0

tài liệu ôn thi hóa học chọn lọc

114 1,019 0
  • tài liệu ôn thi hóa học chọn lọc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2015, 12:21

http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 1 MỤC LỤC Trang Mục lục 1 Lời nói ñầu 2 Phần I. Cấu trúc ñề thi tốt nghiệp THPT môn Hoá Học – Bộ GD&ðT 3 Phần II. Hệ thống câu hỏi và bài tập 4 Chương 1. Este – Lipit 4 Chương 2. Cacbohiñrat 16 Chương 3. Amin – Aminoaxit – Protein 25 Chương 4. Polime – Vật liệu polime 35 Chương 5. ðại cương về kim loại 42 Chương 6. Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm 52 Chương 7. Crom – Sắt – ðồng 64 Chương 8. Nhận biết – Chuẩn ñộ 76 Chương 9. Hoá học với vấn ñề kinh tế – xã hội – môi trường 85 Chương 10. Tổng hợp kiến thức Hoá hữu cơ 90 Chương 11. Tổng hợp kiến thức Hoá vô cơ 100 Tài liệu tham khảo 114 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 2 LỜI NÓI ĐẦU Nhằm đáp ứng nhu cầu của các Thầy, Cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh về tư liệu trắc nghiệm phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập, ôn luyện giúp nắm vững các kiến thức và kĩ năng cần thiết chuẩn bị tốt cho các kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Thầy giáo Lê Phạm Thành đã tiến hành biên soạn cuốn tài liệu “HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC”. Tài liệu được biên soạn theo đúng cấu trúc đề thi Tốt nghiệp môn Hóa Học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Để học sinh tiện theo dõi, thứ tự các chương trong tài liệu này được phân phối bám sát cấu trúc của sách giáo khoa Hoá Học 12 hiện hành, bao gồm 11 chương (09 chương theo cấu trúc SGK và 02 chương kiến thức tổng hợp). Với hệ thống 1026 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được biên soạn công phu, đa dạng, tác giả hi vọng đây là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các em học sinh trong việc ôn tập và tự kiểm tra, đánh giá kiến thức môn Hóa Học, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi Tốt nghiệp THPT, và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Do tài liệu được biên soạn lần đầu, mặc dù tác giả đã hết sức cố gắng nhưng chắc rằng không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp, các Thầy, Cô giáo và các em học sinh để tài liệu này được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: thanh.lepham@gmail.com Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng 03 năm 2013 Lê Phạm Thành http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 3 PHẦN I. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) Nội dung (Chương tương ứng trong SGK) Số câu Thời lượng - Este, lipit 2 + 1 - Cacbohiñrat 1 + 1 - Amin, amino axit, protein 3 + 1 - Polime, vật liệu polime 1 + 1 - Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ 6 - ðại cương về kim loại 3 + 1 - Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và các hợp chất của chúng 6 + 1 - Sắt, Crom và các hợp chất của chúng 3 + 1 - Phân biệt – Chuẩn ñộ 1 - Hoá học và các vấn ñề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 1 - Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ 6 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 4 PHẦN II. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT A. CÁC CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT CHỦ ĐỀ 1. ESTE : CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP Câu I.1. (2007 – Lần 1) Số ñồng phân este ứng với công thức phân tử C 3 H 6 O 2 là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu I.2. Số ñồng phân este ứng với công thức phân tử C 4 H 8 O 2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu I.3. Số ñồng phân ñơn chức ứng với công thức phân tử C 3 H 6 O 2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu I.4. Số ñồng phân ñơn chức ứng với công thức phân tử C 4 H 8 O 2 là A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Câu I.5. Chất X có công thức phân tử C 3 H 6 O 2 là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C 2 H 5 COOH. B. HO-C 2 H 4 -CHO. C. CH 3 COOCH 3 . D. HCOOC 2 H 5 . Câu I.6. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH 3 CH 2 COOCH 3 . Tên gọi của X là: A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat. Câu I.7. Este etyl axetat có công thức là A. CH 3 CH 2 OH. B. CH 3 COOH. C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. CH 3 CHO. Câu I.8. (2008 – Lần 1) Este etyl fomat có công thức là A. CH 3 COOCH 3 . B. HCOOC 2 H 5 . C. HCOOCH=CH 2 . D. HCOOCH 3 . Câu I.9. Este vinyl axetat có công thức là A. CH 3 COOCH 3 . B. CH 3 COOCH=CH 2 . C. CH 2 =CHCOOCH 3 . D. HCOOCH 3 . Câu I.10. (2009 – GDTX) Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là A. CH 3 COOC 2 H 5 . B. CH 3 COOCH 3 . C. C 2 H 5 COOCH 3 . D. CH 2 =CHCOOCH 3 . Câu I.11. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất A. CH 3 COOC 2 H 5 B. CH 3 COOC 3 H 7 C. C 3 H 7 COOCH 3 D. C 2 H 5 COOCH 3 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 5 Câu I.12. Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy ñồng ñẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy ñồng ñẳng của axit axetic là công thức nào sau ñây: A. C n H 2n O 2 (n ≥ 2) B. C n H 2n + 2 O 2 (n ≥ 3) C. C n H 2n – 2 O 2 (n ≥ 2) D. C n H 2n – 4 O 2 (n ≥ 3) Câu I.13. Công thức nào sau ñây là ñúng nhất cho este no ñơn chức, mạch hở ? A. C n H 2n O 2 . B. RCOOH. C. RCOOR'. D. C n H 2n+2 O 2 . CHỦ ĐỀ 2. ESTE : TÍNH CHẤT Câu I.14. (2008 – Lần 1) ðun nóng este HCOOCH 3 với một lượng vừa ñủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu ñược là A. CH 3 COONa và C 2 H 5 OH. B. HCOONa và CH 3 OH. C. HCOONa và C 2 H 5 OH. D. CH 3 COONa và CH 3 OH. Câu I.15. ðun nóng este CH 3 COOC 2 H 5 với một lượng vừa ñủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu ñược là A. CH 3 COONa và CH 3 OH. B. CH 3 COONa và C 2 H 5 OH. C. HCOONa và C 2 H 5 OH. D. C 2 H 5 COONa và CH 3 OH. Câu I.16. ðun nóng este CH 2 =CHCOOCH 3 với một lượng vừa ñủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu ñược là A. CH 2 =CHCOONa và CH 3 OH. B. CH 3 COONa và CH 3 CHO. C. CH 3 COONa và CH 2 =CHOH. D. C 2 H 5 COONa và CH 3 OH. Câu I.17. ðun nóng este CH 3 COOCH=CH 2 với một lượng vừa ñủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu ñược là A. CH 2 =CHCOONa và CH 3 OH. B. CH 3 COONa và CH 3 CHO. C. CH 3 COONa và CH 2 =CHOH. D. C 2 H 5 COONa và CH 3 OH. Câu I.18. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu ñược natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là A. C 2 H 3 COOC 2 H 5 . B. CH 3 COOCH 3 . C. C 2 H 5 COOCH 3 . D. CH 3 COOC 2 H 5 . Câu I.19. Một este có công thức phân tử là C 4 H 6 O 2 , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu ñược axetanñehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este ñó là A. HCOO-C(CH 3 )=CH 2 . B. HCOO-CH=CH-CH 3 . C. CH 3 COO-CH=CH 2 . D. CH 2 =CH-COO-CH 3 . http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 6 Câu I.20. Thủy phân este E có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 (có mặt H 2 SO 4 loãng) thu ñược 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể ñiều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là: A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat. Câu I.21. (2007 – Lần 1) Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu ñược natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là A. C 2 H 3 COOC 2 H 5 . B. C 2 H 5 COOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. CH 3 COOCH 3 . Câu I.22. (2007 – Lần 2) Este X phản ứng với dung dịch NaOH, ñun nóng tạo ra rượu metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là A. CH 3 COOC 2 H 5 . B. HCOOCH 3 . C. CH 3 COOCH 3 . D. C 2 H 5 COOCH 3 . Câu I.23. (2008 – Lần 2) Chất X có công thức phân tử C 3 H 6 O 2 , là este của axit axetic (CH 3 COOH). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCOOC 2 H 5 . B. HO-C 2 H 4 -CHO. C. CH 3 COOCH 3 . D. C 2 H 5 COOH. Câu I.24. (2009 – GDTX) Este HCOOCH 3 phản ứng với dung dịch NaOH (ñun nóng), sinh ra các sản phẩm hữu cơ là A. HCOOH và CH 3 ONa. B. HCOONa và CH 3 OH. C. CH 3 COONa và CH 3 OH. D. CH 3 ONa và HCOONa. Câu I.25. Hợp chất Y có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 . Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C 3 H 5 O 2 Na. Công thức cấu tạo của Y là A. C 2 H 5 COOC 2 H 5 . B. CH 3 COOC 2 H 5 . C. C 2 H 5 COOCH 3 . D. HCOOC 3 H 7 . Câu I.26. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm ñược gọi là phản ứng A. Xà phòng hóa B. Hiñrat hóa C. Crackinh D. Sự lên men Câu I.27. Thủy phân chất nào sau ñây trong dung dịch NaOH dư tạo 2 muối ? A. CH 3 –COO–CH=CH 2 B. CH 3 COO–C 2 H 5 C. CH 3 COO–CH 2 –C 6 H 5 D. CH 3 COO–C 6 H 5 Câu I.28. Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là A. propyl fomat B. etyl axetat C. Isopropyl fomat D. Metyl propionat Câu I.29. Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu ñược cả hai sản phẩm ñều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức của X là: A. CH 3 COOCH=CH 2 . B. HCOOCH 3 . C. HCOOCH=CH 2 . D. CH 2 =CHCOOCH 3 . http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 7 Câu I.30. Chất nào sau ñây tác dụng với cả dung dịch NaOH, dung dịch brom, dung dịch AgNO 3 /NH 3 ? A. CH 3 COOCH=CH 2 . B. CH 2 =CHCOOH. C. HCOOCH=CH 2 . D. CH 2 =CHCOOCH 3 . Câu I.31. Khẳng ñịnh nào sau ñây là ñúng khi nói về tính chất vật lý của este ? A. Este thường nặng hơn nước, không hòa tan ñược chất béo. B. Este thường nặng hơn nước, hòa tan ñược nhiều loại hợp chất hữu cơ. C. Este thường nhẹ hơn nước, tan nhiều trong nước. D. Este thường nhẹ hơn nước, ít tan hoặc không tan trong nước. CHỦ ĐỀ 3. ESTE : ĐIỀU CHẾ Câu I.32. Propyl fomat ñược ñiều chế từ A. axit fomic và ancol metylic. B. axit fomic và ancol propylic. C. axit axetic và ancol propylic. D. axit propionic và ancol metylic. Câu I.33. Cho sơ ñồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z trong sơ ñồ trên lần lượt là: A. C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. B. CH 3 COOH, CH 3 OH. C. CH 3 COOH, C 2 H 5 OH. D. C 2 H 4 , CH 3 COOH. Câu I.34. Chất nào sau ñây không tạo este trong phản ứng với axit axetic ? A. C 2 H 5 OH B. HOCH 2 –CH 2 OH C. C 2 H 2 D. C 6 H 5 OH Câu I.35. Cho chuỗi biến hóa sau: C 2 H 2 → X → Y → Z → CH 3 COOC 2 H 5 . Các chất X, Y, Z lần lượt là A. C 2 H 4 , CH 3 COOH, C 2 H 5 OH. B. CH 3 CHO, C 2 H 4 , C 2 H 5 OH. C. CH 3 CHO, CH 3 COOH, C 2 H 5 OH. D. CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. Câu I.36. Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este ñược gọi là A. Phản ứng trung hoà. B. Phản ứng ngưng tụ. C. Phản ứng este hóa. D. Phản ứng kết hợp. Câu I.37. Từ metan ñiều chế metyl fomat ít nhất phải qua bao nhiêu phản ứng ? A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu I.38. Biện pháp dùng ñể nâng cao hiệu suất phản ứng este hoá là A. Thực hiện trong môi trường kiềm. B. Dùng H 2 SO 4 ñặc làm xúc tác. C. Lấy dư 1 trong 2 chất ñầu hoặc làm giảm nồng ñộ các sản phẩm ñồng thời dùng H 2 SO 4 ñặc làm chất xúc tác. D. Thực hiện trong môi trường axit ñồng thời hạ thấp nhiệt ñộ. http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 8 CHỦ ĐỀ 4. LIPIT – CHẤT BÉO Câu I.39. (2009 – GDTX) Chất béo là trieste của axit béo với A. etylen glicol. B. glixerol. C. etanol. D. phenol. Câu I.40. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu ñược muối của axit béo và A. phenol. B. glixerol. C. ancol ñơn chức. D. este ñơn chức. Câu I.41. Có thể gọi tên este (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 là A. triolein B. tristearin C. tripanmitin D. stearic Câu I.42. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17 H 35 COOH và C 15 H 31 COOH, số loại trieste ñược tạo ra tối ña là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu I.43. Khi xà phòng hóa tristearin ta thu ñược sản phẩm là A. C 15 H 31 COONa và etanol. B. C 17 H 35 COOH và glixerol. C. C 15 H 31 COOH và glixerol. D. C 17 H 35 COONa và glixerol. Câu I.44. Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu ñược sản phẩm là A. C 15 H 31 COONa và etanol. B. C 17 H 35 COOH và glixerol. C. C 15 H 31 COONa và glixerol. D. C 17 H 35 COONa và glixerol. Câu I.45. Khi xà phòng hóa triolein ta thu ñược sản phẩm là A. C 15 H 31 COONa và etanol. B. C 17 H 35 COOH và glixerol. C. C 15 H 31 COONa và glixerol. D. C 17 H 33 COONa và glixerol. Câu I.46. Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu ñược sản phẩm là A. C 15 H 31 COONa và etanol. B. C 17 H 35 COOH và glixerol. C. C 15 H 31 COOH và glixerol. D. C 17 H 35 COONa và glixerol. Câu I.47. ðể biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình nào sau ñây ? A. hiñro hóa (Ni, t o ) B. cô cạn ở nhiệt ñộ cao C. làm lạnh D. xà phòng hóa Câu I.48. Dãy các axit béo là A. axit axetic, axit acrylic, axit propionic. B. axit panmitic, axit oleic, axit axetic. C. axit fomic, axit axetic, axit stearic. D. axit panmitic, axit stearic, axit oleic. Câu I.49. Phát biểu nào sau ñây không chính xác ? A. Khi hidro hóa chất béo lỏng sẽ thu ñược chất béo rắn. B. Khi thuỷ phân chất béo trong môi truờng kiềm sẽ thu ñược glixerol và xà phòng. C. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu ñược các axit và rượu. D. Khi thuỷ phân chất béo trong mt axit sẽ thu ñược glixerol và các axit béo. http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 9 Câu I.50. Cho các phát biểu sau a) Chất béo là trieste của glixerol với các monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài, không phân nhánh. b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… c) Chất béo là các chất lỏng. d) Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt ñộ phòng và ñược gọi là dầu. e) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. f) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ ñộng, thực vật. Những phát biểu ñúng là A. a, b, d, e. B. c, d, e. C. a, b, c. D. b, d, f. Câu I.51. Trong các chất sau, hợp chất nào thuộc loại lipit ? A. (C 17 H 31 COO) 3 C 3 H 5 B. (C 6 H 5 COO) 3 C 3 H 5 C. (C 16 H 33 COO) 3 C 3 H 5 D. (C 2 H 5 COO) 3 C 3 H 5 Câu I.52. Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu ñược A. glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic. Câu I.53. Phát biểu nào sau ñây là ñúng nhất ? A. Lipit là trieste của glixerol với các axit béo. B. Axit béo là các axit monocacboxylic mạch cacbon không phân nhánh. C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa và là phản ứng thuận nghịch. D. Phương pháp thông thường sản xuất xà phòng là ñun dầu thực vật hoặc mỡ ñộng vật với dung dịch NaOH hoặc KOH. Câu I.54. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng ? A. Chất béo không tan trong nước. B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. D. Chất béo là trieste của glixerol và các axit monocacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh có từ 12 ñến 24 nguyên tử C. http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên soạn: Lê Phạm Thành Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 10 Câu I.55. Ở nhiệt ñộ thường, dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì ñây là loại chất béo A. chứa chủ yếu các gốc axit béo no. B. chứa hàm lượng khá lớn các gốc axit béo không no. C. chứa chủ yếu các gốc axit béo thơm. D. dễ nóng chảy, nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Câu I.56. Khi ñun nóng chất béo với dung dịch H 2 SO 4 loãng ta thu ñược A. glixerol và axit béo. B. glixerol và muối của axit béo. C. glixerol và axit monocacboxylic. D. ancol và axit béo. Câu I.57. Trong cơ thể chất béo bị oxi hoá thành những chất nào sau ñây ? A. NH 3 và CO 2 . B. NH 3 , CO 2 , H 2 O. C. CO 2 , H 2 O. D. NH 3 , H 2 O. Câu I.58. Khi thủy phân chất nào sau ñây sẽ thu ñược glixerol ? A. Muối B. Este ñơn chức C. Chất béo D. Etyl axetat Câu I.59. Dầu mỡ trong tự nhiên có thành phần chính là A. este của axit panmitic và các ñồng ñẳng. B. muối của axit béo. C. các triglixerit. D. este của ancol với các axit béo. CHỦ ĐỀ 5. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP Câu I.60. Xà phòng ñược ñiều chế bằng cách nào sau ñây ? A. Phân hủy mỡ. B. Thủy phân mỡ trong kiềm. C. Thuỷ phân tinh bột hoặc xenlulozơ. D. ðehiñro hóa mỡ tự nhiên. Câu I.61. Xà phòng và chất giặt rửa có ñiểm chung là A. Chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn B. Các muối ñược lấy từ phản ứng xà phòng hóa chất béo. C. Sản phẩm của công nghệ hóa dầu. D. Có nguồn gốc từ ñộng vật hoặc thực vật. Câu I.62. Chất giặt rửa tổng hợp ñược sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào sau ñây ? A. Tinh bột. B. Xenlulozơ. C. Dầu mỏ. D. Chất béo. CHỦ ĐỀ 6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT Câu I.63. (2007 – Lần 1) Chất X có công thức phân tử C 2 H 4 O 2 , cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại A. ancol no ña chức. B. axit no ñơn chức. C. este no ñơn chức. D. axit không no ñơn chức. [...]... 3 D 5 Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 11 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên so n: Lê Phạm Thành Câu I.72 Este X ñi u ch t ancol metylic có t kh i so v i oxi là 2,3125 Công th c c a X là: A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D C2H5COOC2H5 Câu I.73 Este Y ñi u ch t ancol etylic có t kh i hơi so v i không khí là 3,03 Công th c c a Y là: A CH3COOCH3... thúc thu ñư c 11 gam este Hi u su t ph n ng este hóa là A 70% B 75% C 62,5% D 50% Câu I.101 ðun 12 gam axit axetic v i 13,8 gam etanol (có H2SO4 ñ c làm xúc tác) ñ n khi ph n ng ñ t t i tr ng thái cân b ng, thu ñư c 11 gam este Hi u su t c a ph n ng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A 50% B 62,5% C 55% D 75% Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 15 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7... sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 24 Biên so n: Lê Phạm Thành http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 CHƯƠNG 3 AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN A CÁC CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT CHỦ ĐỀ 1 AMIN : CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP Câu III.1 (2008 – l n 1) S ñ ng phân amin có công th c phân t C2H7N là A 2 B 3 C 4 D 5 Câu III.2 (2007 – l n 1) S ñ ng phân amin b c m t ng v i công th c... Ch t Z ph n ng v a ñ v i 0,02 mol NaOH Công th c c a Y có d ng là A H2NR(COOH)2 B H2NRCOOH C (H2N)2RCOOH D (H2N)2R(COOH)2 Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 33 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên so n: Lê Phạm Thành Câu III.95 Trung hòa 50 ml dung d ch metylamin c n 30 ml dung d ch HCl 0,1M Gi s th tích không thay ñ i N ng ñ mol c a metylamin... nóng C Cu(OH)2 nhi t ñ thư ng D kim lo i Na Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 16 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên so n: Lê Phạm Thành Câu II.11 ðun nóng xenlulozơ trong dung d ch axit vô cơ, thu ñư c s n ph m là A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu II.12 Cho sơ ñ chuy n hóa sau: Tinh b t → X → Y → axit axetic X và Y l n lư t là... fructozơ Câu II.21 Công th c nào sau ñây là c a xenlulozơ ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Câu II.22 Dãy các ch t nào sau ñây ñ u có ph n ng thu phân trong môi trư ng axit ? A Tinh b t, xenlulozơ, glucozơ B Tinh b t, xenlulozơ, fructozơ C Tinh b t, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh b t, saccarozơ, fructozơ Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ... t a ñ g ch v i Cu(OH)2 khi ñun nóng và ph n ng lên mên rư u D Ph n ng lên men rư u và ph n ng th y phân Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 18 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên so n: Lê Phạm Thành Câu II.32 Nh ng ph n ng hóa h c nào ch ng minh r ng glucozơ có ch a 5 nhóm hiñroxyl trong phân t : A ph n ng cho dung d ch màu xanh lam nhi t ñ phòng... (HCH=O), glixerol là: A AgNO3/NH3 B Cu(OH)2/OH−, to C Na D H2 Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 19 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên so n: Lê Phạm Thành Câu II.39 Cacbohiñrat Z tham gia chuy n hoá − Cu(OH) /OH t Z  dung d ch xanh lam  k t t a ñ g ch → → o 2 V y Z không th là ch t nào trong các ch t cho dư i ñây ? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ... hòa b ng dung d ch ki m, th c hi n ph n ng tráng gương D cho tác d ng v i H2O r i ñem tráng gương Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 20 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên so n: Lê Phạm Thành Câu II.47 Cho sơ ñ ph n ng: Thu c súng không khói ← X → Y → Sobitol X, Y l n lư t là A xenlulozơ, glucozơ B tinh b t, etanol C mantozơ, etanol D saccarozơ,... t ancol Y Tên g i c a X là A etyl fomat B etyl propionat C etyl axetat D propyl axetat Tuyển sinh các khóa TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – ÔN THI CẤP TỐC tại HÀ NỘI 14 http://www.moon.vn/BaigiangVideo/Subject.aspx?CourseID=7 Biên so n: Lê Phạm Thành CHỦ ĐỀ 10 PHẢN ỨNG ESTE HOÁ Câu I.99 Th c hi n ph n ng este hóa m gam CH3COOH b ng m t lư ng v a ñ C2H5OH thu ñư c 0,02 mol este (gi s hi u su t ph n ng ñ t 100%) . Đại học, Cao đẳng, Thầy giáo Lê Phạm Thành đã tiến hành biên soạn cuốn tài liệu “HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC”. Tài liệu được biên soạn theo đúng cấu trúc đề thi Tốt nghiệp môn. học sinh về tư liệu trắc nghiệm phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập, ôn luyện giúp nắm vững các kiến thức và kĩ năng cần thi t chuẩn bị tốt cho các kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. nghiệm được biên soạn công phu, đa dạng, tác giả hi vọng đây là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các em học sinh trong việc ôn tập và tự kiểm tra, đánh giá kiến thức môn Hóa Học, qua đó có sự chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu ôn thi hóa học chọn lọc, tài liệu ôn thi hóa học chọn lọc,