (adv) • progress ['prougres] (n) • powerful ['pauəfl] (adj) • field [fild] (n) • to forecast ['fɔkɑst] (v) • to control [kən'troul] (v) • the computer’s memory (n) TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL tự chọn, không bắt buộc kéo dài người bốc đồng gây rối phương pháp đấu tranh tiến qua bỏ thực tóm lại tiểu luận trường nội trú , qui hệ thống trường qui VN lựa chọn xuất bi kịch tiến lĩnh vực dự báo điều khiển nhớ máy vi tính Page 14 [stɔ] (v) cất giữ, lưu trữ [,kælkju'lei∫n] (n) phép tính VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • to store • calculation tốt nghiệp ( ) Page 15 frightening (adj) sợ hãi bạn bè bạn phòng nộp đơn tờ đơn người nộp đơn ấn tượng có ấn tượng hứng thú, lý thú sôi giải thích với điều giải thích theo tồn đột ngột gạt nước mắt luôn, lúc độ C ( ) thách thức kích thích khiển trách UNIT HIGHER EDUCATION A. READING • campus ['kæmpəs] (n) • challenge ['t∫ælindʒ] (v) (n) • challenging (adj) ['ʧælɪndʒɪŋ] • blame [bleim] (v) • to blame sb/sth for/on sth • to daunt [dɔnt] (v) • daunting ['dɔntiη] (adj) • scary ['skeəri] (adj) • mate [meit] ['rummeit] • roommate (n) • to apply for [ə'plai] • application form [æplɪ'keɪ∫n fɔrm] (n) • applicant ['æplikənt] (n) • impression [im'pre∫n] (n) • impressive (adj) [ɪm'presɪv] • exciting [ik'saitiη] (adj) • excited [ik'saitid] (adj) • to explain [iks'plein] to sb for sth • explanation (n) [eksplə'neɪ∫n] • to follow ['fɑloʊ] • existence [ig'zistəns] (n) • suddenly ['sʌdnli] (adv) • to fight back tears • all the time = always • degrees Celsius [di’griz ['selsiəs] (n) • midterm ['midtəm] (n) • to graduate from ['grædʒuət] TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page 16 • graduation (n) [grædʒʊ'eɪ∫n] • over and over nhiều lần lặp lặp lại • amazing [ə'meiziη] (adj) kinh ngạc, sửng sốt • to be in a place nơi • academically [,ækə'demikəli] (adv) • throughly ['θʌrəli] (adv) hoàn toàn • to take part in = to participate in [pɑr'tɪsɪpeɪt] tham gia vào • engineering [,endʒi'niəriη] (n) khoa công trình • the Advanced Engineering khoa công trình nâng cao • chance [t∫ɑns] (n) = opportunity [,ɔpə'tjuniti] (n) hội • creativity [,kriei'tiviti] (n) • creative (adj) [kri'eɪtɪv] • knowledge ['nɔlidʒ] (n) kiến thức, hiểu biết • society [sə'saiəti] (n) xã hội • social (adj) ['sou∫l] (thuộc) xã hội • socially (adv) mặt xã hội • to make friends kết bạn • calendar ['kælində] (n) lịch • rise [raiz] (n) = increase [‘inkris] (n) gia tăng • inflation [in'flei∫n] (n) lạm phát • speed [spid] tốc độ • to get on very well with sb hòa hợp với B. SPEAKING • reference letter ['refərəns 'letər] thư giới thiệu • a letter of acceptance [ək'septəns] thư chấp nhận • a copy of the originals of school certificate [ə'rɪdʒənl] [sər'tɪfɪkət] chứng gốc trường phổ thông score [skɔ] (n) số điểm giành thi entrance examination ['entrəns] [ɪgzæmɪ'neɪ∫n] kì thi tuyển sinh scores of the required entrance examination [rɪ'kwaɪrd] kết thi tuyển admission requirement [əd'mi∫n ri'kwaiəmənt] (n) thủ tục nhập học tertiary ['tə∫əri] (adj) thứ ba, sau ngày thứ hai tertiary institution ['tə∫əri ,insti'tju∫n] hồ sơ nhập học vào ĐH tertiary study việc học ĐH • • • • • • • TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page 17 • to be admitted [rɪ'kwaɪrd] chấp nhận • indentity card [ai'dentəti kad] (n) thẻ cước • original [ə'ridʒənl] (n) nguyên giấy khai sinh • birth certificate (n) [bɜθsə'tifikət] • record ['rekɔd] (n) hồ sơ • performance [pə'fɔməns] (n) thành tích C. LISTENING • proportion [prə'pɔ∫n] (n) phần, tỷ lệ • rural ['ruərəl] (a) thuộc nông thôn • agriculture ['ægrikʌlt∫ə] (n) nông nghiệp • agricultural (adj) [ægrɪ'kʌlʧərəl] • tutor ['tjutə] (n) gia sư • appointment [ə'pɔintmənt] (n) hẹn • to complete [kəm'plit] hòa thành • MSc (Master of Science) ['mæstər] ['saɪəns] thạc sĩ khoa học • AERD (Agricultural Extension and Rural Development) Mở rộng phát triển nông thôn Bộ, ngành xoay sở dựa vào sử dụng triệt để giảng viên nước ngòai quá…không thể rỗi để gặp, sẵn sàng hẹn phụ đạo sớm tốt tiến lên danh sách ghi vào danh sách tiết mục hòan tòan, kỹ lưỡng, thấu đáo có ích, giúp ích • department [di'pɑtmənt] (n) • to get along • based on • to make full use of • lecturer ['lekt∫ərə] (n) [,ouvə'siz] • overseas (adj) • too + adj + to + verb • available [ə'veiləbl] (adj) • tutorial appointment [tju'tɔriəl ə'pɔintmənt] • as soon as possible: • to move on: • list [list] (n) • to list (v) • item ['aitəm] (n) • thoroughly ['θʌrəli] (adv) • helpful ['helpful] (adj) D. WRITING TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • undergraduate programme [,ʌndə'grædʒuət 'prougræm] (n) chương trình học đại học • undergraduate course (n) [,ʌndə'grædʒuət kɔ:rs] khóa đại học • request [ri'kwest] (n) lời yêu cầu, lời thỉnh cầu • to state [steit] nêu lên • to mention ['men∫n] (v) kể ra, đề cập • accommodation [ə,kɔmə'dei∫n] (n) phòng • for further information: thêm thông tin • to supply [sə'plai] (v) cung cấp • proficiency [prə'fi∫nsi] (n) thành thạo • closing ['klouziη] (n) kết thúc E. LANGUAGE FOCUS • to fail the exam: thi rớt • to pass the exam: thi đậu • to hate [heit] ghét • to be afraid of +V ing: sợ • to install [in'stɔl] (v) lắp đặt • alarm [ə'lɑm] (n) còi báo động, chuông báo động • thief [θif] (n) tên trộm • to break into: đột nhập Page 18 vị trí, chức vụ bỏ trống lý lịch tiến cử, lời giới thiệu ghi lại tóm tắt say mê, nhiệt tình say mê văn bằng, cấp vấn người vấn người vấn Unit 6: FUTURE JOB A. READING: • vacancy ['veikənsi] (n) • resume [ri'zjum] (n) • recommendation [,rekəmen'dei∫n] (n) • jot down [dʒɔt daun] (v) • keeness [kinnis] (n) • be keen on sth/doing sth: • qualification [,kwɔlifi'kei∫n] (n) • interview ['intəvju] (n) • interviewer ['intəvjuə] (n) • interviewee ['intəvju’i] (n) TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL Page 19 casual clothes ['kæʒjuəl klouđz] (n) quần áo bình thường honest ['ɔnist] (adj) chân thật honesty ['ɔnisti] (n) tính chân thật self-confident [,self'kɔnfidənt] (adj) tự tin nervous ['nəvəs] (adj) bồn chồn, lo lắng sense of humour (n) [sens] ['hju:mər] óc hài hước to avoid [ə'vɔid] (v) tránh to prepare for [pri'peə] chuẩn bị cho preparation (n) [prepə'reɪ∫n] stressful [‘stresfl] (adj) gây căng thẳng particularly [pə,tikju'lærəli] (adv) đặc biệt some pieces of advice: vài lời khuyên to reduce [ri'djus] (v) giảm bớt to create [kri'eit] (v) tạo nên to find out: tìm ra, tìm hiểu as much as possible: nhiều tốt candidate ['kændidit] (n) người xin việc school certificate (n) cấp = academic certificate (n) previous ['priviəs] (adj) trước (thời gian, thứ tự), ưu tiên to employ [im'plɔi] (v) thuê, mướn employer (n) [em'plɔɪər] boss [bɑ:s]: chủ employee (n) [emplɔɪ'i:] worker employed (adj) employment [im'plɔimənt] (n) in addition to: thêm vào neatly [‘nitli] (adv) gọn gàng formally ['fɔmlli] (adv) thức, trang trọng to concentrate on ['kɔnsntreit] tập trung vào to make real effort: ['efərt] cố gắng technical ['teknikl] (adj) chuyên môn aspect ['æspekt] (n) khía cạnh to stress [stres] nhấn mạnh enthusiasm [in'θjuziæzm] (n) hăng hái, nhiệt tình sense of responsibililty: [rɪspɑ:nsɪ'bɪlətɪ] ý thức trách nhiệm VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page 20 • to offer ['ɔfə] (v) cung cấp • disappointed [,disə'pɔintid] (adj) thất vọng • disappointment (n) [dɪsə'pɔɪntmənt] • comment ['kɔment] (n) lời phê bình • to advertise ['ædvətaiz] (v) quảng cáo • advertisement [əd'vətismənt, ,ædvə'taizmənt] (n) quảng cáo • account [ə'kaunt] (n) kê khai, báo cáo • to note down: ghi chép • shortcomings ['∫ɔt,kʌmiη] (n) khuyết điểm nhược điểm B. SPEAKING • description (n) [dis'krip∫n] (n) mô tả • to describe [dis'kraib] (v) miêu tả • tourist guide (n) ['tʊrɪst gaɪd] hướng dẫn viên du lịch • to take care of: chăm sóc • imagine [i'mædʒin] (v) tưởng tượng • imaginary [i'mædʒinəri] (adj) tưởng tượng, hư ảo • character ['kæriktə] (n) nhân vật • event [i’vent] (n) kiện • customer ['kʌstəmə] (n) khách hàng • to construct [kən'strʌkt] (v) xây dựng • construction [kən'strʌk∫n] (n) • irrigation system [,iri'gei∫n 'sistəm] (n) hệ thống tưới tiêu • farming technique (n) ['fɑ:rmɪŋ tek'ni:k] kỹ thuật canh tác • to save one’s life: cứu sống • electrician [ilek'tri∫n] (n) thợ điện • electricity [i,lek'trisiti] (n) điện • electrify [i'lektrifai] (v) điện khí hoá, nạp điện • journalist ['dʒənəlist] (n) nhà báo • hotel receptionist [hou'tel ri'sep∫ənist] (n) nhân viên tiếp tân khách sạn • computer programmer: lập trình viên máy tính • rewarding [ri'wɔdiη] (adj) bổ ích đáng làm • fascinating ['fæsineitiη] (adj) tuyệt vời • fantasti [fæn'tæstik] (adj) tuyệt vời • working condition: điều kiện làm việc TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL Xem thêm www.tuituhoc.com Policy (n): đường lối\ ['pɔləsi] weakness (n): nhược điểm\ ['wi:knis] Ability (n): khả năng\ [ə'biliti] strength (n): sức mạnh\ ['streç] Aptitude (n): khiếu\ ['ỉptitju:d] counselor (n): cố vấn self-sufficient (a): tự phụ\ [,self sə'fi∫ənt] workforce (n):lực lượng lao động\['wə:k'fɔ:s] emphasize (v): nhấn mạnh\ ['emfəsaiz] attainment (n): đạt được\ [ə'teinmənt] conduct (v): hướng dẫn;(n):hạnh kiểm\['kɔndʌkt] rank (a): rậm rạp; (n): cấp\ [rỉçk] fluent (a): xác dễ dàng\ ['flu:ənt] mirror (n): gương\ ['mirə] significant (a): có ý nghĩa\ [sig'nifikənt] unavoidable (a): tất yếu\ [,ʌnə'vɔidəbl] remarkable (a): đáng ý\ [ri'mɑ:kəbl] avoid (v): tránh,ngăn ngừa\ [ə'vɔid] Unit ; FUTURE JOBS Xem thêm www.tuituhoc.com (nghề nghiệp tương lai) & grammar:RELATIVE CLAUSES (mệnh đề quan hệ) J từ vựng sgk Accompany (v): cùng,hộ tống\[ə'kʌmpəni] Retail (n): bán lẻ\['ri:teil] Vacancy (n): vị trí, chức vụ bỏ trống\['veikənsi] Stressful (a): gây căng thẳng\['stresfl] category (n): hạng, loại\['kỉtigəri] shortcoming (n): vành,mép\['∫ɔ:t,kʌmiç] wholesale (n): bán buôn\['houlseil] particularly(adv):một cách đặc biệt\[pə,tikju'lỉrəli] Reduce (v): giảm bớt,khiến phải\[ri'dju:s] pressure (n): sức ép\['pre∫ə(r)] Possible (a): thực được\['pɔsəbl] candidate (n): người ứng cử\['kỉndidit] Suitable (a): phù hợp\['su:təbl] previous (a): ưu tiên\['pri:viəs] Employer (n): chủ\[im'plɔiə] employee (n): người làm công\[,implɔi'i:] Employ (v): thuê làm\[im'plɔi] Recommendation (n):sự giới thiệu\[,rekəmen'dei∫n] Neatly (adv): gọn gàng,ngăn nắp\['ni:tli] effort (n): cố gắng\['efət] willing (a): lòng, vui lòng;muốn technical explain (v): giải thích\ [iks'plein] responsibility (n): trách nhiệm\[ri,spɔnsə'biləti] relate (v): liên hệ, thuật lại\[ri'leit] prepare (v): chuẩn bị\[pri'peə] concentrate (v): tập trung\['kɔnsntreit] admit (v): nhận vào\ [əd'mit] aspect of :khía cạnh chuyên môn của… keenness (n): sắc bén\ ['ki:nnis] proficiency (n): thành thạo\[prə'fi∫nsi] J từ vựng tập Honestly (adv): trung thực,lương thiện\ ['ɔnistli] Resume (v): lấy lại;bản tóm tắt \ [ri'zju:m] Firm (n): hãng Contact (n): tiếp xúc;(v)liên lạc\['kɔntỉkt] nervous (a): lo lắng\ ['nə:vəs] curriculum vitae(n):bản lý lịch\[kə,rikjuləm'vi:tai] grip (n): nắm chặt light-hearted (a): vui vẻ,thư thái\['lait'hɑ:tid] Alert (a): cảnh giác; lanh lợi\ [ə'lə:t] rapport (n): giao tiếp\ [rỉ'pɔ:] Conceal (v): giấu giếm\ [kən'si:l] anxiety (n): lo lắng\ [ỉç'zaiəti] Difficult (a): khó khăn\ ['difikəlt] manner (n): cách\ ['mỉnə] Genuine (n): xác thực,chân thật\ ['dʒenjuin] advisory (a): tư vấn\ [əd'vaizəri] Xem thêm www.tuituhoc.com Confident (a): tự tin\ ['kɔnfidənt] disposition (n): xếp\ [,dispə'zi∫n] Identify (v): nhận ra\ [ai'dentifai] equally (adv):bằng nhau,tương tự \['i:kwəli] self-improvement (n): tự cải tiến occupation (n): cư ngụ\ [,ɒkjʊ'pei∫n] fit (v): thích hợp opinion (n): ý kiến;quan điểm\ [ə'piniən] crisis (n): khủng hoảng\ ['kraisis] increasing (a): tăng dần\ [in'kri:siç] preparation (n): chuẩn bị\ [,prepə'rei∫n] diploma (n): cấp\ [di'ploumə] outlook (n): cách nhìn,quan điểm\['autluk] positive (a): rõ ràng\ ['pɔzətiv] academic (n): viện sĩ\ [,ỉkə'demik] punctual (a): giờ\ ['pʌçkt∫uəl] receptionist (n): nhân viên tiếp tân\ [ri'sep∫ənist] interpersonal (a): cá nhân với nhau\[,intə'pə:snl] attention (n): ý\ [ə'ten∫n] persistent (a): bền bỉ,kiên trì\ [pə'sistənt] relevant (a): có liên quan\ ['reləvənt] tourist guide (n): hướng dẫn viên du lịch apply (v): áp dụng\ [ə'plai] disappointment(n):thất vọng\[,disə'pɔintmənt] impression (n): ấn tượng\ [im'pre∫n] express (v): bày tỏ, biểu lộ\ [iks'pres] specified (a): lý thuyết\ ['spesifaid] objective (n): mục đích;(a):khách quan\[ɔb'dʒektiv] introduce (v): giới thiệu\ [,intrə'dju:s] concise (a): ngắn gọn\ [kən'sais] reference (n): hỏi ý kiến\ ['refərəns] strategy (n): chiến lược\ ['strỉtədʒi] discuss (v): thảo luận.tranh luận\ [dis'kʌs] topic (n): đề tài,chủ đề\ ['tɔpik] constructive criticism :lời hận xét góp ý colloquialism (n):cunói thông tục\[kə'loukwiəlizm] mannerism (n): phong cách riêng\['mỉnərizm] Unit 8; LIFE IN THE FUTURE Xem thêm www.tuituhoc.com (cuộc sống tương lai) & grammar :PREPOSITIONS AND ARTICLES (giới từ mạo từ ) J từ vựng sgk Pessimistic (a): bi quan\[,pesi'mistik] optimistic (a): lạc quan\[,ɔpti'mistik] Terrorist (n): quân khủng bố\['terərist] Harmony (n): hoà hợp\['hɑ:məni] unexpected (a): bất ngờ, gy ngạc nhiên\[,ʌniks'pektid] contribute (v): đóng góp\[kən'tribju:t] incredible (a): tin được\[in'kredəbl] centenarian (n):N sống trăm tuổi\[,senti'neəriən] eternal (a): vĩnh cửu,bất diệt\[i:'tə:nl] eradicate (v): nhổ rễ;(a): bị tiêu huỷ\[i'rỉdikeit] depression (n): suy yếu\[di'pre∫n] instead of : thay cho,thay vì\[in'sted] micro-technology (n): công nghệ vi mô factor (n): nhân tố\['fỉktə] threaten (v): đe doạ\['retn] Jupiter (n): Mộc\['dʒu:pitə] destroy (v): phá hoại,triệt phá\[di'strɔi] aspect (n): diện mạo, khía cạnh\['ỉspekt] dramatic (a): gây xúc động\[drə'mỉtik] citizen (n): cơng dn,\ ['sitizn] Mushroom (n): nấm\['mʌ∫rum] curable (a): chữa khỏi được\['kjuərəbl] Cancer (n): bệnh ung thư\['kỉnsə] conflict (n): xung đột\['kɔnflikt] Pattern (n): gương mẫu, mẫu mực\['pỉt(ə)n] diagnostic (a): chẩn đoán\[,daiəg'nɔstik] high-tech (a): sản xuất theo công nghệ cao proper (a): thích hợp\['prɔpə] telecommunications(n):viễn thông\[,telikə,mju:ni'kei∫nz] materialistic(a):quá thiên vật chất\[mə,tiəriə'listik] labour-saving(a):tiết kiệm sức lao động\['leibə,seiviç] violent (a):mạnh mẽ,hung bạo,dữ dội\['vaiələnt] Demographic(a):(thuộc)nhân học\[,di:mə'grỉfik] J từ vựng tập Teenager =teener (n):thanh thiếu niên\['ti:neidʒə] weapon (n): vũ khí\['wepən] Postpone (v): hoãn lại,trì hoãn\ [pə'spoun] innovative (a): sáng kiến\ ['inouveitiv] Exposure (n): quảng cáo, phơi bày\ [iks'pouʒə] extremely (adv):cực độ,cực kỳ\ [iks'tri:mli] Stable (a): kiên quyết, bình tĩnh\['steibl] atmosphere (n):khí quyển,không khí\['ỉtməsfiə] Miniature (a): nhỏ;(n):vật thu nhỏ\['minət∫ə] household (n): hộ,(n): gia đình\ Xem thêm www.tuituhoc.com Domestic (a): gia đình,nội địa burden (n):gánh nặng;(v):đè nặng lên\['bə:dn] Burdensome (a): nặng nề, phiền toái assistance (n): giúp đỡ\ [ə'sistəns] Assistant (n): người phụ tá\ [ə'sistənt] source (n): nguồn\ [sɔ:s] Atom (n): nguyên tử\['ỉtəm] bath-tub (n): bồn tắm\ ['bɑ:tʌb] Bound (n):ranh giới,(v): nhảy lên,đi\ [baund] impact (v): ép;(n): va chạm Influence (v): (n): ảnh hưởng\ ['influəns] replace (v): thay thế\ [ri'pleis] Vehicle (n): xe cộ\ ['viəkl; vi:hikl] emit (a): phát ra,toả ra,phát hành\[i'mit] Reality (n):sự thực,thực tế,tính xác thực\[ri:'ỉliti] reduce (v): giảm bớt\ [ri'dju:s] Unit 10: ENDANGERED SPECIES Xem thêm www.tuituhoc.com (gây nguy hiểm cho loài) & grammar : +Modal verbs:general (động từ khiếm khuyết :khái quát) + Use of modal verbs (cách dùng động từ khiếm khuyết ) J từ vựng sgk Bared teeth (n): hở Biologist (n): nhà sinh vật học\[bai'ɔlədʒist] Derive (from) (v): bắt nguồn từ\ [di'raiv] be driven to the verge of… :bị đầy đến bờ của… deforestation (n):sự phá rừng\[di,fɔris'tei∫n] enact (v): ban hành (đạo luật)\ [i'nỉkt] Gorilla (n): khỉ đột\ [gə'rilə] habitat (n):mt sống,chỗ (người)\['hỉbitỉt] Leopard (n): báo\ ['lepəd] parrot (n): vẹt\ ['pỉrət] Reserve (n): khu bảo tồn,(v): dự trữ\[ri'zə:v] rhinoceros (n): tê giác\ [rai'nɔsərəs] Sociable (a): dễ gần gũi,hoà đồng\['sou∫əbl] urbanization (n): đô thị hoá\[,ə:bənai'zei∫n] Vulnerable (a): dẽ bị tổn thương\['vʌlnərəbl] Worm (n): sâu, trùng\ [wə:m] wildlife (n): động vật hoang dã\ ['waildlaif] endanger (v):gây nguy hiểm\[in'deindʒə(r)] Danger (n):mối đe doạ,sự nguy hiểm\['deindʒə] extinction (n): duyệt chủng\[iks'tiçk∫n] Globe (n): cầu\[gloub] damage (v): gây tổn hại,(n):sự thiệt hại Contaminate (v): làm bẩn,làm nhiễm(bệnh) fertile (a): màu mỡ\['fə:tail] Awareness (a): nhận thức ai/cái conservation (n): bảo tồn\[,kɔnsə:'vei∫n] Survive (v): sống sót; lại\[sə'vaiv] develop (v): bày tỏ\ [di'veləp] Essential (a): cần thiết,chủ yếu,(n):yếu tố cần thiết project (n): dự án,kế hoạch\['prədʒekt] Fashionable (a): lịch sự, sang trọng\['fỉ∫nəbl] livelihood (n): cách kiếm sống\['laivlihud] Numerous (a): đông đảo\['nju:mərəs] poach (v): săn trộm,xâm phạm\[pout∫] J từ vựng tập Exotic (a): ngoại lai\ [eg'zɔtik] context (n): bối cảnh,ngữ cảnh\ ['kɔntekst] Occur (v): tìm thấy,xuất hiện\[ə'kɜ:(r)] utilization (n): tận dụng\[,ju:təlai'zei∫n] Doorstep (n): ngưỡng cửa\ ['dɔ:step] centre (n): trung tm\ ['sentə] Traditional (a):(thuộc) truyền thống\[trə'di∫ənl] Horn (n): sừng\ [hɔ:n] Ecosystem (n): hệ sinh thái\[,eikou'sistəm] bone (n): xương Xem thêm www.tuituhoc.com research (v)(n):nghiên cứu\[ri'sə:t∫, 'ri:sə:t∫] verge (n): bờ, ven\ [və:dʒ] Secret (a): (n): thầm kín,bí mật\ ['si:krit] dynamic (a)(n):động lực,năng nổ\[dai'nỉmik] Tropical (a): (thuộc) nhiệt đới\ ['trɔpikl] global (a): toàn cầu\ ['gloubəl] Greenhouse (n): nhà kính perspective (n):viễn cảnh \[pə'spektiv] Accelerate (v): giục gấp, mau hơn\[ək'seləreit] disastrous (a):tai hại,bất hạnh\ [di'zɑ:strəs] Microbe (n): vi trùng, vi khuẩn\['maikroub] pathogen (n): mầm bệnh\['pỉədʒən] Terrestrial (a): (thuộc) đất\ [tə'restriəl] Fate (n): số phận\ [feit] freshwater (a): (thuộc) nước determine (v):xác định,quyết tâm\[di'tə:min] Fund (n): tiền bạc,kho\ [fʌnd] critically (adv): trích,trầm trọng\ ['kritikəli] Mammal (n): động vật có vú\['mỉml] mollusk (n): động vật thân mềm\['mɔləsk] Majestic (a): tráng lệ,oai nghim\ [mə'dʒestik] balance (n): cân,cán cân\ ['bỉləns] Nearly (adv): gần Invasive (a): xm lược\ [in'veisiv] nowhere (adv): không đâu reintroduce (v): lại đưa vào\ [,ri:ntrə'djus] Unit 11 : BOOKS Xem thêm www.tuituhoc.com (sách) & grammar : +Modals in passive voice (đồng từ khiếm khuyết dạng bị động ) +Passive infinitive and passive gerund (câu bị động với nguyên mẫu danh động từ ) +Gerund (danh động từ ) J từ vựng sgk Chew (v): nhai\[t∫u:] digest (v): tiêu hoá\['daidʒest] Fascinating (a): hấp dẫn,quyến rũ\['fỉsineitiç] personality (n):tính cách,lịch thiệp\[,pə:sə'nỉləti] Swallow (v): nuốt (n):ngụm\['swɔlou] reunite (v): đoàn tụ\[,ri:ju:'nait] Taste (v): nếm\[teist] Wilderness (n): vùng hoang dã\['wildənis] Advantage (n): lợi thế\ [əd'vɑ:ntidʒ] unnoticed (a):không để ý thấy\[,ʌn'noutist] literature (n): văn học\ ['litrət∫ə] discovery (n): khám phá ra\[dis'kʌvəri] J từ vựng tập Comprehension (n): nhận thức\[,kɔmpri'hen∫n] inspirational (a):gây cảm hứng\ [,inspə'rei∫ənl] Judgment (n): phán quyết\ ['dʒʌdʒmənt] horizon (n):đường chân trời,tầm nhìn\[hə'raizn] Mental (a): (thuộc) trí tuệ\ ['mentl] assimilate (v): tiêu hoá\ [ə'simileit] Expertise (n): tinh thông\ [,ekspə'ti:z] self-esteem (n):lòng tự trọng\[,self i'sti:m] well-read (n): quảng bác deadening (n): tiêu hủy\ ['dedəniç] forecast (v): dự đoán\ ['fɔ:kɑ:st] brain (n): não,trí tuệ freezer (n): máy ướp lạnh\ ['fri:zə] submit (v): qui phục\[səb'mit] first of all : trước hết organize (v): tổ chức\ ['ɔ:gənaiz] element (n): yếu tố\['elimənt] whatever (a): thứ explain (v): giải thích\ [iks'plein] identify (v):nhận ra,nhận dạng\[ai'dentifai] solution (n): dung dịch,lời giải\ [sə'lu:∫n] non-fiction (n):chuyện người thật việc thật compare (v): so sánh\[kəm'peə] Unit 12 : WATER SPORTS Xem thêm www.tuituhoc.com (các môn thể thao nước) & grammar : +Transitive verbs (động từ theo sau túc từ ) +Intrasitive verbs (động từ không theo sau túc từ) +verbs to infinitive (động từ nguyên mẫu) +verbs gerund (danh động từ ) J từ vựng sgk Canoeing (n): môn thuyền cap (n): mũ lưỡi trai Eject (v): tống ra\[i:'dʒekt] Scuba-diving : lặn có bình khí Tie=drawn (n): trận hoà Windsurfing (n): môn lướt ván buồn cross-bar (n): xà ngang sprint (v): chạy hết tốc lực foul (n): phạm luật,sai sót (a): hôi thối\[faul] synchronized swimming :bơi nghệ thuật vertical (a): phương thẳng đứng water polo (n): môn bóng nước goalie=goalkeeper (n): thủ môn defensive (a): để phòng thủ\[di'fensiv] penalize=penalise (v): phạt overtime (n): làm thêm,(a): referee (n): trọng tài\[,refə'ri:] commit (v): phạm\[kə'mit] sail (n): buồm,(v): lướt\[seil] bend (v): cúi xuống set (v): lặn postman (n): người đưa thư conduct (v):hướng dẫn,(n):hạnh kiểm castle (n): lâu đài\['kɑ:sl] J từ vựng tập Underneath :bên exclude (v): tống ra\[iks'klu:d] Oar (n): mái chèo,(v): can thiệp\[ɔ:(r)] lawn (n): bãi cỏ\ [lɔ:n] Harbor= harbour (n): bến tàu association (n):đoàn thể,công ty\[ə,sousi'ei∫n] Rugby (n): môn bầu dục\ ['rʌgbi] promptly (adv):nhanh chóng,đúng Unconscious (a):bất tỉnh,không có ý thức cardiovascular (a):tim mạch\ [,kɑ:diəʊ'vỉskjʊlə] Requirement (n): nhu cầu,thủ tục\[ri'kwaiəmənt] strenuous (a): tích cực; hăng hái\['strenjuəs] Incredibly (adv): đáng kinh ngạc\ [in'kredəbli] convenience (n): tiện lợi\ [kən'vi:njəns] Turnover (n): doanh thu\ ['tə:n,ouvə] halfway (a): (adv): nửa đường Xem thêm www.tuituhoc.com Unit 13 ; THE nd SEAGAMES & grammar : + Comparative and superlative adjectives (tính từ so sánh so sánh ) + Comparison of equality :’as……as’ (so sánh với ‘as….as’ ) + Oder of adjectives before a noun (trật tự tính từ trước danh từ ) J từ vựng sgk Clear (v): nhảy qua composed (a): gồm có;bao gồm\[kəm'pouz] Countryman (n): người đồng hương\['kʌntrimən] deal (n): thoả thuận Enthusiast (n): người say mê\[in'ju:ziỉst] defend (v): bảo vệ\[di'fend] Milkmaid (n): cô gái vắt sữa\['milkmeid] outstanding (a):xuất sắc,nổi bật\[aut'stỉndiç] Overwhelming (a): lớn,vĩ đại\[,ouvə'welmiç] podium (n): bục danh dự\['poudiəm] pole vaulting (n): nhảy sào precision (n): độ xác\[pri'siʒn] rival (n): đối thủ\['raivəl] scoreboard (n): bảng điểm title (n): danh hiệu, tư cách,đầu đề\['taitl] peace (n): hoà bình\[pi:s] spirit (n): tinh thần solidarity (n): đoàn kết\[,sɔli'dỉrəti] co-operation (n): hợp tác\[kou,ɔpə'rei∫n] development (n):phát triển\[di'veləpmənt] wrestling (n): môn đấu vật\['resliç] basketball (n): bóng rổ\['bɑ:skitbɔ:l] volleyball (n): bóng chuyền\['vɔlibɔ:l] badminton (n): cầu lông\['bỉdmintən] body-building (n): thể dục thể hình athlete (n): lực sĩ,vận động viên\['ỉli:t] energetic (a): mạnh mẽ \[,enə'dʒetik] rank (v): xếp vị trí pullover=jersey(n):áo len chui đầu\['pulouvə]-['dʒə:zi] acknowledge (v): thừa nhận\[ək'nɔlidʒ] propose (v): đề nghị\[prə'pouz] host (v): tổ chức, (n): chủ nhà disease (n): tệ nạn\[di'zi:z] improve (v): cải tiến,cải thiện\[im'pru:v] J từ vựng tập Ministry (n): Bộ\ ['ministri] southeast Asia (n):đông nam á\ ['sau,i:st'ei∫ə] enterprise (n): công trình\['entəpraiz] individual (n): cá nhân\[,indi'vidjuəl] commemorate (v):kỷ niệm,tưởng niệm\[kə'meməreit] shuttlecock (n): cầu lông\ ['∫ʌtlkɔk] session (n): buổi họp\['se∫n] comfort (v):dỗ dành,an ủi (n):tiện nghi Xem thêm www.tuituhoc.com evacuate (v): di tản,sơ tán\[i'vỉkjueit] initiate (v): bắt đầu,đề xướng\[i'ni∫iit] permanent (a): lâu dài,vĩnh cửu\['pə:mənənt] neighboring (a): láng giềng\ ['neibəriç] wholeheartedly (adv): hết lòng\['houl'hɑ:tidli] Unit 14 : INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Xem thêm www.tuituhoc.com (các tổ chức quốc tế) & grammar :Phrasal verbs (động từ kép ) J từ vựng sgk Appalled (a): bị choáng Dedicated (a): tận tụy,cống hiến\['dedikeitid] Epidemic (n): bệnh dịch\[,epi'demik] appeal (v): kêu gọi\[ə'pi:l] disaster-stricken (a): bị thiên tai tàn phá hesitation (n): dự\[,hezi'tei∫n] Initiate (v): khởi đầu\[i'ni∫iit] tsunami (n): sóng thần\[tsu'na:mi] wash (away) (v): quét wounded (a): bị thương\['wu:ndid] soldier (n): người lính\['souldʒə] delegate (n): người đại diện\['deligit] convention (n): hiệp định\[kən'ven∫n] federation (n): liên đoàn\[,fedə'rei∫n] emergency (n): khẩn cấp\[i'mə:dʒensi] temporary (a):tạm thời,lâm thời\['temprəri] headquarters (HQ) (n): sở huy\['hed'kwɔ:təz] colleague (n): bạn đồng nghiệp\[kɔ'li:g] livelihood (n): cách kiếm sống\['laivlihud] arrest (v): bắt giữ\[ə'rest] aim (v): nhắm\[eim] comprise (v): gồm có,bao gồm\[kəm'praiz] relief (n): trợ giúp\[ri'li:f] impartial (a): công bằng,vô tư\[im'pɑ:∫əl] neutral (n): nước trung lập\['nju:trəl] relieve (v): an ủi\[ri'li:v] peacetime (n): thời bình\['pi:staim] agency (n): quan, tác dụng\['eidʒənsi] stand for :là chũ viết tắt ,tha thứ objective (a): (thuộc)mục tiêu \[ɔb'dʒektiv] stand in :đại diện cho potential (a): (n): tiềm năng\ [pə'ten∫l] advocate (v): bịn hộ\ ['ỉdvəkit] J từ vựng tập Humanitarian (a): nhân đạo\ [hju:,mỉni'teəriən] Abuse (v): (n): lạm dụng\ [ə'bju:s] exploitation (n):sự khai thác\ [,eksplɔi'tei∫n] symbol (n): biểu tượng\ ['simbəl] Catastrophe (n): thảm hoạ\ [kə'tỉstrəfi] approximately (adv):độ chừng\[ə'prɔksimitli] Conserve (v): giữ gìn,bảo tồn\[kən'sə:v] consumption (n):sự tiêu dùng\[kən'sʌmp∫n] Sustainable (a):có thể chống đỡ được\[səs'teinəbl] Behaviour (a): cách cư xử\ [bi'heivjə] Cause (n): nguyn nhn\[kɔ:z] voluntary (a): tự nguyện\ ['vɔləntri] source (n): nguồn\[sɔ:s] result in : kết Xem thêm www.tuituhoc.com Appal (v): làm kinh hoảng\ [ə'pɔ:l] vulnerable (a): bị tổn thương Smallpox (n): bệnh đậu mùa\ ['smɔ:lpɔks] endorse (v): xác nhận\[in'dɔ:s] Campaign (n): chiến dịch\[kỉm'pein] influenza (n): bệnh cúm\ [,influ'enzə] Focused (a): điều tiêu\['foukəst] Tuberculosis (n): bệnh lao\ [tju:,bə:kju'lousis] Infant (n): đứa bé nhỏ\['infənt] Diarrhea= diarrhoea (n): bệnh tiêu chảy analysis (n): phân tích\ [ə'nỉləsis] proclaim (v): công bố\[prə'kleim] widespread (a):lan rộng,phổ biến prevention (n): ngăn ngừa\ [pri'ven∫n] WTO ( World Trade Organization) :tổ chức thương mại giới\ [wə:ld] [treid] [,ɔ:gənai'zei∫n] UN ( United Nations) :Tổ chức Liên Hiệp Quốc\ [ju:'naitid] ['nei∫n] UNICEF ( United Nations Children ' s Fund): Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc WHO (World Health Organization ) :tổ chức y tế giớ\ [wə:ld] [hel] [,ɔ:gənai'zei∫n] WWF ( World Wildlife Fund) : Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã\[wə:ld]['waildlaif][fʌnd] AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome) :si đa,hội chứng suy giảm miễn dịch\ Unit 15: WOMEN IN SOCIETY Xem thêm www.tuituhoc.com (phụ nữ xã hội ngày nay) & grammar : + phrasal verbs (động từ kép ) + subject-verb agreement (sự hoà hợp chủ từ động từ ) J từ vựng sgk Advocate (v): tán thành\['ỉdvəkit] age of enlightenment :thời đại ánh sáng child-bearing (n): việc sinh con\['t∫aild,beəriç] deep-seated (a): ăn sâu,lâu đời\['di:p'si:tid] discriminate (v): phân biệt đối xử\[dis'krimineit] home-making (n): công việc nội trợ intellectual (a): (thuộc) trí tuệ\[,inti'lektjuəl] involvement (n): tham gia\[in'vɔlvmənt] look down upon :coi thường,khinh rẻ lose contact with: liên lạc với lose one's temper : giận,cáu neglect (v): lãng,bỏ bê\[ni'glekt] philosopher (n): nhà triết học\[fi'lɔsəfə(r)] lose touch with :mất liên lạc với nonsense (n): lời nói vô lý\['nɔnsəns] pioneer (n): người tiên phong\[,paiə'niə(r)] rear (v): nuôi dưỡng\[riə] rubbish (n): chuyện nhảm nhí,rác rưởi\['rʌbi∫] struggle (n): (v): đấu tranh\['strʌgl] role (n): vai trò\[roul] limit (v): (n): giới hạn,hạn chế\['limit] throughout : suốt\[ru:'aut] civilization (n): văn minh\ [,sivəlai'zei∫n] doubt (n): (v): nghi ngờ\[daut] legal (a): hợp pháp\['li:gəl] control (v): có quyền hành\[kən'troul] deny (v): phủ nhận\[di'nai] argue (v): cãi nhau;tranh cãi\['ɑ:gju:] vote (v): bầu,bỏ phiếu,biểu quyết\[vout] accord (v): chấp nhận\[ə'kɔ:d] prohibit (v): ngăn cấm\[prə'hibit] J từ vựng tập Scent (n): mùi thơm,(v): phát hiện\[sent] contemporary (a): đương thời\ [kən'tempərəri] Remarkably (adv): khác thường,đáng để ý\ [ri'mɑ:kəbli] narrow (a): chật hẹp,(v): thu hẹp\['nỉrou] socio-economic (n): kinh tế học legitimate (a): hợp pháp\ [li'dʒitimit] turning-point (n): bước ngoặt nonetheless (adv): nhiên, dù sao\ [,nɔnđə'les] suffrage (n): quyền bầu\ ['sʌfridʒ] percentage (n): tỷ lệ\ [pə'sentidʒ] feminist (n): người bênh vực bình quyền cho phụ nữ extensive (a): có phạm vi rộng tolerate (v): tha thứ, khoan dung\ ['tɔləreit] countless (a): vô số\ ['kauntlis] hardship (n): gian khổ\['hɑ:d∫ip] value (v): ước tính\['vỉlju:] rearing (n): cách nuôi dạy\ ['riəriç] vary (v): thay đổi\ ['veəri] boast (v): khoe khoang,khoác lác\[boust] reliable (a): chắn,đáng tin cậy\ [ri'laiəbl] perceive (v): nhận thấy,nhận thức\[pə'si:v] force (v): ép buộc\ [fɔ:s] Xem thêm www.tuituhoc.com Unit 16;THE ASSOCIATION OF Xem thêm www.tuituhoc.com SOUTHEAST ASIAN NATIONS (sự liên kết quốc gia đông nam á) & grammar: + Adverbial clause of time (mệnh đề trạng từ thời gian ) + Purpose clause (mệnh đề mục đích ) + Inversion for emphasis (đảo động từ để nhấn mạnh ) J từ vựng sgk Accelerate (v): thúc đẩy,đẩy nhanh\[ək'seləreit] Buddhism (n): đạo Phật\['budizm] Catholicism (n): đạo Thiên chúa\[kə'ɔlisizm] christianity (n): đạo Cơ-đốc\[,kristi'ỉniti] Islam (n): đạo Hồi\[iz'lɑ:m; 'islɑ:m] justice (n): công bằng\['dʒʌstis] Currency (n): đơn vị tiền tệ\['kʌrənsi] diverse (a):gồm nhiều loại khác Forge (v): tạo dựng\[fɔ:dʒ] namely (adv): cụ thể là; Realization (n): thực hiện\[,riəlai'zei∫n] series (n): loạt,chuỗi\['siəri:z] socio-economic (a): thuộc kinh tế xã hội stability (n): ổn định\[stə'biləti] thus : vậy, thế\[đʌs] integration (n): hoà nhập,hội nhập\[,inti'grei∫n] culture (n): văn hoá\['kʌlt∫ə] average (n): trung bình\['ỉvəridʒ] adopt (v): kế tục, chấp nhận,thông qua lead (v): lãnh đạo\[li:d] vision (n): tầm nhìn rộng\['viʒn] enterprise(n):công trình,sự nghiệp\['entəpraiz] GDP ( Gross Domestic Product) :tổng sản lượng nội địa J từ vựng tập Remain (v): lại\[ri'mein] Manufacturing (n): sản xuất\[mỉnju'fỉkt∫əriç] further (v): đẩy mạnh,giúp cho\ ['fə:đə] virtue (n): đức hạnh\ ['və:t∫u:] Collective (a): tập thể\ [kə'lektiv] posterity (n): hệ sau\ [pɔ'sterəti] Envision (v): hình dung\[in'viʒn] handicraft (n):nghề thủ công\ ['hỉndikrɑ:ft] Sector (n): khu vực\['sektə] Interference (n): can thiệp\ [,intə'fiərəns] renunciation (n): hy sinh\ [ri,nʌnsi'ei∫n] [...]... gì chúc mừng ai về việc gì khác với giới thiệu với ai từ bỏ nhìn vào chăm sóc, chăm nom tìm kiếm tra từ (trong từ điển) mong đợi mang vào, mặc vào hõan lại tượng trưng hủy bỏ phản đối ai suy ra từ giàu (về) tin cậy vào ai vắng mặt xa ly dị Page 38 Note: sau giới từ ta thường dùng danh động từ (V ing) hoặc danh từ (Noun) III Giới từ theo sau động từ: apologize sb for sth admire sb of sth belong to sb... GRAMMAR ENGLISH 12 • Page 44 C- TRỌNG ÂM RƠI VÀO ÂM CÁCH ĐĨ 2 ÂM: • ate: investigate, considerate • ary: literary, dictionary (ngoại lệ: DOCUMENTARY, EXTRAORDINARY, SUPPLEMENTARY, ELEMENTARY) ite/ ute/ ude: cy/ ty/ gy/ phy: al: • • • D- ĐỐI VỚI TỪ CĨ 2 ÂM TIẾT: • Nếu là động từ, trọng âm rơi vào âm 2 • Nếu là tính từ và danh từ, trọng âm rơi vào âm 1 E- ĐỐI VỚI TỪ GHÉP: • Nếu là danh từ thì trọng âm... they live happily ARTICLES Page 31 (Mạo từ) I/ Mạo từ bất định (indefinite articles) A, AN: • A, an có thể đứng trước danh từ đếm được số ít • A, an được sử dụng trong lời nói chung chung hoặc để giới thiệu một điều gì chưa được đề cập trước đó + An được dùng trước những từ bắt đầu bằng một ngun âm + A được dùng trước những từ bắt đầu bằng một phụ âm II/ Mạo từ xác định (definite articles) THE: TEACHER... thường, với những danh từ đếm được số nhiều khi nói đến một lọai nào đó thì khơng có THE đi trước Ex: Oranges are green until they ripen (all oragnes) • Với danh từ riêng, sẽ có mạo từ THE đứng trước nếu người nói muốn xác định rõ Ex: The susan Parker that I know lives on First Avenue • Những từ như BREAKFAST, LUNCH, DINNER, SCHOOL, CHURCH, HOME, COLLEGE, WORK khơng sử dụng bất cứ mạo từ nào nếu khơng... VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page 32 • THE được sử dụng để chỉ sự việc mà chúng ta đ bi ết hoặc là một kiến ã thức chung, phổ biến Ex1: The boy in the corner is my friend (cả người nói và người nghe đều biết “boy” nào) Ex2: The earth is round (chỉ duy nhất 1 “earth”) • Với những danh từ đếm được, mạo từ THE được sử dụng để nói về một cái gì đấy riêng biệt, nhưng sẽ khơng dùng mạo từ nếu muốn chỉ cái gì... danh từ, trọng âm rơi vào âm 1 E- ĐỐI VỚI TỪ GHÉP: • Nếu là danh từ thì trọng âm rơi vào phần thứ 1 • Nếu là động từ, tính từ thì trọng âm rơi vào phần thứ 2 p, t, f, k, th x, c, ch, s, z, sh, gh CÁC QUY TẮC PHÁT ÂM F- ĐỐI VỚI TỪ CĨ TỪ 3 ÂM TIẾT TRỞ LÊN: • Trọng âm thường rơi vào âm thứ 3 kể từ sau tới /s/: /iz/: /z/ A- PHÁT ÂM /S/: • • • B- PH ÁT ÂM /ED/: • /id/: t, d • /t/: k, p, f, s, ch, sh, h • /d/... trễ… nổi tiếng cần thiết thích hợp có phẩm chất có lợi, có ích biết ơn về việc sẵn sàng cho Page 37 excited about: hào hứng sad about: buồn… upset about: thất vọng anxious about: lo lắng TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL hăng hái về bị cơ lập khác an tòan - absent from: - far from: - divorced from: thích, quan tâm - rich in: thành cơng - confident in: VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 interested... Luật doanh nghiệp đặt cơ sở pháp lý VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 [helθ in'∫uərəns] (n) [ə'proupriət] (adj) ['pɔləsi] (n) [əd'vɑnst] (adj) ['fətilaiz] (v) ['pestisaid] (n) [daik] (n) [dỉm] (n) [in'hỉbitənt] (n) [dis'kʌridʒ] (v) Page 25 dân cư làm nản lòng, nhụt chí • efficient [i'fi∫ənt] (adj) có hiệu quả • inefficient (adj) [ɪnɪ'fɪ∫ənt] khơng có hiệu quả • cooperative (n) [koʊ'ɑ:pərətɪv] hợp tác... sports: Ex: basket ball, base ball 11 abstract nouns: Ex: freedom, happiness 12 general areas of subject matter: Ex: Mathematics, sociology 13 holidays: Ex: Christmas, Easter TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 THE USE OF PREPOSITIONS TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL Page 34 I Giới từ chỉ thời gian, nơi chốn: 1 AT: • For time (chỉ thời gian) - at 4 o’clock,... THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 Page 36 9 UNDER: Under (ở dưới) chỉ vị trí phía dưới một vật: The cat was under the table Under (ít hơn, thấp hơn): The incomes under 2000$ a year made him poor Under được dùng để chỉ sự việc đang trong tình trạng nào đó: The road is under repair II Giới từ theo sau tính từ: 1 OF: ashamed of: xấu hổ về - afraid of: sợ, e ngại ahead . 9. ON: - keen on: hăng hái về Note: sau giới từ ta thường dùng danh động từ (V ing) hoặc danh từ (Noun) III. Giới từ theo sau động từ: - apologize sb for sth xin lỗi ai về việc gì. với những danh từ đếm được số nhiều khi nói đến một lọai nào đó thì không có THE đi trước. Ex: Oranges are green until they ripen. (all oragnes) • Với danh từ riêng, sẽ có mạo từ THE đứng. However poor they are, they live happily. ARTICLES (Mạo từ) I/ Mạo từ bất định (indefinite articles) A, AN: • A, an có thể đứng trước danh từ đếm được số ít. • A, an được sử dụng trong lời nói

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan