0

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận

1 4,420 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2015, 08:35

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận? - Định nghĩa vật chất: Vật chất là một phạm trù triết học dung để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. - Khái niệm ý thức: Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc người một cách năng động và sáng tạo thông qua hoạt động thực tiễn lao động xã hội. - Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức: + Vật chất là cái có trước, sản sinh ra và quyết định ý thức. Vật chất tồn tại khách quan, độc lập và không phụ thuộc vào ý thức. + Vai trò tích cực, năng động của ý thức: Trong quá trình hoạt động thực tiễn, con người nhận thức và hình thành ý thức của mình. Khi có được những tri thức về sự vật, nắm được những quy luật vật động, phát triển của chúng, con người vận dụng những tri thức đó một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể nhằm mục đích cải tạo tự nhiên và xã hội để phục vụ nhu cầu cho con người. - Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức: + Trong quá trình nhận thức và thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khác quan. Phải thông qua thực tiễn để nhận thức quy luật vận động và phát triển của các sự vật trong thế giới vật chất và hành động theo quy luật. Chống bệnh chủ quan duy ý chí. + Cần phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo khi vận dụng các quy luật, chống thái độ bảo thủ, trong chờ, ỷ lại… . Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận? - Định nghĩa vật chất: Vật chất là một phạm trù triết học dung để chỉ thực tại khách quan. hội. - Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức: + Vật chất là cái có trước, sản sinh ra và quyết định ý thức. Vật chất tồn tại khách quan, độc lập và không phụ thuộc vào ý thức. + Vai trò tích cực,. tri thức đó một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể nhằm mục đích cải tạo tự nhiên và xã hội để phục vụ nhu cầu cho con người. - Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận, Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận,

Từ khóa liên quan