Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống khối Mầm Non

42 8.1K 18

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:57

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG KHỐI MẦM NON Câu 1. Khi cô gõ 06 tiếng, yêu cầu trẻ nghe nêu kết đếm, có trẻ trả lời không xác kết quả, cô xử lý tình nào? - Cô cho lớp nhắc lại kết đếm - Nhận xét bạn chưa - Cô gõ lại yêu cầu cháu trả lời không xác nghe cô gõ đếm lại Câu 2. Khi trẻ đếm số lượng nhóm đối tượng 07, có trẻ đếm bỏ cách, cô xử lý tình nào? - Nhận xét kết lớp - Nhắc lại cách đếm - Lại gần trẻ chưa làm yêu cầu cô đếm lại - Động viên khen trẻ trẻ làm Câu 3. Khi cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng xung quanh lớp, trẻ không lấy đủ, cô xử lý tình nào? - Nhận xét kết - Cho trẻ đếm lại - Khuyết khích động viên trẻ để trẻ lấy theo yêu cầu cô Câu 4. Khi cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng xung quanh lớp, trẻ không lấy đồ dùng để cao, cô xử lý tình nào? - Cô lại gần giúp trẻ lấy đồ dùng để xuống vị trí vừa với tầm tay trẻ - Cô vào đồ dùng yêu cầu trẻ đếm - Khen trẻ trẻ làm Câu 5. Khi cô yêu cầu đặt thẻ chữ số tương ứng với số lượng 8, trẻ đặt nhầm thẻ chữ số 7, cô xử lý tình nào? - Kiểm tra kết trẻ - Cho trẻ đối chiếu với kết cô bảng - Lại gần trẻ động viên đặt lại thẻ số cho - Nếu trẻ thường nhầm nhận biết chữ số cô cần quan tâm rèn kỹ cho trẻ nhiều Câu 6. Khi cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tìm số nhà, có trẻ có số thẻ chấm tròn không tương ứng với số nhà, cô xử lý tình nào? - Cô nhận xét kết chơi lớp - Lại gần cháu chưa nhà theo yêu cầu luật chơi , hướng dẫn trẻ đếm số chấm tròn thẻ để trẻ nhận trẻ nhầm - Tổ chức chơi lại để trẻ có hội sửa sai Câu 7. Khi cô yêu cầu trẻ đăt thẻ số vào nhóm có đối tượng trẻ đặt ngược thành chữ số 9, cô xử lý tình nào? - Kiểm tra kết trẻ - Cho trẻ đối chiếu với kết cô bảng - Lại gần trẻ hướng dẫn để trẻ làm lại cho - Động viên khen trẻ làm Câu 8. Khi cô yêu cầu trẻ xếp đối tượng thành hàng ngang bảng, trẻ xếp đến số hết chỗ, cô xử lý tình nào? - Nếu bảng nhỏ không đủ cho trẻ xếp cô nhắc trẻ xếp thẳng xuống nhà - Nếu trẻ xếp cách quãng cô hướng dẫn trẻ xếp đối tượng bảng gần - Khen trẻ trẻ làm Câu 9. Khi yêu cầu trẻ xếp đối tượng thành hàng ngang bảng, có trẻ xếp theo hàng dọc, cô xử lý tình nào? - Cô nhắc lại yêu cầu cô - Lại gần hỏi trẻ yêu cầu cô chưa, yêu cầu trẻ xếp lại - Khen trẻ trẻ làm , nhắc trẻ lần sau ý cô hướng dẫn Câu 10. Trong phần trò chơi củng cố, thời gian hết trẻ muốn chơi, cô xử lý tình nào? - Khen lớp tích cực tham gia chơi hào hứng - Cô nhắc trẻ hết thời gian chơi để chuyển sang hoạt động khác, chơi sau cô cho chơi tiếp Câu 11. Trong phần trò chơi củng cố, thời gian trẻ không muốn chơi nữa, cô xử lý tình nào? - Cô cần điều chỉnh lại số lần chơi so với dự kiến ban đầu - Dùng thủ thuật gây tập chung ý trẻ vào cho chơi - Dừng hoạt động thời gian gần hết để nhận xét động viên trẻ Câu 12. Trong toán có trẻ thiếu đồ dùng học tập, cô xử lý tình nào? - Cô lại gần xin lỗi trẻ lỗi cô chuẩn bị không đủ - Nhờ cô phụ lấy thêm đồ dùng cho cháu - Hướng dẫn để trẻ tham gia kịp bạn Câu 13. Khi cô yêu cầu trẻ lấy thẻ số 9, trẻ lại lấy thẻ số 8, cô xử lý tình nào? - Hỏi lớp xem bạn lấy yêu cầu cô chưa - Động viên để trẻ tìm lấy số - Khen trẻ trẻ dã làm yêu cầu cô Câu 14. Khi cô yêu cầu trẻ tô nhóm có đối tượng màu xanh, nhóm 10 đối tượng màu vàng mà có bút màu xanh, trẻ tranh nhau, cô xử lý tình nào? - Cô lại gần nhắc trẻ không nên tranh giành với bạn - Động viên trẻ nhường bạn , hướng dẫn trẻ đổi bạn dùng trước bạn dùng sau - Lấy thêm bút màu xanh Câu 15. Khi cho trẻ làm tập vẽ thêm số bạn cho đủ 10 bạn, hết thời gian có cháu chưa làm xong, cô xử lý tình nào? - Nhận xét khen bạn đâ hoàn thành vẽ theo yêu cầu cô - Lại gần nhẹ nhàng nói vói trẻ không chiều làm nốt - Nhắc trẻ lần sau cần nhanh hơn, trẻ yếu kỹ cô cần quan tâm rèn thêm cho trẻ Câu 16. Khi chia trẻ thành nhóm chơi với số lượng yêu cầu phải để chơi trò chơi mà thừa trẻ, cô xử lý tình nào? - Cô trẻ kiểm tra đếm số trẻ nhóm - Cho trẻ nhận xét nhóm bạn với yêu cầu không - Tổ chức chơi lần để trẻ có hội sửa sai - Khen trẻ làm Câu 17. Khi cô yêu cầu trẻ lấy nhóm số lượng 5, trẻ không lấy theo yêu cầu cô, cô xử lý tình nào? - Yêu cầu trẻ đếm lại nhóm dối tượng vừa lấy - Cho trẻ nhắc lại yêu cầu cô - Hướng dẫn trẻ làm lại - Khen trẻ trẻ lấy Câu 18. Khi cô yêu cầu trẻ lấy nhóm đồ dùng có số lượng 9, trẻ không cầm lần, cô xử lý tình nào? - Cô lại gần gợi ý : Lấy hộp rổ góc chơi để đựng - Cô giúp trẻ lấy Câu 19. Khi cô phân nhóm số lượng theo giới tính mà có bạn nhầm chọn nhóm, cô xử lý tình nào? - Cô trẻ kiểm tra kết - Cho trẻ nhận xét xem nhóm phân nhóm với yêu cầu cô - Nhăc lại yêu cầu cô -Tổ chức chơi lần , yêu cầu nhanh - Nhận xét khen trẻ kịp thời trẻ thực 20. 1. Khi cho trẻ lăn khối cầu mà khối cầu trẻ lăn vào gầm giá đồ chơi không lấy được, giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý nào? - Cô lấy khối cầu khác số đồ dùng chuẩn bị dư để đưa trẻ. 2. Khi cô yêu cầu trẻ lấy thêm đồ dùng đủ số lượng mà trẻ lấy sai số lượng, giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý nào? - Yêu cầu trẻ đếm lại thứ tự nhóm đối tượng tạo thành. Kiểm tra kết so với yêu cầu cô. - Cất bớt hay lấy thêm cho đủ số lượng cô yêu cầu. 3. Khi trẻ nhầm lẫn khối vuông khối chữ nhật khối có mặt, giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý nào? - Phân tích kỹ: Khối vuông có mặt hình vuông, khối chữ nhật có mặt có mặt hình chữ nhật 4. Khi trẻ nói khối lăn khối cầu, giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý nào? - Phân tích kỹ: Khối cầu lăn phía khối cầu góc, cạnh, mặt phẳng, khối trụ lăn phía khối trụ có hai mặt phẳng hai hình tròn hai đầu. - Cho trẻ thực hành nhiều vào hoạt động ngày. 5. Khi cho trẻ ôn lại kiến thức cũ trước vào nội dung mà đa số trẻ chưa nắm kiến thức cũ, cô giáo dạy lớp đó, anh (chị) xử lý nào? - CÂU HỔI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG Đề 1: - Anh (Chị) nêu nhiệm vụ người giáo viên điều 35 điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm) Đề 2: - Anh (Chị) nêu nội dung chế độ chăm sóc trẻ ngủ trường Mầm non điều 25 quy chế nuôi dạy trẻ?(40 điểm) Đề 3: - Anh (Chị) trình bày quyền giáo viên quy định điều 37 - Điều lệ trường mầm non năm 2008? (40 điểm) Đề 4: - Anh (Chị) nêu chế độ nhận đón trẻ quy định nội dung quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 5: - Anh (Chị) nêu chế độ trả trẻ quy định nội dung quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 6: - Anh (Chị) nêu nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) quy định quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 7: - Anh (Chị) nêu chế độ vệ sinh phòng trẻ quy định quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 8: - Anh (Chị) nêu hành vi giáo viên không làm, quy định điều 40 điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm) Đề 9: - Anh (Chị) nêu nội dung hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em điều 24, điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm) Đề 10: - Anh (Chị) nêu nội dung phòng tránh hóc sặc quy định quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 11: - Anh (Chị) nêu nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương quy định quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 12: - Anh (Chị) nêu nội dung phòng bỏng quy định quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 13: - Anh (Chị) nêu nội dung phòng chết đuối, thất lạc quy định quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 14: - Anh (Chị) nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ quy định điều 26 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 15: - Anh (Chị) nêu chế độ dạy trẻ quy định điều 31 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Điều 16: - Anh (Chị) nêu nội dung kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm) Đề 17: - Anh (Chị) nêu tiêu chí kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm) Đề 18: - Anh (Chị) nêu tiêu chí kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm) Đề 19: - Anh (Chị) nêu quyền trẻ em sách trẻ em điều 43, điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm) Đề 20: - Anh (Chị) nêu nhiệm vụ trẻ em điều 44, điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm) Đề 21: - Anh (Chị) nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ quy định điều 26 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) Đề 22: - Anh (Chị) nêu hành vi giáo viên không làm, quy định điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm) CÂU HỎI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH GDMN Câu 1. Nêu nội dung tổ chức hoạt động trời?(30 điểm) - Câu 2. Mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm lĩnh vực ? Là lĩnh vực phát triển nào? (30 điểm) - Câu 3. Mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm lĩnh vực? Là lĩnh vực phát triển nào? (30điểm) Câu 4. Liệt kê chế độ sinh hoạt ngày trẻ lớp? (30 điểm) - Câu 5. Nêu nội dung phối hợp nhà trường, giáo viên với phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm) - Câu 6. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo? (30 điểm) - Câu 7. Nêu cấu trúc tổ chức hoạt động học? (30 điểm) - Câu 8. Nêu bước tiến hành hoạt động học tạo hình theo mẫu - Câu 9. Nêu bước tiến hành hoạt động học cho trẻ làm quen với khái niệm toán ( tiết lập số tiết 1) - Câu 10. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm lĩnh vực nào?(30 điểm) Câu 11. Khi cho trẻ hoạt động trời, bạn cần chuẩn bị vấn đề gì? - Câu 12. Tổ chức môi trường an toàn cho trẻ gì? (30 điểm) - Câu 13. Nêu kỹ giáo viên mầm non cần có? (30 điểm) Câu 14. Nêu kiến thức giáo viên mầm non cần có? (30 điểm) Câu 15. Lựa chọn nội dung giáo dục chủ đề chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào đâu? (30 điểm) Câu 16. Nêu nội dung phối hợp nhà trường, giáo viên với phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm) đạo lứa Câu 17. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ tuổi mẫu giáo? (30 điểm) - Câu 18. Anh (Chị) nêu chế độ ăn uống quy định điều 24 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - CÂU 19. Nêu cấu trúc tổ chức hoạt động học? (30 điểm CÂU HỎI TÌNH HUỐNG - - Rửa ngâm chỗ bị bỏng vào nước lạnh (sạch) để giảm độ nóng, tránh làm bẩn vết bỏng, giữ không để vỡ nốt phồng. - Nếu bỏng nhẹ, diện tích da bị bỏng nhỏ bôi dầu cá lên vết bỏng(nếu có), - Nếu bỏng nặng phải đưa trẻ đến sở y tế. 3. Lựa chọn nội dung giáo dục chủ đề chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào đâu:(30 điểm) - Nội dung giáo dục chương trình theo độ tuổi - Dựa vào đặc điểm, khả trẻ. - Dựa vào kiện xảy xã hội Đề 16: 1. Nội dung kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm) Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm tiêu chí sau: a. Hiểu biết an toàn, phòng tránh xử lý ban đầu tai nạn thường gặp trẻ; b. Có kiến thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ; c. Hiểu biết dinh dưỡng, an toàn thực phẩm giáo dục dinh dưỡng cho trẻ; d. Có kiến thức số bệnh thường gặp trẻ, cách phòng bệnh xử lý ban đầu. 2. Đến ăn có trẻ bị đánh đổ hết bát cơm có thức ăn mặn, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Giáo viên tuyệt đối phạt trẻ, cô phải động viên an ủi trẻ thay cho trẻ bát cơm mới. - Theo quy chế tổ chức ăn, giáo viên phải chia thừa xuất thức ăn mặn đề phòng trẻ làm đổ cơm. - Nếu gáio viên không thực quy chế chia ăn giáo viên phải xin bổ sung cho trẻ. 3. Theo anh ( chị ) mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm lĩnh vực ? Là lĩnh vực phát triển nào? Gồm lĩnh vực phát triển: 1. Giáo dục phát triển thể chất 2. Giáo dục phát triển nhận thức 3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 4. Giáo dục phát triển tình cảm, kĩ xã hội thẩm mĩ Đề 17: 1. Các tiêu chí kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: (40 điểm) Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ. Bao gồm tiêu chí sau: a. Biết tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ; b. Biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện nhóm, lớp; c. Biết sö dụng hiệu đồ dùng, đồ chơi (kể đồ dùng, đồ chơi tự làm) nguyên vật liệu vào việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ; d. Biết quan sát, đánh giá trẻ có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp. 2. Khi có trẻ bị ốm, mệt phụ huynh mang đến lớp gửi, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Cô giáo phải dựa vào tình hình thực tế sức khoẻ trẻ: - Cô phải giải thích để phụ huynh đưa bị ốm mệt nhà chăm sóc (Trường mầm non nhận chăm sóc cháu khoẻ mạnh) - Trường hợp đặc biệt mệt nhẹ (không có sốt) mà gia đình trẻ lại người trông muốn gửi giáo viên nhận trẻ phải theo dõi trẻ thường xuyên ngày. - Trường hợp diễn biến trẻ nặng lên cần đưa sang phòng y tế nhà trường thông báo cho gia đình trẻ. 3. Theo anh ( chị ) mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm lĩnh vực? Là lĩnh vực phát triển nào? (30điểm) Gồm lĩnh vực giáo dục phát triển: 1. Giáo dục phát triển thể chất 2. Giáo dục phát triển nhận thức 3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 4. Giáo dục phát triển tình cảm kĩ xã hội 5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ Đề 18: 1. Các tiêu chí kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: (40 điểm) Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng. Bao gồm tiêu chí sau: a. Có kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ cách gần gũi, tình cảm; b. Có kỹ giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; c. Gần gũi, tôn trọng hợp tác giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; d. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng tinh thần hợp tác, chia sẻ 2. Trong lớp có hai giáo viên, giáo viên nghỉ ốm đột xuất, giào viên làm lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Dây chuyền làm việc giáo viên lớp học vô quan trọng, định chất lượng chăm sóc giáo dục ngày. Vì có giáo viên nghỉ ảnh hưởng trực tiếp đến dây chuyền làm việc: - Cần báo cáo với ban giám hiệu để xin người vào thay thế. - Trong trường hợp người vào thay giáo viên phải đảm bảo an toàn cho trẻ lên hàng đầu, đủ giáo viên quản lý trẻ hoạt động ngày giáo viên linh hoạt không thiết phải tổ chức tất hoạt động mà tổ chức hoạt động quản lý an toàn cho trẻ. 3. Anh (chị) liệt kê chế độ sinh hoạt ngày trẻ lớp? (30 điểm) Chế độ sinh hoạt ngày trẻ lớp gồm: 1. Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh 2. Hoạt động học 3. Chơi, hoạt động góc 4. Chơi, hoạt động trời 5. Ăn, ngủ, vệ sinh (vệ sinh, ăn trưa; ngủ trưa, ăn phụ) 6. Chơi hoạt động buổi chiều 7. Trả trẻ Đề 19: 1. Anh (Chị) nêu quyền trẻ em sách trẻ em điều 43, điều lệ trường mầm non 2008: (40 điểm) Điều 43. Quyền trẻ em sách trẻ em 1. Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định lập kế hoạch giáo dục cá nhân. 2. Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh trả tiền sở y tế công lập. 3. Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu. 4. Được giảm phí dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng. 5. Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật. 2. Trong lớp có trẻ đến ăn không chịu ăn thịt mà ăn cơm với canh rau, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Tìm hiểu nguyên nhân qua phụ huynh học sinh, qua theo dõi bữa ăn trẻ lớp. - Trò chuyện trẻ nhóm trẻ ăn có thịt, lợi ích ăn với thể. - Tổ chức động viên trẻ tham gia vào hoạt động Bé tập làm nội trợ chế biến ăn từ thịt: làm nem, phở cuốn… - Đến bữa ăn, cô giới thiệu ăn, động viên trẻ ăn một. - Phối hợp với phụ huynh chế biến ăn khác từ thịt tập cho trẻ ăn từ ít. đến nhiều. 3. Anh (chị) nêu bước tiến hành hoạt động học cho trẻ làm quen với khái niệm toán ( tiết lập số tiết 1) - Ôn nhóm số lượng, chữ số cũ - Lập số ( giới thiệu nhóm số, số lượng mới, chữ số mới) - Luyện tập: Tìm nhóm số có số lượng số vừa học, tạo nhóm có số lượng theo yêu cầu. Đề 20: 1. Nhiệm vụ trẻ em điều 44, điều lệ trường mầm non 2008 (40 điểm) Điều 44. Nhiệm vụ trẻ em 1. Đi học đều; Tham gia đầy đủ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ em; Thực quy định nhà trường. 2. Có lời nói, cử lễ phép, có thói quen vệ sinh văn minh phù hợp lứa tuổi. 3. Trang phục sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho hoạt động vui chơi học tập. 4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ nơi công cộng. 2. Trong hoạt động góc, bạn vào chơi, có trẻ không tham gia chơi vào góc cả, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Tìm hiểu nguyên nhân: - Nếu lý sức khoẻ trẻ không tốt, giáo viên cần có biện pháp chăm sóc cho phù hợp. - Nếu chủ đề chơi không phù hợp với nhu cầu, ý tưởng chơi trẻ, giáo viên cần trò chuyện với trẻ để nắm bắt ý tưởng chơi trẻ để chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ tham gia chơi. - Do trẻ thiếu kỹ chơi cô trò chuyện chơi trẻ, kịp thời khen ngợi, động viên trẻ để tạo hứng thú chơi cho trẻ. 3. Anh (chị) nêu nội dung phối hợp nhà trường, giáo viên với phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm) Gồm nội dung phối hợp nhà trường, giáo viên với phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ 5. Phối hợp thực chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ 6. Phối hợp thực chương trình giáo dục trẻ 7. Phối hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc – giáo dục trẻ trường/ lớp mầm non 8. Tham gia xây dựng CSVC Đề 21: 1. Chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ quy định điều 26 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Những trẻ mệt có triệu chứng sức khoẻ không bình thường đột xuất phải theo dõi chăm sóc chu đáo. Nếu sốt cao chườm khăn ướt lên trán, cho uống nước mát, ăn nhẹ uống thuốc theo hướng dẫn y tế. Đồng thời thông báo cho gia đình biết để xử lý. - Nhà trẻ phải định kỳ cân cho trẻ ghi vào biểu đồ tăng trưởng. Trẻ năm trẻ suy dinh dưỡng: cân hàng tháng. Trẻ năm: cân hàng quý. - Định kỳ khám kiểm tra sức khoẻ cho trẻ trung bình 2lần/năm. Phối kết hợp với y tế tổ chức tiêm chủng cho trẻ theo quy định chung y tế. 2. Khi có trẻ bị ốm, mệt phụ huynh mang đến lớp gửi, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Cô giáo phải dựa vào tình hình thực tế sức khoẻ trẻ: - Cô phải giải thích để phụ huynh đưa bị ốm mệt nhà chăm sóc (Trường mầm non nhận chăm sóc cháu khoẻ mạnh) - Trường hợp đặc biệt mệt nhẹ (không có sốt) mà gia đình trẻ lại người trông muốn gửi giáo viên nhận trẻ phải theo dõi trẻ thường xuyên ngày đưa sang phòng y tế nhà trường diễn biến trẻ nặng lên thông báo cho gia đình trẻ. 3. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo? (30 điểm) - Hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ là: Hoạt động với đồ vật - Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo là: Hoạt động vui chơi Đề 22: 1. Những hành vi giáo viên không làm, quy định điều lệ trường mầm non 2008 (40 điểm) 1. Các hành vi giáo viên không làm: a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp; b) Xuyên tạc nội dung giáo dục; c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; d) Đối xử không công trẻ em; e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; f) Bớt xén phần ăn trẻ em; Làm việc riêng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 2. Trong lớp có trẻ đến ăn không chịu rửa tay, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân: - Nếu trẻ chưa biết cách rửa tay giáo viên cần hướng dẫn trẻ giải thích cho trẻ phải rửa tay trước ăn. - Giáo viên thường xuyên quan sát, nhắc nhở trẻ trước ăn. - Động viên khích lệ trẻ để trẻ thực nghiêm túc quy định lớp 3. Anh (chị) nêu cấu trúc tổ chức hoạt động học? (30 điểm) Cấu trúc tổ chức hoạt động học gồm phần Phần 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú Phần 2: Dạy Phần 3: Luyện tập, củng cố Đề 23: 1. Anh (Chị) nêu chế độ dạy trẻ quy định điều 31 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Nhà trẻ phải tạo điều kiện tổ chức, đôn đốc thực kiểm tra việc dạy trẻ theo chương trình cho lứa tuổi Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành. - Giáo viên phải nắm vững nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ. Hàng ngày, phải chuẩn bị đồ dùng dụng cụ học tập đầy đủ cho cô trẻ,. Chú ý tận dụng yếu tố thiên nhiên (sân vườn, ánh nắng, cối, súc vật .) tự làm thêm đồ chơi cho trẻ. - Nhà trường phải có chương trình dạy năm, lớp phải có chương trình dạy hàng tháng, hàng tuần. Giáo viên phải soạn trước dạy trẻ theo dõi kết dạy trẻ để có điều chỉnh vào lần dạy sau - Giám hiệu phụ trách dạy nhà trường phải có trách nhiệm đôn đốc toàn nhà trường việc chuẩn bi, soạn dạy trẻ - Bảo vệ sức khoẻ cho trẻ học: không cho trẻ chơi sức, hát to nhiều, không để lâu tư , không kể chuyện sợ hãi dọa nạt trẻ… - Bảo vệ an toàn vệ sinh dạy cho trẻ, thể dục , tổ chức hoạt động trời, trò chơi với thiên nhiên (cát, nước…) với vật thật (hột, hạt, dao, kéo…). Không cho trẻ chơi với đồ vật, đồ chơi dễ gây tai nạn. - Bảo đảm nội dung, mục đích giáo dục trẻ, không dạy trẻ trò chơi, hát, câu nói, động tác… không hợp lứa tuổi, nội dung giáo dục tốt cho trẻ. 2. Trong tổ chức học, có trẻ không ý nghe cô nói, không tham gia vào hoạt động cô yêu cầu, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Nếu trẻ mệt, giáo viên cho trẻ vào góc riêng nghỉ ngơi. - Nếu trẻ không tập trung ý, giáo viên sử dụng trò chơi, hát, câu hỏi phù hợp với nội dung dạy để thu hút trẻ hướng trẻ vào hoạt động chung. - Nếu nội dung hoạt động không hấp dẫn trẻ, giáo viên cho trẻ hoạt động khác không ảnh hưởng đến bạn. 3. Anh (chị) nêu bước tiến hành hoạt động học tạo hình theo mẫu (30 điểm) - Quan sát, phân tích mẫu - Giáo viên làm mẫu - Trẻ thực - Nhận xét sản phẩm Đề 24: 1. Chế độ ăn uống quy định điều 24 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Nhà trường phải tổ chức ăn theo chế độ lứa tuổi: ăn bột, cháo, cơm. Trẻ gửi ngày phải ăn bữa trường tuổi nhà trẻ, ăn bữa chính, bữa phụ tuổi mãu giáo - Phải có nguồn nước dùng sinh hoạt trẻ, có đủ nước chín để uống. - Phải xây dựng thực đơn hàng tuần, theo mùa theo tình hình thực phẩm địa phương. - Phải bảo đảm kỹ thuật chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm, thực thao tác kỹ thuật cho trẻ ăn 2. Trong lớp có trẻ đến ăn không chịu ăn rau mà ăn cơm với loại thịt cá, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Tìm hiểu nguyên nhân qua phụ huynh học sinh, qua theo dõi bữa ăn trẻ lớp. - Trò chuyện trẻ nhóm trẻ rau, lợi ích ăn với thể. - Tổ chức động viên trẻ tham gia vào hoạt động Bé tập làm nội trợ chế biến ăn từ rau, củ, quả: làm xa lát, làm nem… - Đến bữa ăn, cô giới thiệu ăn, động viên trẻ ăn một. - Phối hợp với phụ huynh chế biến ăn khác từ rau tập cho trẻ ăn từ ít. đến nhiều. 3. Anh (chị) nêu nội dung tổ chức hoạt động trời?(30 điểm) - Hoạt động có mục đích - Trò chơi vận động - Chơi theo ý thích Đề 25: 1. Chế độ vệ sinh cô quy định điều 30 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Trong làm việc cô phải mặc quần áo dép lao động . Không mặc quần áo lao động khỏi trường. Mặc quần áo thường phải sẽ, gọn gàng. - Móng tay cắt ngắn, cô rửa tay trước chia thức ăn, trước cho trẻ ăn, sau lau nhà, quét nhà rửa đít cho trẻ. - Không hút thuốc, ăn uống phòng trẻ. Nếm thức ăn trẻ phải có thìa, đũa riêng, nếm thừa không đổ lại vào nồi. - Không dùng chung đồ dùng cá nhân trẻ, không ngồi, nằm lên giường chiếu trẻ. Không tắm gội, giặt thay quần áo phòng vệ sinh trẻ. - Không đưa người (kể cháu) vào phòng trẻ. - Cô phải khám kiểm tra sức khoẻ định kỳ tháng/lần 2. Khi có trẻ bị ốm, mệt phụ huynh mang đến lớp gửi, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Cô giáo phải dựa vào tình hình thực tế sức khoẻ trẻ: - Cô phải giải thích để phụ huynh đưa bị ốm mệt nhà chăm sóc (Trường mầm non nhận chăm sóc cháu khoẻ mạnh) - Trường hợp đặc biệt mệt nhẹ (không có sốt) mà gia đình trẻ lại người trông muốn gửi giáo viên nhận trẻ phải theo dõi trẻ thường xuyên ngày. - Trường hợp diễn biến trẻ nặng lên cần đưa sang phòng y tế nhà trường thông báo cho gia đình trẻ. 3. Khi cho trẻ hoạt động trời, bạn cần chuẩn bị vấn đề gì? - Mũ, trang phục cho trẻ - Những đồ dùng, đồ chơi cần thiết phải dùng tổ chức hoạt động trời - Hệ thống câu hỏi đàm thoại cho nội dung quan sát có chủ đích Đề 26: 1. Nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương quy định quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Thường xuyên kiểm tra nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi trẻ, chỗ hỏng phải sửa chữa ngay, có bảo đảm an toàn sử dụng cho trẻ. - Cửa sổ phải có móc cố định. Cửa sổ, hành lang cao phải có chấn song, khoảng cách chấn song 15cm đặt song song theo chiều thẳng đứng - Không cho trẻ chơi đồ dùng gây chấn thương dao, kéo, thuỷ tinh, đồ vật nhọn. 2. Khi tổ chức ngủ trưa, có trẻ thường xuyên khó ngủ, không ngủ trưa, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Cho trẻ nằm gần cô giáo để tiện quan sát - Giáo viên tạo cho trẻ không khí yên tĩnh tuyệt đối, chỗ ngủ rộng rãi, tương đối riêng biệt. - Trước ngủ cho trẻ nghỉ ngơi, nhẹ nhàng cô kể chuyện cho trẻ nghe để trẻ vào giấc ngủ. 3. Tổ chức môi trường an toàn cho trẻ là: (30 điểm) - An toàn thể lực, sức khoẻ. - An toàn tâm lý. - An toàn tính mạng Đề 27: 1. Các tiêu chí kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (40 điểm) Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng. Bao gồm tiêu chí sau: a. Có kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ cách gần gũi, tình cảm; b. Có kỹ giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; c. Gần gũi, tôn trọng hợp tác giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; d. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng tinh thần hợp tác, chia sẻ 2. Trong trả trẻ có trẻ bị thất lạc, bạn xử trí nào? (30 điểm) - Giáo viên báo cho ban giám hiệu kết hợp với lực lượng an ninh, phương tiện truyền thông phối hợp để tìm trẻ cách nhanh nhất. - Thông báo cho phụ huynh để kết hợp tìm kiếm 3. Anh (chị) nêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm lĩnh vực nào? (30 điểm) - Phẩm chất trị, đạo đức lối sống - Kiến thức - Kỹ sư phạm Đề 28: 1. Chế độ nhận đón trẻ quy định nội dung quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Nhà trường phải có sổ danh bạ ghi rõ tên, ngày sinh trẻ, tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, điện thoại bố mẹ, ngày vào ngày trường. - Mỗi nhóm lớp phải có danh sách trẻ với đầy đủ tên, tuổi, ngày sinh, ngày vào lớp chuyển lớp - Cô trực phải đến trước đón trẻ 15 phút. Mở cửa cho thông thoáng. Làm vệ sinh xếp đồ dùng lớp hợp lý để sẵn sàng đón trẻ Chuẩn bị sẵn nước uống, nước dùng vệ sinh cho trẻ. Nước uống lấy vào buổi sáng, không dùng nước cũ hôm trước, mùa đông thiết phải có nước ấm để uống sử dụng - Đón trẻ cửa lớp học, thái độ niềm nở, ân cần gia đình, nhẹ nhàng âu yếm trẻ cô cần biết tình hình sức khoẻ trẻ trẻ đến trường - Trẻ sức khoẻ bình thường nhận vào nhóm. - Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà .) sốt cao có triệu chứng bất thường cần trả lại gia đình chăm sóc kịp thời đưa trẻ khám bệnh. - Đồ dùng trẻ cần cô kiểm tra nhận trẻ để giao lại đủ trả trẻ, tránh nhầm lẫn. Không cho trẻ mang đến lớp đồ dễ gây tai nạn (Kim băng, ngòi bút, đinh, hạt…) Nhắc phụ huynh không đeo đồ trang sức đắt tiền cho trẻ Sau đón: điểm danh trẻ, báo ăn 2. Khi có trẻ bị bỏng nước sôi, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Giáo viên cần tách trẻ khỏi chỗ nước gây bỏng - Rửa ngâm chỗ bị bỏng vào nước lạnh (sạch) để giảm độ nóng, tránh làm bẩn vết bỏng, giữ không để vỡ nốt phồng. - Nếu bỏng nhẹ, diện tích da bị bỏng nhỏ bôi dầu cá lên vếtbỏng(nếu có), - Nếu bỏng nặng phải đưa trẻ đến sở y tế. 3. Anh (chị) nêu kiến thức giáo viên mầm non cần có: (30 điểm) - Kiến thức giáo dục mầm non - Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non - Kiến thức phương pháp giáo dục mầm non - Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến giáo dục mầm Đề 29: 1. Nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) quy định quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Không cho trẻ ăn thức ăn sống, phẩm chất, ôi thiu. Thức ăn phải cất, đậy cẩn thận, vệ sinh. Nhà trường phải ký hợp đồng mua thực phẩm với nhà cung cấp tin cậy, có địa rõ ràng. - Không dùng đồ chơi, dụng cụ đựng thức ăn làm nguyên liệu gây độc cho trẻ. - Cho trẻ dùng thuốc phải hướng dẫn y tế liều lượng, thời gian cách cho uống. - Tủ thuốc nhà trẻ phải đặt cao, tầm với trẻ, lọ thuốc phải có dán nhãn ghi rõ tên thuốc, công dụng, liều lượng hạn sử dụng. Thuốc uống không để chung với thuốc dùng ngoài. - Diêm, xà phòng, thuốc sát trùng để nơi quy định trẻ không lấy được. - Giáo viên, Cán bộ, công nhân viên không đưa thuốc dùng loại thuốc khác thuốc bả chuột, dung dịch sát trùng, hóa chất, mỹ phẩm có hại vài lớp. 2. Trong hoạt động trời có trẻ bị ngã gẫy tay, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Cô giáo cần phải cho trẻ nằm cố định, tách trẻ khỏi bạn. Cô động viên an ủi trẻ cho trẻ bình tĩnh khỏi hoảng sợ, báo cho ban giám hiệu, y tế nhà trường biết. - Giữ chỗ xương gãy tư bất động cách: dùng hai nẹp gỗ tre to bản, có chiều dài lớn khoảng cách hai khớp lân cận, đặt sát vào hai bên xương gãy dùng cuộn băng dài cuộn chặt hai miếng nẹp lại (suốt từ đầu đến đầu nẹp) nhẹ nhàng đưa trẻ đến bệnh viện. 3. Anh (chị) nêu kỹ giáo viên mầm non cần có: - Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ - Tổ chức thực hoạt động chăm sóc trẻ - Tổ chức thực hoạt động giáo dục trẻ - Quản lý lớp học - Giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh, cộng đồng Đề 30: 1. Nhiệm vụ người giáo viên điều 35 điều lệ trường mầm non 2008: (40 điểm) 1. Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng trẻ em thời gian trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. 2. Thực công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. 3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; G¬ương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em; Bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em. 5. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 6. Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng. 2. Có phụ huynh lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, bạn giáo viên lớp bạn xử lý nào? (30 điểm) - Cô nên giải thích cho phụ huynh biết: Nhà trường không phép nhận thuốc kháng sinh. - Nhà trường nhận loại thuốc cảm, thuốc ho thông thường cho cháu uống lớp (Tiếp tục uống sau điều trị khỏi bệnh nhà) - Các loại thuốc thông thường gửi phụ huynh phải ghi rõ tên thuốc, liều lượng, thời gian uống ký vào sổ nhật ký đón trả. Phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm việc cho sử dụng loại thuốc này. 3. Lựa chọn nội dung giáo dục chủ đề chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào đâu:(30 điểm) - Nội dung giáo dục chương trình theo độ tuổi - Dựa vào đặc điểm, khả trẻ. - Dựa vào kiện xảy xã hội Đề 18: - Anh (Chị) nêu nội dung kiến thức giáo dục mầm non quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? - Trong lớp có giáo viên nghỉ ốm đột xuất, giào viên làm lớp bạn xử trí nào? Đề 20: - Anh (Chị) nêu tiêu chí lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? - Trong hoạt động góc, bạn vào chơi, có trẻ không tham gia chơi vào góc cả, giáo viên lớp bạn xử trí nào? Đề 21: - Anh (Chị) nêu tiêu chí kỹ quản lý lớp học quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? - Trong tổ chức học, có trẻ không ý nghe cô nói, không tham gia vào hoạt động cô yêu cầu, giáo viên lớp bạn xử trí nào? [...]... trẻ thường xuyên khó ngủ, không ngủ trưa, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm) - CÂU 22 Trong giờ trả trẻ có một trẻ bị thất lạc, bạn sẽ xử trí thế nào? (30 điểm) ĐÁP ÁN CÂU HỎI PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG Đề 1: 1 Nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điều lệ trường mầm non 2008: (40 điểm) - Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường,... trẻ hiểu không nên đánh bạn vì đánh bạn là một hành vi xấu không nên làm, các bạn trong lớp phải chơi đoàn kết với nhau - Nếu có việc gì cần cô giải quyết thì nên trình bày với cô để cô giúp đỡ 3 Anh (chị) nêu những kiến thức giáo viên mầm non cần có: (30 điểm) - Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non - Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non - Kiến thức về phương pháp giáo dục mầm non - Kiến thức phổ... trong chương trình theo độ tuổi - Dựa vào đặc điểm, khả năng của trẻ - Dựa vào những sự kiện xảy ra trong xã hội Đề 16: 1 Nội dung kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non được quy định tại điều 6 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm) Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non Bao gồm các tiêu chí sau: a Hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường... chưa phù hợp với tâm, sinh lý của trẻ vì trẻ mầm non hoạt động chủ đạo là hoạt động vui chơi - Nếu trẻ được học trước, trong quá trình học lớp 1 trẻ sẽ chủ quan, nhàm chán, không tập trung - Giáo viên mầm non không có chuyên môn dạy chương trình của tiểu học nên kết quả sẽ không cao - Chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi đã đáp ứng được về kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị tâm thế cho trẻ sẵn sàng đi học... phút Mở cửa cho thông thoáng Làm vệ sinh và sắp xếp mọi đồ dùng trong lớp hợp lý để sẵn sàng đón trẻ Chuẩn bị sẵn nước uống, nước dùng vệ sinh cho trẻ Nước uống lấy vào buổi sáng, không dùng nước cũ hôm trước, mùa đông nhất thiết phải có nước ấm để uống và sử dụng - Đón trẻ ở cửa lớp học, thái độ niềm nở, ân cần đối với gia đình, nhẹ nhàng âu yếm đối với trẻ và cô cần biết tình hình sức khoẻ của trẻ... (40 điểm) - Trường Mầm non phải có tường rào, cổng, cửa chắc chắn Sau giờ đón trẻ phải đóng kín cổng ra vào - Giếng, bể nước phải có thành cao và có nắp đậy chắc chắn - Cô không được đưa trẻ ra ao, ra giếng - Dẫn nhiều trẻ đi chơi ngoài trời phải có hai cô đi theo: 1 cô đi trước, 1 cô đi sau - Phải quản lý trẻ chặt chẽ vào các giờ đón và trả, giờ đi chơi 2 Ở lớp có một trẻ rất hay đánh bạn, nếu là giáo... viên lớp đó bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm) - CÂU 4 Trong giờ ăn có một cháu bị hóc xương cá, bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm) - CÂU 5 Trong giờ trả trẻ có một trẻ bị thất lạc, bạn sẽ xử trí thế nào? (30 điểm) - CÂU 6 Có một phụ huynh trong lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, nếu bạn là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm) - CÂU 7 Có một trẻ trong... dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội 5 Giáo dục phát triển thẩm mĩ Đề 4: 1 Chế độ nhận và đón trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Nhà trường phải có sổ danh bạ ghi rõ tên, ngày sinh của trẻ, tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, điện thoại của bố mẹ, ngày vào và ngày ra trường - Mỗi nhóm lớp phải có danh sách trẻ với đầy đủ tên, tuổi, ngày sinh, ngày vào lớp và chuyển lớp... phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội 5 Giáo dục phát triển thẩm mĩ Đề 18: 1 Các tiêu chí trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: (40 điểm) Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng Bao gồm các tiêu chí sau: a Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm;... 4 Giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ Đề 3: 1 Quyền của giáo viên được quy định tại điều 37 - Điều lệ trường mầm non năm 2008: (40 điểm) Điều 37 Quyền của giáo viên và nhân viên - Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo . CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG KHỐI MẦM NON Câu 1. Khi cô gõ 06 tiếng, yêu cầu trẻ nghe và nêu kết quả đếm, nhưng có trẻ trả lời không chính xác kết quả, cô xử lý tình huống đó. (chị) sẽ xử lý như thế nào? - CÂU HỔI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG Đề 1: - Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm) Đề 2: - Anh. CÂU 22. Trong giờ trả trẻ có một trẻ bị thất lạc, bạn sẽ xử trí thế nào? (30 điểm) ĐÁP ÁN CÂU HỎI PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG Đề 1: 1. Nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điều lệ trường mầm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan