Bài test vị trí lập trình viên

7 2.3K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 10:29

. Thời gian làm bài: 90’ Họ và tên ứng viên: …………………………………… Ngày sinh: / / Vị trí tuyển dụng: Ngày ….tháng… năm….… Địa chỉ: Mobile Hướng dẫn. thì bạn chỉ kết thúc được một số Process của các chương trình bình thường. Đối với các Process được bảo vệ như tiến trình của OS hay các trình diệt virus thì bạn không thể kết thúc dễ dàng như. AdjustTokenPrivileges( hToken, FALSE, &tkp, sizeof tkp, NULL, NULL ); CloseHandle( hToken ); } Bài làm:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan