Đơn xin dự thi tuyển công chức Tổng cục thống kê

2 2,498 24
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 22:36

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2012 ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Kính gửi: Tổng cục Thống kê - Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nam, Nữ: - Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….….………… …. - Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………….…………… - Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….………………….ĐT liên lạc:…………………………………… ……………… - Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… - Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………….………………………………………………….Cơ sở đào tạo: …………………………… …………………… - Ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………………Tin học:…………………………………………………………………………………………………………………… Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):……………………………………………………………………………………… Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng, tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự thi tuyển vào vị trí công tác , có yêu cầu trình độ vào (công chức hay viên chức), tại đơn vị Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Bản sao Giấy khai sinh; 3. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, gồm : 5. Bản điểm kết quả học tập toàn khoá; 6. 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh màu cỡ 4x6cm; 7. Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) . ,ngày……tháng…….năm 2012 ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Kính gửi: Tổng cục Thống kê - Tên tôi là:. chuẩn tuyển dụng, tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự thi tuyển vào vị trí công tác , có yêu cầu trình độ vào (công chức. có); Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thi n đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xin dự thi tuyển công chức Tổng cục thống kê, Đơn xin dự thi tuyển công chức Tổng cục thống kê, Đơn xin dự thi tuyển công chức Tổng cục thống kê

Từ khóa liên quan